Sprawozdanie z działalności TMZK 2011_2015

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności TMZK 2011_2015
Zdzisław Witkowski
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ
30.03.2011-24.02.2015
www.tmzk.pl
Zdzisław Witkowski
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ
30.03.2011-24.02.2015
KOŚCIAN 2015
WYDAWNICTWO
QUARTA
© Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej 2015
www.tmzk.pl
Druk, korekta, skład i łamanie: Quarta - Wydawnictwo i Realizacje Multimedialne
Projekt okładki: Grzegorz Nowak
Fotografie: Maciej Szymczak
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI
KOŚCIAŃSKIEJ ZA OKRES 30.03.2011–24.02.2015
I. W okresie sprawozdawczym zarząd TMZK odbył łącznie 35 posiedzeń (2 wyjazdowe w Wielichowie i Boszkowie). Praca zarządu koncentrowała się wokół spraw i działalności
statutowej. Siedziba zarządu w dalszym ciągu mieści się w Ratuszu w Kościanie.
Lokal udostępnia Miasto Kościan. Towarzystwo ponosi opłaty za wodę, ścieki, śmieci.
To pierwsza kadencja zarządu po Jubileuszu 50-lecia działalności, który świętowano
18 lutego 2011 roku w Pałacu Stadniny Koni w Racocie i początek pracy w kolejnym 50leciu, co z pewnością dodatkowo mobilizuje, ale równocześnie zobowiązuje do pracy na co
najmniej dotychczasowym poziomie.
Zarząd pracował w składzie następującym:
1/ Zdzisław Witkowski – prezes zarządu
2/ Kazimierz Zimniewicz – wiceprezes zarządu
3/ Jan Kozak – wiceprezes zarządu
4/ Ireneusz Krzysiak – sekretarz
5/ Miron Ratajczak – skarbnik
6/ Maciej Szymczak
7/ Wacław Taciak
8/ Grzegorz Nowak
Kadencja zarządu po raz drugi trwała 4 lata. W posiedzeniach zarządu regularnie brał
udział Janusz Reich – przewodniczący komisji rewizyjnej, który systematycznie utrzymywał kontakt z członkami zarządu, na bieżąco interesował się pracą Towarzystwa.
Od wielu lat, w siedzibie Towarzystwa przez cały rok regularnie odbywały się dyżury
członków w każdy wtorek i piątek tygodnia w godz. od 10.00 do 12.00. Dyżury pełnili:
Aleksandra Ciesielska, Miron Ratajczak, Ireneusz Krzysiak, Zdzisław Witkowski, Maciej
Szymczak, Janusz Reich.
Wykłady:
W okresie sprawozdawczym – każdego roku odbyło się 10 wykładów TMZK – zgodnie
z planem rocznym. Wyjątkowo w roku 2013 w marcu w miejsce Władysława Praissa –
wykład wygłosiła Ewa Naparty- Baczyńska (temat bez zmian) oraz w grudniu – wykład wygłosił Grzegorz Nowak zamiast E. Krzyżanowskiej – Walaszczyk (zmiana tematu).
