Program - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w

Komentarze

Transkrypt

Program - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w
PROGRAM AUTORSKI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W EDUKACJI ZINTEGROWANEJ
DLA KLAS I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ARKADEGO
FIEDLERA
W PRZEŹMIEROWIE
OPRACOWALI:
MGR R. KOZIEŁ
MGR G. KOTLARCZYK
1
AUTORSKI PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W EDUKACJI ZINTEGROWANEJ W KLASACH I-III
„Jeśli chcesz być zdrowym zuchem, nie pogardzaj nigdy ruchem”
Założeniem tego programu jest poznanie i rozszerzenie rodzajów aktywności ruchowej, oraz
pogłębienie, poszerzenie umiejętności ruchowych, zachowań prozdrowotnych, rekreacyjnych,
sportowych. W nauczaniu początkowym w naszej szkole od 1.09.2005r wychowanie fizyczne
obejmuje cztery godziny zajęć tygodniowo. Trzy lekcje w-f są prowadzone przez nauczyciela
wychowawcę, a jedna lekcja w-f przez mgr wychowania fizycznego.
Program zawiera:
-
założenia programowe wzbogacone w elementy gimnastyki korekcyjnej,
kinezjologi edukacyjnej, jogi, nowe dyscypliny sportowe wynikające z tradycji
sportowych naszej szkoły,
-
cele edukacji określają ogólne kierunki działań nauczycieli i uczniów w
ramach wychowania fizycznego w pierwszym etapie edukacyjnym klas I-III
szkoły podstawowej,
-
treści edukacji zawierają rejestr materiału nauczania, zapisane oddzielnie dla
klas I, II, III nauczania początkowego,
-
oczekiwane efekty pracy ucznia oraz wiadomości,
-
metody kontrolowania i oceniania uczniów.
Na bazie wieloletnich doświadczeń, ukończonych studiów wyższych,
różnorodnych kursów specjalistycznych związanych z tą dziedziną, opracowaliśmy
program z wychowania fizycznego dla nauczania początkowego.
Mając na względzie potrzeby i możliwości materialne w naszej szkole ujęliśmy w
nim posiadaną bazę, cele kształcenia, cele zdrowotne, zadania szkoły, działania
wychowawcze, procedurę osiągania celów. Wykorzystaliśmy również treści
kształcenia zawarte w programach:
„Wesoła Szkoła” w klasach I-III
Zintegrowanej Edukacji- DKW-4014-267/99
2
-
„Moja Szkoła”-DKW-4014-129/99
3
I. Cele kształcenia
1.
Cele ogólne:
- wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
- rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej ucznia,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
- pozytywne podejście do świata, środowiska i własnej osoby.
2.Cele szczegółowe treści kształcenia i wychowania
- poznanie i nabycie umiejętności ruchowych umożliwiających dziecku
uczestnictwo w formach aktywności ruchowej opartych na grach i zabawach,
tańcach, grach rekreacyjnych, gimnastyce, lekkoatletyce, grach zespołowych,
gimnastyce korekcyjnej, kinezjologii edukacyjnej, sportach różnych
(kolarstwo, badminton, palant, bule, sporty zimowe),
- ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów:
ruchowego, oddechowego, krążeniowego, nerwowego,
- formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokoworuchowej (ćwiczenia kinezjologiczne), oraz wzmocnienie kondycji fizycznej,
kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach oraz
nauka samokontroli wykonywanych ćwiczeń,
- rozwijanie piękna i estetyki ruchu poprzez gimnastykę podstawową, aerobik i
kroki taneczne przy muzyce,
- poznanie ćwiczeń-zestawy ruchów integrujących z kinezjologii edukacyjnej,
które usprawniają proces uczenia się oraz pomagają eliminować stres,
- ćwiczenia stacyjne wzmacniające, rozciągające, zwiększające ruchomość w
stawach, mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej, karku, grzbietu, brzucha,
pośladków, stóp (forma stanowiskowa),
-
przyjmowanie prawidłowej postawy na sygnał(gry i zabawy),
4
- wprowadzenie ćwiczeń oddechowych na każdej lekcji wychowania
fizycznego, poznanie ich rodzajów i zastosowanie w trakcie różnych form
aktywności ruchowej,
- poznanie podstawowych elementów techniki gier zespołowych, konkurencji
lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, tańców, wybranych sportów,
- rozwijanie sprawności fizycznej i motoryki w trakcie zajęć wychowania
fizycznego (wytrzymałości, mocy, siły, zwinności, zręczności i szybkości),
- marsze, marszobiegi, biegi rozwijające wytrzymałość krążeniowo-oddechową
a także inne dostępne cykliczne formy ruchu bez rywalizacji,
- zabawy i gry ruchowe ze szczególnym uwzględnieniem najchętniej
podejmowanych przez dzieci form w ramach aktywności samorzutnej,
-
kształtowanie nawyku dbania o sprawność fizyczną , zdrowie i higienę,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, propozycje spędzania czasu
wolnego, z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych i sportowych,
- wpajania zasad bezpieczeństwa, współdziałania, respektowania przepisów w
trakcie ćwiczeń i zabaw,
- zasady czystości na codzień oraz zasady higieny związanej z aktywnością
ruchową,
- systematyczna współpraca z nauczycielami-wychowawcami klas I-III,
pedagogiem szkolnym, psychologiem.
II. Baza szkoły
-
duża sala gimnastyczna
mała sala gimnastyczna
salka korekcyjna
sala gimnastyczna przy klasach „0”
boiska sportowe
5
6
III. Osiągnięcie wyznaczonych celów przez:
- uczestnictwo uczniów w zajęciach wychowania fizycznego na różnych
obiektach sportowych naszej szkoły z wykorzystaniem dostępnego sprzętu,
-
dobór ćwiczeń, form, metod do indywidualnych potrzeb uczniów i klasy,
- wprowadzenie nowatorskich elementów w lekcję wychowania fizycznego:
ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej, joga dla dzieci, ćwiczenia z gimnastyki
korekcyjnej i gimnastyki oddechowej,
- wprowadzenie urozmaiconych gier i zabaw jako przygotowanie do nauki
techniki gier sportowych w drugim etapie edukacji szkoły podstawowej,
- wyzwalanie radości u dzieci w czasie zajęć, eksponowanie ich osiągnięć i
postępów, miła i przyjazna atmosfera podczas lekcji,
–
ścisła
współpraca
nauczyciela
wychowania
fizycznego
wychowawcami, rodzicami, pedagogiem, psychologiem.
7
z
Kształtowanie umiejętności ruchowych i
zachowań prozdrowotnych
8
Lp.
Klasa 1
1. Podstawowe
- marszobieg za
umiejętności
prowadzącym
lekkoatletyczne -szybki bieg po
prostej i slalomem z
- bieżne
omijaniem przeszkód
-trucht w terenie
otwartym z
pokonywaniem
naturalnych
przeszkód
-zabawy bieżne z
użyciem różnych
przyborów (np.
szarfy, woreczki,
pałeczki, piłki itp.)
-omijanie przeszkód
stałych i ruchomych
w sposób prawidłowy
( z lewej strony)
Klasa 3
-marszobieg za
prowadzącym w
terenie z
elementami biegu
szybkiego,
wolnego w
zmiennym terenie
-bieg szybki na
sygnał ze startu
wysokiego i
-zabawy bieżne z
niskiego (50m)
użyciem
-sztafety
przyrządów
wahadłowe
-bieg po
wyznaczonych
-doganianie
trasach (wirażu,
współćwiczącego i koperty)
wymijanie go z
-starty z różnych
lewej stronypozycji ( stojąc
zasady ruchu
przodem, tyłem,
-zabawy na czworaka drogowego
siedząc itp.)
z elementami marszu,
-zabawy bieżne z
biegu, skoku
-tory przeszkód z
różnymi
-bieg na czworakach elementami
przyborami
przodem i tyłem
pełzania i
-zmiana miejsc
czworakowania
zespołów zgodnie
z zasadami ruchu
drogowego
-tory przeszkód z
elementami
pełzania i
czworakowania
9
Klasa 2
-marszobieg za
prowadzącym w
terenie
-bieg szybki ze
startu wysokiego na
czas (50m), na
sygnał
-szybki bieg po
obwodzie koła
Lp.
