Uchwala Nr XXXII/.../2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwala Nr XXXII/.../2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Projekt
z dnia 12 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR XXXII/.../2016
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta i Gminy Krotoszyn na 2017 rok.
Na podstawie art.41 ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j.Dz.U. z 2016, poz.487; ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.446; ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy
Krotoszyn na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/.../2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Wprowadzenie
Wśród wielu problemów społecznych występujących w naszym kraju, problemy związane z alkoholem mają
szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów tego zjawiska oraz społecznych
i ekonomicznych kosztów, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. Nadużywanie alkoholu jest jednym
z czynników silnie obniżających stan zdrowotności społeczeństwa. Liczne badania dowodzą, że nie tylko osoby
nadużywające alkoholu ponoszą szkody zdrowotne, ale także osoby pijące w sposób ryzykowny i szkodliwy.
Jak wykazują badania corocznie z przyczyn pośrednio lub bezpośrednio związanych z nadużywaniem alkoholu,
umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób. Alkohol może być przyczyną ponad 60 chorób. Konsumpcja alkoholu
ma istotny wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne ale również na zdrowie psychiczne zarówno osób pijących jak
również członków ich rodzin, a konsekwencje tego dotyczą nie tylko pijących szkodliwie, ale ma wpływ na całą
populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych takich jak:
- zakłócenie bezpieczeństwa publicznego,
- przestępczość,
- wypadki samochodowe,
- przemoc w rodzinie,
- ubóstwo i bezrobocie.
Samorząd gminy realizuje swoje zadania w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy. Zadania przewidziane do
realizacji zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017
rok są w większości kontynuacją działalności prowadzonej w tym zakresie w latach ubiegłych. Podstawę
prawną rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487; ze zmianami).
Ustawa określa między innymi zadania samorządu gminnego oraz kierunki polityki państwa wobec alkoholu.
W szczególności zadania samorządu gminnego obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzini,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i fniansowanie centrów integracji społecznej.
Program jest realizacją zadań samorządu lokalnego i wpisuje się w politykę państwa zawartą
Narodowym Programie Zdrowia.
w
Diagnoza problemów alkoholowych
Miasto i Gmina Krotoszyn liczy około 40.693 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2015 r.), z czego 51,2%
stanowia kobiety, a 48,8% mężczyźni. Szacować należy, że w naszym mieście i gminie żyje około 813 osób
uzależnionych od alkoholu. Wokół nich żyją dorośli członkowie rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice,
dziadkowie) czyli około 1.627 mieszkańców.
Analizując problemy społeczne ujawniające się w Mieście i Gminie Krotoszyn na pierwsze miejsce
wysuwa się spożywanie alkoholu i związana z tym przemoc zwłaszcza w środowiskach rodzinnych.
O rozmiarach tego problemu świadczą niektóre dane za 2015 rok:
- 41 przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów po spozyciu alkoholu,
- 58 przestępstw związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości,
- 100 przestępstw zwiazanych z prowadzeniem pojazdów niemechanicznych w stanie nietrzeźwości,
- 51 faktów zakłócania porządku publicznego,
- 156 osób zatrzymanych do wytrzeźwienia
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 38 wniosków o objęcie osób
uzależnionych od alkoholu leczeniem w zakładzie lecznictwa odwykowego, zlecono 4 opinie biegłych
sądowych i skierowano 2 wnioski do sądu o leczenie odwykowe
- zdiagnozowano ok. 43 sytuacje związane z przemocą w rodzinie, w których 75% sprawcami były osoby
nadużywające alkoholu,
- Zespół Interdyscyplinarny rozpatrzył 57 “Niebieskie karty”, 46 kart sporządzonych zostało przez policję, 9
kart sporządzili pracowicy socjalni OPS i 1 kartę Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą materialną około 83 rodziny, w których
występuje problem uzależnień,
- Punkt konsultacyjny przeprowadził 40 rozmów motywujących z osobami uzaleznionymi oraz 12 rozmów
z członkami rodzin osób pijących,
- Poradnia Lecznia Uzaleznień przyjęła
Krotoszyn.
około
90 osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy
W 2016 roku zlecono przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Badaniem
objęto 500 osób w wieku powyżej 18 lat, w tym 217 mężczyzn i 283 kobiety. Średnia wieku wynosiła
40,7 lat. W grupie badanych 68% to mieszkańcy miasta, 32% mieszkańcy wsi.
W pytaniu o wiek inicjacji alkoholowej 36% mieszkańców miała styczność z alkoholem po raz
pierwszy pomiędzy 13, a 15 rokiem życia. Jeśli chodzi o częstotliwość spożywania alkoholu 56%
dorosłych mieszkańców pije alkohol regularnie, prawdopodobnie we wzorcu weekendowym. Budujące
jest, że aż 19% badanych deklaruje abstynencję.
Niepokojącym jest to, iż 21% osób zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety w ciąży
mogą bezpiecznie pić niewielkie ilości alkoholu, a 35% osób raczej się z tym zgadza. Wskazuje to na
potrzebę edukacji lokalnej spoleczności dotyczącej zespołów FAS/FAE np. w postaci kampanii
informacyjnej.
Aż 90% badanych sprzedawców deklaruje, że nigdy nie sprzedało alkoholu osobie niepełnoletniej.
Pozostałe 5% stwierdziło, że nie jest pewne, natomiast 5% przyznało się do sprzedaży alkoholu osobie
poniżej 18 roku życia.
Badaniem objęto również 1000 uczniów w wieku 12-18 lat. W tym 524 dziewcząt i 476 chłopców.
Średni wiek badanych wyniósł 14 lat. 66% badanych uczniów zamieszkujących tereny miejskie, a
44% wiejskie. Byli to uczniowie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Krotoszyna i
zespoły szkół z terenu Gminy Krotoszyn oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w
Krotoszynie.
Najczęściej deklarowaną okolicznością inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży są spotkania ze
znajomymi 11% oraz z rodziną 7%. Najczęstszym alkoholem po jaki sięgają jest piwo 11%.
Ofertą dla mieszkańców są działajace na terenie Gminy Krotoszyn następujące instytucje i
punkty pomocowe:
- Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym
- 3 grupy AA „ Kroton”, „Dąb”, “Dwudziesta” oraz grupa Al-Anon „Gracja”
- świetlice socjoterapeutyczne oraz świetlice opiekuńcze
- Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Rivendell”
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Sąd Rejonowy z zespołem kuratorskim
- Poradnia Zdrowia Psychicznego “Psyche”
- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy dzieciom i rodzinom z problemem alkoholowym
- Krotoszyński Ośrodek Kultury z sekcjami zainteresowań
- Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” .
Szczegółowa diagnoza w załączeniu na nośniku CD.
Cele programu
1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które
aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami
alkoholowymi;
2) Dążenie do zmniejszenia naruszeń prawa na rynku alkoholowym;
3) Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (zaniedbanie, przemoc,
bezrobocie);
4) Wzbogacanie oferty profilaktycznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży;
5) Zwiększenie wiedzy wśród dorosłych i młodzieży z zakresu problematyki alkoholowej;
6) Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu;
6) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie problematyki
uzależnień oraz lokalnymi mediami.
Odbiorcy programu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych skierowany jest do
wszystkich grup społecznych związanych z problemem alkoholowym bądź zagrożonych
pradwopodobieństwem jego wystapienia.
Szczegółowy wykaz zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku
Rodzaj przedsięwzięcia
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych
i współuzależnionych
• Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i rodzin w kryzysie przy ul. Mickiewicza 2 w Krotoszynie (motywowanie do
podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu
odwykowym, udzielanie wsparcia w przypadku przemocy domowej, informacja
o istniejących placówkach leczenia odwykowego)
• Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych
i współuzależnionych przy ul. Mickiewicza 2 w Krotoszynie -Klub Abstynenta
Odpowiedzialny za
zadanie
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
• Wyjazdowe warsztaty zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej dla osób
utrzymujących abstynencję (około 30 osób z grup samopomocowych)
• Utrzymanie pomieszczeń Klubu Abstynenta -Punktu Konsultacyjnego przy ul.
Mickiewicza 2 w Krotoszynie (gospodarz klubu, telefon, gaz,)
• Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin, w których występuje problem
alkoholowy (uzdrowienie relacji interpersonalnych w obrębie rodziny,
odbudowanie więzi rodzinnych, porady i rozmowy indywidualne, wspólne
spędzanie czasu itp.)
