Andrzej Prinke Bibliografia 1968 1. H. Kóčkówna, A. Pałubicka, A

Komentarze

Transkrypt

Andrzej Prinke Bibliografia 1968 1. H. Kóčkówna, A. Pałubicka, A
Andrzej Prinke
Bibliografia
1968
1. H. Kóčkówna, A. Pałubicka, A. Prinke, Wyniki badań ratowniczych w
Biernatkach, pow. Śrem (Zusammenfassung: Ergebnisse der Rettungsforschungen
in Biernatki, Kreis Śrem), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 19:1968, s. 174178. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
1971
2. A. Prinke, Przysieka Stara, pow. Kościan, Informator Archeologiczny. Badania
1970, Warszawa 1971, s. 195-196.
3. A. Prinke, recenzja: Kwang Chih Chang, Major Aspects of the Interrelationship
of Archaeology and Ethnology, Current Anthropology, t. 8:1967, z.3, s. 227-243,
[w:]Archeologia Polski, t. 16:1971, s. 278-281.
1972
4. A. Prinke, Kuchary, pow. Pleszew. Stanowisko 1, Informator Archeologiczny.
Badania 1971, Warszawa 1972, s. 115.
5. A. Prinke, Problem periodyzacji prahistorii w ujęciu etnograficznym. Dyskusja
wśród etnografów Niemieckiej Republiki Demokratycznej nad pracą I. Sellnow
(The Problem of Periodisation of the Prehistoric Times in Ethnographical
Approach. A Discussion of East German Ethnographers on I.Sellnow's
Work), Etnografia Polska, t. 16:1972, s. 353-357.
6. A. Prinke, Ratownicze prace wykopaliskowe w Przysiece Starej, pow. Kościan,
(Rescue Excavations at Przysieka Stara, District of Kościan), Fontes Archaeologici
Posnanienses, t. 22:1971 (1972), s. 216-217. Muzeum Archeologiczne w
Poznaniu.
7. A. Prinke, recenzja: K. Valoch, Evolution of the Paleolithic in Central and
Eastern Europe, Current Anthropology, t. 9, nr 5, 1968, s. 351-390;
[w:] Archeologia Polski, t. 22:1971 (1972), s. 207-213.
8. A. Prinke, recenzja: W. Taute, Die Stielspitzen-Gruppen im nördlichen
Mitteleuropa. Ein Beitrag zur Kentniss der späten Altsteinzeit. Köln-Graz 1968,
326 s.; [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 22:1971 (1972), s. 255-256.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
1973
9. A. Prinke, Badania osady z młodszej epoki kamienia w Sierakowie, powiat
Mogilno,Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 103, s.
7-8.
10. A. Prinke, Badania weryfikacyjne stanowisk archeologicznych w okolicy Lądu,
pow. Słupca (Veryfying Investigations of Archaeological Sites in the Area of Ląd,
District of Słupca), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 23:1972 (1973), s. 229.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
11. A. Prinke, Badania weryfikacyjne stanowisk z epoki kamienia na terenie
powiatu mogileńskiego (Veryfying Investigations of Stone Age Sites in the Area of
the District of Mogilno), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 23:1972 (1973), s.
210-212. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
12. A. Prinke, Badania wykopaliskowe w Białobrzegu, pow. Września, Biuletyn
Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 103, s. 8.
13. A. Prinke, Białobrzeg, pow. Września. Stanowisko 6, Informator
Archeologiczny. Badania 1972, Warszawa 1973, s. 9.
14. A. Prinke, Możliwości porównawczego stosowania danych etnograficznych w
archeologii (Summary: Can Ethnographical Data Be Used for Archaeological
Comparison), Etnografia Polska, t. 17:1972 (1973), s. 41-66. Wrocław 1973,
IHKM PAN.
15. A. Prinke, A Note on the Mesolithic of Eastern Great Poland and Kuiavia, [w:]
S. K. Kozłowski (red.), The Mesolithic in Europe, s. 477-483. Warsaw University
Press, Warszawa 1973.
16. A. Prinke, Prace wykopaliskowe na osadzie wydmowej w Ruszkowie II, powiat
Koło, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 103, s. 7.
17. A. Prinke, Ruszków II, pow. Koło, Informator Archeologiczny. Badania 1972,
Warszawa 1973, s. 14-15.
18. A. Prinke, Sierakowo, pow. Mogilno. Stanowisko 8, Informator
Archeologiczny. Badania 1972, Warszawa 1973, s. 46-47.
19. A. Prinke, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na
cmentarzysku ludności kultury pomorskiej w Kucharach, pow. Pleszew (Report on
Rescue Excavations in a Cemetery of the Pommeranian Culture), Fontes
Archaeologici Posnanienses, t. 23:1972 (1973), s. 220-221. Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu.
20. A. Prinke, Streszczenia 10 publikacji dot. epoki kamienia, [w:] A.
Dymaczewski (red.), Polish Archaeological Abstracts, vol. 2, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
21. A. Prinke, T. Wiślański, Materiały do osadnictwa w epoce kamienia na terenie
powiatu mogileńskiego (Materials for the Study of Settlement During Stone Age in
the Area of the District of Mogilno), Fontes Archaeologici Posnanienses, t.
23:1972 (1973), s. 1-94. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
1974
22. Z. Głogowski, A. Prinke, Z przeszłości Ziemi Trzcianeckiej. Przewodnik po
wystawie (From the Past of the Trzcianka Region. Exhibition Guide), Trzcianka
1974.
23. S. Godynicki, A. Prinke, Ciałopalny grób zwierzęcy kultury pomorskiej z
Kuchar, pow. Pleszew (Summary: Grave of Cremated Animals from Kuchary,
District Pleszew (Pommeranian Culture), [w:] Metody, wyniki i konsekwencje
badań kości z grobów ciałopalnych (Methods, Results and Consequences of
Investigations of Bones from Cremations Burials). Materiały z sesji naukowej w
dniu 25 III 1972 roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział
Biologii i Nauk o Ziemi, Seria Antropologia, nr 2. Poznań 1974, s. 115-116.
24. A. Prinke, Badania osady mezolitycznej w Waldze, pow. Września, Biuletyn
Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 110, s. 10.
