PROTOKÓŁ Nr XV / 2007 z obrad sesji Rady

Komentarze

Transkrypt

PROTOKÓŁ Nr XV / 2007 z obrad sesji Rady
PROTOKÓŁ Nr XV / 2007
z obrad sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
odbytej dnia 30 listopada 2007r. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury
w godzinach od 10:07 do 13:21
- kadencja 2006 – 2010 Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej z 26.10.2007r.
Przedstawienie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2008 rok.
c) obniżenia ceny skupu 1q żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
na 2008 rok na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl.
rolnego
d) zmiany uchwały Nr VI / 43 / 2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia
30.03.2007r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Tomyśl na lata 2007-2011.
e) wyrażenia zgody na zawieranie przez Burmistrza Nowego Tomyśla
kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz nieruchomości lokalowych
przeznaczonych na cele użytkowe, na czas określony do 3 lat w sytuacji, gdy
upływa poprzedni, trzyletni okres najmu takich lokali oraz nieruchomości
lokalowych.
f) zmiany uchwały nr IV / 25 / 2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia
28.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Tomyśl na rok 2007.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym .
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Tomyśla w okresie
międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
- informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych
za 2006r.
10. Zakończenie sesji.
1
Ad.1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Otwarcia XV Sesji Rady Miejskiej, dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wlekły. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. W chwili otwarcia sesji
w obradach udział wzięło 17 radnych, / swoją nieobecność na sesji usprawiedliwili nsp.
radni: Adam Błachowiak, Mariusz Król i Piotr Szymkowiak / usprawiedliwione spóźnienie –
radny Zdzisław Worsa. Od godz. 10:17 w obradach brało udział 18 radnych na 21
osobowy ustawowy skład Rady, co pozwalało na odbycie sesji i podejmowanie
prawomocnych uchwał.
Po stwierdzeniu quorum Wiceprzewodniczący Rady powitał wszystkich przybyłych na
Sesję: radnych, Burmistrza Nowego Tomyśla, zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy,
Sekretarza Gminy, panie i panów sołtysów, prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, Naczelników i pracowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, służby
mundurowe oraz wszystkie pozostałe osoby zaproszone na sesję. Listy obecności
stanowią zał. od nr 1 do 3 do niniejszego protokołu.
Ad.2.
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej z 05.10.2007r.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Wlekły stwierdził, iż zgodnie z przekazaną przez
Przewodniczącego Rady informacją, protokół z XIV sesji Rady Miejskiej z 26.10.2007r.
zostały napisany zgodnie z procedurą . Przewodniczący Rady zapoznał się z jego treścią,
i podpisał.
Poinformował, iż protokół znajduje się na sali obrad, ze swej strony zaproponował
przyjęcie protokołu bez odczytywania, co poddał pod głosowanie:
Rada Miejska jednomyślnie tj. 17 głosami „za” - przyjęła protokół z XIV
Sesji z 26.10.2007r. – bez odczytywania.
Ad. 3.
Przedstawienie porządku obrad :
Do przesłanego radnym porządku obrad XV sesji, nikt z radnych ani obecnych na sesji
nie zgłosił uwag ani propozycji wniesienia dodatkowego punktu, w związku z czym
porządek obrad w wersji przesłanej radnym / jak na wstępie protokołu / poddany został
realizacji. Dodatkowo stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.4.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jolanta Szade Pełnomocnik Burmistrza ds.
Uzależnień. Stwierdziła, iż działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należą do działań
2
własnych gminy, a realizacja tych działań odbywa się za pomocą uchwalanego corocznie
przez radę gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Przedłożony radnym program na 2008r. stanowi kontynuację rozpoczętych
wcześniej działań zmierzających do realizacji zadań, związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, określonych w przepisach ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania zawarte w gminnym
programie dostosowane zostały do zdiagnozowanych własnych potrzeb, problemów i
możliwości. Program realizowany jest przez Burmistrza w porozumieniu z Pełnomocnikiem
ds. Uzależnień. Finansowanie zadań opiera się o środki własne samorządu gminy, jednak
w przypadku większości gmin w tym i naszej, głównym źródłem są środki wpływające do
kasy gminnej z corocznych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Środki te zgodnie z ustawą muszą być w pełni wykorzystane na realizację tego Programu.
Program został przedstawiony i szczegółowo przeanalizowany na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej, gdzie uzyskał opinię
pozytywną, Gminny Program w istotny sposób przyczynia się do wdrażania działań
profilaktycznych i leczniczych, jak również łagodzi problemy spowodowane
nadużywaniem alkoholu.
Projekt uchwały stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
D y s k u s j a:
Radny Michał Kasper – zgłosił wątpliwości, co do zapisu w § 3 projektu omawianej
uchwały, mówiącego, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, skoro jest to Program
na 2008 rok.
Radca prawny Konrad Koźmiński – wyjaśnił, iż uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia, gdyż rodzi skutki prawne z chwilą jej ewentualnego podjęcia, gdyż pewne
czynności, jak np. ferie zimowe dla dzieci ujęte w tym programie, by mogły być
zrealizowane, muszą już w tym roku, podjęte zostać określone działania przygotowawcze
w tym zakresie. By móc realizować i planować budżet – wydatki na rok przyszły, taka
forma musi być zastosowana, gdyż uprawnia to do działania co będzie miało
zastosowanie do programu na rok przyszły.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wlekły – potwierdził, iż przedłożony
radnym program był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej. Pani pełnomocnik odpowiadała na szereg pytań, a sam
program jednomyślnie uzyskał opinię pozytywną. Podkreślił ponadto, iż dla radnych
uczestniczących w pracach rady w poprzedniej kadencji wiadomym jest, że podejmowane
w ramach takiego programu działania nie dają skutku natychmiastowego, ze potrzeba na
to czasu, czasami paroletniego, by się o tym przekonać.
Radny Janusz Raj – pytał, jak kształtuje się na naszym terenie problem alkoholizmu jaki
dotyka społeczeństwo w skali globalnej, czy to zjawisko powiększa się, zmniejsza, czy też
pozostaje bez zmian. Czy poprzez te jak stwierdził ogromne pieniądze jakie w budżecie na
ten cel się przeznacza osiąga się jakieś skuteczne efekty. Jest to ważne, gdyż dotyka i
nęka to wiele rodzin.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Jolanta Szade - stwierdziła, iż działania
profilaktyczne jakie są podejmowane przynoszą efekty, chociażby w sferze świadomości
społecznej. Coraz więcej rodzin zauważa problem w swojej rodzinie i nie zamyka się z
tym, ale przychodzi do punktu konsultacyjnego, do terapeutów. Coraz więcej jest osób,
które same podejmują kroki w kierunku leczenia, lub zgłoszone decydują się na to
leczenie. Zmniejsza się też liczba rodzin, która korzysta z pomocy OPS, czyli starają się
3
same sobie jakoś ten byt zaspokajać i wzajemnie pomagać. Te ogromne pieniądze jakie
są przeznaczane na program , nie są jedynie przeznaczane na rodziny z problemem
alkoholowym, to cała szeroka profilaktyka, w tym i w szkołach, która nie dotyczy jedynie
dzieci z rodzin zagrożonych, ale wszystkich. Poinformowanie o szkodliwości i pokazanie
dwóch dróg, tej dobrej poprzez zajęcia pozalekcyjne w tym sport i tej złej alkoholowej,
która niesie za sobą określone skutki. Ważnym elementem w tej sprawie jest właśnie
uświadamianie.
Od tego momentu w obradach brało udział 18 radnych, przybył wiceprzewodniczący Rady
Zdzisław Worsa.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wlekły – po zamknięciu dyskusji nad
przedmiotowym projektem uchwały, podał projekt pod głosowanie, celem podjęcia
uchwały:
Rada Miejska - / 17 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” / - podjęła
Uchwałę Nr XV / 104 / 2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych na 18 radnych biorących udział w obradach i 21
osobowy ustawowy skład Rady Miejskiej.
Powyższa Uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Przed przejściem do omówienia kolejnego projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady
poinformował, iż przed sesją rozłożone zostały dla radnych na stołach nowe projekty
uchwały dot. zmiany budżetu na rok bieżący, po ostatnich zmianach po posiedzeniu, które
to zmiany zostały wewnątrz zaznaczone odpowiednim kolorem i przy omawianiu tego
punktu porządku obrad należy wziąć pod uwagę ten właśnie poprawiony projekt uchwały
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2008 rok.
Projekt niniejszej uchwały omówiła Pani Eugenia Andrzejczak – inspektor
Wydziału Finansowego. Wyjaśniła, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z
10.10.2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w
2008r. , podatkiem tym objęte są środki transportu powyżej 3,5 tony : samochody
ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony i poniżej 12 ton, ciągniki
siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą oraz
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton włącznie z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, oraz autobusy. Rada
gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek, z tym, że nie mogą one być wyższe od
stawek maksymalnych określonych dla wszystkich pojazdów obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 26.07.2007r. oraz niższe od stawek minimalnych określone dla pojazdów
z załącznika nr 1 do przedłożonego projektu uchwały. Przy określaniu wysokości stawek
podatku od środków transportowych rada gminy może różnicować wysokości stawek dla
poszczególnych rodzajów przedmiotów biorąc pod uwagę, wpływ środka transportu na
środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. W projekcie
przedłożonej uchwały zastosowano różnice w zależności od roku produkcji, masy
całkowitej pojazdu jak i sposobu zasilania jak w latach poprzednich. Ogółem stawki
podatku od środków transportowych zwiększone zostaną o 2,2 %, co skutkuje
zwiększeniem kwoty podatku na poszczególnym pojeździe od 7 do 55 zł rocznie.
4
Przedstawione w projekcie wysokości stawek podatku od środków transportowych zostały
pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie komisje branżowe Rady Miejskiej.
Projekt ww. uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu.
Dyskusja:
Radny Mariusz Brych – zgłosił uwagę do tego projektu uchwały jak i projektów tej
uchwały na lata kolejne, by próg rocznika 1998 podnieś trochę w górę, gdyż są to już 10
letnie samochody wysłużone i nawet ze względów technologicznych należałoby ten próg
podnieść.
