e-Ulotka ekspres Wiadomości ekspres

Komentarze

Transkrypt

e-Ulotka ekspres Wiadomości ekspres
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 8 / maj 2005
ekspres
1
maj 2005
Nr 8
Biuletyn Przedstawicielstwa
Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
e-Ulotka ekspres
# 05/08
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
Informacja zawarta w e-Ulotce ekspres przeznaczona jest dla Partnerów Przedstawicielstwa Polskich
Organizacji Pozarządowych w Brukseli, którzy we własnym zakresie decydują o dalszym jej rozpowszechnianiu.
Staramy się, aby do przekazywanych informacji nie wkradały się błędy – merytoryczne, techniczne lub
związane z tłumaczeniem unijnego żargonu na język polski. Gdy taki błąd zostanie zauważony, proszę nas o tym
niezwłocznie informować pod adresem [email protected] Za skutki wynikające z błędów Przedstawicielstwo nie ponosi
odpowiedzialności.
W tym wydaniu
Strona pierwsza – wiadomości
Strona druga – konkursy
Strona trzecia – przetargi, o których polskie NGOs powinny wiedzieć
Strona czwarta – wiadomości z Polski
Strona szósta – kalendarium
Strona siódma – P(P)P
Strona siódma – czytelnia
Wiadomości
Nagroda Fundacji Praw Człowieka Reebok
Do 31 maja 2005 r. organizacje pozarządowe działające w obszarze praw człowieka mogą
przesyłać nominację do corocznej nagrody Fundacji Praw Człowieka Reebok. Nagroda ta
przyznawana jest młodym ludziom, którzy w sposób aktywny angażują się w promocję i obronę
praw człowieka. Więcej informacji o nagrodzie i warunkach, jakie muszą spełniać kandydaci
znajduje się na stronie: www.reebok.com/humanrights
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 8 / maj 2005
2
Nagroda Integrity, przyznawana przez Transparency International
Do 1 lipca 2005 r. można przesyłać nominacje do nagrody Integrity, przyznawanej przez
Transparency International osobom i organizacjom odznaczającym się odwagą i determinacją w
walce z korupcją. Więcej informacji o nagrodzie i warunkach, jakie muszą spełniać kandydaci
znajduje się na stronie: www.transparency.org/integrityawards/index.html
Konkursy
Wsparcie dla byłych wolontariuszy programu „Wolontariat europejski”
Do 6 czerwca 2005 r. można składać wnioski o dofinansowanie działań mających na celu
aktywizację struktur wolontariuszy, działających w ramach programu Wolontariat Europejski.
Celem tych działań ma być m.in. wsparcie wolontariuszy danego kraju, zarówno przed, po, jak i
w trakcie trwania wolontariatu oraz dostarczenie platformy wymiany doświadczeń dla byłych
wolontariuszy. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe z krajów członkowskich Unii
Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Bułgarii, Turcji i Rumunii. Maksymalna
wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 30 tys. euro na jeden kraj. Więcej informacji
znajduje się na stronie: http://europa.eu.int/comm/youth/call/evs/forms/exvol_call_1505_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html
Wzmacnianie organizacji działających w zakresie pomocy humanitarnej
Do 15 czerwca 2005 r. Dział Komisji Europejskiej ds. pomocy humanitarnej ECHO do przyjmuje
zgłoszenia na małe dotacje, mające na celu wzmacnianie organizacji w dziedzinie pomocy
humanitarnej. Priorytetowymi działaniami na rok 2005 są takie, które służyć mają wzmacnianiu
organizacji w planowaniu i wykonywaniu operacji humanitarnych, jak i wspieraniu europejskich
sieci działających w tej dziedzinie. Konkurs w dużej mierze jest ograniczony do europejskich
sieci organizacji humanitarnych, lub do poszczególnych organizacji humanitarnych, które
podpisały umowę ramową z ECHO. W Polsce taką umowę podpisały do tej pory Caritas Polska
oraz Polska Akcja Humanitarna. Jednakże inne organizacje działające na rzecz świadczenia
pomocy humanitarnej mogą być partnerami we wnioskach składanych przez w/w organizacje.
