odpowiedzi na zapytania

Komentarze

Transkrypt

odpowiedzi na zapytania
DYREKTOR GENERALNY
Wrocław, dnia 26 października 2010 r.
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jolanta Krupowicz
OA.II.3231-14/10/ZP/PN
wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Świadczenie usług telefonii
stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz
Delegatur: w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759) zwanej dalej „ustawa Pzp” Zamawiający informuje, iż
od uczestników postępowania wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.
Pytanie nr 1
Z uwagi na zapis w treści SIWZ w rozdziale X. pkt 5: Miejsce oraz termin składnia i otwarcia
ofert: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy Pl. Powstańców
Warszawy 1 w pokoju nr 0220 - parter do dnia 22.10.2010r. do godz. 10.30” - Wykonawca zwraca
uwagę, że określenie tak krótkiego terminu składania ofert, narusza art.7 ust 1 Prawa Zamówień
Publicznych, tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, poprzez nieprawidłowe opisanie terminu realizacji
zamówienia i wadliwe ukształtowanie warunków udziału w postępowaniu, poprzez określenie zbyt
krótkiego terminu uruchomienia usługi tym samym nie uwzględnia udziału w postępowaniu
przetargowym operatorów telekomunikacyjnych innych od operatora świadczącego obecnie usługi
telekomunikacyjne dla Zamawiającego .
Wyznaczając zbyt krótki termin składania ofert, Zamawiający skutecznie eliminuje innych
operatorów telekomunikacyjnych z udziału w postępowaniu przetargowym pod nazwą: „Świadczenie
usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz
Delegatur: w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze”, Sprawa nr OAII.3231-14/ZP/PN
Tym samym Zamawiający narusza jedną z najważniejszych zasad wydatkowania środków
publicznych, jaką jest zasada wyboru najkorzystniejszej oferty. Wynika ona między innymi z art. 138
ust.5 z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. 249 poz. 2104 z póź. zm.).
Prosimy o doprowadzenie postępowania do jego zgodności z Prawem Zamówień Publicznych
poprzez zmiany zapisu w treści SIWZ w rozdziale X, pkt.5 Miejsce oraz termin składnia i otwarcia ofert
na zapis: „ Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy Pl. Powstańców
Warszawy 1 w pokoju nr 0220 - parter do dnia 29.10.2010 r. do godz. 10.30”?
Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli przygotować Wykonawcom ofertę bardziej korzystną
dla Zamawiającego uwzględniającą dużą złożoność projektu, dużą ilość sprzętu, wiele lokalizacji.
Odpowiedź
Dnia 19 października 2010r Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, zmieniając zapis w
rozdziale X pkt 5 dotyczący składania ofert oraz zapis w rozdziale X pkt 7 dotyczący terminu
otwarcia ofert. Informacja została przesłana do Wykonawców oraz umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w SIWZ rozdział XV pkt. 13 na zapis: ”Wykonawca
zapewni 24 godzinny serwis, który będzie usuwał wszelkie awarie w terminie nie dłuższym niż 8
godzin od momentu zgłoszenia, a czas reakcji (rozumiany jako początek działań zmierzających do
usunięcia awarii) na awarię łącza wyniesie maksymalnie 1 godzinę od momentu zgłoszenia”.
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 3
Czy sprzęt telekomunikacyjny, o którym mowa w Załączniku numer 6 do SIWZ wymagany w stanie
docelowym w poszczególnych lokalizacjach ma być sprzętem fabrycznie nowym?
Odpowiedź
Nie, ale zapewniający ciągłość i bezawaryjność usług telekomunikacyjnych Zamawiającego.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które dotyczą Załącznika numer 6 do SIWZ:
Pytanie nr 4
Konieczne jest podanie specyfikacji usług telekomunikacyjnych w konkretnej lokalizacji – jakie usługi
telekomunikacyjne mają być świadczone w każdej z lokalizacji – chodzi o ilość linii PSTN, ISDN
30B+D, ISDN 15B+D, w każdej lokalizacji. (np. punkt 2.1 – linie miejskie analogowe – 5 szt., punkt
2.10 ilość numerów analogowych – 8 szt.) ?
