Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach

Komentarze

Transkrypt

Reguły instalacji skryptów audytowych w odtwarzaczach
Reguły instalacji skryptów
audytowych w odtwarzaczach stream
Dokument przygotowany na potrzeby audytu wyników w badaniu Megapanel
PBI/Gemius
ul. Postępu 18 B, budynek Orion, IX piętro, 02-676 Warszawa, tel. (0 22) 378 30 50, fax. (0 22) 379 78 65
Spis treści
Zawartość
I.
Wstęp............................................................................................................................................... 2
II.
Zasady ogólne .................................................................................................................................. 2
III.
Zasady związane z kategoryzacją materiałów ............................................................................. 6
IV.
Dodatkowa możliwość oskryptowania na potrzeby raportów dla KRRiT.................................... 8
Załącznik 1: Kodowanie SARG w usłudze Gemius Stream (wer. skryptu 6) ............................................ 8
Załącznik 2: Opisy kategorii materiałów stream i reguły kategoryzacji .................................................. 9
Strona 1
Gemius © 2013
www.gemius.com
I.
Wstęp
W celu użycia danych pochodzących z badania gemiusStream w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius
konieczne jest oskryptowanie przez wydawcę playera zgodnie z określonymi regułami, zapewniającymi
poprawność zbieranych danych oraz dostarczanie wszystkich, wymaganych do prezentacji wyników,
dodatkowych informacji. Niniejszy dokument określa zasady takiego oskryptowania.
II.
Zasady ogólne
1. Do raportowanego „czasu oglądania” materiału audio lub wideo ma być wliczany tylko czas odtwarzania
samej treści (kontentu) a nie czas reklam towarzyszących temu materiałowi (przed lub w trakcie). Pierwszy hit
powinien być wysyłany dopiero przy rozpoczęciu odtwarzania kontentu (materiałów niereklamowych) a nie już
przy rozpoczęciu odtwarzania reklamy przed materiałem (pre-roll). W momencie rozpoczęcia odtwarzania
reklamy w trakcie materiału (mid-roll) powinna być wysyłana pauza i wznowienie odtwarzania materiału
powinno być wysyłane dopiero po zakończeniu bloku reklamowego. W przypadku odtwarzania radia wydawca
powinien dążyć do tego, aby player nadawał oznaczenia pozwalające na oddzielenie czasu reklam od czasu
kontentu.
2. Wysyłane dane muszą być zgodne z prawdą, niedozwolone są próby zawyżania czasu, liczby views lub
jakiegokolwiek innego wskaźnika. W czasie odtwarzania jednego materiału może być zliczony tylko jeden
views.
3. W przypadku aplikacji odtwarzających streaming wraz z poszczególnymi akcjami (hitami) w polu userAgent
powinna być wysyłana informacja o rodzaju urządzenia i systemie na którym działa aplikacja (np. wersja
systemu operacyjnego, oznaczenie modelu urządzenia mobilnego lub innego urządzenia - np. oznaczenie „settop-box” wraz z nazwą operatora tego urządzenia np. telewizji kablowej lub model telewizora itp.). W
przypadku aplikacji działających na PC pod systemem Windows dodatkowo powinna być wysyłana informacja
pobrana
z
rejestru
Windows,
znajdująca
się
pod
kluczem
HKEY_CURRENT_USER\Software\NetPanel\UserAgent. W przypadku braku tego wpisu w rejestrze - nie ma
potrzeby doklejania go do pola userAgent. Aplikacja każdorazowo powinna sprawdzić obecność tego wpisu.
Punkt ten dotyczy tylko aplikacji (np. mobilnych lub desktopowych) - nie dotyczy to playerów odtwarzających
streaming na stronach WWW.
4. W przypadku pomiaru materiałów nadawanych w trybie "live", czyli takich, w których użytkownik nie ma
wpływu na kolejność słuchanych utworów i nie ma możliwości powrotu do tego miejsca materiału, w którym
nastąpiło zatrzymanie odtwarzania, parametr TOTALTIME musi być równy „-1”. W przypadku takich
materiałów wyjątkowo jako kolejne odtworzenie (views) uznane powinno być również wznowienie
odtwarzania po wcześniejszym naciśnięciu przycisku "stop" (lub "pause", jeśli ma takie same funkcje jak
klawisz "stop").
5. Poza oznaczeniem kategorii tematyczno – funkcjonalnej (patrz punkt III. niniejszego dokumentu) dla
każdego materiału mają być przekazywane firmie badawczej dodatkowo następujące informacje:
a. Tytuł materiału, tytuł serii materiału oraz nazwa licencjonodawcy lub posiadacza majątkowych praw
autorskich do danego materiału od którego wydawca uzyskał prawa publikacji danego materiału.
Strona 2 Gemius © 2013
www.gemius.com
Informacje te mają być udostępniane firmie badawczej dla każdego kolejnego miesiąca w pliku
tekstowym określającym te cechy dla każdego materiału wyemitowanego (choćby raz) w danym
miesiącu przez danego wydawcę na playerach oskryptowanych gemiusStream. Plik powinien być
umieszczany przez wydawcę zawsze pod tym samym adresem w sieci do 5 dnia miesiąca następującego
po zakończeniu danego miesiąca. Nazwa pliku powinna zawsze być zbudowana według schematu
„RRRR.MM_nazwa_wydawcy.txt” gdzie „nazwa_wydawcy” powinna być zamieniana na odpowiednią
nazwę firmy. Czyli np. plik za kwiecień powinien być mieć nazwę 2013.04_nazwa_wydawcy.txt i
powinien zostać udostępniony firmie badawczej do 5.05.2013.
Plik taki musi mieć stałą strukturę – każda linijka dotyczyć ma jednego identyfikatora materiału i w
polach oddzielnych średnikami mają znajdować się kolejno:
- identyfikator materiału (taki sam jak wysyłany z hitami streamowymi).
- identyfikator publicznej kategorii (Parametr GA z tabeli w punkcie III niniejszego dokumentu)
- nazwa wydawcy
- nazwa brandu
- tytuł materiału
- tytuł serii materiału
- całkowita długość materiału w sekundach (dla materiałów na żywo („live”) = -1)
- nazwa licencjonodawcy lub posiadacza majątkowych praw autorskich do danego materiału od którego
wydawca uzyskał prawa publikacji danego materiału.
Przykład jednej linijki z takiego pliku: 9766674;32;TVP; tvp.pl/vod;odc.510;na-dobre-i-na-zle;2940;TVP
Jeżeli wydawca chciałby przysyłać te dane w innym formacie to prosimy o kontakt z firmą badawczą w
celu sprawdzenia czy dany format jest dla nas akceptowalny.
Jeżeli wydawca nie uzyskał praw do emisji (np. w przypadku materiałów publikowanych przez samych
internautów) to pole to pozostaje puste. Jeżeli w trakcie audytu poprawności kategoryzacji
dokonywanego przez firmę badawczą zostaną wykryte w kategoriach innych niż „user generated
content” materiały bez wypełnionego tego pola to może to być podstawa do przeniesienia danego
materiału do kategorii „user generated content” (w audio lub wideo).
Firma badawcza, w celu zapewnienia jakości zbieranych danych i przejrzystości wyników badania, ma
prawo opublikować dane zawarte w powyżej opisanym pliku tekstowym.
b. Informacja o sposobie odtwarzania materiału:
Wyróżniamy trzy typy sposobów odtwarzania materiałów:

