Część II BÓG PRAGNIE ZBAWIENIA WSZYSTKICH LUDZI

Komentarze

Transkrypt

Część II BÓG PRAGNIE ZBAWIENIA WSZYSTKICH LUDZI
Katechizm
Część 2
Przygotowanie do I komunii świętej dzieci w parafii
Borowie - 2013
BÓG PRAGNIE ZBAWIENIA WSZYSTKICH LUDZI
29. Czego Bóg wymagał od pierwszych ludzi?
Bóg wymagał od pierwszych ludzi posłuszeństwa.
30. Czym zasmucili Boga pierwsi ludzie?
Pierwsi ludzie zasmucili Boga: brakiem miłości i zaufania do Niego,
nieposłuszeństwem, odejściem od Boga.
31. Jak nazywamy nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?
Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierworodnym.
32. Na kogo przeszedł grzech pierworodny?
Grzech pierworodny przeszedł na wszystkich ludzi z wyjątkiem Maryi
Niepokalanej.
33. Co stracili pierwsi ludzie przez grzech pierworodny?
Pierwsi ludzie przez grzech pierworodny stracili: życie Boże czyli łaskę
uświęcającą, raj (zostali z niego wypędzeni), musieli odtąd ciężko pracować,
chorować i umierać.
34. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar Boży, którego Bóg udziela nam, jako pomoc
konieczną do zbawienia.
35. Czy Bóg przestał kochać ludzi, którzy od Niego się odwrócili?
Bóg nie przestał kochać ludzi i obiecał zesłać Zbawiciela.
36. Przez kogo Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?
Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela przez proroków np. przez
Izajasza, św. Jana Chrzciciela.
37. Jakimi słowami Maryja wyraziła zgodę, że chce zostać Matką Zbawiciela?
Maryja wyraziła zgodę na zostanie Matką Zbawiciela słowami: „Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego".
38. Jak wyglądał chrzest Jezusa?
Pismo św. tak przedstawia chrzest Jezusa: „Jezus z Galilei przyszedł nad
Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego...Gdy Jezus został ochrzczony,
wyszedł natychmiast z wody. A oto otworzyły się Mu niebiosa i ujrzał Ducha
Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego nań. A głos z nieba mówił:
Ten jest mój Syn najmilszy, w którym mam upodobanie".
39. Co Bóg objawił w czasie chrztu Jezusa?
Bóg w czasie chrztu Jezusa objawił że Jezus jest obiecanym Zbawicielem
40. Jak św. Jan Chrzciciel nazwał Pana Jezusa?
Jan Chrzciciel nazwał Pana Jezusa Barankiem Bożym, który gładzi
grzechy świata.
41. Dlaczego Pan Jezus przyjął chrzest?
Pan Jezus przyjął chrzest, gdyż wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi.

Podobne dokumenty