3
Odbyły się następujące wykłady:
Rok 2011
12.04 - prof. dr hab. Jacek Wiesiołowski: Jak Burmistrzowa Kościańska Barbara do Rzymu
pielgrzymowała
31.05 – mgr inż. Wacław Taciak: Prof. dr hab. Jerzy Fellmann
28.06 – mgr inż. Paweł Buksalewicz: Problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie
Krzywiń – zebranie wyjazdowe w Soplicowie
27.09 – dr Alicja Szulc: Klasztor Bernardynów w średniowiecznym Kościanie
25.10 – lek. wet. Grzegorz Nowak: Na kościańskich tropach Melchiora Wańkowicza
29.11 – mgr Jan Odważny: Absolwenci kościańskiego Liceum, profesorowie : Włodzimierz
Waligóra i Wojciech Jerzykiewicz
13.12 – Stefan Żurek: Stan wojenny w Kościanie
Rok 2012
31.01 – mgr Zdzisław Witkowski: Kanały Obry
28.02 – prof. dr hab. Krzysztof Kujawa: Ptaki Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego
27.03 – mgr inż. Dariusz Korzeniowski: Modernizacja dróg powiatowych na Ziemi Kościańskiej
24.04 – mgr Henryka Wojciechowska-Pawełkiewicz: Zofia Morawska z Turwi i z Lasek
29.05 – prof. dr hab. Jerzy Kwiatkowski: Prof. Franciszek Szeląg z Donatowa (1907-1973)
– zebranie wyjazdowe w Donatowie
26.06 – dr Andrzej Krzyszowski: Badania archeologiczne w Łękach Małych i Wielkich
25.09 – mgr Ewa Przydrożny: Atrakcje turystyczne Ziemi Kościańskiej
23.10 – lek.wet. Grzegorz Nowak: Rejowie z Nagłowic na Ziemi Kościańskiej
27.11 – prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz: Ocieplenie klimatu – konsekwencje dla Ziemi
Kościańskiej
11.12 – mgr Maciej Szymczak: Straż Miejska w Kościanie
Rok 2013
29.01 – mgr Czesław Wieczorek: Sto lat piłki nożnej w Kościanie
26.02 – mgr inż. Arkadiusz Kwaśny: Energetyka zawodowa na Ziemi Kościańskiej – tradycja, współczesność, perspektywy
19.03 – dr Ewa Naparty-Baczyńska: Rola lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej na
Ziemi Kościańskiej
23.04 – prof. dr hab. Jan Skuratowicz: Dwory i pałace Wielkopolski z przełomu XIX i XX w.
28.05 – prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka: Profesor Marcin Nadobnik z Wielichowa
(1883-1953) – zebranie wyjazdowe w Wielichowie
25.06 – mgr inż. Janusz Łakomiec: Zagrożenie ekosystemów wodnych w parkach krajobrazowych woj. wielkopolskiego
4
24.09 – mgr Zbigniew Bartkowiak: Najstarszy symbol chrześcijański znaleziony na Ziemi
Kościańskiej
29.10 – prof. dr Wojciech Florkowski: Wspomnienia o ojcu dr n. med. Henryku Florkowskim
26.11 – prof. dr hab. Tadeusz Kowalski: Globalizacja i jej skutki dla regionów i gospodarki
17.12 – lek. wet. Grzegorz Nowak: Dwie prawdy. Polsko-niemieckie relacje w XVIII/XX w.
na przykładzie majątku Parsko
Rok 2014
28.01 – inż. Ireneusz Krzysiak: 20-lecie Klubu Abstynentów „Dromader” w Kościanie
25.02 – mgr inż. Jerzy Naskręt, mgr inż. Krzysztof Budzyń: Ziemia Śremska
25.03 – ks. prałat Czesław Bartoszewski: Dekanat Kościański – historia i współczesność
22.04 – Przemysław Nowaczyk: Śladami Leonarda Durczykiewicza
27.05 – prof. dr hab. Olga Haus: Profesor Sabina Kotlarek–Haus z Wielichowa (19282009) – zebranie wyjazdowe w Wielichowie
24.06 – mgr Dariusz Kram: Muzeum Regionalne im. dr Henryka Florkowskiego w Kościanie – dokonania i plany na przyszłość
30.09 – dr hab. Miron Urbaniak: Dzieje kościańskich wodociągów
28.10 – mgr inż. Tadeusz Spurtacz: Pałac w Kopaszewie – historia i współczesność – zebranie wyjazdowe w Kopaszewie
25.11 – Wanda Bech: Wspomnienie o Stefanie Bechu
16.12 – mgr inż. Henryk Bartoszewski: „Rewolucja śmieciowa” w gminie Kościan
Rok 2015
27.01 – mgr inż. Marek Bereżecki, mgr inż. Tomasz Zajączkowski: Droga ekspresowa S5 –
aktualny stan zaawansowania
24.02 – lek. wet. Grzegorz Nowak: Nałęcze z Parska – spiskowcy i królobójcy z XIII i XIV w.
W dniu 24 lutego 2015 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Komisja rewizyjna dokonywała okresowej corocznej oceny pracy zarządu. Pracę oceniono pozytywnie i jako prowadzoną w sposób zgodny ze Statutem TMZK.
