Monitorowanie pacjenta Infinity® Acute Care System

Komentarze

Transkrypt

Monitorowanie pacjenta Infinity® Acute Care System
Systemem monitorowania Infinity Acute Care System daje
nowe możliwości usprawnienia organizacji pracy w szpitalu.
To nowatorskie rozwiązanie z dwoma ekranami wprowadza
mobilność, łączenie urządzeń i możliwości konfiguracji na
wyższy poziom, ułatwiając płynny transfer pacjenta oraz informacji z nim związanych przez cały proces leczenia, przy wykorzystaniu jednego monitora wędrującego z pacjentem.
D-9093-2011
Monitorowanie pacjenta
Infinity® Acute Care System
PODSTAWOWE CECHY
Kokpit medyczny, połączony z monitorem Infinity M540, umożliwia:
– Monitorowanie parametrów życiowych i terapii, przeglądanie i kontrolę alarmów, przeglądanie obrazów
diagnostycznych w przeglądarce webowej, dostęp do komputerowej dokumentacji pacjenta oraz
dopasowanie do poziomu ciężkości pacjenta. – wszystko w jednym miejscu
– Integrację przy łóżku pacjenta danych w czasie rzeczywistym, aplikacji klinicznych, danych dostępnych
w sieci szpitala i przez Internet w celu ułatwienia podejmowania decyzji
– Ciągłe wyświetlanie czynności życiowych przynajmniej na połowie ekranu Kokpitu medycznego,
z jednoczesnym dostępem do innych informacji medycznych na pozostałej części podzielonego ekranu
– Dopasowanie możliwości systemu do stanu pacjenta, przez dodawanie monitorowanych parametrów,
podłączonych urządzeń zewnętrznych i dodatkowego ekranu
Nowe, dodane możliwości zwiększają funkcjonalność kliniczną systemu w środowisku opieki
okołooperacyjnej, sal operacyjnych, sal wybudzeń i intensywnej terapii:
– W połączeniu z aparatami do znieczulenia i respiratorami Dräger tworzą nowe jakościowo stanowiska
SO i OIT, umożliwiając scentralizowane przeglądanie monitorowanych danych łącznie z danymi
z aparatów i respiratorów
– Wysyłają do sieci Infinity dane ze wszystkich podłączonych urządzeń umożliwiając ich odbieranie przez
systemy komputerowej dokumentacji
– Funkcja multi-zakładek ułatwia dopasowanie wyświetlania danych do każdego scenariusza klinicznego
– Konfigurowana funkcja „Pokaż wszystko” umożliwia efektywne przeglądanie dużej ilości danych
z respiratorów Dräger
D-19706-2009
Kokpit medyczny umożliwia wygodne oglądanie parametrów życiowych pacjenta na
dużym ekranie z możliwością dopasowania sposobu wyświetlania do własnych wymagań. Krzywe dynamiczne oraz dane z aparatów do znieczulania i respiratorów Dräger
(oraz wybranych urządzeń innych firm) mogą również trafić na duży ekran kokpitu, dając
pełniejszy obraz stanu pacjenta.
Ekran parametrów czynności życiowych
stacji roboczej Medical Cockpit
Ekran aplikacji informatycznych
stacji roboczej Medical Cockpit
D-19720-2009
System składa się z monitora pacjenta Infinity M540, współpracującego ze stacją
roboczą Infinity Medical Cockpit® (C500 lub C700). Kompaktowy monitor M540 rejestruje parametry czynności życiowych przy łóżku pacjenta i w czasie transportu między
różnymi oddziałami, bez konieczności przełączania przewodów. Moduły serii MPod®
i MCable® umożliwiają dopasowanie monitorowania do wymagań pacjentów o różnym
poziomie ciężkości.
D-19705-2009
Infnity® Acute Care System powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby środowiska
intensywnej terapii w zakresie poprawy klinicznego przepływu pracy, zmniejszenia
uciążliwości alarmów, oraz lepszego dopasowania urządzeń medycznych do stosowanych w szpitalach protokołów i modeli działania.
Ekran przenośnego monitora M540
02 |
MONITOROWANIE PACJENTA INFINITY ACUTE CARE SYSTEM
ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI PARAMETRÓW
Trendy
– Zapewnia zapisywanie 96 godzin trendów w Kokpicie medycznym i 72 godziny
w przenośnym monitorze M540
– Trendy i zdarzenia zebrane podczas transportu są automatycznie przesyłane do
Kokpitu medycznego po zakończeniu transportu
– Rozdzielczość danych – próbkowanie co 30 sekund
– Trendy wyświetlane w postaci tabelarycznej z odstępem kolumn: 1 minuta, 5 minut,
10 minut, 15 minut (domyślnie), 30 minut i 1 godzina
– Trendy graficzne wyświetlane z podstawą czasu: 1 godzina (domyślnie), 2 godziny,
4 godziny, 8 godzin, 12 godzin, 1 dzień, 2 dni, 3 dni i 4 dni
Historia alarmów i zdarzeń
– Historia alarmów umożliwia retrospektywny przegląd istotnych zdarzeń w medycznej historii pacjenta
– System może zapisać do 150 zdarzeń, zawierających 20 sekundowe odcinki wszystkich monitorowanych
krzywych dynamicznych*
* W czasie transportu zapisywane są wyłącznie krzywe dynamiczne parametrów w stanie alarmu
Widoki i profile
– Można wybrać jeden z 8 fabrycznie skonfigurowanych widoków i 8 widoków skonfigurowanych przez
użytkownika (z opcją Edytor widoku), w tym widoków z podzielonym ekranem, gdzie na co najmniej
połowie dostępnego ekranu wyświetlane są dane pacjenta w czasie rzeczywistym
– Widoki skonfigurowane są do potrzeb określonych obszarów leczenia i opcjonalnie mogą być
dopasowane przez użytkownika
– Użytkownik może skonfigurować do 4 profili dla każdej kategorii pacjenta i zapisać je z wybraną nazwą, ułatwiając dopasowanie granic alarmowych i ustawienia parametrów do pacjenta, ciężkości stanu
i wymagań oddziału
– Piąty dostępny do wyboru profil jest przygotowany przez firmę Dräger
Aplikacja – Rekrutacja płuc
– Wyświetla bezpośrednią zależność między parametrami hemodynamicznymi i wentylacyjnymi, pozwalając
lekarzowi ocenić efekt stosowanych procedur leczniczych
– Specjalnie przygotowana strona trendów umożliwia wizualizację informacji niezbędnych do przeprowadzenia manewru rekrutacji płuc. Strona ta pokazuje zmiany mechaniki płuc i parametrów hemodynamicznych
w zintegrowanym, pojedynczym oknie. Okno Rekrutacji płuc wyświetla 12 minut danych do 9 parametrów
wybieranych przez użytkownika
– Okno zawiera przyciski kursorów pozwalających porównać dane znajdujące się w różnych miejscach
trendów. Wartości odpowiadające pozycjom kursorów są wyświetlane obok wykresów
– Bieżące wartości obserwowanych parametrów, wyświetlane wzdłuż górnej krawędzi okna, mają strzałki
informujące o kierunku zmian: rosnącym, malejącym lub pozostającym na tym samym poziomie
– Raport trendów rekrutacji (może być wydrukowany) zawiera początkowe i końcowe wartości parametrów
w miejscu kursorów i wartość Δ dla każdego parametru
Dane laboratoryjne
Dostępne opcjonalnie za pośrednictwem serwera Infinity G ateway, bez udziału centrali
Infinity CentralStation
Obliczenia
Obliczenia fizjologiczne (hemodynamiczne/utlenowania/wentylacyjne) – opcja programowa
– Obliczenia mogą być dokonane przy użyciu danych wprowadzonych automatycznie
(z algorytmów pomiarowych) lub ręcznie.
Obliczenia dawek leków
– Można skonfigurować listę do 40 leków
MONITOROWANIE PACJENTA INFINITY ACUTE CARE SYSTEM
| 03
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Dodatkowy ekran
Możliwe jest podłączenie dodatkowego ekranu, który wyświetla obraz wyświetlany na ekranie stacji roboczej
Medical Cockpit. Parametry wyświetlanego obrazu są następujące, w zależności od użytej stacji:
Rozdzielczość Ze stacji C500: ekran 17 cali (43 cm): 1440 × 900
Ze stacji C700: ekran 20 cali (51 cm): 1680 × 1050
Maksymalna długość 5 m
łączącego przewodu Połączenie Kokpitu medycznego z dodatkowym ekranem
Maksymalne opóźnienie obrazu 250 ms w odniesieniu do sygnału pacjenta
Sposób połączenia Złącze DVI-I
Proporcje obrazu 16:10
APLIKACJE INFORMATYCZNE
Zakładki i układy (opcje programowe) ekranu z oknami przeglądarki internetowej umożliwiają dostęp za
pomocą technologii webowej do aplikacji internetowych, komputerowych systemów zarządzania danymi
pacjentów, obrazów z systemu diagnostyki obrazowej, danych udostępnionych w sieci Intranet szpitala oraz
przedstawionych niżej aplikacji informatycznych firmy Dräger. Dodatkowe informacje dotyczące integracji
tych aplikacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Dräger.
Innovian® Solution Suite VF7.1
Układ ekranu lub zakładkę Innovian można skonfigurować do wyświetlania pojedynczego pacjenta i wielu
pacjentów. W trybie pojedynczego pacjenta, gdy użytkownik otworzy zakładkę Innovian, wyświetlony zostanie pacjent monitorowany na tym stanowisku; gdy dany pacjent nie został jeszcze przyjęty do aplikacji
Innovian Solution Suite, wyświetli się ekran przyjęcia.
Infinity Symphony Suite VF7
Ta aplikacja firmy Dräger umożliwia retrospektywną analizę danych pacjentów zapamiętanych przez centralę
pielęgniarską Infinity CentralStation, przez udostępnienie ich w dowolnym miejscu w zasięgu sieci szpitala.
Zdalny podgląd monitora (Infinity Gateway PatientWatch) VF6.4
Ta aplikacja pozwala na przeglądanie w stacji roboczej Medical Cockpit (w czasie rzeczywistym lub
retrospektywnie) danych z maksymalnie czterech różnych monitorów przyłóżkowych. Umożliwia również
połączenie ze szpitalnym systemem informatycznym.
Citrix®
IACS umożliwia dostęp do różnych aplikacji klinicznych z wykorzystaniem technologii Citrix.
Aplikacja ICA, wersja kliencka 12.3.0.8
Obsługuje aplikacje informatyczne za pomocą serwera Citrix XenApp (wersje 5, 6 i 6.5)
Przeglądarka internetowa Microsoft® Internet Explorer®
Można skonfigurować przeglądarkę Internet Explorer 7 z dodatkami Service Pack jako zakładkę zawierającą
kilka skonfigurowanych wcześniej stron internetowych lub jako okno ekranu podzielonego.
Protokół eksportu
Umożliwia wymianę danych z urządzeniami Dräger i innych firm (np. systemy zapisujące informacje
kliniczne, przebieg znieczulenia i dzienniki danych).
Dodatkowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Dräger.
Alarm personelu (układ przywołania pielęgniarki)
Infinity® Acute Care System może być połączony ze szpitalnym system alarmowania personelu.
Dodatkowe informacje zawiera arkusz danych technicznych Infinity MCable-Nurse Call.
04 |
MONITOROWANIE PACJENTA INFINITY ACUTE CARE SYSTEM
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CD.
Możliwość połączenia z innymi urządzeniami
Aparaty do znieczulania:
Dräger Perseus® A500, 1.11
Dräger Primus®, 4.5
Dräger Primus® IE, 4.5
Dräger Apollo®, 4.5
Dräger Zeus® IE, 1.04
Respiratory:
Dräger Evita® V500, 2.31
Dräger Evita® V300, 2.31
Dräger Babylog® VN500, 2.31
Dräger Evita® 2/2D 1.00 i wyższe wersje
Dräger Evita® 4 1.00 i wyższe wersje
Dräger Evita® XL 5.00 i wyższe wersje
Dräger Oxylog® 3000+, 1.04
Dräger Savina® 300, 4.02
Dräger Carina®, 3.21
Maquet Servo-i, V7
Monitorowanie CCO:
Edwards Vigilance II SvO2/CCO
Edwards Vigileo SvO2/CCO
Edwards EV1000 SvO2/CCO
Monitorowanie BIS:
Covidien BIS Vista
Monitorowanie NMT:
IdMed TofScan
Merck Tof Watch SX
MONITOROWANIE PACJENTA INFINITY ACUTE CARE SYSTEM
| 05
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CD.
Zalecane drukarki
Drukarka postscript HP Universal Printing PS (zalecana dla większości użytkowników)
HP Color LaserJet HP Color LaserJet 2500 HP Color LaserJet 2550 Series
HP Color LaserJet 2800 Series HP Color LaserJet 3700 HP Color LaserJet 4500
HP Color LaserJet 4550 HP Color LaserJet 4600 HP Color LaserJet 4610
HP Color LaserJet 4650 HP Color LaserJet 4700 HP Color LaserJet 4730mfp
HP Color LaserJet 5500 HP Color LaserJet 5550 HP Color LaserJet 5M
HP Color LaserJet 8500 HP Color LaserJet 8550 HP Color LaserJet 9500
HP Color LaserJet 9500 MFP HP LaserJet 1200 HP LaserJet 1220
HP LaserJet 1300 Series HP LaserJet 1320 series HP LaserJet 2100 Series
HP LaserJet 2200 HP LaserJet 2300 HP LaserJet 2410
HP LaserJet 2420 HP LaserJet 2430 HP LaserJet 3015
HP LaserJet 3020 3030 HP LaserJet 3200 HP LaserJet 3300 Series
HP LaserJet 3380 HP LaserJet 4/4M HP LaserJet 4000 Series
HP LaserJet 4050 Series HP LaserJet 4100 MFP HP LaserJet 4100 Series
HP LaserJet 4200 Series HP LaserJet 4240 HP LaserJet 4250
HP LaserJet 4300 Series HP LaserJet 4345 MFP HP LaserJet 4350
HP LaserJet 4 Plus HP LaserJet HP LaserJet 4MP
HP LaserJet 4Si Postscript 600 dpi HP LaserJet 4V/4MV HP LaserJet 5000 Series
HP LaserJet 5100 Series HP LaserJet 5M HP LaserJet 5MP
HP LaserJet 5Si/5Si MX PS HP LaserJet 5Si Mopier PS HP LaserJet 6P/6MP – PostScript
HP LaserJet 8000 Series HP LaserJet 8100 Series HP LaserJet 8150 Series
HP LaserJet 9000 MFP HP LaserJet 9000 Series HP LaserJet 9040
HP LaserJet 9040 9050 MFP HP LaserJet 9050 HP LaserJet 9055 9065 MFP
HP Mopier 240 HP Mopier 320
Lexmark T520 PS Lexmark T522 PS
Pobór mocy przez system
Włączony Kokpit medyczny (C500 lub C700)
oraz M540, M500, P2500
Średnio 150 W
06 |
MONITOROWANIE PACJENTA INFINITY ACUTE CARE SYSTEM
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CD.
Koncentrator z komunikacją Infinity P2500 zapewnia połączenia sieciowe i zasilanie systemu monitorowania
Infinity Acute Care System, łączy go z siecią Infinity i zapewnia opcjonalne połączenie ze szpitalnym systemem alarmowym (przywołania personelu).
Specyfikacja fizyczna
Wymiary (W × S × G)
Masa Chłodzenie Połączenia Diody LED
36 × 22 × 14,9 cm
10 kg
Konwekcyjne (P2500 musi być zainstalowany na stanowisku)
– Gniazdo protokołu eksportu (RS232)
– Wyjście alarmów (układ przywołania pielęgniarki)
– Dwa gniazda przewodów systemowych, mogą być stosowane zamiennie: jeden do M540, drugi do Kokpitu medycznego
– Gniazdo sieci Infinity (Ethernet)
– Gniazdo zasilania
– Przyłącze przewodu ekwipotencjalnego (uziemienia)
Zasilanie sieciowe – świeci na zielono po podłączeniu do źródła
zasilania
Wskaźnik akumulatora – świeci na pomarańczowo podczas
uruchamiania lub w przypadku uszkodzenia (np. akumulatora)
Specyfikacja warunków otoczenia
Wilgotność względna (bez skraplania)
Praca 10% do 95%
Przechowywanie 10% do 95%
Temperatura
Praca 0 °C do 40 °C
Przechowywanie -20 °C do 60 °C
Ciśnienie atmosferyczne
Praca 485 do 795 mmHg (647 do 1060 hPa)
Przechowywanie 375 do 795 mmHg (500 do 1060 hPa)
Klasa ochrony przed porażeniem Klasa 1 (zgodnie z normą IEC 60601-1)
elektrycznym Zabezpieczenie przed penetracją IPX1 zgodnie z normą IEC 60529 – chroniony przed szkodliwym
wody działaniem wody
Specyfikacja elektryczna
Zasilanie wejściowe
Akumulator
Czas pracy
Czas ładowania
100 do 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 4A
SLA
Co najmniej 5 minut (przy 250 W)
Maksymalnie 12 godzin
D-16440-2010
INFINITY P2500
Infinity P2500
MONITOROWANIE PACJENTA INFINITY ACUTE CARE SYSTEM
| 07
NUMERY KATALOGOWE
System monitorowania IACS z C500 MS25510
System monitorowania IACS z C700 MS25520
Wyposażenie IACS MS22113
Wyposażenie systemowe MS23333
Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, niderlandzki, szwedzki, portugalski
(brazylijski), duński, norweski, japoński (katakana), rosyjski, turecki, polski, grecki, węgierski, chiński
(uproszczony), czeski, fiński
Uwaga: dostępność języków może ulegać zmianom.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Dräger.
Opcje programowe (zablokowane)
Opcja 12 kanałów (dotyczy tylko ekranu C500)
Opcja 16 kanałów (dotyczy ekranów C500 i C700)
Opcja pełnej analizy arytmii
Opcja EKG z 12 odprowadzeń
Opcja Multi-IPC (IPC >2)
Układy ekranu z oknami do aplikacji webowych
Zakładki do aplikacji webowych
Edytor widoków (własnych widoków użytkownika)
Opcja obliczeń fizjologicznych
Połączenie bezprzewodowe (M540)
MS20505
MS20506
MS22225
MS20508
MS20504
MS20511
MS20512
MS20515
MS20516
MS16266
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Dräger.
MONITOROWANIE PACJENTA INFINITY ACUTE CARE SYSTEM
Apollo, Babylog, Carina, Evita, Infinity, Innovian, Medical Cockpit, MCable, MPod, Oxylog, PatientWatch, Perseus, Primus,
Savina i Zeus są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dräger.
Citrix jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Citrix Systems, Inc.
Microsoft i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Nazwy innych znaków handlowych i terminy użyte w tym dokumencie stanowią własność intelektualną ich właścicieli.
Ten produkt może być niezatwierdzony do dystrybucji w niektórych krajach.
CENTRALA
POLSKA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85 - 655 Bydgoszcz
Tel +48 52 346 14-33 (-34, -35)
Fax+48 52 346 14-37
[email protected]
www.draeger.com
Producent:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
90 68 648 | 15.06-3 VG3 | Communications & Sales Marketing | PP | PR | LE | Printed in Germany | Nie zawiera chloru – spełnia warunki ochrony środowiska | Zastrzegamy prawo zmian | © 2015 Drägerwerk AG & Co. KGaA
08 |

Podobne dokumenty