ocena - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Komentarze

Transkrypt

ocena - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
SPIS TREŚCI
1.ZAŁOŻENIA
1.1.Podstawa opracowania ...................................................................................2
1.2.Przedmiot opracowania ..................................................................................2
1.3.Cel i zakres opracowania ................................................................................2
1.4.Podstawy metodologiczne ..............................................................................2
1.5.Stan prawny ..................................................................................................3
2.OPIS OGÓLNY...................................................................................................3
3. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW OBIEKTU........................................................3
4.OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW OBIEKTÓW...................................5
5.ANALIZA MATERIAŁU.......................................................................................9
6.TECHNOLOGIA ROBÓT ...................................................................................10
7.PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ..............................................14
8.DOKUMENTY, ZAŁĄCZNIKI .............................................................................19
9.DOKUMENTACJA RYSUNKOWA .......................................................................22
* rys. nr 1 - rzut więźby poddasza
* rys. nr 2 - rzut dachu
* rys. nr 3 - przekrój więźby dachowej A1- A1
* rys. nr 4 - przekrój więźby dachowej A4-A4
* rys. nr 5 - przekrój więźby dachowej A3-A3
* rys. nr 6 - przekrój więźby dachowej A2-A2
* rys. nr 7 - przekrój więźby dachowej B i C
Szczegóły
* rys. nr 01
* rys. nr 02
* rys. nr 03
* rys. nr 04
* rys. nr 05
* rys. nr 06
* rys. nr 07
* rys. nr 08
* rys. nr 09
* rys. nr 11
* rys. nr 12
* rys. nr 13
-
rynna zewnętrzna półokrągła
okap bez rynny
kosz połączenie na zakład
obróbka komina z elewacja na rąbek
kalenica dachu dwuspadowego z rąbkiem położonym ,,zasuwka”
pokrycie attyki
rynna leżąca na połaci dachu
zapora śniegowa jednoelementowa
połączenie boczne pokrycia dachu z ścianą attykową
pokrycie dachu - część A4
przekrój dachu budynku część A3
pokrycie dachu budynku – część C
_______________________________________________________________________________
1
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
1. ZAŁOŻENIA
1.1.
Podstawa opracowania
-Podstawą opracowania jest umowa nr ZOU/91/2009 z dnia 16.11.2009r
zawarta pomiędzy Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we
Wrocławiu – Zakładem Obsługi Technicznej a Promar spółką z o.o.
- oględziny stanu istniejącego,
- obowiązujące przepisy prawne i normy.
1.2.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
remontu poddasza i pokrycia dachowego budynku
administracyjnego przy ulicy Plac Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu
dla części A budynku i części C od strony rzeki Odry.
Szczegółowy zakres obejmuje :
- wykonanie inwentaryzacji poddasza i dachu dla części budynku
stanowiącej przedmiot opracowania ;
- ocena stanu technicznego elementów pokrycia dachowego, więźby
dachowej;
systemu rynnowego, urządzeń technicznych wentylacyjnych, sanitarnych i
instalacji odgromowej;
- wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego,
impregnacji więźby dachowej, przywrócenia sprawności naturalnego
oświetlenia korytarza , termomodernizacji stropu ostatniej kondygnacji,
wymiany uszkodzonej i niesprawnej wentylacji sanitarnej i technologicznej,
czyszczenia elementów kamiennych ponad połacią dachową;
- sporządzenie kosztorysy inwestorskiego wraz z przedmiarem robót ;
- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót .
1.3. Cel i zakres opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy remontu zgodnie z przedmiotem
opracowania .
1.4. Podstawy metodologiczne
-Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane.
Tekst jednolity: Dz.U.06.156.1118. ze zmianami.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego.
Dz.U.2004.202.2072 z późniejszymi zmianami.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
_______________________________________________________________________________
2
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Dz.U.2003.47.401.
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Tekst jednolity: Dz.U.2003.169.1650.
1.5.Stan prawny
Zgodnie z oświadczeniem Inwestora z dnia 16.11.2009r. działki na której
usytuowana jest nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa.