gdy materiał jest w danym momencie ściągany i równocześnie odtwarzany na
bieżąco (streamingowo) poprzez Internet. Za takie odtwarzanie uznajemy również
odtwarzanie materiałów w systemie progressive download. Taki sposób odtwarzania nie musi
być specjalnie oznaczany.

gdy odtwarzany materiał został wcześniej ściągnięty w całości (przed rozpoczęciem
odtwarzania, niezależnie od tego ile czasu minęło od ściągnięcia) poprzez player/aplikację
wydawcy ze zbioru materiałów wydawcy i jest teraz odtwarzany z dysku użytkownika (tzw.
time shift wieving). Powinno to być oznaczone przez przesłanie w AdditionalPackage
parametru o nazwie „T” i wartości „y” czyli przesłanie oznaczenia „T=y”. Zalecamy, aby w
Strona 3 Gemius © 2013
www.gemius.com
przypadku braku połączenia z Internetem w czasie takiego odtwarzania aplikacja odtwarzająca
stream wysłała zarejestrowane w tym czasie zdarzenia później – gdy połączenie z internetem
będzie już aktywne.

gdy odtwarzany materiał jest materiałem obcym, odtwarzanym z dysku użytkownika,
uzyskanym przez użytkownika w inny sposób niż przez użycie playera/aplikacji wydawcy, ale
odtwarzanym przez player wydawcy (niektóre playery mają funkcję odtwarzania dowolnych
materiałów). Powinno to być oznaczone przez nadanie takiemu materiałowi (w polu
materialIdentifier) specjalnego identyfikatora będącego napisem „local_file_id”.
c. Informacja o brandzie
Brand to:
a) w przypadku aplikacji - aplikacja danego wydawcy ale o innej nazwie, prezentująca inne treści (np. Ipla i
Muzo).
b) w przypadku witryn – player obrandowany tym samym logo, lub player, który prezentuje treści spójne
tematycznie bądź funkcjonalnie. np. tvnplayer i tvn24 .
Ponieważ w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius materiały danego wydawcy mają być dzielone na
poszczególne brandy (marki) a dopiero potem na kategorie tematyczno-funkcjonalne, więc w celu określenia
brandu konieczne jest wysyłanie do firmy badawczej wraz z każdym hitem identyfikatora brandu.
Identyfikator brandu w formie liczby z przedziału 1-999 ma być przekazywany do firmy badawczej za pomocą
pierwszej części (do kropki) parametru GA w polu AdditionalPackage. Parametr GA zawierać ma dwie
informacje oddzielone od siebie kropką: identyfikator brandu a po kropce identyfikator kategorii tematycznofunkcjonalnej (patrz punkt III. niniejszego dokumentu). Pole to będzie więc wyglądać np. tak: GA=2.34 gdzie 2
to identyfikator brandu a 34 to identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej . Jeżeli wydawca umieści w
parametrze GA tylko jedną liczbę to będzie ona uznana za identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej.
Każdy wydawca jest zobowiązany poinformować firmę badawczą o tym jakie nazwy brandów chce wyróżniać
na poszczególnych swoich kontach gemiusStream oraz do jakiego brandu mają być przypisywane materiały w
przypadku których identyfikator brandu nie został przesłany w parametrze GA. Nazwa brandu musi być zgodna
z nazwą właściciela playera albo marki lub domeny będącej własnością tego wydawcy. Informacja o brandach
danego wydawcy na poszczególnych kontach powinna być przesłana do firmy badawczej mailowo na adres
[email protected] w formie tabeli. Format takiej tabeli powinien być zgodny z poniższym przykładem:
Nazwa konta gemiusStream
Identyfikator brandu
część parametru GA)
Gsm_przykladowe_1
1
Ipla
Gsm_przykladowe_1
2
Muzo
Gsm_przykladowe_1
3
tvnplayer
Gsm_przykladowe_1
Brak identyfikatora w hicie na Ipla
koncie Gsm_przykladowe_1
Gsm_przykladowe_2
3
Strona 4 Gemius © 2013
(pierwsza Nazwa brandu odpowiadająca
danemu identyfikatorowi
tvnplayer
www.gemius.com
Gsm_przykladowe_2
4
tvn24
Gsm_przykladowe_2
Brak identyfikatora w hicie na TVN
koncie Gsm_przykladowe_2
Identyfikator brandu danego wydawcy musi zawsze oznaczać jedną, unikalną, stałą w ramach danego miesiąca