Każdego roku prof. Kazimierz Zimniewicz przygotowywał i dostarczał w formie kartpocztówek plan wykładów na rok kolejny, który przesyłano członkom TMZK na początku
roku. Plan zatwierdza zarząd w formie uchwały. Plan na rok 2015 zawiera informację
o terminie i miejscu zebrania sprawozdawczo-wyborczego i stanowi formalne zawiadomienie dla członków Towarzystwa.
Księgowość prowadzi i sprawozdania finansowe od roku 2012 przygotowuje społecznie Jerzy Szyguła. Sprawozdania przekazywane są regularnie do Urzędu Skarbowego
w Kościanie. Sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2011 sporządziła społecznie pani
Agata Kozak.
5
Każdego roku przyjmowani są nowi członkowie do Towarzystwa, formalną decyzję
każdorazowo podejmuje zarząd TMZK. Podczas zebrania zarządu w dniu 28.11.2014 r.
przyjęto do wiadomości rezygnację z członkostwa 18 osób, które od szeregu lat nie opłacały składek. Uaktualniono w ten sposób listę członków Towarzystwa.
Przez okres całej kadencji kontynuowano przekazywanie wydawnictw TMZK dla bibliotek – zwłaszcza szkolnych, także w zakładach karnych, Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu, bibliotek uniwersyteckich, rad osiedlowych, a także jako nagrody w konkursach organizowanych przez inne kościańskie organizacje. Publikacje przekazywano również poza granice Polski (Niemcy, Ukraina). Realizowano też przekazywanie egzemplarzy
obowiązkowych naszych wydawnictw uprawnionym ustawowo bibliotekom.
W kwietniu 2013 do Archiwum Państwowego w Lesznie przekazano ankietę dotyczącą
zasobów archiwalnych TMZK.
Regularnie dostarczano do zbiorów biblioteki Towarzystwa publikacje innych organizacji i wydawnictw, zasoby biblioteki systematycznie powiększają się i podlegają ewidencji.
Ochrona przyrody
26 listopada 2012 roku nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Stacją Badawczą Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, Instytutem Środowiska Rolniczego
i Leśnego PAN, Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie i TMZK w sprawie współpracy nad realizacją projektu dotyczącego hodowli wolierowej oraz dalszej reintrodukcji dropia (Otis tarda) na terenie środkowej Wielkopolski.
Na wniosek TMZK – Rada Gminy Kościan w 2013 roku uznała za pomnik przyrody okazały dąb szypułkowy w miejscowości Stary Lubosz.
TMZK wystąpiło do Gminy Kościan z wnioskiem o objęcie szczególną strefą ochronną
stawu w Szczodrowie, gdzie występuje kumak nizinny. Okresowo pojawiają się tam też
bobry.
W marcu 2012 roku Z. Witkowski w wywiadach prasowych – Gazeta ABC i Gazeta
Kościańska sygnalizował szkodliwe metody okrzesywania drzew na ulicach Kościana, które mogą prowadzić do obumierania drzew i zatracania funkcji zieleni miejskiej.
Inne działania
W lutym 2013 prof. K. Zimniewicz prezentował działalność i dorobek TMZK na spotkaniu z Towarzystwem Miłośników Ziemi Swarzędzkiej.
W roku 2013 z inicjatywy Grzegorza Nowaka utworzono stronę internetową TMZK.
Adres: www.tmzk.pl. G. Nowak poniósł część kosztów, zajmuje się aktualizacją strony,
zdjęcia dostarcza M. Szymczak. W r. 2014 TMZK uruchomiło stronę na portalu Facebook.
Strona zawiera aktualne informacje dotyczące TMZK, jego historię, wykaz wszystkich
publikacji, wykładów za lata 1961-2014, fotogalerię, zdjęcia z bieżących wydarzeń, informacje o najbliższym wykładzie, nowości wydawnicze itp., stanowi też drogę kontaktów
z Towarzystwem wszystkich zainteresowanych naszą działalnością, a także przekazywaniu
informacji o TMZK.
