36 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

36 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Warszawa, dnia 12 maja 2014 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na usługę transportu wyposażenia kwater służbowych
nr sprawy: 36/ZP/14 Bruksela
Wybór oferty firmy:
SPRL ABBELOOS-SOCQUET BVBA Rue Bonaventure 27-29, 1090 Jette,
Uzasadnienie
Oferta firmy zawiera najkorzystniejszą ofertę cenową spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy,
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu jedynym
kryterium oceny ofert była cena.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego Wykonawcy
Streszczenie oceny i porównania ofert
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Nr
oferty
Liczba pkt
w kryterium
cena 100 %
Razem pkt
1
S.A. STOCK-IMPORT N.V.
Peperstraat 13
1785 Mechelen
721,37
721,37
2
DEMENAGEMENT VICTOR ET FILS,
Bloesemlaan 4,
3360 Korbeek – Lo Bierbeek
695,62
695,62
3
SPRL ABBELOOS-SOCQUET BVBA
Rue Bonaventure 27-29,
1090 Jette,
800,00
800,00
4
ACTION LIFT S.P.R.L.,
G. van Campenhoutstraat 33,
1780 Wemmel
774,76
774,76
Nr sprawy: 36/ZP/14 Bruksela
1

Podobne dokumenty