Konto biblioteczne

Komentarze

Transkrypt

Konto biblioteczne
KONTO BIBLIOTECZNE
Po zalogowaniu moŜesz:
•
sprawdzić stan konta i jego waŜność,
•
złoŜyć zamówienie na dostępne ksiąŜki,
•
zarezerwować ksiąŜki wypoŜyczone przez innego czytelnika,
•
anulować rezerwację,
•
przedłuŜyć (prolongować) termin zwrotu wypoŜyczonych ksiąŜek,
•
zgłosić zagubienie karty.
Opcja Zaloguj znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.
W pole Nazwa uŜytkownika wpisz numer swojej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, jeśli posługujesz się nią jako kartą biblioteczną, lub numer
swojej karty bibliotecznej (numerem jest ciąg cyfr na odwrotnej stronie legitymacji lub pierwszej stronie karty).
W pole Hasło wpisz hasło otrzymane przy zapisie do Biblioteki lub utworzone samodzielnie podczas zdalnej aktywacji konta bibliotecznego.
Kliknij Zaloguj.
Po zalogowaniu na ekranie zobaczysz Podsumowanie konta.
Kliknij w Moje konto, Ŝeby przejść do szczegółowych informacji dostępnych na koncie.
W zakładce WypoŜyczone sprawdzisz informacje o wypoŜyczonych ksiąŜkach oraz prolongujesz termin ich zwrotu.
(Instrukcję znajdziesz w rozdziale Prolongowanie, czyli przedłuŜanie terminu zwrotu wypoŜyczonych ksiąŜek).
WaŜne informacje, jakie mogą pojawić się w tej zakładce:
Kolumna Wybrane do prolongowania:
•
– moŜna prolongować termin zwrotu tej ksiąŜki.
•
Egzemplarz został zarezerwowany – inny czytelnik zarezerwował tę ksiąŜkę, nie moŜesz jej prolongować.
•
Zbyt wiele kar – masz do zapłacenia karę, nie moŜesz prolongować tej ksiąŜki.
•
Zbyt wiele przetrzymanych egzemplarzy – nie oddałeś w wyznaczonym w terminie co najmniej jednej ksiąŜki, nie moŜesz prolongować tej
ksiąŜki.
Kolumna Status:
•
WypoŜyczono – ksiąŜka jest wypoŜyczona.
•
Przetrzymane – ksiąŜka nie została zwrócona w wyznaczonym terminie zwrotu.
•
Wystawiono rachunek – ksiąŜka nie została zwrócona w wyznaczonym terminie zwrotu.
W zakładce Zamówienia/Rezerwacje sprawdzisz informacje o zamówionych i/lub zarezerwowanych ksiąŜkach.
WaŜne informacje, jakie mogą pojawić się w tej zakładce:
Kolumna Data wygaśnięcia:
•
w przypadku zamówienia oznacza, Ŝe do tego dnia moŜesz odebrać z WypoŜyczalni Miejscowej i/lub Czytelni Ogólnej zamówioną ksiąŜkę,
•
w przypadku rezerwacji oznacza, Ŝe tego dnia rezerwacja wygaśnie, jeśli wcześniej nie zostanie zrealizowana.
Kolumna Status:
•
Nierozstrzygnięte:
o
w przypadku zamówienia oznacza, Ŝe ksiąŜka czeka do odbioru w WypoŜyczalni Miejscowej lub w Czytelni Ogólnej,
o
w przypadku rezerwacji oznacza, Ŝe ksiąŜka jeszcze nie została zwrócona do Biblioteki.
•
Dostępne do odbioru – oznacza, Ŝe moŜesz juŜ odebrać zarezerwowaną ksiąŜkę z WypoŜyczalni Miejscowej. Informację o tym, Ŝe ksiąŜka
czeka na Ciebie, otrzymasz teŜ pocztą elektroniczną na adres e-mail umieszczony na Twoim koncie w zakładce Kontakt.
W zakładce NaleŜności finansowe sprawdzisz informacje o karach, m.in. za przekroczenie terminu zwrotu (w BUW 0,25 zł za kaŜdy dzień zwłoki),
zniszczenie lub zagubienie wypoŜyczonych ksiąŜek.
Uwaga! Wysokość kary moŜesz zobaczyć dopiero po oddaniu przetrzymanej ksiąŜki.
Zakładka Blokady pojawi się, gdy nie oddałeś ksiąŜek w wyznaczonym terminie, zgubiłeś lub zniszczyłeś wypoŜyczone ksiąŜki.
W zakładce Kontakt sprawdzisz poprawność swoich danych osobowych i kontaktowych oraz datę waŜności konta.
Uwaga! Wszystkie zmiany swoich danych oraz adresu e-mail zgłoś w WypoŜyczalni Miejscowej lub w bibliotece Twojej jednostki macierzystej.
Pamiętaj, Ŝe na podany przez Ciebie adres e-mail Biblioteka przesyła bardzo istotne informacje, jak przypomnienie o zbliŜającym się terminie
zwrotu ksiąŜki lub powiadomienie o moŜliwości odebrania zarezerwowanej ksiąŜki.