2. OPIS OGÓLNY
Budynek administracyjny podpiwniczony, czterokondygnacyjny z poddaszem
nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony wykonany na planie łuku składający
się z trzech części nazwanych umownie B, A, C stanowiących od strony
zewnętrznej jedną bryłę, wykonany w technologii tradycyjnej. Wewnątrz
każdej części budynku znajdują się zamknięte dziedzińce .
3. OPIS TECHNICZNY.
3.1.Konstrukcja
Ściany konstrukcyjne wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowowapiennej. Stan techniczny dobry.
Konstrukcja stropów mieszana. Przeważają stropy ceramiczne i żelbetowe.
Więźba dachowa ma konstrukcję drewnianą.
3.2.Podłogi i posadzki
Podłogi w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych i audiowizualnych
wykonano z klepki drewnianej. W części socjalnej i w węzłach sanitarnych ułożono
ceramiczne płytki podłogowe. Korytarze, hole i zaplecza gastronomiczne wyłożono
posadzką lastriko. Pomieszczenia warsztatowe magazynowe i techniczne posiadają
posadzki cementowe.
_______________________________________________________________________________
3
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
3.4.Stolarka zewnętrzna
Drzwi zewnętrzne drewniane szklone. Drzwi wewnętrzne drewniane pełne.
Stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego o zróżnicowanym stopniu
wyeksploatowania. Występują również wymienione pojedyncze okna zespolone
rozwierno-uchylne.
3.5.Elewacje
Ściany zewnętrzne w części wejściowej , przyziemia i okapów dachowych oblicowane
są płytami kamiennymi z piaskowca. Pozostałe elewacje wykonane z tynków
cementowo-wapiennych.
3.6.Strop poddasza
Strop nad poddaszem wykonany w technologii żelbetowej . W stropie wykonano
kanały wentylacyjne oraz miejscowe świetliki mające doświetlać korytarz trzeciej
kondygnacji / obecnie zaślepione nie spełniają swej pierwotnej funkcji/
3.7 Dach
Pokrycie dachu blachą ocynkowana na szczelnym deskowaniu lub papą na stropie
żelbetowym .
3.8. Wentylacja
Budynek posiada wentylację grawitacyjną wyprowadzona kominami ponad dach.
Na poddasze wyprowadzono z pomieszczeń sanitarnych odpowietrzenia kanalizacyjne
skąd następnie rurami żeliwnymi wyprowadzono je ponad dach. Stan techniczny
wentylacji kanalizacyjnej jest zły. Występują liczne nieszczelności i braki w
połączeniach.
.
3.9.Tynki, okładziny wewnętrzne
Wiata nie posiada ścian wewnętrznych, tynków, okładzin.
Budynek odpraw posiada tynki wapienne, zwykłe, malowane farbą emulsyjną w
kolorze białym oraz w pomieszczeniach przebudowanych tynki suche gipsowokartonowe malowane farbą emulsyjną w kolorze białym. W sanitariatach
i
pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego płytki ceramiczne, glazurowane.
3.11.Instalacje
Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową,
teletechniczną, odgromową.
_______________________________________________________________________________
4
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
4.OCENA STANU TECHNICZNEGO
ELEMENTÓW STANOWIACYCH PRZEDMIOT OPRACOWANIA
4.1.Ocena pokrycia dachowego wykonana z blachy ocynkowanej
Pokrycie dachowe wykonane z blachy ocynkowane wykonana na rąbek stojący
pojedynczy malowana w kolorze szarym posiada liczne miejscowe powierzchniowe
skorodowania i ubytki malatury. Stan techniczny pokrycia ze względu na wymienioną
korozję oraz liczne pojedyncze przecieki kwalifikuje pokrycie do wymiany. Próby
zabezpieczenia miejscowego mogą być jedynie działaniem doraźnym. Degradacja
pokrycia będzie postępować i powodować wtórne zniszczenia i uszkodzenie poprzez
zamakanie deskowania konstrukcji więźby oraz zalewanie pomieszczeń poddasza i
trzeciego piętra.
