nr 30, październik/2008 - Urząd Dzielnicy Włochy

Komentarze

Transkrypt

nr 30, październik/2008 - Urząd Dzielnicy Włochy
Nr zdrowie
8(30) październik
2008
i pomoc społeczna
www.ud-wlochy.waw.pl
pismo bezpłatne
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, serdecznie zapraszamy
do lektury utworu literackiego zwyciężczyni konkursu literackiego
„Totus Tuus” – Małgorzaty Wasiak. Ogłoszony na początku
kwietnia konkurs o tematyce papieskiej został uroczyście zakończony
w czerwcu. Wtedy też poznaliśmy zwycięzców i laureatów.
W obecnym miesiącu obchodzimy 30 rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
DROGA
Kalwaria Zebrzydowska. Wyjątkowe miejsce! Tamtejsza Droga Krzyżowa od ponad czterech wieków odprawiana jest przez kolejne pokolenia Polaków.
„To jest przedziwna rzecz... Te dróżki.”
Rzesze ludzi. Każdy przyszedł tu w innej intencji,
wszyscy jednak zwróceni w jedną stronę – ze swymi
błaganiami, skruchą, nadzieją...
Ciąg dalszy na str. 4
ISSN 1734-7378
Z okazji
Dnia Edukacji
Narodowej
życzę…
Wszystkim nauczycielom,
kadrze kierowniczej i całemu
gronu pedagogicznemu dużo
szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych, pomyślności w życiu
osobistym i wytrwałości w codziennej pracy.
Michał Wąsowicz
Burmistrz Dzielnicy Włochy
My uczniowie klas
pierwszych,
uroczyście
ślubujemy!
Szkoła Podstawowa nr 88 w Warszawie, przy ulicy
Radarowej 4b może poszczycić się wieloma tradycjami. Jedną z nich jest ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Jak co roku, w każdą pierwszą sobotę października, do naszej szkoły idą odświętnie ubrani uczniowie.
Wraz z nimi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i sympatycy szkoły. Idą, by usłyszeć i zobaczyć swoje pociechy, które tego dnia złożą uczniowskie przyrzeczenie.
Ciąg dalszy na str. 9
W numerze m.in. • nasze sprawy: Nowy punkt paszportowy s. 3, Strefy wolne od dymu s. 3,
Konsultacje ekologiczne s. 3 • kultura: „Droga” s. 4, Co? Gdzie? Kiedy? w dzielnicy s. 5
• zdrowie i pomoc społeczna: Bezpłatna pomoc psychologiczna s. 7, Zostań wolontariuszem s. 8,
• edukacja: Zjazd absolwentów s. 9, My uczniowie klas pierwszych, uroczyście ślubujemy! s. 9,
Wędrowna wystawa Wyspiańskiego s. 10, V Rodzinny Festyn Integracyjny w SP 87 s. 10 nasze sprawy
Dyżury radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Lp.
Nazwisko i imię
dzień
godzina
miejsce
 1
Baranowska Teresa
I wtorek m-ca
17.00–18.00
Ratusz al. Krakowska 257 p. 225
 2
Berłowska Halina
I poniedziałek m-ca
18.00–19.00
III wtorek m-ca
18.00–19.00
ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27
17.00–18.00
 3
Bieliński Marek
I środa m-ca
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27
 4
Emersajłow Lucja
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0503-198-315
 5
Gaza Marianna
III środa m-ca
17.00–19.00
OPS, ul. Czereśniowa 35
 6
Jopowicz Jacek
I poniedziałek m-ca
18.00–19.00
III wtorek m-ca
18.00–19.00
ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27
 7
Kałwajtys Dariusz
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 868-06-65 0501-080-674
[email protected]
 8
Karczewska
Bernadeta
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady 57-58-802
 9
Kostrzewski Juliusz
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0601-283-040
10
Krupiński Andrzej
III piątek m-ca
16.00–17.00
Sz.P. Nr 87 ul. Malownicza 31
I piątek m-ca
godziny do
uzgodnienia pod
tel. 57-58-802
Wydział Obsługi Rady pokój nr 216
II piętro
telefon
0503-724-670
886-477-436
0504-064-277
11
Kułakowska Elżbieta
I wtorek m-ca
18.00–19.00
Ratusz al. Krakowska 257 p. 225
12
Mazur Jolanta
III wtorek m-ca
18.00–19.00
Ratusz al. Krakowska 257 p. 225
13
Pawlik Andrzej
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady 57-58-802
14
Skorza Lidia
I poniedziałek m-ca
17.00–18.00
Ratusz al. Krakowska 257 p. 225
0790-209-668
15
Skowroński Bronisław
II środa m-ca
17.00–18.30
Szkoła Podstawowa Nr 87
ul. Malownicza 31
0500-251-643
16
Sosnowski Sławomir
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0602-712-947
17
Soszyńska Maria
I wtorek m-ca
18.00–19.00
Ratusz al. Krakowska 257 p. 225
18
Szczepańska Elżbieta
III środa m-ca
17.00–19.00
OPS, ul. Czereśniowa 35
19
Turkas Andrzej
I środa m-ca
17.00–18.00
ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
0501-050-694
20
Ufnal Wiesława
I poniedziałek m-ca
17.00–18.00
Ratusz al. Krakowska 257 p. 225
57-58- 802
21
Wojdalski Janusz
II środa m-ca
17.00–19.00
III środa m-ca
17.00–19.00
ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta,
obok wejścia do czytelni OPS,
ul. Czereśniowa 35
[email protected]
863-83-07
0602-327-558
0605-196-228
57-58-802
0506-767-957
Informujemy, że dyżury radnej Rady m.st. Warszawy Katarzyny Munio odbywają się w II piątek każdego miesiąca w godz. 17.00–18.00
w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, tel. 0 604 614 287.
2
Nr 8(30) październik 2008
nasze sprawy
Strefy wolne
od dymu
Dzielnica W³ochy m.st. Warszawy
og³asza nabór osób chêtnych do wziêcia udzia³u w projekcie pt.
