Zestawienie zmian wprowadzonych do szczególca_nr2_na_stronę

Komentarze

Transkrypt

Zestawienie zmian wprowadzonych do szczególca_nr2_na_stronę
Zestawienie zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013
Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1419/2008 w dniu 4 lutego 2008 r.
L.p.
Lokalizacja w dokumencie
Wprowadzona zmiana
Podstawa / uzasadnienie
1.
Rozdział 1.3 Finansowanie RPO W tabeli nr 1. Podział środków finansowych w Zmiana wynika ze zmiany wielkości środków
WO 2007-2013
podziale na osie priorytetowe oraz źródła prywatnych w poddziałaniu 1.1.1 Wsparcie
finansowania zmianie uległa wartość wkładu instytucji otoczenia biznesu
prywatnego w Osi priorytetowej 1 (z 171 224 845
EURO na 143 154 226,05 EURO) oraz ogólna
wielkość środków prywatnych w latach 2007-2003 (z
237 756 712 EURO na 209 686 093 EURO).
2.
Rozdział 2.6.1 Konkursowa
procedura wyboru projektów –
działania wdraŜane przez Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego
(UMWO)
oraz
Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki (OCRG) w ramach
osi
priorytetowej
1
(z
wyłączeniem poddziałania 1.4.2)
1. W punkcie 2 skreślono „robocze” przy wskazaniu Poprawiono omyłkowo wprowadzone
terminu 30 dni na zamieszczenie treści ogłoszenia sformułowania
o konkursie na stronie internetowej i w prasie;
Rozdział 2.6.2 Pozakonkursowa
procedura wyboru
indywidualnych projektów
kluczowych – działania wdraŜane
przez UMWO oraz OCRG od
momentu podpisywania preumów/decyzji wstępnych
1. Punkt 10 otrzymuje brzmienie: W terminie 14 Zmiana wytycznych MRR w zakresie jednolitego
dni od publikacji IPI, IZ/IP II informuje systemu zarządzania i monitorowania projektów
Instytucję Koordynującą RPO o kaŜdym z indywidualnych
projektów w nim zamieszczonym (w piśmie z
MRR o sygn. DPR-II-9260-(0)-200-MG/07 z
dn. 02 stycznia 2008 r. odstąpiono tymczasowo
od zbierania informacji odnośnie kaŜdego
projektu zawartego w indykatywnym wykazie
indywidualnych projektów kluczowych w
3.
2. W punkcie 6 skreślono „która nie musi
obejmować wszystkich projektów ocenionych
pozytywnie” odnośnie decyzji ZWO o
utworzeniu listy rezerwowej.
1
L.p.
Lokalizacja w dokumencie
Wprowadzona zmiana
Podstawa / uzasadnienie
formie
karty
projektu,
w
związku
z
planowanym
uruchomieniem
informatycznego
systemu
monitoringu
przygotowania do realizacji indywidualnych
projektów kluczowych).”
2. W punkcie 11 wprowadzono dodatkowy zapis: Z
beneficjentami,
których
wnioski
zostaną
umieszczone w IPI Instytucja Zarządzająca
podpisuje, „w moŜliwie najkrótszym terminie,
jednakŜe
nie
dłuŜszym
niŜ
6 miesięcy od dnia ogłoszenia IPI” preumowy/decyzje wstępne…;
3. W punkcie 12 wprowadzono zapis: Informacja
dotycząca
usunięcia
projektu
z
IPI
przekazywana jest przez IZ / IP II
beneficjentowi
oraz
Komitetowi
Koordynacyjnemu NSRO.
4. W punkcie 13 dopisano:
Wnioski wraz z
kompletem dokumentacji poddawane są ocenie
formalnej oraz merytorycznej I „i II” stopnia,
zgodnie z …..
4.
Rozdział 2.6.2 Pozakonkursowa
procedura wyboru
indywidualnych projektów
kluczowych – działania wdraŜane
przez UMWO oraz OCRG od
momentu podpisywania pre-
Punkt 8 przyjmuje brzmienie: wykaz projektów w Poprawiono omyłkowo wprowadzone
wersji pokonsultacyjnej przedstawiony zostaje sformułowanie
„konferencji uzgodnieniowej”, a nie „konferencjom
uzgodnieniowym”.
2
L.p.
Lokalizacja w dokumencie
Wprowadzona zmiana
Podstawa / uzasadnienie
umów/decyzji wstępnych
5.
Rozdział 2.7 Komplementarność Dopisano
definicję
kryterium
kwotowego Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju
działań RPO WO 2007-2013 z
demarkacji oraz okresu kwalifikowalności do Regionalnego (DKS/II/079/KZ/1/08 z 11 stycznia
programami finansowanymi ze
obliczeń wartości projektu
2008 r.)
środków polityki spójności oraz z
EFRROW i EFR
6.
Rozdział 3
Karty działań Osi priorytetowej 1
Wiersz 16 Klasyfikacja kategorii
interwencji funduszy
strukturalnych
7.
Rozdział 3
Karty działań Osi priorytetowej 7
Wiersz 17 Lista wydatków
kwalifikowanych w ramach
działania
8.
Rozdział 3
Karty działań 3.2 Transport
publiczny, 4.2 Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe
Wiersz 19 Warunki szczegółowe
W punkcie 16 e w działaniach Osi priorytetowej 1 Uwagi MRR otrzymane drogą elektroniczną w dniu
zamiast ogólnego sformułowania dotyczącego 28 stycznia 2008 r.
kategorii interwencji działalności gospodarczej
wymieniono te kategorie zgodnie z załącznikiem nr
II do Rozporządzenia 1828/2006
W Osi priorytetowej 7 zmieniono zapis Według Zmiana wynika
Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy wytycznych.
technicznej zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju
Regionalnego w dniu 22 maja 2007 r. nr
MRR/H/5(1)05/2007 na Według Wytycznych w
zakresie korzystania z pomocy technicznej
zatwierdzonych
przez
Ministra
Rozwoju
Regionalnego w dniu 28 listopada 2007 r. nr
MRR/H/17/1/12/07.
ze
zmiany
przedmiotowych
1. W działaniu 3.2. Transport publiczny (w zakresie 1. Doprecyzowanie wybranego przez IZ sposobu
projektów dot. transportu miejskiego) dodano dostępu do środków
warunek: „z uwagi na decyzję IZ RPO WO 20072013 o nie wspieraniu projektów noszących
znamiona pomocy publicznej przewidywany jest
następujący tryb ubiegania się o dofinansowanie:
jednostka samorządu terytorialnego, w której
3
L.p.
Lokalizacja w dokumencie
Wprowadzona zmiana
Podstawa / uzasadnienie
funkcjonuje komunikacja miejska, występuje z
wnioskiem o dotację na zakup taboru, a następnie
udostępnia przewoźnikom zakupiony tabor w
trybie przetargowym”
2. W
działaniu
4.2
Zabezpieczenie 2. Konsekwencja zmian kryteriów oceny projektów
przeciwpowodziowe wykreślono warunek nr 2
„Zadania realizowane w ramach działania
powinny stanowić uzupełnienie bądź kontynuację
„Programu dla Odry 2006” realizowanego na
terenie województwa opolskiego.”
9.
Rozdział 3
Karty działań
Dodano wiersz 20 b Grupy docelowe (osoby, Uwagi MRR otrzymane drogą elektroniczną w dniu
instytucje,
grupy
społeczne
bezpośrednio 28 stycznia 2008 r.
korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy)
Wiersz 20 Beneficjenci
10.
Rozdział 3
Karty działań Osi priorytetowej 7
Wiersz 21 Tryb przeprowadzania
naboru i oceny
operacji/projektów
11.
Rozdział 3
Karta poddziałania 1.1.1
W Osi priorytetowej 7 zmieniono zapis „Instytucja
Zarządzająca RPO WO 2007-2013 opracowuje
projekt przydziału kwot na poszczególne operacje
finansowane z pomocy technicznej w sposób
gwarantujący
optymalne
warunki
realizacji
Programu w ciągu całego okresu programowania”
na „Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013
opracowuje projekt podziału środków pomocy
technicznej w sposób gwarantujący optymalne
warunki realizacji Programu w ciągu całego okresu
programowania”.
Zmiana wynika z dostosowania zapisów
przedmiotowego
pkt.
do
rozwiązań
wprowadzonych przez Szczegółowe wytyczne w
zakresie korzystania z pomocy technicznej
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
przyjęte Uchwałą ZWO nr 1411/08 z dnia
25.01.2008 r.
W poddziałaniu 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia Zmiana wynika ze zmiany wielkości środków
biznesu zmiana kwoty 56 141 238,19 EURO na prywatnych w poddziałaniu 1.1.1 Wsparcie
4
L.p.
Lokalizacja w dokumencie
Wsparcie instytucji otoczenia
biznesu
Wprowadzona zmiana
28 070 619,09 EURO
Podstawa / uzasadnienie
instytucji otoczenia biznesu
Wiersz 22 Alokacja finansowa na
poddziałanie
12.
Rozdział 3
Karty poddziałania Wsparcie
instytucji otoczenia biznesu
W poddziałaniu 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia Zmiana wynika ze zmiany wielkości środków
biznesu zmiana kwoty 28 070 619,09 EURO na 0,00 prywatnych (brak pomocy publicznej) w działaniu
EURO
1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Patrz
wyjaśnienie w punkcie 16.
Wiersz 25 Przewidywana
wielkość środków prywatnych
13.