4.2.Ocena pokrycia papowego
Pokrycie w części dolne wykonane z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu
z desek gr. 22mm posiada miejscowe zfałdowania oraz pęknięcia papy. Stan ogólny
zadowalający. W części górnej dachu żelbetowego występują nieszczelności przy
połączeniach z cokołem kamiennym i w miejscach dylatacji budynku powodujące
liczne przecieki. Zasadniczym powodem nieszczelności są niestaranne wykończenia
na styku z cokołem z piaskowca oraz obróbki z papy elementów masztów i urządzeń
zamontowanych na dachu . Stan techniczny zły, wymaga remontu.
4.3.Ocena rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich
Stan obróbek blacharskich zróżnicowany. W części pokrycia papowego na ogół
zadowalający natomiast w części pokrycia z blachy ocynkowanej podobnie jak samo
pokrycie w stanie zadowalającym i złym. Stan rynien Ø 150mm, rur spustowych
Ø120 i obróbek w górnej części dachu w stanie złym objawiający się miejscowym
brakiem rur spustowych oraz znacznym skorodowaniem. Zamontowane metalowe
drabinki śniegowe również wymagają konserwacji i miejscowej poprawy mocowania
do konstrukcji więźby. W części dolnej połaci dachowej nad okapem stan obróbek,
rynien Ø150 mm i rur spustowych Ø120mm odprowadzających wodę opadową do
instalacji deszczowej nie budzi uwag i należy ocenić jako dobry nie wymagający
remontu.
4.4. Ocena instalacji odgromowej w części dachowej
Instalacja odgromowa wykonana jest z drutu stalowego ocynkowanego Ø 6mm
mocowana do połaci uchwytami metalowymi. Stan uchwytów jak i drutu stalowego
zadowalający. Zwody drutowe wymagają naciągnięcia natomiast mocowania i
uchwyty mocujące w części dachowej 20% wymiany. Złącza instalacji z obróbkami
_______________________________________________________________________________
5
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
częściowo skorodowane wymagają 20% wymiany. Pomiarów skuteczności instalacji
odgromowej nie wykonywano. Po wykonaniu remontu połaci należy wykonać
pomiary ochronne.
4.5.Ocena stanu kamiennych elementów elewacji w części dachowej
Stan techniczny cokołów kamiennych w części dachowej wymaga wykonania
zabiegów konserwacyjno-renowacyjnych. Występują przebarwienia kamienia oraz
liczne ubytki spoinowania na połączeniach. Ponadto na styku połączeń obróbek
blacharskich i papowych występują ubytki i prześwity będące przyczyną nasiąkania
kamienia jak i przecieków na niższe poziomy. Do powierzchni pionowych mocowane
są uchwyty wieszaków na przewody i kable, oraz instalacje urządzeń montowanych
na dachu budynku. Miejsca połączeń /przewierty/ nie są skutecznie zabezpieczone
przed penetracją wody opadowej. Ogólny stan techniczny elementów kamiennych z
piaskowca jest niezadowalający i wymaga oczyszczenia metodami ciśnieniowymi oraz
impregnacji przed nasiąkaniem i penetracja wody.
4.6.Ocena konstrukcji więźby dachowej i deskowania
Więźba konstrukcji dachowej jest drewniana i składa się z słupów, krokwi, kleszczy,
murłat, jętek i zastrzałów. Stan ogólny więźby jest dobry. Jednakże występują
elementy konstrukcyjne które uległy zawilgoceniu i zagrzybieniu wynikiem
nieszczelności przez pokrycie dachowe, które wymagają wymiany przy remoncie.
Zniszczone czy zainfekowane elementy konstrukcji stanowią 5%. Ponadto głównie
w części A budynku więźba jest zanieczyszczona powierzchniowo odchodami gołębi,
które dostają się na poddasze przez niedomknięte okna lub wentylację. Inwestor nie
przedstawił dokumentacji o wykonanej impregnacji konstrukcji drewnianej środkami
ognio, owado i grzybobójczymi w związku z powyższym należy wykonać impregnację
poprzez 3 krotne malowanie np. Fobosem, Ogniochronem , Baramonem itp. a fakt
odnotować w Książce Obiektu Budowlanego wraz z określeniem okresu skuteczności
impregnacji.
