Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Komentarze

Transkrypt

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej
Rozdział I
Świadczenia pomocy materialnej
§1
1.
Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w
formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie;
4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;
6) stypendium na wyżywienie;
7) stypendium mieszkaniowego;
8) zapomogi.
2.
Prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1 mają studenci kształcący się na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
3.
Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni wraz z małżonkiem i dziećmi.
§2
1.
Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną (zwaną dalej UKS) i uczelnianym organem
samorządu doktorantów dokonuje podziału środków funduszy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
na podstawie informacji o wielkości środków przyznanych z budżetu państwa oraz kwoty przeznaczonej na
wypłaty stypendiów i zapomóg.
2.
Rektor może upoważnić prorektora właściwego ds. studenckich do podejmowania w jego imieniu decyzji o
której mowa w ust. 1 oraz w zakresie pozostałych kompetencji rektora dot. pomocy materialnej dla studentów i
doktorantów. W takim przypadku wszystkie zapisy regulaminu odnoszące się do rektora mają zastosowanie do
prorektora działającego na podstawie upoważnienia rektora.
3.
Realizacja świadczeń wymienionych w §1 ust. 1 zależy od aktualnych możliwości finansowych uczelni.
4.
Świadczenia, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1–3 i 6–8, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów.
5.
Środki przeznaczone na stypendia i inne świadczenia socjalne, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 6–8, nie mogą
być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, o których mowa w §1 ust. 1 pkt
3.
1
§3
1.
Przyznanie świadczeń, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 4 i 5 regulują odrębne przepisy ustalane przez właściwego
ministra.
2.
Zasady przyznawania prawa do zamieszkania w domach studenckich Politechniki Gdańskiej są uregulowane w
oddzielnym regulaminie.
Rozdział II
Komisje Stypendialne
§4
1.
Świadczenia, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1–3 i 6–8 są przyznawane przez dziekana. Dziekan może
upoważnić prodziekana ds. kształcenia do przyznawania w jego imieniu świadczeń pomocy materialnej. W takim
przypadku wszystkie zapisy regulaminu odnoszące się do dziekana mają zastosowanie do prodziekana ds.
kształcenia działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez dziekana. Nie dotyczy to przekazania
uprawnień Wydziałowej Komisji Stypendialnej na wniosek właściwego organu Samorządu Studenckiego.
Decyzję w tej sprawie i w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej, a także w sprawie
ewentualnego wykonywania w imieniu dziekana czynności nadzoru nad działalnością tej komisji podejmuje
dziekan.
2.
Na wniosek Wydziałowej Rady Studentów (zwanej dalej WRS) dziekan przekazuje uprawnienia, o których
mowa w ust. 1, Wydziałowej Komisji Stypendialnej (zwanej dalej WKS).
3.
WKS jest powoływana przez dziekana ze studentów (delegowanych przez właściwy organ samorządu studentów)
i pracowników wydziału. Komisja składa się z minimum 3 osób, z udziałem co najmniej jednego pracownika,
przy czym studenci stanowią większość składu komisji.
4.
WKS jest powoływana corocznie – w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego. W momencie
powołania nowego składu WKS, poprzedni skład zostaje rozwiązany.
§5
1.
Pracą WKS kieruje przewodniczący powołany przez dziekana, pozytywnie zaopiniowany przez WRS.
2.
Przewodniczący WKS proponuje dziekanowi skład WKS, ze wskazaniem zastępcy (wiceprzewodniczącego).
Dziekan, po uzyskaniu pozytywnej opinii WRS, powołuje WKS.
3.
Każdy członek WKS zaczynając pracę w Komisji podpisuje oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz
oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania wymogów regulaminu przyznawania świadczeń pomocy
materialnej.
4.
Każdy członek WKS ma obowiązek odbycia corocznego przeszkolenia w zakresie znajomości procedur
przyznawania świadczeń, w tym procedur przewidzianych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
5.
Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek WRS, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Stypendialną lub
Uczelnianą Radą Studentów (zwaną dalej URS) może odwołać przewodniczącego WKS, jeśli nie wypełniał
2
poprawnie swoich obowiązków. W takiej sytuacji odwoływany jest cały skład WKS, a dziekan zwraca się do
WRS o zaproponowanie nowego przewodniczącego WKS.
6.
Przewodniczący WKS może wystąpić do dziekana o odwołanie członka WKS, który nie wypełnia właściwie
swoich obowiązków.
7.
Dziekan może z własnej inicjatywy odwołać członka WKS.
§6
1.
WKS, a w przypadku braku przekazania uprawnień dziekan, ma obowiązek ustalić terminy dyżurów, w czasie
których przyjmuje interesantów.
2.
Dyżury powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w tygodniu.
3.
Wszelkie decyzje WKS podejmowane są na zebraniach WKS, przy obecności co najmniej połowy członków
WKS, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Po zebraniu powinien być sporządzony protokół, który jest
podpisywany przez wszystkich członków WKS obecnych na zebraniu.
4.
Decyzje WKS podejmowane są większością głosów, przy czym głos przewodniczącego ma charakter decydujący
(w przypadku gdy głosowanie nie doprowadzi do podjęcia decyzji z uwagi na tę samą ilość głosów za i przeciw).
5.
Decyzje wydane przez WKS podpisuje przewodniczący WKS lub działający z jego upoważnienia
wiceprzewodniczący. Decyzje o odmowie przyznania świadczeń powinny być pisemnie uzasadnione.
6.
Decyzje dziekana podejmowane są w formie pisemnej i spełniają podstawowe kryteria decyzji wynikającej z
Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
7.
Decyzje, o których mowa w pkt 5 i 6 należy odebrać osobiście w wyznaczonym przez dziekana lub WKS
terminie.
8.
Nadzór nad działalnością WKS sprawuje dziekan.
9.
