33 Część II Projekt umowy śruby i jarzma 2014

Komentarze

Transkrypt

33 Część II Projekt umowy śruby i jarzma 2014
CZĘŚĆ II – PROJEKT UMOWY
UMOWA DOSTAWY WIELOKROTNEJ
Zamawiający:
Dostawca:
Nr:
............/Z/2014
zawarta w Bogdance w dniu:
Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S. A. w reprezentowany
Bogdance, 21-013 Puchaczów, nr KRS przez:
0000004549, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy KRS, NIP 713-000-57-84,
REGON 430309210, wysokość kapitału
zakładowego i kapitału wpłaconego spółki:
170.067.950,00 zł,
firma:
adres:
nr KRS/ewidencji:
NIP:
REGON:
organ rejestrowy/ewidencyjny:
wysokość kapitału zakładowego:
zarząd w składzie:
reprezentowany przez:
1)
2)
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
Umowa na dostawę śrub hakowych i jarzm, zostaje zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Zamawiającego nr
…….. /VIII/2014 z dnia .........2014 r. w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe. Opis przedmiotu
zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
Do Umowy zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Umów Dostawy obowiązujących w Lubelskim
Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance, zwane dalej OWU Dostawy, które są umieszczone na stronie internetowej
Spółki www.lw.com.pl w zakładce Serwis handlowy → Przetargi→ Regulaminy i Zarządzenia.
Na mocy Umowy Zamawiający zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia
Zamawiającemu i do przeniesienia na rzecz Zamawiającego prawa własności fabrycznie nowych wyrobów
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w ilości wynikającej ze składanych przez Zamawiającego zamówień
okresowych, na warunkach określonych w umowie i OWU Dostawy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Dostawcy cen określonych w Załączniku nr 1do Umowy.
1. Dostawca na podstawie niniejszej Umowy zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu
umowy do Zamawiającego w okresie: 12 m-cy od dnia zawarcia Umowy.
2. Maksymalna wartość Umowy wynosi .............................zł netto.
3. Minimalna wartość Umowy wynosi 30% maksymalnej wartości Umowy netto.
4. Miejscem spełnienia świadczenia jest: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów –
magazyn położony w Bogdance, Nadrybiu, Stefanowie. Magazyny czynne są w godzinach od 630 do
1330 (od poniedziałku do piątku)
5. Dostawy realizowane będą na podstawie okresowych zamówień określających szczegółowo asortyment,
ilość i termin dostawy.
1. Dane kontaktowe Zamawiającego wiążące przy składaniu oświadczeń związanych z wykonywaniem Umowy, w
tym zamówień okresowych: fax: : (081) 462-51-91, e-mail: [email protected]
2. Dane kontaktowe Dostawcy wiążące przy składaniu oświadczeń związanych z wykonywaniem Umowy, w tym
zamówień okresowych: fax: .........................., e-mail: .........................................
1. Przedstawicielami do reprezentowania Stron we wszystkich sytuacjach, związanych z realizacją Umowy są:
a) przedstawiciel Zamawiającego: Stanisław Grab, tel:(081) 462 54 46 fax:(081) 462 52 65 e-mail:
[email protected]
b) przedstawiciel Dostawcy: ……………………
tel.: …………., fax.: ………….. e-mail [email protected].
2. Upoważnienie dla przedstawiciela Zamawiającego nie stanowi pełnomocnictwa, upoważniającego do zmiany
lub rozwiązania Umowy. W/w przedstawiciel Zamawiającego jest również osobą odpowiedzialną ze strony
Zamawiającego za bieżące monitorowanie realizacji i rozliczenie Umowy.
Wyroby, objęte Umową, muszą spełniać wymagania zawarte w zał. nr 3 - Części III Opis Przedmiotu Zamówienia
Wraz z dostawą Dostawca dostarczy następujące dokumenty: Faktura VAT, W-z, Świadectwo Jakości oraz
dokumenty wyszczególnione w zał. nr 3 - Część III Opis Przedmiotu Zamówienia.
1.Postanowienia zmieniające zasady wynikające z OWU Dostawy i postanowienia dodatkowe:
a) dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone wyroby na okres 24 miesięcy od daty
dostawy towaru
b) termin realizacji zamówień okresowych: do 14 dni od daty otrzymania danego zamówienia
2.Załącznikami do Umowy są:
a) Załącznik Nr 1 - Cennik do Umowy
b) Załącznik Nr 2 - Ogólne Warunki Umów Dostawy [OWU] wraz z załącznikiem do OWU -"Porozumienie o
Współpracy w zakresie Elektronicznej Wymiany Danych"" wraz z załącznikiem do wymienionego wyżej
Porozumienia - „Oświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia”
Strona 1 z 17
c) Załącznik Nr 3 - Część III Opis Przedmiotu Zamówienia
DOSTAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
Strona 2 z 17
Załącznik nr 1 do Umowy nr ………../Z/2014
Lp.
Nazwa wyrobu (asortyment)
J.m.
Cena [zł/…..]
1
DOSTAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
Strona 3 z 17
Załącznik nr 2 do umowy nr .........../Z/2014
OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOSTAWY
obowiązujące w Spółce
Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. w Bogdance
SPIS TREŚCI
Lp. ........................................................................................................................................................... 3
Nazwa wyrobu (asortyment) ................................................................................................................. 3
I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE ............................................................................................................. 4
II.POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UMÓW DOSTAWY ................................................................... 5
III.UMOWY DOSTAWY WIELOKROTNEJ ............................................................................................. 7
IV UMOWY DOSTAWY WIELOKROTNEJ ZE SKŁADEM KONSYGNACYJNYM ............................... 9
V. UMOWY DOSTAWY JEDNORAZOWEJ ......................................................................................... 11
V.UMOWY DOSTAWY Z MONTAŻEM LUB Z NADZOREM NAD MONTAŻEM ................................ 11
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE ...................................................................................................... 13
I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Dostawy, zwanej dalej OWU Dostawy, obowiązują
kontrahentów Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, zwanej dalej LW, i stanowią
wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. OWU Dostawy są podawane przez LW do wiadomości poprzez publikację na stronie
internetowej LW, a ponadto stanowią załącznik do zawieranych przez LW umów dostawy.
3. W przypadku umów zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego, OWU Dostawy
stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz
załącznik do umowy.
4. Przez umowy dostawy rozumie się umowy sprzedaży i dostawy zawierane przez LW.
5. Przez umowy dostawy wielokrotnej rozumie się umowy sprzedaży lub dostawy, na podstawie
których LW zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia LW i do
przeniesienia na rzecz LW prawa własności fabrycznie nowych wyrobów określonych w umowie
w ilości wynikającej ze składanych przez LW zamówień okresowych, na warunkach określonych
w umowie, a LW zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy ceny na zasadach określonych
w OWU Dostawy oraz ewentualnie w umowie.
6. Przez umowy dostawy wielokrotnej ze składem konsygnacyjnym rozumie się umowy dostawy
wielokrotnej, w których, niezależnie od innych obowiązków umownych, LW zobowiązuje się do
odpłatnego przechowywania (składowania) wyrobów dostarczanych przez Dostawcę i pobierania
ich ze składu, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczania określonej ilości wyrobów na skład
oraz do zapłaty wynagrodzenia na rzecz LW.
