Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP)

Komentarze

Transkrypt

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP)
Otwarty Regionalny System Informacji
Przestrzennej (ORSIP)
Nowe technologie w gospodarce przestrzennej
Bytom, 13 stycznia 2012
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Województwa Śląskiego do roku 2015, kwiecień 2009
Nazwa przedsięwzięcia
Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej
Realizator przedsięwzięcia
Samorząd Województwa Śląskiego
Potencjalni beneficjenci – grupy docelowe
administracja samorządowa i rządowa, organy i służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo publiczne, przedsiębiorstwa, inwestorzy, mieszkańcy regionu,
turyści
Nazwa projektu:
„Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)”
Źródło dofinansowania:
RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”,
Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Wartość projektu:
5 893 800 zł.
Planowany czas realizacji:
2011- 2013
Główne zadania
szczegółowe zaprojektowanie rozwiązań informatycznych,
zbudowanie i wdrożenie ORSIP,
zbudowanie wybranych nowych aktualnych baz danych przestrzennych
(mapowych) oraz opisowych,
dostarczenie sprzętu (serwery, zestawy komputerowe, urządzenie peryferyjne) i
oprogramowania (system operacyjny serwerów, motor bazy danych),
przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu w ramach Urzędu oraz spoza
niego, wraz ze stworzeniem interaktywnego systemu pomocy online o charakterze
portalu edukacyjnego.
Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej
Cele przedsięwzięcia:
stworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy integrującej regionalne zasoby
informacyjne o charakterze przestrzennym (geograficznym) umożliwiającej lokalizację i
powiązanie obiektów i zdarzeń z przestrzenią,
utworzenie regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej spełniającego
obowiązujące w Polsce dyrektywy Unii Europejskiej,
dostarczenie, dla systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jednostkami
samorządu terytorialnego, jednorodnej i aktualnej oraz zintegrowanej informacji przestrzennej
pochodzącej z wielu rozproszonych zasobów źródłowych,
podnoszenie świadomości i umiejętności mieszkańców i podmiotów w zakresie posługiwania
się systemami informacji przestrzennej, jako istotnymi elementami infrastruktury
Społeczeństwa Informacyjnego, komplementarnie w stosunku do innych projektów
realizowanych na poziomie regionalnym m.in. poprzez wdrożenie zewnętrznego portalu
edukacyjnego.
Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej
Efekty przedsięwzięcia:
usprawnienie procesów administrowania Województwem Śląskim na wszystkich szczeblach administracji
publicznej, planowania i monitoringu jego rozwoju oraz wsparcie procesów restrukturyzacji regionu,
usprawnienia i ułatwienia korzystania z zasobów informacyjnych w postaci interaktywnych kompozycji i
zestawień mapowych, szybkiego i prostego przeszukiwania i przeglądania zasobów baz danych,
poprawienia dostępu i przepływu danych i informacji przestrzennych pomiędzy jednostkami administracji
publicznej, instytucjami publicznymi i podmiotami gospodarczymi,
swobodny i bezpieczny dostęp do informacji przestrzennej w zakresie zgodnym z potrzebami oraz
nadanymi uprawnieniami,
zwiększenia ilości informacji dla podmiotów gospodarczych, mieszkańców i turystów z zakresu ochrony
zdrowia, ochrony środowiska i przyrody, stanu zagospodarowania przestrzennego, komunikacji,
turystyki, kultury, z jednoczesna poprawą szybkiego znalezienia takich informacji
ORSIP jako regionalny węzeł na tle lokalnej, krajowej i europejskiej IIP
uŜytkownicy zewnętrzni (publiczni i słuŜbowi)
Urzędy
Powiatowe
Miejskie i Gminne
Urzędy
Centralne i
Wojewódzkie
Jednostki
organizacyjne
jst
Portal
Portal TPI
Portal WZWS
Portal GP
Podsystem
dziedzinowy
GP
Podsystem
dziedzinowy
TPI
SłuŜby i
straŜe
publiczne
Inwestorzy,
podmioty
gospodarcze
Turyści
ORSIP
Portal DPGŚ
Portal OPI -TPP
Podsystem
dziedzinowy
DPGŚ
Podsystem
dziedzinowy
WZWS
Portal ...
Podsystem
dziedzinowy
………
Podsystem
dziedzinowy
OPI-TPP
szyna komunikacyjna
e-PUAP
…
Regionalny
węzeł IIP
Mieszkańcy
regionu
Hurtownia danych
RSIP
SEKAP
Model architektury logicznej ORSIP - regionalnego węzła IIP
Działania dotychczasowe:
Dokument:
„Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie
regionalnym”, marzec 2010
Projekty partnerskie:
„Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe
i zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej (RSIP)
„Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności województwa
śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej - BIOGEO-Silesia ORSIP”
Konferencje, spotkania, warsztaty
Dziękuję za uwagę.
Beata Wanic
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
e-mail: [email protected],
www.e-slask.pl