Przemysł stoczniowy w Kanadzie

Komentarze

Transkrypt

Przemysł stoczniowy w Kanadzie
Przemysł stoczniowy w Kanadzie
2015-12-28 08:48:14
2
Ze względów geograficznych, Kanada z dostępem do dwóch oceanów, najdłuższą linią wybrzeża na świecie i
liczącą ponad 3,7 tys. km Drogą Wodną Świętego Wawrzyńca (zwaną także Drogą Wodną Wielkich Jezior) jest
krajem w którym gospodarka morska odgrywa ważną rolę. Do tradycyjnych sektorów takich jak rybołówstwo,
przemysł stoczniowy i transport wodny doszły w ostatnim czasie nowe: eksploatacja podwodnych złóż ropy i
gazu, akwakultura dając łącznie zatrudnienie dla 350 tys. osób i wnosząc ok. 20 mld CAD do kanadyjskiego PKB.
Przemysł stoczniowy w Kanadzie
Ze względów geograficznych, Kanada z dostępem do dwóch oceanów, najdłuższą linią wybrzeża na świecie i
liczącą ponad 3,7 tys. km Drogą Wodną Świętego Wawrzyńca (zwaną także Drogą Wodną Wielkich Jezior) jest
krajem w którym gospodarka morska odgrywa ważną rolę. Do tradycyjnych sektorów takich jak rybołówstwo,
przemysł stoczniowy i transport wodny doszły w ostatnim czasie nowe: eksploatacja podwodnych złóż ropy i
gazu, akwakultura dając łącznie zatrudnienie dla 350 tys. osób i wnosząc ok. 20 mld CAD do kanadyjskiego PKB.
Przemysł stoczniowy w Kanadzie ma długie tradycje sięgające początków XIX wieku.
Ulokowany jest tak na atlantyckim wybrzeżu Kanady jak i nad Pacyfikiem, ale także w miejscach i prowincjach
oddalonych od morza jak np. Ontario. Aktualny potencjał pozwala na budowę statków o wyporności do 85 tys.
DWT. Stocznie kanadyjskie specjalizują się w budowie:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
promów
statków rybackich
statków dowożących zaopatrzenie dla morskich platform wiertniczych (offshore supply vessels)
frachtowców mogących pływać drogą wodną Św. Wawrzyńca do Wielkich Jezior (tzw. lakers których
dopuszczalne wymiary nie mogą przekraczać: długość - 225,5 m, szerokość - 23,2 m i zanurzenie 7,9 m )
holowników (tugboats)
frachtowców (cargo ships)
platform wiertniczych (offshore drilling platforms)
nowoczesnych okrętów wojennych (sophisticated naval ships)
lodołamaczy (icebreakers)
okrętów i kutrów patrolowych ochrony przybrzeżnej (coast guard vessels)
3
Przemysł stoczniowy Kanady zajmuje się także budową jachtów, głównie luksusowych. W związku z
utrzymującym się brakiem zamówień na nowe jednostki, rośnie udział usług remontowo-modernizacyjnych
świadczonych przez stocznie kanadyjskie.
Aktualnie do swoich najbardziej udanych osiągnięć, kanadyjski przemysł stoczniowy zalicza:
■
■
■
■
■
szybkie łodzie patrolowe i ratownicze (High-Speed Patrol and Search&Rescue Crafts), które są także
eksportowane m.in. w wersjach przeznaczonych dla policji, straży pożarnej i służb, ochrony przybrzeżnej. Ich
odbiorcą jest także U.S. Navy;
specjalistyczne holowniki (sophisticated tugboats), których Kanada jest wiodącym na świecie producentem i
eksporterem, zwłaszcza holowników typu „Anchor Handling Tugs" przystosowanych do pracy w trudnych
warunkach. Kanadyjskie holowniki są obecne na licznych akwenach m.in. na Morzu Północnym i w zatoce
Meksykańskiej. Ich odbiorcą jest także Panama Canal Authority;
nowoczesne statki rybackie, jachty i katamarany, będące połączeniem sprawdzonych tradycyjnych rozwiązań
technicznych i konstrukcyjnych z najnowszymi technologiami;
usługi remontowe dla statków pasażerskich, świadczone 24 godziny na dobę przez nowoczesne stocznie na
wybrzeżu Pacyfiku: w dokach, na redzie lub w czasie podróży morskiej;
stocznie wschodniego wybrzeża są światowymi liderami w produkcji nadbudów (topsides) platform
wiertniczych.