6
Po 2 latach działania należy ocenić, że strona sprawnie funkcjonuje. Odnotowano otwieranie strony na całym świecie, m.in. w USA, Holandii, Szwecji, Chinach, Niemczech, Rosji,
Ukrainie, Białorusi.
M. Szymczak regularnie dokumentuje fotograficznie działalność TMZK, ważne
wydarzenia, wykłady, obiekty przyrody i architektury, zajmuje się też prowadzeniem albumów fotograficznych tych zdjęć z dokładnym ich opisem .
W 20 jubileuszowym Zeszycie Biuletynu Parków Krajobrazowych Wielkopolski za rok
2013 artykuły opublikowali m.in. prof. K. Zimniewicz. G. Nowak, Z. Witkowski.
30 czerwca 2011 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu K. Zimniewicz i Z. Witkowski
odebrali nagrodę przyznaną przez Stowarzyszenie im. Hipolita Cegielskiego dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej za „upowszechnianie wiedzy o faktach historycznych
upamiętniających Ziemię Kościańską”.
W dniu 13 września 2012 roku w Soplicowie – członek zarządu TMZK - Jan Kozak
otrzymał Nagrodę Wiadomości Kościańskich „Za Nieprzeciętność” w kategorii regionalizm, 12 września 2013 taką nagrodę przyznano i wręczono członkowi zarządu Towarzystwa - Mironowi Ratajczakowi.
Z końcem miesiąca lipca 2013 r. rozwiązano umowę na korzystanie z telefonu stacjonarnego z uwagi na znaczne koszty i znikome wykorzystywanie. Dla umożliwienia kontaktu
osobom zainteresowanym działalnością TMZK – numery telefonów komórkowych Z. Witkowskiego i I. Krzysiaka umieszczono na stronie internetowej.
W roku 2014 TMZK przekazało swoje wydawnictwa i udzieliło pomocy Zespołowi
Szkół nr 2 w Kościanie w realizacji konkursu na wybitnych kościaniaków. Szkoła opracowała sylwetkę dr H. Florkowskiego do Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.
Wpłynęło podziękowanie w formie dyplomu dla TMZK.
W dniu 27.03.2014 publikacje TMZK przekazano dla Ogólnokształcącej Szkoły Średniej w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. Odebrała nauczycielka Klaudia Bączyk, która nawiązała kontakt z Towarzystwem za pośrednictwem strony internetowej.
W miesiącu czerwcu 2014 r. za pośrednictwem p. Marii Nowickiej przekazano Pamiętnik TMZK 1996-2000 do biblioteki Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana
Pawła II w Wadowicach. Pamiętnik zawiera artykuł K. Winowicz – Pielgrzymowanie Kościaniaków do Rzymu w okresie pontyfikatu papieża Jana Pawła II.
Z. Witkowski podczas konferencji naukowej w dniach 23-24.10.2014 we Wschowie
na temat „Kobiety na Ziemi Wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim” przekazał
dla Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej wydawnictwo autorstwa G. Nowaka – Baronowie von Gersdorff. Rodowód i dzieje - od Santoka do Parska.
TMZK wyraziło zgodę Bibliotece Kórnickiej PAN na udostępnienie na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej materiałów publikowanych w XII t. Pamiętnika 2005-2008.
W marcu 2014 r. przekazano do Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu pisemną charakterystykę TMZK. Materiał ten zostanie wykorzystany w opracowaniu
„Przeglądu Wielkopolskiego” wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu UAM w Poznaniu
w kolejnym wydaniu Przeglądu przygotowywanym na Kongres Regionalnych Towarzystw
Kultury i będzie prezentował wielkopolski ruch regionalny. Opracował Z. Witkowski.
7
Wystawy, sesje, seminaria i inne wykłady:
W dniu 2 lipca 2013 w Muzeum Regionalnym im. dr H. Florkowskiego otwarto wystawę
malarstwa Kiryła Datsouka „Piękno światła i świata”– wybitnego rosyjskiego malarza,
portrecisty z Petersburga, który maluje od szeregu lat Ziemię Kościańską i jej mieszkańców. Inicjatorem i współorganizatorem wystawy było TMZK. Wystawa cieszyła się znacznym zainteresowaniem zwiedzających, podkreślano bardzo wysoki poziom artystyczny
prezentowanych prac.