,,Od A do Z - Aktywna Zawodowo”
wspó³finansowanym ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Projekt przeznaczony jest dla 30 kobiet, które:
- chc¹ powróciæ do pracy po urlopie wychowawczym i macierzyñskim
- przez d³ugi czas pozostawa³y bez pracy
Je¿eli chcesz:
-
podnieœæ b¹dŸ zaktualizowaæ swoje kwalifikacje zawodowe
poznaæ lepiej obs³ugê komputera
zmieniæ swój wizerunek i prezencjê
nauczyæ siê jak aktywnie poruszaæ siê po rynku pracy
pokonaæ bariery wewnêtrzne uniemo¿liwiaj¹ce podjêcie pracy
Zapraszamy Ciê do uczestnictwa w projekcie!
W ramach projektu oferujemy uczestnikom bezp³atnie:
-
szkolenia zawodowe
kursy komputerowe
warsztaty i indywidualne konsultacje z doradc¹ zawodowym - coachem
wsparcie psychologiczne
kurs asertywnoœci WenDo
kursy wiza¿u i autoprezentacji
sta¿e zawodowe dla 10 uczestniczek
Zapisy i szczegó³owe informacje na temat realizowanego projektu:
Biuro Projektu
ul. 1-go Sierpnia 32
tel.: 022 846-82-34; 0501-215-856
[email protected]
www.efs.gov.pl
www.ud-wlochy.waw.pl
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Nowy punkt paszportowy
dla mieszkańców Ochoty, Ursusa
i Włoch
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a m.st. Warszawą, w siedzibie
Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 uruchomiony został
Terenowy Punkt Paszportowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
dla Ochoty, Ursusa i Włoch.
Od początku września mieszkańcy mogą składać wnioski paszportowe oraz odbierać gotowe dokumenty
w poniedziałki – w godzinach 10.00
– 17.30 – a od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.
Kontakt telefoniczny:
• w sprawie przyjmowania wniosków: tel. (0-22) 257-93-53, (0-22)
257-93-54
• w sprawie wydawania paszportów:
tel. (0-22) 257-93-57; faks: (0-22)
257-93-56. Punkt Paszportowy mieści się na parterze blisko wejścia z podjazdem dla niepełnosprawnych i jest klimatyzowany.
Od 18 września br. na terenie Warszawy
obowiązuje zakaz palenia tytoniu na przystankach komunikacji miejskiej (teren pod
wiatami) oraz na całych obszarach miejskich
placów zabaw dla dzieci.
Zakaz wprowadziła Rada m.st. Warszawy uchwałą z dnia 10 lipca br.
Na przystankach pojawiły się już zielone oznakowania informujące mieszkańców
o zakazie. Za naruszenie wprowadzonego
zakazu grozi kara grzywny.
Mając na uwadze zdrowy styl życia apelujemy o niepalenie w tych strefach.
Red.
Konsultacje
ekologiczne
Jeszcze do 21 października będą trwały
w Warszawie konsultacje społeczne dotyczące projektu planu rozwoju i modernizacji systemu gospodarki odpadami w Warszawie na
lata 2008–2015 organizowane przez Centrum
Komunikacji Społecznej oraz Biuro Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta st. Warszawy.
Każdy mieszkaniec Warszawy może mieć
wpływ na finalny kształt dokumentu i w
związku z tym ma prawo wyrazić swoją opinię na temat projektu, jak również zgłosić do
niego swoje uwagi, zanim projekt wejdzie
w życie, zgłaszając uwagi i wnioski do 21
października w Biurze Ochrony Środowiska
lub drogą mailową, wysyłając wiadomość
na adres: [email protected]
Pełny tekst nowego planu gospodarki
odpadami dla m.st. Warszawy dostępny
jest dla każdego zainteresowanego w Biurze Ochrony Środowiska przy placu Starynkiewicza 7/9 od 1 do 21 października br.
w godzinach 9.00–15.00. Dokument można również ściągnąć ze strony internetowej
http://www.um.warszawa.pl/.
Ilość odpadów komunalnych z terenu Warszawy systematycznie wzrasta, z ponad 677
tys. ton w 2005 roku do blisko 821 tys. ton
w roku bieżącym. Oznacza to, że przeciętny
warszawiak wytwarza aktualnie 458 kg różnego rodzaju śmieci, aż po prognozowane 491
kg w roku 2015. Dzisiaj zbieramy selektywnie
zaledwie 4% odpadów surowcowych, a zaledwie 70% wszystkich odpadów komunalnych
trafia na składowiska. Dlatego niezbędne jest
rozbudowanie systemu selektywnej zbiórki
z jednoczesnym zmniejszeniem ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz zwiększenie możliwości ich przetwarzania.
Nr 8(30) październik 2008
3
kultura
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, serdecznie zapraszamy
do lektury utworu literackiego zwyciężczyni konkursu
literackiego „Totus Tuus” – Małgorzaty Wasiak. Ogłoszony
na początku kwietnia konkurs o tematyce papieskiej został
uroczyście zakończony w czerwcu. Wtedy też poznaliśmy
zwycięzców i laureatów.
W obecnym miesiącu obchodzimy 30 rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na Papieża.
DROGA
Kalwaria Zebrzydowska. Wyjątkowe
miejsce! Tamtejsza Droga Krzyżowa od
ponad czterech wieków odprawiana jest
przez kolejne pokolenia Polaków.
„To jest przedziwna rzecz... Te dróżki.”
Rzesze ludzi. Każdy przyszedł tu w innej intencji, wszyscy jednak zwróceni
w jedną stronę – ze swymi błaganiami,
skruchą, nadzieją... Dzwony odmierzają
kolejne stacje. Tym razem ich omówienia
przygotowano na podstawie kazań papieża
– Polaka. Taka forma porusza zebranych,
kroczą zamyśleni. Na samym początku
młody chłopak, z miną skupioną i smutną,
modli się przy kolejnych stacjach.
STACJA III
– Pan Jezus upada
pierwszy raz pod krzyżem
Upadek... Tak można nazwać to, co
mu się przydarzyło. Upadek boli tym
mocniej, im wyżej się przed nim wzbiło-a przecież wyjazd do Seminarium
w Lublinie miał być szczytem marzeń,
spełnieniem jego powołania. Wszyscy
wiedzieli, że Leszek to dobry, uczciwy i pomocny chłopiec. Wzorowy ministrant, bez niego nie odbyło się ani
jedno spotkanie oazowe, uroczystość...