Odpowiedź
lokalizacja
Linie cyfrowe
Linie analogowe
Wrocław pl. Powstańców Warszawy 1
4
8
ISDN 30B+D
Wrocław ul. Jaworowa 9
1
Jelenia Góra ul. Wiejska 29
4
Wałbrzych ul. Słowackiego 23a-24
4
Legnica ul. Skarbka 3
1
ISDN 15B+D
2
Legnica ul. Pątnowska 50
1
Lubań ul. Wojska Polskiego 2
1
Ze względu na omyłkę pisarską Zamawiający zmienia zapis w Załączniku numer 6 do SIWZ „Opis
przedmiotu zamówienia” w wymaganiach docelowych dla Wrocławia” w punkcie 2.1 w pozycji „Linie
miejskie analogowe” z ilości 5 szt. na 8 szt.
Pytanie nr 5
Prosimy o doprecyzowanie określenia: „Stanu docelowego” dla wszystkich lokalizacji. Czy w Stanie
docelowym jest uwzględniony Stan bieżący wraz z zakupionym sprzętem i usługami w ramach
procedury przetargowej czy też Stan docelowy obejmuje tylko nowe rozwiązania telekomunikacyjne i
sprzętowe z wykluczeniem aktualnie wykorzystywanych?
Odpowiedź
Stan docelowy nie obejmuje tylko nowych rozwiązań telekomunikacyjnych i sprzętowych z
wykluczeniem
aktualnie
wykorzystywanych.
Zamawiający
opisał
stan
bieżący
dla
poszczególnych lokalizacji tylko informacyjnie a wszystkie wymagania Zamawiającego dla
poszczególnych lokalizacji są zawarte w opisie „Wymagany stan docelowy”.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę specyfikacji z „linii cyfrowych 3B+D” na „linie cyfrowe”
gdyż standard linii cyfrowej 3B+D został wprowadzony przez Alcatela i jest wykorzystywany tylko w
centralach tego producenta – co ogranicza konkurencje i zmniejsza możliwość przedstawienia
korzystniejszej oferty cenowej?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę specyfikacji z „linii cyfrowych 3B+D” na „linie
cyfrowe”.
Pytanie nr 7
Czy numery DDI ujęte w punkcie 4.8 Załącznika numer 6 do SIWZ ( Wymagany stan docelowy dla
Legnicy) powinny zostać nadane nowe czy jakieś przejęte od obecnego operatora – jeżeli tak to jakie,
gdyż Zamawiający wymienia w punkcie 3.3 (Stan bieżący) 19 numerów?
Odpowiedź
Dla DDI w Legnicy powinien zostać nadany nowy zakres 48 numerów.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuszcza realizację połączeń w technologii VoIP?
Odpowiedź
Tak, ale bez stosowania aparatów telefonicznych VOIP.
Pytanie nr 9
Czy bezpłatne mają być połączenia wewnątrz poszczególnych budynków czy również pomiędzy
Delegaturami i Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, o których mowa w punkcie 10.3?
Odpowiedź
Bezpłatne mają być połączenia wewnątrz poszczególnych budynków.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie punktu 10.4 Załącznika numer 6 do SIWZ? Usługa
wyszczególniona w tym punkcie dotyczy prac leżących wyłącznie po stronie obecnego operatora.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie punktu 10.4 Załącznika numer 6 do SIWZ
Pytanie nr 11
Opis przedmiotu zamówienia – punkt 10.7 zmiana generowanego ruchu – prosimy o procentowe
doprecyzowanie zmian zakładanego generowanego ruchu.
Odpowiedź
Zamawiający nie jest w stanie dokładniej doprecyzować ilości generowanego ruchu.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na
zmianę terminu wdrażania systemu do 1 stycznia 2011?
Odpowiedź
Nie
Pytanie nr 13
Prosimy o dokładne sprecyzowanie pojęcia „awaria”, które pojawia się w SIWZ?
Odpowiedź
„Awaria” - rozumiana jest przez Zamawiającego jako nagłe zatrzymanie pracy centrali, bądź
poszczególnych jej podzespołów a także urządzeń zasilania, traktów światłowodowych, linii
telefonicznych przychodzących do centrali oraz urządzeń współpracujących z centralą, które
uniemożliwiają funkcjonowanie lub ograniczają pracę Zamawiającego.
Pytanie nr 14
Kto jest aktualnym a kto macierzystym operatorem Zamawiającego?
Odpowiedź
Aktualnym i macierzystym operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A
Pytanie nr 15
Proszę o podanie ilości linii jaka ma być zachowana w każdej lokalizacji, ponieważ opis przedmiotu
zamówienia nie jest czytelny.