badanego nazwę brandu. Nie jest możliwe nadanie innego znaczenia danemu identyfikatorowi w trakcie
trwania miesiąca. O zmianach jakie wydawca chce wprowadzić w liczbie i nazwach brandów firma badawcza
musi zostać poinformowana do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca badanego. W
przypadku przesłania informacji później firma badawcza ma prawo wprowadzić wnioskowaną zmianę w
kolejnym (a nie najbliższym) pliku wyników badania.
Decyzja o grupowaniu swoich materiałów w poszczególne brandy oraz określenie jakie będą nazwy tych
brandów należy do wydawcy. Jeżeli wydawca nie będzie chciał wyróżniać brandów w swoim drzewku to
wszystkie materiały zostaną umieszczone w jednym folderze brandu o nazwie określonej przez wydawcę dla
materiałów nieskategoryzowanych pod względem brandu na danym koncie gemiusStream a w przypadku
braku określenia takiego domyślnego brandu przez wydawcę - o nazwie takiej samej jak nazwa całego
wydawcy (playera).
6. Poszczególne parametry przesyłane w polach CustomPackage i AdditionalPackage muszą być oddzielone od
siebie średnikami.
Przykład sargu zawierającego wiele pól w CustomPackage i additionalPackage:
v=6|1,2|1|10|CAT=a;TYP=b|GA=2.34;T=y|0|0;0;0!f
7. Zarówno kategoryzacja publiczna jak i dodatkowe informacje mają być kodowane w sargu z zachowaniem
jego odpowiedniej struktury i zasad opisanych w załączniku 1 do niniejszego dokumentu.
8. W wynikach Megapanelu pokazywane będą podzielone na brandy i tematyki wyniki dla całych „playerów”
czyli wydawców, bez dzielenia ich dodatkowo na domeny pod którymi treści są odtwarzane lub platformy
używane do tego celu. Ten sam materiał odtwarzany na każdej platformie, pod każdą domeną i pod każdym
brandem powinien mieć nadawany ten sam identyfikator materiału (materialIdentifier). Identyfikator
materiału (materialIdentifier) musi być unikalny – oznaczający zawsze ten sam materiał.
9. Jeżeli wydawca umieści w parametrze GA tylko jedną liczbę to będzie ona uznana za identyfikator kategorii
tematyczno – funkcjonalnej.
10. Dane dotyczące materiałów danego wydawcy dla których nie został przesłany do firmy identyfikator
kategorii tematyczno-funkcjonalnej będą umieszczane w automatycznie utworzonej kategorii o nazwie
„nieskategoryzowane”.
11. Parametr o nazwie GA może być użyty tylko w celu przekazania identyfikatora brandu oraz identyfikatora
kategorii tematyczno - funkcjonalnej.
12. Jeżeli wydawca ma oskryptowane reklamy i są one traktowane jako oddzielne materiały to hity dotyczące
reklam powinny być oznaczone parametrem GA=99 w polu AdditionalPackage w celu odróżnienia ich od
innych materiałów.
Strona 5 Gemius © 2013
www.gemius.com
III.

Zasady związane z kategoryzacją materiałów
Publiczna kategoryzacja tematyczno-funkcjonalna materiałów (służąca do prezentacji w wynikach
badania Megapanel PBI/Gemius) ma być przekazywana do firmy badawczej za pomocą drugiej części
(po kropce) parametru GA w polu AdditionalPackage. Parametr GA zawierać ma dwie informacje
oddzielone od siebie kropką: identyfikator brandu (o którym pisaliśmy wcześniej) i po kropce właśnie
identyfikator kategorii. Pole to będzie więc wyglądać np. tak: GA=2.34 gdzie 2 to identyfikator brandu
a 34 to identyfikator kategorii. Jeżeli wydawca umieści w parametrze GA tylko jedną liczbę (a nie
dwie) to będzie ona uznana właśnie za identyfikator kategorii tematyczno-funkcjonalnej.

Każdy materiał odtwarzany w playerze powinien być skategoryzowany do odpowiedniej kategorii
publicznej. Ten sam materiał zawsze musi być przypisany do tej samej kategorii.

Materiały muszą być kategoryzowane zgodnie z opisami kategorii stanowiącymi załącznik 2 do
niniejszego dokumentu i z zachowaniem szczegółowych reguł przypisywania do kategorii opisanych w
tym załączniku.

Materiałowi może być przypisana tylko jedna kategoria.