Od dawna miał sprecyzowane plany na
przyszłość – szkoła średnia, KUL a potem do jakiejś parafii, jako pomoc. Leszek chciał być blisko ludzi i z wzajemnością – dzieci wprost do niego lgnęły,
starsi szanowali. Jego nauce dopingowała cała rodzinna wioska. Niestety, już
na początku ujawniły swoje braki – nie
miał umysłu ścisłego, niezbyt oczytany,
nauka języków też szła mu fatalnie. Poza
tym nie mógł odnaleźć się w wielkim
mieście. Tymczasem coraz trudniej było
mu nadążyć z materiałem. Serce pragnęło służyć Bogu, ale przerażały go sterty
4
Nr 8(30) październik 2008
ksiąg, które torowały mu drogę do celu.
Bał się jednak zawieść rodzinę i mimo
drobnych niepowodzeń studiował bardzo wytrwale. W końcu nadszedł czas
egzaminów. Czuł, że zrobił wszystko,
co w jego mocy. Jednak poległ, raz, ale
wystarczyło. Łacina! Znienawidzony
przedmiot zemścił się okrutnie. Postanowił wrócić do domu, zastanowić się
– co dalej? I wtedy, na Drodze Krzyżowej usłyszał te słowa – skierowane jakby
wyłącznie do jego uszu;
„I dlatego z ufnością powtarzam słowa
Apostoła: „Moc bowiem w słabościach
się doskonali” – „virtus in infirmitate
perficitur” (2 Kor 12, 9)”
Cóż za ironia, aby łacina wspierała
go w pokonaniu łaciny! A może znak...
Nie wszystko stracone? Ciężko będzie
przyznać się to porażki, ale przecież
nadal ma szansę przekuć ją w zwycięstwo. Podobno prawdziwe powołanie
pokona wszelkie przeszkody. A on tego
dowiedzie. Musi!
Kolejny przystanek...
STACJA IV – Pan Jezus
spotyka swoją matkę
Gdzieś w gąszczu ludzi idzie kobieta. Ma stroskany wzrok, jest zmęczona.
Takie kobiety przychodzą tu, by opóźnić swój powrót do domu. Do miejsca,
gdzie czeka na nie kolejny ból... Uciekła z domu tuż po maturze. Te dziesięć lat to najgorszy okres w jej życiu.
A przecież wtedy myślała, że dopiero
zaczyna się jej szczęście, bo wcześniej
matka się „czepiała”. Szczególnie chłopaka Baśki, że niby nieodpowiedzialny, dużo pije. Barbara była pewna, że
mama czyni to ze złośliwości. Przecież
było inaczej i jej wybranek składał się
z samych zalet. Takiego przebojowego,
dowcipnego i przystojnego chłopaka
można było tylko zazdrościć!
Z początku rzeczywiście było jak we
śnie. Niekończące się przyjęcia, cudowna zabawa. Wolność, bo on naturalnie nie
uznawał żadnych „papierków”. Tymczasem mama cały czas walczyła o swoją
córkę, prosiła, aby ta przejrzała na oczy.
Namawiała do powrotu do domu, ale bez
niego. Basia na to nie przystała. Bawili się więc dalej... A przynajmniej jedno z nich, bo jej jednak zaczęło czegoś
brakować, stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa, poukładanego życia. Kiedy na
świecie pojawiła się Julka, on już w ogóle nie przypominał chłopaka, z którym
Barbara uciekłaby choćby i na koniec
świata! Miejsce przebojowości zastąpiła
awanturniczość, błysk w oku jakoś zmętniał... Terapie i liczne rozmowy spełzały
na niczym. Pewnego dnia nie można
było już ukryć, że żyje z alkoholikiem.
Przecież już wtedy mogła wrócić!
„(...) Bo miłość jest wymagająca. Jest
wymagająca w każdej sytuacji. (...) Nie
lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania!”
Czemu tego nie zrobiła? Przecież
matka czekała, a ona bez wahania spełniłaby wszystkie jej wymagania. Ale
wtedy pojawili się najgorsi doradcy –
Upór i Duma, I dalej by tak tkwiła, odliczając kolejne lata...
Aż w końcu, chyba po kolejnej kłótni coś w niej pękło. Zabrała córeczkę tu,
do Kalwarii. Żeby nabrać sił do podjęcia
jakiejś decyzji. Oby tym razem słusznej!
„Miłość jest szczególnym wezwaniem
do odpowiedzialności. Przede wszystkim jest to odpowiedzialność za drugą
osobę, której nie mogę zawieść.”
Właśnie... Jeśli nie umie pomóc samej sobie, to zrobi to dla niej. Dla swej
córeczki zrobi wszystko, tak jak postępowała jej matka. Zaczniemy nasze życie od nowa – to najlepsze, co możemy
z nim jeszcze zrobić!
STACJA XI – Pan Jezus
przybity do krzyża
Na samym końcu pochodu kuśtyka
staruszek. Trasę przemierza ogromnie
skoncentrowany, tak, jakby była to już
jego ostatnia Droga. Gdyby wyprzedzić
trochę czas, okazałoby się to zresztą
prawdą – ale czas niech płynie swoim
kultura
rytmem. Na razie idzie, a każdy kolejny
krok to nowe pytanie, wątpliwość.
„Starość wieńczy życie. Jest czasem
żniw; żniw tego, czego się nauczyliśmy,
co przeżyliśmy, żniw tego, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy i wytrzymaliśmy.
Jak w końcowej partii wielkiej symfonii, te wielkie tematy współbrzmią
potężnie”.
Niełatwo zrobić rachunek całego życia.
Składa się na nie milion chwil, decyzji,
wydarzeń. Czy nie zaniedbał niczego? Czy
wykorzystał ofiarowany mu dar życia?
Najlepiej jak potrafił? Czy dobrze przygotował się na ostateczny koniec, kiedyś tak
mglisto – daleki a teraz wręcz namacalny?
I czy „dobrze”...to wystarczy?
„Więc w takiej ciszy ukryty ja – liść,
oswobodzony od wiatru, już się nie
troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.”
I przebrzmiał już ostatni dzwon. Liście wracają do domu, tylko....drogą
trochę inną.
• Wszystkie cytaty pochodzą z przemyśleń i kazań Ojca Świętego – Jana
Pawła II
Małgorzata Wasiak
Biblioteka zaprasza
Internet dla seniorów Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaprasza SENIORÓW do udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.
• Wypożyczalnia nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 022 846-03-51.
