GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA

Komentarze

Transkrypt

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Dla zadania o nazwie:
Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr postępowania ZZ/322/17/2016
Zawartość SIWZ:
Postanowienia SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Str. 1-20
Str. 21-23
Str. 24
Załącznik nr 3
Str. 25
Załącznik nr 4
Str. 26
Załącznik nr 5
Str. 27-28
Załącznik nr 6
Str. 29
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Str. 30
Str. 31
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Str. 32-37
Str. 38-46
ROZDZIAŁ I ÷ XXVI
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu
Wykaz usług dla celów oceny spełniania warunku
dot. posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykaz
osób,
które
będą
uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych
Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.
Dodatkowy wykaz wykonanych/wykonywanych
usług dla celów oceny oferty w kryterium
doświadczenie Wykonawcy w organizacji regat
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Specyfikacja zawiera 46 stron.
Zatwierdzona przez:
.…….. …………………………….
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
1
POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ROZDZIAŁ I.
ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
NIP 6340128788, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00zł,
wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038 614, http://www.gpw.katowice.pl
zwane dalej „Zamawiającym”
ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164) zwaną
w dalszej części „ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje
się przepisy wspomnianej ustawy.
ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym
pracowników Spółki.
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Założenia główne:
miejsce imprezy:
Zbiornik Wodny 43 - 230 Goczałkowice Zdrój, ul. Jeziorna 86,
termin:
18 czerwca 2016 r.,
czas trwania:
godz. 8.00 do godz. 22.00,
ilość uczestników imprezy: max. 990 osób.
ilość załóg regatowych dla, których Wykonawca zapewni łodzie: 27
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
I. Cateringu i obsługi gastronomicznej,
II. Zaplecza technicznego i logistycznego oraz osób niezbędnych do wykonania zamówienia
(w tym zapewnienia kompleksowej obsługi imprezy),
III. Opieki medycznej i straży pożarnej,
IV. Części artystycznej imprezy.
oraz do zorganizowania i przeprowadzenia zawodów regatowych i spełnienia pozostałych
wymagań Zamawiającego zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
2
ROZDZIAŁ IV.
INFORMACJA
NA
TEMAT
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych.
2. Oferty częściowe jako sprzeczne z treścią SIWZ zostaną odrzucone.
ROZDZIAŁ V.
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
ROZDZIAŁ VI.
INFORMACJA
NA
TEMAT
ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
PRZEWIDYWANYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust.1 p.6 ustawy.
ROZDZIAŁ VII.
MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ VIII.
INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ IX.
INFORMACJA
W
W POSTĘPOWANIU
SPRAWIE
ZWROTU
KOSZTÓW
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
(za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust.4 ustawy).
ROZDZIAŁ X.
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW
ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania
jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta będzie
spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania
ich
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
3
b)
c)
d)
e)
f)
g)
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo
ustanowione
do
reprezentowania
Wykonawcy/ów
ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. Pełnomocnictwo to może wynikać z dokumentu pod taką samą nazwą
albo z umowy podmiotów składających wspólną ofertę.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców
lub pełnomocnika);
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w p.1.1., 1.2.
oraz w p. 6.3.
Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty
wymienione w rozdz. XII p. 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2 oraz w 6.4. SIWZ.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w p.3 rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć
łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu
wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. Zamawiający dopuszcza również
złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą
występującym jako Pełnomocnik pozostałych.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi
wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego
imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 1
– formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać
zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”
lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza
nie wypełniony (puste pole) Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami
własnymi, bez udziału podwykonawców.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga oprócz
wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy,
podania nazwy (firmy) tego podwykonawcy.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ XI.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 18 czerwca 2016r.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
4
ROZDZIAŁ XII.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH
I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
WYKONAWCY
1.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:
1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1
ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust.1 p.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
z art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
2.1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
– nie dotyczy.
2.2.
posiadania wiedzy i doświadczenia
2.2.1.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje
w sposób należyty:
a) co najmniej 1 usługę organizacji regat żeglarskich jachtów
o wartości minimum 40.000,00 zł brutto;
b) co najmniej 1 usługę organizacji imprezy plenerowej typu:
spotkanie integracyjne, piknik, festyn, itp. dla co najmniej 500 osób
o wartości minimum 40.000,00 zł brutto.
W celu wykazania spełniania warunków opisanych w lit. a) i lit. b)
powyżej, Wykonawca może wykazać jedną usługę obejmującą
organizację regat wraz z organizacją imprezy plenerowej
dla co najmniej 500 osób o wartości minimum 80.000,00 zł brutto.
W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usługi,
Wykonawca zobowiązany jest podać, na jaką wartość usługa została
wykonana do momentu wystawienia dowodu, o którym mowa
w p. 2.2.2. poniżej. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny
spełniania warunku.
2.2.2.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym
mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
5
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem
nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi
w przedmiocie, wartości i liczbie niezbędnej do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej w p.2.2.1.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych
usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Uwaga 1: W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa
w pkt 2.2.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej.
2.3.
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
2.3.1.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował:
a) co najmniej 3 osobami (bosmanami) z uprawnieniami sternika
motorowodnego lub stermotorzysty żeglugi śródlądowej;
b) co
najmniej
1
sędzią
głównym
z
uprawnieniami
do sędziowania minimum klasy II regat żeglarskich;
c) co najmniej 1 sędzią pomocniczym z uprawnieniami
do sędziowania minimum klasy II regat żeglarskich;
d) co najmniej 1 konferansjerem posiadającym doświadczenie
w prowadzeniu minimum 3 imprez kulturalnych, rozrywkowych,
wydarzeń
artystycznych,
pikników,
festynów
spotkań
integracyjnych, itp., dla widowni nie mniejszej niż 300 osób;
e) co najmniej 2 animatorami dla dzieci, tj. osobami posiadającymi
doświadczenie w opiece nad dziećmi podczas co najmniej 2 imprez
plenerowych, z udziałem co najmniej 30 dzieci.
2.3.2.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez tę samą osobę w/opisanych
funkcji.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym
mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
6
i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodne
z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Doświadczenie ww. osób może zostać wykazane w odrębnym
załączniku (np. CV).
2.4.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
2.4.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje/będzie dysponował:
a) co najmniej 27 łodziami typu OMEGA klasy standard;
b) co najmniej 1 statkiem komisyjnym (łódź motorowa,
sześcioosobowa o mocy minimum 100KM);
c) sceną z zadaszeniem o minimalnych wymiarach: szerokość 12m,
głębokość 8m, wysokość od ziemi 1-1,2m; posiadającą z prawej
oraz lewej strony schody z poręczami.
2.4.2.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym
mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
– zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.
2.5.
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowego
w/w warunku.
sposobu
oceny
spełniania
3.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w p.2.1. do 2.4., oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy
złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne
z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
4.
W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w p.2.2÷2.4. (opis sposobu
dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem notarialnie.
4.1. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie
z art. 26 ust.2b ustawy odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.2. Jeżeli
Wykonawca,
wykazując
spełnianie
warunków,
opisanych
w p.2.2÷2.4.niniejszego rozdziału SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych powyżej w p.4 (zgodnie z art.26 ust.2b ustawy),
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
7
4.3.
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów
dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Żądanie dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca nie udowodni
w wystarczający sposób dysponowania zasobami innego podmiotu niezbędnymi
do należytego wykonania zamówienia.
5.
Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez
Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w p.1. pp.1.2 –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w p.5.1. powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w p. 5.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
przed notariuszem.
5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.
Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
6.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia
i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych
zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
6.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy
dołączyć w oryginale bądź uwierzytelnionej notarialnie kopii.
6.3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –
zgodnie z załącznikiem nr 7 SIWZ.
6.4. Dodatkowy wykaz wykonanych/wykonywanych usług dla celów oceny oferty
w kryterium doświadczenie Wykonawcy – zgodny z Załącznikiem nr 8 do
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
8
6.5.
6.6.
SIWZ wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Informacja dot. występu „Gwiazdy wieczoru” – na formularzu oferty,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Informacja dot. odwróconego obowiązku podatkowego (wyłącznie jeżeli
dotyczy) zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
UWAGA 2:
Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia
także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane
według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki
nr 1÷8 do SIWZ).
UWAGA 3:
W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania
warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu
jej przeliczenia stosowany będzie:
o średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
UWAGA 4:
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń
i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie
0 –1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”). Nie spełnienie chociażby
jednego z postawionych warunków udziału spowoduje Wykluczenie
Wykonawcy z postępowania.
ROZDZIAŁ XIII.
INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem
p.2. niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek
przekazywać wyłącznie na piśmie lub faksem (adres Zamawiającego oraz nr faksu
podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ) z dopiskiem:
„Wydział Zamówień Publicznych.”
2.
W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust.3 ustawy, oświadczenia,
dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej
formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.
3.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić
fakt otrzymania korespondencji.
4.
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej
http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php
dane
dotyczące złożonych ofert: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
Wykonawcy, którego oferta została otwarta, a także informacje dotyczące ceny
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji jakości oraz warunków
płatności zawartych w ofercie, wraz z informacją o kwocie, jaka została podana
bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
9
5.
Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania
Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym
adresem: http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.
ROZDZIAŁ XIV.
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH
SIWZ
1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego terminu składania
ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
4.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści
ją na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana.
5.
Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
6.
Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym
adresem: http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.
7.
Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści
SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem
internetowym.
ROZDZIAŁ XV.
OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami,
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:
Wydział Zamówień Publicznych: Magdalena Palka: tel. 32 6038649, fax 32 6038634.
ROZDZIAŁ XVI.
1.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wys. 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy
złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
2.1.1. pieniądzu,
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
10
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 p.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U.2014r.poz.1804 j.t.).
3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert, określonym
w Rozdziale XX SIWZ p. 1.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:
PKO Bank Polski nr 96 1020 2498 0000 8502 0429 6521 z dopiskiem „Wadium
Nr postępowania ZZ/322/17/2016”.
UWAGA 5:
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy,
gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób,
aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty
(np. w koszulce, co pozwoli na oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych
dokumentów).
6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązanie Gwaranta
do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu kwoty wadium na pierwsze
pisemne żądanie stwierdzające, że:
a)
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 p.3 ustawy,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej,
b)
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
•
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
•
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
•
zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
p.11 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ.
8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium zgodnie z zapisem p.7. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
11
rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a)
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 p.5, lub informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 p.3, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
b)
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
•
•
•
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ.
Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2.
Do oferty należy dołączyć:
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ, tj.
wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdz. XII SIWZ.
2.3 Dokumenty dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! –
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), z zastrzeżeniem,
iż oświadczenia i pisemne zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w p. 4
rozdz. XII SIWZ, musi zostać złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych
w art.26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
2.4 Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami)
stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone
w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte,
zbindowane itp.).
3.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
12
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.
4.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
4.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać
wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy formularza oferty, który
musi być sporządzony zgodnie z wymogiem podanym w p.4 niniejszego
rozdziału.
4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku spółek cywilnych ofertę winni podpisać wszyscy
wspólnicy lub wspólnik uprawniony zgodnie z umową spółki lub udzielonym
przez pozostałych wspólników pełnomocnictwem.
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, winno precyzyjnie określać
do jakich czynności uprawnia ono Pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być
parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5.
Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie
podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
6.
Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami
oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:
a) koperta zewnętrzna:
- powinno być zaadresowane oraz opisane w następujący sposób:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Oferta do przetargu: „Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem
integracyjnym pracowników Spółki” – Nr postępowania ZZ/322/17/2016
oraz: „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”
b)
koperta wewnętrzna:
- powinno być zaadresowane oraz opisane jw. oraz dodatkowo musi zawierać
nazwę i adres Wykonawcy.
7.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej
jak wyżej w p.6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana”
lub „Wycofanie”.
8.
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 j.t.)
co, do których Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
13
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane
i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica
przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
8.2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać
z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić
w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem
ROZDZIAŁ XIX.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
Wykonawca poda cenę oferty (ryczałtową) na formularzu oferty, zgodnie
z załącznikiem nr 1, łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto (słownie
i liczbowo) z zastrzeżeniem zapisów p.2.
1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego
miejsca po przecinku).