Klasa 1
Klasa 2
-skoki w dal z
-wieloskoki,
wyznaczonych miejsc przeskoki, skoki z
Podstawowe
pokonywaniem
umiejętności
-skoki obunóż,
lekkoatletyczne jednonóż (na prawej i przeszkód
naturalnych
lewej nodze)
- skoczne
-zabawy skoczne:
-tory przeszkód z
elementami
skocznymi
sztafeta z
pokonywaniem
przeszkód, klasy
-zabawy skoczne,
-tory przeszkód z
elementami
skocznymi
sztafety skokami
-rzuty małymi
przedmiotami prawą i
Podstawowe
lewą ręką w miejscu i
umiejętności
lekkoatletyczne w ruchu
-rzuty na odległość
- rzutne
-rzuty oburącz w
przód z nad głowy i
oburącz dołem
-rzuty do
przedmiotów
-rzuty na odległością będących w ruchu
piłką lekarską (1kg.) -rzuty do celu
-tor przeszkód z
elementami rzutów
Klasa 3
-skoki łączne,
wieloskoki i
zeskoki na
miękkie podłoże
-zabawy skoczne:
sztafety skokami,
wyścig z
przeszkodami
-tory przeszkód z
elementami
skocznymi
-rzuty do celu
stałego i
ruchomego
-rzuty w określone
miejsca
-wieloboje rzutów
-zabawy rzutne:
-tor przeszkód z
-tor przeszkód z
elementami
elementami rzutów rzutów
„Murarz”, „sztafety
-zabawy rzutne:
rzutne”, wyścigi,
„berek”
„murarz”, „sztafety „murarz”,
rzutne”, wyścigi,
„berek”
10
-zabawy rzutne:
„sztafety rzutne”,
wyścigi, „berek”
Lp.
Klasa 1
2. Podstawowe
-przyjmowanie
umiejętności z podstawowych
gimnastyki
pozycji wyjściowych
niskich: przysiad
podparty, siad:
prosty, skrzyżny,
skulony, klęczny,
klęk: jednonóż,
obunóż, leżenie:
przodem, tyłem,
marsz na czworakach
-ćwiczenia
kształtujące ramion,
tułowia, nóg, szyi
-zwis przodem i
tyłem na drabince,
drążku
-leżenie przewrotne,
przetaczania
Klasa 2
-przyjmowanie
podstawowych
pozycji
wyjściowych
niskich: przysiad
podparty, siad:
prosty, skrzyżny,
skulny, klęczny,
klęk: jednonóż,
obunóż, leżenie:
przodem, tyłem,
marsz na
czworakach
Klasa 3
-siad równoważny
-ćwiczenia
kształtujące
ramion, tułowia,
nóg, szyi
-ćwiczenia
kształtujące ramion,
tułowia, nóg, szyi
-zwis przodem i
tyłem
-podpór tyłem
-leżenie przewrotne, -przewrót w tył z
przerzutne
leżenia tyłem i z
przysiadu
-przewrót w przód
-przewrót w przód
-ćwiczenia
gimnastyczne z
przyborami: skakanki
(jednonóż, obunóż),
hula- hop
-ćwiczenia
gimnastyczne z
przyborami:
skakanki(w
miejscu, biegu),
hula-hop
-przewrót w tył
11
-ćwiczenia
gimnastyczne z
przyborami:
skakanka
(przeskoki w
przód, w tył),
hula-hop, z
piłkami
Lp.