Odpowiedź
lokalizacja
Wrocław pl. Powstańców Warszawy 1
Linie
Linie
cyfrowe
analogowe
4
8
ISDN 30B+D
Wrocław ul. Jaworowa 9
1
Jelenia Góra ul. Wiejska 29
4
Wałbrzych ul. Słowackiego 23a-24
4
Legnica ul. Skarbka 3
1
2
ISDN 15B+D
Legnica ul. Pątnowska 50
1
Lubań ul. Wojska Polskiego 2
1
Pytanie nr 16
Zamawiający wymaga zachowania funkcjonalności usługi centrex, czy chodzi Zamawiającemu tylko o
połączenia bezpłatne w ramach centrex czy również o wybieranie skrócone?
Odpowiedź
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie wymaga
uruchomienia usługi „Centrex” i wybierania skróconego.
Pytanie nr 17
Czy usługa „Centrex” ma obejmować wszystkie lokalizacje objęte postępowaniem przetargowym. Czy
w ramach „Centrexu” mają działać również lokalizacje na łączach PSTN?
Odpowiedź
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie wymaga
uruchomienia usługi „Centrex”. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania systemu łączności.
Jeśli Wykonawca zastosuje usługę „Centrex” to powinna ona działać również w lokalizacjach
na łączach PSTN.
Pytanie nr 18
Czy jest możliwość wykupu obecnie wykorzystywanej przez Urząd centrali telefonicznej Alcatel 4400 i
jedynie doposażyć urządzenie zgodnie z wymogami w SIWZ? Czy wymogiem jest zakup nowej
centrali?
Odpowiedź
Centrala telefoniczna Alcatel 4400 jest własnością obecnego operatora – Telekomunikacji
Polskiej S.A. Zamawiający nie wymaga zakupu nowej centrali.
Pytanie nr 19
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 4 na str. 14
Zamawiający zamieścił w powyżej określonym miejscu SIWZ zapis:
,,Wykonawca zapewni na swój koszt przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów
wykorzystywanych przez Zamawiającego, bez powodowania przerw w pracy zgodnie z art.71 ustawy
z z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz § 6
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 czerwca 2009r. (Dz. U. z 2009r., Nr 97,
poz. 810 ze zm.) w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
telefonicznych”.
Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i przedstawienie szczegółowego wykazu
numerów telefonicznych, których dotyczy przedmiotowe zamówienie publiczne.
Odpowiedź
lokalizacja
Linie cyfrowe
Linie analogowe
Wrocław pl. Powstańców Warszawy 1
od 71-340-60-00
71-343-06-33
do 71-340-69-99
71-344-19-56
71-344-22-15
71-344-22-43
71-372-56-58
71-325-03-42
71-325-03-43
71-325-03-44
Wrocław ul. Jaworowa 9
71-337-26-79
Jelenia Góra ul. Wiejska 29
75-764-77-11
75-764-99-68
75-764-94-99
75-752-33-31
Wałbrzych ul. Słowackiego 23a-24
74-842-49-13
74-842-65-03
Legnica ul. Skarbka 3
76-856-02-02
76-856-02-03
Legnica ul. Pątnowska 50
76-854-76-61
Lubań ul. Wojska Polskiego 2
75-721-00-55
Pytanie nr 20
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 6 na str. 15
Zamawiający
zamieścił
w
powyżej
określonym
miejscu
SIWZ
zapis:
„Wykonane
telekomunikacyjne rozliczane będą w systemie sekundowym 1s/1s bez opłaty inicjującej”.
usługi
Wykonawca informuje, że w przypadku połączeń do biura numerów sposób taryfikacji jest ustalony
jednakowo dla różnych planów taryfowych i opłata za połączenie pobierana jest jednorazowo,
niezależnie od czasu trwania połączenia. Natomiast połączenia do innych serwisów informacyjnych,
mogą wiązać się z opłatą za inicjację połączenia.
Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie treści SIWZ i wyjaśnienie, czy dla połączeń do biura
numerów oraz dla połączeń do serwisów informacyjnych, dopuszczalny jest powyżej opisany sposób
taryfikacji ?
Odpowiedź
Tak. Zamawiający dopuszcza powyżej opisany sposób taryfikacji dla połączeń do biura
numerów oraz dla połączeń do serwisów informacyjnych.
Pytanie nr 21
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 13 na str. 15
Zamawiający zamieścił w powyżej określonym miejscu SIWZ zapis: „Wykonawca zapewni 24
godzinny serwis, który będzie usuwał wszelkie awarie w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od
momentu zgłoszenia, a czas reakcji (rozumiany jako początek działań zmierzających do usunięcia
awarii) na awarię łącza wyniesie maksymalnie 1 godzinę od momentu zgłoszenia”.
Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ poprzez wyjaśnienie, że w powyżej
określonym miejscu SIWZ chodzi o czasy liczone w godzinach w dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót,
niedziel i dni świątecznych.
Wykonawca informuje, że posiada różne poziomy SLA, czy inaczej poziomy serwisowe, ale moment
zgłoszenia awarii od którego liczony jest czas reakcji dotyczy dni od poniedziałku do piątku w dni
robocze w godzinach od 8.00 do 18.00.
Niezależnie od poziomów SLA Wykonawca posiada całodobowe biuro obsługi Klientów, które
prowadzi telefoniczną obsługę zgłoszeń Abonentów.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis określony w SIWZ.
Pytanie nr 22
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 20 na str. 15
Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji
treści SIWZ i wykreślenie z SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 20 na str. 15 zapisu mówiącego, że: ,, Jeżeli w
trakcie trwania umowy ceny tych usług, zamieszczone w aktualnym cenniku Wykonawcy, będą niższe
niż ceny tego rodzaju usług zawarte w formularzu ofertowym, obowiązywać będzie cena
zamieszczona w aktualnym cenniku Wykonawcy”?
W uzasadnieniu informuję, że Wykonawca kalkuluje ofertę przetargową przy założeniu, że ma ona być
dla Zamawiającego maksymalnie korzystna i oparta na najlepiej spełniających wymagania
Zamawiającego rozwiązaniach, ale Wykonawca kalkuluje ofertę przetargową również na podstawie
własnego rachunku ekonomicznego.
usług
zgodnie
z
wymaganiami
Wykonawca bierze pod uwagę określony czas świadczenia
Zamawiającego,
koszt
niezbędnej
do
świadczenia
usług
telekomunikacyjnych infrastruktury oraz koszt wymaganego do realizacji zamówienia sprzętu
telekomunikacyjnego, zgodnie z cenami obowiązującymi na rynku.
W sytuacji kiedy nie można dokładnie przewidzieć poziomu cen na rynku telekomunikacyjnym za 12
lub za 24 miesiące, pozostawienie w SIWZ wymienionego powyżej zapisu sprawia, że Wykonawca
naraża się na możliwość zażądania przez Zamawiającego obniżenia cen za usługi telekomunikacyjne
poniżej progu opłacalności, skalkulowanego na podstawie rachunku ekonomicznego dla oferty
przetargowej składanej Zamawiającemu w terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu
przetargowym.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji SIWZ w w/w zakresie.
Pytanie nr 23
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 30 na str. 16
Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ poprzez wyjaśnienie, jak należy traktować
lokalizację Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, ponieważ lokalizacja ta pojawia się w SIWZ, Rozdz. XV,
pkt. 30 na str. 16, natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj.
w Formularzu Oferty nie została
wykazana?
Czy w związku z powyższym Wykonawca przy wycenie oferty przetargowej ma brać pod uwagę
lokalizację Lubań, ul. Wojska Polskiego 2 ?
Odpowiedź
Tak, Wykonawca ma brać pod uwagę lokalizację Lubań, ul. Wojska Polskiego 2. Zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga utrzymanie
numeru PSTN 75 7210055 w Lubaniu.
Pytanie nr 24
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 16 na str. 15
Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego na wprowadzone do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 16 na str. 15
ustalenie terminu płatności od daty otrzymania faktury VAT przez kontrahenta.
Ustalenie takie zarówno z punktu widzenia Wykonawcy usługi, jak i z punktu widzenia przepisów
podatkowych, nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w
konsekwencji naraża więc Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia
podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 19 ust. 13b ustawy z dnia
05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d
ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654 z późn. zm.).
Również Zamawiającego jako podatnika VAT dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług,
tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy, prawo do obniżania kwoty podatku
należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności
lub w miesiącu następnym.
W przypadku proponowanego brzmienia zapisu Wykonawca nie jest w stanie precyzyjnie określić
momentu otrzymania faktury przez Zamawiającego, co w konsekwencji doprowadzić może do
nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Rozwiązaniem może być uzależnienie terminu
płatności np. 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy
jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na
modyfikację zapisów SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 16 i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób,
aby każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na
30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że
Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 21 dni przed tak określonym
terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT
zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia ?
Taki sposób zapisania terminu płatności zapewnia finansowe bezpieczeństwo Zamawiającego, który
nie będzie mógł zostać przez Wykonawcę obciążony za nieterminową zapłatę faktury VAT w
przypadku, kiedy ta faktura nie zostanie Zamawiającemu doręczona.
Jednocześnie podkreślam tutaj bezsporny fakt, że postępowanie Zamawiającego i Wykonawców
zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, nie może powodować jednocześnie konfliktu z innymi
obowiązującymi ustawami, takimi jak Prawo telekomunikacyjne, czy też ustawa o podatku od towarów
i usług.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść zapisu:
Dotychczasowy zapis:
„Zamawiający zapłaci należność po zakończonym pełnym okresie rozliczeniowym przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.”
Aktualne brzmienie zapisu:
„Zamawiający zapłaci należność po zakończonym pełnym okresie rozliczeniowym przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty
prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca
zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 21 dni przed tak określonym
terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w
fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia”.
Pytanie nr 25
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 16 na str. 15
Uprzejmie informuję, że Wykonawca wystawiając fakturę za usługi telekomunikacyjne za dany okres
rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym okresie rozliczeniowym połączeń np.
telefonicznych, a więc mamy do czynienia z opłacaniem z dołu. Natomiast abonament za usługi
telekomunikacyjne jest opłacany z góry.
Wyżej wymieniony sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
Telekomunikacyjne, mającą bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia
publicznego.
W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza wystawianie
przez Wykonawcę faktury VAT w sposób przedstawiony powyżej, a więc abonament za usługi
telekomunikacyjne i dzierżawę centrali telefonicznej opłacany z góry, a ewentualne koszty
wykonanych połączeń telekomunikacyjnych opłacane z dołu, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT wg sugestii - abonamenty
za usługi telekomunikacyjne i dzierżawę central telefonicznych opłacane z góry, a koszty
wykonanych połączeń telekomunikacyjnych opłacane z dołu.
Pytanie nr 26
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 24 na str. 16
Wykonawca stoi na stanowisku, że kary umowne powinny zostać naliczone i rozliczone po
przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym a Zamawiający powinien dopuścić ustawową drogę
reklamacji, tak aby Umowa posiadała zgodność z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
Telekomunikacyjne, która ma bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia
publicznego. Wykonawca musi mieć przecież możliwość przedstawienia swojej argumentacji i
dowodów, które w uzgodnieniu z Zamawiającym zapewnią naliczenie kar umownych tylko i wyłącznie
w sytuacjach rzeczywiście zawinionych przez Wykonawcę.
W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na
doprecyzowanie SIWZ i dopuszcza wprowadzenie do umowy przetargowej, zawieranej w wyniku
niniejszego postępowania, zapisu mówiącego, że kary umowne zostaną naliczone i rozliczone po
przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
Telekomunikacyjne ?
Odpowiedź
Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu, mówiącego, że kary umowne zostaną
naliczone i rozliczone po przeprowadzonym postępowaniu reklamacyjnym, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r.
Pytanie nr 27
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 35 na str. 17
Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie do umowy przetargowej zawieranej w wyniku niniejszego postępowania następującego
zapisu: „Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego” ?
Zapis proponowany przez Wykonawcę sprzyjać będzie terminowej i rzetelnej realizacji zapisów
Umowy w organizacji Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na sporządzenie umowy w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.
Dwa dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Pytanie nr 28
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 19 na str. 15
Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego na zbyt restrykcyjny zdaniem Wykonawcy zapis, wprowadzony
do SIWZ, Rozdz. XV, pkt. 19 na str. 15.
Wykonawca zgłasza zastrzeżenie do aktualnej konstrukcji przedmiotowego zapisu. Wykonawca stoi
na stanowisku, że nie ma podstaw by nie żądać od Zamawiającego należności za wykonane usługi.
Wydaje się, że rozwiązaniem powyższej sytuacji jest pilnowanie przez Zamawiającego wartościowego
wykonania umowy w okresie realizacji zamówienia, a co za tym idzie skuteczne poinformowanie
Wykonawcę o przekroczeniu w danym okresie rozliczeniowym wartości wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zakończenie realizacji umowy i rozliczenie się z Wykonawcą za zrealizowane
dla Zamawiającego usługi.
Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i modyfikację zapisów SIWZ, Rozdz. XV,
pkt. 19 zgodnie z powyższym uzasadnieniem Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji SIWZ w w/w zakresie.
