Filologia klasyczna

Komentarze

Transkrypt

Filologia klasyczna
Wydział prowadzący kierunek studiów:
Kierunek studiów:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Specjalność:
Liczba semestrów:
Liczba punktów ECTS:
Łączna liczba godzin dydaktycznych:
Plan studiów
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
FILOLOGIA
Studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
Studia stacjonarne
FILOLOGIA KLASYCZNA
6
180
1800
I semestr
Kod przedmiotu
w systemie USOS
Nazwa modułu/przedmiotu
Forma zajęć
Liczba
godzin
Liczba
punktów
ECTS
Forma
zaliczenia
Historia literatury starogreckiej
(okres archaiczny i klasyczny)
Historia literatury rzymskiej
(okres archaiczny i cyceroński)
Wstęp do kultury antycznej
wykład
30
4
egzamin
wykład
30
4
egzamin
konwersatorium
30
2
0706-s1KL1z-JLAC
Język łaciński
ćwiczenia
90
6
0706-s1KL1z-HGA
0706-s1KL1z-JSg
Historia Grecji antycznej
Język starogrecki
wykład
ćwiczenia
30
90
4
6
0
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
egzamin
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
0
zaliczenie
0706-s1KL1z-HLSg
0706-s1KL1z-HLRz
0706-s1KL1z-WKA
Kod z jednostki oferującej
przedmiot
Kod z jednostki oferującej
przedmiot
Elementy bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ergonomii
(szkolenie podstawowe)
Szkolenie biblioteczne
Razem:
300
26
II semestr
Kod przedmiotu
w systemie USOS
0706-s1KL1L-HLSg
0706-s1KL1L-HLRz
0706-s1KL1L-WKA
0706-s1KL1L-JLAC
0706-s1KL1L-HRZ
0706-s1KL1L-JSg
Kod z jednostki oferującej
przedmiot
Nazwa modułu/przedmiotu
Forma zajęć
Liczba
godzin
Liczba
punktów
ECTS
Forma
zaliczenia
Historia literatury starogreckiej
(okres archaiczny i klasyczny)
Historia literatury rzymskiej
(okres archaiczny i cyceroński)
Wstęp do kultury antycznej
wykład
30
4
egzamin
wykład
30
4
egzamin
konwersatorium
30
2
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
90
30
90
30
9
4
9
2
zaliczenie
na ocenę
egzamin
egzamin
egzamin
zaliczenie
na ocenę
330
34
Język łaciński
Historia Rzymu
Język starogrecki
Przedmiot do wyboru
Razem:
zgodnie z wybranym
przedmiotem
III semestr
Kod przedmiotu
w systemie USOS
Nazwa modułu/przedmiotu
Forma zajęć
Liczba
godzin
Liczba
punktów
ECTS
Forma
zaliczenia
Historia literatury starogreckiej
(okres hellenistyczny i Cesarstwa)
Historia filozofii (starożytność)
wykład
30
4
egzamin
wykład
30
2
0706-s1KL2z-TUTSg
Tutorial z języka starogreckiego
ćwiczenia
45
4
0706-s1KL2z-TUTLac
Tutorial z języka łacińskiego
ćwiczenia
45
4
wykład
30
4
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
egzamin
wykład
30
4
egzamin
Seminarium starogreckie
ćwiczenia
30
2
0706-s1KL2zSLac
Seminarium łacińskie
ćwiczenia
30
2
07+ kod jednostki
oferującej przedmiot
Język obcy nowożytny
ćwiczenia
60
2
Kod z jednostki oferującej
przedmiot
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia
30
1
Zaliczenie
na ocenę
Zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
bez oceny
360
29
0706-s1KL2z-HLSg
0706-s1KL2WK1zHF(S)
0706-s1KL2z-HLRz
0706-s1KL2WK1zHSA
0706-s1KL2z- SSg
Historia literatury rzymskiej
(okres augustowski i Cesarstwa)
Historia sztuki antycznej
Razem:
IV semestr
Kod przedmiotu
w systemie USOS
Nazwa modułu/przedmiotu
Forma zajęć
Liczba
godzin
Liczba
punktów
ECTS
Forma
zaliczenia
Historia literatury starogreckiej
(okres hellenistyczny i Cesarstwa)
Historia filozofii (starożytność)
wykład
30
4
egzamin
wykład
30
2
0706-s1 KL2L-TUTSg
Tutorial z języka starogreckiego
ćwiczenia
45
4
0706-s1KL2LTUTLac
Tutorial z języka łacińskiego
ćwiczenia
45
4
0706-s1KL2L-HLRz
Historia literatury rzymskiej
(okres augustowski i Cesarstwa)
Historia sztuki antycznej
wykład
30
4
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
egzamin
wykład
30
4
egzamin
Seminarium starogreckie
ćwiczenia
30
2
Seminarium łacińskie
ćwiczenia
30
2
Przedmiot do wyboru z zakresu
cywilizacji starożytnej*
Język obcy nowożytny
konwersatorium
30
2
ćwiczenia
60
2
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia
30
1
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
bez oceny
390
31
0706-s1KL2L-HLSg
0706-s1KL2WK1LHF(S)
0706-s1KL2WK1LHSA
0706-s1KL2L-SSg
0706-s1KL2L-SLac
Kod zależny od
oferowanych zajęć
07+ kod jednostki
oferującej przedmiot
Kod z jednostki oferującej
przedmiot
Razem:
*W kwietniu każdego roku zostanie zaproponowana studentom tematyka trzech zajęć do wyboru na
następny rok akademicki. Każdy student jest zobowiązany do końca maja zapisać się na jedno z
proponowanych zajęć. Zostaną uruchomione tylko te zajęcia, na które zapisze się najwięcej studentów.
V semestr
Kod przedmiotu
w systemie USOS
Nazwa modułu/przedmiotu
Forma zajęć
Liczba
godzin
Liczba
punktów
ECTS
Forma
zaliczenia
0706-s1KL3z-TUTSg
Tutorial z języka starogreckiego
ćwiczenia
45
4
0706-s1KL3z-TUTLac
Tutorial z języka łacińskiego
ćwiczenia
45
4
0706-s1KL3WK2zADL
Analiza dzieła literackiego
konwersatorium
30
4
0706-s1KL3z-SEMSg
Seminarium licencjackie starogreckie
Seminarium licencjackie łacińskie
Język obcy nowożytny
seminarium
30
6
seminarium
30
6
ćwiczenia
60
3
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
egzamin
240
27
0706-s1KL3zSEMLac
07+ kod jednostki
oferującej przedmiot
Razem:
VI semestr
Kod przedmiotu
w systemie USOS
0706-s1KL3L-TUTSg
0706-s1KL3LTUTLac
0706-s1KL3WK2LADL
0706-s1KL3L-SEMSg
0706-s1KL3LSEMLac
0700-s1-PRAKTZAW
Nazwa modułu/przedmiotu
Forma zajęć
Liczba
godzin
Liczba
punktów
ECTS
Forma
zaliczenia
Tutorial z języka starogreckiego
Tutorial z języka łacińskiego
ćwiczenia
ćwiczenia
45
45
5
5
egzamin
egzamin
Analiza dzieła literackiego
konwersatorium
30
5
egzamin
Seminarium licencjackie starogreckie
Seminarium licencjackie łacińskie
Praktyki zawodowe*
seminarium
30
8
seminarium
30
8
180
2
33
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
Razem:
* student do końca studiów musi zrealizować 60 godzin praktyk
Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014.
Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego w dniu 16 kwietnia 2013 r.

Podobne dokumenty