4.7.Ocena stanu stropu poddasza i dachu
Konstrukcja żelbetowego strop dachu o grubości 20cm jest w zadowalającym i
dobrym stanie technicznym. Miejscowo występują ślady i miejsca po zaciekach
spowodowanych nieszczelnościami pokrycia papowego. Dach prócz funkcji
osłonowej, pełni również funkcję konstrukcyjną dla montowanych urządzeń i
instalacji. Stan ten powoduje doddatkowe zagrożenie przecieków wody poprzez
miejsca przekuć czy wierceń. Przy remoncie należy zwrócić szczególna uwagę na
ułożenie papy i jakość wykonywanych obróbek w miejscach mocowania urzadzeń i
instalacji do konstrukcji stropu. Ponadto stwierdzono, że w części stropu dachu
/budynek część C/ od strony rzeki Odry czapy kominów stanowiących zabezpieczenie
wyjść świetlików i wentylacji posiadają zbyt szerokie prześwity w wyniku czego w
przypadkach obfitych zacinających deszczy woda opadowa dostaje sie na poddasze.
_______________________________________________________________________________
6
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
Strop poddasza wykonany jest jako strop ceramiczny o łącznej grubości 20cm i
całkowitym współczynniku przenikania U=2,11 W/m2K. Grubość i rodzaj konstrukcji
stropu nie zapewnia wymogów ochrony przed utratą ciepła /dopuszczalny
współczynnik przenikania zgodnie z WT wynosi 0,25 w/m2K/. Strop pod względem
nośności gwarantuję stabilność konstrukcji przy obecnym sposobie użytkowania .
Stan techniczny stropu ze względu na niespełnianiem warunków ochrony cieplnej i
występowaniem ubytków wierzchniej warstwy wylewki betonowej należy ocenić
jako zły wymagający termorenowacji . Ponadto należy posprzątać i uporządkować
poddasze wraz z usunięciem z posadzki odchodów gołębich
4.8.Ocena stanu instalacji wywiewnych sanitarnych i technologicznych
Stan techniczny wywiewek instalacji sanitarnych ze względy na nie kompletność i
nieszczelności jest zły i wymaga kompleksowej wymiany na wywiewki z rur PVC. Stan
instalacji wywiewnej od urządzeń technologicznych wentylacji wyciągowej z
pomieszczeń gastronomicznych jest zadowalający. Rurociągi wentylacji wyciągowych
zlokalizowane w części A budynku należy zaizolować termicznie i akustycznie. W
przeciwnym razie w okresie zimowym istnieje zagrożenie wykraplania pary na
poziomie poddasza a w konsekwencji zagrożenie przeciekami przez strop.
4.9 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fot. Widok na konstrukcję więźby dachowej część budyneku B i C
_______________________________________________________________________________
7
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
Fot. Konstrukcja więźby- widok ogólny dla części poddasza budynku B iC
Fot. Widok ogólny więźby – w budynku A ,części A
_______________________________________________________________________________
8
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
Fot. Widok na zanieczyszczenia podłogi odchodami ptasimi.
Fot. Widok na przeciek / miejsce dylatacji budynku/
_______________________________________________________________________________
9
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
Fot. Widok na poddasze wraz z miejscem planowanego osadzenia swietlika
Fot. Widok na połać dachową z blachy ocynkowanej
_______________________________________________________________________________
10
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
Fot. Widok na cokół kamienny z piaskowca
_______________________________________________________________________________
11
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
5.ANALIZA MATERIAŁU:
5.1.Zakres robót remontowych
obejmującej poddasze i połać dachową budynku części A oraz C od strony rzeki.