7. Przez umowy dostawy jednorazowej rozumie się umowy sprzedaży, na podstawie których LW
zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia LW i do przeniesienia na
rzecz LW prawa własności fabrycznie nowych wyrobów określonych w umowie, w szczególności
materiałów, w asortymencie i ilościach określonych w umowie, a LW zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Dostawcy ceny na zasadach określonych w OWU Dostawy oraz ewentualnie w
umowie.
8. Przez umowy dostawy z montażem lub z nadzorem nad montażem rozumie się umowy
sprzedaży, na podstawie których LW zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się do
dostarczenia LW i do przeniesienia na rzecz LW prawa własności fabrycznie nowego
przedmiotu, w szczególności urządzenia lub maszyny, określonego w umowie, spełniającego
wymagania, określone w umowie, a ponadto do spełnienia na rzecz LW dodatkowych świadczeń
określonych w umowie, w szczególności do montażu lub sprawowania nadzoru nad montażem,
podłączeniem i rozruchem przedmiotu umowy w zakładzie LW oraz do przeszkolenia
pracowników LW w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy, a
Strona 4 z 17
LW zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Dostawcy ceny na zasadach określonych w OWU
Dostawy oraz ewentualnie w umowie.
9. Ilekroć w umowie dostawy jest mowa o wyrobach, towarach, materiałach, produktach,
urządzeniu lub przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć
przedmiot umowy określony w umowie.
II.
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UMÓW DOSTAWY
1. Zawierając umowę dostawy Dostawca zapewnia, że dostarczone przez niego wyroby będą
najwyższej jakości, będą spełniać wymagania, wynikające z umowy, obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń, oraz
będą zgodne z obowiązującymi normami i warunkami, w tym określonymi w ofercie przetargowej.
2. Poza wymaganiami określonymi w umowie, wyroby objęte umową muszą spełniać wymagania
aktualnych norm polskich i europejskich. W przypadku zmiany przepisów prawa lub norm w czasie
obowiązywania umowy Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia spełniania przez przedmiot
umowy wymagań, wynikających z przepisów obowiązujących i norm dotyczących tego typu
przedmiotów – zgodnych ze stanem prawnym na dzień dostawy. Obowiązek uzyskania
wymaganych dokumentów spoczywa na Dostawcy.
3. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone
na język polski.
4. Poprzez zawarcie umowy dostawy Dostawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu
uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa, z
poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw
ochronnych z zakresu własności przemysłowej. W przypadku złożenia przez Dostawcę
niezgodnego ze stanem rzeczywistym zapewnienia, zawartego w zdaniu pierwszym, Dostawca
zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez LW lub
osoby trzecie. Dostawca zwalnia LW od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób
trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w zdaniach poprzednich, w tym od
obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności
przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.
5. Ceny netto wyrobów objętych umowami dostawy określane są w umowach, a także w cennikach,
stanowiących załączniki do umowy. Do cen netto dolicza się podatek VAT według stawki
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ofert w innej walucie niż złoty polski
(PLN) cena będzie płatna jako równowartość określonej w ofercie waluty w złotych polskich (PLN)
według średniego kursu ogłaszanego (wg. tabeli A) przez Narodowy Bank Polski na dzień
wystawienia faktury VAT. Ceny określone w umowie rozumiane są jako ceny stałe przez cały
okres obowiązywania umowy, loco miejsce spełnienia świadczenia.
6. Zapłata ceny następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę w
treści faktury VAT, w terminie określonym w umowie, a w razie braku jego wskazania, w terminie
30 dni od daty doręczenia przez Dostawcę faktury VAT. LW oświadcza, że jest zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień obciążenia kwotą
ceny rachunku bankowego LW. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów
LW jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy, a termin płatności ceny za
dostarczone wyroby ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia w dostarczeniu brakujących
dokumentów. .
7. Dostawca jest odpowiedzialny względem LW za wszelkie wady fizyczne i prawne wyrobów,
objętych umową.
8. Dostawca zapewni takie opakowanie wyrobów jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich
uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do LW. Dodatkowe wymagania
dotyczące opakowania mogą zostać określone w umowie. Rodzaj i jakość wymaganego
opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie
znane Dostawcy okoliczności, dotyczące warunków transportu wyrobów do LW oraz warunków,
jakich można się spodziewać w LW. Opakowanie musi umożliwiać sprawny rozładunek
dostarczonych wyrobów.
9. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby do wskazanego w umowie lub w zamówieniu
okresowym miejsca spełnienia świadczenia, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.
Dostawcę obciążają koszty ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk w
czasie transportu do LW. W przypadku braku odmiennych ustaleń w treści umowy lub braku
wskazania w treści zamówienia okresowego - miejscem spełnienia świadczenia jest: Lubelski
Węgiel „Bogdanka” S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów. Koszty rozładunku przedmiotu umowy
w LW ponosi LW. Wszelkie koszty i ryzyka związane z przedmiotem umowy przechodzą na LW z
chwilą odbioru przedmiotu umowy przez LW potwierdzonego podpisanym przez przedstawiciela
LW dowodem dostawy lub odbioru, a w przypadku umowy dostawy z montażem lub z nadzorem
nad montażem - z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy - bez
zastrzeżeń, po wykonaniu przez Dostawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.
Strona 5 z 17
10. W przypadku dostawy wykonywanej przy pomocy przewoźnika, Dostawca odpowiada jak za
własne działanie lub zaniechanie za działanie lub zaniechanie przewoźnika. Przewoźnik jest
przedstawicielem Dostawcy i jego oświadczenia w zakresie ilości, masy, wagi i jakości
dostarczonych wyrobów wiążą Dostawcę. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia przez
przewoźnika, sporządzony zostanie protokół rozbieżności podpisany przez co najmniej dwóch
pracowników LW, a stwierdzone w protokole ustalenia wiążą Dostawcę.
11. W przypadku, gdy z dostawą wyrobów wiążą się obowiązki celne (w tym związane z
formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Dostawcy.
12. Faktura oraz przedmiot umowy powinny odpowiadać pozycjom, podanym w zamówieniu.
Ponadto przedmiot umowy powinien być oznaczony w sposób trwały, umożliwiający LW właściwą
jego identyfikację.
13. Dostawca udziela LW gwarancji jakości na wyroby dostarczone na podstawie umowy dostawy
jednorazowej lub wielokrotnej na okres wskazany w umowie, a w razie braku wskazania tego
okresu na okres dwóch lat.
14. Uprawnienia LW z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostają rozszerzone w ten sposób,
że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy ulega przedłużeniu i jest on równy okresowi
gwarancji jakości.
15. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości w przypadku umowy dostawy jednorazowej lub
wielokrotnej biegnie od dnia odbioru towarów przez LW.
