Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Zapytanie ofertowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w ramach Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 współfinansowanego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na organizację 6dniowego szkolenia warsztatowego dla rodziców zastępczych i dyrektorów/wychowawców
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; pobytu dzieci z tych rodzin i ww.
placówek.
I. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
ul. Szpitalna 2, 07-410 Ostrołęka
tel/fax. (29) 764 62 33, e-mail: [email protected]
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Organizacja 6-dniowego wyjazdowego szkolenia warsztatowego dla rodziców
zastępczych i dyrektorów/wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego. Łącznie 28 osób dorosłych tj. 25 rodziców; 2 osoby – pracownicy
PCPR, 1 osoba – trener/terapeuta;
2. Organizacja 6-dniowego pobytu dzieci z ww. rodzin. Łącznie 62 dzieci w wieku od 0
do 17 lat z zapewnieniem opieki wychowawców dla 46 dzieci w wieku od 7 do 17 lat.
Dzieci w wieku do 7 lat oraz te, które wymagają indywidualnej opieki będą pod
opieką rodziców (16 dzieci); tj.:




1 dziecko – 5 miesięcy;
3 dzieci – 2 – 3 lat;
9 dzieci – 4 – 6 lat;
3 dzieci - powyżej 6 lat
3. Termin pobytu: 23.08 – 28.08.2012r.
4. Miejsce pobytu:
Hotel lub ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy w regionie atrakcyjnym turystycznie
zlokalizowany w miejscowości oddalonej od siedziby zamawiającego nie większej niż
150 km np. Pojezierze Mazurskie;
5. Warunki pobytu:
Pokoje z węzłem sanitarnym z wyposażeniem standardowym.
do zadania 1. a także dla dzieci w wieku 0 – 7 lat oraz wymagających
indywidualnej opieki, które będą przebywały razem z opiekunami, potrzebne
jest 17 pokoi, wyposażonych również w czajniki elektryczne:
- pokój 1 – osobowy – 3 pokoje
- pokój 2 – osobowy – 7 pokoi
- pokój 3 – osobowy – 3 pokoje
- pokój 4 – osobowy – 2 pokoje
- pokój 5 – osobowy – 1 pokój (ewentualnie pokoje 2 i 3 – osobowy)
- pokój 6 – osobowy – 1 pokój (ewentualnie 2 pokoje 3 – osobowe)
pokoje do zadania 2: pokoje 3 – 4 osobowe dla 46 uczestników
wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja;
uroczysta kolacja na zakończenie szkolenia warsztatowego;
organizacja pobytu dla dzieci (gry, zabawy, ognisko, min. 3 wycieczki
turystyczne z zapewnieniem biletów wstępu, przewodnika, kino, basen, itp.);
w przypadku możliwości kąpieli zapewnienie ratownika;
zapewnienie sali wykładowej dla 26 osób wyposażonej w flipchart
z mazakami;
zapewnienie całodobowej opieki medycznej;
zapewnienie 4 opiekunów/wychowawców do opieki nad dziećmi;
ubezpieczenie uczestników.
6. Transport
Zapewnienie transportu autokarowego z Ostrołęki do miejsca docelowego
i z powrotem, a także transport autokarowy dla 46 dzieci przebywających pod
opieką wychowawców przez okres pobytu;
Autokary spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny dla podróżnych
(w tym dla dzieci do 7 roku życia) zapewniające niezbędne wygody określone
dla transportu autokarowego, posiadające roczne badania techniczne oraz
wymagane prawem ubezpieczenia, w pełni sprawne do wykonania przewozu
osób, nie starsze niż 10 lat;
7. Informacje dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
Zamawiający po swojej stronie zabezpiecza:
Zatrudnienie i pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia warsztatowego
w czasie pobytu;
Prowadzenie list obecności na zajęciach;
Zapewnienie materiałów dydaktycznych;
Przygotowanie kart dzieci (karta wypoczynku letniego).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób biorących udział
w wyjeździe (nie więcej niż 5 osób). Jednocześnie zobowiązuje się do przekazania
Wykonawcy listy uczestników w terminie na 10 dni przed planowanym wyjazdem.
