Uchwała Nr - Urząd Miasta Oświęcim

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr - Urząd Miasta Oświęcim
Uchwała Nr XLI/406/01
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 6 marca 2001 r.
w sprawie: zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty
samorządowej.
Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 9 ust. 4 i art. 30 Ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /. Dz. U. z 1998 r. Nr 120 poz. 797 z p. zm.
/ oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z p. zm./ - Rada Miasta postanawia:
§1
Określić zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Oświęcim
i kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej
kolejności – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Określić zakres współdziałania zarządcy mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Oświęcim
z przedstawicielami najemców – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Traci moc uchwała Nr LVII/ 469/98 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 27 maja 1998r.
w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty
samorządowej.
§ 4
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Oświęcim.
§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/406/01
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 6 marca 2001 r.
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Oświęcim i kryteria wyboru osób
z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
I.
Zasady ogólne.
1. Lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oświęcim
przeznacza się na lokale socjalne i zamienne oraz do wynajmu dla osób i rodzin
spełniających kryteria określone w rozdz. II i III nin. załącznika.
2. Przy wynajmie lokali mieszkalnych uwzględnia się wnioski osób zamieszkałych
w granicach administracyjnych miasta Oświęcim zameldowanych na pobyt stały
za wyjątkiem osób wymienionych w ust. 3 i 4.
3. Prezydent Miasta może kierować do wynajmu osoby sprowadzone do miasta z uwagi
na niezbędne potrzeby kadrowe, bez względu na wysokość ich dochodów
po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Miasta.
4. Osoby zameldowane na pobyt czasowy na terenie miasta Oświęcim przez okres
minimum 5 lat mogą ubiegać się o wynajem mieszkania po udokumentowaniu
swojego związku z miastem poprzez pracę, szkołę lub pobieranie zasiłków jeżeli
spełniają kryterium dochodu określone niniejszą uchwałą.
5. Wprowadza się ograniczenia w wynajmie lokali mieszkalnych dla osób:
a) które w okresie ostatnich 5 lat otrzymały mieszkanie, za wyjątkiem lokali
socjalnych i zamian lokali większych na mniejsze, o tym samym lub niższym
standardzie,
b) które utraciły lokal mieszkalny w wyniku eksmisji „na bruk” - osoby te przez 5 lat
od wykonania eksmisji nie mogą ubiegać się o mieszkanie z zasobu gminy.
6. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski osób:
a) które same lub ich rodzice zbyły lub przekazały lokal lub budynek mieszkalny,
b) które same lub ich rodzice dokonały dobrowolnej zamiany mieszkania na lokal
o mniejszej strukturze.
7. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych względami społecznymi konieczność
przydziału lokalu mieszkalnego dla rodaków powracających z terenów dawnego
Związku Radzieckiego, terenów objętych konfliktami zbrojnymi, urodzeniem się
w rodzinie dzieci z ciąży mnogiej, szczególne zdarzenia losowe
8. Prezydent Miasta może udzielić wskazania do zawarcia umowy najmu lokalu
z osobą nie spełniającą warunków określonych niniejszą uchwałą po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zarządu Miasta.
9. Z osobami, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 105 poz. 509/ zajmowały bez
tytułu prawnego lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być zawarte
umowy najmu, jeżeli spełniają ustalone w uchwale kryterium dochodu i brak jest
zaległości w opłatach za lokal.
10. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu z osobami podlegającymi
przekwaterowaniu na podstawie wydanych i nie wykonanych przed dniem wejścia
w życie Ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych prawomocnych wyroków sądowych orzekających eksmisję
z lokalu.
11. Dopuszcza się warunkowe przyjęcie wniosku o wynajem mieszkania w przypadku,
gdy ustalone nin. Uchwałą kryterium powierzchni i dochodu zostało przekroczone
nie więcej niż o 10 %, jeżeli o wynajem mieszkania ubiega się młode, bezdzietne
małżeństwo.
Za młode małżeństwo uważa się osoby, których związek małżeński trwa nie dłużej
niż 3 lata.
12. O zakwalifikowanie do adaptacji na własny koszt przestrzeni strychowych mogą
ubiegać się osoby na podstawie odrębnego regulaminu adaptacji strychów
zatwierdzonego przez Zarząd Miasta.
13. Wnioski osób ubiegających się o dokonanie nadbudowy budynku będą każdorazowo
rozpatrywane przez Zarząd Miasta.
