EchoGminy_marzec_2016 (Dokument PDF

Komentarze

Transkrypt

EchoGminy_marzec_2016 (Dokument PDF
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9 • nr 23/marzec/2016 • Numer ISSN 1689-5231
Fot. fotolia.pl
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją i wiarą w sens
życia. Pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
smacznego Święconego oraz miłych
spotkań w gronie najbliższych osób.
Przewodniczący Rady Gminy Bartoszyce
Andrzej Kosakowski
2
Wójt Gminy Bartoszyce
Jadwiga Gut
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
Szanowni
Państwo!
W
yzwania stawiane współcześnie samorządom i wynikające z nich oczekiwania społeczne, wymagają prowadzenia przemyślanej polityki rozwoju, gwarantującej wzmocnienie posiadanego potencjału i skutkującej podejmowaniem
działań ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców.
Jednym z najważniejszych dokumentów w funkcjonowaniu
Jednostki Samorządu Terytorialnego, określającym kierunki rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej jest Strategia Rozwoju.
W styczniu 2016 r. Rada Gminy Bartoszyce uchwaliła ,,Strategię
Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2015 – 2022’’. Niniejszy dokument stanowi bazę wyjściową do podejmowania wszelkich
decyzji, dotyczących procesów związanych z długofalowym,
trwałym i zrównoważonym rozwojem naszej gminy. Zawarte
w nim zapisy nakreślają kierunki działań pozwalających zrealizować do 2022 roku jak najwięcej przedsięwzięć, zaspokajających
zbiorowe potrzeby mieszkańców. Zgodnie z Dyrektywą Unii
Europejskiej Strategia Rozwoju stanowi podstawę korzystania
przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych
zewnętrznych źródeł finansowania.
J
ak wiemy, w nowym okresie programowania 2014-2020 Polska będzie największym odbiorcą unijnych funduszy.
W budżecie zaplanowano 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną – 28,5
mld euro w ciągu siedmiu lat. Przedsięwzięcia rozwojowe w ramach RPO Warmia i Mazury lokowane będą tak
w miastach jak i na terenach wiejskich, przy czym co najmniej 11% środków przeznaczonych będzie na rozwój
obszarów wiejskich. Realizacja na poziomie lokalnym dużych i kosztownych projektów bez dofinansowania pozabudżetowego będzie bardzo trudna, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwa. Mamy przygotowane wymagane
dokumentacje projektowe i oczekujemy na ogłoszenie konkursów na kontynuację budowy sieci kanalizacyjnych
i dalszą modernizację sieci wodociągowych. Planujemy przebudowę dróg wewnętrznych, zakończenie w czerwcu
budowy budynku socjalnego przy stadionie w Bezledach, termomodernizację obiektów publicznych. Będziemy
aplikować o środki na zajęcia pozalekcyjne dla placówek oświatowych oraz wsparcie inicjatyw oddolnych. Osiągnięcie
zamierzonych celów będzie zależało zarówno od możliwości finansowych, jak i od zaangażowania lokalnej
wspólnoty. Kluczową rolę będzie odgrywało rzetelne współdziałanie przedstawicieli wszystkich zainteresowanych
rozwojem podmiotów - mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji publicznych, animatorów społecznych oraz
gminnych władz. Jestem przekonana, że wspólna i sukcesywna realizacja określonych w strategii celów i kierunków
działań, wykreuje wizerunek gminy Bartoszyce zapewniającej mieszkańcom dobre warunki zamieszkania, wykorzystującej
atrakcyjność turystyczną i krajobrazową oraz potencjał gospodarczy, a także inwestującej w rozwój kapitału
społecznego. O efektach naszych działań będziemy Państwa informować na łamach naszego biuletynu. Tymczasem
zapraszam Państwa do lektury bieżącego wydania, w którym znajdą
Państwo wiele ciekawych relacji z życia gminy Bartoszyce.
Z poważaniem
Wójt Gminy Bartoszyce
Jadwiga Gut
Bezpłatny Kwartalnik Biuletyn
Wydawca: Urząd Gminy Bartoszyce
Zespół Redakcyjny: Referat Spraw Społecznych, Promocji
Gminy Bartoszyce “Echo Gminy”
Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Tel. 89 762 77 05
3
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
GminA BARtosZyce. Złote Gody jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego
Święto miłoŚCi, wiernoŚCi
i trwałoŚCi związku małżeńskiego
Niewiele jest rzeczy tak cennych jak złoto, nic zatem dziwnego, że święto półwiecza
szczęśliwego pożycia małżeńskiego nazwano złotymi godami. Złote Gody to jubileusz
obchodzony w naszej polskiej tradycji niezwykle uroczyście jako święto miłości, wierności
i trwałości związku małżeńskiego. Wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem jubilaci
świadczą, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.
elebrowanie jubileuszu 50 lat
pożycia małżeńskiego to przede
wszystkim święto małżonków, ale
także ich rodziny i przyjaciół.
C
Jego rangę dostrzegają również
władze gminy Bartoszyce, które podczas organizowanych z inicjatywy
Jadwigi Gut, Wójta gminy Bartoszyce
uroczystych spotkań w urzędzie,
dzielą z jubilatami radość z tego
niecodziennego wydarzenia. Takie
wzruszające chwile miały miejsce
Spotkanie z jubilatami odbyło się w Urzędzie Gminy w Bartoszycach
Alina i Henryk Łapka z Bezled
4
Irena i Stefan Średzińscy z Bezled
Janina i Wacław Jakubczak z Wojciech
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
w pierwszych dniach lutego, podczas ceremonii wręczania medali
nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
Z rąk Jadwigi Gut, w towarzystwie
gminnych radnych, odebrało je
9 małżeńskich par.
PięKnA, doJRZAłA
miłość
To wyjątkowe odznaczenie, przyznawane jest w dowód uznania tym
osobom, które przeżyły w jednym
związku małżeńskim co najmniej 50
lat. Jadwiga Gut, wójt gminy Bartoszyce, zwracając się do dostojnych
jubilatów, między innymi powiedziała
- Wasza miłość ma pięćdziesiąt lat.
Maria i Andrzej Polańscy z Wojciech
Irena i Roman Gronczewscy z Tolko
Halina i Edward Błażewicz z Dąbrowy
Tak jak Wy jest dojrzała, piękna,
szczera i bezinteresowna. Przez pół
wieku Wasze małżeństwo budowaliście jak dom, cegła po cegle. Cementowaliście je chwilami czułości
i miłości. I chociaż droga przez labirynt wspólnego życia nie zawsze
była łatwa i przyjemna, to pokonaliście trudności, które postawił na
Waszej drodze los. Mam nadzieję,
że nieustannie będziecie wzorem
dla kolejnych pokoleń, pragnących
zaznać prawdziwego uczucia i dumy
z umiejętności przezwyciężania kryzysów. Kochajcie się i wzajemnie
szanujcie przez następne wspólne
lata. Te słowa zapewne na długo
pozostaną w pamięci jubilatów oraz
towarzyszących im rodzin. Jak przyznawali sami małżonkowie, przeżycie
tylu lat jest możliwe, jeśli związek
oparty jest na zaufaniu i odpowiedzialności. Bo miłość, która wszystko
znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko
przetrzyma, która nigdy nie zawiedzie, daje poczucie ogromnej siły.
Wyjątkowym małżeństwom gminy
Bartoszyce jeszcze raz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i niesłabnącej siły, aby pokazywać światu
jak należy mądrze kochać.
Zofia i Erwin Fabrycius z Łabędnika
Janina i Stanisław Jaroszewicz z Osieki
Melania i Wacław Sinkiewicz
z Nowych Witek
5
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
GminA BARtosZyce. Program „Rodzina 500 plus”
rozłożenie w Czasie składania
wniosków zapobiegnie kolejkom
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa ta wprowadza w życie program
„Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
odziny, w których dochód nie
przekracza 800 zł netto na osobę
lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne
dziecko) - otrzymają je również na
pierwsze lub jedyne dziecko.
r
śWiAdcZeniA WyPłAci GoPs
500 zł to kwota netto, zwolniona
z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie
jak inne świadczenia dla rodzin.
Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń
dla rodzin m.in. z pomocy społecznej,
funduszu alimentacyjnego, świadczeń
rodzinnych. W Gminie Bartoszyce
świadczenia wychowawcze będzie
przyznawał oraz wypłacał Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pie-
6
niężnego 10A, tel. (89) 762-18-90/91.
W tej chwili trwają prace przygotowawcze do wdrożenia programu,
tak, aby można było sprawnie obsłużyć ok. 1000 wnioskodawców.
Wnioski o przyznanie świadczenia
wychowawczego będą wydawane
w sekretariacie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
UWAGA!
– zgodnie z art. 49 ustawy wnioski
o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września
2017 r.) mogą być składane od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. – GOPS
wydaje decyzję w terminie trzech
miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. – Niezależnie od tego,
czy wniosek zostanie złożony w kwiet-
niu, maju czy czerwcu 2016 r., GOPS
(w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję o przyznaniu
świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci
wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.
W związku z powyższym prosimy
mieszkańców Gminy Bartoszyce
o rozłożone w czasie (od 1 kwietnia
do 30 czerwca) składanie wniosków,
aby uniknąć kolejek i niedogodności
związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez setki osób.
Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie trzech miesięcy.