16. Odbiór przedmiotu umowy dostawy jednorazowej lub przedmiotu każdorazowej dostawy
realizowanej w ramach zamówienia okresowego - w przypadku umowy dostawy wielokrotnej,
dokonywany będzie w magazynie LW. W przypadku wystąpienia braków ilościowych lub wad
jakościowych LW powinien zgłosić Dostawcy: braki ilościowe faksem lub e- mailem w ciągu 5 dni
roboczych od daty realizacji umowy lub dostawy zrealizowanej w ramach zamówienia
okresowego, zaś wady jakościowe LW powinien zgłosić Dostawcy faksem lub e- mailem, w
terminie 30 dni od dnia ich wykrycia. Dostawca zobowiązany jest zająć stanowisko pisemnie w
ciągu 3 dni od dnia otrzymania reklamacji, a brak oświadczenia w tym przedmiocie uważa się za
uwzględnienie reklamacji bez zastrzeżeń. W przypadku zasadności reklamacji ilościowej
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu własnym staraniem i na własny koszt i
ryzyko, brakujące ilości wyrobów, w terminie określonym w umowie, a w razie braku wskazania w
terminie 5 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku zasadności reklamacji jakościowej,
Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwych wyrobów na nowe, wolne od wad,
w terminie określonym w umowie, a w razie braku wskazania tego terminu w umowie, w terminie 5
dni od daty zgłoszenia reklamacji. Jeżeli Dostawca w powyższym terminie nie wymieni wadliwych
wyrobów na nowe wolne od wad i nie ustali z LW nowego terminu wymiany, LW ma prawo do
wymiany wadliwych wyrobów na nowe wolne od wad i do obciążenia Dostawcy obowiązkiem
zapłaty równowartości kosztów wymiany tych wyrobów. Braki ilościowe, o których mowa powyżej ,
w treści niniejszego punktu, rozumiane są jako różnica pomiędzy ilością wyrobów określoną w
treści dowodu dostawy i/lub faktury VAT, a ilością wyrobów rzeczywiście dostarczonych przez
Dostawcę, w ramach partii wyrobów, na którą opiewa dowód dostawy i faktura VAT.
17. W przypadku rozbieżnych stanowisk stron co do istnienia i zakresu wad jakościowych przedmiotu
umowy dostawy, strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej
ekspertyzy poniesie strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy strony w terminie 14
dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta
przysługiwać będzie LW. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko LW,
wówczas Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz LW całości kosztów wykonania
ekspertyzy.
18. Termin zapłaty należności za przedmiot umowy zostaje wydłużony o okres postępowania
reklamacyjnego.
19. Dokonanie odbioru towarów zgodnie z postanowieniami umowy dostawy nie zwalnia Dostawcy
od roszczeń ze strony LW z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości.
20. W przypadku odstąpienia od umowy dostawy przez LW z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz LW kary umownej w wysokości 10% wartości
netto umowy (łącznej ceny netto przedmiotu umowy), a w przypadku umowy dostawy wielokrotnej
w wysokości 10% maksymalnej wartości netto umowy. Przedmiotowe uprawnienie przysługuje LW
niezależnie od prawa do obciążenia Dostawcy karą umowną za opóźnienie w realizacji umowy lub
jej części. Odstąpienie od umowy przez LW i obciążenie Dostawcy karą umowną z tytułu
odstąpienia od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również
za opóźnienie w realizacji umowy lub jej części bądź opóźnienie w usuwaniu wad przedmiotu
umowy. W przypadku poniesienia przez LW szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary
umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Dostawcę, LW może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych. LW przysługuje prawo do jednoczesnego żądania kar umownych na wszystkich
podstawach. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie pozbawia LW prawa do
naliczenia kar umownych.
Strona 6 z 17
21. LW ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z
usuwaniem wad przedmiotu umowy w ramach rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości w
wysokości 0,1% wartości netto umowy (łącznej ceny netto przedmiotu umowy), a w przypadku
umowy dostawy wielokrotnej w wysokości w wysokości 0,1% maksymalnej wartości netto umowy,
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wad.
22. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez LW za pośrednictwem faksu.
23. Dostawca zapewni we własnym zakresie środki ochrony osobistej dla swoich pracowników.
Dostawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność
odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje przy
wykonywaniu umowy, w tym z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.
24. Od obowiązków wynikających z umów dostawy strony mogą być zwolnione w przypadku
zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła
zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu umowy,
uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności, uznanych za siłę
wyższą, strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te
okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.
25. Strony określą w umowie swoich przedstawicieli do reprezentowania stron we wszystkich
sytuacjach, związanych z realizacją umowy, przy czym upoważnienie dla przedstawicieli LW nie
stanowi pełnomocnictwa, upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy.
26. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia umowy dostawy są nieważne
albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani
skuteczności pozostałych postanowień umownych. W takich przypadkach strony zobowiązują się
do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny
i prawny sens postanowień zastąpionych.
27. Cesja wierzytelności przysługujących Dostawcy od LW z tytułu wykonania umów dostawy może
nastąpić jedynie za zgodą LW, wyrażoną w formie pisemnej - zastrzeżonej pod rygorem
nieważności.
28. Załączniki do umów dostawy stanowią jej integralną część. Załącznikami do umów są w każdym
przypadku odpowiednio SIWZ lub warunki przetargowe, a także OWU Dostawy.
29. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych leżą po
stronie Dostawcy.
30. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień umowy dostawy, poza
przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
31. W sprawach nieuregulowanych umową dostawy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. Wyłączone jest stosowanie przepisów
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowie międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11
kwietnia 1980 r.
32. Ewentualne spory mogące powstać w związku z umowami dostawy rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.
33. Zmiany i uzupełnienia umów dostawy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
34. Umowy dostawy sporządza się w jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron umowy.
III.
UMOWY DOSTAWY WIELOKROTNEJ
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o umowie lub umowie dostawy bez bliższego określenia
rozumie się przez to umowę dostawy wielokrotnej.
2.
Poza dokumentami określonymi wprost w umowie, które Dostawca zobowiązany jest dostarczyć
wraz z pierwszą dostawą, Dostawca wraz z realizacją każdej dostawy - w ramach poszczególnych
zamówień okresowych zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: fakturę VAT,
deklaracje lub świadectwo zgodności lub inny dokument potwierdzający, że dostarczone wyroby
są zgodne z warunkami zamówienia (umowy i odpowiednio SIWZ lub warunkami przetargu),
etykietę logistyczną wydrukowaną ze strony LW zamocowaną w widocznym miejscu na
opakowaniu zbiorczym oraz kod produktu wydrukowany ze strony LW zamocowany na
opakowaniu jednostkowym. Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnej rejestracji w serwisie
kontrahentów - na stronie internetowej Zamawiającego: https://bogdanka.logintrade.net/, do
pobierania oraz umieszczania na opakowaniach etykiet logistycznych oraz pobierania i
umieszczania na opakowaniach jednostkowych etykiet produktowych. Zamawiający w serwisie
kontrahenta na w/w stronie internetowej udostępni Dostawcy aktywny formularz służący do
samodzielnego śledzenia realizacji dostaw - w ramach poszczególnych zamówień okresowych.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Dostawcę w zakresie
wadliwego określenia ilości wysłanych wyrobów. Dostawca zobowiązuje się do awizowania
wysyłanych do Zamawiającego dostaw - przy wykorzystaniu formularza do samodzielnego
Strona 7 z 17
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
śledzenia realizacji dostaw, umieszczonego w serwisie Zamawiającego na w/w stronie
internetowej.
Łączna wartość wyrobów zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Dostawcę na
podstawie umowy dostawy nie może przekroczyć kwoty netto określonej w danej umowie
(maksymalna wartość netto umowy). LW przysługuje prawo do niepełnego wykorzystania kwoty, o
której mowa w zdaniu poprzednim, bez żadnych negatywnych dla LW konsekwencji z tego tytułu,
przy czym minimalna wartość zamówionych wyrobów w ramach umowy nie może być niższa niż
30 % maksymalnej wartości netto umowy, chyba że umowa określa inną minimalną wartość netto
umowy.