Pytanie nr 29
Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Formularza Oferty, dot. połączeń komórkowych
Uprzejmie informuję Zamawiającego, że w cennikach różnych operatorów występuje zróżnicowanie
stawek cenowych za połączenia do sieci komórkowych. Za połączenia do sieci ORANGE, PLUS i ERA
stosowana jest jedna stawka, natomiast za połączenia do sieci PLAY, POLSAT CYFROWY,
MOBYLAND oraz CENTERNET odrębne stawki. Wynika to z odrębnych stawek za rozliczenia
międzyoperatorskie, zgodnych z wymaganiami Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Dodatkowo informuję, że w związku z krótkim okresem działania sieci PLAY, POLSAT CYFROWY,
MOBYLAND oraz CENTERNET na polskim rynku i niewielką liczbą użytkowników tej sieci, stanowiącą
około 1/20 wszystkich użytkowników sieci komórkowych w Polsce, ruch generowany do użytkowników
tych sieci stanowi znikomą część ruchu do sieci komórkowych generowanego przez Klientów
instytucjonalnych.
Wymóg podania jednakowej ceny do wszystkich operatorów komórkowych spowoduje konieczność
uśrednienia ceny za połączenia i niepotrzebnie, niekorzystnie dla Zamawiającego skutkować będzie
wyższą ceną w ofercie przetargowej za połączenia do sieci komórkowych.
29.1. Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji treści SIWZ i
doprecyzowanie, że pod pojęciem połączeń komórkowych rozumie połączenia do sieci komórkowych
ORANGE, PLUS i ERA ?
29.2. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację proponowaną w zapytaniu ppkt. 11.1. to
zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji treści SIWZ w taki
sposób, aby we wszystkich odpowiednich miejscach w SIWZ, pozycje dotyczące połączeń do sieci
komórkowych rozbić przynajmniej na dwie pozycje, tj. „połączenia do sieci komórkowych ORANGE,
PLUS i ERA” oraz „połączenia do sieci komórkowych PLAY, POLSAT CYFROWY, MOBYLAND oraz
CENTERNET” oraz aby Zamawiający podał w zakresie połączeń komórkowych wolumen średniego
miesięcznego ruchu generowanego do sieci komórkowych – osobno ORANGE, PLUS i ERA i osobno
PLAY, POLSAT CYFROWY, MOBYLAND oraz CENTERNET ?
Odpowiedź
Zamawiający nie zgadza się na modyfikację treści SIWZ dot. połączeń komórkowych.
Pytanie nr 30
Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Formularza Oferty, dot. połączeń międzynarodowych
W celu uniknięcia przez Zamawiającego ponoszenia niepotrzebnych kosztów uśrednionych cen za
połączenia międzynarodowe, zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość
modyfikacji treści SIWZ i doprecyzowanie, że w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Formularzu Ofertowym w
pozycji dot. połączeń międzynarodowych chodzi o połączenia do krajów Unii Europejskiej, USA i
Kanady w ramach sieci telefonii stacjonarnej lub nawet szersze określenie, tzn. do krajów I strefy
międzynarodowej ?
Kraje strefy I to kraje, do których generowany jest w większości ruch telekomunikacyjny. Aktualnie są
to: Andora, Australia, Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Owcze Wyspy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, USA,
Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
W uzasadnieniu informuję, że dla połączeń międzynarodowych występuje bardzo duże zróżnicowanie
cen połączeń w zależności od strefy krajów oraz od tego, czy połączenia generowane są do sieci
stacjonarnych czy do sieci komórkowych, a w/w doprecyzowanie przyczyni się do korzystnego dla
Zamawiającego skalkulowania oferty przetargowej.
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie zgadza się na modyfikację treści SIWZ.
Do kalkulacji połączeń międzynarodowych Zamawiający podaje informacyjnie, że większość
(80%) połączeń międzynarodowych wykonywanych jest do krajów I strefy międzynarodowej.
Pytanie nr 31
Zapytanie do Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Formularza Oferty, dot. połączeń innych
Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści SIWZ i
doprecyzowanie Załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Formularza Oferty w pozycji dot. połączeń innych przez
konkretne podanie jaki rodzaj połączeń ma być brany pod uwagę przez Wykonawcę w tym miejscu
SIWZ?
Czy chodzi tutaj np. o połączenia do ogólnopolskiego biura numerów prowadzonego przez
Telekomunikację Polską S.A.?
W uzasadnieniu zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, że pojęcie połączeń pozostałych jest
pojęciem szerokim i nieprecyzyjnym, pod którym mogą kryć się połączenia do różnych biur numerów,
serwisów informacyjnych, połączenia do sieci przywoławczych i inne. Wykonawca uważa, że nie jest
możliwe ustalenie dla tak wielu różnych rodzajów połączeń jednej ceny za połączenie.