25. A. Prinke, Badania wykopaliskowe osady mezolitycznej i neolitycznej w
Białobrzegu, pow. Września, stan. 6 (Excavations in a Mesolithic and Neolithic
Settlement at Białobrzeg, District of Września, site 6), Fontes Archaeologici
Posnanienses, t. 24:1973 (1974), s. 236. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
26. A. Prinke, Głos w dyskusji, [w:] J. Kowalczyk, Badania powierzchniowe
palącym zadaniem archeologii, Wiadomości Archeologiczne, t. 39:1974, s. 28-29;
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
27. A. Prinke, Pochówki ludzkie i zwierzęce z cmentarzyska kultury pomorskiej w
Kucharach, pow. Pleszew (Summary: Human and Animal Burials in a Cemetery of
the Pomeranian Culture at Kuchary, District of Pleszew), Fontes Archaeologici
Posnanienses, t. 24:1973 (1974), s. 162-182. Muzeum Archeologiczne w
Poznaniu.
28. A. Prinke, Ratownicze prace wykopaliskowe na osadzie wydmowej w
Ruszkowie II, pow. Koło, stan. 3 (Rescue Investigations in a Dune Settlement at
Ruszków II, District of Koło, Site 3), Fontes Archaeologici Posnanienses, t.
24:1973 (1974), s. 237. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
29. A. Prinke, Streszczenia 13 publikacji dot. epoki kamienia, [w:] A.
Dymaczewski (red.), Polish Archaeological Abstracts, vol. 3, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
30. A. Prinke, Walga, pow. Września. Stanowisko 3, Informator Archeologiczny.
Badania 1973, Warszawa 1974, s. 12-13.
31. A. Prinke, J. Skoczylas, Badania petrograficzne nad użytkowaniem surowców
kamiennych w neolicie Wielkopolski (Zusammenfassung: Petrographische
Untersuchungen über den Gebrauch von Steinrohstoffen im Neolithikum in
Grosspolen), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 24:1973 (1974), s. 9-11.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
32. A. Prinke, J. Skoczylas, Petroarcheologia i jej zastosowanie w badaniach nad
epoką kamienia (Summary: The Use of Petrographic Methods in the Study of the
Stone Age);Sprawozdania Archeologiczne, t. 26:1974, s. 335-342.
1975
33. A. Prinke, Archeologia nonsensu, Nurt. Miesięcznik społeczno-kulturalny, nr
12 (128):1975, s. 1, 22-24, 39, Poznań.
34. A. Prinke, Badania osady wydmowej kultury pucharów lejkowatych w
Sierakowie, woj. Bydgoszcz (Investigations in a Dune-Settlement of the Funnel
Beaker Culture at Sierakowo, Voivodeship of Bydgoszcz, Site 8), Fontes
Archaeologici Posnanienses, t. 25:1974 (1975), s. 205-207. Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu.
35. A. Prinke, Chodzież, m. pow. [w:] Badania wykopaliskowe Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i
Ochrony Zabytków, z. 113, s. 11.
36. A. Prinke, Chodzież. Stanowisko 3, Informator Archeologiczny. Badania
1974, Warszawa 1975, s. 25-26.
37. A. Prinke, Najstarsze centrum rolnicze w Azji południowo-wschodniej, Z
otchłani wieków, roczn. 41:1975, s. 206-208.
38. A. Prinke, Nowe materiały schyłkowopaleolityczne i mezolityczne z okolic
Torunia(Zusammenfassung: Neues spätpaläolithisches und mesolithisches Material
aus der Umgebung von Toruń), Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia,
t. 5:1975 (Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 68), s. 3-15.
39. A. Prinke, I Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne w
Brnie, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 119, s.
78.
40. A. Prinke, Pierwszy sezon badań wykopaliskowych osady mezolitycznej w
Waldze, woj. Poznań (The First Period of the Excavations in the Mesolitique
Settlement at Walga, Voivodeship of Poznań), Fontes Archaeologici
Posnanienses, t. 25:1974 (1975), s. 205. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
41. A. Prinke, recenzja: Henry de Lumley (red.) La Grotte de l'Hortus (Valfaunes,
Hérault). Les chasseurs néandertaliens et leur milieu de vie. Elaboration d'une
chronologie du Würmien II dans le Midi mediterraneen, Études Quaternaires.
Géologie, Paléontologie, Préhistoire, t. 1, Marseille 1972, [w:] Fontes
Archaeologici Posnanienses, t. 25:1974 (1975), s. 243-246. Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu.
42. A. Prinke, recenzja: Gustav Riek, Das Paläolithikum der Brillenhöhle bei
Blaubeuren (Schwäbische Alb), Forschungen und Berichte zur Vor- und
Frühgeschichte in Baden-Würtemberg, t. 4/I-II, Stuttgart 1973, [w:] Fontes
Archaeologici Posnanienses, t. 25:1974 (1975), s. 246-247. Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu.
43. A. Prinke, recenzja: Peter Florian Mauser, Die jungpaläolithische Höhlenstation
Petersfels im Hegau (Gemarkung Bittelbrunn, Ldkrs. Konstanz), Badische
Fundberichte, Sonderheft 13, Freiburg 1970, [w:] Fontes Archaeologici
Posnanienses, t. 25:1974 (1975), s. 247-248. Muzeum Archeologiczne w
Poznaniu.
44. A. Prinke, recenzja: Robert Wetzel, Gerhard Bosinski, Die Bocksteinschmiede
im Lonetal (Markung Rammingen, Kreis Ulm), t. 1-2, Veröffentlichungen des
Staatlichen Amtes für Denkmalpflege Stuttgart, seria A (Vor- und
Frühgeschichte), t. 15, Stuttgart 1969, [w:] Fontes Archaeologici Posnanienses, t.
25:1974 (1975), s. 242-243. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
45. A. Prinke, J. Skoczylas, Die petrographischen Forschungen über die Benutzung
von Steinrohstoffen im Neolithikum des Gebiets von Wielkopolska, [w:] Folia
Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, t.
16, Geologia, z. 27, opus 10 - Sbornik přispěvku 1. Petroarheologickeho Semináře,
Brno 1975, Brno, s. 141-145.
46. A. Prinke, W. Tetzlaff, Wyniki badań wykopaliskowych na stanowiskach z
epoki kamienia i z wczesnej epoki brązu w Lądzie i w Policku, woj. Konin,
(Summary: Results of Explorations of Sites from the Stone Age and Early Bronze
Age at Ląd and Policko, Voivodeship of Konin), Fontes Archaeologici
Posnanienses, t. 25:1974 (1975), s. 74-84. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
1976
47. A. Prinke, Prace wykopaliskowe na stanowisku mezolitycznym w Modlicy,
woj. Konin, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 123,
s. 8.
48. A. Prinke, Ratownicze prace wykopaliskowe w Przysiece Starej, województwo
Leszno, Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, z. 122, s.
11.
49. A. Prinke, Walga, woj. konińskie, Informator Archeologiczny. Badania 1975,
Warszawa 1976, s. 19-20.
1977
50. A. Kośko, A. Prinke, Sierakowo, woj. Bydgoszcz, stan. 8 - osada z fazy II
(wczesnowióreckiej) kultury pucharów lejkowatych [Summary: Sierakowo,
Voivodeship of Bydgoszcz, Site 8 - Settlement from the IInd (Early Wiórek) Stage
of the Funnel Beaker Culture], [Resumé: Sierakowo, voivodie de Bydgoszcz,
station no. 8 - habitat de la civilisation des coupes en ettenoir, phase II (premier
stade de Wiórek)], Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 26:1975, Poznań 1977,
s. 1-42. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
51. A. Prinke, I Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne w
Brnie, Archeologia Polski, t. 22:1977, z. 1, s. 249-251.
52. A. Prinke, Sépulture collective plate avec entourage de pierres, Chodzież 3,
comm. de Chodzież, dep. de Piła, stat. 3, Inventaria Archaeologica, z. 38, PL 235
(1-5), Warszawa 1977.
53. A. Prinke, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych grobowca kultury amfor
kulistych w Chodzieży, woj. Piła (Report from the Excavations of a Grave of the
Globular Amphorae Culture at Chodzież, Voivodeship of Piła), Fontes
Archaeologici Posnanienses, t. 26:1975 (1977), s. 198-199. Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu.
54. A. Prinke, J. Skoczylas, recenzja: J. Štelcl, J. Malina, Základy petroarcheologie,
Brno 1975; [w:] Przegląd Archeologiczny, t. 25:1977, s. 197-199.
1978
55. A. Prinke, Modlica, gm. Pyzdry, woj. konińskie. Stanowisko 3, Informator
Archeologiczny. Badania 1977, Warszawa 1978, s. 284-285.
56. A. Prinke, Przysieka Stara, gm. Bojanowo Stare, woj. leszczyńskie. Stanowisko
4,Informator Archeologiczny. Badania 1977, Warszawa 1978, s. 289-290.
57. A. Prinke, Pudliszki, gm. Krobia, woj. leszczyńskie. Stanowisko 6, Informator
Archeologiczny. Badania 1977, Warszawa 1978, s. 242-243.
58. A. Prinke, Rola Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w postępie badań nad
epoką kamienia (Contribution of the Archaeological Museum in Poznań in the
Progress of the Stone Age Studies), Fontes Archaeologici Posnanienses, t.
27:1976, Poznań 1978, s. 17-23. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
59. A. Prinke, J. Skoczylas, Z metodyki badań nad użytkowaniem surowców
kamiennych w neolicie (Summary: On the Methodology of Studies Concerning the
Use of Stone Raw Material in the Neolithic), Przegląd Archeologiczny, t. 26:1978,
s. 43-66.
1979
60. J. Skoczylas, A. Prinke, Z historii zastosowania petrografii w archeologii
polskiej(Summary: On the Application of Petrography in Polish
Archaeology), Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 521. Prace GeologicznoMineralogiczne, t. 8:1979, s. 139-155.
61. J. Skoczylas, A. Prinke, Petroarcheologiczne badania neolitycznych narzędzi
kamiennych ze środkowej części Polski zachodniej (Summary: Petroarchaeological
Study of Neolithic Stone Tools from Midwestern Poland), Badania Fizjograficzne
nad Polską Zachodnią. Seria A - Geografia Fizyczna, t.32:1979, s. 93-115;
Poznań.
1980
62. A. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczyłas, On the Import of the Neolithic Stone
Raw-Materials from Sudety Mountains and from Ślęża [w:] II Międzynarodowe
Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław-Sobótka, 2-4 X 1980, s. 63-67;
Wrocław 1980.
63. T. Makiewicz, A. Prinke, Teoretyczne możliwości identyfikacji miejsc
sakralnych(Summary: Theoretical Possibilities of Identitying a Sacral
Place), Przegląd Archeologiczny, t. 28:1980, s. 57-90.
64. A. Prinke, Gospodarka surowcami kamiennymi w kulturze pucharów
lejkowatych na Niżu Polskim (Summary: Economical Utilization of Stone Raw
Materials of the Funnel Beaker Culture in Central-Western Poland), [w:] Materiały
z konferencji "Kultura pucharów lejkowatych w Polsce", Rydzyna 1979.
65. A. Prinke, Schyłkowopaleolityczne stanowiska kultury świderskiej w ToruniuRudaku(Summary: The Late Palaeolithic Sites of Swiderian Culture in ToruńRudak), Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu, t. 7, Toruń 1980, s. 127-163.
66. A. Prinke, J. Skoczylas, Neolityczne surowce kamienne Polski środkowozachodniej. Studium archeologiczno-petrograficzne (Summary: The Neolithic
Stone Raw-materials in Mid-Western Poland. An Archaeologico-petrographic
Study), Biblioteka "Fontes Archaeologici Posnanienses", t. 5, Warszawa-Poznań
1980. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
67. A. Prinke, J. Skoczylas, O neolitycznym imporcie surowca bazaltowego na
teren Polski środkowozachodniej (Résumé: L'importation néolithique du basalte en
territoire de la Pologne occidentale), Acta Archaeologica Carpathica, t. 20:1980, s.
229-250, Kraków 1980, Polska Akademia Nauk - Oddział w Kakowie.
68. A. Prinke, J. Skoczylas, Petro-archaeological research on the Neolithic Stone
Material Economy In Mid-western Poland [w:] II Międzynarodowe Seminarium
Petroarcheologiczne, Wrocław-Sobótka, 2-4 X 1980, s. 68-72; Wrocław 1980.
69. A. Prinke, J. Skoczylas, Position of petroarchaeology in relation to natural,
social and technical sciences; [w:] II Międzynarodowe Seminarium
Petroarcheologiczne,Wrocław-Sobótka, 2-4 X 1980; Wrocław 1980, s. 10-13.
70. A. Prinke, J. Skoczylas, Stone raw material economy in the Neolithic of the
Polish Lowlands (streszczenie: Gospodarka surowcami kamiennymi w neolicie
Niżu Polskiego),Przegląd Archeologiczny, t. 27:1980, s. 43-85.
71. J. Skoczylas, A. Prinke, Development of petroarchaeology in Poland; [w:] II
Międzynarodowe Seminarium Petroarcheologiczne, Wrocław-Sobótka, 2-4 X
1980, s. 31-39; Wrocław 1980, s. 31-39.
1981
72. A. Prinke, Neue Ausgrabungen auf mesolithischen Fundstellen im östlichen
Grosspolen, [w:] Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte
Potsdam, t. 14/15 [B. Gramsch (red.), Mesolithikum in Europa. 2. Internationales
Symposium Potsdam, 3. bis 8. April 1978. Bericht], Potsdam 1981, s. 343-344.
1982
73. [L. Krzyżaniak, A. Prinke], Mission Algéro-Polonaise Tassili-n-Ajjer, OctobreNovembre 1981. Rapport préliminaire de la Mission sur le dressement de
l'inventaire des structures de l'art rupestre et structures archéologiques (maszynopis
powielany w jęz. francuskim; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Alger Poznań 1982.
74. A. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczylas, Nowe dane o imporcie surowców
kamiennych w neolicie Polski środkowo-zachodniej, Acta Universitatis
Wratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, Wrocław.
75. A. Prinke, Badania Muzeum Archeologicznego w Poznaniu nad prahistoryczną
sztuką saharyjską w Tassili-n-Ajjer (Algieria), Biuletyn Informacyjny Zarządu
Muzeów i Ochrony Zabytków, nr 146 (VI-IX 1982)", s. 54-55.
1983
76. A. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczylas, Neolityczny import amfibolitu i
serpentynitu na teren Wielkopolski (Summary: Neolithic Import of Amphibolite
and Serpentinite into the Area of Great Poland), Fontes Archaeologici
Posnanienses, t. 32:1981 (1983), s. 4-8. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
77. A. Prinke, Surowce kamienne (Stone Raw Materials), [w:] J.K. Kozłowski,
S.K.Kozłowski, Człowiek i środowisko w pradziejach (Man and Enviroment in
Prehistory), Państwowe Wdawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 127-135.
1984
78. A. Prinke, A. Majerowicz, J. Skoczylas, Neolithic Import of Stone Rawmaterials into the Area of Great Poland, [w:] IIIrd Seminar on Petroarchaeology,
Plovdiv, 27-30 August 1984, Bulgaria; Plovdiv 1984, s. 214-223.
1986
79. A. Prinke, J. Skoczylas, Badania nad prahistorycznymi surowcami kamiennymi
jako przykład interdyscyplinarnej współpracy archeologii z geologią, (Rezjume:
Issledovanie doistoričeskich vidov kamennogo syrâ kak primer interdisciplinarnogo
sotrudničestva arheologii i geologii), (Summary: Examination of the Prehistoric
Stone Raw Material as an Example of the Interdisciplinary Cooperation of
Archaeology and Geology), [w:] Aktualne problemy nauk geologicznych, Zeszyty
Naukowe UŚ, Seria Geologia, t. 9, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 713,
s. 57-72, Katowice 1985.
80. A. Prinke, J. Skoczylas, Regional Differentiation in the Neolithic Stone Raw
Material Economy: Baltic Coastal Zone vs. Middle Polish Plain, [w:] Papers for the
Ist International Conference on Prehistoric Flint Mining and Lithic Raw Material
Identification in the Carpathian Basin. Budapest-Sümeg, 20-22 May, 1986,
Budapest 1986, s. 267-269.
1987
81. A. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczylas, Neolityczny import surowców
skalnych na obszar Wielkopolski w świetle badań
petroarcheologicznych (Rezjume: Import v period neolita porodnych materialov na
territoriu Velikopolši v svete petroarheologičeskih issledovanij), (Summary:
Neolithic Import of the Stone Raw Materials into the Area of the Province of Great
Poland in the Light of the Petroarchaeological Studies), Acta Universitatis
Vratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, t. 10:1987, nr 788, s. 69-89.
82. A. Prinke, Die Ergebnisse der Landesaufnahme Grosspolens als wichtige
Quelle für die Studien über Lausitzer Kultur, Veröffentlichungen des Museums
für Ur- und Frühgeschichte Potsdam.
83. A. Prinke, Program wprowadzenia techniki mikrokomputerowej do pracy
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Programme of the Introduction of the
Microcomputer Technology to the Activities of the Poznań Archaeological
Museum), Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, nr
162:1986 (1987), s. 111-113.
84. J. Skoczylas, A. Prinke, Petroarcheologia i jej znaczenie dla rozwoju geologii
(Petroarchaeology and Its Meaning to the Development of Geology); [w:] Acta
Universitatis Wratislaviensis, nr 788, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, t.
10:1987, s. 275-279, Wrocław.
1988
85. A. Prinke, R. Rachmajda, Recepcja surowców małopolsko-wołyńskich w
krzemieniarstwie faz I-IIIA kultury pucharów lejkowatych na Kujawach; [w:] A.
Cofta-Broniewska (red.), Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi
ludami Europy,Studia i Materiały do Dziejów Kujaw, t. 2, Inowrocław 1988, s.
107-144. Urząd Miejski w Inowrocławiu.
1989
85a. A. Prinke, Doświadczenia Muzeum Archeologicznego Archeologicznego
Poznaniu w zastosowaniu techniki mikrokomputerowej, [w:] Materiały z
konferencji "Zastosowanie mikrokomputerów w architekturze, archeologii i historii
sztuki. Radziejowice 1988", Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
86. A. Prinke, R. Rachmajda, Reception of Little Polish-Volhynian Secondary Raw
Materials in Flint Industry of Phases I-IIIA of the Funnel Beaker Culture in
Kuiavia, [w:] A. Cofta-Broniewska (ed.), Prehistoric Contacts of Kuiavian
Communities with other European Peoples, Archaeologia Interregionalis,
Warszawa 1989, t. 10, s. 105-144.
1992
87. A. Prinke, Polish National Record of Archaeological Sites: A Computerization,
[w:] C.U. Larsen (red.), Sites & Monuments. National Archaeological Records,
Copenhagen 1992, s. 89-93; The National Museum of Denmark.