Złożenie wniosku w pierwszych
dniach kwietnia nie przyspieszy ich
rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę
możliwości organizacyjnych, w maju
i czerwcu br.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
GminA BARtosZyce. Dzień Sołtysa
bohaterowie w swoiCh wsiaCh
Poświęcają swój czas, angażują się, zmieniają otoczenie. Bohaterowie w swoich wsiach.
Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, a więc ma długoletnią tradycję,
mocno ugruntowaną w świadomości mieszkańców wsi.
ycie sołtysem nie zawsze znaczyło w historii to samo.
W średniowieczu sołtys był przedstawicielem pana feudalnego, dobrze opłacanym zarządcą dużego
gospodarstwa, a jego stanowisko
było dziedziczne. Dzisiejszy sołtys
ma pod opieką wieś, czasem kilka.
Nie jest wynagradzany. Wybierany
jest przez mieszkańców wsi na
4 lata kadencji. Ma większą swobodę działania, niż chociażby jego
poprzednik z epoki PRL-u.
Gmina Bartoszyce podzielona jest
na 31 sołectw. Do kompetencji sołectwa należy m.in. podejmowanie
inicjatyw kulturalnych, realizowanie
inicjatyw społecznych czy organi-
b
zowanie wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania. Stojący na czele sołectwa sołtys oprócz rozwijania
aktywności społecznej swoich mieszkańców, zapewnienia stałą łączność
między sołectwem a Radą Gminy
czy wójtem. Większość sołtysów z
gminy Bartoszyce to ludzie aktywni,
którym leży na sercu dobro sołectwa.
Angażują się w wiele wydarzeń odbywających się na terenie gminy.
Można na nich liczyć podczas Dożynek Gminnych, kiedy wspólnie
z mieszkańcami wiją wieńce czy pomagają na stoiskach Kół Gospodyń
Wiejskich. Są członkami stowarzyszeń,
które kreują życie kulturalne i sportowe w gminie. Wielu z nich otrzymało tytuł Wolontariusza Roku.
- „Sołtysowanie” to praca przede
wszystkim społeczna, dająca duże
możliwości tym, którzy naprawdę
chcą coś dla swojej miejscowości
zrobić, ale stawiająca przed kandydatem na sołtysa bardzo duże wymagania – mówi Bogusław Miluski,
zastępca wójt Gminy Bartoszyce.
Szanowni Sołtysi!
z okazji dnia sołtysa, który przypada 11 marca, proszę przyjąć
serdeczne życzenia oraz podziękowania za trud i wysiłek
w konsekwentnym realizowaniu planów i zamierzeń na rzecz
lokalnych społeczności. życzymy wam dużo zadowolenia
z wykonywanej pracy, wytrwałości oraz wiele serdeczności
i przyjaznych ludzi. niech wasza codzienna praca służy kolejnym
pokoleniom i będzie dobrym przykładem do naśladowania.
Przewodniczący Rady Gminy Bartoszyce
Andrzej Kosakowski
Wójt Gminy Bartoszyce
Jadwiga Gut
7
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
GminA BARtosZyce. Fajnie mieć Babcię i Dziadka
nieCh nam żyją sto lat
Święto Babci i Dziadka to wyjątkowo miła uroczystość. Babcia i Dziadek to słowa,
które każdemu kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim tym, co najlepsze.
To oni nas bezwarunkowo kochają, wspierają i rozpieszczają.
omysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. W roku
1966 „Express Wieczorny” ogłosił
dzień 21 stycznia „Dniem Babci”. Później powstała również tradycja obchodzenia „Dnia Dziadka”. Tym samym w przedszkolach i szkołach organizowane są często występy, na
które zapraszani są babcie i dziadkowie. Nie inaczej było w Gminie
Bartoszyce, gdzie tego typu imprezy
łączą pokolenia i tworzą tradycję.
p
Świętowanie w świetlicy w Osiece
Dzień Babci i Dziadka w szkole podstawowej w Wojciechach
Program artystyczny przygotowany przez przedszkolaków
8
W Sokolicy dzieci zaprezentowały swoje zdolności artystyczne
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
GminA BARtosZyce. Świętowali dzień po dniu 8 marca
„być kobietą, być kobietą…”
Dzień Kobiet, to coroczne święto obchodzone 8 marca, sięgające korzeniami już starożytności. Z tej okazji organizowanych jest wiele wydarzeń dedykowanych płci pięknej.
Występ artystyczny zespołu ,,Druga Zmiana’’ w Bezledach
Gminie Bartoszyce obchody
rozpoczęły się już 6 marca
w Rodnowie. Tego dnia sala domu
kultury wypełniła się po brzegi. Nad
częścią artystyczną czuwał Krzysztof
Bujnowski, który „rozgrzał” publiczność
występem kabaretowym. Genowefa
Wojtkiewicz, mieszkanka Burkart do
łez rozbawiła widownię satyrycznymi
monologami o kobietach. Po dawce
humoru goście zostali wprowadzeni
w liryczno- romantyczny nastrój za
sprawą Andrzeja Białeckiego, który
wraz z przyjaciółmi wykonał utwory
Bułata Okudżawy, Władimira Wysockiego i Leonarda Cohena. Święto Ko-
w
biet w Rodnowie zorganizował dom
kultury przy współudziale Wojciecha
Ferdycza, sołtysa Sołectwa Rodnowo.
sPotKAniA teAtRAlne
i PoetycKie
Z kolei Dom Kultury w Bezledach zaprosił panie 8 marca na koncert. Serdeczne życzenia, anegdoty o kobietach i występ artystyczny w wykonaniu zespołu jazzowego „Druga
zmiana” zagwarantowały przedstawicielkom płci pięknej wyjątkowy
i doskonały klimat. Natomiast 10 marca
kobiety spotkały się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tolko. Spotkanie
Kobieca publiczność w Domu Kultury w Bezledach
uświetnił występ grupy teatralnej „Bez
spinki” z Wojciech. Grupa zaprezentowała sztukę „Rzecz między kobietą
a mężczyzną”, której treść nawiązywała do celebrowanego święta. Reszta spotkania upłynęła na rozmowach
i poczęstunku. To był wieczór pełen
miłych wrażeń. Obchody Dnia Kobiet
w gminie Bartoszyce zamknęła uroczystość zorganizowana 12 marca
w Domu Kultury w Wojciechach. Tym
razem świętowano w poetycko-lirycznej atmosferze za sprawą występu
grupy literackiej „Barcja”, która przedstawiła swoje wiersze oczywiście
o... kobietach.
Andrzej Białecki z przyjaciółmi podczas wykonywania
utworów poezji śpiewanej w Rodnowie
9
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
BeZledy. Arkadiusz Gut – nominowany do Nagrody im. Jana Rodowicza “Anody”
postawa godna naŚladowania
W Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa V edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Wśród nominowanych był Arkadiusz Gut,
prezes Fundacji Pro Liberis Et Arte, działającej na terenie Gminy Bartoszyce.
Nominowany do nagrody Arkadiusz Gut razem z młodzieżą z gimnazjum w Bezledach
agroda im. Jana Rodowicza
„Anody”, ustanowiona została
przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2011 r. i jest to nagroda dla
„Powstańców” czasu pokoju – ludzi,
którzy nie muszą walczyć z bronią
w ręku w obronie podstawowych
wartości, lecz mogą je urzeczywistniać w wolnej Polsce. Honorowe
odznaczenie jest przyznawane, co
roku w dwóch kategoriach: „postawa życiowa stanowiąca wzór do
naśladowania dla młodych pokoleń” oraz „wyjątkowy czyn”.
n
WsZystKo się ZAcZeło
Arkadiusz Gut został nominowany
w kategorii „postawa życiowa”. Zgłoszenia do konkursu dokonał Krzysztof
Sowa, wieloletni przyjaciel pana Arkadiusza, były mieszkaniec Bezled.
– O nagrodzie „Anody” usłyszałem
w radiu. Gdy przedstawiali założenia
konkursu, od razu przed oczami stanął
10
mi Arek – mówi Krzysztof Sowa.
– To wszystko, co robi, jakim jest
człowiekiem opisałem w zgłoszeniu
i wysłałem do Warszawy. Po jakimś
czasie otrzymałem telefon, że Arek
został nominowany oraz, że chce
przyjechać ekipa telewizyjna i zrobić
o Arku materiał filmowy. Od razu pomyślałem o Bezledach, z racji tego,
że obaj jesteśmy jej byłymi mieszkańcami i tutaj wszystko się zaczęło.
WyBioRą tylKo dWóch
Przypomnijmy, że fundacja prowadzona przez Arkadiusza Guta zrealizowała dwa duże projekty dla
uczniów gminnych szkół, w których
nagrodą był darmowy kurs języka
angielskiego, a w Bezledach odbył
się finał konkursów. Przybyła na miejsce ekipa telewizyjna pod przewodnictwem Barbary Pieniężnej, wolontariuszki Muzeum Powstania Warszawskiego spotkała się nie tylko z nomi-
nowanym, ale również nominującym,
czyli Krzysztofem Sową, nauczycielami
i rodzicami wyróżnionych przez fundację uczniów, jak również z przyjaciółmi rodziny. – Kapituła konkursowa,
w skład, której wchodzą tak znani
społecznicy jak Anna Dymna czy siostra Małgorzata Chmielewska, spośród
nadesłanych zgłoszeń wybrała dziesięciu kandydatów w dwóch kategoriach. Z każdym z nich nagrany
został krótki spot wyświetlany podczas oficjalnej gali, która odbyła się
6 marca – mówi Barbara Pieniężna.
Kapituła Nagrody zdecydowała, że
w kategorii „wyjątkowy czyn” laureatem został Patryk Pagel, a w kategorii „całokształt dokonań i postawa
stanowiąca wzór do naśladowania
dla młodych pokoleń” zwyciężyła
Ewa Gawryś. Pomimo tego, że pan
Arkadiusz nie wygrał, na pewno jest
to niezwykłe wyróżnienie, którego
serdecznie gratulujemy.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
bezpłatne warsztaty dla mieszkańCów
łABędniK. „Lubię rękodzieło” to nazwa projektu realizowanego w Łabędniku przez Stowarzyszenie
„Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce. Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Samorząd Gminy mieszkańcy spotykają
się, by wspólnie rozwijać zamiłowanie
do rękodzieła. Od marca b.r. do
sierpnia, w Domu Kultury w Łabędniku, realizowane są bezpłatne warsztaty, dzięki którym uczestnicy nauczą
się robić m.in. kwiaty z krepiny, koszyki
z wikliny papierowej, kartki okolicznościowe czy poznają tajniki decoupagu. Pierwsze warsztaty odbyły się
w Dniu Kobiet, z inicjatywy i przy zaangażowaniu Janiny Kosińskiej, sołtysa Sołectwa Łabędnik oraz Koła
Gospodyń Wiejskich w Łabędniku.
Tematem spotkania były kartki wielkanocne, których sposoby wykony-
Warsztaty rękodzieła w Łabędniku
wania prezentowała Regina Kołek,
członkini Koła Gospodyń Wiejskich.
Następnie uczestnicy „pod okiem”
instruktorki, wykonali własnoręcznie
dzieła, które będą świątecznym po-
darunkiem dla bliskich. Zajęcia mają
charakter otwarty, a o kolejnych
spotkaniach organizatorzy będą informować zainteresowanych poprzez ogłoszenia.
nowy rok nowe przedsięwzięCia
GminA BARtosZyce. Była orkiestra,
czerwona wstęga, elegancko ubrani
mieszkańcy oraz zaproszeni goście.
W takich uroczystych okolicznościach otwarto wyremontowaną
świetlicę w Krawczykach. Świetlica
we wsi funkcjonuje już od dobrych
kilkudziesięciu lat i mieści się w budynku wielorodzinnym. Dzięki przeprowadzonemu remontowi – podczas, którego wygłuszono ściany
sąsiadujące z lokalem mieszkalnym
– świetlica nie zakłóca już spokoju
mieszkańcom. Podczas prac powstał
węzeł sanitarny, aneks kuchenny,
wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz zainstalowano nowy
piec. Dokonano również ogólnych
prac budowalnych tj. malowanie
ścian, wymiana instalacji elektrycznej.
Świetlica zyskała także nowe oświetlenie oraz podłogę. Dzięki wybudowanemu podjazdowi budynek stał
się dostępny dla osób niepełnosprawnych, a w obrębie posesji powstał nowy ciąg pieszy. Łączny koszt
Uroczyste przecięcie wstęgi w świetlicy wiejskiej w Krawczykach
remontu to ok. 140 tys. zł. Nie tylko
Krawczyki świętowały wyremontowaną świetlice. Już niedługo uczynić
to będą mogli również mieszkańcy
Kinkajm, gdzie trwają roboty budowlane związane z przebudową
budynku po byłej kotłowni na wiejska
świetlicę. Zakończenie prac plano-
wane jest w maju. W czerwcu natomiast mają się zakończyć prace związane z budową budynku socjalnego
na stadionie w Bezledach. Stary budynek uległ spaleniu w 2012 roku.
W nowym obiekcie znajdą się szatnie
dla zawodników, sędziów i trenerów
oraz sanitariaty.
11
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
WoJciechy. Teatr we wsi rozgościł się na dobre
bezspinkowa wersja kopCiuszka
Grupa „Bez Spinki” działająca przy Domu Kultury w Wojciechach od niespełna półtora roku
ma w swoim dorobku już trzy sztuki teatralne. I realne plany poszerzania repertuaru.
Grupa „Bez spinki” w pełnym składzie
o sukcesach „Powtórki z Czerwonego Kapturka” i „Rzeczy miedzy kobietą a mężczyzną” aktorzyamatorzy, za namową swojego ulubionego instruktora i reżysera Marcina
Kiszluka, sięgnęli po „Kopciuszka”. Po
27 godzinach warsztatów teatralnych,
p
na scenie domu kultury zaprezentowała się „kopciuszkowa ekipa”. Premiera zgromadziła prawie 150 osobową publiczność, która i tym razem
była zachwycona spektaklem. Przebojowe siostrzyczki Lizynda i Bylinda
(Hanna Galińska i Alina Iwańska), ga-
Dystyngowana Wróżka świetnie zagrana przez Krystynę Sobolewską
12
dający kot Trot i pies Alojzy (Monika
Dołżycka, Krzysztof Iwański), dwaj
ochmistrzowie dworu poruszający
się na białym mustangu (Barbara
Wierzbicka, Józef Szuper), dość antyzwierzęca Macocha (Krystyna Baranowska), Wróżka a’la Beata Tyszkiewicz
Beata Socha jako tytułowy Kopciuszek
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
Od lewej Przebojowe Alina Iwańska
(Bylinda) i Hanna Galiński (Lizynda)
W wąsatego Królewicza wcieliła
się Monika Jóźwicka
(Krystyna Sobolewska) i wreszcie
prześliczny Kopciuszek (Beata Socha)
w parze z o głowę niższym, ale za to
jakże wąsatym Królewiczem (Monika
Jóźwicka) – oto bezspinkowa wersja
dobrze nam wszystkim znanej bajki.
akcentowali przyjmując taką a nie
inną nazwę grupy, swoją działalność
traktują poważnie i odpowiedzialnie.
Ich pasja, ogromne chęci i zapał
w połączeniu z doświadczeniem
Marcina Kiszluka przynoszą świetne
efekty. Nieoficjalnie wiadomo, że bieżący rok zaowocuje kolejnymi scenicznymi produkcjami. Głośno natomiast można już mówić, że Gmina
Bartoszyce ma własną grupę teatralną!
KoleJne scenicZne
PRodUKcJe
Wersja na naprawdę wysokim poziomie aktorskim, z dużą dawką humoru, a nawet komizmu, kostiumami
i charakteryzacją rodem z prawdziwej
garderoby, dekoracjami, pełna ekspresji ruchowej, werbalnej i muzycznej – jednym słowem godzina świetnej zabawy dla widza małego i dużego. Chociaż zabawa w teatr ma
pozostać zabawą i przyjemnością
dla wojcieszańskich aktorów, co za-
Spektakl został dofinansowany z Programu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Lokalną
Grupą Działania „Warmiński Zakątek” z Dobrego
Miasta. Wniosek projektowy złożyła grupa
nieformalna „Inicjatywa Społeczności Lokalnej
Wojciech „Zgodna Dłoń”, otrzymując dofinansowanie w kwocie 2000zł.
Na balu nie tylko Kopciuszek dobrze się bawił
Dwaj ochmistrzowie dworu Barbara
Wierzbicka i Józef Szuper
Krystyna Baranowska jako Macocha
Pierwszy taniec Kopciuszka i Królewicza
13
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
olsZtyn-GAliny. Stare rodzinne receptury przepisem na sukces
postawiły na tradyCję i wygrały
Kolejny sukces odniosły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Galinach, zdobywając
I miejsce w grudniowym konkursie na najładniejszy wystrój wigilijnego stołu.
Koło Gospodyń Wiejskich w Galinach
onkurs odbył się w ramach spotkania opłatkowego zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie. Wzięło w nim udział
6 grup z naszego regionu. Spotkanie
poświęcone było tradycjom Świąt
Bożego Narodzenia na Warmii. Panie
z Galin postawiły na tradycję i przy-
k
gotowały 23 potrawy według starych
rodzinnych receptur. Na stole pojawiły się: pierogi w kilku odsłonach,
śledzie, karp smażony, pstrąg w galarecie, gołąbki z kiszonej kapusty,
chłodnik śledziowy, kapusta z grzybami, barszcz z uszkami, kluski rwane,
sos grzybowy, łamańce z makiem
i kompot z suszu. Oczywiście nie
Najsmaczniejsze stoisko podczas spotkania, było oczywiście z Galin
14
mogło zabraknąć długodojrzewającego piernika staropolskiego. Jego
wykonaniem zajęła się Danuta Maciejewska, dobry duch Koła Gospodyń w Galinach.
GWiAZdKi Z PAPieRU
Oprócz potraw na stole znalazły się
wykonane własnoręcznie przez galińskie gospodynie ozdoby bożonarodzeniowe: choinki z szyszek,
kule z nasion buku, stroik z szyszek
i gałęzi sosnowych, gwiazdki z papieru czy ręcznie zdobione bombki.
Potrawy cieszyły się bardzo dużym
zainteresowanie i uznaniem wśród
150 zaproszonych gości. Gratulacje
za zajęcie pierwszego miejsca paniom z Koła Gospodyń Wiejskich złożyli między innymi: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, arcybiskup
Józef Górzyński, główny doradca
PZDR Bartoszyce Wojciech Zabłocki.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
BeZledy. Wyniki gminnych konkursów ekologicznych
Świadomie Chronią Środowisko
Finaliści konkursów ekologicznych
W Domu Kultury w Bezledach odbyło się rozstrzygnięcie gminnych konkursów
ekologicznych zorganizowanych przez wójta gminy
Bartoszyce.
elem konkursów była popularyzacja działań na rzecz ochrony
środowiska naturalnego. Ponadto
konkursy miały za zadanie wyróżnić
zaangażowane w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu
środowiska naturalnego. W konkursach wzięło udział 47 przedszkolaków, 82 uczniów szkół podstawowych oraz 4 uczniów gimnazjów,
łącznie 133 osoby. Wybór laureatów
był bardzo trudny ze względu na
wysoki poziom prac i włożone zaangażowanie.
C
KonKURs sKieRoWAny do PRZedsZKolAKóW
Pn. „seGReGAcJA odPAdóW WidZiAnA oKiem PRZedsZKolAKA”
i miejsCe: Marek Kiszkis z oddziału przedszkolnego w Krawczykach
ii miejsCe: Elwira Emilianów z oddziału przedszkolnego w Bezledach
iii miejsCe: Igor Dubrowny z Przedszkola Gminnego Nr 1 w Bartoszycach
osiem wyróżnień:
- Oliwia Oramus z oddziału przedszkolnego w Bezledach
- Antonina Zwierko z oddziału przedszkolnego w Bezledach
- Alan Karpiński z oddziału przedszkolnego w Bezledach
- Weronika Staszewska z oddziału przedszkolnego w Galinach
- Oliwia Karabijowska z oddziału przedszkolnego w Sokolicy
- Zosia Paluch z oddziału przedszkolnego w Wojciechach
- Zuzia Socha z oddziału przedszkolnego w Wojciechach
- Jacek Gronczewski z oddziału przedszkolnego w Wojciechach
KonKURs dlA UcZnióW sZKół PodstAWoWych
Pn. „od sZmAciAKA do PlUsZAKA”
i miejsce: Kuba Drężek, uczeń I klasy Szkoły Podstawowej w Sokolicy
ii miejsce: Sandra Skabara, uczennica V klasy Szkoły Podstawowej w Sokolicy
iii miejsCe: Katarzyna Zając, uczennica V klasy Szkoły Podstawowej w Sokolicy
osiem wyróżnień:
- Leszek Ładosz, uczeń V klasy Szkoły Podstawowej w Żydowie
- Adrianna Jaskólska, uczennica II klasy Szkoły Podstawowej w Krawczykach
- Wiktoria Żylińska, uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej w Bezledach
- Błażej Wąsik, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej w Bezledach
- Alicja Pażuś, uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej w Krawczykach
- Fabian Bocis, uczeń II klasy Szkoły Podstawowej w Galinach
- Amelia Jaskólska, uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej w Krawczykach
- Błażej Kaliszewski, uczeń II klasy Szkoły Podstawowej w Żydowie
KonKURs dlA GimnAZJAlistóW Pn. „Z KAmeRą W śRodoWisKU”
i miejsCe: Jakub Kapanajko i Adam Gierach, uczniowie klasy III B
Gimnazjum w Kinkajmach
wyróżnienie: Magdalena Kuraś i Agata Kozłowska, uczennice
III klasy Gimnazjum w Bezledach
Prace nagrodzone w konkursie
15
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
WoJciechy. Partnerski wniosek na działania ekologiczne
zagospodarują kolejne miejsCe
Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju to cel
programu ekologicznego realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Pozwala on na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne, małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia
we współpracy z dużymi organizacjami, działającymi na poziomie, co najmniej regionalnym.
Krzysztof Iwański, lider projektu przegląda plany zagospodarowania stawu
o udziału w programie zgłosiła
się Grupa Odnowy Miejscowości Wojciechy z liderem Krzysztofem
Iwańskim na czele. Wspólnymi siłami
przygotowali swoją inicjatywę polegającą na rekultywacji zaniedbanego i zanieczyszczonego zbiornika
wodnego na miejsce wypoczynku
i edukacji przyrodniczej w Wojciechach. Partnerski wniosek, który
w imieniu Wojciech i 23 innych miejscowości złożyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Morągu, otrzymał dofinansowanie i od kwietnia
tego roku będzie realizowany.
d
mieJsce edUKAcJi i RelAKsU
– Już dwa lata temu w ramach prac
porządkowych we własnym zakresie
oczyściliśmy zaniedbany, zanieczyszczony odpadami roślinnymi i zakrzaczony zbiornik wodny, który znajduje
się naprzeciwko szkoły podstawowej.
Teren wstępnie wyrównano i czę-
16
ściowo ogrodzono – mówi Krzysztof
Iwański. – Pieniądze z projektu - ponad
18 tys. zł. - zostaną przeznaczone na
zagospodarowanie zbiornika wodnego poprzez ustawienie ławek, wybudowanie altanki oraz dokonanie
nasadzeń. We współpracy z Nadleśnictwem zainstalowane zostaną tab-
lice i elementy informacji ekologicznej
i środowiskowej. Chcemy, aby teren
ten był wykorzystywany, jako miejsce
edukacji przyrodniczej i działań środowiskowych młodzieży szkolnej,
a także, jako strefa wypoczynku
i kontaktu z przyrodą mieszkańców
wsi – wyjaśnia Krzysztof Iwański.
Tu na razie jest „ściernisko”, ale będzie piękne i zaciszne miejsce relaksu
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
„Feriada 2016” w gminie bartoszyCe
Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Tolko i podległe mu domu kultury przygotowały
ofertę kulturalną dla dzieci, aby te w sposób ciekawy mogły spędzić zimowe ferie.
Zajęcia w GOK w Tolko
Spotkanie ze strażą graniczną w Rodnowie
Zajęcia plastyczne zawsze cieszą się zainteresowaniem
Podczas ferii dzieci skorzystały z lodowiska w Bartoszycach
Ognisko z kiełbaskami to już gminna tradycja
Podczas zwiedzania przejścia granicznego w Bezledach
17
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
bal gimnazjalny
Uczestnicy balu, który odbył się w Domu Kultury w Bezledach
BeZledy. W Domu Kultury w Bezledach odbył się bal zorganizowany
przez uczniów klasy trzeciej gimnazjum w Bezledach. Wzorem klas
maturalnych, uczniowie polonezem
rozpoczęli swój ostatni bal, jeszcze
jako gimnazjaliści. Zaproszonych gości, młodzież i rodziców przywitała
pełniąca obowiązki dyrektora Agnieszka Klimek, która życzyła wszystkim obecnym wspaniałej zabawy
w serdecznej atmosferze, a uczniom
pomyślności na egzaminach. Młodzież podziękowała rodzicom, nauczycielom i wychowawcy Agnieszce
Malinowskiej za zorganizowanie balu.
Wieczór był doskonałą okazją do
wspólnej zabawy.
podCzas karnawału wybrali królową i króla
WoJciechy. W Domu Kultury
w Wojciechach odbył się wielki karnawałowy bal. Królewską parą została Ola i Kacper - mali mieszkańcy
sołectwa Wojciechy. A jak na karnawał przystało, były tańce, konkursy
i uczta. W zabawie uczestniczyła
dwudziestka dzieci, a każde z nich
przygotowało specjalnie na tę okazję przebranie. Do Domu Kultury zawitał między innymi Spiderman,
Czerwony Kapturek, Dzwoneczek,
Elza z Krainy Lodu, Ninja, Pastuszek,
Indianka, a nawet Leo Messi. Organizatorom nie pozostaje nic innego
jak cieszyć się z udanej imprezy.
Roześmiane buzie dzieci mówiły
same za siebie.
18
Uczestnicy balu karnawałowego
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
każde dzieCko otrzymało prezent
Święty Mikołaj przybył z workami pełnymi prezentów
dąBRoWA. W świetlicy „Marysieńka” z inicjatywy Koła Gospodyń
Wiejskich i sołtysa zorganizowano
dla dzieci integracyjny bal karnawałowy. W zabawie wzięło udział
35 dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Na sali bawił się m.in. stra-
żak, Spider-man, księżniczki, krakowianka, Dracula, kościotrupy, Batman, rycerz oraz diabełek. Prowadzące bal pajace i diabeł, zadbały
o wyśmienitą zabawę, podczas
której nie zabrakło konkursów. Punktem kulminacyjnym imprezy było
przybycie Mikołaja, który zawitał
o zmroku. Wszystkie dzieci obdarował prezentami, a w podziękowaniu usłyszał wierszyki. Wspólnym tańcem pożegnano Mikołaja,
który musiał wracać do dalekiej
Laponii.
Czar poezji w zimowy wieCzór
Spotkanie z poezją
dąBRoWA. W świetlicy „Marysieńka”
w Dąbrowie z inicjatywy sołtysa wsi
Andrzeja Dychy goszczono artystów
- Andrzeja Białeckiego, Henryka Romanowskiego, Elę Muraszko oraz Janka
Raginis. Muzycy przy akompaniamencie gitar, przepięknymi utworami wy-
konawców m.in. Bułata Okudżawy,
Jacka Karczmarskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego podbili serca
mieszkańców Dąbrowy i przybyłych
gości. Podczas koncertu udzielił się
ciepły klimat poezji, muzyki i anegdot.
Była to wspaniała okazja do przeżycia
wielu niezapomnianych chwil, by
w zimowe, niedzielne popołudnie
oddać się refleksjom, marzeniom, melancholii. Jak napisał Zbigniew Herbert
„Czar poezji polega na tym, że jest
ona skrótem myślowym i metaforą
i najczęściej marzeniem jeszcze”.
19
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
zima , to wyjątkowa pora roku...
troChę ospała, ale nie ŚpiąCa
Zajęcia plastyczne w Osiece
osieKA. Pogoda i mniejsza aktywność na świeżym powietrzu motywują starszych i młodszych do organizowania sobie zajęć w zaciszach
świetlic wiejskich. Tak też było
w Osiece. Niezawodna wolontariusz-
ka - Donata Bogusławska , poświęcając bezinteresownie swój wolny
czas, zaproponowała dzieciom wykonanie techniką filcowania na mokro
symbolicznych prezentów z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Pani Donata
wraz z opiekunką świetlicy Joanną
Wileńską-Markowską cierpliwie tłumaczyły i pomagały dzieciom w ich
wykonaniu. Wszystkim bardzo spodobał się pomysł. Upominki zostały
uroczyście wręczone na świetlicy.
gospodynie zagrały razem z orkiestrą
KGW z Osieki podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
osieKA. 10 stycznia odbył się kolejny
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Udział w nim wzięły panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Osiece,
20
które w Bartoszyckim Domu Kultury
otworzyły swoje stoisko z własnoręcznie wykonanymi pierogami oraz
domowym ciastem. Dla dorosłych
była kawa i herbata, a dla dzieci
kompot. Cały dochód w wysokości
540 złotych przekazany został na
rzecz WOŚP.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
RodnoWo. Finał konkursu „Świąteczna ozdoba 2015”
najładniejsze posesje nagrodzono
W Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Rodnowie
odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu „Świąteczna
ozdoba 2015” pod honorowym patronatem posła
Adama Ołdakowskiego.
konkursie udział wzięli mieszkańcy sołectw Rodnowo, Kiersity, Wajsnory. Celem konkursu była
poprawa stanu estetycznego wsi,
podtrzymywanie polskich tradycji
bożonarodzeniowych, rozwijanie
wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, inspirowanie mieszkańców
sołectw do współtworzenia atmosfery świąt Bożego Narodzenia, poprzez dekorowanie swoich posesji
oświetleniem świątecznym. Ostatecznie chęć udziału w konkursie
zgłosiło siedem gospodarstw. Pomimo tak małej ilości chętnych, komisja konkursowa miała dość spory
problem z wyłonieniem głównych
zwycięzców. Wszystkie świąteczne
iluminacje zasługiwały na pierwsze
w
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w szkole w Rodnowie
miejsce, widać było w nich ogromne
zaangażowanie i trud włożony
w ich stworzenie. Zgłoszone do konkursu posesje oceniane były pod
względem wyglądu estetycznego
i jej najbliższego otoczenia, okolicznościowych elementów dekoracyjnych, pomysłowości i oryginalności
w doborze dekoracji bożonarodzeniowej. W rezultacie po długo trwających i burzliwych naradach wyłoniono zwycięzców: I miejsce przyznano dla Roberta Huszczy z Kiersit,
II miejsce zajęła posesja Jana Blina
z Rodnowa, III miejsce przyznano
Grzegorzowi Zawadzie z Kiersit.
Wszystkim uczestnikom konkursu
wręczono nagrody rzeczowe oraz
okolicznościowe dyplomy.
Organizatorzy konkursu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rodnowo „Szansa i Rozwój”, sołtys sołectwa Kiersity, sołtys sołectwa Rodnowo serdecznie dziękują wszystkim
osobom biorącym udział w konkursie
za ich zaangażowanie i trud włożony
w stworzenie tak wspaniałej atmosfery świątecznej.
z żyCia ŚwietliCy wiejskiej
KieRisty. Świetlice są głównym
ośrodkiem życia kulturalnego, miejscem codziennej pracy i twórczych
działań w środowisku lokalnym. Pełnią
funkcje kulturotwórcze wynikające
z zaspokajania potrzeb środowiska.
Z myślą o mieszkańcach, przygotowywanych jest szereg zajęć, które
dają możliwość rozwijania swoich
umiejętności i inspirują do twórczych
poczynań. Nie inaczej jest w świetlicy
w Kiersitach, która jest jedynym miejscem w sołectwie, gdzie młodzież
i dzieci mogą spotkać się, a zarazem
„oderwać” od komputerów i telewizora. Za sprawą Wiesławy Szupieńko,
opiekunki świetlicy, sołtys Małgorzaty
Niebrzegowskiej oraz rodziców od-
Warsztaty plastyczne w świetlicy w Kiersitach
były się zajęcia, podczas których każdy
znalazł coś dla siebie. Młodsze dzieci
aktywnie uczestniczyły w warsztatach
plastycznych, podczas których robiły
ozdoby wielkanocne, zaś młodzież
prowadziła rozgrywki tenisa stołowego. Na zakończenie spotkania dzieci
otrzymały poczęstunek.
21
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
z żyCia gminnego przedszkola w bartoszyCaCh
Oficjalne rozpoczęcie balu karnawałowego
Konkursy zręcznościowe urozmaiciły bal karnawałowy
zorganizowany w przedszkolu
Jak widać w bibliotece nie tylko można czytać książki,
ale również świetnie się bawić
Walentynkowe zabawy w przedszkolu
Nie było łatwo wrzucić kulkę z gazety do pojemnika
Wizyta w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach
22
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
łoWicZ. Warsztaty szkoleniowe dla organizacji
wiedza, którą się zdobywa
jest bezCenna i bardzo praktyCzna
Dwie członkinie zarządu Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców
Gminy Bartoszyce uczestniczyły w czterodniowych warsztatach szkoleniowych
organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.
Szkolenie w Łowiczu polecam wszystkim organizacjom pozarządowym – mówi Marzanna Domoradzka
arsztaty odbyły się w pięknym i malowniczym Łowiczu.
Udział w nim wzięły osoby związane z działalnością na rzecz lokalnego środowiska m.in. sołtysi,
radni, członkowie stowarzyszeń.
– Szkolenie w zakresie planowania
i realizacji projektów społecznych
oraz umiejętności przygotowywania
wniosków o dotacje i prowadzenie
współpracy w ramach partnerstw
było moim drugim szkoleniem organizowanym przez Fundację
– mówi Marzanna Domoradzka,
w
członkini Stowarzyszenia „Wspólny
Dom”. – Z racji tego, że w stowarzyszeniu zajmuję się księgowością
wcześniej brałam udział w szkoleniu
z tego zakresu. Szkolenia polecam
wszystkim członkom organizacji
pozarządowych, jak również tym,
którzy chcieliby założyć stowarzyszenie bądź fundację. Zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe i sam udział są bezpłatne,
a wiedza z jaką się wyjeżdża po
przeprowadzonych warsztatach jest
bezcenna. Jedyny koszt jaki trzeba
ponieść to koszt dojazdu – mówi
Marzanna Domoradzka. Fundacja
Wspomagania Wsi prowadzi cykl
4 szkoleń o różnej tematyce, które
przygotowane i przeprowadzone
są na wysokim poziomie. Zachęcam
do odwiedzenia strony internetowej
fundacji www.fundacjawspomaganiawsi.pl, gdzie można znaleźć nie
tylko aktualną ofertę szkoleniową
ale również wiele informacji na temat metod pozyskiwania funduszy
na działalność skierowaną na obszary wiejskie.
23
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
WoJciechy. Rodzinnie budowali budki lęgowe dla ptaków
ptaki będą miały swoje domki
W szkole podstawowej
w Wojciechach odbyło się
„II Rodzinne Budowanie”.
Tym razem budowano
budki lęgowe dla ptaków.
Do realizacji tego zadania
szkoła przygotowywała
się już od pewnego czasu.
zięki wsparciu merytorycznemu Nadleśnictwa Górowo Iławeckie przekazano zespołom deklarującym udział w akcji mały informator na temat budek lęgowych
i zasad ich budowania. Natomiast
Grzegorz Lewandowski, właściciel
tartaku w Wągródce, przekazał potrzebny materiał. Tata Ani z kl. III,
Grzegorz Galiński zadeklarował
przygotowanie i poprowadzenie
„zaplecza narzędziowego”.
d
słUżyli doBRą RAdą
W piątkowe popołudnie stawiło się
na szkolnym korytarzu 13 rodzinnych
zespołów, (co najmniej jeden dorosły i dziecko) w tym nawet gościnnie jedna drużyna z Gdyni. Po
krótkim, oficjalnym otwarciu wszyscy
przystąpili do pracy. Miary mierzyły
a ołówki kreśliły. Piły piłowały a wiertarki warczały. Młotki stukały a….
gwoździe wypadały z rąk. Szybko
atmosfera zrobiła się gorąca, na
twarzach pojawiły się rumieńce
a czoła zrosił pot. W ciągu całego
przebiegu prac pomocą, wsparciem,
dobrą radą dla budowniczych służyli
Dominika Popiało z Nadleśnictwa
Górowo Iławeckie oraz Bogdan Kuźmicz, nauczyciel zajęć technicznych.
W efekcie wytężonej pracy powstało 13 budek lęgowych. Każda
w swoim stylu: technicznie dopracowane, kolorowo zdobione, dla
mniejszych i większych ptaków.
Część budek zostanie zawieszona
na drzewach przy szkole, część
dzieci będą mogły zabrać ze sobą.
24
Do budowy budek lęgowych zgłosiło się 13 drużyn
Kolorowe budki wkrótce zawisną na drzewach
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
dopalaCze. gdzie szukać pomoCy?
PRofilAKtyKA. Masz wątpliwości
czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej
na temat możliwości leczenia? Wiesz
wszystko o negatywnych skutkach
tych niebezpiecznych substancji?
Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod
którymi można szukać pomocy.
i dzieciom potrzebującym wsparcia,
opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk,
rozmawiania o sprawach dla nich
ważnych oraz kontaktu w trudnych
sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00
– 20:00, pomoc online dostępna na
www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014
roku specjaliści przeprowadzili 3205
rozmów dotyczących dopalaczy.
nAJWAżnieJsZe nUmeRy:
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu
możemy uzyskać informacje na temat
negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia.
Infolinia jest także przeznaczona dla
rodziców, którzy mają wątpliwości czy
ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także
informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących
tymi nielegalnymi substancjami.
800 100 100 – Telefon dla rodziców
i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa
pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują
wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne,
kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Ni-
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci
i Młodzieży. Służy on młodzieży
czyje. Linia dostępna od poniedziałku
do piątku w godzinach 12:00 – 18:00,
pomoc online dostępna pod adresem
[email protected] W 2014 roku
61 rozmów dotyczyło problemów
z dopalaczami.
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby
poszukujące pomocy oraz informacji
na temat dopalaczy mogą korzystać
także z telefonu zaufania Rzecznika
Praw Dziecka. Numer przeznaczony
jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych,
którzy chcą zgłosić problemy dzieci.
Telefon jest czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.15 do
20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni
wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer
kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
112 – Jednolity numer alarmowy
obowiązujący na terenie całej Unii
Europejskiej.
bezpłatna pomoC prawna dla mieszkańCów
PoWiAt BARtosZycKi. Od początku roku 2016 na terenie całej Polski
funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej
przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.
W powiecie bartoszyckim funkcjonują 2 punkty udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:
1. W budynku starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ul. Grota
Roweckiego 1 pok. 119
W punkcie tym w następujących
dniach pracujących są świadczone
usługi radcowsko-adwokackie:
Poniedziałki i wtorki - godz.
10.00 – 14.00 - RADCA PRAWNY
Środy i czwartki - godz.
8.00 – 12.00 - ADWOKAT
Piątki - godz. 8.00 – 12.00
- ADWOKAT lub - godz. 10.00 - 14.00
- RADCA (co tydzień na przemian)
2. W budynku Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach przy ul. limanowskiego 11
W punkcie tym usługi prawne
świadczy FUNDACJA TOGATUS
PRO BONO z OLSZTYNA
w następujących dniach roboczych:
Poniedziałki, środy i piątki
- godz. 11.00 – 15.00
Wtorki i czwartki - godz. 13.00 – 17.00
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
młodzież do 26 roku życia, osoby
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65
lat, osoby fizyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani
katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną.
Za organizację funkcjonowania punktów w powiecie bartoszyckim odpowiada starosta bartoszycki.
25
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
iRlAndiA. Najbardziej utytułowani sztangiści
pobili rekord Świata
W Dublinie odbyły się zawody Leinster Open Push/Pull Championships federacji GPC, należące do jednych z największych na Zielonej Wyspie, w martwym ciągu i wyciskaniu sztangi
leżąc. Z trzema złotymi medalami oraz rekordem świata wrócili z Irlandii Jakub Bach i Marek
Makarewicz, mieszkańcy gminy Bartoszyce trenujący w klubie Siła Bartoszyce.
zawodach wystartowało ponad 100 zawodników z Irlandii,
Wielkiej Brytanii, Polski, Łotwy i Litwy.
Tegoroczna edycja rozgrywana była
na zasadach GPC w formule RAW
i była zarazem eliminacjami do Mistrzostw Europy w Finlandii. Zawodników Siły Bartoszyce do startu
w zawodach przygotowywał trener
sztangistów Siły Zdzisław Hryniewiecki, który poleciał do Irlandii
z nastawieniem, że jego podopieczni
są dobrze przygotowani do zawodów. Jak się okazało Dublin sprzyjał
Polakom, a ich występ okazał się
wielkim sukcesem. Jakub Bach zdobył
w martwym ciągu dwa złote medale
w kategorii OPEN JUNIOR 16-17 latków
do 125 kg. z wynikiem 215 kg. (pobijając zarazem rekord świata o 15 kg.)
i tym samym zdobył przepustkę na
odbywające się w czerwcu mistrzostwa Europy GPC w Finlandii. Natomiast starszy z zawodników Marek
Makarewicz, liczył na pobicie swojego
rekordu życiowego w martwym cią-
gu. Niestety nie poszło mu tak jak
zakładał i strat zakończył z wynikiem
270 kg. Jednak nadrobił straty podczas
wyciskania sztangi leżąc. W pierwszej
próbie uzyskał 205 kg, w drugiej 215,
Jakub Bach podczas martwego ciągu
Marek Makarewicz w wyciskaniu sztangi
w
26
Jakub Bach i Marek Makarewicz najbardziej utytułowani sztangiści gminy Bartoszyce
trzecia nie została zaliczona. Pomimo
tego, podczas zawodów zdobył
złoto w dwuboju (push/pull) w kategorii do 140 kg submasters. Jego
łączny wynik wyniósł 485 kg.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
BeZledy. Zakończenie Turnieju Halowej Piłki Nożnej
drużyna z parkoszewa
wygrała Cały turniej
W Gminnej Hali Sportowej
w Bezledach rozegrano
ostatnią rundę Turnieju
Halowej Piłki Nożnej Gminy
Bartoszyce. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna
z Parkoszewa przed
Spytajnami i Bezledą.
ajlepszym strzelcem został Mikusek Jakub – Bezledy - strzelając 14 goli, na miejscu drugim Rudszewski Łukasz- Spytajny 9 bramek,
a po 7 goli zdobyli: Mazuro Paweł
– Parkoszewo, Małachowski Paweł
– Krawczyki, Świstek Piotr – Spytajny
i Ziemacki Mateusz – Sporwiny.
n
Najlepszym bramkarzem został Gigielewicz Andrzej – Spytajny , który
wpuścił tylko 8 goli w całym turnieju.
W klasyfikacji „fair play” zwyciężyła
drużyna z Krawczyk – 26 pkt.
wyniki trzeCiej (ostatniej)
rundy przedstawiają się
następująCo:
1. Bezledy - Tolko
6:1
2. Krawczyki – Sporwiny
3:3
3. Tolko – Spytajny
0:4
4. Galiny – Krawczyki
3:1
5. Sporwiny – Parkoszewo
2:7
6. Spytajny – Galiny
4:1
7. Parkoszewo - Bezledy
6:7
Zwycięska drużyna z Parkoszewa
Najlepszy strzelec
Jakub Mikusek z Bezled strzelił aż 14 goli
Drugie miejsce w Turnieju zajęła drużyna ze Spytajn
Trzecie miejsce na podium wywalczyła drużyna z Bezled
klasyFikaCja końCowa:
punkty bramki
1. Parkoszewo
15
35:19
2. Spytajny
13
26:8
3. Bezledy
13
31:21
4. Galiny
10
22:18
5. Sporwiny
5
16:25
6. Krawczyki
4
18:32
7. Tolko
9:34
Drużyna z Krawczyk uzyskała tytuł drużyny „fair play”
Najlepszym bramkarzem został Andrzej
Gigielewicz ze Spytajn,
który „wpuścił” tylko
8 goli w całym turnieju
27
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
BeZledy. Zacięta walka zgodnie z zasadami fair play
królem strzelCów został dawid
W Gminnej Hali Sportowej w Bezledach zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
został rozegrany Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Bartoszyce.
Uczestnicy Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Bartoszyce
minny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Bartoszyce w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych jest imprezą
organizowaną cyklicznie, która od
wielu lat cieszy się wielkim zainteresowaniem sportowców. Tym razem
w turnieju wzięło udział 80 piłkarzy
z 6 podstawówek i 2 gimnazjów.
Mottem przewodnim turnieju jest zasada fair- play w sporcie i w życiu
codziennym oraz wdrażanie młodych
g
Rywalizacja podczas turnieju oparta
była na zasadach fair play
28
zawodników do uprawiania ciekawych dyscyplin sportowych, jaką jest
piłka nożna i rywalizacji między szkolnymi zespołami. Zacięta walka i chęć
zajęcia najlepszego miejsca trwała
od początku do końca gminnej im-
prezy sportowej. Żaden sportowiec
nie odniósł kontuzji. Na zakończenie
zostały wręczone puchary wszystkim
drużynom biorącym udział w turnieju.
Oprócz tego najlepsi piłkarze otrzymali pamiątkowe statuetki.
tabela rozgrywek (system rozgrywek – „każdy z każdym”)
LP Szkoła
SP Bezledy SP Galiny SP Krawczyki SP Sokolica SP Wojciechy SP Żydowo PKT Stos. bramek Miejsce
1. SP Bezledy
2. SP Galiny
3. SP Krawczyki
4. SP Sokolica
5. SP Wojciechy
–
0:6
0:3
0:0
2:0
6:0
–
1:2
0:0
2:0
3:0
2:1
–
1:0
0:0
0:0
0:0
0:1
–
2:2
0:2
0:2
0:0
2:2
–
0:0
1:1
0:2
0:1
0:0
8
5
1
6
9
9:2
3:10
1:8
3:3
6:2
III
V
VI
IV
I
6. SP Żydowo
0:0
1:1
2:0
1:0
0:0
–
9
4:1
II
wyniki gimnazjów
wyniki szkół podstawowyCh
Gimnazjum Bezledy - Gimnazjum Kinkajmy - 10:2 dla Bezled.
Królem strzelców został Ładosz
Mirosław z Bezled, a najlepszym
bramkarzem Żarski Jakub też
z Bezled.
I miejsce – Gimnazjum im. Straży
Granicznej w Bezledach.
II miejsce – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach.
I miejsce - SP Wojciechy
II miejsce – SP Żydowo
III miejsce – SP Bezledy
IV miejsce - SP Sokolica
V miejsce – SP Galiny
VI miejsce – SP Krawczyki
Królem strzelców został Kaplewski Dawid z Bezled, a najlepszym
bramkarzem Kucharski Krzysztof
z Żydowa .
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
łódź. Mistrzowie Europy z gminy Bartoszyce!
zaprezentowali Świetną Formę
W Łodzi odbyły się dwudniowe Mistrzostwa Europy
WPA w martwym ciągu
i wyciskaniu sztangi leżąc,
nasz region reprezentowali
dwaj zawodnicy MLKS „Siła”
w Bartoszycach – Jakub
Bach z Sokolicy oraz Marek
Makarewicz z Bezled.
nakomite wieści nadeszły już
pierwszego dnia zawodów, kiedy to obaj zawodnicy wywalczyli
tytuł Mistrza Europy w martwym
ciągu, każdy w swojej kategorii.
Młodszy z nich, Jakub Bach zwyciężył
w wadze do 110 kg w rywalizacji 16
i 17-latków oraz był najlepszy w kategorii open. W najlepszej próbie
uzyskał 220 kg. Tym samym o 20 kg
poprawił rekord życiowy w martwym ciągu, co było efektem dobrego przygotowania do zawodów.
Świetną formę zaprezentował także
Marek Makarewicz, który zdobył złoty medal w kategorii open 33-39
lat. Zajął on również drugie miejsce
w wadze do 140 kg. Rywalizację
z
Mistrzowie Europu od lewej Jakub Bach i Marek Makarewicz
w martwym ciągu zakończył z wynikiem 280 kg. W drugim dniu mistrzostw Marek Makarewicz zdobył
kolejne medale. W wyciskaniu sztangi
leżąc uzyskał 215 kg, co dało mu
złoto w kategorii wagowej do 140kg
oraz wicemistrzostwo Europy w kategorii open do 39 lat.
i wojewódzki integraCyjny miting sportowy
oRZysZ. W Orzyszu odbył się I Integracyjny Miting Sportowy o Puchar
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na imprezie nie
zabrakło młodych zawodników
z gminy Bartoszyce.
W turnieju w wieloboju atletycznym
udział wzięli młodzi sztangiści
z gminy Bartoszyce z sekcji podnoszenia ciężarów. Turniej obejmował
skok obunóż z miejsca, rzut piłką lekarską, bieg 4x10m, rwanie i podrzut
techniczny oraz wyciskanie sztangi
leżąc. W kategorii do 13 lat bezkonkurencyjny okazał się Kacper Hercer
z Bezled, który ze swoim wynikiem
uplasował się na pierwszym miejscu.
Uczestnicy I Wojewódzkiego Integracyjnego Mitingu Sportowego
Pierwsze miejsce w tej samej kategorii
dziewcząt zajęła Maja Bach z Sokolicy.
Kolejne pierwsze miejsce w kategorii
do 18 lat zajął Albert Steć z Sokolicy
i okazał się także najlepszym za-
wodnikiem turnieju. Swoje pierwsze
starty w turnieju zaliczyli również
zawodnicy z Bezled Artur Dobosz
i Piotr Pleński, którzy zajęli trzecie
miejsca w kategorii do 13 lat.
29
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
BARtosZyce. Wybrali najpopularniejszych sportowców
zwyCięzCy gali sportu
W restauracji Adrii w Bartoszycach odbyło się podsumowanie plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Miast i Gmin Powiatu Bartoszyckiego w 2015 roku.
Finaliści plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Miast i Gmin Powiatu Bartoszyckiego w 2015 roku
restauracji Adrii w Bartoszycach odbyło się podsumowanie plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Miast i Gmin
Powiatu Bartoszyckiego w 2015 roku.
Konkurs zorganizował Goniec Bartoszycki. Wśród finalistów znaleźli się
również mieszkańcy Gminy Bartoszyce: Michał Kurywczak, Konrad Obrębski oraz Jacek Boras reprezentanci
Gminnego Klubu Sportowego „Granica Bezledy”. Podczas uroczystej gali
dodatkowe wyróżnienie z rąk wicewójta Gminy Bartoszyce za wysokie
Z rąk Bogusława Miluskiego, zastępcy
wójta gminy Bartoszyce gratulacje przyjmuje wyróżniony Stanisław Kołosowski
Indywidualne wyróżnienie Gminy Bartoszyce przyznane sztangiście Jakubowi Bach
w
30
osiągnięcia sportowe otrzymał sztangista, mistrz Europy w ciągu martwym
- Jakub Bach oraz Stanisław Kołosowski nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum w Bezledach,
doceniony za działalność na rzecz
krzewienia sportu i kultury fizycznej.
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
BeZledy. Gminny Turniej Tenisa Stołowego
ping-pong na oŚmiu stołaCh
W Bezledach odbył się XI Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Bartoszyce, w którym zmierzyło się 59 zawodników. Uczestnicy rozgrywali
mecze w 5 kategoriach wiekowych z podziałem na mężczyzn i kobiety.
Po raz pierwszy Gminny Turniej Tenisa Stołowego odbył się na Gminnej Hali Sportowej w Bezledach
egoroczny turniej finałowy był
otwarty i nie został poprzedzony
jak w latach ubiegłych eliminacjami
środowiskowymi. Tym razem zawodnicy z terenu gminy Bartoszyce,
po raz pierwszy w Gminnej Hali
Sportowej w Bezledach, wzięli
t
udział w bezpośredniej konfrontacji.
Rywalizacja zawodników odbywająca się przy 8 stołach była niezwykle zacięta. - Jak zawsze wszystkich graczy obowiązywały zasady
fair play – mówi Dorota Kuźmicka,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolko i główny organizator imprezy. - Niezwykłych emocji kibicom
dostarczyły rozgrywki mężczyzn
w najstarszej kategorii wiekowej,
do której zgłosiło się najwięcej zawodników, a poziom ich gry był
naprawdę wysoki.
KlAsyfiKAcJA mieJsc PRZedstAWiAłA się nAstęPUJąco:
KoBiety:
Kategoria II - Rocznik 2003 -2000
(13-16 lat)
I miejsce – Aleksandra Topczewska
II miejsce Klaudia Ścięgaj
III miejsce – Oliwia Borowa
Kategoria IV - Rocznik 1996 - 1977
(20-39 lat)
I miejsce – Katarzyna Broda
II miejsce – Sara Brzostek
III miejsce – Agata Kozłowska
Kategoria V- Rocznik 1976
i starsze (40 lat i starsze)
I miejsce – Anna Stypik
II miejsce – Beata Czaplicka
III miejsce – Ewa Jasudowicz
mężcZyźni:
Kategoria I - rocznik 2004
i młodsi (12 lat i młodsi)
I miejsce – Piotr Prokop
II miejsce – Maciej Aduła
III miejsce – Zajchowski Kacper
Kategoria II - rocznik 2003 - 2000
(13-16 lat)
I miejsce – Kacper Tymcio
II miejsce – Artur Prokop
III miejsce – Jasudowicz Amadeusz
Kategoria III - rocznik 1999- 1997
(17-19 lat)
I miejsce – Bartłomiej Groszyk
II miejsce –Mateusz Ziemacki
III miejsce - Marcin Fidura
Kategoria IV - rocznik 1996 - 1977
(20-39 lat)
I miejsce –Wojciech Prokop
II miejsce – Adrian Warda
III miejsce – Paweł Lango
Kategoria V - rocznik 1976 i starsi
(40 lat i starsi)
I miejsce – Dariusz Piotrowski
II miejsce – Krzysztof Warda
III miejsce – Krzysztof Prokop
31
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
Zwyciężczynie w kategorii II – rocznik 2003-2000
Zwyciężczynie w kategorii IV – rocznik 1996-1977
Zwyciężczynie w kategorii V – rocznik 1976 i starsze
Zwycięzcy w kategorii I – rocznik 2004 i młodsi
Zwycięzcy w kategorii II - rocznik 2003 - 2000
Zwycięzcy w kategorii III - rocznik 1999- 1997
Zwycięzcy w kategorii IV - rocznik 1996 - 1977
Zwycięzcy w kategorii V - 1976 i starsi
32
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
harmonogram odbioru segregowanyCh odpadów
komunalnyCh na 2016 rok – BARTKO
Miejscowości
Terminy odbioru odpadów segregowanych
Borki Sędrowskie Minty
Brzostkowo Szwarunki
Ciemna Wola Szwaruny
Galiny Trutnowo
14.01, 11.02, 10.03,
07.04, 05.05, 02.06, 30.06,
28.07, 25.08, 22.09,
20.10, 17.11, 15.12
Czerwona Górka Łabędnik Mały
Drawa Maszewy
Gile Nuny
Glitajny Sokolica
Gruda Sporwiny
Lusiny Spurgle
Łabędnik Wardomy
21.01, 18.02, 17.03,
14.04, 12.05, 09.06,
07.07, 04.08, 01.09, 29.09,
27.10, 24.11, 22.12
Bukowo Perkujki
Klekotki Plęsy
Krawczyki Połęcze
Lipina Wawrzyny od Połęcza
Osieka
28.01, 25.02, 24.03,
21.04, 19.05, 16.06,
14.07, 11.08, 08.09,
06.10, 03.11, 01.12, 29.12
Bajdyty Kosy
Bieliny
Króle
Ceglarki Matyjaszki
Dębiany Okopa
Dębówko Sędławki
Galinki Tromity
Gromki Wawrzyny od Ceglarek
Karolewka Węgoryty
Kinkajmy Witki
09.01, 04.02, 03.03, 31.03,
28.04, 28.05, 23.06,
21.07, 18.08, 15.09,
13.10, 10.11, 08.12
Odpady powinny być wystawione przed posesję w dniu poprzedzającym dzień odbioru
lub do godz. 6:00 w dniu odbioru. W przypadku dnia wolnego od pracy w tygodniu
odbioru, termin odbioru może ulec przesunięciu. W razie reklamacji prosimy dzwonić
pod numer (89) 722-82-59 lub (89) 722-82-76/77 wew. 18.