Zastępca Burmistrza Wojciech Ruta – stwierdził, iż takie pytanie było tez zadane na
komisji i odpowiedź była, że mija ten 10-letni okres w roku przyszłym i będzie okazja
zgodnie z zajętym w tej sprawie stanowiskiem do przesunięcia tego pułapu, do którego
trzeba się przygotować, nie można tego wykonać z marszu przesuwając jedynie pułap
wiekowy, gdyż są jeszcze inne elementy i to będzie na pewno wykonane w roku przyszłym
przed podejmowaniem uchwały.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Tomasz Wlekły poddał projekt uchwały pod
głosowanie, celem podjęcia uchwały”
Rada Miejska - / jednomyślnie tj. 18 głosami „za”/ - podjęła
Uchwałę Nr XV / 105 / 2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2008 rok.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych obecnych na sesji na 21 osobowy ustawowy skład
Rady Miejskiej.
Powyższa Uchwała stanowi zał. nr 8 do protokołu.
c) obniżenia ceny skupu 1q żyta określonej przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl.
Wprowadzenia dokonała Pani Eugenia Andrzejczak – inspektor Wydziału
Finansowego. Poinformowała, iż podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi cena
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. Prezes GUS ogłosił cenę w
Komunikacie GUS z dnia 17.10.2007r. w wysokości 58,29 zł za 1 q żyta. W związku z
wysokim wzrostem stawki ustawowej, mając na uwadze bardo trudną sytuację finansową
rolników spowodowaną niskim poziomem cen na większość płodów i produktów
rolniczych, przy stale wzrastających cenach na środki produkcji, proponuje się obniżenie
ceny żyta z 58,29 zł do 33,00 zł za 1 q. Przyjmując powyższą cenę podatek rolny na
terenie gminy Nowy Tomyśl będzie wynosił 82,59 zł w przypadku gruntów stanowiących
użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego i 165,00 zł w przypadku gruntów
sklasyfikowanych jako użytki rolne, nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
Powyższy projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniach wszystkich komisji
branżowych Rady Miejskiej i uzyskał pozytywne opinie. Również Wielkopolska Izba
Rolnicza w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały w postanowieniu
nr 166/07, które wpłynęło do Urzędu w dniu wczorajszym .
Projekt ww. uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu a ww. pismo z WIR zał. nr 10.
Z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał
5
projekt uchwały pod głosowanie, celem podjęcia uchwały:
Rada Miejska - / jednomyślnie tj. 18 głosami „za” / - podjęła Uchwałę
Nr
XV / 106 / 2007 w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta określonej przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na 2008 rok na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych obecnych na sesji, na 21 osobowy ustawowy
skład Rady Miejskiej. Powyższa Uchwała stanowi zał. nr 11 do protokołu.
d) zmiany uchwały Nr VI / 43 / 2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z
dnia 30.03.2007r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Tomyśl na lata
2007- 2011.
Wprowadzenia do tematu dokonała Naczelnik Wydziału KIRIOŚ Adrianna
Zielińska . Poinformowała, iż w roku bieżącym w marcu, Rada podjęła uchwałę ustalającą
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program został
zgodnie z przepisami ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
jest realizowany, pewnych problemów przysporzyło błędne oznaczenie numerami
pewnych lokali. W związku z tym w pozycji nr 41 tej uchwały, która została już ogłoszona,
wyrażenie „ul. Zbąszyńska Nr 4/4” zastępuje się wyrażeniem : „ul. Zbąszyńska Nr 4/3”, a w
pozycji 42 – wyrażenie „ul. Zbąszyńska Nr 4/5” zastępuje się wyrażeniem : „ul.
Zbąszyńska Nr 4/4”. Jest to ewidentna pomyłka powstała przy wykonywaniu prac
remontowych, obecnie chodzi o przyporządkowanie prawidłowe numerów lokali w samej
uchwale, do tego co jest faktycznie, na co zwrócili uwagę sami lokatorzy budynku przy ul.
Zbąszyńskiej 4., stąd proponowana zmiana uchwały. Projekt uchwały był przedmiotem
posiedzenia Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego gdzie uzyskał opinię
pozytywną i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, w związku z czym Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej poddał projekt uchwały pod głosowanie, celem podjęcia uchwały:
Rada Miejska - / jednomyślnie tj. 18 głosami „za”/ - podjęła Uchwałę
Nr XV / 107 / 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 43 / 2007 Rady Miejskiej w
Nowym Tomyślu z dnia 30.03.2007r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Tomyśl na lata 2007-2011.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych na 18 obecnych na sesji w trakcie głosowania,
i 21 osobowy ustawowy skład Rady Miejskiej.
Powyższa Uchwała stanowi zał. nr 13 do protokołu.
e) wyrażenia zgody na zawieranie przez Burmistrza Nowego Tomyśla
kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz nieruchomości
lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, na czas określony do 3
lat w sytuacji, gdy upływa poprzedni, trzyletni okres najmu takich lokali
oraz nieruchomości lokalowych.
Wprowadzenia do tematu dokonał Zastępca Burmistrza Wojciech Ruta. Poinformował,
iż 22.10.2007r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
6
nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Do tej pory w gminie Nowy
Tomyśl funkcjonuje od roku 1990 i nadal zasada, że wszystkie zwolnione lokale użytkowe
wystawiane są do przetargu i każdy zainteresowany handlowiec ma możliwość nabycia
lokalu w trybie przetargowym. Jest to przetarg publiczny , nieograniczony i ten kto da
więcej jest uprawniony do podpisania umowy i wejścia w najem takiego lokalu.
Poinformował, o różnicach jakie były bezpośrednio po roku 1990, czyli po wejściu w życie
ustawy o samorządzie gminnym, po reorganizacji ustroju państwa, kiedy to w pierwszej
kolejności było zadawane pytanie tym, którzy pracowali w zasobach spółdzielczych czy to
PSS, GS, czy innych pracujących w lokalach gminnych, czy są zainteresowani by te lokale
przejąć. Była powołana komisja do prowadzenia tzw. negocjacji początkowych, ustalona
kwota wyjściowa i niektóre lokale do dnia dzisiejszego na tej zasadzie funkcjonują. W roku
1998 nastąpiło dostosowanie stawek z negocjacji do stawek rynkowych. Wtedy to właśnie
podjęta została decyzja przez Radę, że wszystkie lokale pochodzące z negocjacji zostaną
dostosowane do stawek ogólno - rynkowych i tak to do dzisiaj funkcjonuje. Do umów
wpisane są zapisy o możliwości corocznej waloryzacji stawek, jeśli taka waloryzacja jest
wprowadzana, to wcześniej informowana jest o tym Rada. Poprzednio obowiązująca
ustawa dawała możliwość Burmistrzowi przedłużania obowiązujących umów po trzech
latach na kolejny trzyletni okres, bez potrzeby ogłaszania kolejnego przetargu, jeśli dana
osoba była zainteresowana dalszym prowadzeniem lokalu. Takie decyzje były
podejmowane. Nowelizacja ustawy oddała te kompetencje Radzie, czyli każda umowa od
tej chwili musiałaby być przedstawiana na komisji i kierowana na sesję celem podjęcia
odrębnej uchwały. Dlatego też uważano, iż byłaby to dodatkowa znacząca praca, gdyż
tych umów jest sporo, w związku z czym postanowiono wystąpić z projektem uchwały,
który da upoważnienie Burmistrzowi do tego co dotychczas realizował. Pozostawia się w
gestii Rady wszystkie te umowy, które miałyby być na czas dłuższy niż trzy lata. Takie
dwa przypadki już były restauracja „Sandra” i Hotel „Kaniewski”.
Projekt ww. uchwały stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Nit z radnych ani obecnych na sesji nie zabrał głosu w dyskusji nad przedłożonym
projektem uchwały, w związku z czym Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Wlekły
poddał projekt uchwały pod głosowanie, celem podjęcia uchwały:
Rada Miejska - / jednomyślnie tj. 18 głosami „za” / - podjęła Uchwałę
Nr XV / 108 / 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Burmistrza
Nowego Tomyśla kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz nieruchomości
lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, na czas określony do 3 lat w
sytuacji, gdy upływa poprzedni, trzyletni okres najmu takich lokali oraz
nieruchomości lokalowych.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych obecnych na sesji, na 21 osobowy skład Rady
Miejskiej.
Powyższa Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu.
f) zmiany uchwały nr IV / 25 / 2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z
dnia 28.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Tomyśl na
rok 2007.
Pani Marianna Semczyszyn Skarbnik Gminy dokonała wprowadzenia do tematu.
Wspomniała, iż przed sesją radni otrzymali poprawioną wersję projektu uchwały
zmieniającej budżet tegoroczny, który następnie szczegółowo omówiła. Projekt uchwały
zakładał zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 149.495 zł z tytułu podatku od
7
czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urząd Skarbowy na rzecz dochodów
budżetu gminy. O tę samą kwotę zwiększone zostały wydatki:
–
o 9.000 zł zwiększono środki na pokrycie kosztów nadzoru budowlanego i ochrony
obiektu /budynek mieszkalny w Glinnie,
–
o 10.795 zł na wynagrodzenia i pochodne, wynikające z przekwalifikowania stanowisk i
podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz przedłużenia umów na prace interwencyjne.
–
o 95.000 zł na budowę fontanny na pl. Niepodległości w związku z poszerzeniem
zakresu robót.
–
o 34.700 zł podwyższono kwotę dotacji dla NOK-u na remont i wyposażenie sali
konferencyjnej.
Ponadto dokonano zmian w planie gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do przedłożonego radnym projektu uchwały. Projekt
uchwały stanowi zał nr 16 do protokołu.
D y s k u s j a:
Radny Przemysław Brych – pytał jak długo przewidywana jest jeszcze ochrona obiektu
mieszkań komunalnych we wsi Glinno ?
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, iż ochrona przewidziana jest jeszcze w grudniu, do
momentu gdy w sposób jednoznaczny nie zostanie podana energia elektryczna do
obiektu. Były z tym pewne zawirowania.
Radny Jan Klimko – pytał, czy nadzór budowlany na tym obiekcie nie był zaplanowany?
Zastępca Burmistrza – w tym przypadku chodzi o inspektora nadzoru, nie było to
zaplanowane w wydatkach, a nadzór budowlany był wprowadzony, dlatego też trzeba było
wprowadzić te środki. Sądzono, że po przetargu starczy tych środków, okazało się jednak,
że nie, stąd propozycja uzupełnienia , za co przeprosił, iż stawia się Radę przed faktem
dokonanym, ale założenia były inne.
Radny Jan Klimko – wyjaśnił, dlaczego nie będzie mógł poprzeć proponowanych zmian
budżetowych w odniesieniu do kolejnej propozycji zwiększenia środków na budowę
fontanny. Na komisji temat ten był dyskutowany, uważa jednak, że sposób prowadzenia tej
inwestycji był niewłaściwy. Co pewien czas zwiększanie kwoty, która w znaczny sposób
przerosła to co było pierwotnie zakładane w budżecie na ten cel, nie jest sposobem
właściwym prowadzenia inwestycji. Zdaniem radnego gdyby Rada Miejska w roku
ubiegłym wiedziała, że będzie to taki wydatek, to prawdopodobnie nie podjęłaby się tego
zadania, a te środki na pewno przeznaczyłaby na inny cel. Różnica między 80 tys. zł a 345
tys. zł to znaczna różnica i nie jest to pierwsza inwestycja, która zamyka się takim
przekroczeniem pierwotnie planowanej kwoty. Stwierdził, iż jest to kwestia do
zastanowienia przy kolejnym projekcie budżetu, co innego podaje się przy uchwalaniu
budżetu, a co innego jest na zakończenie.
Zastępca Burmistrza – stwierdził, iż przepraszał już na komisjach za dyskomfort w tym
temacie. Wyjaśnił, iż po otrzymaniu dodatkowej wiedzy co do zakresu budowy fontanny,
na posiedzeniach wszystkich komisji, przedstawiona została określona propozycja w tym
zakresie, nikt nie został postawiony przed faktem dokonanym. Zadawane było pytanie,
czy mamy pozostać na etapie tym co zakładano, czy też mamy rozszerzyć zakres
planowanych prac przy uwzględnieniu określonych dodatkowych środków na ten cel. Po
długich dyskusjach komisje ostatecznie stwierdziły, iż należałoby powiedzieć - TAK,
dołożyć tych środków i wprowadzić te proponowane dodatkowe elementy, poprzez które
8
fontanna stanie się bardziej efektowna. Po zasięgnięciu pozytywnych opinii w tym zakresie
również ta sprawa została wprowadzona do przedłożonego w dniu dzisiejszym projektu
uchwały.
Radny Michał Kasper – pytał, czy na ochronę obiektu w Glinnie był przetarg? Stwierdził,
iż inwestycja dot. budowy mieszkań komunalnych podobnie jak fontanna, była
zaplanowana w budżecie, rozstrzygnięty został przetarg, w związku z czym zdaniem
radnego środków nie może zabraknąć, należy tak planować zadanie, by środki od
początku były wystarczające. Obecnie przepraszanie Rady za dyskomfort, uważa za
określenie niewłaściwe. Inwestycja praktycznie została zakończona wprowadzają się
ludzie, a do budżetu wprowadzane zostają środki na pokrycie kosztów nadzoru
budowlanego, co zdaniem radnego jest raczej dziwne.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że na realizacje budynku przy ul. Komunalnej odbył się
przetarg na wykonawstwo całkowite. Elementem składowym jest inspektor nadzoru, który
nie jest wynajmowany przez wykonawcę, ale przez inwestora, w tym przypadku gminę.
Przepraszając za dyskomfort miał na myśli fakt, iż te środki planowano przesunąć z
innego przetargu gdzie sadzono, że tych środków zostanie i taką propozycję planowano
przedłożyć, jednak jak wiadomo, ceny na przetargach poszły w górę, w związku z czym to
się nie udało i stąd propozycja zwiększenia tej kwoty w dzisiejszych zmianach
budżetowych, by móc uregulować te zobowiązania jakie mamy w stosunku do inspektora
nadzoru, który tam wykonywał swoją pracę.
Radny Michał Kasper – zwrócił się z zapytaniem, jaki jest zakres dodatkowych robót przy
fontannie, stwierdził, iż pytał o to na posiedzeniu komisji, ale nie otrzymał odpowiedzi.
Pytał też na komisji, czy jest kosztorys, albo projekt na to zadanie, na co jak stwierdził
radny uzyskał odpowiedź, że nie ma. Od komisji minęło półtora tygodnia, w związku z
czym miał nadzieję, że uda się uzyskać te informacje.
Zastępca Burmistrza – stwierdził, iż nie może się zgodzić z tym, że nie było
przedstawiane na komisjach, co się składa na kwotę 95 tys. zł. Była na pewno o tym
mowa, nie ma ze sobą dokładnych kwot , ale wyjaśnił, iż są to trzy główne elementy:
zamiana oświetlenia z wewnętrznego białego na trójkolorowe / podświetlenie fontanny/
wymiana posadzki na specjalnym podłożu i bocznych płytek ceramicznych na płyty
granitowe,
– ostatni element to stacja uzdatniania wody, tej która powracać będzie z fontanny.
Wcześniej zakładano nie realizowanie stacji uzdatniania wody, tylko puszczenie tej
fontanny bez tej stacji.
Radny Przemysław Brych – korzystając z obecności na sesji Prezesa PWiK, zwrócił się
z zapytaniem, czy taka właśnie stacja uzdatniania zdaniem pana prezesa jest niezbędna?
Prezesa PWiK Marek Wichtowski – wyjaśnił, iż z tych dwóch fontann które są przez
Spółkę obsługiwane, raz w tygodniu wypompowywana jest woda i napuszczana nowa. Nie
zna rozwiązań w przypadku tej nowej fontanny i jak duże ilości wody byłyby potrzebne, do
wymiany, ponadto przy tym rozwiązaniu jakie tam prawdopodobnie jest , ta woda przez
ten czas mogłaby przy naleciałościach z zewnątrz gnić i psuć efekt wizualny. Stwierdził, iż
nie znając szczegółów trudno mu się wypowiadać w tej kwestii.
Burmistrz Henryk Helwing – stwierdził, iż tej budowanej obecnie fontanny pod względem
jej rozwiązań technicznych nie można porównać z żadną z tych, które dotąd funkcjonują w
Nowym Tomyślu. Te fontanny, które funkcjonują dotychczas w mieście nie są wykonane
przez specjalistów od fontann, ale przez osoby miejscowe zajmujące się wieloma innymi
sprawami. Nie są one wykonane w takiej technologii jak obecnie i stąd jak pan prezes
wspomniał woda się psuje, obrasta glonami, zyskuje zielony kolor, co jednak nie
–
–
9
przeszkadza w tych fontannach, które są, gdyż nie ma tam żadnych urządzeń tak
delikatnych jakie będą w tej nowej. Wyjaśnił, iż ta stacja uzdatniania wody jest potrzebna
przede wszystkim do tego by wyeliminować z tej wody to wszystko, co wpływa negatywnie
na urządzenia bardzo specjalistyczne zastosowane w tej fontannie. Na posiedzeniach
komisji mówione było szczegółowo o wszystkich tych faktach. Zwrócił uwagę, iż
zdecydowanie najdroższą sprawą jest właśnie stacja uzdatniania. Przyznał, że
przystępując do realizacji tej fontanny nie miano pojęcia co znaczy nowoczesna fontanna i
co gminę czeka. Nowoczesna fontanna jak się okazało to skomplikowane urządzenie, ale
dające znakomity efekt. Kiedy dowiedziano się, że za planowaną kwotę 250 tys. zł ten
efekt będzie mizerny, zdecydowano się na powiedzenie o tym Radzie i podjęcie kolejnego
ruchu w tym zakresie, by na kolejne dziesięciolecia ta fontanna mogła funkcjonować.
Będzie ta fontanna po zabezpieczeniu odpowiednich środków corocznie eksploatowana
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, czyli fachowców w tym zakresie.
Stwierdził, iż w dniu dzisiejszym wszyscy mają duży dyskomfort, będąc przed podjęciem
takiej decyzji, jednak jak fontanna zostanie uruchomiona, to Nowy Tomyśl i pokolenia
odziedziczą piękny element na głównym placu Nowego Tomyśla, przy największym koszu
świata, przy odnowionym budynku Sądu Rejonowego, który w najbliższym czasie zostanie
podświetlony. Stwierdził, iż zdaje sobie sprawę, że są to duże pieniądze, które jednak
zwrócą się poprzez promocję naszego miasta, o czym zapewnia nas też szefowa firmy
realizującej tę fontannę. Podkreślił, iż promocja to rzecz kosztowna, która efektów nie
przynosi od razu, często po dłuższym czasie i tak może też być i w tym przypadku.
Społeczeństwo czeka na tę fontannę chyba 30 lat. Cieszy też fakt, że na posiedzeniach
komisji w głosowaniach, ta sprawa przechodziła i to przy znacznej ilości głosów.
Podsumowując swoją wypowiedź, Burmistrz stwierdził, iż nigdy nie sądził, że nowoczesna
fontanna może, aż tyle kosztować. Sporo zrobiono już w Nowym Tomyślu i dlatego też
bardzo prosił, by mimo wewnętrznych skrupułów, podpowiedzi co można by w zamian za
te środki zrobić, poprzeć tę budowę i zwiększenie środków w trosce o efekt i dobro miasta.
Radny Adam Frąckowiak – stwierdził, iż niepotrzebna jest tak długa dyskusja nad sprawą
fontanny, należało, o czym wcześniej wspominał na komisjach, przedłożyć projekt
wizualny, który dałby wszystkim obraz jak to będzie wyglądało. Skoro jest to taki dobry
wykonawca, to nie powinien z tym mieć problemów. Kolejna sprawa to dlaczego są takie
duże koszty. Jeśli już budujemy coś takiego, to należałoby zrobić przynajmniej zdjęcia
takich obiektów już wykonanych i przekazać panu burmistrzowi, by mógł pokazać radnym
na posiedzeniach. Jak można głosować nad czymś, co praktycznie nie wiadomo jak
będzie wyglądało. Nie byłoby wówczas takiej zbędnej dyskusji.
Radny jako mieszkaniec tego miasta, stwierdził, iż też mu zależy by było pięknie, ale
dlaczego to są tak duże koszty. Jeśli już budujemy coś pięknego, to należałoby pokazać
ludziom jak to ma wyglądać, by nie było niepotrzebnych dyskusji. Koszty wzrastają ,
wzrastały i jeszcze teraz wzrosły i obecnie przy tych warunkach pogodowych znowu
zachodzi obawa, czy nie będzie jakiegoś aneksu do umowy, czy to nie zdrożeje.
Stwierdził, iż ma taki sam dylemat jak radny Kasper, jak można temat stawiać na sesji,
wcześniej na komisjach nie przedstawiając projektu, budując fontannę firma musi mieć
jakiś projekt. Kolejna sprawa jaka interesowała radnego, to koszt 1 metra kwadratowego
płyty granitowej do wykonania tej fontanny, oraz roczny koszt obsługi fontanny przez
PWiK.
Zastępca Burmistrza – odpowiedział, iż na sam granit do fontanny będzie to kwota
ogółem około 24,5 tys. zł brutto. Są to różnej grubości płyty : 4 cm grubości płyta główna i
1 cm grubości płyta na wyłożenie niecki i ścian bocznych. Według informacji od
wykonawcy koszt 1 m kw. płyty granitowej to ok. 140 zł brutto.
10
Jeśli chodzi o dokumentacje wizualną, to jak wiadomo zdjęcia można zrobić z tych
elementów , które funkcjonują, które są , a takich nie ma. Były na komisjach zadawane
pytania, na które udzielana była odpowiedź. Była przekazywana informacja, że będzie 9
dysz z czego trzy będą pompowały wodę do wysokości 3,5 m, są to podstawowe trzy
pióropusze podświetlane, pozostałe 6 – dysz niższych jako uzupełnienie. Do tego będzie
program, który powodował będzie zmienność pióropuszy i różne ich elementy, tak że
będzie co pewien czas wprowadzane zgodnie z zaprogramowaniem coś nowego.
Co do wizualizacji komputerowej, to koszt 12 tys. zł brutto, które trzeba by wydatkować, by
taką dokumentację uzyskać. Dlatego też odstąpiono od tego. Sprawdzano to we
Wrocławiu, gdzie była też budowana fontanna, też nie podchodzono do wizualizacji, a
efekt można obejrzeć na stronie internetowej.
Burmistrz Henryk Helwing – stwierdził, iż nie da się odebrać atmosfery fontanny bez
fontanny. Można obejrzeć różne fontanny w komputerze, jednak nie daje to tego efektu jak
odbiór na żywo. Klimat przy fontannie wiąże się z kolorem, ruchem, szumem wody, pewną
wilgotnością, otoczeniem. Uważał, iż trzeba by było pojechać gdzieś, gdzie taka fontanna
jest, a podobno przy sejmie w Warszawie i obejrzeć. Uważał, że należy wierzyć tym,
którzy budują fontanny, znają się na tym, są fachowcami w tym zakresie i wykonują nie
pierwszą fontannę. Skoro proponują takie rozwiązania, to są one gdzie indziej
sprawdzone. Urząd jest w posiadaniu zdjęć, ale one nie odzwierciedlają tego co jest w
rzeczywistości.
Prezesa PWiK Marek Wichtowski – stwierdził, iż trudno mu powiedzieć jaki będzie
roczny koszt eksploatacji tej fontanny, gdzie będzie mini stacja uzdatniania wody i dlatego
też dbałość o tą fontannę będzie musiała być całkiem inna niż o dwie pozostałe.
Kalkulacja zostanie przedłożona, dodał iż PWiK nigdy nie było firmą drogą, ale też można
zrealizować te obsługę w inny sposób ogłaszając przetarg na obsługę i może znajdzie się
firma, która zrobi to w niższych cenach.
Poinformował też , że obsługa roczna obecnych fontann kosztuje 7 tys. zł.
Radny Janusz Raj – podkreślił, iż jest to przedsięwzięcie bardzo poważne, ale z drugiej
strony przed chwilą dowiedział się, że władze miasta nie skorzystały z wiedzy i
doświadczenia prezesa PWiK p. Marka Wichtowskiego i jego ludzi – fachowców. Uważał,
że jeżeli projekt został przedstawiony przez wykonawcę, to należało specjalistę od spraw
wodociągowych w osobie pana prezesa i kierownika działu wodociągów poprosić i
przeprowadzić bezpośrednią rozmowę w obecności projektanta, wykonawcy i przyszłego
użytkownika, któremu ten obiekt będzie przekazany, który będzie ten obiekt nadzorował i
konserwował. Poinformował też, że był na placu budowy i zastanawiał się, czy ktoś
udokumentował przebieg rozłożenia rur i całej instalacji, przez zasypaniem. Uważał, ze
pan prezes jako przyszły użytkownik i konserwator fontanny winien być poproszony do
współpracy a przede wszystkim zaznajomiony z planami, tego nie było co zdaniem
radnego stanowi pewne niedopatrzenie w realizacji tego zadania, tych niedociągnięć
można było uniknąć. Są odpowiedzialni za te sprawy naczelnicy w gminie, którzy winni
wiedzieć jak postąpić w takiej sprawie, by do takich sytuacji nie dochodziło na przyszłość.
Podkreślił, iż bezsprzecznie będzie to obiekt wspaniały i ma nadzieje, że przysporzy
miastu splendoru.
Przekazał także, iż mieszkańcy prosili by przynajmniej 3-4 lampy postawić przy okazji tych
prac na placu Niepodległości wzdłuż przejścia dla pieszych przez plac, gdzie w okresie
zimowym, gdzie ciemno już jest od godziny 17:00 do rana, na które to lampy nie starczyło
pieniędzy, a na fontannę 345 tys. zł jest. Uważał, że po wykarczowaniu żywopłotów,
należało ustawić parę lamp a problem byłby inaczej też przez ludzi postrzegany. Pan
11
burmistrz odpowiedział na komisjach, że będzie podświetlony budynek sądu, jak i
fontanna i te elementy mają jakoby wyeliminować potrzebę oświetlenia dodatkowego tego
chodnika. Jak to jednak będzie nie wiadomo, nikt z fachowców w tym zakresie nie
przekazał wiedzy na ten temat, czy będzie to wystarczające oświetlenie placu.
Zastępca Burmistrza – odniósł się do wypowiedzi radnego Raja i udziału PWiK w całym
przedsięwzięciu. Wyjaśnił, iż Przedsiębiorstwo brało udział w fazie przygotowawczej –
wydając warunki przyłączeniowe, także jako przyszły użytkownik, by nie było problemów
co do utrzymania. Pan prezes jest poinformowany o wszelkich działaniach. Co do
nadzoru, to jest wynajęty inspektor nadzoru przy realizacji tej fontanny, którym jest pan
Krzysztof Grzelak i jak stwierdził, który jest pełnym gwarantem właściwego wykonania tej
fontanny zgodnie z wszelkimi wymogami budowlanymi. Potwierdził też, iż jest robiona
cała dokumentacja fotograficzna w trakcie realizacji tej budowy. Wyjaśnił też potrzebę
ustawienia namiotu nad miejscem robót, po to by ochronić wykonawstwo przed
ewentualnymi opadami śniegu czy deszczu, które ostatnio były zapowiadane. Z tego tytułu
nie będzie żadnego dodatkowego kosztu, te koszty związane z wynajęciem namiotu
pokryte zostaną przez wykonawcę robót. Rolą gminy było jedynie pośredniczenie w
załatwieniu wynajęcia namiotu, bez konieczności kupna. Poinformował, iż zamiarem jest
by w dniu 21 grudnia br dokonać tzw. rozruchu technologicznego fontanny na 4-5 godzin
od godz. 14:00, by jeszcze w tym roku bez tej wizualizacji komputerowej była możliwość
zobaczenia co zostało zrobione, a co ma funkcjonować od wiosny roku przyszłego.
Odniósł się także do sprawy oświetlenia przejścia przez plac. Wyjaśnił, iż nie mówił, że nie
chce gmina zamontować oświetlenia przez przejście, a jedynie, że elementem składowym
oświetlenia pl. Niepodległości stanie się podświetlony budynek sądu, co ma być
zrealizowane na przełomie marca -kwietnia przyszłego roku. Wówczas zobaczy się jaki
przyniesie to w połączeniu z podświetleniem fontanny efekt, jeśli nadal będzie za ciemno
to te 3-4 lampy zostaną zamontowane na co miasto stać.
Radny Michał Kasper – stwierdził, iż nie problemem jest fontanna i upiększanie miasta, a
wysoki koszt jaki planuje się ponieść na zrealizowanie tej fontanny. Podkreślił, iż osobiście
nie jest przeciwny ani fontannie, ani upiększaniu miasta, czy też promocji. Należałoby się
jednak zastanowić nad bardzo wysokimi kosztami tego zadania. Potwierdził, iż faktycznie
na komisjach ten temat przechodził, wprawdzie przy paru głosach krytycznych, ale uzyskał
akceptację. Poinformował też, iż spotkał się z zarzutem, że na fontannach się nie zna, co
jak stwierdził, jest faktem, ale w związku z tym postanowił się z tematem głębiej zapoznać.
Poinformował, iż pierwszą rzeczą jest to, że fontanna w naszym przypadku jest
zlokalizowana w tym samym miejscu co była kiedyś, w obrębie starej niecki. Druga rzecz
to przeznaczenie dodatkowej kwoty – 95 tys. zł, które według informacji przekazanej przez
pana burmistrza, ma być przeznaczona na stacje uzdatniania wody w fontannie,
podświetlenie wody oraz wymianę posadzki z płytek na granit. Poprzednia kwota
przeznaczona na realizację tej fontanny to 250 tys. zł. Co do jakości wody w tym basenie
dowiedział się , iż musi ona być w standardzie wody basenowej, ponieważ ta woda ma
kontakt z ludnością. To przewiduje norma.
Co do oczyszczania wody, to nie można usunąć glonów zwykłymi metodami, a jedynie
metodami chemicznymi, a środki chemiczne kosztują niecałe 100 zł na 50 l.
Przekazał tez kilka informacji co do cen i kosztów. W Polsce buduje się fontanny różnymi
metodami. Jest sporo firm firm, które się tym zajmują, najbliższa pana Gutkowskiego w
Lesznie, jest też firma AKWA, zajmująca się budową i sprzedażą elementów do
wyposażenia fontann. Przekazał, iż ostatnia realizacja firmy Gutkowski według ich strony
internetowej to rok 2001, po tym okresie nie zamieścili żadnego wpisu. Jest tam ok. 5-6
prezentacji, w tym żadnej fontanny. Jeśli chodzi o budowę fontanny przy sejmie w
12
Warszawie, nie budowała jej firma Gutkowski.
Poinformował też o kosztach urządzeń : najdroższe pompy są w granicach 8 tys. zł, są to
pompy o wydajności 7m 3 /min i dające strumień do wysokości 30m w górę. Koszty pomp
się zaczynają od kilkuset złotych. Jednym z producentów pomp jest firma w Lesznie. Co
do dysz, to jest ich wiele ceny tez różne w zależności od rodzaju i wielkości od kilkuset
złotych do ok. 6 tys. zł. Są dysze kilku strumieniowe tworzące tzw. kule jak i pojedyncze
które są znacznie tańsze. Interesował się też cenami elementów wykonanych z PCV, są to
elementy ciśnieniowe, które stanowią niewielki wydatek w całości. Co do lamp to też są
różne i ich cena kształtuje się od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Zwrócił też
uwagę, iż firma AKWA zajmująca się sprzedażą elementów do wyposażenia fontann w
swoim cenniku ma zapis, iż ceny obowiązują dla odbiorców indywidualnych, a dla
odbiorców instytucjonalnych istnieje możliwość negocjacji cen. Stwierdził, iż są też firmy,
które produkują fontanny gotowe, jako przykład podał fontannę z piaskowca, rzeźbiona o
średnicy 10m, która kosztuje 17.900 zł. Koszt natomiast płyty granitowej o powierzchni ok.
1 m2 i grubości 2 cm, to od 200 do 600 zł.
Zwrócił też uwagę na pewne prace wykonywane przy realizacji fontanny na pl.
Niepodległości a mianowicie układanie prętów zbrojeniowych. Radny przekazał swoje
obawy w tym zakresie.
Stwierdził ponadto, iż na początku przyszłego roku będzie przygotowywany wniosek
absolutoryjny i jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej będzie musiał odpowiedzieć na
pytanie, czy budżet gminy jest celowy, gospodarny, legalny i rzetelny. Odpowiadając na te
pytania jak stwierdził, chciałby być zgodny z własnym sumieniem i przekonaniem, że
dobrze wykonuje swoją rolę.
Burmistrz Henryk Helwing – stwierdził, iż z dużym zainteresowaniem jak zwykle
wysłuchał wystąpienia przedmówcy. Wsłuchując się dokładnie w te informacje, można by
przyjąć, że można było tę fontannę wykonać własnymi siłami, wykorzystując jedynie
wszechwiedzę pana radnego. Ceniąc wiedzę i skrupulatność pana radnego, pan Burmistrz
podkreślił, iż w dalszym ciągu nie uznaje radnego jako specjalisty od fontann. Ceni go jako
chemika, ale ma wątpliwości co do znajomości techniki nowoczesnych fontann z pełnym
nowoczesnym wyposażeniem.
Wyjaśnił również, iż na posiedzeniach komisji nie przekazywał, że fontannę w Warszawie
budowała firma Gutkowski, a jedynie, że otrzymał informację, iż podobna fontanna jest w
Warszawie przy sejmie. Podkreślił, iż każdy winien robić to, na czym się zna. Jeżeli mamy
projekt, firmę, która to wykonuje, to należałoby zawierzyć tej firmie, gdyż cały efekt ich
pracy pozostanie na placu i tutaj będzie miała potwierdzenie lub zaprzeczenie swoich
umiejętności, a chce przecież dalej budować i zależy jej na dobrym wizerunku. Dlatego
też nie uważa, aby w sposób nieodpowiedzialny wprowadziła gminę w problemy. Ten
element kosztowy zdaniem pana Burmistrza nie jest elementem, który jak stwierdził
„położy gminę na łopatki”. Stwierdził też, iż osobiście za mniejsze pieniądze byle jakiego
efektu by nie proponował, gdyż nie chciałby aby potem mówiono o podejmujących
decyzję, że nie mieli wyobraźni. Trudno też byłoby potem coś takiego poprawiać.
Powtórzył pan Burmistrz i potwierdził to , co mówił wcześniej na komisjach, że mimo iż jest
to bardzo kosztowne, to Nowy Tomyśl powinien zmobilizować się i pozostawić taką
fontannę dla potomnych.
Radna Barbara Jandy – podkreśliła, iż temat fontanny był bardzo mocno analizowany i
dyskutowany na wszystkich komisjach Rady, na sesji jest to powtórzenie tylko dlatego by
pozostałe osoby uczestniczące w sesji mogły zapoznać się z tematem i wysłuchali
ewentualnych uwag radnych, co do tej sporawy. Stwierdziła, iż odniosła wrażenie, że
niektórzy radni tak przedstawili ten temat, jakby to gmina wybrała na wykonawcę firmę
13
jakiegoś znajomego. Podkreśliła, iż był zorganizowany przetarg, który został opublikowany
na stronie Urzędu zamówień publicznych i mogły startować w nim firmy z całej Polski.
Wystartowała jedna firma, przetarg jest ważny na taką kwotę. Co do celowości budowy
tego przedsięwzięcia już zamierzenia były podjęte wcześniej. Natomiast kwota wyszła w
trakcie przetargu. Stwierdziła, iż wiadomym jest, że w trakcie realizacji wychodzą pewne
koszty dodatkowe, tak się dzieje wszędzie, nawet przy zwykłym remoncie prowadzonym
we własnym domu. Wychodzą dodatkowe jakby pomysły do realizacji tego
przedsięwzięcia, o czym była mowa na posiedzeniu Komisji Oświaty, której przewodniczy i
te stwierdzenia były jakoby podsumowaniem tematu, dlatego też dziwi wystąpienie
radnego Kaspra, który jest członkiem tej samej komisji i w niej uczestniczył.
Podkreśliła, że jesteśmy za biedni, by robić coś połowicznie, jeżeli mamy robić, to efekt
końcowy winien być taki, byśmy byli z niego zadowoleni.
Na zakończenie poprosiła pana przewodniczącego o zamknięcie dyskusji na ten temat.
Radny Przemysław Brych w celu urwania wszelkich spekulacji poprosił o przedstawienie
dokumentacji - konkretnego kosztorysu na poszczególne elementy budowy tej fontanny ,
oczywiście w Urzędzie w określonym terminie, celem zapoznania się z tym materiałem
przez Radę.
Radna Barbara Jandy zwróciła uwagę, iż Komisja rewizyjna będzie miała wgląd do
dokumentów badając całe zadanie, przebieg postępowania, a nie cała Rada, gdyż to
byłoby bez sensu. Komisja to przeanalizuje i będzie to też podstawą oceny działań
Burmistrza do absolutorium za 2007r.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wlekły podsumowując dyskusję
stwierdził, iż sprawę kosztów budowy fontanny / kosztorysy / kieruje jako wniosek - do
analizy przez Komisję Rewizyjną .
Radny Janusz Raj – uważał, że jeżeli jest taka wola radnych zainteresowanych tą
dokumentacją, to nie należy zamykać i uniemożliwiać, a powiedzieć na jakim pokoju w
Urzędzie i u kogo znajduje się cała dokumentacja -kosztorys by umożliwić
zainteresowanym radnym wgląd do sprawy. Te dokumenty uważał, że nie są tajne, a
jawne i zainteresowani winni mieć możliwość zapoznania się z dokumentacją. Nie chodzi
o to by całą radę zapoznawać z tym, ale dać możliwość tym, którzy sprawą są
zainteresowani.
Po wyczerpaniu dyskusji nad projektem uchwały, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wlekły zamkną dyskusję i poddał projekt uchwały zmieniającej budżet pod
głosowanie, celem podjęcia uchwały:
Rada Miejska - / 13 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących” / - podjęła
Uchwałę Nr XV / 109 / 2007 w sprawie zmiany uchwały nr IV / 25 / 2006 Rady
Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Nowy Tomyśl na 2007r.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych obecnych na sesji, na 21 osobowy ustawowy
skład Rady Miejskiej.
Powyższa Uchwała stanowi zał. nr 17 do protokołu.
14
Przed ogłoszeniem przerwy Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wlekły –
poinformował obecnych na sesji, iż okazał się 3. numer Przeglądu Nowotomyskiego. Na
tytułowym zdjęciu jest pani Zofia Nitsche w tym numerze jest zamieszczony wywiad z
panią Zofią, jest to kawał historii. Z rzeczy aktualnych wywiad z panem Krzysztofem
Kromą, można przeczytać o jego firmie, jak również o Jarmarku Chmielo - Wikliniarskim,
jest to już 30. jarmark. Stwierdził, iż czasopismo to jest doskonałym miejscem na
udokumentowanie tej najbliższej historii i dnia dzisiejszego. Podziękował publicznie panu
Bogumiłowi Wojcieszakowi, który trzyma to wszystko w ryzach i podkreślił, że wszyscy
autorzy tekstów robią to bezpłatnie, zaprosił obecnych do współpracy i poprosił o
przekazywanie informacji na ten temat znajomym, krewnym, którzy przyjeżdżają do
Nowego Tomyśla, szczególnie obecnie w okresie przedświątecznym. Przy okazji
wszystkich Świętych dało się zauważyć zainteresowanie tym kwartalnikiem przez osoby,
które kiedyś tu mieszkały, gdyż jest to kompendium wiedzy z danego okresu.
Zainteresowanych zachęcił do kupna Kwartalnika na miejscu, cena nadal 8 zł .
Po czym ogłosił półgodzinną przerwę do godz. 12:15 .
Po przerwie wznowiono obrady od punktu 5) przy obecnych na sali obrad 16 radnych.
Usprawiedliwili swoją dalszą nieobecność na sesji : radna Barbara Jandy i radny Tadeusz
Plenzler.
Ad.5.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym .
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wlekły – poinformował, iż krótka
informacja o działaniach Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym
została przekazana radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. W związku przebywaniem
pana Przewodniczącego na zwolnieniu lekarskim, na ewentualne pytania zostanie
udzielona odpowiedź na kolejnej sesji.
Brak zgłoszeń do dyskusji. Informacja została przyjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad.6.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Tomyśla w okresie
międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wlekły poinformował, iż wszyscy radni i
sołtysi otrzymali sprawozdanie w wersji pisemnej, zapoznali się z jego treścią w związku z
czym otworzył dyskusje nad przedłożonym sprawozdaniem, które stanowi zał. nr 19 do
niniejszego protokołu. :
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Jan Klimko – poprosił o przybliżenie zapisu
pkt 4 na 1 str sprawozdania – dot. zapoznania się z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w
sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla 3 działek
położonych w Nowym Tomyślu.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, iż Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zwrócił się z
pismem do Burmistrza w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności aktualnego terenu budownictwa mieszkaniowego wysokiego przy ul.
Wypoczynkowej . W piśmie chodzi o możliwość przejęcia tychże wymienionych działek z
15
bonifikatą 99% tak samo jak Rada ustaliła w poprzedniej kadencji bonifikatę na grunty w
użytkowaniu wieczystym dotyczącym budownictwa mieszkaniowego wysokiego na os.
Batorego i os. Północ, ul. Wypoczynkowa z pominięciem tzw. dróg, które zastrzegła sobie
Rada , gdyż może w przyszłości będą one podlegały prywatyzacji ale w inny sposób,
chodziło też o środki jakich pozbyłaby się gmina. Te działki, o których mowa w piśmie
Spółdzielni dotyczą terenu pod dwoma blokami na ul. Wypoczynkowej, jeden już powstał
jest zamieszkały, a drugi w trakcie realizacji. Dodał, iż obecnie sprawa jest w trakcie
wyceny i trafi na posiedzenia komisji Komunalnej oraz Komisji Finansów przed sesją w
dniu 14.12. br.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Markowski dodał, że bardzo zależy
Spółdzielni na tym, by temat trafił na sesje 14 grudnia br. gdyż musi zostać dokonane
przeniesienie własności na tych mieszkańców i do końca roku zawarte umowy. Można to
przenosić z wieczystym użytkowaniem, ale lepiej jak ten grunt jest własny i stąd prośba o
pozytywne rozpatrzenie wniosku, gdyż obecnie występuje o to Spółdzielnia, a w
przyszłości musieliby występować o to poszczególni mieszkańcy. W związku z czym prosił
w imieniu tych mieszkańców, by ta bonifikata jednak była.
Radny Jan Klimko – pytał jaki jest koszt zakupionej ściany reklamowej, która stoi na sali
posiedzeń w Urzędzie? Kolejne pytanie dotyczyło rozbudowy istniejącego systemu
monitorowania miasta o dwa dodatkowe punkty obserwacyjne, gdzie zostaną
zamontowane?.
Burmistrz Henryk Helwing – w ramach tego punktu przekazał obecnym, iż po raz
pierwszy w obradach sesji uczestniczy pani mgr inż. Ewelina Szofer - Pajchrowska , która
z dniem 1 grudnia br. obejmie funkcję naczelnika nowego Wydziału Rozwoju i Promocji w
Urzędzie Miejskim. Przedstawił panią naczelnik informując o jej kwalifikacjach
zawodowych oraz przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej. Życzył, aby rozpoczynając
od 1 grudnia swoistą nową przygodę zawodową, podjęta praca przynosiła osobistą
satysfakcję, a wszystkim dla których będzie pracowała pożytek społeczny, który będzie
powodował efekty dodatnie w zakresie rozwijania miasta i gminy Nowy Tomyśl.
Korzystając z udzielonego głosu, poinformował zebranych , iż otrzymał z Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii –
Ośrodka Regionalnego w Poznaniu list gratulacyjny dotyczący udziału trzech osób tj. p.
Arkadiusza Wieczorka komendanta Straży Miejskiej , p. Sławomir Mikułko pracownika
Komendy Powiatowej Policji i p. Mateusza Jandy pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w opracowywaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach realizacji
Ogólnopolskiego projektu wsparcia regionalnych i lokalnych społeczności w
przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym. Kserokopia listu stanowi zał., nr 20
do protokołu.
Podziękował wszystkim wymienionym w liście panom w obecności Rady i gości za udział
w przygotowaniu programu i ich twórczą postawę. Jednocześnie pogratulował szefom firm,
z których to przedstawiciele brali w tym udział i zaznaczył, iż miał okazję osobiście
uczestniczyć w jednym ze spotkań w trakcie którego miał okazje zapoznać się z ich
wystąpieniami i programem, który został opracowany. Był to program wzorcowy, który
został przyjęty jako wskazanie, jak to można w gminach rozwiązywać.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, iż koszt zakupionej ściany reklamowej to 6.031 zł brutto.
Jeśli chodzi o kamery, to jedna zostanie zamontowana na budynku na samym narożniku
pl. Niepodległości – wylot na ul. Zbąszyńską / nad sklepem mięsno - wędliniarskim /.
Druga przy wejściu z Placu Niepodległości w ul. Mickiewicza / będzie to kamera
obrotowa /. Ta zdjęta z tego miejsca jest przygotowana do wykorzystania w celach
16
różnorakich, np. monitorowania Jarmarku Chmielo - Wikliniarskiego, gdyż jest propozycja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej na puszczenie tego w telewizji kablowej, a może i w
internecie jak się odbywało nagrywanie przebiegu budowy Kosza na pl. Niepodległości.
Docelowo ta kamera ma zostać wykorzystana do monitoringu placu przy Urzędzie.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Markowski – dodał, iż Spółdzielnia
udostępni swoją sieć też do monitorowania, ale chciałby aby gmina zaplanowała pewne
środki przynajmniej na kamery. Poinformował, iż Spółdzielnia przewiduje w tym roku
położyć światłowód blisko Komendy Policji, po to by teren osiedla móc wykorzystywać
przy instalacji telewizji kablowej, by nie było potrzeby korzystania z łącza radiowego. Tym
samym będą tańsze kamery. Dodał, iż jest kilka miejsc na osiedlu, które warto byłoby
objąć monitoringiem. W informacji przekazywanej mieszkańcom zawsze mówi, że miasto,
Burmistrz pamięta o spółdzielni.
Radny Jan Klimko – pytał o zapis z pkt 6) sprawozdania, czy Chór Męski „ARION” ma
jakieś związki z Nowym Tomyślem?
Burmistrz Henryk Helwing – wyjaśnił, iż Chór „ARION” prowadzony jest przez dyrektora
szkoły Muzycznej w Zbąszyniu i mamy z tym chórem takie związki jakie mamy z dyrekcją
szkoły w Zbąszyniu. Ponadto zespół muzyczny, który towarzyszy temu chórowi
prowadzony jest przez nauczyciela tejże szkoły Muzycznej, który dojeżdża z Poznania do
Zbąszynia już kilkanaście lat i bywało, że zapraszani byliśmy na uroczystości tego typu do
Zbąszynia, stąd zaproszenie dla Burmistrza na uroczyste występy tego Chóru do
Poznania.
Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem czy wpłynęły jakieś oferty na
przetarg na dalsze prowadzenie Kina w naszym mieście.
Zastępca Burmistrza – poinformował, iż przetarg na kino został rozstrzygnięty, wpłynęła
tylko jedna oferta pana Łukasza Gularka o 100 zł niższa niż była dotychczas. Do tej pory
było 700 zł, obecnie w ofercie było 600 zł miesięcznie. Jedna oferta została złożona i
zgodnie z procedurą zaakceptowana, gdyż opinia komisji była pozytywna by w formie
przetargu realizować dalsze prowadzenie kina .
Radny Michał Kasper – poprosił o kilka dodatkowych słów do udziału pana Burmistrza w
wojewódzkim seminarium „Inwestycje w kapitał ludzki w gminach jako czynnik
przyspieszenia rozwoju gospodarczego”, pytając czy gmina Nowy Tomyśl może coś
wykorzystać z tego programu.
Burmistrz Henryk Helwing – wyjaśnił, iż nasza gmina jako ta, która w skuteczny sposób
po raz piąty uczestniczyła w konkursie Gmina Fair Play , gdyż posiada już Złotą Statuetkę
Gminy Fair Play, poproszona została, by zorganizować takie seminarium przy
współudziale organizatorów konkursu w Warszawie czyli Krajowej Izby Gospodarczej.
Nasza gmina odpowiedziała na to pozytywnie, że będzie gościła grupę osób z terenu
województwa Wielkopolskiego i kilkanaście osób do nas przybyło. Przyjęte zostały dwa
zasadnicze punkty, w pierwszym zaprezentowano to wszystko co w jakiś sposób pozwala
poznać Nowy Tomyśl, przygotowana została odpowiednia prezentacja, którą przedstawiła
pani Joanna Strugała wspólnie z panią Marzeną Kortus. W tej prezentacji na samym
końcu głos zabrał również pan Burmistrz, pokazując w jaki sposób my jako Nowy Tomyśl
próbujemy inwestować w kapitał ludzki wychodząc z takiego oczywistego założenia, że
wszystko przez człowieka i dla niego i jeżeli się cokolwiek zyskuje, to dlatego, że są zdolni
ludzie, którzy potrafią łączyć się w mądre zespoły i dokonywać rzeczy nieraz bardzo
ważnych, wyróżniających się wśród innych środowisk. Na przykładach wskazane zostały
te najbardziej spektakularne punkty jak np.: muszla koncertowa, kosz, czy stodoła
olęderska. Są też dziesiątki innych, które bez ludzi by nie powstały i to za środki od
17
sponsorów. Na zakończenie zabrały głos panie z Warszawy, które w sposób bardziej
naukowy naświetliły właśnie ten problem - inwestycji w kapitał ludzki jako czynnik
przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Podziękowały, iż udało się nam zgrabnie
nawiązać do dobrych doświadczeń Nowego Tomyśla dzięki czemu ułatwiliśmy im zadanie,
była to swego rodzaju podbudowa praktyką tego co w Nowym Tomyślu ma zastosowanie.
Na tym zakończono dyskusję i tym samym przyjęto do wiadomości sprawozdanie.
Ad.7.
Interpelacje i zapytania radnych :
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wlekły poinformował, iż w okresie
międzysesyjnym nie wpłynęła do Rady żadna interpelacja na piśmie, w związku z czym
otworzył dyskusję, umożliwiając zgłaszanie interpelacji ustnych:
Radny Jan Klimko – pytał ile procent podwyżki zostało zaplanowane w przyszłorocznym
budżecie dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych?
Była rozmowa o 10%, a prawdopodobnie jest 5%, w projekcie jest tylko kwota .
Kolejne pytanie dotyczyło przeglądu oświetlenia przejść dla pieszych w mieście, która to
potrzebę zgłaszał panu burmistrzowi na komisji. Czy zostało to zrobione i czy są jakieś
konkretne zalecenia? Stwierdził, iż w okolicy Biedronki gdzie był wypadek śmiertelny na
przejściu dla pieszych, w godzinach wieczornych jest dość ciemno. Lampy są tak
rozmieszczone, że ich światło kończy się na przejściu, czy nie warto byłoby pomyśleć o
doświetleniu tego przejścia i dokonać przeglądu pozostałych.
Kto z kombatantów z naszego terenu był zaproszony na odsłonięcie pomnika państwa
podziemnego do Poznania. Wie, że był wyjazd, a gmina nasza dawała pewne środki na
ten cel.
Kolejna sprawa dotyczy obcinania drzew. Miłośnicy przyrody pytają, czy w Urzędzie
Miejskim i podległych panu Burmistrzowi placówkach są osoby merytorycznie
przygotowane, przeszkolone do nadzorowania tego zadania, gdyż są uwagi co do
sposobu wykonywania tych prac.
Czy jest możliwość przy asfaltowaniu dróg poza miastem gdy są bardzo kręte na ich
wyprostowanie?
Radny Janusz Raj - pytał czy budynek w Glinnie / mieszkania komunalne / jest już w
całości zasiedlony, czy jest może ustalona już lista osób do zasiedlenia, ale nie wszyscy
się wprowadzili. Stwierdził, iż potrzeby w tym zakresie są ogromne, stąd to pytanie?
Radny Stanisław Rybarczyk – zwrócił się z zapytaniem do przedstawiciela Policji,
odnośnie ul. komunalnej, gdzie dwa razy w tygodniu odbywają się targi. Po prawej stronie
jest zakaz parkowania, a nagminnie stoją tam samochody, nieraz jest takie zatłoczenie na
tej ulicy, że trudno przejechać. Co ewentualnie policja może zrobić by to wyeliminować i by
była możliwość przejazdu ?
Radny Michał Dziewiałtowski – Gintowt powrócił do sprawy przejść dla pieszych, który
to temat poruszał na poprzedniej sesji. Stwierdził, iż ostatnio przewodniczący rady zwrócił
mu uwagę, że jeśli coś było zgłaszane na komisji, to na sesji nie trzeba o tym mówić.
Sprawdzał w regulaminie i nie ma nigdzie takiego zapisu, że w danej sprawie można
występować tylko jeden raz. W związku z czym ponownie, po raz trzeci pytał w odniesieniu
do tej sprawy, czy w przyszłorocznym budżecie nie znalazłyby się środki na dwukrotne
18
malowanie pasów na przejściach. Przed jesienią zrobić przegląd i tam gdzie jest to
potrzebne poprawić. Kiedy pytał jesienią gdy było jeszcze ciepło o możliwość
pomalowania ponownego, otrzymał odpowiedź od zastępcy burmistrza Wojciecha Ruty, że
nie ma na to pieniędzy, co ma się nijak do tego co dzisiaj uchwalała Rada. Okazuje się że
pieniądze są i to dość duże a to jest wydatek raczej niewielki.
W związku z czym pytał czy oprócz tradycyjnego malowania pasów na koniec kwietnia
mogłyby być malowane na początku sezonu jesiennego ponownie, tam gdzie zajdzie taka
potrzeba?
Kolejna sprawa to dotychczas nie rozstrzygnięta sprawa wypłaty odszkodowania z
ubezpieczenia szkolnego dla poszkodowanej w wypadku uczennicy Gimnazjum w Borui
Kościelnej. Matka dziewczynki twierdzi, że żadnego odszkodowania jeszcze nie
otrzymała, a spotkały ją jedynie nieprzyjemności, jakie nie sprecyzowała.
Czy ta sprawa będzie załatwiona, dlatego, że pan Ruta obiecywał, że zostanie to
załatwione przez PZU, że gmina zostanie potraktowana jako tzw. wyjątkowy klient .
Radny Mariusz Brych – zabrał głos również w sprawie pasów na jezdni, chodzi o ul.
Kolejową za torami przy Gminnej Spółdzielni i Urzędzie Skarbowym , uważał, iż w tym
rejonie winny pojawić się pasy jako przejście dla pieszych o czym należałoby przypomnieć
zarządcy tej drogi a mianowicie Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich.
Ad.8.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Komendant Powiatowy Policji – odniósł się do sprawy znaku zakazu parkowania po
prawej stronie ul. Komunalnej. Stwierdził, że skoro taki znak został tam ustawiony, to
widocznie jest potrzebny, Zwrócił uwagę, iż takich miejsc na terenie miasta jest sporo.
Stwierdził też, że oprócz Policji takimi sprawami zajmuje się Straż Miejska. Postara się
wspólnie ze Strażą Miejską sprawdzić ten rejon i zadbać o to by przepisy ruchu
drogowego były przestrzegane. Jeżeli pouczenia i mandaty nie wystarczą kierowcy nadal
będą parkować samochody w miejscu niedozwolonym będzie trzeba pomyśleć o
ustawieniu w tym miejscu jakiś słupków betonowych czy kwietników by uniemożliwić
parkowanie, a jednocześnie zapewnić pieszym bezpieczne poruszanie się po chodniku a
kierowcom przejazd tą ulicą.
Prezes PU ZGM Adam Janelt – odpowiadając na pytanie radnego Raja poinformował, iż
11 osób przyjęło mieszkania w budynku na ul. Komunalnej. 9 osób już się
zagospodarowało, jedna osoba odmówiła przyjęcia lokalu, Urząd prowadzi negocjacje .
Oficjalne objęcie mieszkań jest od 1 grudnia 2007r.
Zastępca Burmistrza Wojciech Ruta – udzielając odpowiedzi na zadane pytania,
rozpoczął od sprawy odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Stwierdził, iż chodzi o dwie
osoby nie jedną i faktem jest, że miało to być zrealizowane w ramach specjalnego
potraktowania Urzędu jako długoletniego ubezpieczonego. W całą tą sprawę wtrąciła się
jednak osoba, która długi czas wcześniej pracowała w tej instytucji i nastąpiły obawy, że
mogłyby być z tego tytułu określone konsekwencje, dlatego też firma wycofała się z tak
polubownego a wręcz ugodowego załatwienia sprawy. Zastępca Burmistrza stwierdził, iż
nie wycofuje się z tego co mówił wcześniej, ma na to pisemne oświadczenie. Ma też
oświadczenie ubezpieczyciela dlaczego nie zrealizował odszkodowania w takim trybie.
Zobowiązał się jednak, że tak czy inaczej do wypłaty odszkodowania dojdzie jeszcze w
19
tym roku o czym obydwie osoby na piśmie zostały poinformowane. Ubezpieczyciel czeka
obecnie na zakończenie sprawy karnej wobec osoby, która spowodowała całe to
zamieszanie, chce zapoznać się z wynikiem sprawy karnej po to by zadecydować jak ma
się odbyć sprawa wypłaty odszkodowania. Po sesji zostanie udzielona też
ubezpieczycielowi informacja na zadane pisemnie pytanie co do sygnatury sprawy karnej.,
co może przyspieszyć bieg sprawy wypłaty odszkodowania dla dwóch osób.
Co do podwyżki dla pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych –
zaplanowane zostało na rok przyszły w budżecie 5% podwyżki z tzw. środków gminnych
plus 2% z tzw. wydatków rzeczowych. Każdy z dyrektorów przygotował analizę z czego te
2% ma pochodzić. Łącznie planowana podwyżka dla pracowników niepedagogicznych w
placówkach oświatowych na rok przyszły to 7%.
Przegląd oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych – się jeszcze nie zakończył. Gmina
oczekuje rozpoczęcia prac modernizacyjnych przez firmę ENEA. Mamy już zabezpieczone
miejsce na magazyn, winno się to rozpocząć na dniach. Wraz z rozpoczęciem tych prac
będzie odbywał się ten przegląd o którym, radny Klimko mówił po to, by elementy, które da
się wprowadzić przy realizacji tego zadania zaraz uzupełniać. Na pewno nie we
wszystkich miejscach uda się uzupełnić oświetlenie, gdyż nie wszędzie są słupy. W takich
sytuacjach trzeba będzie przygotować dokumentację techniczną , uzgodnienia i trochę to
potrwa, ale jest to do wykonania. Te miejsca gdzie ta jakość oświetlenia będzie mogła być
poprawiona, na bieżąco będzie poprawiana.
Nadzór nad podcinaniem drzew. W Urzędzie jest osoba merytorycznie przeszkolona w tym
zakresie, nie jest to osoba, która wydaje określone decyzje w tym zakresie, ale
przeszkolona merytorycznie, która w przypadku konieczności podcięcia gałęzi drzew
wskazuje w jaki sposób to wykonać. Takimi osobami są pan Zenon Chmielnik oraz p.
Mieczysław Geisler. Jeśli chodzi o duże drzewa a przede wszystkim zabytkowe to
każdorazowo decyzje wydaje konserwator przyrody i w takich przypadkach wycinka
zlecana jest firmie specjalistycznej, która ma uprawienia do wykonywania tzw. przycinki
takich drzew. Jeśli chodzi o szkoły, przedszkola, czy inne placówki, to takich osób tam nie
ma i jeżeli cokolwiek takiego tam się odbywa, to zawsze winno to być w uzgodnieniu z
odpowiednim wydziałem Urzędu Miejskiego.
Prostowanie dróg na terenie wiejskim. Jeśli nie chodzi o jedną konkretną drogę, a
generalnie o kierunkowe działanie, to jest z tym problem. Drogi, które funkcjonują, które
wynikają z podziałów geodezyjnych wynikają ze stanów zastanych. Często jest tak, że
związane jest to z płotami, innymi ogrodzeniami. Procedury związane z wytyczeniem
nowego przebiegu danej drogi, to sprawy długotrwałe, związane przede wszystkim z
dogadaniem się z właścicielami sąsiednich gruntów, wykupami. Kolejna sprawa to problem
z odwodnieniem, często jest tak, że droga jest wytyczona w tzw. gruncie, który jest w
rzeczywistości, bo wytyczył rów jakiś stan wody, rów funkcjonuje, a wzdłuż rowu
wytyczono drogę. Jeżeli miałoby dojść do prostowania tych dróg, to należałoby wówczas
zabezpieczyć kolejne środki na odwodnienie terenu i konserwacje rowów. Byłoby to po
pierwsze bardzo kosztowne, a jeśli są załomy, to według przepisów dotyczących prawa
budowlanego w zakresie budowy dróg które nie powinny powodować niebezpieczeństwa.
Jeżeli takie niebezpieczeństwo stwarzają, to są odpowiednie znaki, które można by
ustawić i wprowadzić na tym terenie ograniczenie prędkości. Na ile kierowcy z tego
korzystają to inna sprawa. Jest to więc problem z przygotowaniem dokumentacji a
wcześniej z uregulowaniem stanu gruntu w taki sposób, by faktycznie te drogi, które dzisiaj
20
są krzywe starać się wyprostować.
Parkowanie przy ul. Komunalnej - poinformował, iż czeka na odbiór łącznik między ul.
Komunalna a Konopnickiej, jest to jeszcze teraz zagrodzone, ale po otwarciu złagodzi to w
pewien sposób ruch na samej ulicy Komunalnej, będzie to odciążeniem terenu przy tzw.
starym targowisku. Ostatnio część handlujących przeniosła się na nowe targowisko, jest
wolny rynek i mają do tego prawo. Jeżeli taka tendencja będzie się utrzymywać, to ten
ruch przy starym targowisku powinien zmaleć a dla tych którzy jadą z kierunku ul.
Kościuszki dalej do Starego Tomyśla będzie taka możliwość, że nie będą musieli
przedostawać się obok starego targowiska a korzystać z przejazdu łącznikiem w kierunku
ul. Konopnickiej i dalej do swojego przejazdu i celu.
Dwukrotne malowanie przejść dla pieszych – kwota na ten cel jest zabezpieczona w
przyszłorocznym budżecie i po wiosennym malowaniu planowane są poprawki tych
najmniej widocznych miejsc na jesień, co rozpoczęłoby się tuż przed rozpoczęciem roku
szkolnego. Obecnie pogoda jest jaka jest i trudno by to robić obecnie, gdyż nie
przyniosłoby to zamierzonego celu.
Burmistrz Henryk Helwing - wyjaśnił, iż przedstawiciele samorządu gminy i powiatu byli
na uroczystości odsłonięcia 26 września br. w Poznaniu Pomnika Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej wraz z młodzieżą szkolną i przedstawicielami OSP
odpowiednio oznakowani, jako reprezentacja z terenu gminy. Gmina nie była
organizatorem a jedynie uczestnikiem, który pozytywnie odpowiedział na prośbę udziału.
Może w tym tłumie byli i kombatanci z tego terenu, ale trudno było kogoś dostrzec.
Sekretarz Gminy Maria Ceglecka – na stwierdzenie radnego Klimko, iż podawał kiedyś
adresy osób, wyjaśniła, iż tamta sprawa nie dotyczyła tego wyjazdu, ale podania informacji
o możliwości indywidualnego zamówienia tabliczek z imieniem i nazwiskiem osoby
poległej w wyniku działań wojennych – celem umieszczenia ich na pomniku. Było to
jedynie działanie informacyjne.
Ad.9.
Wolne wnioski i informacje.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wlekły poinformował, iż zgodnie z
wymogiem ustawowym w terminie do końca października otrzymano z Urzędu
Skarbowego - informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych zarówno
tych obecnej kadencji jak i radnych poprzedniej kadencji oraz pracowników
samorządowych zobowiązanych do ich składania za 2006r.
Zapoznał zebranych z wynikami dokonanej analizy, zwracając szczególną uwagę na
popełniane nadal błędy przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych. Pismo Nr
ZD/4122-190/07 z dnia 29.10.2007r. stanowi zał. nr 21 do niniejszego protokołu.
Radny Jan Klimko – przekazał informacje zgłaszana przez mieszkańców odnośnie ul.
Ogrodowej, na której w ostatnim czasie jest bardzo ciemno, a Urząd jest tak ładnie
oświetlony.
Sołtys wsi stary Tomyśl Adam Krym – poinformował, iż została zakończona kanalizacja
sanitarna w Starym Tomyślu, w związku z czym zaprosił wszystkich do udziału w
oficjalnym odbiorze kanalizacji, który będzie miał miejsce w dniu 10 grudnia 2007r. o godz.
13:00. Zaprosił do Technikum gdzie będzie możliwość zapoznania się z pracą
przepompowni a następnie z funkcjonowaniem świetlicy profilaktycznej i jednocześnie
świetlicy wiejskiej w Starym Tomyślu.
21
Sołtys wsi Boruja Kościelna Mieczysław Przybyła – poinformował, iż 20.11.2007r. Na
posiedzeniu Komisji Rolnictwa został zobligowany do przygotowania odnośnie melioracji
rowu K-7 w Borui Kościelnej. Pan prezes Spółki wodnej „Szarka „ nie wywiązał się z tego
w roku 2007, w związku z czym zwrócił się z pytaniem, czy to pismo dotarło do panów
burmistrzów?
Na tak zadane pytanie padła ze strony burmistrza odpowiedź twierdząca, pismo wpłynęło
do Urzędu w dniu wczorajszym.
Kontynuując swoją wypowiedź sołtys Borui Kościelnej, poinformował, iż robi się
tragedia jeśli chodzi o przychodnie lekarską. Ma być zamknięta, a podlega pod opiekę tej
poradni aż 7 wsi. Jedynym sposobem na rozwiązanie tej sytuacji jest pobudowanie na
terenie tej posesji od tyłu budynku dwóch dodatkowych pomieszczeń dla dzieci chorych i
zdrowych, by mogły być przyjmowane zgodnie z wymogami w tym zakresie. Pieniądze na
ten cel są, chodzi tylko o wystąpienie, sołtys nie jest przełożonym przychodni lekarskiej i w
tym zakresie nie ma uprawnień.
Sprawa trzecia to konieczność utwardzenia drogi gminnej nr 376 – 585P, to będą
tragedie, jest to droga prowadząca od drogi Chmielnej.
Zwrócił się też do pana komendanta Policji, czy jest możliwość wprowadzenia muld
na drodze ul. Szkolnej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej.
Zwrócił się też z zapytaniem do pana Burmistrza, czy otrzymał wniosek – prośbę od
księdza proboszcza parafii w Borui Kościelnej, który przekazywano razem z pismem dot.
melioracji, jeżeli nie to radny Jakubowski może go odczytać.
Zastępca Burmistrza Wojciech Ruta – poinformował, iż na komisji były ustalenia takie,
że w przypadkach naprawdę tragicznych sytuacji jeśli chodzi o stan drogi to poza
normalnym równaniem dróg, takie zgłoszenie należy kierować każdorazowo do pana
Mieczysława Geislera od spraw dróg i wówczas kierujemy w ten rejon równiarkę. Czy było
to wcześniej zgłaszane nie wie, rozumie, że pan sołtys chciałby aby temat zafunkcjonował
bezpośrednio na sesji, więc przyjmuje ten wniosek, ale procedura w tym zakresie jest
wszystkim znana.
Co do pism o których wspomniał pan sołtys to oba wpłynęły do Urzędu w dniu
wczorajszym.
Jeśli chodzi o muldę przy szkole to właścicielem drogi jest Starostwo Powiatowe, jeśli jest
to wniosek mieszkańców i taki wpłynął to według kompetencji przekażemy go do
Starostwa Powiatowego.
Jeśli chodzi o ośrodek zdrowia to wniosek został zapisany i zostanie przekazany do tych
instytucji, które sprawują nadzór nad tą przychodnia w Borui Kościelnej. Gmina nie jest
ani nadzorcą ani tym, który prowadzi tę działalność .
Radny Tadeusz Jakubowski - odczytał treść pisma skierowanego przez księdza parafii
Boruja Kościelna do Burmistrza o dofinansowanie remontu kościoła w Borui Kościelnej w
wysokości 10 tys. zł.
Dyrektor NOK Genowefa Hreczyńska – przekazała, iż w dniu dzisiejszym i jutro o godz,
19:00 miał się odbyć spektakl, na który na pewno większość z obecnych nabyła bilety lub
miała karnet wstępu, spektakl jednak się nie odbędzie ze względu na zawał jednego z
aktorów pana Andrzeja Bobkiewicza.
22
Ad.10.
Zakończenie sesji :
Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad sesji, Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Tomasz Wlekły - podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział
w sesji i o godzinie 13:21 dokonał zamknięcia obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Nowym
Tomyślu.
Protokołowała
/-/ Stefania Twardowska
23
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr inż. Piotr Szymkowiak

Podobne dokumenty