Największy rozkwit przemysł stoczniowy Kanady przeżywał w czasie drugiej wojny światowej. Począwszy od lat
80-tych znajduje się w stanie pogłębiającego kryzysu wynikającego ze spadku zamówień. Utrata zamówień na
jednostki handlowe na rzecz stoczni południowo-azjatyckich jest konsekwencją postępującej niekonkurencyjności
cenowej stoczni kanadyjskich, a na okręty wojenne wynika z nikłych przez wiele lat (z powodów finansowych i
politycznych) zamówień rządu federalnego.
Według ostatnich dostępnych danych Statistics Canada (odpowiednik polskiego GUS-u) w 2008 r. na kanadyjski
przemysł stoczniowy składało się łącznie 749 firm, z czego 364 stanowiły firmy rodzinne.
Gros firm znajduje się w prowincjach: Kolumbia Brytyjska (37, 4%), Ontario (25, 5%), Nowa Szkocja (13, 2%),
Quebec (11, 2%), Nowa Funlandia i Labrador (4,1%).
Szczegółowe dane ukazuje tabela poniżej:
Ilość przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego w Kanadzie na koniec grudnia 2008
według systemu klasyfikacji NAICS - North American Industry Classification System
(NAICS 33661 - Ship and Boat Building) w podziale na prowincje i terytoria
Prowincja lub terytorium
Ilość firm
(Employers)
Przedsiębiorstwa
rodzinne (NonEmployers/
Indeterminate)
Alberta
9
10
Łącznie
Udział
%
19
2,5
4
Kolumbia Brytyjska
141
139
280
37,4
Manitoba
8
2
10
1,3
Nowy Brunszwik
10
9
19
2,5
Nowa Funlandia i Labrador
18
13
31
4,1
Terytoria Północno-Zachodnie
0
0
0
0,0
Nowa Szkocja
57
42
99
13,2
Nunavut
0
0
0
0,0
Ontario
81
110
191
25,5
Wyspa Księcia Edwarda
10
2
12
1,6
Quebec
51
35
86
11,5
Saskatchewan
0
2
2
0,3
Jukon
0
0
0
0,0
KANADA łącznie
385
364
749
100
Udział procentowy
51,4%
48,6%
100%
Źródło: Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, December 2008.
5
Uwaga: Statistics Canada do kategorii "Employers" zalicza przedsiębiorstwa prowadzące listę płac w oparciu o
które można precyzyjnie określić liczbę zatrudnionych, w przeciwieństwie do innej kategorii firm - „NonEmployers/Indeterminate" w których brak jest list płac i w których z reguły pracują właściciele i członkowie ich
rodziny, a także pracownicy sezonowi lub w niepełnym wymiarze.
Na koniec grudnia 2007 r. kanadyjski przemysł stoczniowy zatrudniał 8.231 pracowników w tym 6.777
pracowników produkcyjnych (82, 3% zatrudnionych) i 1.454 pracowników biurowych (administrative workers).
Stanowi to spadek zatrudnienia o 20,9% w porównaniu do końca 1998 r., kiedy to branża liczyła 10.407
zatrudnionych. Redukcja objęła głównie pracowników produkcyjnych, których liczba w tym okresie spadła o 24, 1
% z 8.925 do 6.777. Liczba pracowników biurowych pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie (1.482 na
koniec 1998 r. i 1.454 w grudniu 2007 r.).
167 firm branży stoczniowej (43,4%) to wg nomenklatury kanadyjskiej mikro przedsiębiorstwa zatrudniające 1-4
osoby, 51,2% czyli 197 przedsiębiorstw stanowią firmy małe (5-99 pracowników), 17 firm (4,4%) to firmy średnie
(100-499 pracowników) i zaledwie cztery duże stocznie zatrudniają ponad 500 pracowników.