Klasa 1
-dowolne wejścia i
zejścia z drabinek
-chody po różnego
rodzaju przyrządach
równoważnych
Klasa 2
Klasa 3
-wspinanie się po
-chód po skośnie
skośnie ustawionej ustawionej
ławeczce
ławeczce
gimnastycznej,
-skoki kuczne,
belce, kładce ( w
zawrotne,
górę i w dół)
rozkroczne na
-skoki kuczne,
zawrotne, rozkroczne przyrządach
typowych i
-zwisy i podpory na nietypowych
drążku
-podpór i odmyk na
-wspinanie po linie z drążku o nogach
pomocą nauczyciela ugiętych
-przeplatanie na
-wspinanie po linie
siatce ukośnej
samodzielnie
-tory przeszkód z
-przeplatanie na
elementami
siatce ukośnej
gimnastycznymi
-tory przeszkód z
-elementy „musztry” elementami
(ustawienie w
gimnastycznymi
rzędzie, szeregu,
-elementy
dwuszeregu w
„musztry”
miejscu i ruchu)
(ustawienie w
- gry i zabawy
rzędzie, szeregu,
orientacyjno –
dwuszeregu w
porządkowe
miejscu i ruchu)
- gry i zabawy
orientacyjno –
porządkowe
-skoki kuczne,
zawrotne,
rozkroczne z
wykorzystaniem
elementów
skrzyni
-wymyk i odmyk
na drążku
-wspinanie po
linie z różnych
pozycji
wyjściowych
-przeplatanie na
siatce ukośnej
-proste układy
gimnastyczne
-tory przeszkód z
elementami
gimnastycznymi
-elementy
„musztry”
(ustawienie w
rzędzie, szeregu,
dwuszeregu w
miejscu i ruchu)
- gry i zabawy
orientacyjno –
porządkowe
12
Lp.
Klasa 1
Klasa 2
13
Klasa 3
3.
Podstawowe
umiejętności z
gimnastyki
korekcyjnej
(ogólnorozwojo
-wej):
-przyjmowanie
prawidłowej postawy
ciała w różnych
pozycjach
wyjściowych z
pomocą nauczyciela
-przyjmowanie
prawidłowej
postawy ciała w
różnych pozycjach
wyjściowych
-ocena własnej
-korekta własnej
postawy i
-ćwiczenia
-autokorekta postawy postawy
współćwiczącego
korekcyjne bez przed lustrem
-ćwiczenia
-ćwiczenia
przyborów
-ćwiczenia
korygujące postawę korygujące
-ćwiczenia
korygujące postawę w różnych
postawę w
korekcyjne z
w różnych pozycjach pozycjach
różnych pozycjach
przyborami
wyjściowych
wyjściowych
wyjściowych
-ćwiczenia
-ćwiczenia
-ćwiczenia
korekcyjne z
korekcyjne
korekcyjne z
-ćwiczenia
laseczkami
obwodem
laseczkami
korekcyjne z
-ćwiczenia
stacyjnym
laseczkami
-ćwiczenia
korekcyjne z
-ćwiczenia
korekcyjne z
-ćwiczenia
woreczkami
oddechowe
woreczkami
korekcyjne z
-ćwiczenia
woreczkami
-ćwiczenia z
-ćwiczenia
korekcyjne z
kinezjologii
korekcyjne z szarfami -ćwiczenia
szarfami
edukacyjnej i -ćwiczenia
-ćwiczenia
korekcyjne z
jogi
korekcyjne z
korekcyjne z piłkami szarfami
piłkami
-ćwiczenia
-ćwiczenia
-ćwiczenia
korekcyjne z
profilaktyczne
profilaktyczne
przeciw płaskostopiu piłkami
przeciw
z różnymi przyborami -ćwiczenia
płaskostopiu z
profilaktyczne
różnymi
-ćwiczenia
przeciw
przyborami
ogólnorozwojowe w
płaskostopiu
z
-ćwiczenia
formie obwodu
różnymi
przyborami
ogólnorozwojowe
stacyjnego (z
w formie obwodu
dostosowaniem do
-ćwiczenia
wieku ilości stacji)
ogólnorozwojowe stacyjnego (z
-nauka prawidłowego w formie obwodu dostosowaniem do
wieku ilości
stacyjnego (z
oddychania torem
dostosowaniem do stacji)
piersiowym,
wieku ilości stacji)
brzusznym i
mieszanym
14
-przyjmowanie
prawidłowej
postawy ciała w
różnych pozycjach
wyjściowych
Lp.
Klasa 1
-ćwiczenia
oddechowe
wspomagane (ruchy
ramion, tułowia)
-ćwiczenia
oddechowe z
oporem (syczenie,
dmuchanie piórka,
piłeczki itp.)
