Sprawa postów / Mk 2,18-22

Komentarze

Transkrypt

Sprawa postów / Mk 2,18-22
2 Kor 6,3-10 Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono /naszej/
posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród
utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach , więzieniach, podczas rozruchów, w trudach,
nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i
łagodność, przez /objawy/ Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i
moc BoŜą, przez oręŜ sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez
dobrą sławę i zniesławienie. Uchodzący za oszustów, a przecieŜ prawdomówni, niby
nieznani, a przecieŜ dobrze znani, niby umierający, a oto Ŝyjemy, jakby karceni, lecz nie
uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu,
jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.
21. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W
przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze /część/ ze starego
ubrania i robi się gorsze przedarcie.
Ps 103,13-15 Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, Ŝe jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak
trawa; kwitnie jak kwiat na polu.
Iz 57,16 Bo nie będę wiecznie prowadził Ja sporu ani zawsze nie będę rozgniewany;
inaczej ustałyby niknąc sprzed mego oblicza tchnienie i istoty Ŝyjące, którem Ja uczynił.
Zawrzałem gniewem z powodu jego występnej chciwości, ukrywszy się w moim gniewie
cios mu zadałem; on jednak szedł zbuntowany drogą swego serca, a drogi jego widziałem.
Ale Ja go uleczę i pocieszę, i obdarzę pociechami jego samego i pogrąŜonych z nim w
smutku, wywołując na wargi ich dziękczynienie: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! - - mówi
Pan - Ja go uleczę.
1 Kor 10,13 Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi.
Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę,
równocześnie wskaŜe sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać.
22. Nikt teŜ młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W
przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki.
Lecz młode wino /naleŜy wlewać/ do nowych bukłaków.
Mt 9,17 Nie wlewa się teŜ młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie
bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych
bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».
Hi 32,19 Me serce jak wino zamknięte, rwie się jak nowe bukłaki.
Ps 119,80-83 Niech serce moje stanie się nienaganne w Twych ustawach, abym nie
doznał wstydu. Ustaje moja dusza [dąŜąc] ku Twemu zbawieniu; pokładam ufność w Twoim
słowie. Ustają moje oczy [spoglądając] ku Twemu słowu: kiedyŜ mnie pocieszysz? Bo
chociaŜ jestem jak bukłak wśród dymu, nie zapomniałem Twych ustaw.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!
VIII Niedziela Zwykła w roku B:
Mk 2,18-22
18.
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i
pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a
Twoi uczniowie nie poszczą?
19. Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan
młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u
siebie.
20. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień,
będą pościć.
21. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W
przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze /część/ ze starego
ubrania i robi się gorsze przedarcie.
22. Nikt teŜ młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym
razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode
wino /naleŜy wlewać/ do nowych bukłaków.
18. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do
Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów
poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?
£k 5,33-39 Wówczas oni rzekli do Niego: «Uczniowie Jana duŜo poszczą i modły
odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją». Jezus rzekł do nich:
«Czy moŜecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz
przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli».
Opowiedział im teŜ przypowieść: «Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co
oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do
starego. Nikt teŜ młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode
wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino naleŜy lać
do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego - mówi bowiem:
"Stare jest lepsze"».
Mt 6,16-18 Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd
ponury, aby pokazać ludziom, Ŝe poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: juŜ odebrali swoją
nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, Ŝe
pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
tobie.
Mt 23,2-5 Na katedrze MojŜesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i
zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem,
ale sami nie czynią. WiąŜą cięŜary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona,
lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, Ŝeby się
ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłuŜają frędzle u płaszczów.
£k 18,10-14 Dwóch ludzi przyszło do świątyni, Ŝeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi
celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: BoŜe, dziękuję Ci, Ŝe nie jestem jak inni
ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołoŜnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w
tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: BoŜe, miej litość dla mnie,
grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. KaŜdy
bowiem, kto się wywyŜsza, będzie poniŜony, a kto się uniŜa, będzie wywyŜszony.
Rz 10,3 Albowiem nie chcąc uznać, Ŝe usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie
trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu
pochodzącemu od Boga.
19. Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki
pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego
majką u siebie.
Ps 45,14-18 Cała pełna chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem. W
szacie wzorzystej wiodą ją do króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do ciebie.
Przywodzą je z radością i z uniesieniem, przyprowadzają do pałacu króla. Niech twoi
synowie zajmą miejsce twych ojców; ustanów ich ksiąŜętami po całej ziemi! Przez wszystkie
pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody.
Mt 25,1-10 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które
wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a
pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś
razem z lampami zabrały równieŜ oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał,
zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie,
wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A
nierozsądne rzekły do roztropnych: "UŜyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną".
Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do
sprzedających i kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.
20. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w
ów dzień, będą pościć.
Ps 45,12 Król pragnie twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon!
Iz 54,5 Bo małŜonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan Zastępów;
Odkupicielem twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi.
Iz 62,5 Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak
oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.
J 3,29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i
słucha go, doznaje najwyŜszej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do
szczytu.
2 Kor 11,2 Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecieŜ
jednemu męŜowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.
Ap 19,6-9 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos
potęŜnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego MałŜonka się
przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty - bisior bowiem oznacza czyny
sprawiedliwe świętych. I mówi mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę
Godów Baranka! I mówi im: Te słowa prawdziwe są BoŜe.
Ap 21,9-11 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych
siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: «Chodź, ukaŜę ci Oblubienicę,
MałŜonkę Baranka».I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi
Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. źródło jego
światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.
Oz 2,16.17b.21-22 To mówi Pan: „Chcę przynęcić niewierną Oblubienicę, na pustynię
ją wyprowadzić i mówić jej do serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy
wychodziła z egipskiego kraju. I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez
sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a
poznasz Pana.
Za 13,7 Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na MęŜa, który jest Mi bliski - wyrocznia
Pana Zastępów. Uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce, bo prawicę moją zwrócę
przeciwko słabym.
Mt 26,31 Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest
napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada.
J 12,5-8 Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?
Powiedział zaś to /Judasz/ nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale poniewaŜ był złodziejem,
i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to,
aby /Mnie namaścić/ na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie
nie zawsze macie.
J 13,33 Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to śydom
powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie moŜecie.
J 16,7 JednakŜe mówię wam prawdę: PoŜyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeŜeli nie
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeŜeli odejdę, poślę Go do was.
J 16,28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca
J 17,11 JuŜ nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze
Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
J 17,13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość
mieli w sobie w całej pełni.
Dz 3,19-21Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby
nadeszły od Pana dni ochłody, aby teŜ posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa,
którego niebo musi zatrzymać aŜ do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków
przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.
Dz 14,23 Kiedy w kaŜdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych,
polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
1 Kor 7,5 Nie unikajcie jedno drugiego, chyba Ŝe na pewien czas, za obopólną zgodą, by
oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości
waszej - nie kusił was szatan.
2 Kor 3,4-6 A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie Ŝebyśmy uwaŜali,
Ŝe jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz /wiemy, Ŝe/ ta moŜność nasza jest z
Boga. On teŜ sprawił, Ŝeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza przymierza nie
litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś oŜywia.

Podobne dokumenty