Kategoryzacja materiałów powinna być wykonywania w sposób spójny i konsekwentny (np. jeżeli dany
serial uznajemy za komediowy to wszystkie jego odcinki kategoryzujemy tak samo a nie każdy odcinek
przypisujemy do innej kategorii z zależności od treści odcinka).
Informacja o kategorii w parametrze GA w polu AdditionalPackage ma być nadawana na podstawie przypisania
materiału do odpowiedniej kategorii z poniższej tabeli:
Rodzaj
Audio
Strona 6 Gemius © 2013
Kategoria
Radio
Podcast redakcyjny
Podkategoria
Serwis informacyjny
Biznes, finanse, prawo
Polityka
Sport
Humor
Muzyka
Kultura i sztuka
Technologie
Społeczeństwo
Historia
Kulinaria
Nauka i edukacja
Motoryzacja
Dla dzieci
Zdrowie i uroda
Religia
Podróże
Pozostałe
www.gemius.com
Druga część parametru GA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Podcast User Generated Content
Inne
Rodzaj
Kategoria
Rodzaj
Film
Serial
Informacje i publicystyka
Wideo
Sport
Rozrywka i Kultura
Styl życia/poradniki
Strona 7 Gemius © 2013
20
21
Podkategoria
Druga część parametru GA
Komedia
Dramat/Obyczajowy
Filmy grozy
Akcja
Dokument
Familijny
Fantasy/Sci-fi
Pozostałe
Serial internetowy
Komedia
Obyczajowy
Seriale grozy
Akcja
Dokument
Paradokument
Familijny
Fantasy/Sci-fi
Reality
Pozostałe
Informacje
Publicystyka
Biznes, finanse, prawo
Pogoda
Pozostałe
Sporty zimowe
Piłka nożna
Siatkówka
Koszykówka
Sporty motorowe
Sporty walki
Pozostałe
Plotki i życie gwiazd
Humor
Talk show
Talent show
Gry
Muzyka
Kultura i sztuka
Pozostałe
Podróże
Kulinaria
Motoryzacja
Technologie
Budownictwo i wnętrza
Zdrowie i medycyna
Hobby
Religijne
Moda i uroda
Dom, rodzina
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
www.gemius.com
Dla dzieci
Nauka i edukacja
Pozostałe
Bajki pełnometrażowe
Bajki odcinkowe
Pozostałe materiały dziecięce
User Generated Content
Erotyka
Pozostałe
IV.
71
72
73
74
75
76
77
78
Dodatkowa możliwość oskryptowania na potrzeby raportów dla KRRiT
Klienci zainteresowani zakupem dodatkowych (niezależnych od wyników badania Megapanel PBI/Gemius)
raportów dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mogą zgłosić się do firmy badawczej w celu uzyskania
informacji w jaki sposób te dodatkowe dane powinny być przesyłane.
Załącznik 1: Kodowanie SARG w usłudze Gemius Stream (wer. skryptu 6)
Podstawowe instrukcje implementacji stream są dostępne na stronie http://files.stream.gemius.com
Login i hasło do powyższej strony są udostępniane wszystkim klientom, którzy są zainteresowani
implementacją gemiusStream na swoich stronach. W tym celu prosimy o kontakt na [email protected]
Niniejszy dokument jedynie doprecyzowuje prawidłową gramatykę pola sarg.
Legenda:
 Wielkimi literami oznaczone są nazwy produkcji
 INTEGER – liczba naturalna
 TEXT – alfanumeryczny ciąg znaków, bez znaków zastrzeżonych: "|", "*", "\n", "\t", "\r", ";", "=", "/", "#"
 % - alternatywa produkcji
x
 {} atrybut opcjonalny z liczbą powtórzeń nie większa niż x
 null – pusty ciąg znaków
SARG => VERSION | TREEID | MATERIALIDENTIFIER | TOTALTIME | CUSTOMPACKAGE | ADDITIONALPACKAGE | DURATION | ACTIONS
Strona 8 Gemius © 2013
www.gemius.com
VERSION => v=6
4
TREEID => INTEGER{,INTEGER}
MATERIALIDENTIFIER => TEXT[64B]
TOTALTIME => -1 % INTEGER (nie większy niż 43200)
5
CUSTOMPACKAGE => PARAM {;PARAM}
PARAM => NAME=VALUE
NAME => TEXT[16B]
VALUE => TEXT[64B]
ADDITIONALPACKAGE => null % GA=GA_VALUE % GA=GA_VALUE ;T=y
.
GA_VALUE => BRAND_ID CATEGORY_ID
BRAND_ID => NUMBER (od 1 do 999)
CATEGORY_ID => NUMBER (od 1 do 999)
DURATION => INTEGER (nie większy niż 43200)
ACTIONS => FIRST_ACTION % PARTIAL_STREAM % STREAM % STREAMS
FIRST_ACTION => 0;0;0!f
PARTIAL_STREAM => 0;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION#VIEW_ID
STREAM => ACTION_OFFSET;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION^BEG_ACTION$END_ACTION
STREAMS => LAST_PARTIAL | FULL_STREAMS | FIRST_PARTIAL
LAST_PARTIAL => null % 0;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION#VIEW_ID$END_ACTION
FIRST_PARTIAL => ACTION_OFFSET;MATERIAL_OFFSET;ACTION_DURATION#VIEW_ID^p
FULL_STREAMS => null % STREAM % STREAM | FULL_STREAMS
BEG_ACTION => p
END_ACTION => p % r % s % b % q % c
VIEW_ID => INTEGER
Załącznik 2: Opisy kategorii materiałów stream i reguły kategoryzacji
Niniejszy załącznik zawiera opisy kategorii tematycznych zaproponowanych jako kategoryzacja wyjściowa dla
materiałów wideo i audio.
I.
Materiały Wideo
Treści przedstawione w formie materiałów wideo, umieszczone na witrynie internetowej lub w aplikacji
internetowej, przesyłane do komputera użytkownika i odtwarzane w czasie rzeczywistym. Ze względu na
tematykę i formę materiałów zostały wyszczególnione następujące kategorie:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Film
Serial
Informacje i publicystyka
Sport
Rozrywka i Kultura
Styl życia/poradniki
Dla dzieci
User Generated Content
Erotyka
Pozostałe
Ogólne zasady kategoryzacji.
Strona 9 Gemius © 2013
www.gemius.com
Kategoryzacja materiałów wideo odbywa się na podstawie opisanej niżej hierarchii kategoryzacji (kolejności
kroków podejmowanych przy kategoryzacji materiałów), jak również treści i funkcji danego materiału wideo.
Jeżeli materiału wideo nie można zaklasyfikować do żadnej z kategorii, wtedy dopiero zostaje przydzielony do
kategorii „Pozostałe”.
1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy wydawca, u którego są zamieszczone materiały posiada
aktualną licencję do danych treści wideo lub czy materiał wideo jest stworzony przez użytkowników
„nieinstytucjonalnych” (treści prywatne, amatorskie).
Jeżeli wydawca posiada aktualną licencję to materiały wideo są kategoryzowane na podstawie
tematyki i funkcji danego materiału. Jeżeli wydawca nie posiada aktualnej licencji to powinien tym
treściom nadać kategorię „User Generated Content”, niezależnie od tematyki danego materiału.
Dotyczy to zarówno treści prywatnych, amatorskich, jak też treści, tworzonych przez zawodowych
dziennikarzy, nadawców czy producentów ale do których wydawca nie posiada aktualnych praw/
licencji do ich publikowania.
2. Następnie należy sprawdzić czy materiał wideo ze względu na tematykę zalicza się do którejś z
poniższych kategorii:
 Erotyka
 Dla dzieci
3. W następnej kolejności materiały powinny być sprawdzane czy ze względu na formę nie należą do
kategorii:
 Film
 Serial
4. Jeżeli materiał wideo nie spełniał wcześniejszych kryteriów, to jest kategoryzowany ze względu na
tematykę na jednej z następujących kategorii:
 Informacje i publicystyka
 Sport
 Rozrywka i Kultura
 Styl życia/poradniki
A. Film
Materiał wideo o dowolnej długości, w tym również film dokumentalny lub animowany. Film jako dzieło
techniki kinematograficznej jest przeniesieniem scenariusza na obraz filmowy. Ze względu na gatunki filmowe,
kategoria „Film” została podzielona na następujące odrębne podkategorie:








Komedia, w tym komedie romantyczne
Dramat/Obyczajowy, w tym romanse, filmy oparte na faktach, melodramaty
Film grozy, w tym thriller, horror
Akcja, w tym film sensacyjny, kryminalny, wojenny, western
Dokument, w tym film paradokumentalny, historyczny, biograficzny, przyrodniczy
Familijny, w tym film przygodowy
Fantasy/Sci-fi, w tym baśnie
Pozostałe
Musicale i filmy muzyczne nie są przypisane do jednej konkretnej podkategorii, bo ze względu na gatunek
mogą trafić do „Komedii”, np. „Mamma Mia”, „Dramatu”, np. „Les Miserables” czy „Filmu grozy”, np.
„Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street”.
Strona 10 Gemius © 2013
www.gemius.com
W kategorii tej są umieszczane tylko całe filmy. Materiały wideo o tematyce filmowej, nie będące samym
filmem, m.in. zwiastuny filmów, „extended preview”, promo, teaser, „sneak peak”, wybrane lub wycięte sceny
umieszczamy w kategorii „kultura i rozrywka/pozostałe”. Wywiady z aktorami i relacje z planu filmowego
kategoryzujemy do „Kultura i rozrywka/plotki i życie gwiazd”.
„Kinomaniak”), relacje z gali, premier i
Programy o tematyce filmowej (np.
konkursów filmowych zaliczamy do kategorii „Kultura i
rozrywka/kultura i sztuka”.
B. Serial
Materiał wideo składający się z więcej niż jednego odcinka. Podobnie jak film, serial jest przeniesieniem
scenariusza na obraz wideo. Jednak w odróżnieniu od filmu, fabuła serialu jest podzielona na więcej niż jeden
osobny materiał filmowy. Kategoria nie obejmuje seriali dla dzieci - znajdują się one w osobnej kategorii. Ze
względu na gatunek serialu, kategoria Serial została podzielona na następujące odrębne kategorie:











Serial internetowy
Komedia
Obyczajowy, w tym telenowele
Seriale grozy (thriller, horror)
Akcja, w tym serial sensacyjny, kryminalny, wojenny, western
Dokument, w tym serial historyczny, biograficzny, przyrodniczy
Paradokument
Familijny, w tym serial przygodowy
Fantasy/Sci-fi
Reality
Pozostałe
Materiały wideo o tematyce dotyczącej seriali, nie będące samym seriali, m.in. zwiastuny seriali, „extended
preview”, promo, teaser, „sneak peak”, wybrane sceny kategoryzujemy do „kultura i rozrywka/pozostałe”.
Wywiady z aktorami i relacje z planu serialu kategoryzujemy do „Kultura i rozrywka/plotki i życie gwiazd”.
W tej kategorii znajdują się też „seriale internetowe”. Ta kategoria została wyodrębniona ze względu na to, że
istnienie tej kategorii promuje całe medium jakim jest internet. Pomimo więc, że serial internetowy może być
zarówno komediowy jak i kryminalny, w przypadku kategoryzacji seriali, wydawca najpierw powinien
sprawdzić: „czy serial x jest to serial wyprodukowany na potrzeby internetu”, jeśli tak, nadać mu kategorię
„serial internetowy”, jeśli nie – dopiero wówczas klasyfikować wg tematyki.
Serial internetowy - produkcja wideo o charakterze cyklicznym, której cechą jest wyraźna fabuła (story line)
oraz postacie aktorów lub animowane odtwarzające konkretne role w oparciu o scenariusz. Cechą serialu
internetowego jest m.in. interakcja z użytkownikami, którzy pośrednio za pomocą dostępnych funkcjonalności
(fora, fanpejdże, czaty itp.) - biorą udział w procesie tworzenia fabuły. Premierowe odcinki pojawiają się
zawsze (lub tylko) w Internecie.
Serial paradokumentalny - serial opowiadający różne historie dotyczące problemów patologii życia
codziennego. Wszystkie historie, napisane przez scenarzystów, są symulowane na prawdziwe, przez aktorówamatorów, wyłonionych podczas castingów. Serial nie posiada ścisłego scenariusza - każdy aktor dowolnie
interpretuje sytuacje i odgrywa narzucone problemy wg własnych upodobań. Widz jest postawiony przed
subiektywnymi opiniami bohaterów pozytywnych i negatywnych. Częścią serialu jest symulowany wywiad z
każdym z nich. Nie są tu zaliczane typowe reality show np. „Big brother”
Strona 11 Gemius © 2013
www.gemius.com
Reality - programy, których z reguły występują osoby wcześniej niezwiązane zawodowo z telewizją. Osoby te w
założeniu mają zachowywać się „naturalnie” przed kamerą w sztucznie zaaranżowanej, niekiedy ekstremalnej,
sytuacji. Wiele z programów ma postać konkursu. Istotą programu jest postawienie widza w roli
„podglądacza”. Przykładem takiego programu jest „Big Brother”.
C. Informacje i publicystyka
Materiały wideo o charakterze informacyjnym, dotyczące tematów związanych z gospodarką, polityką,
przedstawiające aktualności z kraju i ze świata, jak również programy o tematyce biznesowej oraz ich
fragmenty. Zaliczane tu są również krótkie informacyjne materiały wideo. Do tej kategorii nie są zaliczane
wiadomości sportowe ani kulturalne i rozrywkowe. Ze względu na tematykę, w tej kategorii zostały
wyszczególnione następujące podkategorie:





Informacje – programy informacyjne (oraz ich fragmenty) przedstawiające codzienne aktualności i
bieżące wydarzenia z kraju i ze świata, w tym również regionalne programy informacyjne bez względu
na długość materiału. Umieszczane w tej kategorii mają być też wszystkie wideo ilustrujące newsy oraz
wypowiedzi polityków i publicystów, konferencje prasowe i briefingi, relacje na żywo i transmisje
informacyjne oraz ich fragmenty a także telewizje informacyjne online np. streaming wideo tvn24.pl
Publicystyka – programy publicystyczne i ich fragmenty. Programy i reportaże społeczne oraz
interwencyjne np. Sprawa dla reportera i ich fragmenty.
Biznes, finanse, prawo – programy (i ich fragmenty) przedstawiające informacje ze świata biznesu,
aktualności gospodarcze, informacje i notowania giełdowe, materiały wideo dotyczące różnych gałęzi
prawa - bez względu na ich długość. Do tej podkategorii będą zaliczone również programy dotyczące
branży rolno – spożywczej, np. „Agrobiznes” także telewizje biznesowe online np. streaming wideo
tvncnbc.pl
Pogoda – prognozy pogody oraz ich fragmenty, jak również programy, w których gośćmi programu są
specjaliści z dziedziny meteorologii czy hydrologii.
Pozostałe - materiały wideo o charakterze informacyjnym niepasujące do żadnej z wymienionych
powyżej podkategorii. Będą tu zaliczane m.in. programy informacyjne dotyczące ekologii czy ochrony
środowiska.
D. Sport
Materiały wideo poświęcone dyscyplinom sportowym, sportowcom oraz wydarzeniom sportowym. Kategoria
skupia transmisje, skróty meczów (lub nawet wideo pojedynczych akcji) oraz spotkań sportowych, informacje
sportowe, wywiady ze sportowcami, jak również programy (i ich fragmenty) i dyskusje poświęcone sprawom
dotyczącym sportu, np. dopingu czy obiektów sportowych. W kategorii zostały wyszczególnione niektóre
dyscypliny sportowe:


Sporty zimowe – materiały wideo dotyczące narciarstwa, snowboardu, skoków narciarskich i innych
dyscyplin rozgrywanych w okresie zimowym. Zaliczane są tu również relacje ze spotkań rozgrywanych
w porze letniej niektórych zimowych dyscyplin, np. letnie mistrzostwa w skokach narciarskich. Do tej
podkategorii zaliczane są również relacje z zimowych igrzysk olimpijskich i innych wydarzeń
sportowych poświęconych zimowym sportom oraz ich fragmenty.
Piłka nożna – materiały wideo dotyczące wyłącznie piłki nożnej: transmisje meczów , relacje z
mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, wywiady z piłkarzami, informacje sportowe o piłce nożnej,
jak również dotyczące kibiców i polskiego związku piłki nożnej oraz fragmenty tych programów.
Strona 12 Gemius © 2013
www.gemius.com





Siatkówka – materiały wideo dotyczące wyłącznie piłki siatkowej, zarówno halowej jak i plażowej oraz
ich fragmenty.
Koszykówka – materiały wideo dotyczące koszykówki oraz ich fragmenty.
Sporty motorowe – materiały wideo dotyczące wyłącznie wyścigów i rajdów samochodowych, żużla i
innych sportów motorowych oraz ich fragmenty.
Sporty walki – materiały wideo dotyczące wyłącznie sportów walki, m.in. boksu, judo, zapasów, jak
również szermierka i inne sporty oparte na walce z bronią oraz ich fragmenty.
Pozostałe – materiały wideo dotyczące niewymienionych powyżej dyscyplin, jak również materiały
wideo skupiające uwagę na więcej niż jednej dyscyplinie sportowej, np. ogólne wiadomości sportowe.
E. Rozrywka i Kultura
Materiały wideo o charakterze rozrywkowym, humorystycznym, jak również przedstawiające treści dotyczące
sztuki, literatury i ogólnie pojętej kultury oraz ich fragmenty. Kategoria zawiera także programy informacyjne
dotyczące jednego lub wielu obszarów tej kategorii, np. kultury czy życia gwiazd. Wchodzi tu też streaming live
całych programów. Materiały wideo dotyczące rozrywki dla dzieci znajdują się w osobnej kategorii „Dla
dzieci”. Zapowiedzi poszczególnych programów mające na celu zachęcenie do ich obejrzenia umieszczane
powinny być w podkategorii „Pozostałe”. Ze względu na tematykę, w tej kategorii zostały wyszczególnione
następujące podkategorie:

Plotki i życie gwiazd – programy rozrywkowe i ich fragmenty oraz materiały wideo przedstawiające
życie znanych osób, plotki i wiadomości ze świata show-biznesu. Do tej kategorii będą zaliczane
wywiady z aktorami, muzykami, gwiazdami telewizyjnymi i celebrytami oraz relacje z planu filmowego
i serialowego. Nie są tu jednak zaliczane zwiastuny filmów i seriali.