-nauka rozgrzewki
kinezjologicznej
PACE:
picie wody, masaż
punktów na
myślenie, ćwiczenia
naprzemienne z
przekroczeniem linii
środka (po
przekątnej-wolne
tempo) pozycja
Dennisona, krótki
relaks
-rysowanie
„leniwych ósemek”
różnymi częściami
ciała (ramieniem,
nogą, oczyma,
brodą)
-ćwiczenia
poprawiające
koordynację
wzrokowo-ruchową
w różnym tempie
Klasa 2
-nauka
prawidłowego
oddychania torem
piersiowym,
brzusznym i
mieszanym
-ćwiczenia
oddechowe
wspomagane (ruchy
ramion, tułowia)
-ćwiczenia
oddechowe z
oporem (syczenie,
dmuchanie piórka,
piłeczki itp.)
- rozgrzewka
kinezjologiczna
PACE:
picie wody, masaż
punktów na
myślenie, ćwiczenia
naprzemienne z
przekroczeniem
linii środka (po
przekątnej-wolne
tempo) pozycja
Dennisona, krótki
relaks
-rysowanie
„leniwych ósemek”
różnymi częściami
ciała (ramieniem,
nogą, oczyma,
brodą)
-ćwiczenia
poprawiające
koordynację
wzrokowo-ruchową
w różnym tempie
15
Klasa 3
-nauka
prawidłowego
oddychania torem
piersiowym,
brzusznym i
mieszanym
-ćwiczenia
oddechowe
wspomagane (ruchy
ramion, tułowia)
-ćwiczenia
oddechowe z
oporem (syczenie,
dmuchanie piórka,
piłeczki itp.)
- rozgrzewka
kinezjologiczna
PACE:
picie wody, masaż
punktów na
myślenie, ćwiczenia
naprzemienne z
przekroczeniem
linii środka (po
przekątnej-wolne
tempo) pozycja
Dennisona, krótki
relaks
-rysowanie
„leniwych ósemek”
różnymi częściami
ciała (ramieniem,
nogą, oczyma,
brodą)
-ćwiczenia
poprawiające
koordynację
wzrokowo-ruchową
w różnym tempie
Lp.
Klasa 1
-opowieści ruchowe
z wykorzystanie
ćwiczeń
kinezjologicznych i
jogi- naśladowanie
ruchów zwierząt,
otaczającego
środowiska itp.
według inwencji
nauczyciela
-joga dla dzieci:
„powitanie słońca”
drzewo
góra
kobra
król
skłon w przód, bok,
w tył
-zabawy z
elementami
gimnastyki
korekcyjnej:
*przyjmowanie
pozycji korekcyjnej
na sygnał
*zabawa ”woda,
ziemia, niebo”
*wyścigi na
dywanikach
*skradający się
kotek
*lis i gęsi (na
dywanikach)
*”kto dalej rzuci”
(woreczek)
*”lustro”
Klasa 2
-opowieści ruchowe
z wykorzystanie
ćwiczeń
kinezjologicznych i
jogi- naśladowanie
ruchów zwierząt,
otaczającego
środowiska itp.
według inwencji
nauczyciela
-joga dla dzieci:
„powitanie słońca”
drzewo
góra
kobra
król
skłon w przód, bok,
w tył
-zabawy z
elementami
gimnastyki
korekcyjnej:
*przyjmowanie
pozycji korekcyjnej
na sygnał
*zabawa ”woda,
ziemia, niebo”
*wyścigi na
dywanikach
*skradający się
kotek
*lis i gęsi (na
dywanikach)
*”kto dalej rzuci”
(woreczek)
*”lustro”
16
Klasa 3
-opowieści ruchowe
z wykorzystanie
ćwiczeń
kinezjologicznych i
jogi- naśladowanie
ruchów zwierząt,
otaczającego
środowiska itp.
według inwencji
nauczyciela
-joga dla dzieci:
„powitanie słońca”
drzewo
góra
kobra
król
skłon w przód, bok,
w tył
-zabawy z
elementami
gimnastyki
korekcyjnej:
*przyjmowanie
pozycji korekcyjnej
na sygnał
*zabawa ”woda,
ziemia, niebo”
*wyścigi na
dywanikach
*skradający się
kotek
*lis i gęsi (na
dywanikach)
*”kto dalej rzuci”
(woreczek)
*”lustro”
Lp.