Struktura wielkości (w oparciu o ilość zatrudnionych)
kanadyjskich przedsiębiorstw przemysłu stoczniowego
według systemu klasyfikacji NAICS (NAICS 33661 - Ship and Boat Building)
na koniec grudnia 2008
Liczba firm w/g ilości zatrudnionych
Średnie
przedsiębiorstwa
100-499
zatrudnionych
Duże
przedsiębiorstwa
powyżej 500
zatrudnionych
5
1
0
65
70
4
2
Manitoba
6
2
0
0
Nowy Brunszwik
8
2
0
0
Prowincja lub
terytorium
Mikro
przedsiębiorstwa
1-4
zatrudnionych
Małe
przedsiębiorstwa
5-99
zatrudnionych
Alberta
3
Kolumbia Brytyjska
6
Nowa Funlandia i
Labrador
5
12
1
0
Terytoria PółnocnoZachodnie
0
0
0
0
Nowa Szkocja
20
34
2
1
Nunavut
0
0
0
0
Ontario
40
38
3
0
Wyspa Księcia
Edwarda
3
6
1
0
Quebec
17
28
5
1
Saskatchewan
0
0
0
0
Jukon
0
0
0
0
KANADA łącznie
167
197
17
4
Udział procentowy
43,4%
51,2%
4,4%
1,0%
Źródło: Statistics Canada, Canadian Business Patterns Database, December 2008.
Przychody kanadyjskiego przemysłu stoczniowego wzrosły z 894,1 mln CAD w 1998 r. do 1,2 mld CAD w 2007 r.
co stanowi średni wzrost roczny o 2,8%.
W tym samym czasie przychody sektora wytwórczego w Kanadzie rosły średnio o 3,1% rocznie.
Wartość dodana branży stoczniowej wyniosła 474,4 mln CAD w 1998 r. i 597,0 mln CAD w 2007 t.j. wzrosła
średnio o 2,3%/rok.
7
Branża jako całość utrzymała rentowność, wypracowując zysk w wysokości 139,0 mln CAD w 1998 r. i 36,1 mln
CAD w 2007 r. Należy wspomnieć o zmianie w tym okresie zasad obliczania przychodu netto przez Statistics
Canada - do 2003 r. przychód netto czyli „net revenue" obliczany był jako różnica pomiędzy łącznymi
przychodami (total revenues) a poniesionymi kosztami surowców i materiałów + wynagrodzeń pracowniczych +
koszty energii, wody i paliw. Począwszy od 2004 r. przychód netto obliczany jest jako różnica pomiędzy łącznymi
przychodami i całością ponoszonych kosztów i wydatków, która to metoda urealnia wynik końcowy
przedsiębiorstw i branży.
Roczne średnie wynagrodzenie brutto wzrosło z 30.298 CAD dla pracownika produkcyjnego i CAD 47.504 dla
pracownika biurowego w 1998 r. do odpowiednio CAD 39.241 i CAD 49.367 w 2007 r.
W 2007 r. na koszty produkcji w przemyśle stoczniowym składały się:
■
■
■
w 30% wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy produkcji (spadek z 270,4 mln CAD w 1998 r. do 265,9
mln CAD w 2008 r.),
68% przypadało na surowce i materiały (wzrost z 399,7 mln CAD w 1998 r. do 606,0 mln CAD w 2007 r.),
2% stanowiły koszty energii, wody i paliw (spadek z 16,1 do 14,5 mln CAD w 2007 r.).
Wydajność pracy w Kanadzie na jednego zatrudnionego w sferze produkcyjnej wzrosła ze 100,2 tys. CAD w
1998 r. do 174,5 tys. CAD w 2007 r. (średnio rocznie o 5,7%), a liczona na jednego zatrudnionego w branży
stoczniowej - z 85,9 tys. CAD w 1998 r. do 143,6 tys. CAD w 2007 r. czyli o średnio 5,3% rocznie.
Współpraca z zagranicą
Wartość importu Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego dwukrotnie przewyższa wartość kanadyjskiego
eksportu. Na pierwszym miejscu wśród odbiorców i dostawców są Stany Zjednoczone. Tak po stronie importu do
Kanady jak i kanadyjskiego eksportu - wymiana z Polską ma charakter marginalny.