W dniu 9 maja 2014 r. TMZK oraz Muzeum Regionalne im. dr H. Florkowskiego
w Kościanie zorganizowały konferencję popularno-naukową poświęconą otwarciu nowej
wystawy stałej w Muzeum „Królewskie miasto Kościan”.
W dniu 13 czerwca 2014 roku, na zaproszenie mieszkańców wsi w Kokorzynie, w ramach realizacji programu „Razem możemy więcej – Fundusz rozwoju wsi – Bliskie, a nieznane” – Z. Witkowski wygłosił wykład na temat „Andrzeja z Kokorzyna”. Udział w spotkaniu wzięło ok. 100 uczniów wraz z nauczycielami. Przy tej okazji umieszczono w miejscowej szkole oraz na terenie wsi 2 tablice informacyjne poświęcone Andrzejowi z Kokorzyna.
W dniach 2-3. 09.2014 r. w Widziszewie odbyła się konferencja nt. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji i podejmowania decyzji o wycince drzew”. Udział I. Krzysiak i Z. Witkowski. Organizator przekazał
uczestnikom materiały szkoleniowe dotyczące tematu konferencji.
10 września 2014 roku – w 40-tą rocznicę śmierci Melchiora Wańkowicza z inicjatywy
Grzegorza Nowaka w Pałacu Stadniny Koni Racot – TMZK – przy udziale Muzeum Regionalnego w Kościanie, Stadniny Koni Racot oraz Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza
w Warszawie zorganizowało okolicznościową wystawę poświęconą twórczości pisarza –
„Melchior Wańkowicz. Panorama losu pisarza”. W uroczystości otwarcia udział wzięło ok.
60 osób, obecny był prawnuk pisarza Dawid Walendowski. Prezentowano unikatowe wydawnictwa pisarza oraz najnowsze wydanie jego dzieł, opublikowane bez zmian PRLowskiej cenzury. Wszystkie eksponaty pochodziły ze zbiorów G. Nowaka. Otwarcia dokonał Z. Witkowski, o pisarzu mówił G. Nowak – kurator wystawy. Gości poczęstowano „zupą
na gwoździu”. Relację z wystawy przedstawiła Telewizja Leszno oraz regionalna prasa.
W dniach 23.09-5.10 wystawę prezentowano w Muzeum Regionalnym w Kościanie.
28 września 2014 roku na zaproszenie organizatora Czempińskiego Jarmarku – Kulturalny Czempiń – Z. Witkowski wygłosił wykład „Kartki z historii Kościana”. Obecnych
około 30 słuchaczy.
16 grudnia 2014 roku Z. Witkowski – na zaproszenie Wydziału Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie wziął udział w seminarium w Racocie podsumowującym realizację
projektu CLAIM – realizowanego w latach 2012-2014 na temat badań na terenie Parku
Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego dotyczących „Roli Krajobrazu w kształtowaniu konkurencyjności regionów. Studium Przypadku – Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego”. TMZK było członkiem Lokalnego Zespołu Doradczego, składającego się
z przedstawicieli lokalnych organizacji i organów administracji publicznej dla wsparcia
organizacji badań w regionie i oceny ich wyników. TMZK pracę wykonywało społecznie.
8
W okresie sprawozdawczym wydano drukiem następujące publikacje:
Z. Witkowski: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 27.02.2017-29.03.2011, Kościan 2011.
W roku 2012 wydane drukiem zostało opracowanie R. Potoka - Stowarzyszenie Chór
Męski „Arion” w Kościanie 1924-2011. Wydawcą było Stowarzyszenie, TMZK było współwydawcą wydania.
W miesiącu lutym 2013 ukazał się drukiem XIII tom Pamiętnika TMZK 2009-2012
w nakładzie 1.000 egzemplarzy. Redakcja Z. Witkowski. Książka zawiera 20 artykułów 14
autorów oraz tradycyjne Miscellanea, liczy 361 stron.