Dostawca na podstawie umowy dostawy wielokrotnej zobowiązuje się do dostarczania wyrobów
do LW w okresie wskazanym w umowie, przy czym Dostawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie okresowe na zasadach określonych w umowie, o ile wpłynie ono do Dostawcy przed
upływem terminu określonego w umowie.
Podstawą realizacji umowy będą okresowe zamówienia przesyłane Dostawcy przez LW za
pośrednictwem systemu informatycznego EDI (system Elektronicznej Wymiany Danych) na adres
(poczty elektronicznej) wskazany w umowie, określające asortyment i ilość wyrobów oraz miejsce
lub miejsca spełnienia świadczenia. Brak uwag Dostawcy złożonych za pomocą pisma, faksu lub
e - maila w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, uważa się za jego przyjęcie
bez zastrzeżeń. Uwagi zgłaszane przez Dostawcę do zamówienia mogą dotyczyć wyłącznie
zmiany terminu jego realizacji lub zmniejszenia ilości zamówionych wyrobów. Nie mogą zaś
dotyczyć zmiany asortymentu oraz zwiększenia ilości. W przypadku wniesienia przez Dostawcę
uwag do zamówienia, LW może się do nich ustosunkować za pomocą pisma, faksu lub e-maila w
terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania. Brak ustosunkowania się LW do uwag Dostawcy
uważa się za przyjęcie zamówienia w wersji zmodyfikowanej przez Dostawcę. Przyjęte
zamówienia stanowią integralną część Umowy, a ich zmiana może nastąpić za obustronną zgodą.
Zasady w zakresie Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) precyzuje załącznik do OWU Dostawy.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot każdorazowego zamówienia okresowego do LW
w terminie określonym w umowie, a w razie braku wskazania terminu w terminie do 14 dni od daty
otrzymania danego zamówienia okresowego, transportem własnym i na własny koszt do miejsca
spełnienia świadczenia. W przypadkach uzasadnionych potrzebami LW, Dostawca wyraża zgodę
na dostawy przedmiotu umowy na podstawie odrębnych zamówień pilnych, których termin
realizacji będzie określony w umowie, a w razie braku wskazania terminu będzie nie dłuższy niż 5
dni od daty doręczenia zamówienia Dostawcy. Dopuszcza się zamówienia pilne na podstawie
indywidualnych uzgodnień. LW przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji poszczególnych
zamówień okresowych i określenia terminu dłuższego od określonego w niniejszym punkcie.
Przez realizację zamówienia okresowego strony rozumieją dostarczenie wszystkich wyrobów w
asortymencie i w ilościach określonych w zamówieniu okresowym do LW, wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami. Dopuszcza się łączenie wyrobów objętych kilkoma zamówieniami w
obrębie jednego dokumentu dostawy, pod warunkiem wyszczególnienia poszczególnych numerów
zamówień oraz wyszczególnienia asortymentu i ilości wyrobów dotyczących poszczególnych
zamówień.
W przypadku awarii systemu informatycznego EDI lub systemu informatycznego, czy to w LW, czy
też u Dostawcy, trwającej dłużej niż 24 godziny, dopuszcza się wysłanie zamówień za
pośrednictwem faksu lub listem poleconym.
Zapłata ceny następować będzie odrębnie za każdorazową dostawę, w ramach zamówienia
okresowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Dostawca jest
zobowiązany dostarczyć LW wraz z każdorazową dostawą.
LW ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z
realizacją każdorazowego zamówienia okresowego w wysokości 0,1% wartości netto części
danego zamówienia okresowego, niezrealizowanej w terminie, za każdy dzień opóźnienia.
Wyliczenie kary umownej dokonywane będzie według następującego algorytmu: 0,1% x ilość dni
opóźnienia x ilość nie dostarczona w terminie x wartość jednostki. Jeżeli po upływie terminu, w
którym zamówienie powinno być zrealizowane, Dostawca będzie realizował dane zamówienie
okresowe, wówczas przy wyliczaniu kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie, ilość
zrealizowana po upływie terminu będzie uwzględniana począwszy od następnego dnia od daty jej
realizacji.
W odniesieniu do zamówień, co do których Dostawca opóźnia się z ich realizacją [czy to w
całości, czy też w części], w stosunku do terminu, w którym powinny być zrealizowane i co do
których Zamawiający w terminie 15 dni od dnia upływu terminu ich realizacji przesłał Dostawcy za
pośrednictwem faksu lub systemu informatycznego EDI (system Elektronicznej Wymiany Danych)
lub poczty elektronicznej (e- mail) wezwanie do realizacji, z upływem 30 - go dnia opóźnienia, LW
oprócz kary umownej określonej w pkt 11 za każdy kolejny dzień opóźnienia, ma prawo również
obciążyć Dostawcę dodatkową karą umowną w wysokości 5 % wartości netto całego zamówienia
okresowego, a ponadto LW uprawniony będzie do odstąpienia od umowy – bez wyznaczania
Dostawcy dodatkowego terminu do jej wykonania, które to uprawnienie LW ma prawo wykonać w
ciągu 9 miesięcy od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy.
Strona 8 z 17
13. Z upływem 30 dnia opóźnienia w realizacji całości lub części zamówienia okresowego w stosunku
do terminu, w którym dane zamówienie powinno być zrealizowane, zamówienie to będzie
uważane przez Strony za niezłożone i nie wywołujące żadnych skutków prawnych w
niezrealizowanej części (niezrealizowanym zakresie)
– bez potrzeby składania
przez
którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek oświadczeń w tym przedmiocie chyba, że w terminie 15 dni
od dnia upływu terminu realizacji danego zamówienia okresowego, Zamawiający prześle
Dostawcy za pośrednictwem faksu lub systemu informatycznego EDI (system Elektronicznej
Wymiany Danych) lub poczty elektronicznej (e- mail), wezwanie do realizacji całości lub części
danego zamówienia okresowego.
IV UMOWY DOSTAWY WIELOKROTNEJ ZE SKŁADEM KONSYGNACYJNYM
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o umowie, umowie dostawy lub umowie dostawy ze
składem bez bliższego określenia rozumie się przez to umowę dostawy wielokrotnej ze składem
konsygnacyjnym.
2. Na podstawie umowy dostawy ze składem, niezależnie od pozostałych obowiązków umownych,
Dostawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do:
a) odpłatnego składowania wyrobów dostarczanych LW na placach składowych LW, w celu
umożliwienia LW ich pobrania ze składu,
b) dostarczania wyrobów do składu i wprowadzania wyrobów na skład oraz zapewnienia na składzie
stanu wyrobów w ilościach i asortymencie wskazanych w załączniku do umowy, a następnie w
oświadczeniach LW, określających aktualną, wymaganą przez LW minimalną i maksymalną ilość
wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach, przy czym łączna wartość wyrobów
pobranych przez LW i znajdujących się na składzie nie może być większa niż maksymalna wartość
umowy dostawy,
c) wystawiania i doręczania LW wraz z poszczególnymi partiami wyrobów elektronicznego dokumentu
MM (przesunięcia międzymagazynowego) przy wykorzystaniu serwisu kontrahenta znajdującego się
na stronie internetowej Zamawiającego: https://bogdanka.logintrade.net/, celem potwierdzenia
przemieszczenie wyrobów przez Dostawcę na skład,
d) wystawiania faktur VAT obejmujących cenę wyrobów pobranych przez LW w oparciu o informacje
obejmującą ilości pobranych wyrobów w poszczególnych asortymentach, daty ich pobrania ze składu
przez LW, przekazywane Dostawcy przez LW w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu EDI
lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ( e-mail). Pobranie materiału ze składu
dodatkowo zostanie ujawnione przez LW w elektronicznym rejestrze składu dostępnym na stronie
internetowej Zamawiającego: https://bogdanka.logintrade.net/ .
3. Na podstawie umowy dostawy ze składem, niezależnie od pozostałych obowiązków umownych,
LW zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do:
a) odpłatnego prowadzenia składu i pobierania wyrobów ze składu zgodnie z potrzebami LW, przy
czym łączna wartość wyrobów pobranych przez LW ze składu nie może być mniejsza niż minimalna
wartość umowy i większa niż maksymalna wartość umowy,
b) prowadzenia elektronicznej ewidencji wyrobów wprowadzanych na skład przez Dostawcę,
zawierającej ilości w poszczególnych asortymentach, datę pobrania towarów ze składu przez LW wraz
z określeniem ich ilości w poszczególnych asortymentach oraz dane pozwalające na identyfikację
wyrobów,
c) niezwłocznego sporządzania i przekazywania
Dostawcy,
w formie elektronicznej za
pośrednictwem sytemu EDI oraz elektronicznego rejestru składu, informacji obejmujących ilości
pobranych ze składu przez LW wyrobów w poszczególnych asortymentach oraz daty ich pobrania,
d) składania Dostawcy w formie określonej w pkt. 2 lit d) oświadczeń określających aktualną,
wymaganą przez LW minimalną i maksymalną ilość wyrobów na składzie w poszczególnych
asortymentach,
f) wystawiania w miesięcznych okresach rozliczeniowych faktur VAT obejmujących wynagrodzenie za
prowadzenie składu.
4. Dostawca zobowiązany jest do osiągnięcia na składzie stanu wyrobów w ilościach i asortymencie
wskazanych w załączniku do umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku
złożenia przez LW oświadczenia, określającego aktualną, wymaganą przez LW minimalną i
maksymalną ilość wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach, Dostawca
zobowiązany jest dostosować ilość wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach do
ilości wskazanych w oświadczeniu w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. W
pozostałych przypadkach, w których zostanie osiągnięty stan wyrobów w danym asortymencie
niższy niż aktualna, wymagana przez LW minimalna ilość wyrobów na składzie w tym
asortymencie, Dostawca zobowiązany będzie do uzupełnienia tego stanu w terminie 14 dni od
dnia uzyskania informacji o osiągnięcia stanu niższego niż wymagany.
5. Dostawca zobowiązany będzie do zwrotnego odebrania odpowiedniej ilości wyrobów ze składu w
terminie nie dłuższym niż 14 dni w szczególności w przypadku:
Strona 9 z 17
a) przekroczenia aktualnej, wymaganej przez LW maksymalnej ilość wyrobów na składzie w
poszczególnych asortymentach, jeżeli LW w formie określonej w pkt. 2 lit. d złoży stosowne
oświadczenie,
b) przekroczenia maksymalnej wartości umowy,
c) upływu terminu obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku, gdy po
upływie terminu obowiązywania umowy na stanie składu pozostaną wyroby, LW ma prawo pobrania
tych wyrobów na zasadach określonych w umowie i OWU Dostawy, a także do wiążącego
poinformowania Dostawcy w formie określonej w pkt. 2 lit. d) o zamiarze pobrania wyrobów
znajdujących się na składzie w określonej ilości i asortymencie, przy czym w żadnym wypadku nie
może zostać przekroczona maksymalna wartość umowy. W przypadku określonym w zdaniu
poprzedzającym Dostawca nie ma prawa i obowiązku zwrotnego odebrania wyrobów, co do których
został poinformowany przez LW o zamiarze ich pobrania.
6. Przejście na LW własności poszczególnych, przechowywanych na składzie wyrobów nastąpi z
chwilą ich pobrania przez LW ze składu, uwzględnionego przez LW w ewidencji wyrobów
wprowadzanych na skład przez Dostawcę oraz potwierdzonego wystawieniem przez LW
dokumentu elektronicznego dokumentu WZ.
7. Wynagrodzenie za przechowanie wyrobów w składzie konsygnacyjnym przysługuje LW za cały
okres obowiązywania umowy, to jest za okres od dnia zawarcia do dnia ustania obowiązywania
umowy w jakimkolwiek trybie, jednakże za okres nie krótszy niż do dnia pobrania przez LW
ostatniej partii składowanych wyrobów lub ich zwrotnego odebrania przez Dostawcę.
8. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia za prowadzenie składu określa umowa. Wynagrodzenie
za niepełne miesiące kalendarzowe obowiązywania umowy zostanie proporcjonalnie
pomniejszone. W przypadku wzrostu kosztów prowadzenia składu, LW przysługuje prawo do
żądania podwyższenia wynagrodzenia, które nastąpi na podstawie zgodnego oświadczenia woli
LW i Dostawcy, wyrażonego w formie pisemnej.
9. Zapłata wynagrodzenia za prowadzenie składu następować będzie miesięcznie z dołu, na
podstawie faktury VAT, obejmującej kwotę miesięcznego wynagrodzenia, w terminie do 10 dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie,
przelewem na rachunek bankowy LW. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień
uznania rachunku bankowego LW. Strony dopuszczają dokonywanie potrącenia wzajemnych
wierzytelności na ogólnych zasadach.
10. Ryzyka związane z wyrobami przechowywanymi na składzie, w szczególności ryzyko
uszkodzenia i przypadkowej utraty wyrobów w okresie ich przechowywania na składzie,
spoczywać będzie na LW, za wyjątkiem przypadku, w którym Dostawca przekroczy maksymalną
ilość wyrobów na składzie lub maksymalną wartość umowy.
11. W przypadku, gdy Dostawca nie posiada siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub
stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, a do umowy dostawy ze składem zastosowanie
mają przepisy art. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2004 r., nr 54, poz. 535, ze zm.), Dostawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich
obowiązków, opisanych w tych przepisach.