33
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
harmonogram odbioru niesegregowanyCh (zmieszanyCh)
odpadów komunalnyCh na 2016 rok – BARTKO
Miejscowości
Terminy odbioru odpadów segregowanych
Zabudowa jednorodzinna
i wielorodzinna
Zabudowa
wielorodzinna
Brzostkowo Nuny
Bukowo Osieka
Drawa Perkujki
Gruda Sporwiny
Klekotki Szwarunki
Krawczyki Szwaruny
Lipina Tromity
Łabędnik Witki
Łabędnik Mały
12.01, 26.01, 09.02, 23.02,
08.03, 22.03, 05.04, 19.04,
02.05, 17.05, 31.05, 14.06,
28.06,12.07, 26.07, 09.08,
23.08, 06.09, 20.09, 04.10,
18.10, 02.11, 15.11, 29.11,
13.12, 27.12
Ceglarki Gile
Karolewka Kinkajmy
Maszewy Okopa
Plęsy Połęcze
Wardomy Wawrzyny
13.01, 27.01, 10.02, 24.02,
09.03, 23.03, 06.04,
20.04, 04.05, 18.05, 01.06,
15.06, 29.06, 13.07, 27.07,
10.08, 24.08, 07.09, 21.09,
05.10, 19.10, 03.11, 16.11,
30.11, 14.12, 28.12
Bajdyty Kosy
BielinyKróle Borki Sędrowskie
Lusiny Ciemna Wola
Łabędnik Mały nr 4
Czerwona Górka Matyjaszki
Dębiany Minty
Dębówko Sędławki
Galinki Sokolica
Galiny Spurgle
Glitajny Trutnowo
Gromki Węgoryty
14.01, 28.01, 11.02, 25.02,
10.03, 24.03, 07.04, 21.04,
05.05, 19.05, 02.06, 16.06,
30.06, 14.07, 28.07, 11.08,
25.08, 08.09, 22.09, 06.10,
20.10, 04.11, 17.11, 01.12,
15.12, 29.12
07.01,
21.01,
04.02,
18.02,
03.03,
17.03,
31.03,
14.04,
28.04,
12.05,
27.05,
09.06,
23.06,
07.07,
21.07,
04.08,
18.08,
01.09,
15.09,
29.09,
13.10,
27.10,
10.11,
24.11,
08.12,
22.12
Odpady powinny być wystawione przed posesję w dniu poprzedzającym dzień odbioru
lub do godz. 6:00 w dniu odbioru. W przypadku dnia wolnego od pracy w tygodniu
odbioru, termin odbioru może ulec przesunięciu. W razie reklamacji prosimy dzwonić
pod numer (89) 722-82-59 lub (89) 722-82-76/77 wew. 18.
34
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
harmonogram odbioru segregowanyCh odpadów
komunalnyCh na 2016 rok – EKO-BART
Miejscowości
Terminy odbioru odpadów segregowanych
Dąbrowa
Falczewo
Nalikajmy
01, 01.02, 29.02, 02.04, 25.04,
23.05, 20.06, 18.07, 20.08,
12.09, 10.10, 07.11, 05.12
Wiatrak
Wipławki
Łojdy Szylina Mała
Markiny Szylina Wielka
Pilwa Wirwilty
Skitno
01, 02.02, 01.03, 29.03, 26.04,
24.05, 21.06, 19.07, 16.08,
13.09, 11.10, 08.11, 06.12
Bezledy Molwity
Karolewko Piergozy
Kiertyny Małe Piersele
Kiertyny Wielkie Solno
Kisity Styligi Lejdy
01, 03.02, 02.03, 30.03, 27.04,
25.05, 22.06, 20.07, 17.08,
14.09, 12.10, 09.11, 07.12
Ardapy Łoskajmy
Bąsze Nowe Witki
Ganitajny Parkoszewo
Głomno Posłusze
Kromarki Zawiersze
Leginy Żydowo Łapkiejmy
01, 04.02, 03.03, 31.03, 28.04,
28.05, 23.06, 21.07, 18.08,
15.09, 13.10, 10.11, 08.12
Borki Taplikajmy
Kiersity Tolko
Merguny Wola
Sortławki Wólka
Spytajny Wyręba
01, 05.02, 04.03, 01.04, 29.04,
27.05, 24.06, 22.07, 19.08,
16.09, 14.10, 12.11, 09.12
Barciszewo
01, 08.02, 07.03, 04.04, 02.05,
30.05, 27.06, 25.07, 22.08,
19.09, 17.10, 14.11, 12.12
Wojciechy
Burkarty Wajsnory
Kicina Wargielity
Rodnowo Wojtkowo
Szczeciny
01, 09.02, 08.03, 05.04, 07.05,
31.05, 28.06, 26.07, 23.08,
20.09, 18.10, 15.11, 13.12
Odpady powinny być wystawione przed posesję w dniu poprzedzającym dzień
odbioru lub do godz. 6:00 w dniu odbioru. W przypadku dnia wolnego od pracy
w tygodniu odbioru, termin odbioru może ulec przesunięciu. W razie reklamacji
prosimy dzwonić pod numer (89) 762-08-88.
35
Biuletyn Gminy Bartoszyce • Bezpłatny kwartalnik • Rok 9/nr 23/marzec 2016
harmonogram odbioru niesegregowanyCh (zmieszanyCh)
odpadów komunalnyCh na 2016 rok – EKO-BART
Miejscowości
Terminy odbioru odpadów segregowanych
Bezledy Piergozy
Dąbrowa Piersele
Falczewo Skitno
Molwity Tolko
Nalikajmy Wipławki
12.01, 26.01, 09.02, 23.02, 08.03, 22.03,
05.04, 19.04, 07.05, 17.05, 31.05, 14.06,
28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09,
20.09, 04.10, 18.10, 05.11, 15.11, 29.11, 13.12,
27.12
Bąsze Łoskajmy
Ganitajny Merguny
Głomno Nowe Witki
Karolewko Parkoszewo
Kiertyny Małe Pilwa
Kiertyny Wielkie Posłusze
Kisity Solno Kromarki
Styligi Leginy Wola
Lejdy Wólka Łapkiejmy
Zawiersze Łojdy Żydowo
13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 09.03,
23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05,
01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07,
10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10,
19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12, 28.12
Ardapy Szylina Mała Borki
Szylina Wielka Kiersity
Wiatrak Rodnowo Wirwilty
Sortławki Wyręba Spytajny
14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 10.03, 24.03, 07.04,
21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 16.06, 30.06,
14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09,
06.10, 20.10, 03.11, 17.11, 01.12, 15.12, 29.12
Burkarty Wajsnory
Kicina Wargielity
Markiny Wojtkowo
Szczeciny Taplikajmy
02.01, 15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 11.03,
25.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06,
17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08,
09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11,
18.11, 02.12, 16.12, 30.12
Barciszewo
Wojciechy
11.01, 25.01, 08.02, 22.02, 07.03, 21.03,
04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06,
27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09,
19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12,
31.12
Odpady powinny być wystawione przed posesję w dniu poprzedzającym dzień
odbioru lub do godz. 6:00 w dniu odbioru. W przypadku dnia wolnego od pracy
w tygodniu odbioru, termin odbioru może ulec przesunięciu. W razie reklamacji
prosimy dzwonić pod numer (89) 762-08-88.
36

Podobne dokumenty