9. Warunki dodatkowe dla Wykonawcy:
Zabezpieczenie wszelkich kosztów dotyczących 4 opiekunów/wychowawców
do opieki nad dziećmi w wieku 7 – 17 lat;
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu
ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
2. oferta powinna zawierać w szczególności:
datę sporządzenia,
dane teleadresowe oferenta,
cenę brutto w przeliczeniu na 1 uczestnika oraz cenę brutto całości
zamówienia, a także koszty rozpisane na zadania, tj:
 zakwaterowanie z wyżywieniem;
 transport;
 zapewnienie opieki nad dziećmi;
 organizacja czasu wolnego;
 ubezpieczenie uczestników
czytelny podpis oferenta.
3. do oferty należy załączyć:
proponowany program pobytu dzieci w wieku 7 – 17 lat będących pod opieką
wychowawców zawierający m.in.: termin i miejsce pobytu, dzienny program
rozpisany godzinowo, ew. inne informacje potwierdzające proponowany
standard pobytu;
IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dotycząca organizacji
wyjazdowego szkolenia dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego wraz z pobytem dla dzieci” powinna być przesłana
za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07 – 410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2, pokój nr
9 (sekretariat) do dnia 20 lipca 2012r. do godziny 1400. Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty mailem na adres: [email protected]
2. oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane;
3. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę;
4. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
V. Ocena ofert:
1. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto całości zamówienia – 100%;
2. Zamawiający wyklucza możliwość wniesienia protestu i odwołania od wyników
oceny;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny w przypadku gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość środków dostępnych na realizację usługi.
W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje
z oferty.
VI. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi oferentów w formie
pisemnej.
VII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor PCPR – pod numerem telefonu
512 245 942 lub 29/764 62 33 oraz adresem mailowym [email protected]
VIII. Załączniki:
Wzór formularza ofertowego.
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
…………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(dane teleadresowe, tel., e-mail Wykonawcy)
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
ul. Szpitalna 2,
07-410 Ostrołęka
OFERTA WYKONAWCY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na organizację:
6-dniowego wyjazdowego szkolenia warsztatowego dla rodziców zastępczych
i dyrektorów/wychowawców
placówek
opiekuńczo-wychowawczych
typu
rodzinnego. Łącznie 28 osób dorosłych tj. 25 rodziców; 2 osoby – pracownicy PCPR,
1 osoba – trener /terapeuta;
6-dniowego pobytu dzieci z w/w rodzin. Łącznie 62 dzieci w wieku od 0 do 17 lat
z zapewnieniem opieki wychowawców dla 46 dzieci w wieku od 7 do 17 lat.
zgodnie z wymaganiami określonymi z zapytaniu ofertowym, oświadczam iż:
1. Oferuję realizację zamówienia za kwotę brutto na 1 uczestnika w wysokości
……………………………zł,
słownie………………………………………………………………………… zł. brutto/os.
która składa się na cenę całości zamówienia w kwocie brutto w wysokości
……………………………….. zł,
słownie: ……………………………………………………………………………zł. brutto.
Koszt:
 zakwaterowania z wyżywieniem wyniesie …………………… zł;
 transportu ……………….. zł;
 zapewnienie opieki nad dziećmi ……………….. zł;
 organizacja czasu wolnego ……………………. zł;
 ubezpieczenie ……………. zł
2. Potwierdzam wykonanie usługi w terminie od 23.08.2012 r. do 28.08.2012r.
w miejscowości ……………. (krótki opis ośrodka)
3. Zapoznałam/łem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte.
4. W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
w procesie niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2011 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
…………………………………
(miejscowość i data)
………………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis oferenta)
Załączniki:
1. ……………………………………………………

Podobne dokumenty