Rozdział 3
Karty działań
Wiersz 30 Minimalna /
maksymalna wartość projektu
14.
Rozdział 3
Uaktualniono zapisy na podstawie Szczegółowego Zmiana zapisów w nowej wersji Szczegółowego
opisu osi priorytetowych PO IŚ – wersja z opisu osi priorytetowych PO IŚ – dokument
25.01.2008 r.
zatwierdzony
przez
Ministra
Rozwoju
Regionalnego w dniu 25 stycznia 2008 r.
Zmieniono zapis Zaliczka na Zaliczka/refundacja.
Karty działań Osi priorytetowej 7
Autopoprawka
uzasadniona
specyfiką
realizowanych zadań w ramach Osi priorytetowej 7.
Wiersz 32 Forma płatności
15.
Słowniczek pojęć
Dostosowano liczbę i zawartość haseł do zawartości Autopoprawka
dokumentu
16.
Załącznik nr 1
W załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu osi
priorytetowych, dokonano zmian w poddziałaniu.
1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, w
kolumnach:
Indykatywna tabela finansowa
zobowiązań dla RPO WO 20072013 w podziale na osie
priorytetowe i
działania/poddziałania
W związku z pismem Departamentu Koordynacji
Programów Regionalnych MRR, nr DPR-III-926515-JW./08 z dnia 26 stycznia 2008 r., informującym
o rozbieŜnościach pomiędzy poziomem zobowiązań
- ogółem alokacja na poddziałanie – zmieniono budŜetu państwa zawartym w uszczegółowieniach
RPO (obejmującym działania pomocy publicznej) a
5
L.p.
Lokalizacja w dokumencie
z przyporządkowaniem kategorii
interwencji funduszy
strukturalnych oraz oznaczonymi
działaniami/poddziałaniami
podlegającymi zasadom crossfinancingu
Wprowadzona zmiana
Podstawa / uzasadnienie
z 56 141 238,19 na 28 070 619,09 EURO
poziomem dofinansowania realizacji projektów
- budŜet państwa – zmieniono z 4 210 592,86 EURO objętych pomocą publiczną (wykazanego w
uchwałach Rady Ministrów), zaistniała konieczność
na 0,00;
dokonania zmian w wysokości środków budŜetu
- budŜet jst – zmieniono z 0,00 na 2 105 296,43 państwa w poddziałaniu 1.1.1 Wsparcie instytucji
EURO;
otoczenia biznesu.
- inne – zmieniono z 0,00 na 2 105 296,43 EURO
PowyŜsze róŜnice wynikają z faktu, iŜ poziom
budŜetu
państwa dla projektów objętych pomocą
- prywatne – zmieniono z 28 070 619,09 EURO na
publiczną szacowany był zarówno w oparciu o
0,00.
przyjęte rozporządzenia dotyczące pomocy
W konsekwencji zmianie uległy zbiorcze kwoty w publicznej, jak i ich projekty. W związku z
wierszu dotyczącym Osi priorytetowej 1, Działania zawieszeniem przez Ministerstwo Rozwoju
1.1 Rozwój przedsiębiorczości oraz Razem Program. Regionalnego prac nad programem dotyczącym
udzielania pomocy dla instytucji otoczenia biznesu,
projekt
Rozporządzenia
Ministra
Rozwoju
Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu
w ramach regionalnych programów operacyjnych
przestał obowiązywać. Wobec powyŜszego,
poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia
biznesu zostało uznane przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego za nie objęte pomocą
publiczną, co oznacza, iŜ w poddziałaniu tym nie
wystąpi budŜet państwa. W związku z brakiem
pomocy publicznej w powyŜszym poddziałaniu nie
wystąpią równieŜ środki prywatne, które szacowane
są wyłącznie dla poddziałań, w ramach których
składane projekty będą objęte pomocą publiczną.
Dodatkowo, w otrzymanym
6
projekcie Kontraktu
L.p.
Lokalizacja w dokumencie
Wprowadzona zmiana
Podstawa / uzasadnienie
wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego, w
art. 5 ust. 2 wskazano, iŜ Minister zobowiązuje się
do przekazania na realizację Regionalnego
Programu Operacyjnego „innych środków z
budŜetu państwa, przeznaczonych na realizację
projektów objętych pomocą publiczną – do
wysokości 31 452 914 EUR”. Kwota ta nie
uwzględnia
kwoty
budŜetu
państwa
dla
poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia
biznesu. Kwota budŜetu państwa w wysokości 4
210 592,86 EUR, wynikająca z opisywanej róŜnicy,
została uznana jako wkład krajowy (nie związany
z pomocą publiczną) na realizację Regionalnego
Programu Operacyjnego.
17.
Załącznik nr 3
Tabela wskaźników produktu i
rezultatu na poziomie działań
i poddziałań RPO WO 20072013
18.
Załącznik nr 5
Kryteria wyboru projektów
(wyboru finansowanych operacji)
w ramach RPO WO 2007-2013
Zlikwidowano
wskaźnik
nr
3
Dodatkowo Konsekwencja pkt. Nr 16 tj. zmiany w tabeli
wprowadzone inwestycje dla Poddziałania 1.1.1
finansowej, której wynikiem była likwidacja
środków prywatnych w Poddziałaniu 1.1.1
1. W kryteriach formalnych – uniwersalnych dodano
nowe kryterium dotyczące zgodności projektu z
linią demarkacyjną.
1. Zgodnie z Zgodnie z pismem Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego (DKS/II/079/KZ/1/08 z
11 stycznia 2008 r.)
2. Zaktualizowano kryteria merytoryczne I i II
stopnia w ramach następujących działań /
poddziałań:
2. Zgodnie z decyzją podjętą przez Komitet
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013
na III posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2008 r.
− 1.1.1 – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu;
− 1.3.1 – Wsparcie sektora B + R oraz
7
L.p.
Lokalizacja w dokumencie
Wprowadzona zmiana
Podstawa / uzasadnienie
innowacji na rzecz przedsiębiorstw;
− 1.4.2 – Usługi turystyczne i rekreacyjno –
sportowe świadczone przez sektor publiczny;
− 3.1.1 – Drogi regionalne (w zakresie
projektów dot. zakupu sprzętu i środków
transportu na rzecz ochrony szlaków
komunikacyjnych przed zagroŜeniami i
skutkami katastrof drogowych);
− 3.1.2 – Drogi lokalne;
− 3.2 – Transport publiczny (w zakresie
projektów dot. transportu miejskiego);
− 4.1 – Infrastruktura wodno – ściekowa i
gospodarka odpadami (w zakresie projektów
dot. gospodarki odpadami);
− 6.2
–
Zagospodarowanie
terenów
zdegradowanych.
3. Uzupełniono kryteria wyboru projektów o
kryteria formalne i merytoryczne I stopnia dla
zadań ujętych w ramach Osi 7 Pomoc
techniczna.
19.
Załącznik nr 6
Lista wydatków
kwalifikowalnych w ramach
działań i poddziałań RPO WO
2007- 2013 - wytyczne
1. Do wydatków związanych z realizacją projektu
wprowadzono „prace mające wpływ na
zwiększenie
efektywności
energetycznej
obiektu (do wysokości 60 % kosztów robót
budowlanych)”. W dz./poddz.: 1.3.2, 5.1.1, 5.3,
6.2 uwzględniono całe powyŜsze sformułowanie,
natomiast w dz./poddz.: 1.4.1, 1.4.2, 5.1.2, 5.2.1,
6.1, gdzie przedmiotowe prace zostały ujęte,
8
1. Konsekwencja dopisania dodatkowego kryterium
dla projektów zawierających roboty budowlane, tj.
ilość zaoszczędzonej energii / koszt kwalifikowany
inwestycji
L.p.
Lokalizacja w dokumencie
Wprowadzona zmiana
Podstawa / uzasadnienie
uzupełniono dotychczasowe zapisy jedynie o treść
w nawiasie.
2. W tabeli dot. działania 4.4 Ochrona
2. W nawiązaniu do pisma z Departamentu
bioróŜnorodności Opolszczyzny w pkt. 2)
Ochrony
Środowiska
UMWO
o
sygn.
Wydatki związane z realizacją projektu
DOŚ.V.AT.0725-11/08 z dn. 24.01.08 r.
wprowadzono następujące rodzaje wydatków:
- zakup nieruchomości niezabudowanej zgodnie
z pkt. 12 niniejszych Wytycznych,
- prace związane z zagospodarowaniem terenu,
- koszty informacji i promocji projektu
integralnie związane z realizacją inwestycji.
20.
Załącznik nr 8
Komplementarność i demarkacja
RPO WO 2007-2013 z innymi
programami wdraŜanymi w
latach 2007-2013 (Linia
demarkacyjna)
Zweryfikowano zapisy dotyczące działań w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na podstawie aktualnej wersji
Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IŚ.
Zmiana zapisów w nowej wersji Szczegółowego
opisu osi priorytetowych PO IŚ – dokument
zatwierdzony
przez
Ministra
Rozwoju
Regionalnego w dniu 25 stycznia 2008 r.
Ponadto RZFS wprowadził do dokumentu nie wymienione w powyŜszej tabeli autopoprawki, np.: poprawiono literówki, uaktualniono nazwy
wytycznych, uaktualniono status prawny dokumentów (wytycznych, rozporządzeń).
Opracowanie:
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opole, 1 lutego 2008 r.
9

Podobne dokumenty