4.
Podstawowe
umiejętności z
gier
sportowych
Klasa 1
-odróżnianie
najpopularniejszych
gier sportowych z
piłką
Klasa 2
-podania i chwyty
kółka prawą i lewą
ręką w miejscu i w
ruchu
-rzut piłki o ścianę i
chwyt oburącz
-podania piłki po
obwodzie koła
-odbijanie nad sobą
piłki plażowej lub
balonu
-kozłowanie piłki
prawą i lewą ręką
-kozłowanie piłki
-rzuty piłką do
obręczy
-podania piłki do
partnera w dowolny
sposób
-podania piłki nogą
do partnera
-zabawy z piłką:
*”jeden ogień”
*”wyścigi rzędów”
*”piłka parzy”
Klasa 3
-podania piłki
oburącz z przed
klatki piersiowej
w miejscu, w
marszu, biegu
-rzuty do kosza w
biegu po
uprzednim
kozłowaniu
-odbicia piłki
plażowej sposobem -odbicia piłki
sposobem górnym
górnym i dolnym
i dolnym
-rzuty piłką do celu
-rzuty piłką w
z marszu
biegu do bramki
-podania piłki
-podania piłki w
zewnętrznym i
ruchu w przód, w
wewnętrznym
podbiciem stopy do tył, w prawo, w
lewo
współpartnera
-prowadzenie
-zabawy z piłką:
piłki nogą, strzały
*”dwa ognie”
na bramkę
*”piłka goni piłkę” -zabawy z piłką:
*”wyścigi rzędów” *”cztery ognie”
*”ogonki”
*”5 podań”
*”25 podań”
*”wyścigi
rzędów”
17
Lp.
5.
Rytm,
muzyka,
taniec
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
-rytmiczny marsz z
-przyjmowanie
-podskoki, bieg,
akcentem pracy nóg i określonych pozycji marsz, cwał w
rąk
w zmiennym tempie rytmie bez
przyboru i z
-odtworzyć ruchem -wykonać krok
nastrój usłyszanej
conajmniej jednego przyborem
muzyki
-ruchem zilustrować
znaną piosenkę
-wykonać krok
conajmniej jednego
tańca ludowego,
towarzyskiego, lub
dyskotekowego
-aerobik przy muzyce
-zabawy taneczne
tańca ludowego,
-tańce ze śpiewem
towarzyskiego, lub przedstawiane za
dyskotekowego
pomocą gestu i
mimiki
-aerobik przy
muzyce
-zabawy taneczne
-poznanie
elementów tańców
nowoczesnych
-improwizacja
ruchowa przy
muzyce
-zabawy taneczne
-aerobik
18
Lp.
6. Sporty różne:
-badminton
Klasa 1
-zabawy oswajające
Klasa 2
-zabawy
oswajające:
Klasa 3
-zabawy:
*”polowanie
(rzucanie do
przebiegających
lotką)”
*”rzut do celu (do
koła rakietką)”
*”sprzątanie liści
(przerzucanie
lotek rakietką)”
*”tor przeszkód z
rakietką i lotką”
*”koszenie trawy
(wszyscy skaczą
nad rakietkami)”
*”sprzątanie liści
(przerzucanie lotek)” *”sprzątanie liści
(przerzucanie lotek
*”rzut do celu (do
przez siatkę)”
koła –ręką)”
*”tor przeszkód z
rakietką i lotką”
*”Berek lajkonik
(trzymanie rakietki
nogami)”
*”rysowanie
rakietką litery
alfabetu i
odgadywanie”
*”rzut do celu (5
kół)”
-tor przeszkód z
rakietką na czas
*”odbicie lotki nad -odbicia lotki w
sobą w miejscu”
parach
*”Berek z omijaniem
stojących rakietek na
parkiecie”
-ogólne zasady
gry singlowej
-nauka serwisu
-nauka prawidłowego
trzymania rakietki
-unihok
-odbicia lotki w
parach przez
siatkę
-podstawowe zasady -nauka podania i
-doskonalenie
BHP podczas zabaw i przyjęcia krążka w podań i przyjęć
ćwiczeń unihok
miejscu
krążka
-zabawy oswajające
ze sprzętem
( wyścigi, tory
przeszkód)
-wyścigi z
-wyścigi z
elementami slalomu elementami
slalomu
-nauka strzału na
zakończone
bramkę z marszu
strzałem na
-nauka prawidłowego
bramkę
chwytu kija
-uproszczona gra
-prowadzenie krążka
w unihok
(piłeczki) kijem
-nauka strzału na
bramkę z miejsca
19
Lp.