Humor – programy i ich fragmenty oraz materiały wideo o charakterze humorystycznych i
satyrycznym, występy i skecze kabaretowe oraz parodie różnych materiałów wideo.
Talk show – programy w których gospodarz programu prowadzi dyskusje z zaproszonymi uczestnikami
na określone tematy oraz fragmenty tego typu programów. Do tej podkategorii zaliczane są wszystkie
programy typu talk show, również poruszające tematy niezwiązane bezpośrednio z kulturą i rozrywką,
z wyłączeniem programów publicystycznych, które znajdują się w kategorii „Informacje i publicystyka |
Publicystyka”.
Talent show – programy rozrywkowe, w którym uczestnicy programu rywalizują ze sobą w opisanym
przez regulamin programu talencie (np. śpiew, taniec, gotowanie lub dowolny występ) i są poddawani
ocenie przez jury programu oraz fragmenty takich programów (np. poszczególne występy). Konkursy
piękności nie są zaliczane do tej podkategorii.
Gry – recenzje gier w postaci materiałów wideo, transmisje z rozrywek gier umysłowych (m.in. szachy,
warcaby, brydż), transmisje z turniejów gier komputerowych, jak również programy i dyskusje na
tematy dotyczące gier oraz ich fragmenty. Własne nagrania graczy powinny znaleźć się w kategorii
User Generated Content.
Muzyka – teledyski, koncerty w tym streaming live koncertów, informacje muzyczne, relacje z
konkursów muzycznych (relacje z konkursów muzyki poważnej będą zaliczane do kategorii „Kultura i
sztuka”), wywiady z wykonawcami oraz fragmenty takich materiałów video. Jednak plotki i newsy z
życia gwiazd muzyki będą zawarte w kategorii „Plotki i życie gwiazd”. Filmy muzyczne i musicale będą
umieszczane w kategorii „Film”. Własne nagrania powinny znaleźć się w kategorii User Generated
Content.
Strona 13 Gemius © 2013
www.gemius.com


Kultura i sztuka – materiały wideo poświęcone tematyce kulturalnej, m.in. teatralne przedstawienia
telewizyjne, programy o literaturze i sztuce, magazyny kulturalne, informacje na temat imprez i
wydarzeń kulturalnych oraz ich fragmenty. Zaliczamy tu też programy o tematyce filmowej (np.
„Kinomaniak”) oraz relacje z gali, premier i konkursów filmowych.
Pozostałe – materiały wideo o charakterze rozrywkowym niepasujące do żadnej lub pasujący do
więcej niż jednej z wymienionych powyżej podkategorii. Do tej kategorii będą zaliczane zwiastuny
filmów i seriali, „extended preview”, promo, teaser, „sneak peak”, wybrane lub wycięte sceny.
Umieszczane tu są też zapowiedzi poszczególnych programów mające na celu zachęcenie do ich
obejrzenia.
F. Styl życia/poradniki
Materiały wideo nie będące filmami i serialami, ani materiałami pasującymi do kategorii: „rozrywka i kultura”,
„sport” i „informacje i publicystyka”. Są tworzone w profesjonalny sposób (nie pasują do kategorii „User
Generated Content”). Mają charakter poradnikowy, edukacyjny lub pogłębiający wiedzę z danej dziedziny.
Umieszczane tu są również fragmenty programów o tym charakterze. Zapowiedzi poszczególnych programów
mające na celu zachęcenie do ich obejrzenia umieszczane powinny być w podkategorii „Pozostałe”. Ze
względu na tematykę wyróżniamy następujące podkategorie:










Podróże – programy podróżnicze, ukazujące reportaże z różnych zakątków świata, programy
przedstawiające ciekawe miejsca, które warto zobaczyć i zwiedzić oraz fragmenty tych programów.
Materiały wideo poświęcone podróżom i turystyce.
Kulinaria – programy kulinarne i ich fragmenty, materiały wideo przedstawiające przepisy kulinarne,
recenzje restauracji i porady związane z gotowaniem. Programy rozrywkowe, w których zawodnicy
rywalizują w gotowaniu potraw będą znajdować się kategorii „Rozrywka i Kultura/Talent show”.
Motoryzacja – programy motoryzacyjne i ich fragmenty, materiały wideo ukazujące nowe modele
samochodów, nowe rozwiązania technologiczne, testy z jazd, informacje na temat najnowszych
trendów w dziedzinie motoryzacji, porady dla kierowców na temat eksploatacji i techniki jazdy,
reportaże z targów motoryzacyjnych.
Technologie – programy i materiały wideo ukazujące zaawansowane rozwiązania technologiczne,
nowoczesnej komunikacji, nowości ze świata technologii oraz ich fragmenty. Materiały wideo
ukazujące testy i porównujące urządzenia elektroniczne.
Budownictwo i wnętrza – programy i materiały wideo na temat urządzania wnętrz, budowy domu,
śledzące bieżące trendy w budownictwie i wnętrzarstwie oraz fragmenty tych programów.
Zdrowie i medycyna – programy i materiały wideo poruszające tematy o zdrowiu i żywieniu, ukazujące
najnowsze nowinki i dokonania w medycynie oraz ich fragmenty.
Hobby – programy i materiały wideo adresowane do grupy odbiorców o określonym hobby, np.
poradniki dla wędkarzy, miłośników zwierząt czy osób zajmujących się fotografią oraz ich fragmenty.
Religijne – programy i materiały wideo (i ich fragmenty) o charakterze religijnym, transmisje Mszy
Świętej, programy o tematyce duchowej, lekcje religii, wypowiedzi duchownych. Programy religijne dla
dzieci, np. „Ziarno” należą do kategorii „Dla dzieci/Pozostałe materiały dziecięce”.
Moda i uroda – programy i materiały wideo zawierające porady związane ze stylem ubierania się,
kosmetykami, makijażem i fryzurami oraz ich fragmenty. Materiały wideo śledzące bieżące trendy w
modzie i makijażu, relacje z pokazów mody.
Dom, rodzina – programy (i ich fragmenty) i materiały wideo poruszające tematykę opieki nad
dzieckiem, wychowania dzieci, ale także porady związane ze sprzątaniem i organizacją zadań
domowych, w tym budżetu domowego.
Strona 14 Gemius © 2013
www.gemius.com