II.
Kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu lokali mieszkalnych o czynszu
regulowanym powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
1.
Lokale mieszkalne o czynszu regulowanym można wynajmować dla osób i rodzin
o niskich dochodach, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
i zamieszkują w trudnych warunkach.
2.
Osobami o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych są:
1) osoby zamieszkujące w lokalach nie spełniających warunków technicznych dla
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
2) osoby opuszczające Domy Dziecka w związku z osiągnięciem pełnoletności, nie
mające możliwości powrotu do lokalu, w którym są zameldowane na pobyt stały.
3) osoby pozbawione możliwości zamieszkania w dotychczas zajmowanym lokalu
na skutek zdarzeń losowych.
4) osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego
przypada mniej niż 5,5 m2 powierzchni pokoi.
3.
Za osobę pozostającą w trudnych warunkach mieszkaniowych uważa się osobę
zamieszkującą w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada
mniej niż 5,5 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub w lokalu nie spełniającym
wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
4.
Przez osoby o niskich dochodach należy rozumieć:
a) osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 300 % a jest
wyższy niż 150 % najniższej emerytury
b) rodziny, których dochód miesięczny w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza
200 % a jest wyższy niż 100 % najniższej emerytury.
5.
Dochód miesięczny ustala się wg stanu w okresie kwalifikowania wniosku
przyjmując za podstawę średnią wysokość z ostatnich 6-ciu miesięcy.
Wnioskodawca we wniosku o wynajem lokalu podaje rodzaje i wysokość dochodu
wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.
6.
Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania
/dochód brutto/. W przypadku przychodów od których są odliczane koszty
ryczałtowe ich uzyskania, dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów.
Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:
a) pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub umów o dzieło
b) zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych oraz dodatków dla sierot zupełnych
c) świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa
domowego służby wojskowej lub zastępczej środków za rozłąkę
d) świadczeń wypłacanych załogom pływającym
e) świadczeń z pomocy społecznej
f) prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów
przeliczeniowych wg zasad określonych w przepisach o podatku rolnym
g) alimentów, stypendiów, emerytur i rent w tym rent zagranicznych
h) dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu
lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów
i) oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego
i karty podatkowej
7.
Dochód o którym mowa w ust. 5 podlega ponownemu sprawdzeniu przed wydaniem
skierowania do spisania umowy najmu lokalu.
8.
Jeżeli w lokalu zajmowanym przez więcej niż jednego najemcę zostanie opróżniona
część tego lokalu pierwszeństwo wynajmu tej części przysługuje najemcy wspólnie
dotychczas zamieszkującemu bez ograniczeń wynikających z pkt-tu 5 w rozdz. I.
9.
Zasada określona w pk-cie 8 nie dotyczy lokali socjalnych.
10. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego pozostałe w nim dzieci,
osoby przysposobione i rodzice mają prawo do wynajmu tego lokalu. Jeżeli osoby
te pozostają w niedostatku, należy zaproponować im przejście do lokalu socjalnego.
11. Lokale zakwalifikowane do remontu kapitalnego i adaptacji można przeznaczyć do
wynajmu osobom w następującej kolejności:
a) z list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu,
b) które złożyły wnioski o wynajem lokalu w tym o zamianę,
c) które złożyły wnioski o wykonanie remontu i adaptacji, a nie ubiegały się
wcześniej o wynajem lokalu.
III. Kryteria wyboru osób z którymi umowy najmu lokali socjalnych powinny być
zawierane w pierwszej kolejności.
1.
O wynajem lokali socjalnych mogą starać się osoby, które nie mają zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych lub zamieszkują w trudnych warunkach i znalazły się
w niedostatku.
2.
Przez osoby znajdujące się w niedostatku należy rozumieć:
a) osoby samotne, których dochód miesięczny nie przekracza 150 % najniższej
emerytury
b) rodziny, których dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza
100 % najniższej emerytury
3.
Zarządca wyznacza, z zastrzeżeniem ust. 4 z mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Oświęcim lokale, które po opróżnieniu będą oddawane w najem jako
lokale socjalne.
4.