1.2. Podana cena ryczałtowa musi obejmować całość kosztów związanych z realizacją
zamówienia. Wyceny oferty należy dokonać w oparciu o opis przedmiotu
zamówienia, stanowiący załącznik nr 9, z uwzględnieniem wymogów i warunków
zawartych w SIWZ i wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10.
1.3. Na formularzu oferty należy również wskazać wartość netto zamówienia.
1.4. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania
ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego.
2.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – zgodnie z Załącznikiem nr 1
tj. na formularzu oferty. Zamawiający w celu oceny takiej oferty do przedstawionej
w niej ceny netto doliczy podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek
rozliczyć zgodnie z ww. przepisami.
ROZDZIAŁ XX.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych
pok.52B, nie później niż do dnia 28.04.2016 r. do godziny 9:00.
2.
Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina
dostarczenia (wpisana na zwrotnym potwierdzeniu odbioru) przesyłki do siedziby
Zamawiającego.
3.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w p.1
niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
4.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 28.04.2016r.
o godzinie 9:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
14
ROZDZIAŁ XXI.
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1.
Otwarcie ofert jest jawne.
2.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
3.
Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko,
nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także
informacje
dotyczące
ceny
oferty,
terminu
wykonania
zamówienia,
i warunków płatności zawartych w ofertach.
4.
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w p.2 i 3 niniejszego
rozdziału.
5.
W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy
nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art.24 ust.1 i ust.2 ustawy.
5.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą,
zgodnie z art.24 ust.4 ustawy.
6.
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo
zamówień publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega
odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający
jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art.89 ustawy.
7.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8.
Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art.87 ust.2 ustawy,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
9.
W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione.
Zamawiający unieważnieni postępowanie także w innych przypadkach, określonych
w ustawie w art. 93 ust.1 ustawy.
10.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów
wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
11.
Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu, dla każdej części zamówienia,
przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz
poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
(tablica ogłoszeń znajduje się na parterze w siedzibie Zamawiającego),
a także na stronie internetowej pod następującym adresem:
http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.
11.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli
oferty, będzie zawierało informacje o:
-
wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację),
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
15
-
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem
uzasadnienia faktycznego i prawnego,
-
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,
-
terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 ustawy, po upływie
którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
ROZDZIAŁ XXII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
1.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
cena ofertowa – 70 % wagi,
doświadczenie Wykonawcy w organizacji regat żeglarskich – 10 % wagi,
występ muzycznej „Gwiazdy wieczoru” – 20 % wagi.
2.
Każdy z Wykonawców w kryterium - cena ofertowa otrzyma odpowiednią liczbę
punktów (maksymalnie 70p. ), wyliczoną w następujący sposób:
Cn
IP = ------- x A
Cb
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP
liczba punktów,
Cn
cena ofertowa najniższa, spośród wszystkich rozpatrywanych
i nieodrzuconych ofert,
Cb
cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A
waga kryterium wyrażona w punktach - 70p.
Uwaga 6:
3.
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch
miejsc po przecinku.
Każdy z Wykonawców w kryterium - doświadczenie Wykonawcy otrzyma
odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 10), zgodnie z poniższymi zasadami:
3.1. Wykonawca otrzyma 5 punktów za każdą dodatkowo wykonaną/wykonywaną
usługę, organizacji regat żeglarskich o wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto.
Zamawiający oceni maksymalnie 2 usługi. Za wskazanie 2 lub więcej usług
Wykonawca otrzyma maksymalnie 10 punktów.
3.2. W celu otrzymania punktów w tym kryterium Wykonawca winien złożyć
dokumenty wymienione w Rozdziale XII pp. 6.4 tj. dodatkowy wykaz
wykonanych/wykonywanych usług, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ wraz
z załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane
należycie.
3.3. Zamawiający zastrzega, że art. 26 ust. 2b ustawy, zgodnie z którym Wykonawca
może polegać na zasobach innych podmiotów może mieć zastosowanie wyłącznie
dla celów wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W kryterium „doświadczenie Wykonawcy” Zamawiający będzie punktował
wyłącznie usługi wykonane przez samego Wykonawcę.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
16
3.4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku dodatkowego wykazu wykonanych
/wykonywanych usług nie ma zastosowania procedura art. 26 ust. 3 ustawy
dot. wzywania do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
3.5. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni lub nie złoży załącznika nr 8 otrzyma
0 punktów. Usługa nie będzie punktowana, jeśli Wykonawca nie potwierdzi,
że została wykonana/jest wykonywana należycie lub gdy ze złożonych
dokumentów nie będzie wynikało w sposób jednoznaczny, że spełnia wymagania
opisane w Rozdziale XII p.2.2.1 lit. a) SIWZ. Wszelkie braki, niejasności,
czy wątpliwości rozstrzygane będą na niekorzyść Wykonawcy.
4.
Każdy z Wykonawców w kryterium – występ muzycznej „Gwiazdy wieczoru”
otrzyma odpowiednią ilość punktów (maksymalnie 20 p.).
Zamawiający wymaga co najmniej 60-cio minutowego występu muzycznej „Gwiazdy
wieczoru”. Za każde dodatkowe 15 minut Wykonawca otrzyma 10 p. Punkty
w ww. kryterium przyznane zostaną wg następującego schematu.
za 60 minutowy występ muzycznej „Gwiazdy wieczoru” – 0p.
za 75 minutowy występ muzycznej „Gwiazdy wieczoru” – 10p.
za 90 minutowy (lub dłuższy) występ muzycznej „Gwiazdy wieczoru” – 20p.
Punkty w ramach tego kryterium przyznane będą na podstawie informacji Wykonawcy
zawartej w formularzu ofertowym – Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku braku
informacji w ww. zakresie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna
z treścią SIWZ.
Uwaga 7: Przez muzyczną „Gwiazdę wieczoru” Zamawiający rozumie wykonawcę
(artystę) o ugruntowanej pozycji artystycznej, medialnej i wysokiej
rozpoznawalności w dziedzinie muzyki rozrywkowej (popularnej).
5.
Liczba punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów opisanych w p.2,3 i4
powyżej, zostanie zsumowana. Oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i doświadczenia Wykonawcy realizacji
zamówienia zgodnie z kryteriami opisanymi w rozdz. XXII p.1 SIWZ, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA
SIĘ W WALUTACH OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
17
3.