Więcej informacji pod adresem www.europa.eu.int/comm/echo/whatsnew/calls_en.htm
Umacnianie społecznej odpowiedzialności biznesu
Do 29 czerwca 2005 r. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przyjmuje wnioski
na projekty wspierające umacnianie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social
Responsibility - CSR) w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Program ma na celu
udzielenie wsparcia zwłaszcza małym przedsiębiorstwom i organizacjom biznesowym, a także
organom administracji publicznej we wdrażaniu zaleceń Europejskiego Forum Podmiotów
Zainteresowanych CSR (EU Multi-stakeholder Forum on the CSR), w zakresie promowania
skutecznych i wiarygodnych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu wśród europejskich
firm, a szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw, w celu wzmocnienia ich
długofalowej konkurencyjności. Realizacja projektów, które otrzymają wsparcie musi nastąpić w
październiku lub listopadzie 2005 r. i trwać maksymalnie 2 lata. Więcej informacji znajduje się
na stronie:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/funding/grants/themes_2005/calls_prop_2005.htm
Europejska inicjatywa na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR) – małe granty
Organizacje pozarządowe mające siedzibę w państwie objętym poszczególnym programem
małych grantów EIDHR mogą składać wnioski o wsparcie na rzecz działań mających na celu
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 8 / maj 2005
3
budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę praw człowieka. Niedawno zostały ogłoszone
konkursy na rzecz organizacji w:
Pakistanie (termin składania wniosków mija 30 czerwca 2005 r.; więcej informacji:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/calls-for-proposals-2005/cfp-micro05pakistan-guidelines_en.pdf
Algierii (termin składania wniosków mija 04 lipca 2005 r.; więcej informacji:
www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF57856.rtf
Przetargi, o których polskie NGOs powinny wiedzieć
Inicjatywy zatrudnieniowe dla osób starszych - badanie
Do 31 maja 2005 r. Europejska Fundacja na rzecz poprawy warunków życia i pracy przyjmuje
zgłoszenia do przetargu na przeprowadzenie badania w celu sprawdzenia, na ile inicjatywy
zmierzające do poprawy szans zatrudnienia osób starszych zostały rozwinięte w nowych krajach
członkowskich i krajach kandydujących. Celem badania będzie także przeanalizowanie roli
rządów, partnerów społecznych i mediów w tym procesie. Koszt badania szacowany jest na
kwotę pomiędzy 150 000 a 170 000 euro. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=call_one_detail.dfl&Template=TED/result_
one_detail.xsl&TableName=TED_EN&TocQuery=ND:"82796%202005"&Lang=EN&StatLang
=EN
Dialog społeczny w nowych państwach członkowskich i krajach kandydujących- badanie
Do 2 czerwca 2005 r. Europejska Fundacja na rzecz poprawy warunków życia i pracy przyjmuje
zgłoszenia do przetargu na przeprowadzenie analizy, na ile stosowanie form dialogu społecznego
sprzyja uprzedzaniu i zarządzaniu zamianami oraz wspólnemu interesowi w nowych państwach
członkowskich i państwach kandydujących. Celem badania będzie przeprowadzenie także analizy
porównawczej. Koszt badania szacowany jest na kwotę pomiędzy 31 500 a 35 000 euro. Więcej
informacji znajduje się na stronie:
http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=call_one_detail.dfl&Template=TED/result_
one_detail.xsl&TableName=TED_EN&TocQuery=ND:"87129%202005"&Lang=EN&StatLang
=EN
Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w Mołdowie
Do 15 czerwca 2005 r. przyjmowane są zgłoszenia do przetargu, którego celem jest utworzenie
dwóch ośrodków dla organizacji pozarządowych, zlokalizowanych poza stolicą Chisinau.
Zadaniem tych ośrodków przysposobienie alternatywnych sposobów dostarczania usług
społecznych oraz wsparcie organizacji pozarządowych uczestniczących w programie
mikrograntów. Maksymalny budżet projektu wynosi 1, 4 mln euro. Więcej informacji znajduje
się na stronie: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
(należy w wyszukiwarce, która znajduje się na tej stronie wybrać program Tacis, poniżej
zaznaczyć w części status – open, w części type – services, a w części country – Moldova, a
następnie kliknąć na „prześlij kwerendę i w końcu odnaleźć to ogłoszenie wśród tych, które się
pojawią na ekranie)
Działania informacyjne dotyczące rozwoju
Do 27 czerwca 2005 r. Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju przyjmuje oferty w przetargu na dwa
kontrakty ramowe dotyczące prowadzenia działań informacyjnych związanych z realizowaną
przez Komisję Europejską polityką współpracy w zakresie rozwoju. Kontrakt będzie obejmował
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 8 / maj 2005
4
okres 4 lat. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/comm/development/body/tmp_docs/contract_notice_EN.pdf#zoom=100
Wiadomości z Polski
Konkursy i przetargi
Konkursy otwarte w ramach ZPORR 2.1, 2.3, 2.4 (woj. mazowieckie)
Od 2 maja 2005 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie w trybie ciągłym można
składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach II Priorytetu "Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego na działania:
• Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i
możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"
• Działanie 2.3 "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa"
• Działanie 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami
restrukturyzacyjnymi"
Pierwsze posiedzenie KOP planowane jest w czerwcu 2005 roku. Więcej informacji znajduje się
na stronie: www.wup.mazowsze.pl/efs
'Twarde pieniądze na miękkie projekty' - spotkania konsultacyjne (woj. dolnośląskie)
Na przełomie maja i czerwca 2005 r. w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Wrocławiu odbędzie się
