Przedmiar- Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Komentarze

Transkrypt

Przedmiar- Instalacja wentylacji i klimatyzacji
KLIMAVENTO JERZY KOKOSZKA
ul.Noskowskiego 2/9 Warszawa
PRZEDMIAR
45330000-9
45331000-6
45331200-8
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
NAZWA INWESTYCJI
:
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W SALI SPOTKAŃ; WENTYLACJI W
ŁAZIENKACH NA ANTRESOLI; KLIMATYZACJI W POM. ZAPLECZA SALI AUDYTORYJNEJ; KLIMATYZACJI W KABINACH TŁUMACZY W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, 00-390 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
mgr inż.Jerzy Kokoszka
WRZESIEŃ 2016
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
WRZESIEŃ 2016
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
Nazwa
1 INSTALACJA WETYLACJI I KLIMAYZACJI
1.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1.1 ANTRESOLA
1.1.1.1 INSTALACJA CHŁODU (klimakonwektory i chłodnice kanałowe)
1.1.1.2 INSTALACJA C.T. do nagrzewnic
central wentylacyjnych
1.1.2 POMIESZCZENIE TŁUMACZY
1.1.2.1 INSTALACJA CHŁODU (klimakonwektory)
1.1.3 ZAPLECZE SALI AUDYTORYJNEJ
1.1.3.1 INSTALACJA CHŁODU (klimakonwektory i chłodnice kanałowe)
1.2 INSTALACJA WENYLACJI
1.2.1 SYSTEM NAWIEWNO-WYWIEWNY
DLA SALI KONFERENCYJNEJ
1.2.2 SYSTEM NAWIEWNO-WYWIEWNY
DLA SZATNI
1.2.3 WYWIEW Z W-C NA ANTRESOLI
1.2.4 POMIARY WENTYLACJI
1.3 POZOSTAŁE ELEMENTY
RAZEM
Robocizna
Słownie:
-2-
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
Materiały
Sprzęt
RAZEM
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
PodstaOpis i wyliczenia
j.m.
techn.
wa
Kosztorys inwestorski - CNK - Instalacja klimatyzacji i wentylacji
1
INSTALACJA WETYLACJI I KLIMAYZACJI
1.1
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1.
ANTRESOLA
1
1.1.
INSTALACJA CHŁODU (klimakonwektory i chłodnice kanałowe)
1.1
1 STWiOR Nr KNR 7-24 Klimakonwektor kasetonowy 2 rurowy (tylko chłodzenie); praca na gli- szt.
d.1. 01
0130-01
kolu 7/13st.C na 1 biegu: Moc chłodnicza jawna na poszczególnych
1.1.
kalk. włas- biegach:Q1=2768W, Q2=3573, Q3=5972W; całkowity poziom mocy
1
na
akustycznej 1b 34dBA; 2b 40dBA; 3b 53dBA; klimatyzator 4 kierunkowy do montażu w suficie podwieszonym typ CWS 05-2P z kartą przekaźnikową REL03 do termostatu NPRT, z maskownicą RAL9003, zestaw zaworu 2-drogowego; wraz z kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych; sterownik pomieszczeniowy RCF-230 CD sterowanie grupą klimatyzatorów włączyc do BMS BACnet budynku; prod.
Trane lub równorzędny
2
szt.
2 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0513-03
1.1.
1
3 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0514-03
1.1.
1
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
o wydajności 2.5 tys.kcal/h
kpl.
2
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
m
m
m
m
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
21.000
RAZEM
21.000
28.000
RAZEM
28.000
7.000
RAZEM
7.000
65.000
RAZEM
65.000
121.000
RAZEM
121.000
Próby szczelności instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkal- m
nych
21+28+7+65
m
-3-
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
2.000
Przewody stalowe czarne bez szwu wg.PN-82/H-74219, z podparciami m
i podwieszeniami, DN40
65
10 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0406-02
1.1.
1
2.000
RAZEM
Przewody stalowe czarne bez szwu wg.PN-82/H-74219, z podparciami m
i podwieszeniami, DN32
7
9 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0403-05
1.1.
1
2.000
Przewody stalowe czarne bez szwu wg.PN-82/H-74219, z podparciami m
i podwieszeniami, DN25
28
8 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0403-04
1.1.
1
2.000
RAZEM
Przewody stalowe czarne bez szwu wg.PN-82/H-74219, z podparciami m
i podwieszeniami, DN20
21
7 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0403-03
1.1.
1
2.000
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 2.5 tys.kcal/h kpl.
2
6 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0403-02
1.1.
1
2.000
RAZEM
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników kpl.
czynnikiem chłodniczym - wydajność 2.5 tys.kcal/h
2
5 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0516-03
1.1.
1
Razem
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności kpl.
2.5 tys.kcal/h
2
4 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0515-03
1.1.
1
Poszcz.
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
Podstatechn.
wa
11 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0101-04
1.1.
1
12 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0105-04
1.1.
1
13 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0210-04
1.1.
1
14 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0112-03
1.1.
1
Opis i wyliczenia
<DN20>0.085*21
<DN25>0.104*28
<DN32>0.119*7
<DN40>0.151*65
m2
m2
m2
m2
Odtłuszczanie rurociągów
m2
poz.11
m2
Malowanie pędzlem farbą CEKOR R lub równoważną rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm-trzykrotnie
m2
poz.11
m2
17 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0128-02
1.1.
1
18 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0411-03
1.1.
1
m
20 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0411-02
1.1.
1
21 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0411-05
1.1.
1
prob.
22
m
Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
m
22
m
15.345
RAZEM
15.345
15.345
RAZEM
15.345
22.000
RAZEM
22.000
1.000
RAZEM
1.000
22.000
RAZEM
22.000
22.000
RAZEM
22.000
10.000
RAZEM
10.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
Zawór odcinający, kulowy, gwintowany, uszczelnienie do glikolu; DN25 szt.
szt.
Zawór odcinający, kulowy, gwintowany, uszczelnienie do glikolu; DN40 szt.
1
szt.
Zawór kulowy DN20-zawory spustowe z korkiem
szt.
2
szt.
Zawór regulacyjno-pomiarowy, gwintowany firmy IMI lub równoważny
szt.
typ STAD,dodatkowe funkcje: odcięcie, napełnianie i opróżnianie instalacji, króćce pomiarowe DN40
szt.
Zawór regulacyjno-pomiarowy, gwintowany firmy IMI lub równoważny
szt.
typ STAD,dodatkowe funkcje: odcięcie, napełnianie i opróżnianie instalacji, króćce pomiarowe DN20
2
szt.
-4-
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
15.345
Próba szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w bu- m
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
1
22 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0411-02
1.1.
1
1.785
2.912
0.833
9.815
RAZEM
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych prob.
- próba zasadnicza (pulsacyjna)
10
19 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0411-05
1.1.
1
Razem
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm m
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PP32 PN10
1
16 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0127-04
1.1.
1
Poszcz.
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystoś- m2
ci rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
22
15 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0127-01
1.1.
1
j.m.
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
Podstatechn.
wa
23 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0519-03
1.1.
1
24 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0531-04
1.1.
1
25 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0531-01
1.1.
1
26 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0412-06
1.1.
1
27 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0104-06
1.1.
1
28 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0104-05
1.1.
1
29 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0104-04
1.1.
1
30 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0104-03
1.1.
1
31 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0214-04
1.1.
1
Opis i wyliczenia
Filtr siatkowy firmy 1"wielkość oczek 0.6 mm
-Materiał: brąz
-Średnica: DN 25
max. ciśnienie pracy: PN16
max. temperatura pracy: 150 °C
2
Termometry 0-60 St.C
szt.
4
szt.
2.000
RAZEM
2.000
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
65.000
RAZEM
65.000
7.000
RAZEM
7.000
28.000
RAZEM
28.000
21.000
RAZEM
21.000
2.000
2.000
RAZEM
4.000
10.000
2.000
RAZEM
12.000
1.000
1.000
RAZEM
2.000
Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym Dn15 (ilość przy- szt.
jąć wg potrzeb- do kosztorysu założono 4 szt
4
szt.
Izolacja rurociągów DN40 otulinami Armaflex o grubości 19 mm
m
65
m
Izolacja rurociągów DN32 otulinami Armaflex o grubości 19 mm
m
7
m
Izolacja rurociągów DN25 otulinami Armaflex o grubości 19 mm
m
28
m
Izolacja rurociągów DN20 otulinami Armaflex o grubości 19 mm
m
21
m
Izolacja zaworów bezkołnierzowych o średnicy 20 mm rolami lub płyta- szt.
mi Armaflex o grubości 19 mm
szt.
szt.
Izolacja zaworów bezkołnierzowych o średnicy 25 mm rolami lub płyta- szt.
mi Armaflex o grubości 19 mm
szt.
szt.
Izolacja zaworów bezkołnierzowych o średnicy 40 mm rolami lub płyta- szt.
mi Armaflex o grubości 19 mm
szt.
szt.
INSTALACJA C.T. do nagrzewnic central wentylacyjnych
-5-
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
szt.
szt.
<regul.>1
<odcin.>1
1.1.
1.2
Razem
szt.
4
<zaw.kul.odcin.>10
<filtr.>2
33 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0217-04
1.1.
1
Poszcz.
Manometry tarczowe z rurką syfonową i zaworem manometrowym, za- szt.
kres 0-6 bar
<zaw.spust.>2
<regul.>2
32 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0215-04
1.1.
1
j.m.
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
Podstatechn.
wa
34 STWiOR Nr KNR 7-07
d.1. 01
0101-01
1.1.
2
35 STWiOR Nr KNR 7-07
d.1. 01
0101-01
1.1.
2
36 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0403-02
1.1.
2
Opis i wyliczenia
Pompa obiegowa PO1 dla N-SZAT V=0,4m3/h H=2,0m; typ. Yonos
MAXO 25/0,5-7 PN10 Wilo lub równoważna; zasilenie i sterowanie
pompy z centrali wentylacyjnej
kpl.
1
kpl.
Pompa obiegowa PO2 dla N-KONF V=0,1m3/h H=2,2m; typ. Yonos
MAXO 25/0,5-7 PN10 Wilo lub równoważna; zasilenie i sterowanie
pompy z centrali wentylacyjnej
kpl.
1
kpl.
m
39 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0105-04
1.1.
2
40 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0210-04
1.1.
2
41 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0104-03
1.1.
2
m
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
84.000
RAZEM
84.000
84.000
RAZEM
84.000
7.140
RAZEM
7.140
7.140
RAZEM
7.140
7.140
RAZEM
7.140
84.000
RAZEM
84.000
4.000
RAZEM
4.000
5.000
RAZEM
5.000
2.000
RAZEM
2.000
5.000
RAZEM
5.000
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystoś- m2
ci rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
<DN20>0.085*84
m2
Odtłuszczanie rurociągów
m2
poz.38
m2
Malowanie pędzlem farbą CEKOR R lub równoważną rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm-trzykrotnie
m2
poz.38
m2
Izolacja rurociągów DN20 otulinami Armaflex o grubości 19 mm
m
84
m
42 STWiOR Nr KNNR 4
Zawory o połączeniach gwintowanych, o średnicy nominalnej 15 mm d.1. 01
0411-0110 odcinający PN10 150st.C
1.1.
2
4
szt
43 STWiOR Nr KNNR 4
Zawory o połączeniach gwintowanych, o średnicy nominalnej 20 mm d.1. 01
0411-0210 odcinające PN10 150st.C
1.1.
2
5
szt
44 STWiOR Nr KNNR 4
Zawory o połączeniach gwintowanych, o średnicy nominalnej 15 mm d.1. 01
0411-0110 zawór spustowy z korkiem
1.1.
2
2
szt
szt
szt
szt
45 STWiOR Nr KNNR 4
Zawór regulacyjno-pomiarowy, gwintowany firmy IMI lub równoważny
szt
d.1. 01
0411-0110 typ STAD,dodatkowe funkcje: odcięcie, napełnianie i opróżnianie insta1.1.
lacji, króćce pomiarowe. DN15
2
5
szt
-6-
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
Razem
Próby szczelności instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkal- m
nych
84
38 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0101-04
1.1.
2
Poszcz.
Przewody stalowe czarne bez szwu wg.PN-82/H-74219, z podparciami m
i podwieszeniami, DN20
84
37 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0406-02
1.1.
2
j.m.
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
Podstatechn.
wa
46 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0519-02
1.1.
2
47 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0531-04
1.1.
2
48 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0531-01
1.1.
2
49 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0412-06
1.1.
2
Opis i wyliczenia
Filtr siatkowy 3/4", wielkość oczek 0.6 mm Materiał: brąz Średnica: DN 20
max. ciśnienie pracy: PN16
max. temperatura pracy: 150 °C"
2
Razem
szt.
szt.
10
szt.
Termometry 0-60 St.C
szt.
8
szt.
2.000
RAZEM
2.000
10.000
RAZEM
10.000
8.000
RAZEM
8.000
10.000
RAZEM
10.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym Dn15 (ilość przy- szt.
jąć wg potrzeb- do kosztorysu założono 10 szt
szt.
Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- kpl.
rąco)
1
1.1.
2
1.1.
2.1
51 STWiOR Nr
d.1. 01
1.2.
1
Poszcz.
Manometry tarczowe z rurką syfonową i zaworem manometrowym, za- szt.
kres 0-6 bar
10
50 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0436-01
1.1.
2
j.m.
kpl.
POMIESZCZENIE TŁUMACZY
INSTALACJA CHŁODU (klimakonwektory)
KNR 7-24
0130-01
kalk. własna
52 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0513-02
1.2.
1
53 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0514-02
1.2.
1
Klimakonwektor kasetonowy 2 rurowy (tylko chłodzenie); praca na gli- szt.
kolu 7/13st.C na 1 biegu: Moc chłodnicza jawna na poszczególnych
biegach:Q1=1118W, Q2=1404, Q3=1598W; całkowity poziom mocy
akustycznej 1b 33dBA; 2b 40dBA; 3b 53dBA; klimatyzator 4 kierunkowy do montażu w suficie podwieszonym typ CWS 01-2P z kartą przekaźnikową REL03 do termostatu NPRT, z maskownicą RAL9003, zestaw zaworu 2-drogowego; wraz z kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych; sterownik pomieszczeniowy RCF-230 CD włączyc do BMS BACnet budynku; prod. Trane lub równorzędny
2
szt.
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
o wydajności 1.0 tys.kcal/h
kpl.
2
kpl.
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności kpl.
1.0 tys.kcal/h
2
54 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0515-02
1.2.
1
kpl.
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników kpl.
czynnikiem chłodniczym - wydajność 1.0 tys.kcal/h
2
55 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0516-02
1.2.
1
kpl.
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 1.0 tys.kcal/h kpl.
2
56 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0403-02
1.2.
1
kpl.
Przewody stalowe czarne bez szwu wg.PN-82/H-74219, z podparciami m
i podwieszeniami, DN20
32
m
-7-
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
32.000
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
techn.
Podstawa
57 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0406-02
1.2.
1
Opis i wyliczenia
59 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0105-04
1.2.
1
60 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0210-04
1.2.
1
61 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0104-03
1.2.
1
62 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0112-03
1.2.
1
m
<DN20>0.085*32
m2
Odtłuszczanie rurociągów
m2
poz.58
m2
Malowanie pędzlem farbą CEKOR R lub równoważną rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm-trzykrotnie
m2
poz.58
m2
Izolacja rurociągów DN20 otulinami Armaflex o grubości 19 mm
m
32
m
65 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0128-02
1.2.
1
m
prob.
32.000
RAZEM
32.000
2.720
RAZEM
2.720
2.720
RAZEM
2.720
2.720
RAZEM
2.720
32.000
RAZEM
32.000
16.000
RAZEM
16.000
1.000
RAZEM
1.000
16.000
RAZEM
16.000
16.000
RAZEM
16.000
5.000
RAZEM
5.000
1.000
RAZEM
1.000
5.000
RAZEM
5.000
Próba szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w bu- m
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
16
m
Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
m
16
m
szt
szt
67 STWiOR Nr KNNR 4
Zawór regulacyjno-pomiarowy, gwintowany firmy IMI lub równoważny
szt
d.1. 01
0411-0110 typ STAD,dodatkowe funkcje: odcięcie, napełnianie i opróżnianie insta1.2.
lacji, króćce pomiarowe. DN15
1
1
szt
Izolacja zaworów bezkołnierzowych o średnicy 20 mm rolami lub płyta- szt.
mi Armaflex o grubości 19 mm
<zaw.odcinaj.>5
szt.
-8-
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
32.000
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych prob.
- próba zasadnicza (pulsacyjna)
66 STWiOR Nr KNNR 4
Zawór odcinający, kulowy, gwintowany, uszczelnienie do glikolu DN20
d.1. 01
0411-0210
1.2.
1
5
68 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0214-04
1.2.
1
RAZEM
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm m
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PP32 PN10
1
64 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0127-04
1.2.
1
Razem
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystoś- m2
ci rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
16
63 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0127-01
1.2.
1
Poszcz.
Próby szczelności instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkal- m
nych
32
58 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0101-04
1.2.
1
j.m.
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
Podstatechn.
wa
69 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0213-04
1.2.
1
Opis i wyliczenia
71 STWiOR Nr KNNR 9
d.1. 01
0502-04
1.2.
1
szt.
Razem
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
48.000
RAZEM
48.000
Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym Dn15 (ilość przy- szt.
jąć wg potrzeb- do kosztorysu założono 2 szt
2
szt.
Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact
montowanych w sufitach podwieszonych
szt.
2
szt.
72 STWiOR Nr
Zmiana lokalizacji lampy
d.1. 01
kalk. włas1.2.
na
1
2
1.1.