Jednocześnie zwracam uwagę, że w cennikach operatorów telekomunikacyjnych stosowane są różne
ceny za połączenia z różnymi kategoriami Infolinii, w tym np. połączenia do infolinii 800 są bezpłatne,
a połączenia do infolinii 801 mają zróżnicowane opłaty, dlatego Wykonawca proponuje
doprecyzowanie SIWZ poprzez zapisanie, że połączenia do infolinii mają być taryfikowane zgodnie z
ogólnodostępnym cennikiem Wykonawcy i wyłączenie tej kategorii połączeń z pozycji Formularza
Oferty.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ a wszystkie połączenia dotyczą
połączeń odpłatnych.
Pytanie nr 32
Zapytanie do SIWZ, Rozdz. IV, str. 4 – termin wykonania zamówienia
Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści SIWZ i zmianę
terminu wykonania zamówienia, czyli terminu uruchomienia usług telekomunikacyjnych wraz z
centralą abonencką, poprzez wydłużenie go do 90 dni od podpisania umowy z Wykonawcą wybranym
do realizacji zamówienia w toku postępowania przetargowego ?
Wykonawca uzasadnia to tym, że po przeprowadzonej analizie SIWZ dostrzega konieczność
przygotowania, dostarczenia i zainstalowania nowego systemu telekomunikacyjnego, spełniającego
wszystkie wymagania Zamawiającego. Wykonawca współpracując z różnymi producentami systemów
telekomunikacyjnych musi taki system zamówić u producenta i poczekać na jego wytworzenie.
Wykonawca kierując się rachunkiem ekonomicznym nie może przecież zakupić systemu
telekomunikacyjnego przed rozstrzygnięciem przetargu, a więc nie mając pewności, że ten system
będzie mógł u Abonenta zainstalować i wykorzystywać do świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis określony w SIWZ.
Pytanie nr 33
dot. załącznika nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czym Zamawiający motywuje żądanie świadczenia usług na
centralach telefonicznych „nie gorszych niż Alcatel 4400”, czy też „kompatybilnych z systemem
Alcatel 4400” wskazując równocześnie jako wymóg konieczny rozwiązanie typowe dla
producenta Alcatel niewystępujące w żadnym innym systemie telekomunikacyjnym, czyli „linie
cyfrowe 3B+D”?
Uzasadnienie:
Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Z oświadczenia Zamawiającego zawartego w pkt. 1.9 załącznika nr 6 wynika, że zainstalowany w
lokalizacji Wrocław system telekomunikacyjny Alcatel 4400 jest własnością obecnego operatora,
wobec czego żądanie, aby stan docelowy był kompatybilny z systemem Alcatel i obejmował
typowe jedynie dla Alcatela rozwiązanie w postaci wewnętrznych linii cyfrowych 3B+D (pkt. 2.1
tiret 4) jest ewidentnym nadużyciem.
Legnica, ul. Skarbka 3
Z oświadczenia Zamawiającego (pkt. 3.1 załącznika nr 6) wynika, że w tej lokalizacji
zamontowany
jest
system
telekomunikacyjny
marki
LUCENT,
który
jest
własnością
Zamawiającego. Po co więc Zamawiającemu system kompatybilny z centralą Alcatel, której nie
posiada, wyposażony w dodatku w wewnętrzne linie cyfrowe 3B+D (pkt. 4.1 tiret 4)
charakterystyczne jedynie dla rozwiązań Alcatel.
Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24
Z oświadczenia Zamawiającego zawartego w pkt. 5.6 załącznika nr 6 wynika, że zainstalowany w
lokalizacji system telekomunikacyjny Alcatel 4400 jest własnością obecnego operatora, wobec
czego żądanie, aby stan docelowy był kompatybilny z systemem Alcatel (pkt. 6.1) jest również
nadużyciem.
Jelenia Góra, ul. Wiejska 29
Z oświadczenia Zamawiającego (pkt. 7.2 załącznika nr 6) wynika, że w tej lokalizacji
zamontowany
jest
system
telekomunikacyjny
marki
Panasonic,
który jest
własnością
Zamawiającego. Po co więc Zamawiającemu system kompatybilny z centralą Alcatel, której nie
posiada.