W czerwcu 2014 roku ukazała się kolejna publikacja TMZK – autorstwa Grzegorza
Nowaka: Baronowie von Gersdorff. Rodowód i dzieje - od Santoka do Parska. Współwydawcą jest Wydawnictwo Quarta. Wydawnictwo poddane zostało recenzji naukowej prof.
dr hab. Bożeny Górczyńskiej-Przybyłowicz z Zakładu Historii Powszechnej XIX i XX w. Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Recenzentka podkreśliła wysoki poziom epistemologiczny
(poznawczy) opracowania, wsparty na bardzo bogatym i profesjonalnie dobranym warsztacie teoretycznym, komunikatywny język poszczególnych rozdziałów. Książka posiada
sztywną oprawę, kolorowe ilustracje, liczy ponad 570 stron.
18.06.2014r. w Pałacu Stadniny Koni w Racocie odbyła się promocja wydawnictwa.
Kolejna promocja książki odbyła się w dniu 27.11.2014r. w księgarni w Kościanie przy ul.
Strzeleckiej.
Przedstawiciele TMZK regularnie brali udział w spotkaniach, sesjach, promocjach innych wydawnictw, konferencjach, festynach historycznych, koncertach, okolicznościowych uroczystościach organizowanych przez inne organizacje, władze samorządowe itp.
Towarzystwo kontynuowało współpracę z innymi organizacjami społecznym, bibliotekami, środkami przekazu, instytucjami naukowymi, muzeami, m.in. z WTK, PTPN, PTTK
O/Kościan, PAN, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i SGGW w Warszawie.
Towarzystwo wystąpiło również poparciem wniosku o nadanie ulicy w Kościanie imienia prof. Jerzego Fellmanna. Wniosek został pozytywnie rozstrzygnięty przez Radę Miasta
Kościana.
Członkowie zarządu TMZK wchodzą w skład Rady Społecznej Muzeum Regionalnego
im. dr H. Florkowskiego w Kościanie.
Wszyscy członkowie wykonywali swą pracę społecznie. Pomagali nam życzliwi ludzie,
Przyjaciele Towarzystwa, Kościański Samorząd, liczne instytucje. Wszystkim im należą się
serdeczne słowa podziękowania.
Kościan, luty 2015
Zdzisław Witkowski
Prezes zarządu
9
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ TMZK
Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 30.03.2011 DO 24.02.2015 ROKU
Komisja rewizyjna TMZK swoją działalność statutową realizowała w następującym
składzie osobowym:
- przewodniczący – Janusz Reich
- wiceprzewodniczący – Jarosław Andrzej Donaj
- sekretarz – Kazimierz Zieliński
- członek – Czesława Jadwiga Pogorzelska-Albińska
- członek – Henryk Bartoszewski
I. Komisja rewizyjna TMZK w składzie:
- Janusz Reich
- Jarosław Donaj
- Kazimierz Zieliński
przeprowadziła w dniu 9.01.2015 roku kontrolę całokształtu działalności organizacyjnofinansowej oraz statutowej za okres od 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
W trakcie kontroli wyczerpujących wyjaśnień udzielali:
- mgr Zdzisław Witkowski – prezes,
- mgr Ireneusz Krzysiak – sekretarz,
- p. Miron Ratajczak skarbnik i członek zarządu Towarzystwa - skrupulatnie egzekwujący opłacanie składek członkowskich, stanowiących główne źródło wpływów
Towarzystwa.
Komisja rewizyjna w czasie przeprowadzonej kontroli i przy okazji rozwiązywania innych problemów i zagadnień zapoznała się z działalnością TMZK w Kościanie w oparciu
o przedstawione sprawozdania, protokoły posiedzeń zarządu, księgi rachunkowe, księgi
składek członkowskich oraz inną dokumentację prowadzoną według obowiązujących
wymogów np. ewidencja zbiorów bibliotecznych.
II. Działalność programową TMZK jego organ wykonawczy – zarząd prowadził właściwie, zgodnie z wymogami Statutu, potrzebami organizacyjnymi oraz możliwościami własnymi – to jest siłami i środkami Towarzystwa.
Zarząd operatywnie i z dobrym skutkiem pokonywał trudności, szczególnie finansowe
dzięki prezydium zarządu oraz inicjatywie pozostałych członków tego organu.