3
1.1.
3.1
73 STWiOR Nr
d.1. 01
1.3.
1
Poszcz.
Izolacja zaworów bezkołnierzowych o średnicy 15 mm rolami lub płyta- szt.
mi Armaflex o grubości 19 mm
<zaw.regul.>1
70 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0412-06
1.2.
1
j.m.
szt.
szt.
ZAPLECZE SALI AUDYTORYJNEJ
INSTALACJA CHŁODU (klimakonwektory i chłodnice kanałowe)
KNR 7-24
0130-01
kalk. własna
74 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0513-03
1.3.
1
75 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0514-03
1.3.
1
Klimakonwektor kasetonowy 2 rurowy (tylko chłodzenie); praca na gli- szt.
kolu 7/13st.C na 1 biegu: Moc chłodnicza jawna na poszczególnych
biegach:Q1=2768W, Q2=3573, Q3=5972W; całkowity poziom mocy
akustycznej 1b 34dBA; 2b 40dBA; 3b 53dBA; klimatyzator 4 kierunkowy do montażu w suficie podwieszonym typ CWS 05-2P z kartą przekaźnikową REL03 do termostatu NPRT, z maskownicą RAL9003, zestaw zaworu 2-drogowego; wraz z kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych; sterownik pomieszczeniowy RCF-230 CD sterowanie grupą klimatyzatorów włączyc do BMS BACnet budynku; prod.
Trane lub równorzędny
6
szt.
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
o wydajności 2.5 tys.kcal/h
kpl.
6
kpl.
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności kpl.
2.5 tys.kcal/h
6
76 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0515-03
1.3.
1
kpl.
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników kpl.
czynnikiem chłodniczym - wydajność 2.5 tys.kcal/h
6
77 STWiOR Nr KNR 7-24
d.1. 01
0516-03
1.3.
1
kpl.
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 2.5 tys.kcal/h kpl.
6
78 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0403-03
1.3.
1
kpl.
Przewody stalowe czarne bez szwu wg.PN-82/H-74219, z podparciami m
i podwieszeniami, DN25
48
79 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0403-04
1.3.
1
m
Przewody stalowe czarne bez szwu wg.PN-82/H-74219, z podparciami m
i podwieszeniami, DN32
3
m
-9-
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
3.000
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
techn.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz.
RAZEM
80 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0403-06
1.3.
1
m
m
84 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0105-04
1.3.
1
85 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0210-04
1.3.
1
86 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0210-05
1.3.
1
87 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0112-04
1.3.
1
m2
m2
<DN50>0.186*88
m2
Odtłuszczanie rurociągów
m2
poz.82+poz.83
m2
Malowanie pędzlem farbą CEKOR R rurociągów o śr.zewn.do 57 mmtrzykrotnie
m2
poz.82
m2
Malowanie pędzlem farbą CEKOR R rurociągów o śr.zewn.58-219
mm-trzykrotnie
m2
poz.83
m2
90 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0128-02
1.3.
1
91 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0411-03
1.3.
1
m
4.992
0.357
RAZEM
5.349
16.368
RAZEM
16.368
21.717
RAZEM
21.717
5.349
RAZEM
5.349
16.368
RAZEM
16.368
81.000
RAZEM
81.000
1.000
RAZEM
1.000
81.000
RAZEM
81.000
81.000
RAZEM
81.000
12.000
RAZEM
12.000
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych prob.
- próba zasadnicza (pulsacyjna)
prob.
Próba szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w bu- m
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
81
m
Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
m
81
m
Zawór odcinający, kulowy, gwintowany, uszczelnienie do glikolu; DN25 szt.
12
szt.
- 10 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
139.000
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm m
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PP3 - 40 x 3.7
1
89 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0127-04
1.3.
1
139.000
RAZEM
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystoś- m2
ci rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
81
88 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0127-01
1.3.
1
88.000
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystoś- m2
ci rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
<DN25>0.104*48
<DN32>0.119*3
83 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0101-05
1.3.
1
88.000
RAZEM
Próby szczelności instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkal- m
nych
88+3+48
82 STWiOR Nr KNR 7-12
d.1. 01
0101-04
1.3.
1
3.000
Przewody stalowe czarne bez szwu wg.PN-82/H-74219, z podparciami m
i podwieszeniami, DN50
88
81 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0406-02
1.3.
1
Razem
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
Podstatechn.
wa
92 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0411-05
1.3.
1
93 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0411-02
1.3.
1
94 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0411-05
1.3.
1
Opis i wyliczenia
96 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0105-07
1.3.
1
97 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0104-05
1.3.
1
98 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0104-04
1.3.
1
99 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0214-04
1.3.
1
1
szt.
Zawór kulowy DN20-zawory spustowe z korkiem
szt.
2
szt.
szt.
6
szt.
Izolacja rurociągów DN50 otulinami Armaflex o grubości 25 mm
m
88
m
Izolacja rurociągów DN32 otulinami Armaflex o grubości 19 mm
m
3
m
Izolacja rurociągów DN25 otulinami Armaflex o grubości 19 mm
m
48
m
szt.
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
6.000
RAZEM
6.000
88.000
RAZEM
88.000
3.000
RAZEM
3.000
48.000
RAZEM
48.000
2.000
RAZEM
2.000
12.000
RAZEM
12.000
1.000
1.000
RAZEM
2.000
Izolacja zaworów bezkołnierzowych o średnicy 25 mm rolami lub płyta- szt.
mi Armaflex o grubości 19 mm
szt.
Izolacja zaworów bezkołnierzowych o średnicy 40 mm rolami lub płyta- szt.
mi Armaflex o grubości 19 mm
szt.
szt.
INSTALACJA WENYLACJI
SYSTEM NAWIEWNO-WYWIEWNY DLA SALI KONFERENCYJNEJ
- 11 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
1.000
Izolacja zaworów bezkołnierzowych o średnicy 20 mm rolami lub płyta- szt.
mi Armaflex o grubości 19 mm
<regul.>1
<odcin.>1
1.2
1.2.
1
1.000
RAZEM
Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym Dn15 (ilość przy- szt.
jąć wg potrzeb- do kosztorysu założono 6 szt
<zaw.kul.odcin.>12
101 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0217-04
1.3.
1
Razem
Zawór regulacyjno-pomiarowy, gwintowany firmy IMI lub równoważny
szt.
typ STAD,dodatkowe funkcje: odcięcie, napełnianie i opróżnianie instalacji, króćce pomiarowe DN40
<zaw.spust.>2
100 STWiOR Nr KNR 9-25
d.1. 01
0215-04
1.3.
1
Poszcz.
Zawór odcinający, kulowy, gwintowany, uszczelnienie do glikolu; DN40 szt.
1
95 STWiOR Nr KNNR 4
d.1. 01
0412-06
1.3.
1
j.m.
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
PodstaOpis i wyliczenia
j.m.
techn.
wa
102 STWiOR Nr
Dostawa - "Centrala wentylacyjna stojąca nawiewno-wywiewna ze zin- kpl.
d.1. 01
wg Dostaw- tegrowanym układem sterowania (możliwość podłączenia do BMS BAC
2.1
cy
net) typ Compact Top 03 zbudowana z następujących elementów:
- filtry F7
- rotacyjny wymiennik odzysku ciepła i chłodu z płynną regulacją prędkości obrotowej
- wentylatory nawiewny i wywiewny typu EC
- nagrzewnicą wodną typ TBLA-4-000-025-2-1 Qg=1,71kW zaworem
trójdrogowym Kvs=0.25m3/h z siłownikiem; temp. nawiewu +20st.C (zima)
- chłodnicą wodną TBKA-5-000-031-1 Qchł.=3,63kW temp. nawiewu +
24st.C (lato) z zaworem regulacyjnym (dwudrogowym) z siłownikiem
- przepustnica z siłownikiem i sprężyną powrotną na powietrzu świeżym
- przepustnica z siłownikiem i sprężyną powrotną na powietrzu usuwanym
- zintegrowany mikroprocesorowy, wielofunkcyjny układ sterowania zapewniający komunikację z BMS (BACNet)
ciężar centrali m=260kg; centralę postawić na posadzce
parametry pracy centrali:
Vn=Vw=900m3/h Dp=250Pa
Poziom mocy akustycznej wg normy ISO5136 oraz ISO3741:
- do otoczenia (łącznie nawiew+wywiew) 58dBA
- do kanału nawiewnego 74 dBA
- do kanału wywiewnego 68dBA
sterowanie czujnikiem CO2 w kanale wywiewnym
zasilanie:
pobór mocy: nawiew 0,39kW; wywiew 0,35kW; Nel=230V;
Prod. Swegon lub równoważna"
1
kpl.
103 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0323-01
2.1
z.o.3.4.
9903-1
104 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0146-04
2.1
z.o.3.4.
9903-1
105 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0146-04
2.1
z.o.3.4.
9903-1
106 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0140-04
2.1
z.o.3.4.
9903-1
107 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0140-04
2.1
z.o.3.4.
9903-1
Montaż centrali typ Compact Top 03 - wraz z próbą montażową
szt.
1
szt.
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 szt.
mm - wraz z próbą montażową -Czerpnia ścienna 600x1000(h), maksymalne przesłonięcie 40% - wymiana elementu istniejącego; skrzynkę
rozprężną izolowaną wełną mineralną 5cm dopasować na montażu do
aktualnych warunków montażowych
1
szt.
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 szt.
mm - wraz z próbą montażową -Wyrzutnia ścienna 600x1000(h), maksymalne przesłonięcie 40% - wymiana elementu istniejącego; skrzynkę
rozprężną izolowaną wełną mineralną 5cm dopasować na montażu do
aktualnych warunków montażowych
1
szt.
Nawiewnik wirowy do montażu w suficie podwieszonym typ DQJA-SR- szt.
Z 500 ze skrzynką rozprężną z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej
wełną mineralną 3cm i króćcem bocznym DN200 (bez przepustnicy);
wraz z kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych;
prod. Schako lub równoważny
3
szt.
Wywiewnik wirowy do montażu w suficie podwieszonym typ DQJA-SR- szt.
A 500 ze skrzynką rozprężną z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej
wełną mineralną 3cm i króćcem bocznym DN200 (bez przepustnicy);
wraz z kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych;
prod. Schako lub równoważny
3
szt.
108 STWiOR Nr KNR 2-17 Tłumiki akustyczne - Akustik dł.1.2m fi 200 - prod. SWEGON lub rówd.1. 01
0122-02
norzędne - wraz z próbą montażową
2.1
z.o.3.4.
9903-1
kalk. własna
6
- 12 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
Poszcz.
Razem
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
3.000
RAZEM
3.000
3.000
RAZEM
3.000
6.000
RAZEM
6.000
m2
m2
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
Podstatechn.
wa
109 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0131-02
2.1
z.o.3.4.
9903-1
110 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0154-01
2.1
z.o.3.4.
9903-1
111 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0101-03
2.1
z.o.3.4.
9903-1
Opis i wyliczenia
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm - wraz z próbą montażową
szt.
6
szt.
Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm wraz z próbą montażową - Tłumik akustyczny XSA 100-58-2-PF
315x315 L=1000 lub równoważny
szt.
2
szt.
m2
m2
m2
116 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0101-02
2.1
z.o.3.5.
6.000
2.000
RAZEM
2.000
8.400
RAZEM
8.400
6.700
RAZEM
6.700
3.200
RAZEM
3.200
4.710
RAZEM
4.710
9.970
RAZEM
9.970
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do m2
200 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
m2
<DN200>3.14*0.2*7.5
115 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0122-03
2.1
z.o.3.4.
9903-1
6.000
RAZEM
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo- m2
dzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
3.2
114 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0122-02
2.1
z.o.3.4.
9903-1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do m2
315 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
<DN250>3.14*0.25*(3.2+9.5)
m2
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub równoważną; obwód kanałów do 1000 mm, gr.
izol.50mm - powierzchnia do 10 m2
8.4*1.05
m2
izolacji
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub równoważną ; obwód kanałów do 1500 mm gr
izol.50mm - powierzchnia do 10 m2
<tłumiki>1.46*1.0*2
m2
izolacji
m2
izolacji
8.820
RAZEM
117 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0101-03
2.1
z.o.3.5.
0.5*1.05
m2
izolacji
m2
izolacji
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub równoważną; obwód kanałów do 4500 mm gr.izol.
50mm - powierzchnia do 10 m2
3.2*1.05
0.525
m2
izolacji
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m2
o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX fir- izolamy ROCKWOOL lub równoważną ; obwód kanałów do 1500 mm
cji
gr.izol.30mm - powierzchnia do 10 m2
- 13 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
3.445
m2
izolacji
3.360
RAZEM
119 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0101-03
2.1
z.o.3.5.
8.820
2.920
RAZEM
118 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0101-06
2.1
z.o.3.5.
Razem
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo- m2
dzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
0.5+6.2
113 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0101-06
2.1
z.o.3.4.
9903-1
Poszcz.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo- m2
dzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
8.4
112 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0101-04
2.1
z.o.3.4.
9903-1
j.m.
3.360
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
techn.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
6.2*1.05
m2
izolacji
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub
równoważną - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 350 mm
gr. izol.50mm- powierzchnia do 10 m2
<DN250>3.14*(0.25+2*0.05)*3.2
m2
izolacji
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub
równoważną - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm
gr.izol.30mm - powierzchnia do 10 m2
<DN200>3.14*(0.2+2*0.03)*7.5
m2
izolacji
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub
równoważną - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 350 mm
gr.izol.30mm - powierzchnia do 10 m2
<DN250>3.14*(0.25+2*0.03)*9.5
m2
izolacji
Poszcz.
6.510
RAZEM
120 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0109-02
2.1
z.o.3.5.
m2
izolacji
m2
izolacji
1.2.
2
123 STWiOR Nr
d.1. 01
wg Dostaw2.2
cy
124 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0323-01
2.2
z.o.3.4.
9903-1
125 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
01542.2
01z.o.3.4.
9903-1
6.123
9.247
RAZEM
9.247
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
SYSTEM NAWIEWNO-WYWIEWNY DLA SZATNI
Dostawa -"Centrala wentylacyjna podwieszana (obsługa od dołu) nakpl.
wiewno-wywiewna ze zintegrowanym układem sterowania (możliwość
podłączenia do BMS BAC net) typ Gold 05 LP zbudowana z następujących elementów:
- filtry F7
- rotacyjny wymiennik odzysku ciepła i chłodu z płynną regulacją prędkości obrotowej
- wentylatory nawiewny i wywiewny typu EC
- nagrzewnicą wodną typ TBLA-5-000-040-2-1 Qg=7,17 kW zaworem
trójdrogowym Kvs=1.0m3/h z siłownikiem; temp. nawiewu +20st.C (zima)
- chłodnicą wodną TBKA-5-000-040-1 Qchł.=5,41 kW temp. nawiewu +
24st.C (lato) z zaworem regulacyjnym (dwudrogowym) z siłownikiem
- przepustnica z siłownikiem i sprężyną powrotną na powietrzu świeżym
- przepustnica z siłownikiem i sprężyną powrotną na powietrzu usuwanym
- zintegrowany mikroprocesorowy, wielofunkcyjny układ sterowania zapewniający komunikację z BMS (BACNet);
ciężar centrali m=350kg, centralę podwiesić do stropu na wibroizolatorach
parametry pracy centrali:
Vn=1755m3/h dp=250Pa
Vw=1300m3/h dp=250Pa
Poziom mocy akustycznej wg normy ISO5136 oraz ISO3741:
- do otoczenia (łącznie nawiew+wywiew) 50dBA
- do kanału nawiewnego 76 dBA
- do kanału wywiewnego 70dBA
zasilanie:
moc znamionowa: nawiew 0,74kW; wywiew 0,74kW; Nel=230V;
Prod. Swegon lub równoważna"
1
kpl.
Montaż centrali typ Gold 05 LP - wraz z próbą montażową
szt.
1
szt.
Tłumik akustyczny XSA 100-67-3-PF 500x200 L=1000 lub
równoważny- wraz z próbą montażową
szt.
2
szt.
- 14 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
m2
izolacji
3.517
6.123
RAZEM
122 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0109-02
2.1
z.o.3.5.
6.510
3.517
RAZEM
121 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0109-01
2.1
z.o.3.5.
Razem
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
Podstatechn.
wa
126 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
01542.2
01z.o.3.4.
9903-1
127 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0134-01
2.2
z.o.3.4.
9903-1
128 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0134-03
2.2
z.o.3.4.
9903-1
129 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0131-02
2.2
z.o.3.4.
9903-1
130 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0140-03
2.2
z.o.3.4.
9903-1
Opis i wyliczenia
Tłumik akustyczny XSA 100-58-2-PF 315x200 L=1000
lub równoważny- wraz z próbą montażową
szt.
1
szt.
Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
szt.
przewodów o obwodzie do 1800 mm-Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 400x200
- wraz z próbą montażową
1
szt.
Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do
szt.
przewodów o obwodzie do 2800 mm -Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa 315x1000
- wraz z próbą montażową
1
szt.
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm -Przepustnica okrągła jednopłaszczyznowa f160
wraz z próbą montażową
szt.
4
szt.
Nawiewnik wirowy do montażu w suficie podwieszonym typ DQJA-SR- szt.
Z 400 ze skrzynką rozprężną z blachy stalowej ocynkowanej izolowanej
wełną mineralną 3cm i króćcem bocznym DN160 (bez przepustnicy);
wraz z kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych;
prod. Schako lub równoważny"
- wraz z próbą montażową
4
szt.
131 STWiOR Nr KNR 2-17 Tłumiki akustyczne - Akustik dł.1.2m fi 160 - prod. SWEGON lub rówd.1. 01
0122-02
norzędne - wraz z próbą montażową
2.2
z.o.3.4.
9903-1
kalk. własna
4
132 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0101-04
2.2
z.o.3.4.
9903-1
m2
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
28.220
RAZEM
28.220
0.710
RAZEM
0.710
1.472
RAZEM
1.472
12.058
RAZEM
12.058
1.570
RAZEM
1.570
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do m2
315 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do m2
400 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
m2
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m2
o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX fir- izolamy ROCKWOOL lub równoważną; obwód kanałów do 1500 mm gr
cji
izol.50mm - powierzchnia 10-30 m2
- 15 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
1.000
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do m2
200 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
<DN400>3.14*0.4*(0.67+0.58)
137 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0101-03
2.2
z.o.3.5.
m2
m2
<DN250>3.14*0.25*15.36
136 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0122-04
2.2
z.o.3.4.
9903-1
1.000
RAZEM
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwo- m2
dzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
<DN160>3.14*0.16*2.93
135 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0122-03
2.2
z.o.3.4.
9903-1
Razem
m2
m2
0.71
134 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0122-02
2.2
z.o.3.4.
9903-1
Poszcz.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo- m2
dzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
23.23+4.99
133 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
01012.2
05z.o.3.4.
9903-1
j.m.
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
techn.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
23.23*1.05
m2
izolacji
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub równoważną; obwód kanałów do 2000 mm
gr.izol.50mm- powierzchnia do 10 m2
0.71*1.05
m2
izolacji
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub równoważną ; obwód kanałów do 1500 mm
gr.izol.30mm - powierzchnia do 10 m2
4.99*1.05
m2
izolacji
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub
równoważną - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 500 mm
gr.izol.50mm - powierzchnia do 10 m2
<DN400>3.14*(0.4+2*0.05)*0.67
m2
izolacji
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub
równoważną - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm
gr.izol.30mm - powierzchnia do 10 m2
<DN160>3.14*(0.16+2*0.03)*2.93
m2
izolacji
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub
równoważną- udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 350 mm
gr.izol.30mm - powierzchnia 10-30 m2
<DN250>3.14*(0.25+2*0.03)*15.36
m2
izolacji
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL lub
równoważną - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 500 mm
gr.izol.30mm - powierzchnia do 10 m2
<DN400>3.14*(0.40+2*0.03)*0.58
m2
izolacji
Poszcz.
24.392
RAZEM
138 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0101-04
2.2
z.o.3.5.
m2
izolacji
m2
izolacji
m2
izolacji
m2
izolacji
m2
izolacji
1.2.
3
144 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0205-01
2.3
z.o.3.4.
9903-1
145 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
01362.3
01z.o.3.4.
9903-1
14.951
0.838
RAZEM
0.838
1.000
RAZEM
1.000
WYWIEW Z W-C NA ANTRESOLI
Wentylator kanałowy izolowany akustycznie do kanałów okrągłych typu szt.
Z 315 E2 G (silnik 230V, obudowa z blachy ocynkowanej) potencjometrem POT1, wraz z dwoma króćcami elastycznymi do przyłączenia
wraz kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych; do podłączenia wentylatora do systemu BMS BACnet konwerter typ
HD67671-MSTP-4-A1 z zasilaczem MDR-10-24; http://consteel-electronics.com/komunikacja-przemyslowa/konwertery/BACnet-MSTP/namodbusRTU/HD67671-MSTP-4-A1; zasilacz: http://consteel-electronics.com/zasilacze/na-szyne-DIN/24V/MDR-10-24
parametry pracy:
VW=775m3/h Dp=250Pa
zasilanie:
Nel=230V
Prod. Rosenberg lub równoważny
1
szt.
Zawór wentylacyjny wywiewny ze stali lakierowanej wraz z kołnierzem
montażowym fi 125
szt.
10
szt.
- 16 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
m2
izolacji
2.024
14.951
RAZEM
143 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0109-03
2.2
z.o.3.5.
1.052
2.024
RAZEM
142 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0109-02
2.2
z.o.3.5.
5.240
1.052
RAZEM
141 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0109-01
2.2
z.o.3.5.
0.746
5.240
RAZEM
140 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0109-03
2.2
z.o.3.5.
24.392
0.746
RAZEM
139 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0101-03
2.2
z.o.3.5.
Razem
10.000
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
techn.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz.
RAZEM
146 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
01412.3
01z.o.3.4.
9903-1
kalk. własna
147 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0131-02
2.3
z.o.3.4.
9903-1
Klapa pożarowa prostokątna 250x200, typ mcr FID S z blachy stalowej szt.
ocynkowanej, normalnie otwarta; o odporności ogniowej min. EIS 120,
z atestem p.poż., z siłownikiem zBF 230V AC T,ze sprężyną powrotną,
sterowany przerwą, wskaźniki krańcowe początku i końca wraz z kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych; prod. Mercor lub
równorzędna: uwaga osprzęt klapy dostosować do klap zastosowanych
na budynku (sprawdzić przed zamówieniem); klapę włączyć do SSP
budynku
1
szt.
szt.
150 STWiOR Nr KNR 9-16
d.1. 01
0101-02
2.3
z.o.3.5.
szt.
28.85+11.34+18.79
m2
Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwód kanałów do 1000 mm - powierzchnia 10-30
m2
18.79*1.05
m2
izolacji
m2
izolacji
m2
152 STWiOR Nr KNR 0-34 Izolacja przewodów wentylacyjnych obudową p.poż.
d.1. 01
0304-04
2.3
kalk. własna
11.34*1.05
m2
2.000
10.000
RAZEM
10.000
58.980
RAZEM
58.980
m2
19.730
RAZEM
19.730
19.730
RAZEM
19.730
11.907
RAZEM
11.907
0.451
1.758
5.150
RAZEM
7.359
1.484
RAZEM
1.484
10.000
RAZEM
10.000
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do m2
315 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
m2
155 STWiOR Nr KNR 2-17 Tłumiki akustyczne - Akustik dł.1.2m fi 125 - prod. SWEGON lub rówd.1. 01
0122-02
norzędne - wraz z próbą montażową
2.3
z.o.3.4.