Jednocześnie wykonawca, w związku z treścią załącznika nr 6, w którym Zamawiający wskazał na
konkretne produkty i producentów pyta, czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty opartej o sprzęt
równoważny i jakie są kryteria równoważności.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” „linie cyfrowe
3B+D” na „linie cyfrowe”.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach i funkcjonalnościach central nie
gorszych niż Alcatel 4400, które będą mogły zrealizować wszystkie wymagane usługi oraz
zagwarantować poprawne, bezpieczne i ciągłe świadczenie usług telefonicznych.
Zamawiający informuje, że posiadany przez Zamawiającego sprzęt w Jeleniej Górze i Legnicy jest
sprzętem zużytym wieloletnią eksploatacją i nie zagwarantuje bezpiecznego i poprawnego
świadczenia usług telefonicznych w kolejnych latach. Ponadto Zamawiający ma wieloletnie
doświadczenie z centralą Alcatel 4400 i pragnie utrzymać usługi na tym samym lub wyższym
poziomie. Dotychczasowa Centrala Alcatel 4400 w pełni zaspakaja potrzeby Zamawiającego.
Pytanie nr 34
Zamawiający specyfikuje w poszczególnych centralach Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica: „Zdalny
system nadzoru i utrzymania sieci”. Czy centralny system zarządzania i utrzymania zlokalizowany przy
centrali we Wrocławiu będzie spełniał ten zapis, czy też Zamawiający oczekuje niezależnego systemu
zarządzania przy każdej z central?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje zdalnego dostępu do zarządzania bilingami i do funkcjonalności centrali (np.
zmianę kategorii uprawnień dla numerów wewnętrznych) w poszczególnych lokalizacjach.
Zamawiający dopuszcza niezależne systemy zarządzania w każdej lokalizacji, ale winien być zdalny
do nich dostęp lub może być centralny system zarządzania we Wrocławiu, który będzie obejmował
pozostałe lokalizacje.
Pytanie nr 35
Czy wszystkie lokalizacje muszą posiadać jednolity system zarządzania, czy też dopuszczalne są
różne systemy zarządzania w zależności od lokalizacji?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający dopuszcza różne systemy zarządzania.
Pytanie nr 36
Zamawiający specyfikuje „Zapewnienia prezentacji numerów abonentów zewnętrznych w ruchu
przychodzącym z telefonów stacjonarnych różnych operatorów i z sieci komórkowych”. Czy na
aparatach portach analogowych wewnętrznych ma być realizowana ta funkcja? Czy na liniach
miejskich analogowych ma być realizowana ta funkcja?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga prezentacji numerów na portach analogowych wewnętrznych. Zamawiający
wymaga prezentacji numerów na liniach miejskich analogowych.
Pytanie nr 37
Czy Zamawiający dysponuje odpowiednim pomieszczeniem/miejscem na zespoły bateryjne
dedykowane dla lokalizacji Wrocław – zabezpieczające funkcjonowanie centrali przez 36 godzin?
Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje odpowiednim pomieszczeniem na zespoły bateryjne.
Pytanie nr 38
Czy za spełniające wymagania Zamawiającego dot. „ aparaty cyfrowe z wyświetlaczem, min. 8
przycisków programowalnych”, uznane zostaną aparaty cyfrowe z wyświetlaczem LCD, z 6 klawiszami
programowalnymi z diodami LED, wyposażony w głośnik zewnętrzny, klawiszem ponownego
wybierania, dedykowanym klawiszem odbierania wiadomości z diodą LED oraz klawiszami nawigacji
2-kierunkowymi?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie nr 39
Po czyjej stronie będzie leżało dostarczenie przełącznicy strony stacyjnej?
Odpowiedź:
Po stronie Wykonawcy. Aktualnie działająca przełącznica jest własnością obecnego operatora.
Pytanie nr 40
Po czyjej stronie będzie leżało dostarczenie szaf pod centrale telefoniczne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia szaf, ale jeśli jest potrzebna szafa to montaż leży w gestii
Wykonawcy.
Pytanie nr 41
W związku w planowaną zmianą regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy w
zakresie wysokości podatku VAT wnosimy o modyfikację SIWZ § XV ust.15 poprzez dodanie zapisu
mówiącego o zmianie wartości brutto umowy o zmienioną stawkę podatku VAT w przypadku zmiany
regulacji prawnych tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający przewidział zmianę zawartej umowy w tym zakresie. Zapis mówiący o zmianie regulacji
prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy znajdują się w dziale XV ust.32 pkt 32.1
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania,
2. a/a

Podobne dokumenty