Do najważniejszych przedsięwzięć, które zarząd realizował w minionej kadencji należy
zaliczyć i je kontynuować:
1. upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie, wybitnych i sławnych postaciach
oraz zasłużonych rodach dla naszej Ojczyzny – poprzez comiesięczne wykłady, prelekcje, wystawy dla sympatyków, mieszkańców i młodzieży;
2. udział w organizacji wystaw z tematyki regionalnej, historycznej, społecznej oraz
ekologicznej;
10
3. działalność wydawniczą np. wydaną „Księgę Jubileuszową” z okazji 50-lecia istnienia i działalności TMZK w Kościanie. Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się w pałacu w Racocie. W roku 2013 wydano kolejny tom XIII „Pamiętnika TMZK 20092012”. Rok 2014 to najnowsza publikacja TMZK: jest to dzieło autorstwa lek. wet.
Grzegorza Nowaka pt „Baronowie von Gersdorff – od Santoka do Parska”. To niezwykła historia rodu z Parska. Jest to już 127 publikacja TMZK w ponad 53-letniej
historii Towarzystwa.
III. Działalność finansowa
1. Zagadnienia finansowe TMZK (przychody i rozchody) sprawdzane i kontrolowane
były przez komisję rewizyjną pod kątem prawidłowości gospodarki finansowej oraz prowadzenia jej dokumentacji. Dysponowanie i wydatkowanie posiadanych środków finansowych dokonywane było zgodnie z obowiązującymi przepisami a także racjonalnie i oszczędnie. Dla zmniejszenia kosztów zarząd zlikwidował aparat telefoniczny – stacjonarny.
Łączność z TMZK zapewniają telefony komórkowe – prywatne prezesa i sekretarza zarządu, a także łączność w pilnych sprawach zgodnie z porozumieniem z dyrektorem Muzeum
Regionalnego – ich służbowy telefon stacjonarny nr 65 512 29 34.
Komisja rewizyjna poparła likwidację członków tzw. „martwych dusz” z ewidencji
TMZK. Chodzi o osoby nie płacące od kilku lat składek członkowskich pomimo pisemnych
monitów wzywających do ich uregulowania.
2. Dochody Towarzystwa pochodzą głównie z następujących źródeł:
– ze składek członkowskich osób fizycznych,
– dotacji osób prawnych na realizację określonych celów,
– od honorowych darczyńców oraz innych przychodów sprzyjających funkcjonowaniu
działalności i rozwojowi naszego Towarzystwa.
Komisja rewizyjna po dokonaniu kontroli i złożonych wyjaśnień przez kompetentnych
członków zarządu stwierdziła, iż wydatki dokonane na określone cele były konieczne, oszczędne i racjonalne.
IV. Wnioski komisji rewizyjnej do zarządu TMZK:
1. w celu upowszechnienia i pogłębienia wiedzy kontynuowanie i prowadzenie wykładów oraz prelekcji w czasie comiesięcznych spotkań członkami, sympatykami, mieszkańcami miasta i powiatu zainteresowanych bogatą tematyką wykładów;
2. Pełnić stałe dyżury w siedzibie zarządu dla załatwiania problemów i bieżących spraw
obywateli oraz osób korzystających z biblioteki TMZK;
3. Informować o terminach i tematyce miesięcznych wykładów oraz imprez w publikatorach lokalnych. Publikować także o ważniejszych zadaniach realizowanych na rzecz środowiska i regionu;
4. Mobilizować młodzież szkolną do większego udziału w prowadzonych wykładach,
prelekcjach szczególnie o tematyce historycznej i społeczno-ekonomicznej;
11
5. Aktywnie włączać TMZK w ochronę przyrody poprzez działania proekologiczne w celu
zahamowania dewastacji środowiska przyrodniczego np. zapobieganie niecelowej wycinki drzew, ochronę wód Kanałów Obrzańskich oraz ochronę Parku Miejskiego itp.;
6. Nawiązać współpracę z Zarządem Rejonowym PZERiJ w Kościanie, Klubami Seniorów, szkołami proponując korzystanie przez członków tych organizacji z comiesięcznych
wykładów, pokazów, wystaw oraz innych przedsięwzięć celem zdobycia pożytecznej wiedzy
przez ich słuchaczy;
7. Dokończyć akcję porządkowania ewidencji płaconych składek członkowskich oraz
uregulowanie problemu tzw. „martwych dusz”;
