Ankieta - mieszkańcy

Komentarze

Transkrypt

Ankieta - mieszkańcy
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PERLEJEWO
ANKIETA DLA MIESZKAŃCA
Prosimy o zaznaczanie właściwej dla Państwa odpowiedzi (możliwy wybór wielokrotny) krzyżykiem „x”
w kratce obok lub uzupełnienie danych opisowych. W razie pomyłki, prosimy zakreślić błędną odpowiedź
kółkiem i ponownie wstawić „x” we właściwym miejscu.
Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę posłużą opracowaniu Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Perlejewo. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do
oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane
publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Wypełnioną ankietę prosimy wysłać lub przekazać do Urzędu Gminy w Perlejewie najpóźniej
do 22 grudnia 2014 r.
Urząd Gminy w Perlejewie
17-322 Perlejewo
W razie pytań prosimy o kontakt:
Urząd Gminy w Perlejewie
e-mail: [email protected]
tel. 85 657 85 15
Wykonawca: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne
i Gospodarcze Sp. z o.o.
Magdalena Wigda
e-mail: [email protected]
tel./fax. (85) 744 44 60
LOKALIZACJA
Adres
Rodzaj zabudowy
Cel wykorzystania
budynku
…………………………………………………….
…………………………………………………….
 wolnostojący
 bliźniak
 mieszkanie w budynku wielorodzinnym
 mieszkalny
 mieszkalno-usługowy
Obręb
…………………………………..
Nr działki
………………………………….
 zagrodowy
 szeregowy
 usługowy
 gospodarczy
DANE INFORMACYJNE
Rok budowy
Ogrzewana powierzchnia użytkowa [m2]
Rodzaj okien
Ocieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie dachu/stropodachu
System ogrzewania budynku
………………………………………..
……………………………………….
 do 12 lat
 drewniane
 PCV
 powyżej 12 lat
 TAK
 TAK
 ogrzewanie indywidualne kocioł w
 inne, ………………...
 NIE
 NIE
 centralne ogrzewanie (kotłownia w
pomieszczeniu + grzejniki
budynku)
 piece kaflowe
 inne, jakie? .....................................
 ogrzewanie elektryczne
Typ wykorzystywanego paliwa do
 węgiel
 drewno
 olej opałowy
przygotowania posiłków
 gaz z butli
 en. elektryczna
 inny, jaki?……….
1z4|Strona
CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ CIEPŁA (KOTŁA) (możliwy wybór wielokrotny)
Rodzaj
Moc
[kW]
Wiek
[lata]
Ilość
[szt.]
Charakter wykorzystania ciepła
 kocioł węglowy
 ogrzewanie pomieszczeń
 ciepła woda użytkowa
 kocioł na ekogroszek
 ogrzewanie pomieszczeń
 ciepła woda użytkowa
 kocioł gazowy
 ogrzewanie pomieszczeń
 ciepła woda użytkowa
 kocioł olejowy
 ogrzewanie pomieszczeń
 ciepła woda użytkowa
 kocioł na drewno
 ogrzewanie pomieszczeń
 ciepła woda użytkowa
 ogrzewanie elektryczne
 ogrzewanie pomieszczeń
 ciepła woda użytkowa
 pompa ciepła
 ogrzewanie pomieszczeń
 ciepła woda użytkowa
 inne źródło,
jakie?...................
 ogrzewanie pomieszczeń
 ciepła woda użytkowa
TRANSPORT (POJAZDY I MASZYNY Z SILNIKIEM SPALINOWYM)
Pojazdy używane w gospodarstwie
 osobowy, ….…. szt.
 dostawczy, ……….szt.
 ciągnik rolniczy,….....
…..szt.
domowym
(możliwy wybór wielokrotny)
Łączne zużycie
paliwa
Na cele transportowe
Na cele rolnicze
 inne maszyny
 motocykl, …….…..szt.
 inny, jaki?…………….
rolnicze,…………...szt.
[Benzyna – litr/rok]
[olej napędowy – litr/rok]
[gaz – litry/rok]
……………………
[Benzyna – litr/rok]
..………………………
[olej napędowy – litr/rok]
………………………
[gaz – litry/rok]
……………………
..………………………
………………………
ROCZNE ZUŻYCIE PALIW I ENERGII – dane za pełny rok 2013
Zużycie energii elektr.
……………………
kWh/rok
Zużycie węgla
……………………
3
Zużycie gazu ziemnego
Zużycie oleju opałowego
Zużycie gazu LPG
(do ogrzewania
pomieszczeń + gaz z butli1)
m /rok
……………………
m3/rok
……………………
m3/rok
……………………
*zaznaczyć właściwą jednostkę
1
litrów na jedną osobę w
ciągu doby.
PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
Wymiana okien
Ocieplenie ścian/dachu
Ocieplenie stropu