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6, dziekan może uchylić decyzję WKS niezgodną z przepisami ustawy
lub regulaminem. Świadczenia wypłacone na podstawie uchylonych decyzji nie podlegają zwrotowi, chyba że
zostały uzyskane w wyniku wyłudzenia - na podstawie oświadczeń lub dokumentów nieprawdziwych. Jest to
przestępstwo ścigane z urzędu i każda osoba ma społeczny obowiązek powiadomić o takim fakcie prokuraturę
lub policję.
§7
1.
Od decyzji dziekana (lub WKS) studentowi przysługuje odwołanie do rektora składane w terminie czternastu dni
od otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał.
2.
Odwołanie wymaga podania szczegółowego uzasadnienia oraz odpowiedniego udokumentowania tego
uzasadnienia.
3.
Na wniosek Uczelnianej Rady Studentów rektor przekazuje uprawnienia, o których mowa w ust. 1, Odwoławczej
Komisji Stypendialnej (zwanej dalej OKS).
§8
1.
OKS jest powoływana przez rektora ze studentów (delegowanych przez UKS) oraz pracowników uczelni w
3
liczbie od 3 do 8 osób, z udziałem co najmniej jednego pracownika, przy czym studenci stanowią większość
składu komisji.
2.
OKS jest powoływana corocznie — w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego. W momencie
powołania nowego składu OKS, poprzedni skład zostaje rozwiązany.
3.
Rektor na wniosek UKS może powołać członka OKS także w trakcie roku akademickiego.
4.
Każdy kandydat delegowany przez UKS na członka OKS powinien być pozytywnie zaopiniowany przez URS. W
momencie powołania na członka OKS student lub pracownik uczelni musi zrezygnować z pracy w WKS.
5.
Pracą OKS kieruje przewodniczący, wybierany spośród członków OKS bezwzględną większością głosów
(uwzględniając wszystkich członków OKS). Kandydaci na przewodniczącego OKS mogą zgłaszać się sami,
dodatkowo mogą być również wyznaczeni przez odchodzącego przewodniczącego. W przypadku, gdy żaden
kandydat nie osiągnie bezwzględnej większości głosów, decyzję o wybraniu przewodniczącego podejmuje UKS.
6.
Przewodniczący OKS wskazuje swojego zastępcę (wiceprzewodniczącego) spośród członków OKS.
7.
Członkowie OKS mogą odwołać bezwzględną większością głosów przewodniczącego OKS z pełnionej funkcji
(uwzględniając wszystkich członków OKS).
8.
Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek UKS (a także na wniosek URS) może odwołać przewodniczącego
OKS, który nie wypełnia właściwie swoich obowiązków.
9.
Przewodniczący OKS może wystąpić do rektora o odwołanie członka OKS, który nie wypełnia właściwie swoich
obowiązków.
10. Rektor może z własnej inicjatywy odwołać członka OKS.
§9
1.
OKS ma obowiązek ustalić terminy dyżurów, w czasie których przyjmuje interesantów.
2.
Dyżury powinny się odbywać nie rzadziej niż raz w tygodniu.
3.
Wszelkie decyzje OKS podejmowane są na zebraniach OKS, przy obecności co najmniej połowy członków OKS,
w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Po zebraniu powinien być sporządzony protokół, który jest
podpisywany przez wszystkich członków OKS obecnych na zebraniu.
4.
Decyzje OKS podejmowane są większością głosów, przy czym głos przewodniczącego ma charakter decydujący
(w przypadku gdy głosowanie nie doprowadzi do podjęcia decyzji z uwagi na tę samą ilość głosów za i przeciw).
5.
Każda decyzja OKS powinna być pisemnie uzasadniona.
6.
Decyzje wydane przez OKS podpisuje przewodniczący OKS lub działający z jego upoważnienia
wiceprzewodniczący. Decyzje przekazywane są do odpowiednich dziekanatów lub WKS-ów.
7.
Nadzór nad działalnością OKS sprawuje rektor.
8.
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 7, rektor może uchylić decyzję OKS niezgodną z przepisami ustawy
lub regulaminem. Świadczenia wypłacone na podstawie uchylonych decyzji nie podlegają zwrotowi, chyba że
zostały uzyskane w wyniku wyłudzenia - na podstawie oświadczeń lub dokumentów nieprawdziwych. Jest to
przestępstwo ścigane z urzędu i każda osoba ma społeczny obowiązek powiadomić o takim fakcie prokuraturę
lub policję.
§10
1.
Uczelniana Komisja Stypendialna jest to komisja złożona z przewodniczących WKS poszczególnych
4
Wydziałów, przewodniczącego OKS oraz Przewodniczącego Komisji ds. Socjalnych Samorządu Doktorantów w
charakterze doradczym.
2.
UKS jest organem samorządu studentów, który:
1) ustala szczegółowy tryb pracy WKS-ów oraz OKS-u oraz precyzuje zasady przyznawania świadczeń
pomocy materialnej;
2) proponuje
progi
dochodów
uprawniające
do
otrzymania
stypendium
socjalnego,
stypendium
mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie;
3) ustala podstawę naliczania do stypendium socjalnego;
4) ustala minimalną i maksymalną kwotę stypendium;
5) kontroluje dostępne środki funduszu pomocy materialnej, przeznacza je na poszczególne świadczenia, ustala
dodatki jednorazowe.
3.
Pracą UKS kieruje przewodniczący, wybierany spośród członków UKS bezwzględną większością głosów
(uwzględniając wszystkich członków UKS). Kandydaci na przewodniczącego UKS mogą zgłaszać się sami,
dodatkowo mogą być również wyznaczeni przez odchodzącego przewodniczącego. W przypadku, gdy żaden
kandydat nie osiągnie bezwzględnej większości głosów, decyzje o wybraniu przewodniczącego podejmuje URS.
4.
Przewodniczący UKS wskazuje swojego zastępcę (wiceprzewodniczącego) spośród członków UKS.
5.
Wszelkie decyzje UKS podejmowane są na zebraniach, przy obecności co najmniej połowy członków UKS, w
tym przewodniczącego UKS lub jego zastępcy. Po zebraniu powinien być sporządzony protokół, który jest
podpisywany przez wszystkich członków UKS obecnych na zebraniu.
6.
Decyzje UKS podejmowane są większością głosów, przy czym głos przewodniczącego ma charakter decydujący
(w przypadku gdy głosowanie nie doprowadzi do podjęcia decyzji z uwagi na tę samą ilość głosów za i przeciw).
7.
Członkowie UKS mogą odwołać bezwzględną większością głosów przewodniczącego UKS z pełnionej funkcji
(uwzględniając wszystkich członków UKS).
Rozdział III
Stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie
§11
1.
Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
2.
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium
mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli
codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał
studiowanie.
3.
Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium na wyżywienie.
§12
1.
Rektor w porozumieniu z UKS ustala:
1) maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o
5
stypendium socjalne;
2) maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o
stypendium na wyżywienie;
3) maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o
stypendium mieszkaniowe.
2.
Wysokości dochodu, o których mowa w ust. 1, mogą być różne dla każdego rodzaju stypendium, przy czym
obowiązuje zasada: Próg dochodu na: styp. na wyżywienie
3.
≤ styp. socjalne ≤ styp. mieszkaniowe.
Każdy z dochodów, o których mowa w ust. 1, nie może być niższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 115 z 2008 poz. 728 ze
zmianami) oraz wyższy niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 z 2006 r. poz. 992, z późn. zm.).
§13
1.
Stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe może być przyznane studentowi na
podstawie wniosku złożonego wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w §27, w terminach:
1) do 20 października;
2) do 20 marca – w przypadku studentów rozpoczynających studia od semestru letniego danego roku
akademickiego oraz studentów, którzy nie złożyli wniosku w październiku.
2.
Student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie lub stypendium mieszkaniowe ma
obowiązek zapoznania się z pouczeniem zawartym na wniosku. Wniosek składany jest na druku stanowiącym
załącznik do regulaminu.
3.
Dokumenty, o których mowa w §27 muszą być zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku ujawnienia, iż dane
te nie odpowiadają prawdzie, wobec studenta będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne (aż do wydalenia z
Uczelni) niezależnie od skutków cywilnoprawnych lub karnoprawnych, zaś bezprawnie pobrane świadczenia
wraz z ustawowymi odsetkami — będą podlegać zwrotowi.
4.
WKS i OKS może weryfikować dokumenty w każdy sposób zgodny z prawem.
5.
Stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe przyznawane jest na rok
akademicki. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr – stypendium
wypłacane jest tylko do końca tego semestru.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium
mieszkaniowe przyznawane jest na okres semestru (zaczynając od marca).
§14
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów,
stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe nie przysługuje, chyba że kontynuuje
on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie
dłużej niż przez okres trzech lat.
6
§15
1.
Stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe przyznawane jest na podstawie
średniego miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta.
2.
Sposób ustalenia dochodu określają §20 – §26.
3.
Do otrzymania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego wymagany jest
dochód mniejszy lub równy ustalonemu w §12 ust. 1 pkt 1.
§16
1.
Stypendium socjalne otrzymuje student, którego średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy kwocie
określonej w §12 ust. 1 pkt 1.
2.
Jako zasadę przydziału stypendium socjalnego przyjmuje się wyrównanie kwoty średniego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta do podstawy naliczania określonej w ust. 3 wraz z
dodatkami określonymi w ust. 5.
3.
Podstawą naliczania do stypendium socjalnego jest kwota ustalana przez UKS w uzgodnieniu z rektorem.
Podstawa naliczania może się różnić od kwoty, o której mowa w §12 ust. 1 pkt 1.
4.
Minimalną i maksymalną kwotę stypendium socjalnego określa UKS w uzgodnieniu z rektorem.
5.
Podstawa naliczania do stypendium socjalnego może ulec zmianie o dodatki:
1) +10% podstawy naliczania — dla rodzin niepełnych (za każdego brakującego rodzica);
2) +10% podstawy naliczania — dla studenta/tki wychowującego/ej własne dzieci (na każde dziecko);
3) +10% podstawy naliczania — dla studentów I roku studiów I stopnia.
§17
1.
Dziekan lub WKS może przeprowadzić weryfikację sytuacji materialnej studenta na podstawie wywiadu
środowiskowego. Stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie mogą nie zostać
przyznane lub mogą zostać przyznane w niższej wysokości, jeżeli sytuacja materialna studenta jest lepsza niż
wskazują na to zaświadczenia o dochodach.
2.
Stypendium socjalne za akceptacją dziekana lub rektora może zostać podwyższone (w formie indywidualnych
decyzji, o których mowa w §39 ust. 4) studentom:
1) przewlekle chorym i ponoszącym dodatkowe koszty z tego tytułu;
2) znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.
3.
Zmiana sytuacji materialnej (utrata części dochodów, śmierci żywiciela rodziny lub uzyskanie nowego źródła
dochodu) lub utrata statusu osoby bezrobotnej jednego z członków rodziny w trakcie roku akademickiego musi
zostać należycie udokumentowana.
4.
WKS lub OKS mogą wnioskować odpowiednio do dziekana lub rektora o wstrzymanie stypendium socjalnego,
stypendium mieszkaniowego i stypendium na wyżywienie.
7
§18
1.
Stypendium na wyżywienie otrzymuje student, którego średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy
kwocie określonej w §12 ust. 1 pkt 2.
2.
Stypendium na wyżywienie jest stałą kwotą ustaloną przez UKS i zaakceptowaną przez rektora.
§19
1.
Stypendium mieszkaniowe otrzymuje zamiejscowy student studiów stacjonarnych, którego średni miesięczny
dochód jest mniejszy lub równy kwocie określonej w §12 ust. 1 pkt 3.
2.
Stypendium mieszkaniowe jest stałą kwotą ustaloną przez UKS w uzgodnieniu z rektorem.
3.
Jako osoby zamiejscowe uważa się studentów, którzy spełniają jeden z następujących warunków:
1) korzystają z prawa do zamieszkania w domu studenckim Politechniki Gdańskiej;
2) zamieszkują w innym obiekcie zbiorowego zakwaterowania (np. dom studencki innej uczelni, internat),
pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia;
3) wynajmują kwatery prywatne na terenie Trójmiasta, pod warunkiem przedstawienia umowy najmu
pokoju lub mieszkania;
oraz nie pochodzą z gmin, które wykluczają ubieganie się o miejsce w domu studenckim (według Regulaminu
przyznawania prawa do zamieszkania w domach studenckich Politechniki Gdańskiej).
4. Student ma obowiązek powiadomienia WKS w ciągu 7 dni roboczych o zaistniałej następującej okoliczności:
1) swojej rezygnacji z zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie zbiorowego
zakwaterowania;
2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu.
Rozdział IV
Ustalanie dochodu
§20
1.
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium
na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe do wspólnego gospodarstwa domowego zalicza się:
1) studenta;
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie,
dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do
ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich otrzymaniu dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim
roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
8
§21
W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty
za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie.
§22
1.
Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium
socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe ustala się sumując wszystkie dochody
wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego, odliczając kwoty alimentów świadczonych na rzecz
innych osób.
2.
Do źródeł dochodu zalicza się:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek
dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne;
3) inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych, np.:
•
dochody z gospodarstwa rolnego;
•
alimenty;
•
renty inwalidzkie, renty rolnicze, renty rodzinne, renty wojskowe, renty wypłacane osobom
represjonowanym;
•
emerytury;
•
należności z tytułu wynajmu pokoi gościnnych;
•
zasiłki chorobowe;
•
pozostałe, zgodnie z definicją dochodu określoną w art. 3, pkt 1c ustawy z 28 listopada 2003 r o
świadczeniach rodzinnych.
3.
Do dochodu nie wlicza się:
1) dochodów, o których mowa w §20 ust. 1 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo (definicja w
§26);
2) świadczeń, o których mowa w §1 ust. 1;
3) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”;
4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 jednolity tekst).
4. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, oblicza się według wzoru:
9
S = Sp (P-Sus),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych,
Sp - stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne,
P - przychód wyrażony w złotych,
Sus - składka na ubezpieczenia społeczne wyrażona w złotych
§23
W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne,
stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).
W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
§24
1.
W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od miesięcznego dochodu rodziny odejmuje się przeciętną
miesięczną kwotę utraconego dochodu. Do wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego należy dołączyć
dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
2.
Przez utratę dochodu, o której mowa w ust. 1 i 2, rozumie się utratę dochodu spowodowaną:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie
umowy o dzieło,
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent
przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
3.
Jeśli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość ulega zmianie od następnego
miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego.
§25
1.
W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do miesięcznego dochodu rodziny dodaje się miesięczną
kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny. Do wniosku o uwzględnienie dochodu uzyskanego należy
dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego
dochodu.
2.
W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do stypendium, nie
przysługuje ono od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.
10
3.
Przez uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie
umowy o dzieło,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z
wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
4.
Obowiązkiem studenta jest zgłoszenie w ciągu miesiąca faktu uzyskania dochodu przez członka rodziny.
§26
1.
Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego
wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w
przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia
wniosku o przyznanie stypendium;
4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z
nich.
2.
Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi
renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.
3.
Stałe źródło dochodu oznacza nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez
12 miesięcy w roku. W sytuacji rozpoczęcia pracy przez studenta później niż w styczniu, źródło dochodu może
być uznawane jako stałe, gdy dochód z ostatniego roku podatkowego, po podzieleniu przez 12 miesięcy nie
będzie mniejszy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych
przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego.
4.
Ciężar udowodnienia samodzielności finansowej spada na studenta — powinien on załączyć stosowne
dokumenty potwierdzające warunki, o których mowa w ust. 1.
§27
1.
Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są dokumenty dołączone przez studenta do wniosku o
przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego.
2.
Lista wymaganych dokumentów dotyczy wszystkich członków rodziny studenta, łącznie z wnioskodawcą, o ile
w odpowiednim punkcie wykazu nie jest powiedziane inaczej. W przypadku dostarczania kopii dokumentów
wymaga się ich potwierdzenia.
3.
Potwierdzone dokumenty są honorowane w przypadku potwierdzenia przez Urząd Gminy, Urząd Miasta,
11
notariusza lub instytucję, która dany dokument wydała.
4.
Dziekan lub Wydziałowa Komisja Stypendialna mogą także dokonać potwierdzenia kopii dokumentu w
przypadku przedstawienia przez studenta oryginału lub kopii, potwierdzonej przez instytucje, o których mowa w
ust. 3.
5.
Do wniosku o stypendium student jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1) Dokument obowiązujący wszystkich studentów, składających podanie o stypendia:
•
Potwierdzona kserokopia dowodu osobistego studenta.
2) W przypadku studentów zamiejscowych, ubiegających się o stypendium mieszkaniowe:
•
Potwierdzoną kserokopię umowy najmu pokoju lub mieszkania, lub zaświadczenie o
zamieszkaniu w innym obiekcie zbiorowego zakwaterowania, jeżeli student nie korzysta z
prawa do zamieszkania w Domu Studenckim.
3) W przypadku studentów wliczających do wspólnego gospodarstwa domowego rodzeństwo lub własne
dzieci:
•
Dokument potwierdzający skład rodziny. Może to być: akty urodzenia, potwierdzenie z
Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o zameldowaniu.
•
W przypadku uczącego się rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, które ukończyło 18 lat zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, gdzie kontynuują naukę.
•
W
przypadku
niepełnosprawnego
rodzeństwa/dzieci
–
orzeczenie
potwierdzające
niepełnosprawność.
4) Dla każdego pełnoletniego członka rodziny nie prowadzącego działalności gospodarczej:
•
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie za cały poprzedni rok
podatkowy. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości przychodu,
wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od
dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości należnego podatku.
•
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niefigurowaniu w ewidencji osób prowadzących
działalność gospodarczą.
•
Ewentualny brak dochodu, również musi być udokumentowany zaświadczeniem z Urzędu
Skarbowego.
5) Dla każdego pełnoletniego członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą na zasadach
ogólnych:
•
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie za cały poprzedni rok
podatkowy. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości dochodu, wysokości
składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokości składek na
ubezpieczenie zdrowotne, wysokości należnego podatku.
•
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o figurowaniu w ewidencji osób prowadzących
działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
•
Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość
opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
6) Dla każdego pełnoletniego członka rodziny prowadzącego działalność gospodarczą na zasadach
określonych przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych:
•
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej.
12
•
Deklaracja o dochodzie pomniejszonym o należny zryczałtowany podatek dochodowy i
zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (na druku z Uczelni).
•
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie za cały poprzedni rok
podatkowy. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości przychodu,
wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od
dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, wysokości należnego podatku.
7) Dla każdego członka rodziny posiadającego gospodarstwo rolne:
•
Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (a
nie fizycznych) oraz o osiąganych z niego rocznych dochodach.
•
W przypadku pracy na tym samym gospodarstwie więcej niż jednej osoby zaświadczenie z
niego musi być wystawione na wszystkie te osoby.
8) W przypadku utraty dochodu przez pełnoletniego członka rodziny, zgodnie z §24:
•
Dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz miesięczną wysokość
utraconego dochodu.
9) W przypadku uzyskania dodatkowego dochodu przez pełnoletniego członka rodziny, zgodnie z §25:
•
Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego przez członka rodziny
dochodu z pierwszego pełnego miesiąca.
10) W przypadku zatrudnienia za granicą:
•
Zaświadczenie o wynagrodzeniu w dewizach otrzymywanym przez pracownika.
11) W przypadku rodziny niepełnej:
•
W przypadku, gdy rodzic nie żyje – potwierdzona kserokopia aktu zgonu.
•
W przypadku, gdy rodzic żyje – wyrok sądu lub ugodę sądową o przyznaniu alimentacji i
wysokości alimentów. Dodatkowo należy przedstawić: przekazy lub przelewy pieniężne
otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o wysokości egzekwowania
alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności ich
egzekucji.
•
Zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Rodzinie o pobieranych dodatkach z tytułu samotnego
wychowywania dziecka, jeśli takie dodatki są wypłacane.
12) W przypadku małżeństw studentów:
•
Akt małżeństwa.
13) W przypadku posiadania innych niepodlegających opodatkowaniu dochodów, które nie wynikają z w/w
dokumentów:
•
Zaświadczenia dokumentujące wysokość tych dochodów.
14) W przypadku więcej niż jednego źródła dochodów:
•
Udokumentowanie dochodów pochodzących ze wszystkich źródeł.
15) W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny:
•
6.
Dokumenty poświadczające opłacanie alimentów.
Studenci, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 150 złotych mogą zostać zobowiązani do
doniesienia dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenia z RUP, Zakładu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej).
W przypadku braku poświadczenia swojej sytuacji materialnej, WKS ma prawo zmniejszyć kwotę stypendium
socjalnego do kwoty minimalnej, o której mowa w §16 ust. 4.
13
7.
Wszystkie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące,
natomiast zaświadczenia z RUP, Ośrodków Pomocy Społecznej, zakładów pracy nie wcześniej niż 1 miesiąc,
przed datą złożenia podania.
8.
WKS (a także OKS) ma prawo do zakwestionowania wiarygodności przedstawionych dokumentów, a także
może zażądać od studenta przedłożenia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację materialną
studenta (np. zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej i zaświadczenia z RUP).
Rozdział V
Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
§28
1.
Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką
średnią ocen lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2.
O przyznanie stypendium, o których mowa w ust. 1, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów.
3.
O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może ubiegać się również student pierwszego roku
studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił
kryteria określone odpowiednio w ust. 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. W przypadku, gdy ostatni
rok studiów pierwszego stopnia zgodnie z planem trwa jeden semestr, stypendium przyznawane jest za ten
semestr.
§29
1.
Student, może otrzymywać stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3, albo stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 5, albo stypendium przyznawane na
podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz.1675,
z późn. zm. ).
2.
Student w roku akademickim może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt
3, albo stypendium ministra, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 4.
3.
Student w roku akademickim może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce albo stypendium za wyniki w
sporcie, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 3. Jeżeli studentowi zostało przyznane stypendium za wyniki w nauce i
stypendium za wyniki w sporcie student otrzymuje tylko jedno stypendium. Stypendium za wyniki w nauce
zwiększane zostaje wówczas o kwotę wypracowanego stypendium za wyniki w sporcie.
4.
Student, który otrzymał stypendium za wyniki w nauce, może również otrzymać stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia sportowe. Student, który otrzymał stypendium za wyniki w sporcie, może również otrzymać
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.
§30
14
1.
Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie przyznawane jest na rok akademicki.
2.
Studentowi kończącemu studia przed terminem określonym w regulaminie studiów może być wypłacone
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie za okres pomiędzy faktycznym, a regulaminowym terminem
ukończenia studiów. Decyzje o tym podejmuje na wniosek studenta dziekan, w porozumieniu z WKS, za
akceptacją UKS. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 dni roboczych od daty obrony pracy dyplomowej. W
przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku stypendium za ten okres przekazywane jest w formie
jednorazowej wypłaty.
§31
1.
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane studentowi, który:
1) nie powtarzał żadnego z ostatnich dwóch semestrów (w przypadku studentów pierwszego roku studiów
drugiego stopnia, dwa ostatnie semestry dotyczą studiów pierwszego stopnia);
2) nie korzysta z urlopów, za wyjątkiem urlopów udzielonych w celu kontynuowania nauki za granicą;
3) nie korzysta z przerw dydaktycznych;
4) w momencie ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce nie ma rejestracji z długiem
punktowym.
2.
Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce jest:
1) zaliczenie wszystkich przedmiotów do końca sesji poprawkowej ustalonej dla uczelni na dany rok
akademicki;
2) terminowe złożenie w dziekanacie indeksu oraz karty egzaminacyjnej ze wszystkimi wpisami oraz podania o
stypendium za wyniki w nauce z wyliczoną średnią ważoną z ostatnich dwóch semestrów.
3.
Świadczenia stypendialne początkowo wypłacane są studentowi przez okres jednego semestru.
4.
Warunkiem kontynuacji otrzymywania stypendium za wyniki w nauce przez okres następnego semestru jest
terminowe złożenie w dziekanacie, po pierwszym semestrze wypłacania stypendium, indeksu oraz karty
egzaminacyjnej i uzyskanie rejestracji na następny semestr. Niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę
stypendium za wyniki w nauce.
5.
W przypadku studentów pierwszego roku drugiego stopnia warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w
nauce jest złożenie:
1) wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w terminie ustalonym przez UKS, z wyliczoną
średnią ważoną. Średnia nie uwzględnia ocen z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej. W
przypadku, gdy skala ocen na studiach pierwszego stopnia była inna niż na Politechnice Gdańskiej,
należy przeskalować uzyskaną średnią stosując następujący wzór:
S nowa =
5,5
⋅ S stara
ocenamax
gdzie:
Snowa – średnia ocen z ostatniego roku studiów/semestru po przeskalowaniu;
Sstara – średnia ocen z ostatniego roku studiów/semestru wyliczona na podstawie indeksu studiów pierwszego
stopnia.
15
2) potwierdzonej kserokopii suplementu albo indeksu studiów pierwszego stopnia;
3) zaświadczenia o terminowym ukończeniu studiów pierwszego stopnia (tj. zgodnie z organizacją roku
akademickiego) i obowiązująca skalą ocen.
§32
1.
Student, któremu zostało przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, w momencie rozpoczęcia urlopu
traci przyznane stypendia. Wyjątkiem jest urlop udzielony w celu kontynuowania nauki za granicą oraz urlop o
którym mowa w ust. 2.
2.
Studentowi, któremu przed urlopem zdrowotnym zostało przyznane stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
oraz jednocześnie zawieszone z powodu urlopu, po powrocie z urlopu przysługuje prawo do pobierania tego
stypendium.
§33
1.
Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się na podstawie średniej ważonej obliczanej na podstawie wszystkich
końcowych ocen z dwóch ostatnich semestrów. Wagi stanowią liczby punktów ECTS, przypisane danym
przedmiotom.
2.
W przypadku, gdy przedmioty nie mają wag punktowych, do wyznaczenia średniej, o której mowa w ust. 1,
stosuje się średnią arytmetyczną.
3.
Średnie wyliczane są na podstawie ocen wpisanych do protokołów, indeksów i kart egzaminacyjnych.
4.
Stypendium za wyniki w nauce mogą otrzymać jedynie studenci, którzy:
1) spełniają warunki określone w §31 ust. 1 i 2;
2) należą do grupy:
•
w przypadku studentów 2 i 3 roku studiów – 10%,
•
w przypadku studentów 4 i 5 roku studiów – 15%,
studentów z najwyższą średnią, na danym roku, kierunku studiów i specjalności podstawowej; specjalność
nie jest brana pod uwagę, gdy w okresie za który jest wyliczana średnia nie było podziału na specjalności lub
gdy różnice programowe między specjalnościami są nie większe niż 15 ECTS; wyliczoną ilość osób
zaokrągla się w górę; do grupy najlepszych studentów należy także zaliczyć osoby, które nie zmieściły się w
danej grupie, ale posiadały taką samą średnią jak osoba z najniższą średnią w tej grupie; studenci kierunków
międzywydziałowych zaliczani są do listy rankingowej kierunku na swoim macierzystym wydziale;
3) osiągnęli średnią ważoną (lub średnią arytmetyczną, gdy przedmioty nie mają wag punktowych) z
dwóch ostatnich semestrów co najmniej 3,800.
5.
Studenci studiów drugiego stopnia traktowani są na równi ze studentami 4 i 5 roku studiów jednolitych, w
przypadku o którym mowa w ust. 4 pkt 2.
6.
Procent studentów z najwyższą średnią określony w ust. 4 pkt 2 może zostać zmieniony przez UKS w
uzgodnieniu z rektorem.
§34
16
1.
W przypadku zmiany wydziału lub zmiany kierunku studiów czy specjalności w obrębie Politechniki Gdańskiej,
stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest w przyznanej wcześniej wysokości.
2.
W przypadku zmiany uczelni/powrotu na studia po reaktywacji, stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje
co najmniej przez okres jednego semestru.
§35
1.
Listy osób, o których mowa w §33 ust. 4 oraz wykaz i liczebność wszystkich kierunków, z podziałem na lata i
specjalności, przygotowuje dziekanat w ciągu 4 tygodni od początku nowego roku akademickiego.
2.
Minimalne, średnie i maksymalne stypendium za wyniki w nauce ustala UKS w uzgodnieniu z rektorem na
podstawie informacji o wielkości dostępnych środków z funduszu pomocy materialnej oraz liczby uprawnionych
do otrzymywania takiego stypendium.
3.
Kwoty stypendium za wyniki w nauce wyznaczane są na podstawie wzoru:
S = a * Śr + b
gdzie:
a=
( S max − S min )
( Śrmax − Śrmin )
b = S min − (a * Śrmin )
•
S – stypendium za wyniki w nauce;
•
Smin – minimalne stypendium za wyniki w nauce określone w ust. 2;
•
Smaks – maksymalne stypendium za wyniki w nauce określone w ust. 2;
•
Śr – średnia uzyskana przez studenta;
•
Śrmin – minimalna średnia w grupie studentów otrzymujących stypendium naukowe na danym roku,
kierunku studiów i specjalności podstawowej;
•
Śrmax – maksymalna średnia w grupie studentów otrzymujących stypendium naukowe na danym roku,
kierunku studiów i specjalności podstawowej;
Jeśli liczba studentów w danej grupie, o której mowa w §33 ust. 4 jest mniejsza od 4:
•
W przypadku, gdy wszyscy studenci mają średnią wyższą niż 4,600, minimalna kwota stypendium za
wyniki w nauce jest równa średniej kwocie stypendium wyznaczonej przez UKS.
•
W przypadku, gdy wszyscy studenci mają średnią niższą niż 4,100, maksymalna kwota stypendium za
wyniki w nauce jest równa średniej kwocie stypendium wyznaczonej przez UKS.
•
W pozostałych przypadkach minimalna i maksymalna kwota stypendium za wyniki w nauce pozostaje
bez zmian.
4.
Stypendium za wyniki w nauce zaokrąglane jest do pełnych złotych.
§36
17
1.
Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2.
Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który zaliczył kolejny rok studiów lub jest studentem
pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego
stopnia.
3.
Stypendium za wyniki w sporcie może być przyznane studentowi na podstawie wniosku złożonego do WKS w
terminie określonym przez UKS.
4.
Do wniosku o stypendium student dołącza zaświadczenia z klubu, w barwach którego startował oraz opinię
Klubu Uczelnianego AZS.
5.
Warunkiem, poza osiągnięciami sportowymi, przyznania stypendium za wyniki w sporcie jest nienaganna
postawa studenta jako sportowca.
6.
Wysokość stypendium za wyniki w sporcie zależy od osiągnięć sportowych uzyskanych w ostatnim roku
akademickim, podzielonych na trzy kategorie jakościowe:
1) I kategoria
•
sukcesy rangi międzynarodowej;
•
medaliści Mistrzostw Polski, organizowanych przez dany związek sportowy;
•
posiadanie co najmniej klasy mistrzowskiej krajowej;
•
udział w podstawowym składzie drużyny biorącej udział w rozgrywkach ligowych
najwyższego szczebla;
2) II kategoria
•
pierwsza ósemka Mistrzostw Polski, organizowanych przez dany związek sportowy;
•
posiadanie I klasy sportowej;
•
udział w podstawowym składzie drużyny biorącej udział w rozgrywkach ligowych II
szczebla;
3) III kategoria
•
posiadanie II klasy sportowej;
•
udział w podstawowym składzie drużyny biorącej udział w rozgrywkach ligowych III-go
szczebla;
•
indywidualni medaliści Mistrzostw Polski Politechnik i/lub Mistrzostw Polski Szkół
Wyższych;
•
w konkurencjach zespołowych medaliści Mistrzostw Polski Politechnik i/lub Mistrzostw
Polski Szkół
Wyższych w zależności od wkładu zawodnika w odniesiony sukces (opinia
trenera); liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 40% stanu ilościowego
drużyny;
•
znaczące osiągnięcia w Mistrzostwach Polski Politechnik i/lub Mistrzostw Polski Szkół
Wyższych w połączeniu z wkładem w rozwój organizacyjno -sportowy Klubu Uczelnianego
AZS Politechniki Gdańskiej.
7.
Kryteria określone w ust. 6 stosuje się do dyscyplin olimpijskich oraz innych uprawianych na skalę masową. W
pozostałych dyscyplinach wnioski rozpatrywane będą indywidualnie. Kryteria nie dotyczą klasyfikacji
ogólnych/drużynowych/zespołowych w konkurencjach, w których prowadzi się klasyfikację indywidualną.
8.
Rozgrywki ligowe dotyczą drużyn w grach zespołowych, biorących udział w regularnych rozgrywkach ligowych
18
organizowanych przez dany związek sportowy lub organizatora, któremu ten związek przekazał uprawnienia.
9.
Wysokości stypendiów za wyniki w sporcie w poszczególnych grupach, o których mowa w ust. 6, ustala UKS w
uzgodnieniu z rektorem.
Rozdział VI
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
§37
1.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności
potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie jest
uzależnione od sytuacji materialnej studenta.
2.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane studentowi na
podstawie wniosku złożonego:
1) do 20 października;
2) do 20 marca – w przypadku studentów rozpoczynających studia od semestru letniego danego roku
akademickiego oraz studentów, którzy nie złożyli wniosku w październiku.
3.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki. W przypadku, gdy
ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr – stypendium wypłacane jest tylko do końca
tego semestru.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest
na okres semestru (zaczynając od marca).
5.
Student do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych musi dołączyć orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
6.
W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 4, wypłata świadczenia zostaje
zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po doręczeniu przez studenta
nowego orzeczenia.
7.
Minimalną wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala UKS w uzgodnieniu z
rektorem.
8.
Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest zależna od stopnia niepełnosprawności:
•
lekki stopień niepełnosprawności — 100% kwoty, o której mowa w ust. 7;
•
umiarkowany stopień niepełnosprawności — 200% kwoty, o której mowa w ust. 7;
•
znaczny stopień niepełnosprawności — 300% kwoty, o której mowa w ust.7.
Rozdział VII
Zapomoga losowa
19
§38
1.
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej.
2.
Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
3.
Przyznanie zapomogi losowej jest uzależnione od możliwości finansowych Uczelni.
4.
Zapomoga losowa może być przyznana na podstawie wniosku i załączonych dokumentów potwierdzających
zdarzenie losowe.
5.
Podanie o zapomogę można złożyć w terminie nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, na które
student powołuje się w podaniu.
6.
Minimalna kwota zapomogi losowej wynosi 50 zł.
7.
Maksymalna kwota zapomogi losowej wynosi 500 zł.
8.
Zapomogi losowe mogą być przyznane jedynie wówczas, gdy dochód na osobę nie przekracza 800 zł. W
przypadku gdy student nie ubiegał się o stypendium socjalne w danym semestrze, w celu udokumentowania
dochodu powinien dołączyć takie same dokumenty jakie składa się wraz z wnioskiem o stypendium socjalne.
Warunki nie obejmują przypadków określonych w punkcie 10.
9.
Zapomogi przyznaje się:
a)
jako zwrot za zakup okularów (lub soczewek kontaktowych, jeżeli lekarz zalecił ich noszenie zamiast
okularów) – zwracana jest wartość okularów (soczewek), ale nie więcej niż 250 zł. O kolejny zwrot za
okulary (soczewki) nie można ubiegać się wcześniej niż po upływie dwóch lat od otrzymania ostatniego
zwrotu w postaci zapomogi losowej. Do wniosku o zapomogę losową konieczne jest dołączenie badania
wzroku oraz imiennej faktury VAT;
b) w przypadku kradzieży – zwrot za wyrobienie dokumentów utraconych w wyniku kradzieży, niezbędne
jest przedstawienie zaświadczenia z policji;
c)
za leczenie stomatologiczne – jako zwrot poniesionych kosztów do kwoty 200 zł, niezbędne jest
dołączenie imiennej faktury VAT;
d) w innych uzasadnionych przypadkach losowych (za wyjątkiem wymienionych w punkcie 10) – na
podstawie decyzji WKS.
10. Zapomogi do których nie trzeba dokumentować sytuacji materialnej studenta (niezależnie od dochodu studenta):
a)
narodziny dziecka studenta – 500 zł;
b) zgon rodzica/opiekuna prawnego/siostry/brata/dziecka studenta – 500 zł;
c)
zawarcie małżeństwa – 300 zł;
d) straty materialne spowodowane klęską żywiołową (np. pożarem, powodzią) - 400 zł.
11. Zapomogi nie przyznaje się z powodu:
a)
narodzin brata/siostry;
b) zgonu babci/dziadka/krewnego;
c)
trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą źródła dochodów (np. pracy).
12. W przypadkach określonych w 11a i 11c student może ubiegać się o stypendium socjalne lub wystąpić o zmianę
jego wysokości.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan, WKS za akceptacją dziekana, rektor lub OKS za akceptacją
20
rektora podejmują indywidualne decyzje, zgodne z aktami wyższego rzędu dotyczącymi pomocy materialnej.
Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§39
1.
Świadczenia, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6–8 przyznawane są na wniosek studenta. Podstawą do
rozpatrzenia wniosku jest złożone przez studenta podanie. Wszystkie druki wniosków i zaświadczeń o przyznanie
pomocy materialnej są jednakowe na wszystkich Wydziałach i zatwierdzane przez UKS. Stanowią one załączniki
1–6 niniejszego Regulaminu.
2.
Za skompletowanie dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku odpowiada student.
3.
Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadkach wątpliwych WKS lub OKS może wezwać
osobę składającą wniosek do osobistego złożenia wyjaśnienia.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan, WKS za akceptacją dziekana, rektor lub OKS za akceptacją
rektora podejmują indywidualne decyzje, o ile są zgodne z aktami wyższego rzędu dotyczącymi pomocy
materialnej.
§40
1.
Świadczenia, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 3 mogą zostać jednorazowo zwiększone na okres jednego
miesiąca. Wysokość zwiększenia jest jednakowa na wszystkich Wydziałach i jest ustalana przez UKS za
akceptacją rektora.
2.
Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 nie może być wyższa niż
90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach
wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
3.
Jeżeli łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 przekroczy 90%
najniższego zasadniczego wynagrodzenia asystenta, o którym mowa w §40 ust. 2, stypendium za wyniki w
nauce lub sporcie ulega obniżeniu o kwotę przekroczenia.
4.
Kwoty świadczeń pomocy materialnej zaokrąglane są do pełnych złotych.
5.
Przyznane świadczenia pomocy materialnej wpłacane są na bankowe konta osobiste studentów.
6.
W trakcie procesu wypłacania świadczeń pomocy materialnej sporządzany jest protokół przekazania list
stypendialnych.
§41
1.
Wnioski o stypendia, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7 mogą być rozpatrzone, gdy zostały złożone po
wyznaczonym terminie. Wówczas przyznanie stypendium uzależnione jest od pozostałych w rezerwie środków z
funduszu pomocy materialnej. Student może je otrzymywać od następnego miesiąca po dacie złożenia
wszystkich wymaganych dokumentów (wyrównanie wstecz nie przysługuje).
21
2.
W przypadku zmiany funduszu stypendialnego lub liczby osób kwalifikujących się do pomocy materialnej,
świadczenia o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 7 mogą zostać ponownie naliczone zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
§42
1.
W przypadku przedterminowego ukończenia studiów oraz w okresie przełożenia terminu pracy dyplomowej
(nawet w przypadku zgody dziekana na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej) ustaje prawo do
korzystania z pomocy materialnej, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §30 ust. 2.
2.
Pomoc materialna zostaje cofnięta przez rektora lub dziekana studentowi, który:
a)
został zawieszony w prawach studenta orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej;
b) uzyskał pomoc materialną na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych.
§43
1.
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendia, o których mowa w
§1 ust. 1 pkt 1 i 4–7 oraz stypendium za wyniki w sporcie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3, na jednym z
kierunków, według własnego wyboru, a stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium za
wyniki w nauce, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 na każdym z kierunków.
2.
Studenci oddelegowani na studia do innych uczelni w kraju lub za granicą (np. program Socrates/Erasmus itp.)
mogą otrzymywać w czasie oddelegowania świadczenia, o których mowa w §1 ust. 1.
§44
1.
Przepisów niniejszego Regulaminu nie stosuje się w odniesieniu do studentów nie będących obywatelami
polskimi, chyba że odrębne przepisy mówią inaczej.
2.
W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy z 27 lipca 2005 r.
prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
§45
1.
Traci moc Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów Politechniki Gdańskiej z dnia 19 stycznia 2008 roku.
2.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2009.
22

Podobne dokumenty