8. Kontynuować działalność wydawniczą m. in. przez wydawanie kolejnych tomów Pamiętnika TMZK.
Kończąc redagowanie wniosków do dalszej działalności nowego zarządu TMZK w kolejnej kadencji komisja rewizyjna stwierdza jednocześnie, iż dotychczasowy zarząd pod
energicznym kierownictwem prezesa Zdzisława Witkowskiego wraz zastępcami – prof.
Kazimierzem Zimniewiczem, mgr Janem Kozakiem, Sekretarzem inż. Ireneuszem Krzysiakiem, skarbnikiem Mironem Ratajczakiem oraz pozostałymi członkami zarządu: lek.
wet. Grzegorzem Nowakiem – motorem wprowadzenia elektronicznej obsługi Towarzystwa, mgr Maciejem Szymczakiem, który podjął się trudnego zadania – dokumentowania
fotograficznego ważniejszych wydarzeń działalności Towarzystwa – cele postawione na
początku kadencji zostały zrealizowane przez ustępujący zarząd dzięki osobistemu zaangażowaniu, głębokiej wiedzy fachowej i merytorycznej całego zarządu.
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom, darczyńcom oraz sympatykom za pomoc finansową, materialną i wsparcie organizacyjne, które
przyczyniło się do polepszenia działalności Towarzystwa,podniesienia estetyki pomieszczeń biurowych, uporządkowania zbiorów bibliotecznych.
V. Reasumując: komisja rewizyjna TMZK w Kościanie po dokonaniu oceny całokształtu
działalności zarządu od 29 marca 2011 do 23.02.2015 r. wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi TMZK w Kościanie, dziękując całemu zespołowi za
wzorową pracę dla Małej Ojczyzny – naszego królewskiego Miasta Kościana.
Za Komisję:
Z-ca przewodniczącego:
Jarosław Andrzej Donaj
Członkowie:
1. Kazimierz Zieliński
2. Henryk Bartoszewski
3. Czesława Jadwiga Pogorzelska- Albińska
Kościan, dnia 9.02.2015.
12
Przewodniczący:
Janusz Reich
Spotkania noworoczne zarządu i komisji rewizyjnej w siedzibie Towarzystwa:
w grudniu 2012 roku (u góry) i w styczniu 2015.
13
Wykład prof. Kazimierza Zimniewicza w dniu 27 listopada 2012 (u góry).
Prof. Jan Skuratowicz podczas prelekcji 23 kwietnia 2013 roku.
14
Wykład prof. Olgi Haus na temat Prof. Sabiny Kotlarek-Haus z Wielichowa. Burmistrz
Wielichowa A. Łaniecki dziękuje prelegentce i organizatorom - 27.05.2014 (u góry).
Wykład ks. prałata Czesława Bartoszewskiego na temat Dekanatu Kościańskiego historia i współczesność - 25.03.2014.
15
Promocja książki Grzegorza Nowaka - „Baronowie von Gersdorff. Rodowód i dzieje od Santoka do Parska” - Racot, 18.06.2014 (u góry).
Otwarcie wystawy „Melchior Wańkowicz - Panorama losu pisarza” - Racot 10.09.2014.
W głębi prawnuk pisarza Dawid Walendowski udziela wywiadu Telewizji Leszno.
16
Wykład prof. Tadeusza Kowalskiego: Globalizacja i jej skutki dla regionów i gospodarki - 26.11.2013.
Otwarcie 2 lipca 2013 w Muzeum Regionalnym w Kościanie wystawy malarstwa „Piękno światła i świata” Kiryła
Datsouka - wybitnego rosyjskiego malarza, portrecisty z Petersburga, który maluje od szeregu lat Ziemię Kościańską i jej mieszkańców. Inicjatorem i współorganizatorem wystawy było TMZK.
Znaczek pocztowy TMZK propagujący naszą stronę internetową (www.tmzk.pl) - proj. Grzegorz Nowak, 2014.

Podobne dokumenty