1993
88. A. Prinke, Archeologiczny sezon wykopaliskowy w województwie
poznańskim,Kronika Wielkopolski, roczn. 1993, nr 1, s. 187-190.
89. A. Prinke, Wyzwanie dla archeologów - zdążyć przed autostradą, Kronika
Wielkopolski, roczn. 1993, nr 2, s. 147-149.
90. A. Prinke, Zdążyć przed autostradą: nowe zadania dla wielkopolskiej
archeologii, [w:] D. Matyaszczyk (red.), Wielkopolska wczoraj, dziś,
jutro, Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego.
Materiały i Studia, nr 2, Poznań 1993, s. 115-119.
1994
91. A. Prinke, AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie poznańskim.
Skorowidze dokumentacji kartograficznej (Summary: PAR. Polish Archaeological
Record, Poznań District. Indexes of Cartographic Documentation), Poznańskie
Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 1,
Poznań 1994. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
92. A. Prinke, Can Developing Countries Afford National Archaeological Record?
The Polish Answer, [w:] "Theme papers. Cultural Property, Conservation &. Public
Awareness; World Archaeological Congress - 3, New Delhi, December 4-11,
1994", New Delhi 1994, s. 515-516.
93. A. Prinke, Najstarsze dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. Stanowiska
archeologiczne, [w:] D. Matyaszczyk (red.), Przestrzeń historyczno-kulturowa
Wielkopolski i środkowego Nadodrza, Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony
Środowiska Kulturowego w Poznaniu. Studia i Materiały, t. 3, s. 9-29, Poznań
1994.
94. A. Prinke, Protection and Salvage Archaeology in Poland. An Example from
the Historical Region of Wielkopolska (Greater Poland), [w:] H. Koschik (red.),
Aspekte europäischer Bodendenkmalpflege, Materialien zur Bodendenkmalpflege
im Rheinland, t. 3, Köln-Bonn 1994, s. 29-31; Landschaftsverband Rheinland.
Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege.
1995
95. B. Kirschke, A. Prinke, Grodziska w województwie poznańskim. Katalog
stanowisk archeologicznych (Summary: Hill-forts in the Poznań Province.
Catalogue of Archaeological Sites), Poznańskie Zeszyty ArcheologicznoKonserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 2, Poznań 1994. Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu.
1996
96. A. Kulczycka-Leciejewiczowa, A. Majerowicz, A. Prinke, J. Skoczylas, W.
Wojciechowski, Opis zabytków kamiennych. Propozycja
standardyzacji (Summary: Description of Stone Historical Monuments. Proposed
standardization), Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. 46,
Warszawa 1996.
97. A. Prinke, Archeologia na autostradach - pierwsze trzy lata doświadczeń,
(Summary: Archaeology at motorways - first three years of
experiences; Zusammenfassung: Archäologie an Autobahnen. Erfahrungen von den
ersten drei Jahren), Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, seria Materiały
Konferencyjne, nr 14 (z. 48), Kraków 1996, s. 135-141.
98. A. Prinke, AZP_Fox, rel. 1.8. A Computer Database Management System on
Archaeological Sites. User's Guide, Poznańskie Zeszyty ArcheologicznoKonserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 4, Poznań 1996. Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu.
99. A. Prinke, AZP_Fox, wersja 1.8. Program do obsługi komputerowej bazy
danych o stanowiskach archeologicznych. Podręcznik użytkownika (AZP_Fox, rel.
1.8. A Computer Database Management System on Archaeological Sites. User's
Guide)Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań
Archaeological Records, z. 3. Poznań 1996. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
100. A. Prinke, Landscape Parks in Poland. A Multidisciplinary Approach to
Natural and Cultural Resources; [w:] Vestiges archaeologiques. La conservation in
situ / Archaeological Remains. In Situ Preservation, Montreal (Quebec), Canada,
11-15 Octobre 1994 / October 11-15, 1994. Comité international de gestion du
patrimoine archéologique de l'ICOMOS / ICOMOS International Committee on
Archaeologicl Heritage Management, Montreal 1996, s. 369-374.
1997
101. H. Klunder, A. Prinke, Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie
poznańskim. Katalog stanowisk archeologicznych. Zeszyt 1. Gmina Suchy Las
(PAR - Polish Archaeological Record in the Poznań District. Catalogue of
Archaeological Sites. Vol. I. Commune of Suchy Las), Poznańskie Zeszyty
Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 5, Poznań
1997. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
102. A. Prinke, AZP_Fox. Program do obsługi komputerowej bazy danych o
stanowiskach archeologicznych. Wprowadzanie danych (AZP_Fox. A Computer
Database Management System on Archaeological Sites. Data Entry), Poznańskie
Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, z. 7,
Poznań 1997. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
103. A. Prinke, Mapy numeryczne - nowe narzędzie do ochrony i zarządzania
dziedzictwem archeologicznym; [w:] Andrzej Prinke (red.), Aktualne zagrożenia
dziedzictwa archeologicznego. Materiały z konferencji ogólnopolskiej, Poznań, 17
kwietnia 1997 r. (Recent Threats to Archaeological Heritage. Conference Papers,
Poznań, April 17th, 1997), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie /
Poznań Archaeological Records, z. 6, Poznań 1997, s. 67-69. Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu.
104. A. Prinke (red.), Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego.
Materiały z konferencji ogólnopolskiej, Poznań, 17 kwietnia 1997 r. (Recent
Threats to Archaeological Heritage. Conference Papers, Poznań, April 17th,
1997), Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań
Archaeological Records, z. 6, Poznań 1997. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
1998
105. A. Prinke, Add the Map: The Next Step Towards Full Computerisation of
Polish Archaeological Record [referat wygłoszony na XXVI konferencji "CAA.
Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology" w Barcelonie
(Hiszpania), 23-30 III 1998 / paper presented at the XXVIth Conference "CAA.
Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology" in Barcelona
(Spain), 23-30 March, 1998]
106. A. Prinke, MuzArP, rel. 1.5. A Computer System of Integrated Archaeological
Information (Sites - Rearch - Finds). User's Guide, Poznańskie Zeszyty
Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, t. 9, Poznań
1998. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
107. A. Prinke, MuzArP, wersja 1.5. Komputerowy system zintegrowanej
informacji archeologicznej (stanowiska - badania - zabytki). Podręcznik
użytkownika (MuzArP, rel. 1.5. A Computer System of Integrated Archaeological
Information (Sites - Rearch - Finds). User's Guide), Poznańskie Zeszyty
Archeologiczno-Konserwatorskie / Poznań Archaeological Records, t. 8, Poznań
1998. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
108. A. Prinke, Plakat "Chrońmy piękno zabytków archeologicznych" (we
współpracy z firmą Dedal-Foto w Kiekrzu koło Poznania; finansował Generalny
Konserwator Zabytków w Warszawie.
109. A. Prinke, Wybrane badania archeologiczne na terenie woj. poznańskiego w
latach 1995-1998 (Chosen Archaeological Excavations in the Area of the Poznań
Voivodeship in 1995-1998), [w:] H. Kóčka-Krenz (red.), Archeologia
wielkopolska. Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków, Biblioteka
"Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych", t. 2; Poznań 1998, s. 71-77.
110. A. Prinke, Zwischen transeuropäischen Gasleitung und Autobahn. Die
Anfänge der polnischen "Kontrakt-Archäologie", [w:] Archäologische
Informationen. Mitteilungen zur Ur- und Frühgeschichte, t. 21:1998, z. 2, s. 249253, Bonn (referat wygłoszony na konferencji Deutsche Gesellschaft für Ur- und
Frühgeschichte w Stralsundzie (Niemcy), 21-24 V 1998).
1999
111. J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski, Fliegen oder nicht fliegen?
Luftaufnahmen als ein weiteres Element des Standardverfahrens zum Schutz
archäologischer Fundstellen, [w:] M. Dworaczek i in. (red.), Konserwatorskie
badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech - stan prawny, problematyka,
osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in Polen und
Deutschland - Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften], Borzkowice
k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten]; Acta Archaeologica
Pomoranica, t. 2; Szczecin 1999, s. 123-136, ryc. 1-3 i fot. 1-20.
112. J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski, Latać czy nie latać? Zdjęcia
lotnicze jako kolejny element standardowej procedury w ochronie stanowisk
archeologicznych, [w:] M. Dworaczek i in. (red.), Konserwatorskie badania
archeologiczne w Polsce i w Niemczech - stan prawny, problematyka, osiągnięcia
[Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in Polen und Deutschland Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften], Borzkowice k/Szczecina, 10-12
czerwca 1999 r. Materiały [Texten];Acta Archaeologica Pomoranica, t. 2;
Szczecin 1999, s. 113-122 i 134-136 oraz ryc. 1-3 i fot. 1-20.
113. A. Prinke, Can Developing Countries Afford National Archaeological
Records? The Polish Answer, [w:] H. J. Hansen, G. Quine, Our Fragile Heritage.
Documenting the Past for the Future, Nationalmuseet (The National Museum of
Denmark), Copenhagen 1999, s. 147-154.
114. A. Prinke, Dodać mapę: następny krok w kierunku pełnej komputeryzacji
ewidencji stanowisk archeologicznych, [w:] M. Dworaczek i in. (red.),
Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech - stan prawny,
problematyka, osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in
Polen und Deutschland - Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften],
Borzkowice k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten]; Acta
Archaeologica Pomoranica, t. 2; Szczecin 1999, s. 91-94 i 100 oraz ryc. 1-11.
115. A. Prinke, Karte hinzufügen: Der nächste Schritt zur vollständigen EDVErfassung archäologischer Fundstellen, [w:] M. Dworaczek i in. (red.),
Konserwatorskie badania archeologiczne w Polsce i w Niemczech - stan prawny,
problematyka, osiągnięcia [Archäologisch-konservatorische Untersuchungen in
Polen und Deutschland - Rechtzustand, Probleme und Errungenschaften],
Borzkowice k/Szczecina, 10-12 czerwca 1999 r. Materiały [Texten], Acta
Archaeologica Pomoranica, t. 2; Szczecin 1999, s. 95-100 i ryc. 1-11.
2000
116. A. Prinke, Poland. Poznań Archaeological Museum [w:] Workshop. Mapping
the Future of the Past. New Information Technologies for Managing the European
Archaeological Heritage. The European Commission, Directorate General X;
Raphael Programme 1999, Theme 7. Updating the Practice of Heritage
Management. Action 2.2.b. International Seminnar, Third Circular, June 2000
[Seville, Spain], s. 96-121.
2001
117. M. van Leusen, A. Prinke, The ArchTerra Project: Extending the European
Archaeology Web over Bulgaria, Romania and Poland; [w:] Z. Stancic, T.
Veljanovski (red.), Computing Archaeology for Understanding the Past. CAA
2000. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology.
Proceedings of the 28th Conference, Ljubljana, April 2000, British Archaeological
Reports - International Series, t. 931, Oxford 2001, s. 323-325.
118. A. Prinke, Between Research Projects and the Free Market Economy: Recent
Trends in Polish Archaeology [referat wygłoszony na II Warsztatach Sieci Nauk
Społecznych "Archeologia oraz antropologia kulturowa i społeczna: Jedność i
zróżnicowanie kultur naukowych i ich organizacje między Wschodem i
Zachodem", Bukareszt (Rumunia), 26-27 X 2001; New Europe College, Bukareszt,
koordynowanych przez Maison des Sciences de l'Homme w Paryżu / paper
presented at the Workshop # 2 of the Social Sciences Net "Archaeology & Cultural
and Social Anthropology: Unity and Diversity of Scientific Cultures and of Their
Organizations between East and West" Bucharest, Romania (October 26-27, 2001).
Hosted by New Europe College, Bucharest, coordinated by Maison des Sciences de
l'Homme, Paris]
119. A. Prinke, D. Prinke, Odkrycie łodzi-dłubanki w Cieślach w powiecie
poznańskim(Summary: Discovery of a Dug-out Boat in Cieśle, Poznań
District); Aneks: M. Krąpiec, Wyniki analizy dendrochronologicznej dłubanki i
pali z Cieśli (Summary: Results of the dendrochronological analysis of a dug-out
boat and pales from Cieśle), Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 39:2001, s.
197-204. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
2002
120. M. Dernoga, J. Nowakowski, A. Prinke, Archaeological Heritage
Management in the Information Age: GIS Applications and Air Photography
Processing in Wielkopolska (Greater Poland), [w:] R. H. Bewley, W. Rączkowski
(red.), Aerial Archaeology. Developing Future Practice, NATO Science Series.