Eksport
Wartość i główne kierunki eksportu kanadyjskiego przemysłu stoczniowego przedstawia tabela poniżej:
Eksport Kanady (obejmujący także reeksport)
Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS
33661 - Ship and Boat Building
Wartości podane w tys. CAD
U.S.A.
2005
2006
2007
2008
2009
549,889
575,747
562,682
449,033
270,037
8
Eksport Kanady (obejmujący także reeksport)
Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS
33661 - Ship and Boat Building
Wartości podane w tys. CAD
2005
2006
2007
2008
2009
Z.E.A.
1,332
1,244
2,799
7,803
53,109
Belgia
1,260
5,332
15,578
26,331
24,058
Australia
12,554
19,927
20,256
31,192
23,817
Brazylia
4,735
6,428
7,940
17,199
19,713
Rosja
8,159
26,048
12,407
18,837
8,754
Japonia
9,593
6,787
8,528
9,607
8,643
Jordania
--
110
321
1,043
6,286
Wielka
Brytania
9,491
5,154
5,268
4,484
4,129
Finlandia
4,289
3,532
3,161
4,750
3,774
Łączna
wartość
eksportu
do w/w
państw
601,302
650,310
638,941
570,279
422,319
9
Eksport Kanady (obejmujący także reeksport)
Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS
33661 - Ship and Boat Building
Wartości podane w tys. CAD
2005
2006
2007
2008
2009
Wartość
eksportu do
innych
państw
65,517
66,811
108,594
79,279
48,897
Łączna
wartość
eksportu
666,820
717,122
747,535
649,559
471,216
Źródło: Statistics Canada
Reeksport
Reeksport Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS
33661 - Ship and Boat Building
Wartości podane w CAD
2005
2006
2007
2008
2009
U.S.A.
5,193,614
20,495,808
14,095,786
12,897,182
7,599,253
Australia
116,228
8,305,152
65,282
110,053
1,570,798
Korea
Południowa
--
--
--
103,384
602,500
10
Reeksport Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS
33661 - Ship and Boat Building
Wartości podane w CAD
2005
2006
2007
2008
2009
Francja
64,529
145,499
76,888
29,405
182,402
Meksyk
--
1,112,956
--
--
179,248
Niemcy
--
44,396
10,029
2,300
136,985
Liban
--
2,250
1,070
14,000
40,253
Kazachstan
--
388
27,875
--
36,083
Kuba
485
2,269
--
720
35,670
Arabia
Saudyjska
49,607
20,001
20,662
12,240
25,770
Łączna
wartość
reeksportu
do w/w państw
5,424,463
30,128,719
14,297,592
13,169,284
10,408,962
Wartość
eksportu do
innych państw
1,607,329
26,624,062
19,734,287
1,618,421
147,637
Łączna
wartość
reeksportu
7,031,792
56,752,781
34,031,879
14,787,705
10,556,599
11
Źródło: Statistics Canada
Import
Import Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją
systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building
Wartości podane w tys. CAD
2005
2006
2007
2008
2009
U.S.A.