Na lokale socjalne mogą być przeznaczone wolne lokale mieszkalne o obniżonej
wartości użytkowej, a w szczególności:
a) lokale wyposażone do 3-ch urządzeń technicznych mających wpływ na wysokość
czynszu w tym:
- garsoniery bez łazienek lub kuchni,
- lokale ze wspólnym przedpokojem i łazienką.
b) lokale wyposażone w 4 urządzenia techniczne wpływające na wysokość czynszu
posiadające wspólny przedpokój, kuchnię i łazienkę.
IV.
V.
5.
Na wniosek najemcy posiadającego mieszkanie o czynszu regulowanym,
a odpowiadające kryteriom ust. 4 zarządca może zmienić umowę najmu tego lokalu
na umowę najmu lokalu socjalnego po spełnieniu wymogów zgodnie z przepisami
nin. rozdziału.
6.
Zarządca prowadzi ewidencję lokali socjalnych.
7.
Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być również zakwalifikowane osoby, bez
względu na wysokość ich dochodu, które:
a) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
b) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
c) podlegają przekwaterowaniu na podstawie wydanych i niewykonanych przed
dniem wejścia w życie cyt. ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych prawomocnych wyroków sądowych.
Wynajem lokali za zapłatą czynszu wolnego.
1.
Zarządca decyduje o przeznaczeniu lokalu do wynajmu za zapłatą czynszu wolnego.
2.
Wynajem lokali odbywa się w drodze przetargu w oparciu o regulamin zatwierdzony
przez Zarząd Miasta. Stawkę wywoławczą stanowi najwyższa stawka czynszu
regulowanego ustalonego dla danej kategorii lokalu.
Tryb załatwiania wniosków.
1.
Osoba starająca się o lokal mieszkalny składa u Zarządcy wypełniony wniosek
dokumentując osiągnięte dochody z okresu ostatnich 6-ciu miesięcy i warunki
zamieszkiwania.
2.
Warunki zamieszkiwania wnioskodawcy w miejscu stałego zameldowania sprawdza
i ocenia komisja lokalowo-techniczna wg systemu punktowego uchwalonego przez
Zarząd Miasta.
a) w skład komisji powinni wchodzić:
- 1 osoba reprezentująca Zarządcę
- do 2-ch przedstawicieli Rady Osiedlowej działającej na danym terenie
- przedstawiciel MOPS
b) Komisja dokonuje:
- kwalifikacji punktowej / wypełnia kwestionariusz /
- oceny prawidłowości eksploatacji dotychczasowego lokalu
- sprawdzenia regularności wnoszenia opłat z tytułu najmu lokalu
- oceny dodatkowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na przydział lokalu
c) Komisja dokonuje kontroli warunków mieszkaniowych w miarę wpływania
wniosków, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
3.
Zarząd Miasta powołuje Komisję Mieszkaniową do opiniowania wniosków w składzie;
1) 4 radnych Rady Miasta
2) po jednym przedstawicielu z każdej Rady Osiedlowej
3) jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zasady działania Komisji Mieszkaniowej określa Zarząd Miasta odrębną uchwałą.
4.
Komisja Mieszkaniowa w danym roku opiniuje wnioski złożone najdalej do 30 czerwca
tegoż roku.
5.
Zarządca biorąc pod uwagę opinię Komisji Mieszkaniowej sporządza projekty list osób
zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w roku następnym i przedkłada
je do publicznej wiadomości w swojej siedzibie, podając ilość uzyskanych punktów.
O kolejności umieszczenia na liście decyduje uzyskana liczba punktów
na kwestionariuszu kwalifikacji punktowej z uwzględnieniem osób wymienionych w ust.
6.
Na projektach list należy umieścić informację o terminie i miejscu składania uwag
i zastrzeżeń w okresie 14 dni licząc od daty wywieszenia list.
7.
Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń Zarządca przy współudziale Komisji Mieszkaniowej
ustala i podaje do publicznej wiadomości w siedzibie Zarządcy nie później niż do dnia
31 grudnia każdego roku ostateczne listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy
najmu.
8.
Oprócz rocznych list mogą być w ciągu roku ustalone dodatkowe listy, jeżeli powstaje
taka konieczność lub możliwość dodatkowych przydziałów w danym roku.
9.
Osobie umieszczonej na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu, która
nie otrzymała lokalu mieszkalnego do końca roku, przysługuje pierwszeństwo
umieszczenia na liście w roku następnym.