(Granice zakresu prac remontowych zawiera rys. nr 1)
1.Usunięcie zdegenerowanej powłoki elementów kamiennych od strony wewnętrznej,
oczyszczenie piaskowca
poprzez np. kompleksowe piaskowanie a następnie
uzupełnienie ubytków i
zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi. ( część
zewnętrzna elementów kamiennych widoczna na elewacji zewnętrznej budynku nie
stanowi zakres przedmiotowego zakresu robót)
2.Wymiana pokrycia dachowego w części budynku C od strony rzeki, z blachy
ocynkowanej na blachę Tytan –cynk co zwiększy żywotność pokrycia do 50 lat.
3.Wymiana obróbek blacharskich, koryt odpływowych wraz z rynnami i rurami
spustowymi na górnym poziomie dachu z blachy tytan patynowanej w kolorze
niebieskoszarym gr. 0.70 mm
4. Wymiana pokrycia papowego w części górnej i dolnej dachu.
5. Demontaż i montaż instalacji odgromowej .
_______________________________________________________________________________
12
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
6. Wykonanie nowej zapory śniegowej jednoelementowej oraz wsporników instalacji
odgromowej po uprzedniej 20% wymianie elementów mocowań i zawiesi.
7. Podmurowanie prześwitów w 6 kominach wentylacyjnych w części budynku C
8.Wysuszenie zawilgoceń, usunięcie zagrzybień i wykwitów solankowych elementów
stropów.
9. Oczyszczenie kondygnacji posadzki i więźby drewnianej poddasza z odchodów
gołębich oraz sprzątnięcie
10.Impregnacja konstrukcji
grzybobójczymi.
więźby
drewnianej
środkami
ognio,
owado
i
11. Wykonanie w części budynku C termoizolacji stropu poddasza płytami
styropianowymi FS 100 grubości 15cm wraz z wykonanie posadzki z betonu
keramzytowego grubości 5cm.
12. Wykonanie w części budynku A termoizolacji z wełny mineralnej grubości 20cm
poprzez ułożenie na stropie.
13. Odtworzenie w części budynku C naturalnego oświetlenia korytarza trzeciego
piętra poprzez montaż naświetli tunelowych.
14. Rozbiórka na poziomie poddasza istniejącej bądź niekompletnej wentylacji
kanalizacyjnej
i wykonanie nowej typu PVC. Przekroje rur do zastosowania
Ø 50-110mm
15. Wykonanie izolacji termicznej rurociągów wentylacji wywiewnej zainstalowanych
na poddaszu budynku w części A
6.
6.1.
a)
TECHNOLOGIA REALIZACJI ROBÓT
UWARUNKOWANIA OGÓLNE
Zakres robót remontowych
Zakres robót remontowych obejmuje :
Etap I – czyszczenie i renowacja elementów kamiennych z piaskowca
1. Warunki ogóle wykonania robót.
Wykonanie czyszczenia, uzupełnienia ubytków i renowacja elementów
kamiennych dachu, zalecana jest do realizacja w pierwszej kolejności ze
względu na to, że wykonywanie tych prac po wykonaniu remontu połaci może
_______________________________________________________________________________
13
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
spowodować uszkodzenie głównie blachy środkami chemicznymi użytymi do
czyszczenia i renowacji. Wymagane jest ponadto zabezpieczenie miejsc przed
pyleniem do otoczenia oraz zabezpieczenie kabli, sieci i urządzeń przed
uszkodzeniem. Zużyte środki czyszcząco-impregnacyjne należy zebrać z
powierzchni połaci, rynien i koszy. Szczegóły wykonawstwa realizować zgodnie
z instrukcją producenta przyjętego systemu. Sposób odbioru określono w
warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.