• Wypożyczalnia nr 30, ul. Ks. J. Chrościckiego 2, tel. 022 863-89-62
• Wypożyczalnia nr 28, ul. 1. Sierpnia 36a, tel. 022 846-17-16
• Wypożyczalnia nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 022 846-03-51.
Kółko plastyczne
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22, ul. Ks. J. Chrościckiego 2, wejście A zaprasza dzieci w wieku 6–13 lat do udziału w zajęciach KÓŁKA PLASTYCZNEGO.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, materiały do zajęć zapewnia Biblioteka.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zapisanie się w czytelni Biblioteki, tel.: 022 863 89 62
Archiwum Pamięci – Włochy pod Warszawą
Zaprasza na spotkania, które odbędą się:
• 21 listopada
• 12 grudnia
w Czytelni Naukowej nr VI, ul. Chrościckiego 2, wejście B, o godz. 17.30.
źródło: www.bpwlochy.waw.pl
CO? GDZIE? KIEDY?
W DZIELNICY
2.10.2008 – 31.10.2008
– Jochen Schatz – wystawa
„GRUPPA czyli 6 złotych
pędzli”
Jochen Schatz (ur. 1978) artysta zajmuje się malarstwem, fotografią i filmem.
W swoich realizacjach często łączy poszczególne media. Poszukuje nowych
rozwiązań, w malarstwie przedstawia
tradycyjne tematy za pomocą żywych,
barwnych pociągnięć pędzla, świadczących o ogromnej sile gestu artysty,
a także odzwierciedlających jego głębokie zainteresowanie historią Niemiec
i Polski.
Obrazy prezentowane na wystawie, są
reinterpretacją tematów zaczerpniętych
z dzieł słynnej Gruppy, formacji artystycznej powstałej w 1983 roku, stworzonej przez sześciu malarzy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (Ryszard
Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław
Modzelewski, Włodzimierz Pawlak,
Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak).
Kompozycje składające się z napisów,
w których artysta przekazuje swoje
prawdy – subiektywne lub obiektywne,
wykonane świadomie i rozmyślnie pismem dziecinnym, nawiązują do estetyki malarstwa popularnego w latach 80
na zachodzie, fali Nowej Ekspresji czy
Neue Wilde ( jej niemiecka odmiana ).
„Galeria Czynna...”, ul. Bolesława
Chrobrego 27
21.10.2008 godz.16:00
– Uroczyste obchody
Dni Seniora
W programie Koncert Zespołu Wokalnego Nauczycieli „Forte” ze Szkoły Podstawowej w Ursusie pt. „Wspomnień czar”.
Klub „Rybnicka”, ul. Rybnicka 25
2.11.2008 godz. 18:00
– Jan Jakub Należyty
„W lesie mojego serca”
Tylko Jan Jakub Należyty potrafi tak umiejętnie połączyć ironię,
satyrę, sarkazm z mądrą refleksją, ciepłem i świadomością,
że wszystko przemija – nasze życie,
miłość, przyjaciele... Uchodzi za jednego najlepszych w Polsce wykonawców
literackiej i kabaretowej piosenki francuskiej: refleksyjnego Georgesa Brassensa, sarkastycznego Jacquesa Brela
i wzruszającego Charlesa Aznavoura.
Innym jego ulubionym autorem jest rosyjski bard Bułat Okudżawa. Sam też
tworzy piosenki, których kilka na pewno zaprezentuje.
Oprócz estrady zajmuje się pisaniem
książek (dla dorosłych i dla dzieci), pisze też scenariusze, tworzy i reżyseruje
spektakle, zajmuje się felietonistyką.
Jest laureatem festiwalu w Opolu i Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Wyrobiona publiczność z Włoch,
a pewnie i z innych dzielnic Warszawy
Nr 8(30) październik 2008
5
kultura
na pewno doceni tą trochę inną propozycję w cyklu Śmiechoterapia.
4.11.2008 godz. 16:00
– Barwy jesieni
Spotkanie z cyklu „Poezja i muzyka”
z poetą Janem Rychnerem z udziałem
pianisty profesora Aleksandra Żukowskiego.
Spotkanie dla Klubu Seniora i osób z zewnątrz.
miejsce: Klub „Rybnicka”, ul. Rybnicka 25, wstęp wolny
8.11.2008 godz. 18:00
– Monika Urlik z Zespołem
Monika Urlik to finalistka konkursu
„trendy” w 2006 roku.
Jest wszechstronnym muzykiem, wokalistką, skrzypaczką, autorką tekstów.
W 2003 r. ukończyła klasę skrzypiec
w Państwowym Liceum Muzycznym
im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. W lipcu 2005 r. wygrała Międzynarodowy Konkurs „Vena” pod patronatem Michała Urbaniaka.
Artystka ma już na swoim koncie wiele nagród, m.in. I nagrodę w Konkursie
Piosenki Współczesnej we Wrocławiu
i nagrodę publiczności (1999 r.), nagrodę
specjalna przyznaną po raz pierwszy za
wykonanie solowego utworu klasycznego na Festiwalu Zespołów Kameralnych
„Schola Cantorum” w Kaliszu (2000 r.),
III miejsce na Konkursie Skrzypcowym
Muzyki Współczesnej we Wrocławiu
(2000), I nagrodę na Konkursie Piosenki Angielskiej „Olimp” we Wrocławiu
(2000). Obecnie Monika przygotowuje
materiał na pierwszą, solową płytę.
miejsce: DK „Włochy”, ul. Bolesława
Chrobrego 27, wstęp wolny
9.11.2008 godz. 12:15
– Misiowa draka
o drogowych znakach
Program dydaktyczny o ruchu drogowym. Sympatyczny Miś chce nauczyć
się jeździć na rowerze. Papuga Ara –
jego przyjaciółka – uświadamia mu,
że musi poznać przepisy ruchu drogowego. Miś uczy się razem z dziećmi.
Poznaje znaki drogowe, sygnalizację
świetlną, przejście dla pieszych i zasadę
chodzenia lewą stroną drogi. Piosenki
o ruchu drogowym.
miejsce: Klub „Rybnicka”, ul. Rybnicka 25, wstęp 5 zł
9.11.2008 godz. 12:15
– Czarodziejski Flet
Bajka dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Opowieść dla dzieci wg libretta opery
W.A.Mozarta. Książe Tamino otrzymuje czarodziejski flet, który ma go chronić przed niebezpieczeństwem podczas
poszukiwań porwanej księżniczki. (impreza z cyklu: Bajkowa Niedziela)
miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa,
ul. 1 Sierpnia 36a
dorośli 5 zł, dzieci wstęp wolny
9.11.2008 godz. 19:00
– Po godzinach
Choreografia i reżyseria: zbiorowa
Muzyka: collage
Światła: Jakub Wittbrodt
Występują: Katarzyna Kizior, Elwira Piorun, Szymon Osiński, Bartek Figurski
W zagonionym świecie yuppie nie ma
czasu na wytchnienie. Relacje z bliskimi ulegają osłabieniu. Rano wsiadają
do metra, samochodu lub tramwaju,
by jak najszybciej zasiąść za biurkiem.
Wieczorem są zbyt zmęczeni, żeby wykrzesać z siebie jakiekolwiek emocje.
Pozostają fantazje przed ekranem komputera, biurowe plotki. Rozmyślanie
o tym, co nigdy się nie stanie, a mogłoby się wydarzyć, gdyby przekroczyło
się granice towarzyskiego konwenansu.
Wyobrażone romanse, namiętności bez
pokrycia, spekulacje na temat uczuć.
Nigdy nie zrealizowane, bo niosą zbyt
duże ryzyko fiaska.
Spektakl zrealizowany w technice tańca
współczesnego z towarzyszeniem muzyki elektronicznej.
(impreza w ramach cyklu: Spotkania
z Teatrem Tańca)
miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa,
ul. 1 Sierpnia 36a, wstęp wolny
źródło: www.dkwlochy.pl
CO? GDZIE? KIEDY? W WARSZAWIE
27.10.2008, godz.19:00
Koncert muzyki
kameralnej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 (Sala Koncertowa)
Wykonawcy:
Studenci Klas Wiolonczeli i Kontrabasów UMFC
wstęp wolny
26.10.2008 godz. 17:00
Koncert muzyki
współczesnej
Kościół pw. św. Kazimierza, ul. Chełmska 21a
W koncercie wystąpi: Warszawska
Orkiestra Smyczkowa, kier.art. An-
6
Nr 8(30) październik 2008
drzej Gębski oraz Chór Męski im. W.
Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego
„HARFA” pod dyr. Wojciecha Szalińskiego.
Program: Kassern, Rozbicki, Twardowski-Padlewski, Koszewski, Lachman.
www.harfa.waw.pl
wstęp wolny
5.11–12.11.2008
THE SONG IS YOU
Festiwal piosenki
eksperymentalnej
Hydrozagadka, ul. 11 Listopada 22 (impreza rozpoczynająca oraz kończąca
Festiwal odbędzie się w Planie B, ul.
Al. Wyzwolenia 18)
5 listopada, godz. 20:00 – PARAMOUNT STYLES [USA]
7 listopada, godz. 21:00 – NOËL AKCHOTÉ plays Kylie Minogue [FR],
LEAFCUTTER JOHN [UK], DJ LENAR [PL]
8 listopada, godz. 21:00 – KOT [PL],
JEAN-LOUIS COSTES [FR], ADRIEN
KESSLER [SUI], ARBEIT [GER]
9 listopada, godz. 21:00 – MARTIN
KÜCHEN [SWE], BEÑAT ACHIARY
[FR], DAVID THOMAS & TWO PALE
BOYS [USA / UK]
12 listopada, godz. 20:00 – VIALKA
[FR]
kultura / zdrowie i pomoc społeczna
WYSTAWY
17.10 – 30.10.2008
– Wystawa „Rzeczpospolita
wielu narodów”
Archiwum Główne Akt Dawnych
w Warszawie, ul. Długa 7
Wystawa z okazji 200-lecia powstania Archiwum Głównego Akt Dawnych, gdzie wystawa jest prezentowana.
Archiwum jest bezpośrednim kontynuatorem instytucji o nazwie Archiwum
Ogólne Krajowe, które zostało powołane w czasach Księstwa Warszawskiego
dekretem księcia Fryderyka Augusta
z dnia 2.IX.1808 roku.
Archiwum od początku swego istnienia przechowywało nie tylko Metrykę Koronną i Litewską, ale również
wszelkie najważniejsze akta państwowe z różnych resortów rządowych i instytucji sądowych. Od dnia założenia
pełniło podwójną rolę: urzędu wiary
publicznej oraz instytucji archiwalnej,
gromadzącej i zabezpieczającej spuściznę rękopiśmienną po władzach i urzędach dawnej Rzeczypospolitej. Mimo
ogromnych strat poniesionych w czasie
II wojny światowej, Archiwum Główne Akt Dawnych nadal pozostaje najważniejszym archiwum gromadzącym
spuściznę historyczną dawnej Rzeczypospolitej.
Organizatorzy wystawy pragną
przybliżyć współczesnym zadziwiające państwo, jakim była Rzeczpospolita w XVI–XVIII w., nie tyle poprzez
najważniejsze akta dokumentujące jej
potęgę a następnie upadek, ale poprzez
takie, które ukażą niezwykłą mozaikę
narodów ją tworzących. Wystawa ukazuje, oczywiście, w ogromnym skrócie,
zarówno blaski jak i cienie Rzeczypospolitej, wskazuje także na integracyjną
rolę języka polskiego w tym rozległym
i zróżnicowanym państwie. Podstawową częścią wystawy są jednak dokumenty, dzięki którym można zapoznać
się z przedstawicielami różnych narodów zamieszkujących Rzeczpospolitą
(Ormianie, Tatarzy, Holendrzy, Włosi
etc).
wstęp wolny
23.10.2008 – 19.07.2009
– Wystawa
„Zwykłe-niezwykłe.
Fascynujące kolekcje”
Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie, ul. Kredytowa 1
W roku 2008 Państwowe Muzeum
Etnograficzne w Warszawie obchodzi
swoje 120-lecie. Z tej okazji zaprezentowana zostanie wystawa jubileuszowa „Zwykłe-niezwykłe. Fascynujące
kolekcje”. Rozpocznie ona cykl imprez muzealnych pod hasłem „[email protected]
ethnomuseum.pl – 120 lat Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”.
Planowana wystawa ma ukazać
różnorodność muzealnych zbiorów,
ścieżki ich zdobywania oraz dzieje tej
instytucji. Historia gromadzenia zbiorów Muzeum to narracyjna opowieść
o budowaniu kolekcji, powstałej dzięki pasji i zaangażowaniu wielu osób:
muzealników, badaczy, podróżników,
kolekcjonerów i darczyńców. Zaprezentowane zostaną kolekcje złożone z rzeczy „niezwykłych”, ale także
przedmiotów „zwykłych”, które w Muzeum nabierają dodatkowych znaczeń
– tworzą fascynujące kolekcje, stając
się świadectwem różnorodnych wymiarów kultury.
www.pme.waw.pl
7.11–30.11.2008
– Wystawa „Alarm!
Warszawa”
Plac Konstytucji 4 Prezentacja prac
pięciu uzdolnionych grafików młodego
pokolenia: Dominika Cymera, Tomasza
Kaczkowskiego, Jana Kallwejta, Marcina Kuligowskiego i Rafała Szczepaniaka.
Artyści zdobyli kilka prestiżowych nagród w branży graficznej i reklamowej,
a ich prace publikowały czołowe tytuły
gazet i magazynów w Polsce i za granicą. Wszyscy oni zmierzą się z tematem
Warszawy jako mitycznej przestrzeni,
wiecznie powiększającej się metropolii,
naznaczonej piętnem historycznych walk,
obecnie zastąpionych przez dekadencki
podbój, którego celem jest sukces i pieniądze. W pracach młodych grafików odnajdziemy ślady zarówno starych legend
i podań czy wojennych bohaterskich opowieści, jak i współczesne historie.
do 31.12.2008 – Wystawa
„Podróże Pana Cogito”
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20 Wystawa zorganizowana w ramach Roku
Herberta, która wpisuje się w cykl interesujących wydarzeń ku czci Pisarza,
którego 10. rocznica śmierci przypada
w tym roku. Ekspozycja zbudowana jest
na planie koła – pierwsza sala jest jednocześnie ostatnią, nosi tytuł „Epilog”,
i tutaj zapadają filozoficzne rozstrzygnięcia. Na poetyckiej trasie znajdziemy rękopisy, rysunki, fotografie Autora,
słynne wiersze czytane przez lektorów,
które, wplecione w plastyczną aranżację, w sposób przystępny i ciekawy
przypominają życie i dorobek Zbigniewa Herberta. www.muzeumliteratury.pl
źródło: www.kulturalna.warszawa.pl
Polski Komitet Zwalczania Raka
i Klinika Powrotu do Zdrowia
zapraszają
pacjentów chorych onkologicznie dorosłych i dzieci oraz ich rodziny
do skorzystania z BEZPŁATNEJ pomocy psychologów.
Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Informacje i zgłoszenia do 30.12.2008 w Klinice Powrotu do Zdrowia w Warszawie
tel. 022 423-25-34 i 0604 581-582, www.powrot-do-zdrowia.pl
Nr 8(30) październik 2008
7
zdrowie i pomoc społeczna
Zostań Wolontariuszem!
Pilnie poszukujemy osób, które chętnie poświęcą swój czas, energię i serce na rzecz osób potrzebujących !
Wolontariuszem może zostać każdy, kto dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie podejmuje się wykonania określonej pracy.
Wolontariusze mogą:
• pomagać dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w odrabianiu lekcji,
• pomagać osobom niepełnosprawnym w Środowiskowym Domu Samopomocy,
• pomagać osobom starszym,
• pomagać w organizowaniu imprez i spotkań,
• realizować własny pomysł na pomoc.
Działania Wolontariuszy będą skierowane do osób mieszkających na terenie dzielnicy Włochy.
Kontakt:
Anna Wilomska
Dział Pomocy Specjalistycznej
Tel: 0 22 863 70 14
02- 457 Warszawa, ul. Czereśniowa 118
[email protected]
Równi na rynku pracy –
lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ogłasza nabór osób do udziału w Projekcie p.n.
„Równi na rynku pracy – lokalny program
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Uczestnicy projektu :
 40 osób niepełnosprawnych o różnym rodzaju i stopniu
niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia.
W ramach Projektu oferujemy uczestnikom nieodpłatnie:
– atrakcyjne szkolenia zawodowe
– staże zawodowe i stypendia stażowe (dla 20 Uczestników)
– warsztaty aktywnego poszukiwanie pracy, w ramach których odbędą się:
www.wup.mazowsze.pl
www.opswlochy.waw.pl
www.efs.gov.pl

z
ajęcia komputerowe (samodzielne stanowiska komputerowe),
zajęcia z doradztwa zawodowego,
spotkania z prawnikiem,
spotkania ze specjalistą ds. rekrutacji



oraz
– tworzenie indywidualnych planów działania,
– wsparcie psychologiczne,
– pośrednictwo pracy,
– materiały dydaktyczne,
Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu
ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa
tel. 022 609-15-60 (pon. – pt. w godz. 14.00–19.00)
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !
Realizator Projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Warszawa ul. Czereśniowa 35
Biuro Projektu: ul. Astronautów 17 tel. 022-609-15-60, fax 022 609-15-60
8
Nr 8(30) październik 2008
edukacja
Szkoła Podstawowa nr 88 w Warszawie, przy ulicy Radarowej 4b może poszczycić się wieloma tradycjami. Jedną
z nich jest ślubowanie uczniów klas
pierwszych.
Jak co roku, w każdą pierwszą sobotę października, do naszej szkoły
idą odświętnie ubrani uczniowie. Wraz
z nimi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i sympatycy szkoły. Idą, by usłyszeć i zobaczyć swoje pociechy, które
tego dnia złożą uczniowskie przyrzeczenie.
W tym roku uroczystość uświetnili swoją obecnością goście z Urzędu
Dzielnicy: Przewodniczący Rady Dzielnicy p. Andrzej Krupiński, radni dzielnicy, ksiądz Marek – kapelan naszej
szkoły, kombatant AK – p. Kazimierz
Łyczkowski, a także dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 87.
Pani dyrektor Renata Siergiej serdecznie powitała pierwszoklasistów, rodziców, nauczycieli i wszystkich zgromadzonych gości, a następnie oddała
głos najmłodszym.
Nasi najmłodsi uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny.
Pięknie śpiewały piosenkę „Czas do
szkoły”, recytowały wiersze o tematy-
My uczniowie klas pierwszych,
uroczyście ślubujemy!
ce szkolnej, o Polsce, o obowiązkach
i bezpieczeństwie. Udowodniły, że choć
jeszcze młode wiekiem, dużo wiedzą
i potrafią. Następnie uroczyście ślubowali być dobrym
dzieckiem i uczniem,
cenić wysoko honor
swej szkoły, a postawą swoją przynosić
jej zaszczyt.
Pani Renata Siergiej i jej zastępca p.
Ada Kołakowska „pasowały” uczniów klas
pierwszych, wręcza-
ły pamiątkowe dyplomy i legitymacje
szkolne.
Zgodnie z tradycją, najstarsi uczniowie naszej szkoły przywitali pierwszoklasistów i obdarowali ich drobnymi
upominkami. Nie był to jednak koniec
przyjemności, bo każde dziecko otrzymało także miły prezent od Rady i Zarządu Dzielnicy.
Po zakończonej uroczystości uczniowie z wychowawcami pozowali do pamiątkowego zdjęcia, a następnie udali
się zasadzić młode drzewka.
Niech rosną one razem z nimi!
Anna Cyrankowska
Zjazd
absolwentów
W dniu 25 października 2008r.
odbędzie się zjazd
absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego przy
ul. Promienistej we Włochach.
Szkoła obchodzić będzie swoje 70
– lecie. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się absolwentów.
Informacja w sekretariacie, tel.
022 863 73 04.
Nr 8(30) październik 2008
9
edukacja
„Mówić wolno jedynie Sztuce,
Religii i Bogu.
Wszystko inne ma milczeć
I biada jeśli poza milczenie wyjdzie.”
Stanisław Wyspiański 1904
Wędrowna
wystawa
Wyspiańskiego
Zespół Szkół Nr 17 z Dzielnicy Włochy zaprasza na wernisaże pokonkursowych prac inspirowanych arcydziełami
Stanisława Wyspiańskiego.
Pierwszym przystankiem wystawy
prac był Urząd Dzielnicy Włochy, a już
od 3 października prace prezentowane
są w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych przy ul.
Hożej 88 (III p.). W trakcie trwającego
3 tygodnie wernisażu nauczyciele plastyki
będą mieli okazję wziąć udział w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach.
Trzecim przystankiem wystawy będzie Stołeczne Centrum Edukacji
Kulturalnej przy ul. Jezuickiej. Od
5 listopada wszyscy chętni będą mogli podziwiać prace młodych artystów,
a dla nauczycieli plastyki ponowna
atrakcja – seminaria z warsztatami plastycznymi i wiedzy o kulturze.
W przyszłym roku będziemy obchodzili 140 rocznicę urodzin Wyspiańskiego.
Autorami i organizatorami przedsięwzięcia są doradcy metodyczni plastyki
m.st. Warszawy: Barbara Kitta-Gajkowska (nauczycielka plastyki w ZS Nr 17
Przy ul. Promienistej w Dzielnicy Włochy) oraz doradca bibliotek szkolnych
– Anna Lech-Maziarz (nauczycielka,
bibliotekarka w ZS Nr 17).
Zapraszamy!!!
Autoportret – wyróżnienie Ola Tomaszewicz
Gimnazjum Nr 16 im. Obrońców Barykady
Września 1939 r. w W-wie
V Rodzinny Festyn Integracyjny w SP 87
W sobotę 20 września 2008 r., już po
raz piąty, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87 przy ul.
Malowniczej 31 odbył się Rodzinny
Festyn Integracyjny „Pożegnanie lata”.
Już o godz. 10.00 uroczystego otwarcia imprezy dokonała dyrektor SP 87
pani Iwona Krupińska w towarzystwie
przedstawicieli Rady Rodziców.
W tym roku współorganizatorem
imprezy był Urząd Dzielnicy Włochy.
W przygotowaniach do festynu tradycyjnie uczestniczyli rodzice uczniów
oraz pracownicy szkoły. Impreza przeznaczona była nie tylko dla dzieci i mło-
10
dzieży naszej placówki i ich rodzin, ale
również dla społeczności lokalnej.
Pogoda podczas festynu niestety nie
dopisała, jednak dobry humor nie opuszczał uczestników licznych atrakcji. Bardziej aktywne osoby mogły spróbować
swoich sił na ściance wspinaczkowej
i euro bungee oraz wziąć udział w rozmaitych konkurencjach sportowych,
m.in. w torze przeszkód, rzucie do celu,
rzucie beretem, skoku w dal, slalomie
na hulajnodze czy „lambadzie”. Młodsze dzieci oblegały dmuchaną zjeżdżalnię i „chiński basen” z kolorowymi piłkami.
Nr 8(30) październik 2008
Nie mogło zabraknąć również „salonu piękności”, którego nazwa mogła być
momentami nieco myląca, gdyż poza
motylkami, kotkami i kwiatkami wymalowanymi na twarzyczkach dziewczynek pojawiały się groźne tygrysy
i wampiry na buziach chłopięcych.
W czasie trwania festynu działała
rozgłośnia informująca o coraz to nowych atrakcjach i umilająca czas muzyką. Również w tym miejscu uczestnicy
konkurencji sportowych mogli odbierać
swoje nagrody.
Jak co roku, dużym zainteresowaniem
cieszył się kiermasz taniej książki, na któ-
edukacja
rym już za złotówkę można było kupić
ciekawą lekturę dla dzieci lub młodzieży.
Na mniejszych i większych łasuchów
czekała kawiarenka, a w niej przepyszne ciasta przygotowane przez mamy
i babcie. Amatorzy konkretniejszych
smaków mogli spróbować chleba ze
smalcem i ogórkiem kiszonym lub kiełbaski z grilla. Chętnych nie brakowało!
Dorośli uczestnicy naszego festynu mogli zasięgnąć porad pedagogów
ulicznych oraz specjalistów z Ośrodka
Pomocy Społecznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z ul.Radomskiej.
Najbardziej oczekiwanym momentem naszej imprezy integracyjnej było
losowanie głównej nagrody loterii fantowej – ufundowanego przez szkołę
odtwarzacza MP4. Na loterii każdy los
wygrywał, ponieważ do wylosowanego
pluszaka dołączany był atrakcyjny bonus, jednak posiadaczem najszczęśliwszego losu okazał się Dominik Wacławek, uczeń naszej szkoły.
W zorganizowaniu nagród dla dzieci
pomogły wydawnictwa: Egmont, Carta
Blanca, Nasza Księgarnia i PWN oraz
rodzice.