10. Na listach osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu należy ująć taką ilość
wnioskodawców dla ilu w przybliżeniu można będzie wynająć lokale mieszkalne.
11. Ostateczne listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu nie podlegają
weryfikacji.
12. Osoby ujęte na ostatecznej liście osób zakwalifikowanych do wynajmu lub zamiany
lokalu o czynszu socjalnym, które uzyskały dochód do mieszkania o czynszu
regulowanym zostają umieszczone na końcu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia
umowy najmu mieszkania o czynszu regulowanym.
13. Osobom ujętym na ostatecznej liście osób zakwalifikowanych do wynajmu lub zamiany
lokalu o czynszu regulowanym, których dochód uległ zmniejszeniu w okresie
oczekiwania, należy zaproponować lokal socjalny – po dwukrotnym wezwaniu
do udokumentowania dochodu.
14. Z pominięciem procedury określonej w ust. 2-10 mogą otrzymać skierowanie
do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osoby:
a) pozbawione mieszkań na skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.
b) z budynków do wyburzenia lub remontu kapitalnego.
c) sprowadzone do miasta z uwagi na niezbędne potrzeby kadrowe i kwalifikacje
zawodowe.
d) zakwalifikowane do wykonania na własny koszt remontu kapitalnego, nadbudowy
i adaptacji pomieszczeń.
e) podlegające przekwaterowaniu na podstawie orzeczenia sądowego.
f) z którymi zawierana jest umowa po śmierci osób bliskich lub po opuszczeniu przez
nich lokalu mieszkalnego.
g) z którymi zawiera się umowy w przypadku zwolnienia części lokalu.
h) zamieniające lokal mieszkalny o tym samym lub niższym standardzie z większego
na mniejszy, lub z lokalu o czynszu regulowanym na lokal socjalny.
i) dokonujące dobrowolnej zamiany lokalu mieszkalnego z innym najemcą lub
właścicielem.
j) uprawnione do lokalu zamiennego.
k) regulujące stan prawny zajmowanego lokalu mieszkalnego.
l)
opuszczające zakłady karne i nie mające możliwości zamieszkania w lokalu
poprzednio zajmowanym w związku z zasiedleniem mieszkania przez Gminę.
m) /które utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego w związku
z wygaśnięciem umowy i osiągnięciem dochodu do mieszkania o czynszu
regulowanym.
15. Umowę najmu lokalu należy zawrzeć w terminie 7 dni od otrzymania skierowania
do zawarcia umowy najmu.
16. Dwukrotna odmowa / na piśmie / objęcia zaproponowanych lokali spełniających
wszystkie wymogi prawa budowlanego i ustawy o najmie lokali oraz wskazań
wnioskodawcy powoduje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy
najmu.
VI.
Zamiana lokali mieszkalnych.
1.
Najemcy lokali mieszkalnych posiadający tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mogą dokonać zamiany zajmowanych przez siebie lokali, jak również zamiany tych
lokali na lokale spółdzielcze, własnościowe i lokale w domach jednorodzinnych,
zajmowane przez właścicieli tych domów, po uzyskaniu zgody dysponenta na ich
dokonanie.
2.
Zamiana lokalu zajmowanego przez najemcę na lokal lub dom stanowiący przedmiot
własności osobistej wymaga przeniesienia własności.
3.
W celu dokonania zamiany lokalu wnioskodawca składa u Zarządcy wniosek
zawierający potwierdzone dane o rodzinie, mieszkaniu i dochodach z ostatnich 6-ciu
miesięcy.
4.
Dane dotyczą osób obejmujących lokale w zasobie mieszkaniowym gminy.
5.
Zezwolenie na zamianę może być wydane na rzecz jednej z osób należących do
kręgu osób wstępnych lub zstępnych, dotychczas zamieszkałej z osobą
zainteresowaną i przez nią wskazanej.
6.
Zamiana może dotyczyć wyłącznie lokali, których najemcy nie zalegają z czynszem
i opłatami.
7.
Zezwolenie na zamianę lokalu większego na mniejszy o czynszu regulowanym może
być wydane jeżeli osoba zamieniająca lokal większy na mniejszy lub o niższym
czynszu posiada minimalny dochód w wysokości co najmniej 30 % najniższej
emerytury w przeliczeniu na 1 osobę.
8.
Odmowa udzielenia zezwolenia na zamianę lokalu może nastąpić w przypadku, gdy
wysokość dochodu uzyskiwanego przez osoby wnioskujące o zamianę nie daje
gwarancji regularnego opłacania należności za lokal uzyskany w wyniku zamiany
oraz gdy wystąpi nadmierne zagęszczenie tj. poniżej 5 m2 na osobę łącznej
powierzchni pokoi.
9.
Zamiana polegająca na dostarczeniu przez Zarządcę lokalu wolnego w zamian
za lokal zajmowany dotychczas przez najemcę może występować w przypadkach
uzasadnionych:
a) trudnymi warunkami mieszkaniowymi – zagęszczenie, zły stan techniczny
mieszkania powstały nie z winy użytkownika.
b) uciążliwością spowodowaną wiekiem w powiązaniu z zamieszkiwaniem
na wysokich kondygnacjach /bez windy/ niepełnosprawnością lub ciężką chorobą.
c) z lokalu większego na mniejszy lub o niższym czynszu
d) z lokalu socjalnego na lokal o czynszu regulowanym po osiągnięciu dochodu
do mieszkania o czynszu regulowanym określonego w zał. nr 1 rozdz. II ust.4
niniejszej uchwały.
10. Osoby starsze, zamieszkujące w budynkach prywatnych na podstawie decyzji
administracyjnej o przydziale lub innego tytułu prawnego wydanego przed wejściem
w życie publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu mogą
ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal wolny z zasobu
Gminy, jeżeli spełnią łącznie zastępujące warunki:
a) zajmują lokal o powierzchni większej niż powierzchnia uprawniająca
do otrzymania dodatku mieszkaniowego zgodnie z art.42 Ustawy o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
b) osiągany dochód miesięczny nie przekracza w przypadku osoby samotnej 150 %
najniższej emerytury, a w przypadku rodziny – 100% najniższej emerytury
na członka gospodarstwa domowego.
VII. Kaucja mieszkaniowa.
1.
Przy wynajmie lokali mieszkalnych pobiera się kaucję zabezpieczającą pokrycie
należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu
opróżnienia lokalu.
2.
Kaucja ta wynosi 2 % wartości odtworzeniowej lokalu.
3.
Nie pobiera się kaucji za lokale:
a) zamienne
b) socjalne
c) wynajmowane osobom, które na własny koszt przeprowadziły remont kapitalny
tych lokali.
d) przy zamianie lokali.
4.
Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji przed zawarciem umowy najmu.
5.
Na wniosek najemcy kaucja może być rozłożona na raty miesięczne płatne w ciągu
roku.
6.
Warunkiem rozłożenia kaucji na raty miesięczne jest zabezpieczenie rat wekslami
i wpłacenie pierwszej raty przed zawarciem umowy najmu.
7.
Wpłacenie kaucji nie zwalnia najemcy z obowiązku terminowego uiszczenia czynszu
i innych opłat z tytułu najmu ani też z obowiązku ponoszenia kosztów konserwacji,
odnawiania i napraw lokalu oraz wymiany jego wyposażenia.
8.
Zwrot kaucji następuje w kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłaceniu
procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej wpłaty.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/406/01
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 6 marca 2001 r.
Zakres współdziałania Zarządcy mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Oświęcim z przedstawicielami najemców.
1.
Zarządcy budynków powinni współpracować z przedstawicielami najemców oraz
udzielać im pomocy przy realizacji podejmowanych przez najemców zadań i prac
porządkowych.
2.
Do obowiązków Zarządcy należy ponadto:
a) a / udział w zebraniach dotyczących działalności ZBM organizowanych przez Rady
Osiedlowe i przedstawicieli najemców,
b) b / zasięgania opinii przedstawicieli mieszkańców w sprawie ustalenia regulaminu
porządku domowego.
3.
Zakres współdziałania przedstawicieli mieszkańców z Zarządcą powinien obejmować:
a) opiniowanie planów napraw budynków,
b) udział w przeglądach lokali mieszkalnych, w czasie przeglądu zwrócenie uwagi
na znajomość przez lokatorów przepisów dotyczących utrzymania stanu
technicznego lokalu,
c) uczestniczenie w przeprowadzaniu rozmów z trudnymi lokatorami a w ostatecznym
przypadku opiniowanie wniosków o eksmisję z lokalu,
d) współudział w zagospodarowaniu terenu.

Podobne dokumenty