611,026
686,194
818,356
814,774
525,777
Niemcy
50,605
4,790
103,302
221,078
144,112
Chiny
5,574
8,560
41,617
18,776
63,386
Chile
54,634
52,255
318
--
51,645
Turcja
119
103
--
32,924
30,418
Re-Import
(Kanada)
5,650
4,465
14,280
14,851
16,720
Korea
Południowa
33,964
53
135
66
14,809
Norwegia
17,723
8
6,547
74
10,964
Taiwan
4,685
12,112
9,947
8,998
6,732
Meksyk
14,265
20,523
23,802
23,126
5,777
12
Import Kanady wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją
systemu NAICS 33661 - Ship and Boat Building
Wartości podane w tys. CAD
2005
2006
2007
2008
2009
Łączna
wartość
importu
z w/w
państw
798,245
789,064
1,018,305
1,134,668
870,340
Wartość
importu z
innych
państw
156,596
142,475
43,834
52,009
19,119
Łączna
wartość
importu
954,841
931,539
1,062,139
1,186,677
889,459
Źródło: Statistics Canada
Wymiana wyrobów przemysłu stoczniowego z Polską w ostatnich pięciu latach jest w/g statystyk
kanadyjskich (uwzględniających tylko wymianę towarową) marginalna i wyniosła:
13
Import Kanady z Polski wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu
NAICS 33661 - Ship and Boat Building
Wartości podane w CAD
2005
2006
2007
2008
2009
Import z
Polski
303,709
193,950
335,161
297,293
95,595
Import z
innych
państw
954,537,199
931,344,817
1,061,804,129
1,186,379,912
889,363,019
Łączna
wartość
importu
954,840,908
931,538,767
1,062,139,290
1,186,677,205
889,458,614
Źródło: Statistics Canada
Eksport Kanady do Polski (obejmujący także reeksport)
Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and
Boat Building
Wartości podane w CAD
Eksport do
Polski
2005
2006
2007
2008
2009
295,865
202,115
573,802
395,559
237,399
14
Eksport Kanady do Polski (obejmujący także reeksport)
Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and
Boat Building
Wartości podane w CAD
2005
2006
2007
2008
2009
Wartość
eksportu do
innych państw
666,523,664
716,919,595
746,961,434
649,163,102
470,978,588
Łączna wartość
eksportu
666,819,529
717,121,710
747,535,236
649,558,661
471,215,987
Źródło: Statistics Canada
Reeksport Kanady do Polski
Wyrobów przemysłu stoczniowego zgodnie z klasyfikacją systemu NAICS 33661 - Ship and
Boat Building
Wartości podane w CAD
2005
2006
2007
2008
2009
Reeksport do Polski
3,100
3,359
70,941
--
18,000
Wartość eksportu do
innych państw
7,028,692
56,749,422
33,960,938
14,787,705
10,538,599
Łączna wartość
eksportu
7,031,792
56,752,781
34,031,879
14,787,705
10,556,599
15
Źródło: Statistics Canada
Statystyki kanadyjskie nie uwzględniają usług remontowych, świadczonych przez polskie stocznie na rzecz
armatorów kanadyjskich, których wartość figuruje w polskich statystykach wymiany gospodarczej z Kanadą.
Największymi stoczniami w Kanadzie są:
The Nanaimo Shipyard Group (NSG) mająca stocznie w Kolumbii Brytyjskiej (w Nanaimo na wyspie
Vancouver, Port Alberni i Victoria) a także w Halifax, Nowa Szkocja.
W skład grupy wchodzą firmy:
■
■
■
■
■
Nanaimo Shipyard Ltd w Nanaimo, BC http://www.nanaimoshipyard.com/nanaimo_shipyard/index.html
Stocznia nie zmieniła swojej lokalizacji od momentu jej utworzenia w latach 30-tych XX wieku. Aktualnie pełni
głównie funkcję stoczni remontowej i punktu zaopatrzenia w wyposażenie okrętowe (marine chandlery).
Posiadane Instalacje pozwalają na prace przy jednostkach do 1 tys. ton i długości do 200 stóp. Większe
jednostki, do 100.000 DWT i długości maksymalnej 356 m są remontowane w dzierżawionym doku the
Esquimalt Graving Dock, którego właścicielem jest federalne Ministerstwo Robót Publicznych i Usług
Rządowych (Public Works and Government Services Canada). W razie potrzeby stocznia wykorzystuje także
instalacje remontowe i doki kanadyjskiej Marynarki Wojennej w Victoria - the Canadian Navy's Fleet
Maintenance Facility (FMF Cape Breton). Usługi remontowe świadczone są głównie na rzecz federalnego
Ministerstwa Obrony (DND), Straży Przybrzeżnej (Coast Guard) i firmy promowej BC Ferry Corporation Vessels.
Remontowane są także masowce, statki rybackie, holowniki i barki, jachty, statki obsługujące morskie fermy
rybne i inne typy jednostek.
Nanaimo Shipyard Ltd. w Victoria ma podobny profil działalności jak stocznia w Nanaimo
http://www.nanaimoshipyard.com/victoria/index.html
Nanaimo Shipyard w Halifaxie od niedawna wchodzi w skład Grupy Nanaimo Shipyard. Poza remontami
analogicznymi do realizowanych w Nanaimo i w Victorii, stocznia w Halifaxie specjalizuje się w pracach na
zlecenie rządu federalnego (głównie Marynarki Wojennej) na statkach i okrętach wymagających regeneracji
(reclamation), prac demontażowych (decommissioning), usuwania wypróchnień/pleśni, azbestu, PBC
(Polichlorowane bifenyle) i innych zanieczyszczeń organicznych jak i skutków wycieku paliwa (fuel
remediation)http://www.nanaimoshipyard.com/halifax/index.html
Stocznia Alberni Engineering działa nieprzerwanie w Port Alberni od 1914 r. Wyprodukowała w swojej
historii liczne holowniki, statki typu side-winders, jednostki do transportu kłód drzewa, kutry i trawlery rybackie
(seine and trawling fishing vessels), barki (barges), łodzie wiosłowe (skiffs), barki do przewozu żywych ryb (live
fish transport barges), „taksówki" wodne (water taxis), work boats i statki zaopatrzeniowe (supplyboats).
Większość budowanych jednostek ma długość od 15 do 95 stóp, ale stocznia może budować również większe
statki. Firma zajmuje się także produkcją wyposażenia okrętowego jak: dysze wylotowe (nozzles), kotwice,
bolce holownicze (towing pins), wciągarki itp. Stocznia jest technicznie przygotowana do obróbki tak stali jak i
aluminium i posiada certyfikat ISO-9002. Mogą budować jednostki o długości do 30 m, a do budowy większych
jednostek wykorzystują wyżej wspomniany the Esquimalt Graving Dock. Firma zajmuje się także produkcją
urządzeń dla przemysłu drzewnego i papierni: http://alberniengineering.com/
Nanaimo Marine Centre Ltd jest hurtownikiem i detalistą szerokiej gamy sprzetu i wyposażenia okrętowego
począwszy od używanego w małych jachtach do przeznaczonego do użycia na dużych jednostkach morskich.
http://www.nanaimomarinecentre.com/marine_centre/
The Washington Marine Group (WMG)
Do istniejącej od ponad 100 lat firmy należą trzy stocznie a także przedsiębiorstwo promowe i firma świadcząca
16
usługi holowników i barek tak w Kanadzie jak i poza.
W skład grupy wchodzą stocznie:
■
Vancouver Drydock Company Ltd. http://www.vcrdrydock.com/
Stocznia utworzona w 1902 r., w 1968 zmieniła swoją lokalizację. Posiada dwa suche doki:
- jeden typu Panamax (do 36.000 ton i 221 m długości)
- drugi mogący przyjmować jednostki do 30.000 ton i 131 m długości,
■
Vancouver Shipyards Co. Ltd. http://www.vanship.com/ Stocznia korzysta z urządzenia typu SyncoLift
dwie suwnice o udźwigu do 40T i tokarki mogące obrabiać wały o długości do 18 m (60 stóp). Prace remontowe
en i r
są także prowadzone przy nabrzeżu o długości 210 m do którego mogą cumować statki o zanurzeniu do 10,5 m.
Nabrzeże wyposażone jest w dźwig o udźwigu do 85 T.
wator (270 x 70 stóp, max.1.150 ton) i ma możliwość jednoczesnego przyjmowania w suchym doku kilku
jednostek.
■
Victoria Shipyards Co. Ltd. http://www.vicship.com/
Wykorzystując należący do Public Works and Government Services of Canada suchy dok Esquimalt Graving
Dock, stocznia może remontować jednostki do 100.000 DWT, długości całkowitej do 361,5 m (1.186 stóp),
długości wewnętrznej 358,6 m (maximum clear inside length) i szerokości do 38,4 m (126 stóp). Są technicznie
przygotowani do wykonywania pełnego zakresu prac remontowych i modernizacyjnych. Mają doświadczenie w
konwersji statków pasażerskich, pracach na zlecenie Marynarki Wojennej Kanady, remontach morskich
frachtowców i kontenerowców a także w remontach i budowie promów, holowników, statków rybackich, statków
klasy arktycznej, oceanograficznych, barek i jachtów.
Davie Yards Inc. www.davie.ca
Utworzona w 1825 roku i położona w ujściu rzeki Świętego Wawrzyńca w miejscowości Levis w prowincji Quebec,
stocznia Davie Yards jest dziś największą i najbardziej nowoczesną w Kanadzie i jedną z największych i
najnowocześniejszych w Ameryce Północnej. Dysponują największym w Kanadzie suchym dokiem.
Właścicielem Davie Yards Inc. jest norweska firma Davie Yards ASA (http://www.davie.no/).
Firma od kilku lat przeżywa poważne trudności finansowe i objęta jest do 15 września 2010 r., przedłużonym po
raz kolejny, programem ochrony przed wierzycielami (w ramach CCAA - Companies' Creditors Arrangement Act).
Stocznia nastawiona jest na budowę dużych jednostek dla armatorów prywatnych i na zamówienia rządowe jak i
platform wiertniczych.
Irving Shipbuilding Inc.
http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-home.aspx
Usytuowana na wschodnim wybrzeżu Kanady działająca od ponad 50 lat Irving Shipbuilding Inc. (ISI) zajmuje się
17
budową, remontami i modernizacją statków, okrętów i platform wiertniczych. Siedziba główna firmy znajduje się
w Halifaxie, Nowa Szkocja. Dysponują łącznie czterema stoczniami w Nowej Szkocji i na Wyspie Księcia Edwarda.
Są jedną z najbardziej wszechstronnych firm stoczniowych w Ameryce Północnej. W swojej historii budowali
tankowce, promy pasażerskie, lodołamacze, holowniki, platformy wiertnicze (semi-submersible rigs), pierwsze
statki mogące dokonywać odwiertów w dniu morskim (fully dynamically positioned drill ship), fregaty i trałowce
(Mine sweepers), kutry patrolowe i inne typy statków i okrętów.
Są światowym liderem i stocznią która w swojej historii wyprodukowała największą ilość holowników klasy
lodołamaczy. Na renomę ISI złożyły się także najbardziej wszechstronne na świecie statki asysty (ship assist statki i holowniki pomagające dużym jednostkom zawijać do portu i cumować), holowniki przybrzeżne i
eskortujące (coastal towing and escort tugs).
Mogą budować statki o długości do 120 m.
Ich doświadczenie w budowie nowych jednostek obejmuje:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kutry patrolowe średniego zasięgu (Mid-Shore Patrol Vessels - MSVPs). 9 jednostek o wartości 194 mln CAD
przeznaczonych dla Canadian Coast Guard, z których cztery mają być używane wspólnie z Royal Canadian
Mounted Police (RCMP) do patrolowania Wielkich Jezior i Drogi Wodnej Świętego Wawrzyńca, jest aktualnie w
budowie. Przewidziany termin realizacji zamówienia - sukcesywnie w latach 2011-2013. Każdy z kutrów ma 43
m długości, rozwija szybkość do 25 węzłów (46 km/godz.), zasięg 2 tys. mil morskich (3,7 tys. km) i może
pozostawać na wodzie bez konieczności aprowizacji przez dwa tygodnie;
Udział w programie Canadian Patrol Frigate Project (CPFP);
Okręty obrony wybrzeża Maritime Coastal Defense Vessels (MCDVs);
Platformy wiertnicze (Semi-Submersible Rigs);
"Eriik Raude" - piąta generacja platform wiertniczych do prowadzenia odwiertów w zimnych akwenach (Fifth
Generation Cold-Weather Rig)
Nadbudowy platform wiertniczych typu South Venture Topside
Holowniki Standardowe (Standard Tugs: Z-Drive Reverse Tractor Tugs)
Holowniki przeciwpożarowe (LNG Tugs)
Holowniki dużej mocy klasy lodołamaczy przystosowane do holowania i pomocy w osadzaniu platform
wiertniczych, pełniące także funkcję statków dowożących zaopatrzenie (Icebreaking Anchor Handling Tug
Supply Vessels);
Promy RoRo;
Kontenerowce do 750 TEU;
Tankowce do 38 tys. DWT;
Tankowce klasy lodołamaczy.
Firma oferuje przez 365 dni w roku szeroki zakres napraw i prac modernizacyjnych w doku i przy nabrzeżu:
■
■
■
■
■
■
Usuwania wygięć (slop disposal),
Piaskowanie, malowanie i mycie pod ciśnieniem (blast, paint & high pressure water washing). Są technicznie
przygotowani do piaskowania i malowania w temperaturach poniżej 0 stopni C.
Roboty elektryczne,
Prace stolarskie,
Prace antykorozyjne i wymiana konstrukcji stalowych,
Produkcja i wymiana rur i inne.
Opracowali nowatorską metodę usuwania sterów (rudders), śrub napędowych (propellers) i wału tylnego (tail
shafts) o wadze do 75t bez konieczności używania wciągnika wielokrążkowego (block and tackle removal
methods).
18
Doświadczenie ISI w remontach, modernizacji i konwersji statków i okrętów obejmuje:
■
■
■
■
Udział w programie FELEX - Frigate Life Extension Program - Canadian Patrol Frigates (aktualnie realizowany),
Przebudowę platform wiertniczych rożnego typu,
Liczne typy fregat, niszczycieli i statków zaopatrzenia,
Przebudowa trawlera rybackiego na statek do badań sejsmicznych,
W skład firmy wchodzą cztery stocznie:
■
Halifax Shipyard
http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-halifax-shipyard.aspx
Największa stocznia w grupie pełniąca jednocześnie rolę siedziby głównej firmy. Kontynuują tradycje stoczni
utworzonej w tym samym miejscu 120 lat temu. Halifax będąc niezamarzającym portem głębokowodnym i
drugim, co do wielkości naturalnym portem na świecie, oferuje znakomite warunki dla przemysłu stoczniowego.
■
East Isle Shipyard - Georgetown, Wyspa Księcia Edwarda
Stocznia posiada 1,8 km nabrzeża. Dysponując trzema suchymi dokami w tym jednym typu Panamax i jednym
suchym dokiem (graving dock) może budować jednostki o długości do 120 m i remontować statki o wymiarach
do klasy Panamax włącznie. Posiadają największy park maszyn, urządzeń i narzędzi wśród stoczni kanadyjskich
wschodniego wybrzeża. Stocznia posiada certyfikat ISO 9001:2000. Ma doświadczenie w budowie i remontach
rożnego typu statków, okrętów i holowników.
http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-east-isle-shipyard.aspx
Stocznia jest głównym w grupie ISI producentem holowników.
Holowniki budowane są w całości w krytej hali o wymiarach 51 x 24 m wyposażonej w dwie suwnice o udźwigu
35T każda (dodatkowo dysponują halą o wymiarach 85 x 24m wyposażona w trzy suwnice o udźwigu 10T każda).
■
Woodside Industries - Dartmouth (Halifax), Nowa Szkocja
Posiadają od szeregu lat certyfikat ISO 9001:2000.
http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-woodside.aspx
Stocznia specjalizuje się w budowie, modernizacji i remontach platform wiertniczych, będąc jedną z wiodących
firm w tej dziedzinie w Kanadzie.
Posiada hale o powierzchni 18 tys. m2, z czego główna hala montażowa ma powierzchnię 3,4 tys. m2 i 229 m
nabrzeża.
■
Shelburne Ship Repair - Shelburne, Nowa Szkocja
Posiadają certyfikat ISO 9001:2000.
19
http://www.irvingshipbuilding.com/irving-shipbuilding-facilities-shelburne-ship-repair.aspx
Są wyspecjalizowani w remontach małych i średnich jednostek.
Dysponują 752 m nabrzeża przy którym mogą cumować jednostki o zanużeniu do 9,1 m i długości dochodzącej
do 229 m. Posiadane doki pozwalają na remonty jednostek do 3,5 tys. ton.
Pełną listę wiodących stoczni w poszczególnych prowincjach można znaleźć na stronie portalu federalnego
Ministerstwa Przemysłu (Industry Canada) http://www.ic.gc.ca/eic/site/sim-cnmi.nsf/eng/h_uv00030.html
WPHI Montreal, czerwiec 2010.
20

Podobne dokumenty