-jazda na
rowerze
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
-wsiadanie i zsiadanie -jazda po obwodzie -sygnalizowanie
z roweru
koła
zmiany kierunku
-jazda na wprost,
-jazda z omijaniem jazdy
zatrzymywanie się
-palant
przeszkód zgodnie
z zasadami ruchu
drogowego
-zabawy i wyścigi z
piłeczką palantową
-zabawy z piłeczką
palantową
-nauka rzutów prawą -bieg po rzucie do
i lewą ręką z miejsca wyznaczonych
na odległość
miejsc
-ringo
-zatrzymanie na
sygnał akustyczny
i wzrokowy
-doskonalenie
rzutów piłeczką z
rozbiegu
-doskonalenie
chwytów oburącz
-nauka chwytów
oburącz piłeczki
-nauka rzutów z
rozbiegu
-gra uproszczona
-podania i chwyty
kółka prawa i lewą
ręką, indywidualnie i
w parach
-podania i chwyty
kółka prawa i lewą
ręką w miejscu i
ruchu
-doskonalenie
techniki rzutu i
chwytu
-zabawy z ringiem
-„bule”
-uproszczona gra
-zabawy, wyścigi z w ringo
ringiem (rzuty do
celu, rzuty na
odległość)
-poznanie zasad
gry w „bule”
-zabawy
oswajające ze
sprzętem
-nauka rzutów
kulami do celu
-gra w „bule”
20
Lp.
Klasa 1
Klasa 2
-sporty
-jazda po linii prostej -jazda po linii
zimowe:
do wyznaczonego
prostej do
*saneczkarstwo miejsca, hamowanie wyznaczonego
miejsca, zmiana
kierunku jazdy,
hamowanie
Klasa 3
-pokonywanie
małych przeszkód
lub torów
przeszkód
-jazda na sankach
dwójkami
Dzieci objęte są Międzynarodowym Testem
Sprawności Fizycznej
21
Wiadomości – uczeń wie, ...
-
że zawsze powinno się przebierać do intensywnych ćwiczeń
fizycznych i dlaczego
-
jakie są zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, gier, zabaw
-
w jaki sposób powinien postąpić gdy zdarzy się wypadek na lekcji
wychowania fizycznego
-
zna przepisy poznanych gier i zabaw ruchowych
-
gdzie bezpiecznie może poruszać się na rowerze (chodnik, droga
rowerowa, place zabaw)
-
jak współdziałać w grupie akceptując siebie i innych
-
jak prawidłowo utrzymać i skorygować postawę ciała
-
jak ważne jest prawidłowe oddychanie podczas aktywności ruchowej
22
Metody kontrolowania i oceniania uczniów na
lekcji wychowania fizycznego
-
prowadzenie dziennika zajęć (kontrola obecności na zajęciach,
stroju)
aktywność i zaangażowanie na lekcji
zastosowanie „karty umiejętności ruchowych” dla każdej klasy z
indywidualną oceną
stanu sprawności ucznia
graficzny sposób oceniania :

-
prawidłowe wykonanie ćwiczeń

-
wykonanie ćwiczenia z pomocą

-
nie wykonanie ćwiczenia
-
omówienie z dziećmi pod koniec roku szkolnego
wyników karty umiejętności ruchowych,
powiadomienie wychowawcy klasy i rodziców.
23
nauczyciela

Podobne dokumenty