12. LW ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z
dostarczeniem wyrobów do składu lub z dostosowaniem ilości wyrobów na składzie do
aktualnych, wymaganych przez LW minimalnych i maksymalnych ilości wyrobów na składzie w
poszczególnych asortymentach (w tym z uzupełnieniem stanu składu do aktualnych, wymaganych
przez LW minimalnych ilości wyrobów na składzie w poszczególnych asortymentach), a także w
przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem obowiązku zwrotnego odebrania wyrobów ze
składu - w wysokości 0,1% wartości netto wyrobów, w odniesieniu do których Dostawca opóźnił
się z wykonaniem opisanych obowiązków umownych, za każdy dzień opóźnienia. Wyliczenie kary
umownej dokonywane będzie według następującego algorytmu: 0,1% x ilość dni opóźnienia x
ilość wyrobów, w odniesieniu do których Dostawca opóźnił się z wykonaniem opisanych
obowiązków umownych x wartość jednostki. Jeżeli po upływie terminu, w którym obowiązki
powinny zostać wykonane, Dostawca będzie wykonywał swoje obowiązki, wówczas przy
wyliczaniu kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie, ilość wyrobów, w odniesieniu do
których Dostawca wykonał obowiązki po upływie terminu, będzie uwzględniana począwszy od
następnego dnia od daty wykonania obowiązków. W przypadku, gdy okres opóźnienia w
wykonywaniu obowiązków opisanych w niniejszym ustępie przekroczy 30 dni w stosunku do
terminów, w których obowiązki powinny zostać wykonane, oprócz kary umownej określonej
powyżej w treści niniejszego punktu za każdy kolejny dzień opóźnienia, LW uprawniony będzie
również do odstąpienia od umowy – bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu do jej
wykonania, które to uprawnienie LW ma prawo wykonać w ciągu 9 miesięcy od dnia powstania
uprawnienia do odstąpienia od umowy.
13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do umowy dostawy ze składem
zastosowanie mają postanowienia dotyczące umów dostawy wielokrotnej.
Strona 10 z 17
V. UMOWY DOSTAWY JEDNORAZOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.
V.
Ilekroć w niniejszym rozdziale mowa jest o umowie lub umowie dostawy bez bliższego określenia
rozumie się przez to umowę dostawy jednorazowej.
Poza dokumentami określonymi wprost w umowie, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z
wyrobami deklarację zgodności dostawy lub inny dokument potwierdzający, że dostarczone
wyroby są zgodne z warunkami zamówienia (umowy i odpowiednio SIWZ lub warunkami
przetargu).
Dostawca zobowiązany jest wykonać umowę, to jest dostarczyć LW wszystkie wyroby w
asortymencie i ilościach określonych w umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami,
w terminie określonym w umowie. Dostawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT
obejmująca cenę wyrobów, najwcześniej z chwilą wykonania umowy w rozumieniu zdania
pierwszego niniejszego punktu – chyba, że umowa stanowi inaczej.
Wykonanie umowy przez Dostawcę potwierdzone zostanie podpisaniem przez Strony protokołu
odbioru wyrobów lub dowodu dostawy wyrobów.
Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez
Dostawcę z wykonaniem umowy w wysokości 0,1% ceny netto wyrobów objętych umową, nie
dostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wyliczenie kary umownej
dokonywane będzie według następującego algorytmu: 0,1% x ilość dni opóźnienia x ilość
wyrobów nie dostarczonych w terminie x wartość jednostki (cena jednostkowa wyrobów). Jeżeli
po upływie terminu, w którym umowa powinna być wykonana, Dostawca będzie dostarczał
wyroby objęte umową, wówczas przy wyliczaniu kary umownej, o której mowa w niniejszym
ustępie, ilość wyrobów dostarczona po upływie terminu będzie uwzględniana począwszy od
następnego dnia od daty jej dostarczenia.
UMOWY DOSTAWY Z MONTAŻEM LUB Z NADZOREM NAD MONTAŻEM
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale mowa jest o umowie lub umowie dostawy bez bliższego określenia
rozumie się przez to umowę dostawy z montażem lub z nadzorem nad montażem.
2. Dostawca zawierając umowę zapewnia, że przedmiot umowy spełniać będzie wszelkie
wymagania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i norm, dotyczących tego typu
przedmiotów, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, wydobywających węgiel
kamienny, w których występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, a w szczególności
wymagania, określone w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla maszyn i
elementów bezpieczeństwa oraz zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W przypadku zmiany
przepisów lub zastąpienia ich nowymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w okresie
od dnia zawarcia umowy do dnia dostarczenia przedmiotu umowy LW, przedmiot umowy winien
spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa i norm dotyczących tego typu urządzeń,
obowiązujących w dacie jego dostarczenia LW. Obowiązek uzyskania wymaganych dokumentów
spoczywa na Dostawcy.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do LW wraz z wymaganymi
dokumentami oraz spełnić pozostałe świadczenia, określone w umowie, w terminie określonym w
umowie. Przez wykonanie umowy rozumie się datę podpisania końcowego protokołu odbioru
przedmiotu umowy – bez zastrzeżeń.
4. Dostawca zobowiązany jest zawiadomić LW za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na
adres określony w umowie, a w razie braku wskazania na adres ……[email protected], lub za
pośrednictwem faksu na numer określony w umowie, a w razie braku wskazania na numer
........................., o gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy, z określonym w umowie
wyprzedzeniem, a w razie braku wskazania z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem, przed
planowanym dostarczeniem przedmiotu umowy do LW.
5. LW zapewni wyładunek przedmiotu umowy ze środka transportu w LW. Po dostarczeniu
przedmiotu umowy do LW nastąpi wstępny odbiór przedmiotu umowy, to jest sprawdzenie jego
kompletności, w tym kompletności wymaganych dokumentów, wymagający potwierdzenia w
formie dowodu przekazania w przypadku umowy dostawy z nadzorem nad montażem albo w
formie dowodu przekazania w depozyt ( do czasu podpisania przez Strony protokołu końcowego
odbioru - bez zastrzeżeń) w przypadku umowy dostawy wraz z montażem.
6. Wraz z przedmiotem umowy, a w przypadku gdy umowa tak stanowi przed dostarczeniem
przedmiotu umowy, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć LW w wersji papierowej (w liczbie
egzemplarzy określonej w umowie) oraz w wersji elektronicznej dokumentację techniczno–
ruchową przedmiotu umowy, określającą w szczególności sposób załadunku i transportu,
instrukcję bezpiecznego użytkowania (obsługi, konserwacji i napraw), katalog części zamiennych
oraz warunki odbioru technicznego. Wraz z przedmiotem umowy Dostawca zobowiązany jest
dostarczyć LW dokumenty zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy, tj.: oryginał deklaracji
zgodności WE dla przedmiotu umowy, świadectwo wytwórcy, dokument gwarancji jakości, wykaz
Strona 11 z 17
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
części szybko zużywających się wraz z cennikiem firmowym, zasady świadczenia usług
serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wraz z cennikiem usług, dokumenty
upoważniające do stosowania przedmiotu umowy w podziemnych zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu i pyłu
węglowego, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru technicznego i przekazania
przedmiotu umowy do eksploatacji, wszelkie inne dokumenty, które pozwolą LW na właściwe
korzystanie z przedmiotu umowy, zgodnie z jego technicznym i gospodarczym przeznaczeniem.
Montaż winien zostać rozpoczęty odpowiednio przez Dostawcę lub Zamawiającego, w terminie
określonym w umowie, a w razie braku wskazania, w terminie nie późniejszym niż 14 dni po dniu
dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsca dostarczenia określonego w Umowie.
W terminie określonym w umowie, a w razie braku wskazania w terminie do 14 dni po rozruchu
przedmiotu umowy, w czasie i miejscu uzgodnionym ze służbami technicznymi LW, Dostawca
przeszkoli w miejscu wskazanym przez LW pracowników Zamawiającego w liczbie określonej w
umowie, w wymiarze godzin określonym w umowie, w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji i
konserwacji przedmiotu umowy. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim.
Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Dostawcę wszystkich
obowiązków, objętych umową, w tym po dokonaniu pomyślnego uruchomienia przedmiotu
umowy, sprawdzeniu prawidłowości jego działania i przeszkoleniu pracowników LW.
Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone zostanie w formie pisemnego protokołu odbioru,
podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron. Dostawca jest
zobowiązany zapewnić udział swojego upoważnionego przedstawiciela w czynnościach odbioru
końcowego przedmiotu umowy. Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron pisemny
protokół odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do wystawienia przez
Dostawcę faktury VAT.
LW może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono
istnienie wad przedmiotu umowy, aż do czasu usunięcia tych wad przez Dostawcę. Jeżeli w toku
czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to LW, niezależnie od uprawnień
wynikających z obowiązujących przepisów, przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady
nadają się do usunięcia, wówczas LW może wyznaczyć termin na usunięcie stwierdzonych wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, wówczas LW może odstąpić od umowy, c) jeżeli wady nie nadają się
do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
LW ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
Dostawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia, użyte do usunięcia
wad.
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec LW oraz osób trzecich za wszelkie szkody,
obejmujące również utracone korzyści, powstałe przy prowadzeniu lub przy okazji prowadzenia
prac przez Dostawcę lub pod jego kierownictwem, albo na jego zlecenie, niezależnie od tego, czy
szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań, wynikających z obowiązków, określonych
umową, czy też poza nimi, przy okazji ich wykonywania. Dostawca zwolniony jest od
odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy LW lub będące skutkiem siły wyższej.
Określona w umowie cena uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Dostawcę w celu
prawidłowego wykonania umowy, w tym koszty wykonania obowiązków dodatkowych określonych
w umowie. Kwota ceny obejmuje spełnienie przez Dostawcę wszystkich świadczeń określonych w
umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Dostawcy i osób, którymi się on posługuje, z tytułu
należytego wykonania umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie doręczonej LW faktury VAT z naniesionym symbolem PKWiU
(CPV), w terminie 30 dni od dnia doręczenia LW faktury VAT, którą Dostawca ma prawo wystawić
najwcześniej po dokonaniu końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzonego podpisaniem przez przedstawicieli stron protokołu odbioru przedmiotu umowy –
bez zastrzeżeń.
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości biegnie od dnia podpisania przez przedstawicieli stron
protokołu odbioru przedmiotu umowy – bez zastrzeżeń.
LW ma prawo w każdej chwili nakazać przeprowadzenie inspekcji lub prób i badań każdego
elementu przedmiotu umowy z zastosowaniem metody, którą uzna za najbardziej odpowiednią,
włączając w to demontaż, ilekroć w jego ocenie okaże się to konieczne, przyjmując wówczas na
siebie odpowiedzialność jedynie za powstałe koszty inspekcji, prób oraz badań, i wyłącznie, gdy
wykonanie przedmiotu umowy okaże się należyte.
Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad, to jest według wyboru LW, do
bezpłatnej naprawy lub wymiany części (podzespołów), które w okresie gwarancji jakości i rękojmi
okażą się wadliwe (w tym niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek złego materiału, błędnej
konstrukcji, niepełnej sprawności lub wadliwego wykonania lub z innych przyczyn), przy czym
Dostawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu.
Dostawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad przedmiotu umowy, zaistniałych w
okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w terminie określonym w umowie, a w razie braku
wskazania w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia, wystosowanego przez LW za
Strona 12 z 17
19.
20.
21.
22.
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer lub adres wskazany w umowie, a
ponadto zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie określonym w umowie, a w razie braku
wskazania w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Dostawca zapewnia warunki dla
przyjęcia zgłoszenia wad lub awarii przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, niezależnie
od dni świątecznych i wolnych od pracy. Jeżeli Dostawca nie przystąpi do usuwania wad w
terminie LW może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, i
obciążyć wynikającymi z tego powodu kosztami Dostawcę.
Dostawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w zakresie
usuwania wad i awarii, oraz zapewnia dostawę oryginalnych części zamiennych lub też części co
najmniej technicznie równoważnych (realizowane na podstawie osobnych zamówień) przez okres
wskazany w umowie, a w razie braku wskazania przez okres minimum 10 lat od dnia zawarcia
umowy, przy czym LW nie jest zobowiązany do zlecania Dostawcy obsługi serwisowej
pogwarancyjnej i dostawy części. Wszelkie koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji
pokrywa Dostawca, natomiast koszty serwisu pogwarancyjnego, w przypadku skorzystania z tej
możliwości przez LW, pokrywać będzie LW.
W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
W przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z wykonaniem przedmiotu umowy lub z usuwaniem
wad przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, LW może
obciążyć Dostawcę karami umownymi w wysokości 0,1 % ceny netto przedmiotu umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
Jeżeli Dostawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy o okres wskazany w umowie, a w
razie braku wskazania o okres dłuższy niż 21 dni w stosunku do terminu umownego, wówczas LW
- niezależnie od prawa do obciążenia Dostawcy karą umowną - przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy.
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
23. W razie sprzeczności postanowień umowy dostawy z OWU Dostawy strony są związane
postanowieniami umowy dostawy.
24. Postanowienia OWU Dostawy podlegają zmianie w trybie, w jakim zostały ustalone.
DOSTAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
Strona 13 z 17
Załącznik do OWU Dostawy.
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
w zakresie Elektronicznej Wymiany Danych
Strony zawierają niniejsze Porozumienie w celu wdrożenia systemu elektronicznej wymiany danych
(ang. Electronic Data Interchange – EDI), zwanego dalej „EDI” lub „system EDI” oraz w celu
stworzenia warunków prawnych, organizacyjnych, proceduralnych i technicznych regulujących sposób
uruchomienia i funkcjonowania systemu.
§1
Zakres porozumienia
Niniejsze Porozumienie definiuje podstawowe zasady organizacyjne i techniczne dotyczące
uruchomienia i funkcjonowania systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy Stronami
Porozumienia, w ramach ogólnych zasad handlowych zawartych w umowie o współpracę handlową w
zakresie dokumentów zamówień zakupowych.
§2
Definicje
1. EDI - elektroniczna transmisja pomiędzy systemami informatycznymi Zamawiającego i
Dostawcy, danych o komercyjnym i administracyjnym charakterze, z wykorzystaniem
ustalonego standardu, który określa strukturę komunikatu EDI. W przypadku braku odpowiedniej
technologii informatycznej po stronie Dostawcy dane Dostawca pobiera poprzez odpowiednią
stronę WWW.
2. Komunikat EDI - składa się z segmentów, uporządkowanych zgodnie z ustalonym standardem,
utworzonych w formacie czytelnym dla systemu informatycznego i umożliwiających ich
automatyczne i jednoznaczne przetworzenie.
3. EANCOM UN/EDIFACT - zestaw ustalonych międzynarodowo standardów, katalogów i
wytycznych odnośnie elektronicznej wymiany danych strukturalnych, a w szczególności
wymiany związanej z handlem towarami i usługami, pomiędzy niezależnymi komputerowymi
systemami informatycznymi.
4. Nadawca - Strona wysyłająca komunikat EDI
5. Odbiorca - Strona odbierająca komunikat EDI
6. Realizator EDI – Strona trzecia biorąca udział w pośrednictwie przesyłania danych pomiędzy
Zamawiającym i Dostawcą. Zgodnie ze standardami EANCOM UN/EDIFACT dokonuje ona
fizycznego transferu danych i uwiarygodnia jego przebieg. W szczególności dokonuje translacji
danych EDI, ich przetwarzania, archiwizowania oraz prezentowania w formie raportów.