Series I: Life and Behavioural Sciences, t. 337, IOS Press, Amsterdam-BerlinOxford-Tokyo-Washington DC 2002, s. 283-290.
121. A. Dolatowska, A. Prinke, D. Prinke, Archiwa a historia archeologii lotniczej
w Europie Środkowej [referat wygłoszony na sesji "Historyczne perspektywy
kultury materialnej archeologii", zorganizowanej w ramach projektu europejskiego
AREA_III (Program Culture_2000) podczas VIII Dorocznej Konferencji
Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów (EAA - European Association of
Archaeologists) w Salonikach (Grecja) w 2002 r. / paper presented at the session
"Historical Perspectives on the Material Culture of Archaeology", organized by
AREA_III Project (Culture_2000 Programme) during VIIIth EAA (European
Association of Archaeologists) Conference in Thessaloniki (Greece), 2002].
122. A. Dolatowska, A. Prinke, D. Prinke, Archives for the History of Aerial
Archaeology in Central Europe, [w:] 8th Annual Meeting European Association of
Archaeologists. 24-29 September, 2002, Thessaloniki, Hellas Abstracts Book, s.
141-142, Thessaloniki [referat wygłoszony na sesji "Historyczne perspektywy
kultury materialnej archeologii", zorganizowanej w ramach projektu europejskiego
AREA_III (Program Culture_2000) / paper presented at the session "Historical
Perspectives on the Material Culture of Archaeology", organized by AREA_III
Project (Culture_2000 Programme) during VIIIth EAA (European Association of
Archaeologists) Conference in Thessaloniki (Greece), 2002].
123. M. van Leusen, A. Prinke, The ArchTerra Project: Extending the European
Archaeology Web over Bulgaria, Romania and Poland, [w:] F. Niccolucci, S.
Hermon (red.), Communicazione multimediale per I Beni Culturali (Multimedia
communication for Cultural Heritage), Atti del workshop tenuto a Prato il
1/10/2001 (Proceedings of the Workshop Held in Prato on 1/10/2001),
Archaeolingua, Budapest 2002, s. 73-95.
124. A. Prinke, Introducing Information Technology to Archaeological Resource
Management: Towards a GIS-based SMR of Mid-western Poland, [w:] L. Garcia
Sanjuan, D. W. Wheatley (red.), Mapping the Future of the Past. Managing the
Spatial Dimension of the Euopean Archaeological Resource, Universidad de
Sevilla, Sevilla 2002, s. 85-95.
125. A. Prinke, Szansa na komputerową mapę Wielkopolski - koncepcja i stan
zaawansowania (Zusammenfassung: Die Chance für eine archäologische
Computerkarte Grosspolens: das Programm mAZePa - Konzeption und
Entwicklungstand), Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t.1, Poznań 2002, s.
158-168.
2003
126. A. Dolatowska, A. Prinke, Flight Over the Future Motorway. Airphotos in
Polish Rescue Archaeology, [w:] M.Doerr, A.Saris (red.), CAA 2002. The Digital
Heritage of Archaeology, Computer Applications and Quantitative Methods in
Archaeology. Proceedings of the 30th Conference, Heraklion, Crete, April 2002,
"Archive of Monuments and Publications, Hellenic Ministry of Culture", s. 235238.
127. J. Kaczmarek, A. Prinke, Archaeology misused: Polish-German dialogue in
Greater Poland in the period of developing nationalisms (1920-1956) [opracowanie
przygotowane w ramach projektu europejskiego AREA_III (program
Culture_2000)].
128. J. Kaczmarek, A. Prinke, Archeologia niewłaściwie wykorzystana: Dialog
polsko-niemiecki w Wielkopolsce w okresie narastających nacjonalizmów (19201956); [opracowanie przygotowane w ramach projektu europejskiego AREA_III
(program Culture_2000)]
129. J. Kaczmarek, A. Prinke, Dwie archeologie w jednym kraju. Oficjalna
działalność władz pruskich a inicjatywy społeczeństwa polskiego w Wielkoposce w
XIX i na początku XX w. [opracowanie przygotowane w ramach projektu
europejskiego AREA_III (program Culture_2000)]
130. J. Kaczmarek, A. Prinke, Two Archaeologies in one Country: Official
Prussian versus amateur Polish activities in Greater Poland (ie. Mid-Western
Poland) in XIXth-early XXth cent. [opracowanie przygotowane w ramach projektu
europejskiego AREA_III (program Culture_2000)]
131. A. Prinke, ARENA: Archaeological Records of Europe - Network Access
(Extending Online Access and Digital Preservation of European Archaeological
Archives); [w:] Fifth World Archaeological Congress (WAC), Washington, D.C.,
June 21-26,2003; Washington, D.C. 2003, s. 246.
132. A. Prinke, ArchTerra, ARENA, AREA III: Problematyka archeologicznokonserwatorska w projektach europejskich, realizowanych przez Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu w latach 1999-2003 (Zusammenfassung: ArchTerra,
ARENA, AREA III: die archäologisch-konservatorische Problematik in
europäische Projekte, die im Archäologischen Museum in Poznań im Jahre 19992003 realisieren sind), Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t.2, Poznań 2003, s.
155-162.
2005
133. K. Bronk-Zaborowska, A. Prinke, L. Żuk, APh_Max - baza danych o
zdjęciach lotniczych dla potrzeb archeologii (Summary: APh_Max - Database for
Archaeological Aerial Photographs), [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W.
Rączkowski (red.), Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii
(Biskupin... and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań
2005, s. 171-182.
134. W. Cellary, A. Prinke, K. Walczak, Implementing results of the ARCO Project
in Archaeological Museums; [w:] European Association of Archaeologists. 11th
Annual Meeting. Cork, Ireland, 5-11 September 2005-08-31. Programme and
Abstracts, s. 23-24.
135. J. Nowakowski, A. Prinke, W .Rączkowski (red.), Biskupin... i co dalej?
Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Summary: Biskupin... and What Next?
Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań 2005.
136. J. Nowakowski, A. Prinke, W .Rączkowski, Latać, latać i ... intepretować:
problemy i perspektywy polskiej archeologii lotniczej (Summary: To Fly, Fly and
... to Interpret: the Problems and the Perspectives of Polish Aerial Archaeology);
[w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin... i co dalej?
Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Biskupin... and What Next? Aerial
Photographs in Polish Archaeology), Poznań 2005, s. 11-23.
137. A. Prinke, Digitising Historic Excavation Archives, Internet Archaeology,
vol. 18:Summer 2005 .
138. A. Prinke, Zaplecze informatyczne w zastosowaniach metody
archeologicznego rekonesansu lotniczego (Summary: Digital Archives As the
Background of the Air Reconnaissance Method in Archaeology); [w:] J.
Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin... i co dalej? Zdjęcia
lotnicze w polskiej archeologii Biskupin... and What Next? Aerial Photographs in
Polish Archaeology), Poznań 2005, s. 183-193.
139. A. Prinke, W. Rączkowski, B. Walkiewicz, Archeologiczny zwiad lotniczy
wzdłuż trasy planowanej autostrady A2 w granicach dawnego woj.
poznańskiego (Summary: Archaeological Aerial Survey Along the Planned A2
Motorway in Wielkopolska); [w:] J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski
(red.), Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (Biskupin...
and What Next? Aerial Photographs in Polish Archaeology), Poznań 2005, s. 247256.
2006
140. W. Cellary, A. Prinke, K. Walczak, M. White, Semantic P2P Network for
Virtual Reality Archaeological Resources, [w:] Digital Discovery. Exploring New
Frontiers in Human Heritage. Book of Abstracts and Program. Computer
Applications and Quantitative methods in Archaeology. CAA 2006: April 18-23,
2006, Fargo, ND - USA, s. 48.
140a. A. Prinke, ARENA, [w:] Kultura 2000. Album projektów zrealizowanych z
udziałem Polski w latach 2001-2006, Warszawa 2006, s. 40-41.
140b. A. Prinke, AREA - Archives of European Archaeology. An international
network for research and documentation on the making of the European
Archaeological Heritage (AREA phase IV), [w:] Kultura 2000. Album projektów
zrealizowanych z udziałem Polski w latach 2001-2006, Warszawa 2006, s. 172173.
2007
141. A. Prinke, ArchTerra, ARENA i inne... Udział Muzeum Archeologicznego w
Poznaniu w realizacji projektów europejskich (1997-2007), [Summary: ArchTerra,
ARENA and others... Participation of Poznań Archaeological Museum in European
Projects (1997-2007)], "Fontes Archaeologici Posnaniensis", t. 43:2007, s. 297315.
142. A. Prinke, Ochrona i promocja dziedzictwa archeologicznego, [w:] M.Przybył
(red.), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Historia i współczesność, Poznań
2007 (w druku)
143. M. White, K. Walczak, W. Cellary, A. Prinke, PACHO - A Semantic P2P
Network for Virtual-Reality-Based Heritage Objects and Resources, [w:J.T.Clark,
E.M.Hagemeister [red.], Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human
Heritage, CAA. Computer Appications and Quantitative Methods in Archaeology.
Proceedings of the 34th Conference, Fargo, United States, April 2006, s. 341-350.
2008
144. A. Prinke, ArcheoBiogramy (AB): Internetowa baza danych i biblioteka
cyfrowa, poświęcona archeologii europejskiej i jej twórcom, (Summary:
ArchaeoBiograms (AB). The Internet Database and e-Library on History of
European Archaeology), [w:] J.Bednarczyk, J.Czebreszuk, P.Makarowicz,
M.Szmyt (red.), Na pograniczu światów. Studia z dziejów międzymorza bałtyckopontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60 rocznicę urodzin.
Poznań 2008, s. 407-421.
145. K. Walczak, W. Cellary, A. Prinke, Interactive presentation of archaeological
objects using virtual and augmented reality [w:] Materiały z międzynarodowej
konferencjiComputer Applications in Archaeology, Budapeszt, 2-6 IV 2008 r. (w
druku).
2009
146. A.Prinke, AREA IV i Krajobrazy Europy: udział Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu w realizacji projektów europejskich w latach 2004-2008, Fontes
Archaeologici Posnanienses, t. 45:2009, s. 301-318.
147. A. Prinke, Cyberprzestrzeń - nowe środowisko współpracy archeologów.
Dziesięć lat doświadczeń Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w realizacji
projektów europejskich, [w:] Materiały ogólnopolskiej konferencji Cyfrowa
przeszłość. Metody komputerowe w archeologii, Warszawa, Uniwersytet im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 7-8 V 2009 (w druku).
148. A. Prinke, Seven years after Seville. Recent progress in managing the
archaeological heritage in Poland, [w:] P.A.C. Schut (red), Listing archaeological
sites, protecting the historical landscape, EAC Occasional Papers, nr 3, Bruxelles
2009.
2010
149. A. Prinke, W Tassili-n-Ajjer, Archeologia Żywa, nr 1:2010 (wydanie
specjalne), s. 34-37.
150. A. Prinke, Córka o Kostrzewskim, Archeologia Żywa, nr 3 (49):2010, s. 4649.
151. A. Prinke, Archeologia w piekle, Archeologia Żywa, nr 4 (50):2010, s. 60-64.
152. A. Prinke, Nieszczęsny ulubieniec Kossinny, Archeologia Żywa, nr 5
(51):2010, s. 56-59.
153. Andrzej Prinke, Piąta konspiracja Józefa Kostrzewskiego, Archeologia Żywa,
nr 6 (52):2010, s. 56-59.
2011
154. Andrzej Prinke, Dr Nickel w Poznaniu - o ironii historii, Archeologia Żywa,
nr 1 (53):2011, s. 56-59.
155. Andrzej Prinke, Polski Październik '56 w archeologii, Archeologia Żywa, nr 3
(55):2011, s. 6-9.
156. Andrzej Prinke, Jeszcze o listach profesora Józefa Kostrzewskiego do
córki,Przegląd Archeologiczny, nr 58:2011, s. 161-169.
157. A.Prinke, Ocaliła go archeologia: Działalność badawcza Kazimierza Gelinka
(1882-1969) jako więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
Mauthausen-Gusen (Górna Austria) w latach 1940-1945, Przegląd Archeologiczny,
t. 59:2011
158. A.Prinke, Spór o ogród prepozyta, Archeologia Żywa, nr 6 (58):2011, s. 58-61
2012
159. A.Prinke, Archeolog przed teatralnym trybunałem, Archeologia Żywa, nr 1
(59):2012, s. 64-69.

Podobne dokumenty