2. Sposób wykonania renowacji elementów kamiennych
Powierzchnie kamienia należy oczyścić, wzmocnić, uzupełnić oraz
zaimpregnować. Ze względu na rodzaj materiału i stan powierzchni zaleca się
czyszczenie na sucho metodą strumieniowo-ścierną przez „mikropiaskowanie”, tj.
piaskowania w zakresie ciśnień roboczych 1,0 – 3,0 bar. Podczas prac należy
zabezpieczyć infrastrukturę techniczną znajdującą się na budynku oraz pokrycie i
obróbki dachu. Przy pracach renowacyjnych należy zastosować rozwiązanie
systemowe renomowanej firmy. Oczyszczone powierzchnie, wykazujące
osłabienie struktury, należy wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu
krzemowego. Stopień wzmocnienia dobrać do stanu kamienia. Do odtworzenia
zniszczonych fragmentów kamienia i oraz ubytków spoin użyć zaprawę
renowacyjną oraz zaprawę do spoinowania dobierając odpowiednio do podłoża
ich wytrzymałość, uziarnienie i kolor. Naprawione powierzchnie należy
zaimpregnować preparatem hydrofobizującym.
3. Odtworzenie powłoki izolacyjnej rynny z piaskowca
Z rynny kamiennej usunąć zalegające nieczystości odsłaniając powłokę
zabezpieczającą. Wewnętrzne powierzchnie rynny oczyścić mechanicznie
(dopuszczone piaskowanie), zrywając słabo przylegające fragmenty powłoki.
Odtworzyć ochronną powłokę bitumiczną przez zagruntowanie i dwukrotne
naniesienie warstwy uszczelniającej. Zastosować rozwiązanie systemowe
renomowanego producenta.
Etap II
W drugim etapie można realizować pozostałe prace zakresu robót. Zalecane
jest przyjęcie następującej kolejności wykonywania robót.
1. Rozbiórka połaci dachowej z pokrycia z blachy ocynkowanej i papy.Kąt
nachylenia połaci 34 º
2. Wymiana uszkodzonych i elementów deskowania i więźby dachowej
( 5%powierzchni).
3. Wykonanie impregnacji wszystkich elementów drewnianych konstrukcji
dachu środkami owado, ognio i grzybobójczymi poprzez
trzy krotne
malowanie np. Fobosem M-4, Ogniochronem, Borazonem itp.
_______________________________________________________________________________
14
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
4. Wykonanie pokrycia dachowego blacha typu tytan-cynk –taśma,
patynowaną w kolorze niebieskoszarym powlekaną grubości 0,7mm na rąbek
stojący
5. Wykonanie pokrycia papowego dwuwarstwowego (warstwa podkładowa i
nawierzchniowa) papą termozgrzewalna typu PYE PV 250S5
6. Montaż instalacji odgromowej.
7. Uprzątnięcie podłoża i posadzek poddasza poprzez opróżnienie poddasza
z zbędnych elementów nieużytkowych (po uzgodnieniu z Inwestorem i
Inspektorem nadzoru), oczyszczenie podłoża i więźby dachowej z odchodów
gołębich ( dotyczy budynku w części A)
8.Wykonanie termoizolacji stropu poddasza w segmencie C
poprzez ułożenie 15cm styropianu klasy FS-100 na posadzce poddasza oraz
wylanie 5cm warstwy wylewki betonowej z betonu lekkiego (np.
keramzytowego) klasy B15 i gęstości 1200kg/m3 oraz w segmencie A budynku
poprzez ułożenie wełny mineralnej na istniejącym podłożu po uprzednim
uprzątnięciu i ułożeniu folii paro izolacyjnej grubości 0,5mm. Wełnę
należy zabezpieczyć poprzez ułożenie folii paro przepuszczalnej. Beton
podawany będzie mechanicznie systemem pompowym i wlewany po
zdjęciu pokryw czap betonowych otworami na poziom poddasza .
Następnie beton należy rozprowadzić i ułożyć ręcznie na poddaszu. W części
budynku A do termoizolacji należy użyć wełny mineralnej grubości 20cm i
gęstości 65-90kg/m3 i ułożyć na uprzednio wyrównane i uprzątnięte podłoże,
zabezpieczając folią paraizolacyjną od strony podłoża i wierzchniej folią
paro przepuszczalną grubości 0,5mm.W wyniku wykonanej termomodernizacji
uzyskany zostanie współczynnik przenikania ciepła dla stropu U=0,22 W/m2K
spełniający wymogi warunków technicznych wykonania .
9. Montaż świetlików tunelowych wysokości 420cm i średnicy 35cm wykonać
zgodnie z instrukcją montażu producenta (jedno z równoważnych rozwiązań
przedstawiono w cz.8 Dokumenty i załączniki) i specyfikacją techniczną.
Niewypełnione otwory w stropie poddasza i dachu po zamontowaniu
świetlików tunelowych należy uzupełnić lekką konstrukcją z płyt
kartonowo-gipsowych . Całość zaizolować izolacja przeciwwodną.
10. Wykonać wymiany rur wentylacyjnych wykonanych z rur żeliwnych na rury
typu PVC .Średnice z zakresu 50-110mm dobrać indywidualnie. Wentylację
wyprowadzić i zamocować poprzez za spoinowanie w kanale wentylacyjnym
stropu dachu.
Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania,
specyfikacją techniczną i instrukcją producenta.
_______________________________________________________________________________
15
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
b)
Etap przygotowawczy:
Po wyłonieniu wykonawcy robót i przekazaniu przez Inwestora placu budowy
należy:
-przed rozpoczęciem robót opróżnić poddasze oraz zabezpieczyć
go przed dostępem osób postronnych,
-wyznaczyć i oznakować miejsca składowe na materiały rozbiórkowe,
-wyznaczyć, oznakować, zabezpieczyć miejsca dojazdowe i postojowe
transportu samochodowego i sprzętu ciężkiego,
-wyznaczyć i oznakować pomieszczenia socjalne dla załogi, w tym lokalizację
apteczki pierwszej pomocy oraz biura kierownika rozbiórki,
-wyznaczyć i oznakować punkt ochrony przeciwpożarowej z lokalizacją
hydrantu wodnego,
-wyznaczyć miejsca i pomieszczenia magazynowe,
-wygrodzić i oznakować teren robót, wywiesić tablice informacyjne i
ostrzegawcze .
c)
6.2.
Technologia robót remontowych:
Przyjęto technologię tradycyjną, ręczną z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego:
(pompy samochodowe, dźwigi towarowe, transport samochodowy,
rusztowania systemowe, palniki acetylenowe, przecinarki elektryczne itp ).
Materiały porozbiórkowe
1.Materiały przewidziane do złomowania:
pokrycie i opierzenia z blachy ocynkowanej rynny i rury
spustowe -6,3t
2. Materiały przewidziane do utylizacji:
gruz - 1m3
papa-12,4t
wełna mineralna, styropian- 1m³
odchody gołębie- 0,3t
Opracował:
mgr inż. Andrzej Kuczkowski
_______________________________________________________________________________
16
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Wytyczne do oddzielnego opracowania BIOZ przez Kierownika Robót .
Temat - obiekt budowlany:
Remont poddasza i pokrycia dachowego budynku administracyjnego etap I
ul .Plac Powstańców Warszawy1;50-951 Wrocław
Inwestor:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu –Zakład Obsługi Urzędu
ul. Plac Powstańców Warszawy1; 50 - 951 Wrocław
1. CZĘŚĆ OPISOWA
1.1.
Zakres robót, kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Zakres robót obejmuje remont poddasza i pokrycia dachowego budynku.
I etap:
Wykonanie czyszczenia, uzupełnienia ubytków i impregnacji elementów
kamiennych dachu ( zalecana jest realizacja w pierwszej kolejności ze
względu na to, że wykonywanie tych prac po wykonaniu remontu
połaci może spowodować
uszkodzenie głównie blachy środkami
chemicznymi użytymi do impregnacji i czyszczenia)..
II etap:
Rozbiórka połaci dachowej z pokrycia z blachy ocynkowanej i papy.
_______________________________________________________________________________
17
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
Wymiana uszkodzonych i elementów deskowania i więźby dachowej
Wykonanie impregnacji wszystkich elementów drewnianych konstrukcji
dachu środkami owado, ognio i grzybobójczymi
Wykonanie pokrycia dachowego blacha typu tytan-cynk powlekana
grubości 0,6mm na rąbek stojący podwójny
Wykonanie
pokrycia
papowego
dwuwarstwowego
(warstwa
podkładowa i nawierzchniowa) papą termozgrzewalna typu PYE PV
250S5
Montaż instalacji odgromowej.
Uprzątnięcie podłoża i posadzek poddasza poprzez opróżnienie
poddasza z zbędnych
elementów nieużytkowych, oczyszczenie
podłoża i więźby dachowej z odchodów gołębich
Wykonanie termoizolacji stropu poddasza w segmencie budynku C ,
oraz części A
Montaż świetlików tunelowych wysokości 420cm i średnicy 35cm
Wykonać wymiany rur wentylacyjnych wykonanych z rur żeliwnych na
rury typu PVC
1.2.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
komunikacja drogowa – trasy przejazdowe wzdłuż budynku obustronnych
przedłużeniach ,
komunikacja drogowa i piesza – trasy na obwodzie, w tym chodnik pieszy
przy Moście Pokoju ,
komunikacja piesza – wejścia do budynku,
komunikacja drogowa – wjazdy na dziedziniec
1.3.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia.
praca na wysokościach,
demontaż pokrycia i konstrukcji obiektów w rejonie oddziaływania sprzętu
mechanicznego,
bezpośrednie sąsiedztwo robót rozbiórkowych i budowlanych w z czynnym
budynku użyteczności publicznej ,
bezpośrednie sąsiedztwo robót rozbiórkowych z czynnymi trasami
przejazdowymi,
używanie indywidualnych narzędzi i sprzętu do robót rozbiórkowych i
budowlanych,
roboty załadunkowe, transportowe, rozładunkowe.
1.4.
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.
_______________________________________________________________________________
18
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]
Remont poddasza i pokrycia dachowego wraz z czyszczeniem elementów kamiennych budynku przy ulicy Plac Powstańców
Warszawy 1 we Wrocławiu
_______________________________________________________________________________________________________
konieczność wydzielenia szarfami oraz płotem i oznakowania tablicami
ostrzegawczymi strefy rozbiórki oraz miejsc zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi jak. pkt. 1.2. i 1.3.
zakaz dostępu ludzi do pomieszczeń budynku użyteczności publicznej od
strony dzidzińców na czas demontażu pokrycia dachowego.
Wydzielenie strefy rozbiórki z zakazem przechodu osób trzecich w obrębie
rozbiórek.
1.5.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
przed
każdy pracownik dopuszczony do prac powinien posiadać
niezbędne badania lekarskie, w tym badania wysokościowe dla robót na
wysokościach, przeszkolenie ogólne b.h.p. i przeszkolenie na stanowisku
pracy.
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone do tego celu osoby.
1.6.
Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów,
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na placu budowy.
Nie stwierdzono występowania na placu budowy materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych. Przypadki ich wystąpienia (materiały ukryte) bezzwłocznie
zgłosić do Kierownika Rozbiórki i Inspektora Nadzoru celem określenia metod
zabezpieczenia i utylizacji.
1.7.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych.
Biuro Kierownika Budowy (Rozbiórki) na placu budowy, lub w bezpośrednim sąsiedztwie
placu budowy.
1.8
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych i
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń.
1.Dogodny dojazd do wszystkich miejsc i stanowisk pracy w obrębie placu budowy.
Zapewniona bezpieczna komunikacja i ewakuacja. Konieczność oznakowania tras
przejazdowych.
2.Wskazane środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych i budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie; jak pkt. 1.3. – 1.7.
Stały nadzór Kierownika Budowy (Rozbiórki) nad realizacją robót pkt. 1.1. ze
szczególnym uwzględnieniem robót, jak pkt. 1.3. – 1.7.
_______________________________________________________________________________
19
PROMAR Spółka z o.o . 58-500 Jelenia Góra , ul. Wolności 57, Tel/fax 075 6453110;
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty