Regulamin - Staszowski Ośrodek Kultury

Komentarze

Transkrypt

Regulamin - Staszowski Ośrodek Kultury
REGULAMIN
STASZSZOWSKICH JESIENNYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
14-15 LISTOPADA 2015 r
&1
Organizatorem STASZSZOWSKICH JESIENNYCH WARSZTATÓW
ARTYSTYCZNYCH jest Staszowski Ośrodek Kultury 28-200 Staszów ul. Parkowa 6
&2
Celem warsztatów jest dodatkowa edukacja muzycznej dla dzieci, młodzieży,
osób dorosłych.
&3
W ramach warsztatów realizowana będzie nauka gry na następujących
instrumentach muzycznych – trąbka, gitara, gitara basowa, instrumenty klawiszowe,
perkusja, puzon, saksofon i flet, śpiew - obejmująca: naukę techniki gry na
instrumencie oraz elementy teorii muzyki w zakresie muzyki rozrywkowej.
&4
Grupę docelową warsztatów stanowią osoby uczące się grać indywidualnie na
instrumentach muzycznych , grające w zespołach muzycznych SOK, muzycy
orkiestr dętych, młodzież z ościennych domów kultury i szkół muzycznych w
regionie świętokrzyskim, podkarpackim oraz innych rejonach Polski.
&5
Zakwalifikowania do udziału w warsztatach dokonuje SOK na podstawie kart
zgłoszeń w kolejności nadsyłania zgłoszeń.
&6
Warunkiem udziału w warsztatach jest uiszczenie opłaty akredytacyjnej
w wysokości 120 zł na konto 77 9431 0005 2001 0014 4759 0001 Bank
Spółdzielczy w Staszowie, tytułem „warsztaty - opłata”
lub w kasie SOK najpóźniej do dnia 10 listopada 2015 roku.
&7
Na życzenie uczestnika SOK rezerwuje nocleg oraz wyżywienie .
Płatność za w/w usługi uczestnik uiszcza indywidualnie.
&8
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Placówka
(szkoła, rodzice) zgłaszająca udział w Warsztatach uczniów niepełnoletnich
zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna na czas trwania i dojazdu na Warsztaty.
&9
Warsztaty realizowane będą w pomieszczeniach Staszowskiego Ośrodka Kultury
w następujących blokach:
14.11.2015 – sobota
godz. 10.00 -14.00 – zajęcia w sekcjach
godz. 14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa
godz. 15.00 -19.00 – zajęcia w sekcjach
15.11.2015 – niedziela
godz. 08.00 - 12.00 – zajęcia w sekcjach
godz. 12.00 – 13.00 – przerwa obiadowa
godz. 13.00 – 16.00 zajęcia w sekcjach
godz. 17.00 – KONCERT FINAŁOWY – w wykonaniu instruktorów oraz uczestników
warsztatów.
& 10
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną.
Uczestnik zobligowani są do zabrania własnych instrumentów muzycznych –
trąbka, flet, puzon, gitara, gitara basowa. W przypadku sekcji perkusyjnej uczestnik
przynosi na zajęcia werbel ze statywem bądź pad perkusyjny a organizator
zapewnia dostęp do dwóch zestawów perkusyjnych. W przypadku sekcji
instrumentów klawiszowych uczestnicy korzystają z kilku instrumentów
przygotowanych przez organizatora.
& 12
Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, uczestników.
& 12
Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane
na stronie internetowej www.sok.info.pl oraz będą przekazywane drogą
telefoniczną.
& 13
Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą zostać odwołane.
W takim przypadku organizator zwróci uczestnikom pobrane koszty akredytacji.
& 14
Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
& 15
Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz na
wykorzystanie wizerunku;
& 16
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
& 17
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.
& 18
Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
- Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy;