technik informatyk

Komentarze

Transkrypt

technik informatyk
ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK
Informatyka to
bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina
wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszeg ożycia.
Informatyka jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji
oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje.
Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi
do przetwarzania informacji. Pozostaje ona w ścisłej korelacji z matematyką. Współczesny
komputer osobisty trwale zadomowił się na biurkach inżynierów, naukowców i biznesmenów,
stając się niezastąpionym narzędziem podnoszącym jakośd i wydajnośd pracy. Coraz częściej gości
on również w naszych domach, gdzie wykorzystywany jest głównie do zadao domowych i
projektów, ale także do gier i komunikacji międzyludzkiej.
Dlaczego warto wybrad ten zawód?
W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię
komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach
przedsiębiorstw – zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i
pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno - biurowych.
Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi
komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i
wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Nie
będzie Ci obca obsługa urządzeo techniki komputerowej - poznasz budowę, zasady działania i
zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci
dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i
konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi.
Przykładowe zadania i czynności stosowane w informatyce:
Najczęściej w zawodzie wykonywane są prace związane z:
- programowaniem
- posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie
spotykanych zastosowao
- projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym
- administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji
- dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowao
- obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.
Sylwetka absolwenta
Przeciwwskazania zdrowotne:
Technikiem informatykiem nie powinna zostad osoba, którą
cechują: - wady wzroku nie poddające się korekcji
- wzmożona pobudliwośd ruchowa
- zaburzenie równowagi i świadomości
- potliwośd rąk
TECHNIK INFORMATYK
- przewlekłe choroby skóry dłoni
- brak widzenia obuocznego
Predyspozycje zawodowe:
Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba posiadająca
następujące cechy:
- zainteresowania elektroniką i techniką komputerową
- zdolności do nauk ścisłych
- dobra sprawnośd manualna
- spostrzegawczośd
- zdolnośd przewidywania skutków decyzji
- dokładnośd i systematycznośd
- jasne i precyzyjne formułowanie myśli
- dobra koncentracja uwagi
- chęd ciągłego rozwoju i samokształcenia
- podatnośd na innowacje.
Technik informatyk jest to zawód dla pasjonatów. Praktyka jest tu o wiele ważniejsza niż w innych
dziedzinach. Informatyka, chod opiera się na ścisłej wiedzy, wymaga zdolności projektowania i
wyobraźni. Idealny kandydat powinien mied zapał do nauki i kontakt z nowinkami technicznymi,
ponieważ w informatyce wszystko bardzo szybko się zmienia. Przydają się tu również umiejętności
samodzielnego myślenia i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych.
Informatyk działa twórczo, samodzielnie podejmuje decyzje, samodzielnie doskonali swoje
kwalifikacje.
Co każdy gimnazjalista wiedzied powinien?
Wyboru szkoły ponadgimnazjalnej należy dokonad kierując się:
- własnymi zainteresowaniami
- rzetelną oceną własnych możliwości intelektualnych (zazwyczaj nie odbiegają one od poziomu ocen w
gimnazjum)
- znajomością oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych
- znajomością wymagao stawianych kandydatom do poszczególnych typów szkół na poszczególne kierunki
kształcenia
- opinią rodziców
- możliwością zdobycia wykształcenia średniego lub zawodowego, uwzględniając możliwośd dalszego
kształcenia na uczelniach wyższych lub podjęcia pracy zgodnej z zainteresowaniami i kwalifikacjami
zawodowymi.
Przygotował:
Doradca zawodowy – Anna Jaworska

Podobne dokumenty