9903-1
kalk. własna
10
m2
m2
Wyrzutnia ścienna powietrza (zainstalowana na kanale went.) o wym. szt.
500x400(h), maksymalne przesłonięcie 50% - wraz z próbą montażową
1
szt.
- 17 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
m2
m2
m2
m2
<DN315>3.14*0.315*1.5
156 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
01462.3
03z.o.3.4.
9903-1
2.000
RAZEM
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do m2
200 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
<DN125>3.14*0.125*1.15
<DN160>3.14*0.16*3.5
<DN160>3.14*0.20*8.2
154 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0122-03
2.3
z.o.3.4.
9903-1
1.000
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo- m2
dzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową
151 STWiOR Nr KNR-W 2- Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji kanałów wentylad.1. 01
16 0602-04 cyjnych
2.3
18.79*1.05
153 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0122-02
2.3
z.o.3.4.
9903-1
1.000
RAZEM
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewoszt.
dów o śr. do 200 mm -Przepustnica okrągła jednopłaszczyznowa fi125
wraz z próbą montażową
10
149 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0101-03
2.3
z.o.3.4.
9903-1
10.000
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewoszt.
dów o śr. do 200 mm -Przepustnica okrągła jednopłaszczyznowa fi200
wraz z próbą montażową
2
148 STWiOR Nr KNR 2-17
d.1. 01
0131-02
2.3
z.o.3.4.
9903-1
Razem
1.000
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
techn.
Podstawa
Opis i wyliczenia
1.2.
POMIARY WENTYLACJI
4
157 STWiOR Nr
Pomiar skuteczności wentylacji
d.1. 01
kalk. włas2.4
na
1
j.m.
kpl
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
41.000
RAZEM
41.000
41.000
RAZEM
41.000
7.000
RAZEM
7.000
5.500
RAZEM
5.500
6.500
RAZEM
6.500
1.600
RAZEM
1.600
6.500
RAZEM
6.500
kpl
kpl
1.3
POZOSTAŁE ELEMENTY
159 STWiOR Nr KNR-W 4- Montaż kratki transferowej w drzwiach toalety 500x315
d.1. 01
01 0913-05
3
analiza indywidualna
2
szt.
szt.
160 STWiOR Nr KNR-W 4- Montaż kratki transferowej w drzwiach toalety 400x200
d.1. 01
01 0913-05
3
analiza indywidualna
2
szt.
161 STWiOR Nr KNR-W 4- Montaż kratki transferowej w drzwiach toalety 200x200
d.1. 01
01 0913-05
3
analiza indywidualna
1
szt.
162 STWiOR Nr KNR-W 2- Sufity podwieszone- demontaż
d.1. 01
02 2701-01
3
41
m2
163 STWiOR Nr KNR-W 2- Sufit podwieszony kasetonowy , płyty o wymiarach 600x600 mm, grud.1. 01
02 2701-01 bość 20mm, z czujnikami, oświetleniem
3
41
m2
164 STWiOR Nr KNR-W 2- Przeniesienie (obniżenie) istniejących tryskaczy (w ramach montażu
d.1. 01
15 0135-05 nowego sufitu podwieszonego na wys. 2,8m)
3
+ KNR-W
2-15 011601
7
szt.
165 STWiOR Nr KNR 9-09
d.1. 01
0405-01
3
Obudowa G-K kanałów wentylacyjnych
m2
5.5
m2
Demontaż obudowy z płyt G-K pomieszczenia na centralkę
m2
6.5
m2
szt.
szt.
m2
m2
szt.
167 STWiOR Nr KNR-W 2- Demontaż drzwi z ościeżnicą w pomieszczeniu na centralkę
d.1. 01
02 1026-01
3
+ KNR-W
2-02 102201
analiza indywidualna
0.8*2.0
m2
168 STWiOR Nr KNR 9-09
d.1. 01
0405-06
3
Obudowa G-K pomieszczenia na centralkę
m2
6.5
m2
- 18 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
Razem
kpl
158 STWiOR Nr
Pomiar hałasu wentylacji
d.1. 01
kalk. włas2.4
na
1
166 STWiOR Nr KNR 9-09
d.1. 01
0405-01
3
Poszcz.
m2
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Nr spec.
PodstaOpis i wyliczenia
j.m.
techn.
wa
169 STWiOR Nr KNR-W 2- Drzwi drewniane płytowe wewnętrzne, o wymiarach w świetle przejścia: szt
d.1. 01
02 1020-01 1000x2000 mm, wraz z ościeznicami drewnianymi, jednoskrzydłowe,
3
malowane proszkowo, z okuciami, zamkami i całkowitym wyposażeniem
1
szt
170 STWiOR Nr KNR AT-17 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do
d.1. 01
0104-05
40 cm; miejsce cięcia - ściana-otwór dla kanału wentylacyjnego
3
0.35*0.3
m2
171 STWiOR Nr KNR-W 4- Demontaż istniejącej centrali wentylacyjne nawiewno-wywiewnej (do
d.1. 01
02 40216- 2000 m3/h) wraz z kanałami obsługującej szatnię, salę konferencyjną,
3
04
WC
1
szt.
m2
szt.
172 STWiOR Nr KNR-W 4- Demontaż istniejącej instalacji wentylacji wywiewnej z WC (podłączonej szt.
d.1. 01
02 40216- do istniejącej centrali - demontowanej j.w.)
3
04
1
szt.
173 STWiOR Nr KNR-W 4- Demontaż klimakonwektorów podstropowych (w Sali konferencyjnej)
d.1. 01
02 402153
06
2
szt.
174 STWiOR Nr KNR 4-04
d.1. 01
1107-01
3
Wywiezienie zdemontowanych elementów na odległość do 1km
t
0.4
t
- 19 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3325
szt.
Poszcz.
Razem
1.000
RAZEM
1.000
0.105
RAZEM
0.105
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
0.400
RAZEM
0.400

Podobne dokumenty