7. Potwierdzenie otrzymania - procedura, zgodnie, z którą z chwilą otrzymania komunikatu EDI
odbiorca wysyła potwierdzenie jego odbioru.
8. Pisemna forma dokumentów -oznacza formę dokumentów inną niż EDI np: forma papierowa,
elektroniczna (e-mail), fax.
§3
Koordynacja wdrażania i funkcjonowania
1. Każda ze Stron Porozumienia wyznaczy osobę odpowiedzialną za wdrożenie i funkcjonowanie
systemu EDI, zwaną dalej Koordynatorem EDI, jak również zobowiązuje się do bezzwłocznego
informowania o zmianie tej osoby. Koordynatorzy EDI odpowiadają za uzgadnianie i organizację
działań pomiędzy Stronami w trakcie uruchamiania i eksploatacji sytemu EDI.
2. Ze strony Zamawiającego Koordynatorem EDI jest kierownik Działu Informatyki.
3. Wszystkie informacje wysyłane przez Zamawiającego oraz generowane przez system EDI
muszą trafić na adres określony w umowie
4. W sytuacji, gdy szkolenie z odbierania wiadomości EDI u danego Dostawcy nie miało miejsca
we wcześniejszym terminie realizator EDI przeprowadzi bezpłatne szkolenie (telefonicznie) w
firmie Dostawcy z obsługi systemu EDI, co zostanie potwierdzone protokołem jak w załączniku
nr 1 do Porozumienia.
§4
Bezpieczeństwo i poufność danych
Strony podejmują się wdrożyć i utrzymywać procedury i środki bezpieczeństwa w celu
zagwarantowania ochrony komunikatów EDI przed zagrożeniem w postaci nieuprawnionego dostępu,
modyfikacji, opóźnienia, zniszczenia lub utraty danych. W szczególności strony zobowiązują się do
stosowania procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia komunikatów EDI i integralność
danych zawartych w komunikatach EDI.
Strona 14 z 17
§5
Akceptowalność komunikatów EDI
1. Strony zgadzają się traktować wszystkie wiadomości przesłane w systemie EDI, jako
obowiązujące i zgadzają się przyznać im taki sam status jak informacjom przesyłanym w formie
pisemnej, za wyjątkiem przypadków, w których może być udowodnione, że wiadomość EDI jest
uszkodzona w wyniku błędu technicznego urządzenia, systemu lub linii przesyłowej.
2. Nadawca jest odpowiedzialny za kompletność, terminowość i zgodność z obowiązującym
standardem wysyłanych komunikatów EDI.
3. W czasie testów za obowiązujące uznaje się dokumenty przesłane w formie pisemnej. Czas
trwania testów wyznaczany jest przez Koordynatora EDI Zamawiającego.
§6
Przetwarzanie i archiwizowanie komunikatów EDI
1. Jako realizatora wymiany dokumentów EDI pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą akceptuje się
„INFINITE” Sp. z o.o. w Lublinie i jego platformę EDINET.
2. Strony zobowiązują się do terminowego, wysyłania i odbierania wiadomości EDI.
W szczególności Dostawca odbierający dane za pomocą strony WWW zobowiązuje się do
codziennego (w dni robocze) sprawdzania poczty elektronicznej z zawiadomieniem o
przychodzących komunikatach EDI. Zamawiający ma prawo traktować wysłane zamówienie,
jako odebrane w pierwszym dniu roboczym po jego wysłaniu, chyba, że Dostawca odbierze
wiadomość wcześniej.
3. Każda ze Stron ponosi pełną odpowiedzialność za skutki błędnego lub nieterminowego
przetwarzania komunikatów EDI przez własne lub obce, pracujące na rzecz danej Strony
systemy informatyczne.
4. Strony niniejszym zobowiązują się, że w przypadku sporu archiwa komunikatów EDI strony
będącej realizatorem wymiany dokumentów EDI będą mogły być dopuszczone przez sąd i będą
stanowiły dowód potwierdzający fakty w nich zawarte.
§7
Zakłócenia w procesie przesyłania danych
1. Odbiorca jest zobowiązany informować Nadawcę niezwłocznie o wszystkich stwierdzonych
błędach transmisji, aby umożliwić przedsięwzięcie przez Nadawcę odpowiednich kroków
zmierzających do naprawienia błędów. W przypadku awarii systemu EDI po stronie
Zamawiającego, po stronie Dostawcy, lub systemów pośredniczących, która to awaria mogłaby
spowodować zakłócenia w realizacji procedur handlowych pomiędzy Zamawiającym
i Dostawcą, każda ze Stron może, po uprzednim uzgodnieniu z drugą Stroną, powrócić do
pisemnej formy wymiany dokumentów handlowych. Jednocześnie Strona, która stwierdziła po
swojej stronie wystąpienie awarii jest zobowiązana poinformować drugą Stronę o
przewidywanym terminie jej usunięcia.
2. W wypadku planowanych wyłączeń, konserwacji itp. systemów informatycznych, jeśli operacje
te mogą mieć negatywny wpływ na działanie systemów informatycznych i przebieg procedur
handlowych, Strony zobowiązują się poinformować o zaistnieniu takiego faktu drugą Stronę na 3
dni robocze przed planowaną operacją, a także uzgodnić system komunikowania się w tym
okresie.
§8
Utrzymanie sprzętu i oprogramowania
1. Wybór odpowiedniego sprzętu i oprogramowania leży w gestii Stron, przy czym ponoszą one
pełną odpowiedzialność za spowodowane po swojej stronie ewentualne zakłócenia w
przesyłaniu komunikatów EDI i skutki wynikłe z niezgodności, nieprawidłowej konfiguracji i
błędów zastosowanego sprzętu i oprogramowania.
2. Strony zobowiązują się do zapewnienia odpowiedniego serwisu w odniesieniu do własnego
sprzętu i oprogramowania, jak również do zapewnienia wszelkich usług koniecznych
dla efektywnego i niezawodnego przekazywania oraz odbierania komunikatów EDI. Powyższe
zadania są wykonywane na koszt każdej ze Stron odrębnie.
3. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Dostawcy stronę www do korzystania w celu pobierania
adresowanych do nich dokumentów.
§9
Czas obowiązywania
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy i obowiązuje przez czas jej
obowiązywania.
DOSTAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
Strona 15 z 17
Załącznik nr. 1 do Porozumienia o współpracy
w zakresie Elektronicznej Wymiany Danych
Oświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia - WZÓR
Oświadczam że w dniu ………………… dla Pani / Pana w firmie
…………………………………
…………………………………
…………………………………
zostało przeprowadzone szkolenie z systemu Edinet - elektronicznej komunikacji pomiędzy
LW Bogdanka a jej Dostawcami z zakresu obsługi zamówień.
Ze strony firmy Infinite Sp. z o.o. szkolenie prowadził/a:
P.……………………………………………………………
…………………………………
Czytelny podpis i pieczątka firmy
w/w oświadczenie proszę przesłać na faks 081 748 54 05
DOSTAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
Strona 16 z 17
Załącznik nr 3 do umowy nr .........../Z/2014
CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
Strona 17 z 17

Podobne dokumenty