Puławy: zapytanie o cenę na rozszerzenie i odnowienie licencji na

Komentarze

Transkrypt

Puławy: zapytanie o cenę na rozszerzenie i odnowienie licencji na
1z2
file:///C:/Documents and Settings/agregier/Pulpit/PRZETARGI/2012/...
Puławy: zapytanie o cenę na rozszerzenie i odnowienie licencji na
oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 oraz dostawę konsoli
administracyjnej (RA)
Numer ogłoszenia: 82981 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8893000, faks 081 8862595.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zapytanie o cenę na rozszerzenie i odnowienie licencji
na oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 oraz dostawę konsoli administracyjnej (RA).
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zapytanie o cenę na rozszerzenie i odnowienie licencji na
oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 oraz dostawę konsoli administracyjnej (RA).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: zapytanie o cenę na rozszerzenie i odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32
oraz dostawę konsoli administracyjnej (RA)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
2013-05-21 09:49
2z2
file:///C:/Documents and Settings/agregier/Pulpit/PRZETARGI/2012/...
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Marken Systemy Antywirusowe Marek Markowski, ul. Śląska 51/1, 81-304 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37884,00
Oferta z najniŜszą ceną: 37884,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 41292,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
zgodnie z art. 70 ustawy Pzp Zamawiający moŜe udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeŜeli
przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach
jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8. PowyŜsze przesłanki wyczerpuje zakup przez Zamawiającego oprogramowania
antywirusowego . Zamawiający wyspecyfikował oprogramowanie powszechnie dostępny na rynku, którego
działanie i jakość jest Zamawiającemu dobrze znana. Powszechność i dostępność wymaganego
oprogramowania antywirusowego daje rękojmię zachowania uczciwej konkurencji przy zastosowaniu trybu
zapytania o cenę.
2013-05-21 09:49

Podobne dokumenty