seria spotkań konsultacyjnych, dotyczących aktualnie ogłoszonych konkursów w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, zorganizowana przez
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji
znajduje się na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/labeo/app/cms/x/111644
Konkursy otwarte w ramach ZPORR 2.1, 2.3, 2.4 (woj. podlaskie)
Do 17 czerwca 2005 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku można składać wnioski o
dofinansowanie projektów w ramach II Priorytetu "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w
regionach" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na działania:
• Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i
możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"
• Działanie 2.3 "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa"
• Działanie 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami
restrukturyzacyjnymi"
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.apraca.pl/biwu
Alternatywne formy edukacji przedszkolnej
Do 20 czerwca 2005 r. można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektu Alternatywne
formy edukacji przedszkolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie
schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Projekt musi
dotyczyć regionu pierwszego, tj. województw zachodniopomorskiego, dolnośląskiego,
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.fundusze-ue.menis.gov.pl/page/pl/Aktualnosci/konkursy/nazwa
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 8 / maj 2005
5
Mikroprzedsiębiorstwa – nabór wniosków (woj. świętokrzyskie)
Od 1 do 22 czerwca 2005 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego (ZPORR) w województwie świętokrzyskim. Więcej informacji znajduje się na
stronie: www.swietokrzyskiezporr.pl/index.php?sid=7507a675a0b22a158987f54a0d41ae0e&clear=1&go=17&id_k=65
Program Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA/TACIS CBC nabór wniosków
Do 3 lipca 2005 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC.
Dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych mogą
uzyskać projekty narodowe (jednostronne - polskie lub litewskie) o wyraźnym charakterze
transgranicznym lub projekty wspólne przygotowane i realizowane we współpracy z partnerem
litewskim. Ze względu na niepodpisanie przez stronę rosyjską porozumienia finansowego z
Komisją Europejską nie będzie możliwe zgłaszanie wspólnych projektów z partnerami rosyjskimi
w obecnym naborze wniosków. Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się
na stronie: www.interreg.gov.pl
Konferencje i szkolenia
Łódź: Szkolenie "Jak pozyskać fundusze w ramach działań 1,1 i 1,5 SPO RZL
W dniach 7-8 czerwca 2005 r. Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu
Społecznego przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS organizuje
szkolenie "Jak pozyskać fundusze w ramach działań 1,1 i 1,5 SPO RZL (Europejski Fundusz
Społeczny)". Zgłoszenia należy nadsyłać do 3 czerwca. Więcej informacji oraz formularz
zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/labeo/app/cms/x/111455
Poznań: Szkolenie nt. aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego
W dniach 7 - 8 czerwca 2005 w Poznaniu odbędzie się szkolenie nt. aplikowania o wsparcie i
zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
ROSzEFS, prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich PISOP przy współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Rada w Poznaniu. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/labeo/app/cms/x/111791
„Nieprawidłowości i możliwe nadużycia w projektach finansowanych ze środków Unii
Europejskiej” – konferencja w Poznaniu
21 czerwca 2005 r. w Poznaniu odbędzie się, organizowana przez TEB Consulting we
współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Konferencja przybliży
uczestnikom problematykę wdrażania i upowszechniania mechanizmów i instrumentów
kontrolnych, sprawozdawczych i odwoławczych. Poruszone zostaną szczególnie istotne
zagadnienia dla wszystkich podmiotów, które pozyskały lub zamierzają pozyskać wsparcie
finansowe UE. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł. Więcej informacji znajduje się
na stronie: www.consulting.teb.pl/NIEPRAWIDLOWOSCI_1.php
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 8 / maj 2005
6
Kraków: Szkolenie pt: „Księgowość projektów współfinansowanych ze środków EFS”
22 czerwca w Krakowie odbędzie się szkolenie pt: „Księgowość projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, organizowane przez Instytut Studiów
Strategicznych. Koszt szkolenia wynosi 360 zł. Szkolenie przeznaczone jest dla osób
prowadzących księgowość w instytucjach realizujących projekty finansowane z EFS, które stają
przed koniecznością poprawnego księgowania i rozliczenia otrzymanych środków, jak również
dla księgowych podmiotów, które dopiero mają zamiar aplikowania o środki EFS. Więcej
informacji znajduje się na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/labeo/app/cms/x/111835
Inne
Zmiany w Uzupełnieniu ZPORR
18 maja 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy, wprowadzające
zmiany w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006. Modyfikacje dotyczą m.in. objaśnienia niektórych pojęć oraz sprecyzowania wartości
wskaźników. W przypadku niektórych Działań ZPORR nieznacznie rozszerzono wykazy
rodzajów beneficjentów oraz doprecyzowano kryteria wyboru projektów. Uszczegółowiono
również zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków. Więcej informacji oraz Uzupełnienie
ZPORR znajduje się na stronie:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Zmiany+w+Uzupelnieniu+
ZPORR.htm
Kalendarium
Kalendarium nie powtarza informacji zawartych w poprzednich wydaniach e-Ulotki, o ile nie odnotowujemy zmian w
danych.