• Prowadzenie grupy rozwoju osobistego dla osób uzależnionych
• Prowadzenie grupy DDA (dorosłe dzieci alkoholików)
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Realizacja ustawowych zadań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
• Posiedzenia członków zespołu motywacyjno-interwencyjnego
• Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych
• Kierowanie na badania przez biegłych osób uzależnionych od alkoholu i
wskazanie zakładu leczenia
• Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
• Sporządzanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenie odwykowego
• Szkolenie z zakresu realizacji ustawowych zadań dla członków Gminnej
Komisji,
• Wynagrodzenie dla członków Komisji w wysokości 15% minimalnego
wynagrodzenia za pracę w zespole motywującym i 17% za udział w kontrolach
punktów sprzedaży alkoholu wypłacanego raz w miesiącu, niezależnie od ilości
prac zespołów i posiedzeń Komisji w danym miesiącu
2. Udzielanie rodzinom, w ktorych występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemoca w rodzinie
• Całoroczna działalność świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczych (świetlica
“Gniazdo”, Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Rivendell”, Młodziezowa
Pracownia Socjoterapii, Świetlica Terapii Niepowodzeń Szkolnych, świetlica przy
OHP, przy Parafii św. Wojciech w Kobiernie, Ośrodek Profilaktyki
Środowiskowej )
• Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży (obozy
socjoterapeutyczne, kolonie, półkolonie)
·Szkolenia i kursy specjalistyczne dla wywchowawców świetlic
socjoterapeutycznych i opiekuńczych
• Wspieranie i finansowanie wyspecjalizowanych miejsc pomocy dla ofiar
przemocy w rodzinie-Ośrodek Interwencji Kryzysowej
• Podnoszenie kwalifikacji osób w zakresie przeciwdzialania przemocy w
rodzinie
• Prowadzenie edukacji społecznej poprzez zakup materiałów edukacyjnoinformacyjnych
3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalności informacyjnej i edukacyjnej, w
szczególności dla dzieci i młodziezy
Przewodniczący
Komisji
Przewodniczący
Komisji
Przewodniczący
Komisji
Przewodniczący
Komisji
Przewodniczący
Komisji
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Stowarzyszenia,
Parafia św.
Wojciecha,
Pełnomocnik
Burmistrza ,
stowarzyszenia
Pełnomocnik
Burmistrza ,
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
• Realizacja programu “Szkoła dla rodziców”
• Ralizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (“Zanim
spróbujesz” , program autorski i inne)
• Udział w Ogólnopolskich Kampaniach między innymi np. „Zachowaj trzeźwy
umysł” , “Przeciw pijanym kierowcom”, “Postaw na rodzinę”
• Program dla młodziezy ze środowisk zagrożonych występowaniem problemów
alkoholowych - trening zastępowania agresji (ART)
• Szkolenia i kursy specjalistyczne w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i
młodzieżą dla nauczycieli i pedagogów
• Działalność edukacyjna dla sprzedawców napojów alkoholowych (ulotki,
plakaty itp.)
• Organizacja konferencji dotyczącej uzaleznienia połączona z warsztatami dla
uczestników (pedagodzy , nauczyciele, lokalny system pomocy itp)
·Szkolenia z zakresu FAS/FAE
• Prowadzenie działalności edukacyjnej z wykorzystaniem materiałów
edukacyjnych ( broszury, ulotki z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi dla
nauczycieli, służby zdrowia, prenumerata “Remedium” itp.)
• Druk materiałów informacyjnych o działalności instytucji pomocowych
działających na terenie gminy
6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
• Wsparcie całorocznej działalności ZHP, dotyczącej promocji życia bez nałogów
• Wsparcie finansowe lecznictwa odwykowego ( najbliższą stacjonarną placówkę
leczenia odwykowego )
• Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Centrum Kariery Rynek 1 w
Krotoszynie - pomoc osobom wykluczonym w znalezieniu pracy (czynsz i media)
7. Podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania
problemów alkoholowych nie ujętych w programie, a ujawniających się
w toku jego realizacji
• Przeprowadzenie nioezbędnych robót remontowych i napraw (malowanie
pomieszczeń, c.o. wod-kan. itp.) w świetlicach socjoterapeutycznych oraz w
Klubie Abstynenta , wykonanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul.
Młyńskiej 2B na centrum profilaktyki
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
ZHP
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Pełnomocnik
Burmistrza
Zadania ujęte w Gminnym Programie koordynowane są przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych - ujęte zostały w budżecie Gminy na 2017 rok w rozdziale 85154 ‘Przeciwdzialanie
alkoholizmowi”
Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym przechodzą do działu ochrona zdrowia,
rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi na rok następny.
Postanowienia końcowe
Spodziewane efekty realizacji programu:
- wzrost świadomości mieszkańców gminy o mozliwości uzyskania pomocy i wspracia;
- wzrost inicjatyw społeczności lokalnych podejmowanych na rzecz zapobiegania
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jak również pomoc osobom uzależnionym;
- uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu;
alkoholizmowi,
- zmniejszenie naruszeń na rynku alkoholowym;
Termin realizacji Programu : od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
UZASADNIENIE
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zasadniczy sposób zmieniła
i zmienia model polskiego systemu rozwiązywania problematyki uzależnień, który to nakłada na samorządy
obowiązek kształtowania na własnym terenie polityki wobec alkoholu. Na samorządy gminne nałożony został
obowiązek realizacji szeregu zadań szczegółowo wymienionych w art.41 ust.1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedstawiony Państwu projekt Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn w 2017 roku jest
podstawowym dokumentem, na podstawie którego realizowane będą zadania własne gminy z wyżej cytowanej
ustawy. 

Podobne dokumenty