……………………
Zużycie innego paliwa,
jakiego?
użytkowej od 30 do 100
butli jest około 5,3 m3 gazu.
……………………
Zużycie ciepłej wody
użytkowej 2
średnio, w zależności od
standardu, zużycie ciepłej wody
Średnio w 11-kilogramowej
mp/rok /
Zużycie drewna (biomasy)
2
ton/rok
……………………
ton/rok*
m3/rok
………
2
obliczenia:
dla 4-osobowej rodziny przy
standardowym zużyciu wody
60 l/os na dobę Qc.w.u. = 60 x
4 x 365 = 87600 l =87,6 m3/rok
wykonano,
w
ciągu planowane, w ciągu nie widzę potrzeby
ostatnich 12 lat
 wykonano,
w
najbliższych 5 lat
ciągu planowane, w ciągu nie widzę potrzeby
ostatnich 12 lat
 wykonano,
w
najbliższych 5 lat
ciągu planowane, w ciągu nie widzę potrzeby
ostatnich 12 lat
najbliższych 5 lat
2z4|Strona
Planuję wymianę źródła ciepła na:
 ekogroszek
 gazowe
 elektryczne
 olejowe
 biomasowe
 pompa ciepła
 NIE PLANUJĘ
Planuję zastosować do dogrzewania ciepłej
 pompę ciepła
 dogrzanie elektryczne
 inne, ………………
 NIE PLANUJĘ
 kolektory słoneczne
wody użytkowej
(możliwy wybór wielokrotny)
Czy eksploatują Państwo odnawialne źródła energii?
 TAK
 NIE
Jeśli tak, to jakie i do jakich celów wykorzystywana jest
wytwarzana energia z OZE?
Rodzaj ……………………………………………………..
Cel wykorzystywania ……………………………………..
Czy są Państwo zainteresowani udziałem w działaniach gminy Perlejewo na rzecz redukcji CO 2, poprzez np. wymianę
źródeł ciepła na niskoemisyjne?
 TAK
Jeśli „tak” jaki max. wkład własny mógłby być wniesiony
30 %
 50 %
70 %
 NIE
 inny (jaki?)……………………………………
Czy posiadają Państwo tereny leśne?
 TAK
 NIE
Łączna powierzchnia użytków leśnych w hektarach
……………………...
Czy posiadają Państwo gospodarstwo rolne?
 TAK *
 NIE
jeśli TAK, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
Łączna powierzchnia gruntów rolnych w hektarach
…………………………...
Łączna powierzchnia użytków zielonych w hektarach
.…..……………………...
Powierzchnia gruntów pod zasiewy zbóż, rzepaku, rzepiku, roślin energetycznych?
..….……………………...
Orientacyjna, roczna ilość nadwyżek słomy w tonach/rok 3
.…..……………………...
Łączna liczba dużych zwierząt DJP np. bydło, trzoda chlewna, konie, drób
3
Waga kostki słomy o
wymiarach:
60/40/30cm -10 kg
120/70/210 – 230 kg
4
…………………………...
3
Waga beli słomy o średnicy:
0,90 m i wysokości 0,90m – 120 kg
1,20 m i wysokości 1,20 m – 220 kg
1,50 m i wysokości 1,50m – 300 kg
3z4|Strona
4
WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI
PRZELICZENIOWE INWENTARZA (DJP)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
*)
Rodzaj zwierząt
Ogiery, klacze, wałachy
Małe konie: hucuły, koniki
polskie, kuce
Źrebaki powyżej 2 lat
Źrebaki od 1 roku do 2 lat
Źrebaki od 1/2 do 1 roku
Źrebięta do 1/2 roku
Buhaje
Krowy
Jałówki cielne
Jałówki powyżej 1 roku
Jałówki od 1/2 do 1 roku
Cielęta do 1/2 roku
Kozy
Jelenie
Daniele
Knury
Maciory
Warchlaki od 2 do 4
miesięcy
Prosięta do 2 miesięcy
Współczynnik
przeliczania
sztuk
rzeczywistych
na DJP
1,2
0,6
Lp.
Rodzaj zwierząt
Współczynnik
przeliczania sztuk
rzeczywistych na
DJP
21
22
Tryki powyżej 1 i 1/2 roku
Owce powyżej 1 i 1/2 roku
0,12
0,1
1
0,8
0,5
0,3
1,4
1
1
0,8
0,3
0,15
0,15
0,29
0,12
0,4
0,35
0,07
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Jagnięta do 3 i 1/2 miesiąca
Jarlaki tryczki
Jarlaki maciory
Lisy, jenoty
Norki, tchórze
Nutrie
Szynszyle
Kury, kaczki
Gęsi
Indyki
Strusie
Perlice
Przepiórki
Gołębie
Psy
Króliki
0,05
0,08
0,1
0,025
0,0025
0,007
0,001
0,004
0,008
0,024
0,2
0,003
0,0003
0,002
0,05
0,007
0,02
39
Inne zwierzęta o łącznej masie 500
kg, z wyłączeniem ryb
1*)
20
Tuczniki
0,14
Ze wskazanej wartości należy również korzystać, ustalając DJP dla piskląt drobiu.
Uwagi lub spostrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………………….........................................................
.............................................................................................................................................................................................................…
…………………………………………..
(Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę)
………………………………………….
(nr telefonu)
…………………………………………..
(podpis osoby wypełniającej ankietę)
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby wdrażania i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Perlejewo" zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami)
Dziękujemy za współpracę
4z4|Strona

Podobne dokumenty