W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum,
umowa spółki cywilnej).
4.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza:
4.1. opracuje wstępny scenariusz uwzględniający działania wymienione w Opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, który przekaże
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Na podstawie w/w scenariusza
Wykonawca w terminie 2 dni od daty podpisania Umowy zobowiązany będzie do
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego programu imprezy.
5.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z Wykonawcą, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zawarta po upływie terminów określonych
w art. 94 ustawy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 183 ustawy.
6.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art.93 ust.1 ustawy.
7.
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:
Magdalena Palka
Wydział Zamówień Publicznych 32 6038649, Fax. 32 60 38 634
ROZDZIAŁ XXV. WYMAGANIA
ZAMAWIAJĄCEGO
WNIESIENIA
ZABEZPIECZENIA
WYKONANIA UMOWY
DOTYCZĄCE
NALEŻYTEGO
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XXVI. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM
W
TOKU
POSTĘPOWANIA
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo
regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g
ustawy).
2.
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
3.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
18
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4.
5.
6.
Terminy wnoszenia odwołań:
4.1.
Odwołanie wnosi się w terminie: 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
4.2.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
4.3.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1.
Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza
od tzw. „kwoty unijnej”, tj. kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
5.2.
Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności,
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.3.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.4.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu
do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.5.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
19
7.
6.1.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią
inaczej.
6.2.
Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3.
W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także
Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego
się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek
o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy,
na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7.1.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
7.2.
Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust 2.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
20
Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………..
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania o nazwie:
„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki”
– nr postępowania ZZ/322/17/2016
WYKONAWCA*: ...................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)
.......................................................................................................................................................
(adres firmy)
telefon:………..…….. fax:………………… e-mail:………………………………..………….
NIP:........................................................., REGON: ......................................................
1. Cena ofertowa zamówienia – ryczałtowa (podana liczbą i słownie):
Brutto: ……………………. zł (słownie: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...)
Wartość netto ……………………. zł słownie: ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………..)
2. Termin realizacji zamówienia: 18 czerwca 2016 r.
3. Warunki płatności: 30 dni kalendarzowe od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT
4. Niniejszym oświadczam, że:
zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję
go bez zastrzeżeń;
przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert
podanego w SIWZ.
5.
Zapewniam/my występ muzycznej „Gwiazdy wieczoru” tj.:
……………………………………………………………………………………………
(proszę o wskazanie muzycznej „Gwiazdy wieczoru”)
1)
60 minut
lub
1)
75 minut
lub
1)
90 minut
Objaśnienie:
1) – zaznaczyć w sposób wyraźny (X) właściwą informację
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
21
Przez muzyczną „Gwiazdę wieczoru” Zamawiający rozumie wykonawcę (artystę)
o ugruntowanej pozycji artystycznej, medialnej i wysokiej rozpoznawalności w dziedzinie
muzyki rozrywkowej (popularnej).
Krótki opis muzycznej „Gwiazdy wieczoru” (w tym osiągnięcia i pozycja medialna):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
6.
Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu
podwykonawcy:**
Część/zakres zamówienia
Nazwa (firma) podwykonawcy**
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
22
7.
Informacja dot. odwróconego obowiązku podatkowego – zaznaczyć X i uzupełnić
wyłącznie jeżeli dotyczy:
Informuję, że wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
następujących towarów/usług
……………………………………………………………………………………..
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku)
będzie wynosiła …………………....zł.
Pouczenie:
Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług powstanie obowiązku podatkowego
u Zamawiającego następuje w przypadku:
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług lub towarów,
mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.
Obowiązek podatkowy u Zamawiającego oznacza
przerzucenie ciężaru naliczenia
i rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy (Wykonawcy) na nabywcę (Zamawiającego).
W praktyce oznacza to, że Wykonawca wystawia fakturę/y w wysokości netto, a Zamawiający
we własnym zakresie dolicza należny podatek VAT i samodzielnie go rozlicza (odprowadza).
W przypadku braku zaistnienia ww. przesłanek punktu 7 powyżej, nie wypełnia się.
8.
Oferta została złożona na …… stronach (kolejno zapisach)
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Spis załączników do oferty:
……….
………..
………..
*UWAGA 1:
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany
podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów
składających ofertę wspólną.
**UWAGA 2:
Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca
powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art.26 ust.2b
ustawy tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art.22 ust.1 ustawy
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
23
Załącznik nr 2 do SIWZ
WYKONAWCA:
...........................................................
(nazwa firmy adres pieczątka)
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania o nazwie:
„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki”
– nr postępowania ZZ/322/17/2016
oświadczam/y, że:
- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w oparciu
o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami)
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
24
Załącznik nr 3 do SIWZ
WYKONAWCA:
...........................................................
(nazwa firmy adres pieczątka)
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Organizacja regat
wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki” – nr postępowania
ZZ/322/17/2016
oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim
do wykonania zamówienia,
potencjałem
technicznym
oraz
osobami
zdolnymi
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w p.2.1.÷2.4. w rozdziale
XII SIWZ.
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
25
Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKONAWCA:
...........................................................
(nazwa firmy adres pieczątka)
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG
DLA CELÓW OCENY SPEŁNIANIA WARUNKU DOT. POSIADANIA
WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania o nazwie:
„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki”
– nr postępowania ZZ/322/17/2016
w celu wykazania spełniania warunku dot. wiedzy i doświadczenia przedkładam/y poniższy
wykaz:
Lp.
Przedmiot
Wartość
brutto [zł]
Data
wykonania
Podmiot,
na rzecz którego usługi
zostały wykonane/
są wykonywane
Uwagi:
1) Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi w przedmiocie, wartości
i liczbie niezbędnej do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego
w Rozdziale XII w p.2.2.1. SIWZ.
2) Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wskazane i opisane
wyżej usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie.
3) W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usługi, Wykonawca zobowiązany
jest podać, na jaką wartość usługa została wykonana do momentu wystawienia dowodu,
o którym mowa w p. 2) powyżej. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny
spełniania warunku.
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
26
Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKONAWCA:
...........................................................