Nauka i edukacja - programy i magazyny popularnonaukowe (i ich fragmenty) oraz materiały wideo
przedstawiające różne zagadnienia i ciekawostki z tematyki naukowej. Do tej kategorii zaliczane są
również materiały edukacyjne i szkoleniowe. Programy edukacyjne dla dzieci umieszczane są w
kategorii „Dla dzieci/Pozostałe materiały dziecięce”.
Pozostałe – materiały wideo z kategorii „styl życia/poradniki” niepasujące do żadnej lub pasujące do
więcej niż jednej z wymienionych powyżej podkategorii.
G. Dla dzieci
Materiały wideo przeznaczone dla dzieci i młodzieży, niepasujące do kategorii User Generated Content. Do tej
kategorii będą zaliczane zarówno programy rozrywkowe, filmy i seriale dla dzieci, jak również programy
edukacyjne i popularnonaukowe skierowane dla młodszych widzów. W tej kategorii zostały wyszczególnione
następujące podkategorie:



Bajki pełnometrażowe – pełnometrażowe produkcje animowane przeznaczone dla dzieci. W tej
kategorii będą umieszczane wszystkie pełnometrażone filmy dla dzieci, w których postacie filmowe nie
są grane przez prawdziwych aktorów, tylko tworzone w sposób rysunkowy lub jako animacja
komputerowa. Filmy pełnometrażowe dla dzieci, które łączą grę aktorską i animację komputerową,
będą zaliczane do kategorii „Film/Familijny”. Do tej kategorii również nie będą zaliczane animowane
filmy pełnometrażowe nieprzeznaczone dla dzieci.
Bajki odcinkowe – odcinkowe produkcje animowane przeznaczone dla dzieci. Do tej kategorii zaliczane
będą wszystkie bajki, kreskówki, jak również anime, których treści są przeznaczone dla dzieci i
młodzieży. Do tej kategorii nie są zaliczane odcinkowe seriale animowane skierowane dla dorosłych,
np. „South Park” czy „Włatcy móch”.
Pozostałe materiały dziecięce – materiały wideo, niebędące filmem, których tematyka pasuje do
kategorii dziecięcej. Do tej kategorii będą zaliczane seriale przeznaczone dla dzieci (bez bajek i
kreskówek), np. Hannah Montana, jak również programy religijne (np. „Ziarno”), programy
rozrywkowe czy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Filmy pełnometrażowe dla dzieci będą zaliczane do
kategorii „Film/Familijny”.
H. Erotyka
Materiały wideo zawierające treści o charakterze erotycznym, m.in. filmy i seriale erotyczne. Wywołanie
podniecenia seksualnego lub prezentacja zachowań erotycznych jest głównym celem tych materiałów.
II.
Materiały Audio
Treści przedstawione w formie materiałów audio, umieszczone na witrynie internetowej lub w aplikacji
internetowej, przesyłane do komputera użytkownika i odtwarzane w czasie rzeczywistym. Ze względu na
formę materiałów zostały wyszczególnione następujące kategorie:
Rodzaj
Kategoria
Podkategoria
Radio
Audio
Podcast redakcyjny
Strona 15 Gemius © 2013
Opis
Radiowe kanały on-line
Serwis
informacyjny
Biznes, finanse,
prawo
Wiadomości lokalne, ogólnopolskie i ze świata, prognoza pogody
Materiały o charakterze ekonomicznym i prawnym, komentarze
giełdowe, analizy finansowe
Polityka
Rozmowy z politykami, komentarze polityczne
Sport
Informacje i magazyny sportowe, relacje z wydarzeń sportowych,
www.gemius.com
wywiady ze sportowcami
Humor
Muzyka
Kultura i sztuka
Technologie
Audycje satyryczne, kabarety
Koncerty, autorskie sety dj-skie, relazje z wydarzeń muzycznych,
utwory/klipy muzyczne
Film, teatr, muzea, galerie - informacje i relacje z wydarzeń
kulturalnych, audycje o kulturze i sztuce
Audycje przedstawiające zagadnienia ze świata technologii,
najnowsze gadżety, nowinki techniczne
Społeczeństwo
Styl życia, moda, sprawy społeczne, plotki i życie gwiazd, hobby
Historia
Materiały dotyczące historii ludzi i społeczeństw, wspomnienia i
relacje z wydarzeń historycznych
Kulinaria
Audycje związane z kuchnią i gotowaniem
Nauka i
edukacja
Materiały edukacyjne i popularnonaukowe (z wyjątkiem
historycznych, które idą do "Historia")
Motoryzacja
Audycje motoryzacyjne, poradniki i recenzje motoryzacyjne
Dla dzieci
Bajki, piosenki dla dziaci, audycje i inne materiały skierowane do
dzieci
Zdrowie i uroda
Materiały o zdrowiu, pielęgnacji ciała, poradniki medyczne
Religia
Materiały o charakterze religijnym
Podróże
Audycje podróżnicze, relacje z podróży, poradniki i przewodniki
turystyczne, audioguid'y
Pozostałe
Materiały nie pasujące do powyższych kategorii m.in.. Audiobooki
Podcast User Generated
Content
Materiał generowany przez użytkowników
Inne
Materiały nie będące radiem ani podcastem
Strona 16 Gemius © 2013
www.gemius.com

Podobne dokumenty