30-31 maja 2005 r.
Miejsce : Lucerna, Szwajcaria
Vème Université européenne du Volontariat « La monétarisation du bénévolat »
Organizator : Association pour le Volontariat en Europe
Więcej informacji: [email protected]
14 czerwca 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Konferencja na temat rozwoju obszarów wiejskich pt. ‘A bid from the Countryside’
Organizatorzy: Parlament Europejski i Komisja Europejska
Więcej informacji: www.europarl.eu.int/conferences/2005_agri/default_en.htm
23 czerwca 2005 r.
Miejsce: Brugia, Belgia
Konferencja końcowa projektu Qu/A/Si (Jakość i dostępność usług na rzecz integracji społecznej)
Organizator: Eurodiaconia
Więcej informacji: www.eurodiaconia.org/quasi
23-24 czerwca 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Konferencja pt. ‘Criminal prevention for excluded children and youth in Europe: innovative
methods and intervention strategies’
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 8 / maj 2005
7
Organizator: European Foundation for Street Children Worldwide (EFSCW)
Więcej informacji: www.enscw.org
11-12 lipca 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Konferencja pt. ‘Confronting demographic change: a new solidarity between the generations’
Organizator: Komisja Europejska
Więcej informacji: www.europa.eu.int/comm/employment_social/events/index_en.html
5-8 września 2005 r.
Miejsce: Bad Hofgastein, Austria
8th European Health Forum Gastein
Więcej informacji: www.ehfg.org
P(P)P – Partner (pilnie) poszukiwany
Badanie dotyczące wykluczenia społecznego i rodziców samotnie wychowujących dzieci
Część administracji Londynu, Greater London Enterprise (GLE), poszukuje partnerów do
przetargu na przeprowadzenie badania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród
rodzin z osobami samotnie wychowującymi dzieci (ogłoszenie dotyczące przetargu ukazało się w
e-Ulotce 05/06). GLE do 1 czerwca czeka na zgłoszenia od organizacji pozarządowych lub szkół
wyższych zainteresowanych udziałem w tym projekcie. Osobą kontaktową jest Pani Delphine
Michel, tel: +44 207 940 1564, lub mail: [email protected]
Czytelnia
Opinia EKES-u w sprawie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
O opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącej propozycji
przedstawionych przez Komisję Europejską odnośnie polityki spójności i funduszy
strukturalnych można przeczytać na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/111317.html
Opinia EKES-u w sprawie nowego kształtu EFS-u
O opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącej propozycji
przedstawionych przez Komisję Europejską odnośnie nowego kształtu Europejskiego Funduszu
Społecznego można przeczytać na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/labeo/app/cms/x/103617
Qu/A/Si Toolkit on Social Services and Social Inclusion Policies
Eurodiaconia, Caritas Europa i inne organizacje społeczne kończą wdrażanie drugiej części
projektu Qu/A/Si, którego celem jest podwyższenie jakości usług świadczonych wobec osób i
grup dotkniętych wykluczeniem społecznym. Konferencja końcowa projektu ogłoszona jest w
części Kalendarium niniejszego wydania e-Ulotki ekspres. Jednym z wyników pierwszej części
projektu Qu/A/Si jest przewodnik po europejskiej polityce na rzecz zwalczania zjawiska
wykluczenia społecznego – swego rodzaju przewodnik odnośnie polityki unijnej w tej dziedzinie,
wraz z przykładami niektórych projektów. Raport dostępny jest na stronach:
www.eurodiaconia.org/texte/toolkit/EN/Index.html
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli, eUlotka NR 8 / maj 2005
‘How Freedom is Won’ – raport Freedom House
Freedom House opublikował raport badawczy dotyczący 67 przypadków obalenia dyktatur
począwszy od 1972 r. Z badania wynika, że najbardziej skutecznym sposobem transformacji
dyktatury na ustrój demokratyczny stanowią pokojowe, masowe protesty ludności. Raportu
dostępny jest na stronach: http://www.freedomhouse.org/research/specreports/civictrans
8