W programie tegorocznego festynu
znalazł się również pokaz tresury psa
policyjnego.
Pomimo typowo jesiennej aury wszyscy doskonale się bawili i przy tej okazji mogliśmy znowu zebrać pieniądze,
które zostaną przeznaczone na potrzeby
naszych uczniów.
Mamy nadzieję, że w następnym
roku będziemy żegnać lato w jeszcze
szerszym gronie na kolejnym Festynie
Integracyjnym. Do zobaczenia zatem
na Malowniczej!
Integracyjny piknik rodzinny
Dnia 4 października na terenie Szkoły
Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza kolejny już raz odbył się Integracyjny Piknik Rodzinny. Na boisku szkolnym
zostały zorganizowane stoiska sportowe
oraz scena. Uczniowie biorący udział
w przygotowanych przez nauczycieli
konkurencjach zdobywali kolejne wpisy
na kartach uczestnika. Już pięć wpisów
dawało szansę na wzięcie udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród: piłek do koszykówki, plecaków, strojów sportowych.
Konkurencji było wiele, więc każdy mógł
wybrać coś dla siebie. Dzieci rozgrywały
mini – mecze w siatkówkę, strzelały gole
do bramki, rzucały piłką do kosza. Były
również skoki na skakance, gra w ping
ponga, tor przeszkód sprawdzający równowagę i mała kręgielnia.
Równocześnie na scenie odbywała się
część artystyczna pikniku – przedstawienia, skecze oraz pokazy tańca przygotowane przez uczniów klas starszych. Odważni mieli możliwość zaprezentowania
zdolności muzycznych w karaoke. Tego
dnia wolontariusze z Polskiego Czerwonego Krzyża przekazywali uczniom wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej
pomocy. Dzieci ćwiczyły umiejętności
przeprowadzenia sztucznego oddychania oraz masażu serca.
W budynku szkoły, dzięki współpracy uczniów z rodzicami i nauczycielami, powstały punkty gastronomiczne,
gdzie można było odpocząć, porozmawiać przy herbacie i słodkich wypiekach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wydawana w stołówce
szkolnej przepyszna, rozgrzewająca
grochówka.
Piknik Rodzinny zakończył się losowaniem nagród głównych. Piękny rower
górski, ufundowany przez Uczniowski
Klub Sportowy „Ósemki” działający
w SP 88, zdobyła Aleksandra z klasy
VI b. Nagroda od pani dyrektor Renaty Siergiej – odtwarzacz mp4 – trafiła
w ręce Pauliny, uczennicy klasy VI c.
Mimo niesprzyjającej pogody, zimna
i deszczu, wszystkie stoiska cieszyły
się dużym zainteresowaniem, a zgromadzeni goście spędzili czas w miłej
atmosferze pełnej radości i sportowych
emocji. Mamy nadzieję, że wspólnie
spędzone chwile na długo pozostaną
w pamięci uczestników. Kolejny piknik
już za rok, zapraszamy!
Katarzyna Gutowska
Karolina Miller
Szkoła Podstawowa Nr 87
Nr 8(30) październik 2008
11
Informacja o naborze kandydatów
do zawodowej służby wojskowej
Kandydaci na stanowiska szeregowych zawodowych powinni spełniać następujące warunki:
1. Ukończone co najmniej gimnazjum;
2. Szczególne umiejętności wymagane na przewidywanym
stanowisku;
3. Kategoria zdrowia „Z”;
4. Zaświadczenie o niekaralności;
5. Rozmowa indywidualna;
6. Zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego z Wychowania Fizycznego;
  8. Zapomogi – w wypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny
oraz innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie
warunków materialnych;
  9. Nagrody jubileuszowe w wysokości:
– po dwudziestu latach czynnej służby wojskowej – 75%
– po dwudziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej
– 100%
– po trzydziestu latach czynnej służby wojskowej – 150%
– po trzydziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej
– 200%
Motoryka
Nazwa ćwiczenia
Jednostka miary
Wytrzymałość
Bieg na 3000 m
min./sek.
Siła
Szybkość
Podciąganie na drążku
Skłony w przód – 2 min.
Bieg wahadłowy 4x 0 m
Ilość
sek.
Ocena
5
4
3
13,50
14,50
16,10
12
8
6
50
40
35
10,8
11,6
13
Podstawowe uprawnienia i należności finansowe przysługujące żołnierzom zawodowym:
1. Coroczny urlop wypoczynkowy w wymiarze dwudziestu
sześciu dni roboczych;
2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:
– pięciu dni roboczych – po osiągnięciu piętnastu lat czynnej służby wojskowej;
– dziesięciu dni roboczych – po osiągnięciu dwudziestu lat
czynnej służby wojskowej;
– piętnastu dni roboczych – po osiągnięciu dwudziestu pięciu lat czynnej służby wojskowej;
3. Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej;
4. Możliwość rozwoju zawodowego i podwyższenie kwalifikacji zawodowych, awansowania na kolejne stopnie wojskowe po ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych;
5. Miesięczne uposażenie wraz z dodatkami;
6. Dodatkowe uposażenie roczne wypłacane nie później niż
w okresie pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego;
7. Nagrody – w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających
szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza czasem
służby;
– po czterdziestu latach czynnej służby wojskowej –
300%
10. Miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym – dla szeregowego zawodowego
2200 zł;
11. Należności za podróże i przeniesienia służbowe;
12. Gratyfikacja urlopowa;
13. Dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone
czasowo pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego
w przypadku jeżeli takie obowiązki zostały jemu powierzone przez dowódcę jednostki;
14. Należności związane z pełnieniem zawodowej służby
wojskowej poza granicami państwa w przypadku wyjazdu na misję;
15. Należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby
wojskowej;
16. Nabycie praz emerytalnych po piętnastu latach nieprzerwanej służby wojskowej.
Miesięcznik
Redaguje: Zespół
Wydawca: Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257,
02-133 Warszawa, tel. (022) 57 58 750
Realizacja: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo do ich redagowania i skracania.
Biuletyn Informacyjny Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Adres redakcji: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel.: 022 57-58-926, fax 022 868-37-77
www.ud-wlochy.waw.pl
[email protected]
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 874 294 206 /335-206/
Wojskowa Komenda Uzupełnień