Regulamin konkursu " Piękno natury"

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu " Piękno natury"
Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” we współpracy
z Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach ogłasza konkurs plastyczny
o tematyce ekologicznej pod hasłem „Piękno natury”.
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy
Ełk
Regulamin Konkursu
Cele konkursu:
1. Kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności
za najbliższe otoczenie.
2. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody.
3. Uwrażliwienie na piękno krajobrazu naturalnego najbliższej okolicy.
4. Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.
5. Stworzenie uczniom możliwości ekspresji artystycznej i prezentacji własnych dokonań
twórczych.
6. Promocja walorów przyrodniczych gminy Ełk.
7. Zachęcenie do wykonywania prac plastyczno-manualnych, jako alternatywnej formy
spędzania wolnego czasu.
8. Zwrócenie uwagi na możliwość twórczego wykorzystania odpadów powstających
w gospodarstwie domowym, nadanie nowego wymiaru pojęciu powtórnego
wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni i zdolności manualnych
i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci.
Tematyka konkursu:
1. Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej: „Co żyje w trawie, w lesie lub w sadzie”
– celem konkursu jest ukazanie świata zwierząt i roślin bliskiego otoczenia.
Są stworzenia, które żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze je zauważamy. Mają
różne kształty, barwy i zwyczaje. Zachęcamy do bacznych obserwacji, poszukiwań,
uważnego rozglądania się…
I. Szczegółowe zagadnienia konkursowe:
a. format pracy: A4
b. technika: rysunek kredkami zwykłymi lub akwarelowymi
II. Warunki uczestnictwa:
a. Oczekujemy prac wykonanych samodzielnie przez dzieci.
b. Dzieło rysunkowe powinno być wynikiem pogłębionej wiedzy na zadany
temat (w trakcie pracy nauczyciel odwołuje się do wiedzy i wcześniejszej
obserwacji oraz poszerza wiedzę dziecka, zwraca uwagę na piękno
przyrody uwzględniając zmiany w świecie roślin i zwierząt następujące
jesienią w najbliższej okolicy).
c. Oceniane będzie bogactwo wyobrażeń na zadany temat zawarte w pracy
plastycznej interpretowane przez dziecko w sposób charakterystyczny dla
twórczości tego okresu.
d. praca musi być zaopatrzona w metryczkę zawierającą dane uczestnika.
2. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej: „Barwy jesieni w mojej okolicy” –
celem konkursu jest ukazanie piękna krajobrazu w najbliższej okolicy.
I. Szczegółowe zagadnienia konkursowe:
a.
format pracy: A3
b.
3.
Technika: technika malarska (farby plakatowe, akwarelowe, tempery lub
akryle)
II. Warunki uczestnictwa:
a. Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne przez dziecko.
b. Praca powinna ukazywać piękno najbliższej okolicy w jesiennej szacie.
Dzieło malarskie lub rysunkowe powinno być wynikiem obserwacji
przyrody (w trakcie pracy nauczyciel odwołuje się do wiedzy
i wcześniejszej obserwacji oraz poszerza wiedzę dziecka, zwraca uwagę
na piękno przyrody uwzględniając zmiany
następujące jesienią
w najbliższej okolicy). Oceniana będzie znajomość najbliższego otocznia
(jakiegoś wybranego fragmentu przyrody) oczywiście w stopniu
dostosowanym do wieku dziecka. Ujęcie tematu może być szerokie lub
w skali makro. Przy ocenianiu będzie brana pod uwagę wartość
poznawcza pracy świadcząca o wnikliwej obserwacji oraz wiedzy
dziecka na temat zjawisk przyrody jak również wartości estetyczne
będące wynikiem wrażliwości na kształty i barwy.
c. Uczestnik może wykonać na konkurs jedną pracę.
d. Praca musi być zaopatrzona w metryczkę zawierającą dane uczestnika.
Dla uczniów gimnazjum: „Nowe życie znanych rzeczy” – tematem konkursu jest
wykonanie przedmiotu z surowców wtórnych.
I. Szczegółowe zagadnienia konkursowe:
a. Tematem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej o wielkości
umownej do 30 cm x 30 cm x 30 cm, w której zastosowano surowce
wtórne.
b. Prace powinny być wykonane w sposób trwały, poprzez połączenie
ze sobą różnych elementów (karton, papier, gazety, butelki i pojemniki
plastikowe lub szklane, tkaniny, itp.) za pomocą kleju, drutu, taśmy lub
nici krawieckich.
c. W razie potrzeby praca może być pomalowana, w częściach lub w całości.
II. Warunki uczestnictwa:
a. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie, uczestnik może wykonać na
konkurs jedną pracę, nie wymagamy autorskich pomysłów
b. Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia, wskazany jest
nadzór osób dorosłych w przypadku wykonywania czynności szczególnie
trudnych.
c. Oceniana będzie estetyka wykonania oraz stopień zagospodarowanie
surowców wtórnych. Wartości użytkowe i oryginalny pomysł będą
dodatkowym atutem. Ponadto ocenie podlegać będzie nakład pracy oraz
pomysłowość techniczna.
d. Praca musi być zaopatrzona w metryczkę zawierającą dane uczestnika.
Terminy:
1. Prace należy nadsyłać (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście
do dnia 22 listopada 2014 r. do Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach,
ul. Kajki 10/3 lub do Filii Centrum Kultury w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Małeckich 30
w godzinach pracy obu placówek
2. Podsumowanie konkursu i przyznanie nagród nastąpi do dnia 06 grudnia 2014 r.
3. Informacje o przyznanych nagrodach będą dostępne na stronie internetowej CKGE
a nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
Nagrody:
1. Przewidujemy nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac w każdej z trzech
kategorii wiekowych. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
2. Zdjęcia najlepszych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej CKGE z/s
w Stradunach
Inne:
1. Stowarzyszenie nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie
prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych
praw autorskich twórców prac.
2. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Bogumiła Bajbak.
3. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 87-619-66-66 (wtorek,
sobota godz. 13-20), 87-621-26-50 (piątek godz.14-19), 531-395-898.
WZÓR METRYCZKI
(należy przykleić na odwrocie pracy)
DANE AUTORA PRACY
IMIĘ
NAZWISKO
KLASA
DANE SZKOŁY/PLACÓWKI OSWIATOWEJ
NAZWA SZKOŁY
ULICA/NUMER
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ
DANE NAUCZYCIELA/OPIEKUNA PRAWNEGO
IMIĘ I NAZWISKO
TEL. KONTAKTOWY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
…………………………………………………
podpis opiekuna prawnego