(nazwa firmy adres pieczątka)
WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania o nazwie: „Organizacja regat wodociągowych o puchar
Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki” – nr postępowania
ZZ/322/17/2016
w celu wykazania spełniania warunku dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedkładam/y poniższy wykaz:
Lp.
Imię Nazwisko
1
Bosman 1:
2
Bosman 2:
3
Bosman 3:
4
Sędzia główny:
5
Sędzia pomocniczy:
Kwalifikacje zawodowe
(dot. wymaganych uprawnień),
doświadczenie zawodowe
Zakres
wykonywanych
przez nich czynności
przy realizacji
zamówienia
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Informacja
o podstawie
do dysponowania
daną osobą
27
6.
Doświadczenie
w
prowadzeniu
imprez
kulturalnych,
rozrywkowych, wydarzeń artystycznych, pikników, festynów, itp.
Konferansjer:
Nazwa imprezy / liczba osób:
1…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………...................................
3…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
7.
Animator dla dzieci 1:
Doświadczenie w opiece nad dziećmi podczas co najmniej 2
imprez plenerowych
Nazwa imprezy plenerowej / liczba osób:
1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………....................................
8.
Animator dla dzieci 2:
Doświadczenie w opiece nad dziećmi podczas co najmniej 2
imprez plenerowych
Nazwa imprezy plenerowej / liczba osób:
1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………….....................................
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
28
Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKONAWCA:
...........................................................
(nazwa firmy adres pieczątka)
WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU
I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY
W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania o nazwie:
„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki”
– nr postępowania ZZ/322/17/2016
w celu wykazania spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym przedkładam/y poniższy wykaz:
Lp.
1
Nazwa i opis sprzętu
Ilość
Informacja
o podstawie
dysponowania
wskazanymi
zasobami
Łodzie typu OMEGA klasy standard
Dodatkowy opis (jeśli jest konieczny):
Statek Komisyjny – łódź motorowa
2
3.
Opis:
- Ilu osobowa?
___________
- O jakiej mocy?
___________KM
Zadaszona scena o wymiarach:
__________________________________
posiadająca z prawej oraz lewej strony schody z poręczami
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
29
Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKONAWCA:
...........................................................
(nazwa firmy adres pieczątka)
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ALBO
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania o nazwie:
„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki”
– nr postępowania ZZ/322/17/2016
Oświadczam/y, że należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331
ze zm.) i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej*:
a) ………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………………
e) ………………………………………………………………………………………………
f) ………………………………………………………………………………………………
g) ………………………………………………………………………………………………
h) ………………………………………………………………………………………………
lub
Informuję,/my, że nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331
ze zm.)*.
* niepotrzebne skreślić
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
30
Załącznik nr 8 do SIWZ
……………………..
Pieczęć Wykonawcy
DODATKOWY WYKAZ
WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG DLA CELÓW OCENY OFERT
W KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY”
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania o nazwie:
„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki”
– nr postępowania ZZ/322/17/2016
w celu uzyskania punktów w kryterium – doświadczenie Wykonawcy przedkładam/y
poniższy wykaz:
Lp.
Przedmiot
Wartość
brutto [zł]
Daty
wykonania/
rozpoczęcie/
zakończenie
Podmiot,
na rzecz którego usługi
zostały wykonane/
są wykonywane
Uwaga:
1) Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wskazane i opisane
wyżej usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie.
2) W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usługi, Wykonawca zobowiązany
jest podać, na jaką wartość usługa została wykonana do momentu wystawienia dowodu,
o którym mowa w p. 2) powyżej. Wartość ta będzie brana pod uwagę przy przyznawaniu
punktów.
..........................................., dnia .....................
....................................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
31
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 1 do wzoru umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia dla zamówienia publicznego dla zadania o nazwie:
„Organizacja regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki”.
Założenia główne:
miejsce imprezy
- Zbiornik Wodny 43 - 230 Goczałkowice Zdrój ul. Jeziorna 86,
termin
- 18 czerwca 2016 r.,
czas trwania
- godz. 8.00 do godz. 22.00,
ilość uczestników imprezy - max. 990 osób.
ilość załóg regatowych dla, których Wykonawca zapewni łodzie: 27
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
I. cateringu i obsługi gastronomicznej,
II. zaplecza technicznego i logistycznego oraz osób niezbędnych do wykonania
zamówienia (w tym zapewnienia kompleksowej obsługi imprezy),
III. opieki medycznej i straży pożarnej,
IV. części artystycznej imprezy.
V. zorganizowania i przeprowadzenia zawodów regatowych
I.
Catering i obsługa gastronomiczna
Catering dla 990 osób serwowany przy stoiskach do wydawania posiłków
na podstawie talonów konsumpcyjnych.
Wykonawca zapewni przygotowanie i dowóz posiłków dla 990 osób serwowanych
przy stoiskach gastronomicznych. Posiłki wydane będą na podstawie przygotowanych
przez Zleceniobiorcę talonów konsumpcyjnych.
Dla każdego uczestnika na podstawie talonów konsumpcyjnych Wykonawca zapewni
menu:
a)
5 gorących dań w tym jedno wegańskie (kiełbasa/kaszanka z grilla /min.180g/,
szaszłyk wieprzowo - warzywny z grilla /min. 200g - w tym 120g mięsa/,
grillowana pierś z kurczaka /min. 200g/, pieczonki (ziemniaki, marchew,
cebula, boczek, kiełbasa, burak, /min. 300g/ - w tym 120g mięsa)
z odpowiednimi dodatkami, curry warzywne po tajsku podawane z ryżem
(brokuł, groszek, imbir, kalafior, mleko kokosowe, papryka, pieczarki,
pomidor, trawa cytrynowa, zielona pasta curry, /min. 300g - w tym 100g ryżu),
b)
1 zupę gulaszową z wołowiną /min. 250ml/),
c)
2 rodzaje ciasta (drożdżowe – kołacz /min. 150g/, marchewkowe /min. 150g/),
d)
napoje gorące: kawa /400ml/ osoba ze śmietanką/mlekiem + cukier, herbata
/400ml/ z cytryną + cukier,
e)
napoje zimne:
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
32
f)
piwo lane – 1,6 l/os.
wino – 0,6l/os,
napoje bezalkoholowe: sok jabłkowy lub pomarańczowy, coca cola /pepsi
lub napój równoważny (o porównywalnym smaku), fanta/mirinda lub
napój równoważny (o porównywalnym smaku) – 0,5l/os.,
woda mineralna butelkowana – 0,5 l/os. (600 butelek o poj. 0,5 l wody
gazowanej, 390 butelek o poj. 0,5 l wody niegazowanej),
dodatki:
pieczywo, ketchup, musztarda, surówka, ogórek kiszony, kapusta kiszona,
opiekane ziemniaki z patelni,
tacki, miseczki, sztućce jednorazowe
Wymagania higieniczno-zdrowotne:
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie
przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych oraz świadczenia usług
wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych.
Catering powinien zostać przygotowany zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Wszystkie serwowane dania muszą być świeże i dostępne przez cały czas trwania
imprezy. Organizacja pracy powinna gwarantować zachowanie bezpieczeństwa jakości
zdrowotnej żywności, a personel przestrzegać zasad higieny.
Talony konsumpcyjne winny zezwalać na odbiór napojów i dań przeznaczonych do spożycia
na miejscu (kwestia dystrybucji talonów zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i Zamawiającym).
II.
Zaplecze techniczne i logistyczne.
1)
Środki informacji
Do wykonawcy należy opracowanie graficzne i wydruk talonów konsumpcyjnych
w ilości 990 szt.
Infrastruktura techniczna/osoby
Wykonawca zaproponuje i zapewni sprawnie funkcjonujący sprzęt i infrastrukturę
oraz osoby umożliwiające sprawny przebieg i obsługę imprezy, w tym m.in.:
a) obsługę zespołu ratowniczego, (zespół specjalistyczny)
b) obsługę zespołu ratownictwa wodnego,
c) komisję sędziowską (sędzia główny i sędzia pomocniczy z uprawnieniami
sędziowskimi minimum klasy II),
d) statek komisyjny (łódź motorowa, sześcioosobowa o mocy minimum 100 KM)
e) trzech bosmanów z uprawnieniami sternika motorowodnego lub stermotorzysty
żeglugi śródlądowej,
f) min. 27 łodzi typu OMEGA klasy standard – nie ma równoważnej- zawody
odbywają się w klasie OMEGA.
g) obsługę techniczną z doświadczeniem przy pracy w porcie żeglarskim (taklowanie
łodzi, załadunek i rozładunek łodzi, roztaklowanie łodzi w porcie),
h) roztaklowanie łodzi w miejscu wypożyczenia, załadunek na przyczepę, transport
do portu w Goczałkowicach. Po regatach roztaklowanie i transport na miejsce
wypożyczenia. Łodzie powinny być wypożyczone od piątku do poniedziałku.
2)
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
33
i) przeprowadzenie ceremonii otwarcia przez Komandora portu (hymn, gala flagowa,
bicie szklanek),
j) zorganizowanie biura zawodów (obsługa: 2 osoby), Biuro zawodów – budynek
Ekocentrum Goczałkowice Jeziorna 86, potwierdzanie zgłoszeń od godz.
8.00 do godz. 9.00 (załogi zgłaszają się wcześniej na zaproszenie Zamawiającego,
a w Biurze zawodów potwierdzają swój udział w regatach),
k) wodę do picia dla 27 załóg (na każdej łodzi 3 osobowe drużyny) - minimum 2 litry
wody na załogę /dodatkowo oprócz wody wymienionej w pkt I/
l) 6 sztuk boi kursowych (dmuchane, minimum 1,5 m wysokości), podium podczas
ceremonii wręczenia nagród,
m) scenę wraz z zadaszeniem, sprzętem nagłośnieniowym, oświetleniowym
oraz zasileniem energetycznym o następujących parametrach:
zadaszona scena (estrada) o minimalnych wymiarach: szerokość 12m,
głębokość 8m, wysokość od ziemi 1-1,2m; zamaskowana z tyłu, z prawej oraz
lewej strony, przestrzeń poniżej sceny estetycznie zamaskowana z przodu
np. za pomocą czarnych kotar lub innego materiału; scena powinna posiadać z
prawej oraz lewej strony schody z poręczami
nagłośnienie sceny (moc sprzętu dostosowana do potrzeb imprezy)
oświetlenie sceny, podestu do tańczenia, namiotów (moc sprzętu dostosowana
do potrzeb imprezy),
n) podest do tańczenia zadaszony namiotem o wymiarach ok. 500 m2
o) zasilenie energetyczne:
Połączenia do sieci zasilającej Wykonawca dokona we współpracy i nadzorem
Kierownika Zapory w Goczałkowicach Zdroju, uzgadniając z odpowiednim
wyprzedzeniem ilość koniecznych przyłączy oraz parametry techniczne i dokładne
umiejscowienie.
p) namiot lub namioty biesiadne wraz z meblami (stoły piknikowe i ławy)
dla uczestników zapewniające miejsca siedzące w ilości min. 990 miejsc,
q) biotoalet – 20 sztuk + 5 punków z bieżącą wodą,
r) koszy na śmieci /oraz wywozu nieczystości po zakończeniu imprezy/
s) stoiska cateringowe do wydawania posiłków w ilości odpowiedniej do wielkości
grupy docelowej (min. 10 stanowisk).
Zamawiający nie zapewnia: namiotów technicznych, dodatkowych pomieszczeń
dla sprzętu czy służb Wykonawcy.
3)
Obsługa imprezy – w tym obsługa techniczna
Wykonawca zapewni m.in.:
a) koordynatora imprezy, do którego obowiązków należało będzie:
koordynowanie działań przy rozstawieniu sceny, podestu do tańczenia,
cateringu, namiotów, pozostałych stoisk, nagłośnieniu, wydruku talonów,
obsługę logistyczną i koordynowanie całości cateringu,
koordynowanie pozostałych działań podczas trwania imprezy.
b) konferansjera imprezy,
c) obsługę stanowisk z atrakcjami dla dzieci,
d) obsługę techniczną sceny,
e) obsługę cateringu,
f) występ DJ’a,
g) występ zespołu muzycznego,
h) występ muzycznej „Gwiazdy wieczoru”,
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
34
i) atrakcje plenerowe (z obsługą):
speedball,
zabawa walki sumo,
byk rodeo,
trampoliny dla dzieci 2 szt.
eurobungy,
zamek dmuchany,
zjeżdżalnia dmuchana,
skutery wodne - 4szt. wraz z zagwarantowaniem paliwa,
quady - 4szt. wraz z zagwarantowaniem paliwa,
kule wodne 3.szt
ścianka wspinaczkowa,
przeciąganie liny,
malowanie twarzy (2. Stanowiska),
strzelanie z łuku – 4 stanowiska,
banany wodne do holowania za łodzią motorową – 1szt.
i) 4 hostessy/osoby roznoszące wodę.
III.
Zapewnienie na czas trwania imprezy, zabezpieczenia, opieki medycznej i straży
pożarnej.
Wykonawca zapewni na czas trwania imprezy:
ambulans medyczny z obsadą personalną – zespół podstawowy (ratownik
medyczny, kierowca – ratownik medyczny);
obsługę zespołu ratownictwa wodnego,
straż pożarną z obsadą personalną,
zabezpieczenie terenu przez służby ochrony (zarówno z zewnątrz
jak też w części wydzielonej pod imprezę).
IV.
Część artystyczna:
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia konferansjera,
2) pełnej obsługi pozostałych występów artystycznych zapewniającą ciągłość
przebiegu imprezy, w tym m.in. muzyka DJ, występ zespołu muzycznego
przygrywającego do zabawy tanecznej, występ muzycznej „Gwiazdy
wieczoru” i ewentualne bisy, zabawy i konkursy dla uczestników imprezy,
Przez muzyczną „Gwiazdę wieczoru” Zamawiający rozumie wykonawcę
(artystę) o ugruntowanej pozycji artystycznej, medialnej i wysokiej
rozpoznawalności w dziedzinie muzyki rozrywkowej (popularnej).
3) uregulowania wynagrodzenia na rzecz Organizacji zbiorowego zarządzania
(np. Zaiks).
Dopuszczalny repertuar – tematy: klasyka rocka, polski rock, set góralski, POP,
DISCO, utwory taneczne lansowane przez stacje radiowe.
Wykonawca gwarantuje, że artyści wykonają program artystyczny ze starannością
wymaganą w tego rodzaju działalności artystycznej.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
35
V.
Pozostałe wymagania/ustalenia:
1) Zamawiający zapewnia:
a) zakup nagród o charakterze sportowym dla zwycięzców regat:
za I miejsce za ok. 1.500,00 zł,
za II miejsce za ok. 1.200,00 zł,
za III miejsce za ok. 800,00 zł,
nagroda dla załogi z najgorszym czasem za ok. 200,00 zł,
nagroda dla załogi, która zaliczyła wywrotkę podczas zawodów
za ok. 200,00zł,
Uwaga: Nagrody winny być nowe i nieużywane. Wykonawca, z którym zostanie
zawarta umowa, uzgodni z Zamawiającym, co faktycznie zakupione zostanie
na nagrody, o których mowa w lit.a) powyżej
b) opracowanie graficzne i wydruk dyplomów dla zwycięzców regat za I, II oraz III
miejsce, projekt winien być uzgodniony z Zamawiającym,
c) opracowanie graficzne, wydruk oraz kolportaż 300 zaproszeń, projekt winien
być uzgodniony z Zamawiającym,
d) proces rejestracji mailowych zgłoszeń uczestników z podziałem na osoby biorące
udział w regatach oraz osoby uczestniczące w imprezie integracyjnej. Rejestracja
winna się odbywać w ścisłej współpracy oraz pod nadzorem Zamawiającego
(szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu umowy).
2) W dniu organizacji imprezy Wykonawca zobowiązuje się pozostać w pełnej dyspozycji
Zamawiającego i wykonywać wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego
prowadzenia imprezy.
3) Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia będzie starał się minimalizować
negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wykonawca zapewni
odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne. Poza tym Wykonawca
zobowiązuje się do zabezpieczenia i przechowywania odpadów powstałych w trakcie
prowadzenia prac, utrzymania należytego porządku na terenie wykonywania usługi,
usunięcia z terenu Stacji odpadów powstałych w związku z usługą na własny koszt.
Uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy.
4) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) dbania o bezpieczeństwo uczestników imprezy i przestrzegania obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia
18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz. U. 2011.208.1240 z późn. zm).
b) właściwego przygotowania miejsca i zabezpieczenia terenu, na którym będą
realizowane wszystkie punkty programu,
c) ustawienie trasy wyścigu,
d) powołanie komisji sędziowskiej,
e) opracowanie regulaminu regat i zapoznanie z jego treścią uczestników regat,
w tym pobranie od uczestników regat „oświadczenia o zachowaniu trzeźwości”,
f) przeprowadzenia szkoleń dot. bezpieczeństwa przed każdym potencjalnie
ryzykownym zadaniem,
g) wykonania innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
36
5) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności (OC) o wartości minimum: 100 000,00 zł. Wykonawca jest
zobowiązany
dostarczyć
Zamawiającemu
uwierzytelnioną
kopię
umowy
ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłaty składki) w terminie 2 dni od podpisania
Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu zaistniałe
podczas imprezy, wynikające z winy Wykonawcy.
6) Wykonawca przed podpisaniem umowy opracuje wstępny scenariusz imprezy
uwzględniający działania wymienione w punktach od I do V, który przekaże
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Na podstawie scenariusza Wykonawca
w terminie 2 dni od daty podpisania Umowy zobowiązany będzie do przedstawienia
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego programu imprezy
Pod pojęciem scenariusza rozumie się program przebiegu (plan) całej imprezy,
w tym zawodów żeglarskich wraz z opisami poszczególnych działań, w tym ilość
stanowisk wraz z ilością osób obsługi. Scenariusz powinien być spójny z zakresem prac
przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę oraz spójny z koncepcją imprezy, jako
regat wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
S.A. na jeziorze Goczałkowickim, połączonych ze spotkaniem integracyjnym
pracowników Spółki.
Scenariusz powinien w sposób skoordynowany uwzględniać: działania na scenie – min. 3
rodzaje działań scenicznych (muzyczna „Gwiazda wieczoru”, DJ, zespół muzyczny).
7) Zamawiający wymaga, by wszelki sprzęt techniczny był sprawy i dopuszczony
do użytkowania, a jeśli wymagają tego przepisy prawa posiadać niezbędne certyfikaty
i atesty.
Lp.
godzina
1.
08:00-09:00
2.
09:00-10:00
3.
10:00-22:00
4.
22:00
Ramowy harmonogram regat o puchar Prezesa
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na
jeziorze Goczałkowickim połączonych ze spotkaniem
integracyjnym pracowników Spółki
Otwarcie biura zawodów, potwierdzanie zgłoszonych załóg
Część oficjalna:
o uroczyste rozpoczęcie.
o wystąpienie Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A.
przywitanie zaproszonych gości, ewentualne wystąpienia
okolicznościowe
o zawody regatowe,
o cześć artystyczna,
o wręczenie nagród,
o atrakcje.
Zakończenie imprezy
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
37
Załącznik nr 10 do SIWZ
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ....................................... 2016 r. w Katowicach, pomiędzy:
1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, 40–026 Katowice,
ul. Wojewódzka 19 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533,
posiadającą numery NIP 634-012-87-88, REGON 271506695, będącą podatnikiem VAT
czynnym, wysokość kapitału zakładowego 425.875.100,00 zł – wpłacono w całości, którą
reprezentują:
1.
2.
……………………………………..
..........................................................
..................................................
..................................................
zwaną dalej "Zamawiającym",
a
2. ……………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą „……………………” ……………. z siedzibą …………………, posiadający numer
NIP: …………………………, numerem REGON: …………………., numer PESEL:
………………., będącym podatnikiem VAT czynnym,
2. ……………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………., …………….,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
…………………………., posługującą się numerem NIP ………………………………….,
numerem REGON ……………… o kapitale zakładowym ………………….., będącą
podatnikiem VAT czynnym, reprezentowaną przez:
1.
2.
…………………………………
…………………………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”.
Wobec wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZZ/322/17/2016 na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Postępowanie”), Strony
postanowiły zawrzeć niniejszą umowę (dalej jako „Umowa”) o następującej treści:
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
38
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§1
Przedmiot umowy i termin realizacji
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej organizacji regat
wodociągowych o puchar Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
S.A. wraz ze spotkaniem integracyjnym pracowników Spółki dalej zwane łącznie
jako: „Regaty”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 1 do
Umowy.
Zakres usług stanowiących przedmiot Umowy, o którym mowa w ust.1 powyżej
obejmuje wykonanie całości prac oraz czynności o charakterze prawnym, twórczym,
organizacyjnym i technicznym związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem
Regat dla pracowników Zamawiającego i zaproszonych przez Zamawiającego gości
(nie więcej niż 990 osób). Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) przygotowanie cateringu i obsługi gastronomicznej Regat,
b) zapewnienie zaplecza technicznego i logistycznego dla Regat,
c) zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów regatowych,
d) zapewnienie ochrony i opieki medycznej, opieki straży pożarnej dla uczestników
Regat,
e) zapewnienie części artystycznej imprezy.
Termin realizacji Regat – 18 czerwca 2016 r. w godzinach od 8:00 do 22:00.
w miejscu: Zbiornik Wodny ul. Jeziorna 86 43 - 230 Goczałkowice - Zdrój.
Wykonawca zapewni możliwość Zamawiającemu na fotografowanie przebiegu Regat
oraz filmowanie jej fragmentów dla celów własnych Zamawiającego i oświadcza,
że przyjmuje w tym zakresie na siebie pełną odpowiedzialność.
§2
Warunki współpracy Stron
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz
potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania prac
stanowiących przedmiot Umowy.
Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje
i ma pełną wiedzę co do zakresu prac, trudności, ryzyka oraz wszelkich innych
okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia Regat
o najwyższym standardzie wymaganym dla tego typu przedsięwzięć, z uwzględnieniem
potrzeb oraz oczekiwań Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca oświadcza, iż jego pracownicy i osoby przez niego wskazane posiadają
odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,
o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy.
Strony zobowiązują się do współdziałania na każdym etapie wykonywania Umowy
w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej wykonania.
Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich
informacji mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania na bieżąco uwag, sugestii i zastrzeżeń
wniesionych przez Zamawiającego co do sposobu realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę i podmioty
którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu Umowy nie będzie prowadzić
do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie będzie
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
39
stanowić naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej oraz że w powyższym
zakresie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność.
10. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że realizacja niniejszej Umowy nie naruszy żadnych
praw osób trzecich w tym praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich oraz, że
przyjmuje w tym zakresie na siebie pełną odpowiedzialność.
11. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy przestrzegać
wszelkich regulaminów, zarządzeń i wytycznych dla obiektu, przy którym odbywać
się będą Regaty.
12. Wykonawca po zakończeniu Regat zobowiązany jest do demontażu i usunięcia wszelkich
wzniesionych przez niego instalacji oraz do usunięcia odpadów powstałych w związku
z realizacją usługi.
1.
2.
3.
4.
1.
11
2.
3.
4.
5.
§3
Przygotowanie Regat
Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy program Regat zgodnie
z przedstawionym przy zawarciu niniejszej Umowy scenariuszem Regat wraz z:
projektem talonów konsumpcyjnych, projektem dyplomów, projektem zaproszeń oraz
propozycją nagród dla uczestników Regat w terminie 2 dni od daty podpisania Umowy;
Wykonawca zapewnia, iż szczegółowy program Regat, będzie zgodny z założeniami
Zamawiającego, postanowieniami niniejszej Umowy, opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Postępowania (załącznik nr 1 do Umowy), oraz z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2
do Umowy).
Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przekazanego szczegółowego programu
Regat w terminie 2 dni od jego przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji przez
Wykonawcę.
W
przypadku
stwierdzenia
nieprawidłowości
Wykonawca
w
terminie
nie przekraczającym 2 dni, przekaże poprawiony szczegółowy program Regat, zgodnie
z uwagami Zamawiającego.
§4
Odpowiedzialność
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy.
Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym
terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy konsorcjum).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikłe w toku lub w związku
z realizacją niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe
w każdej postaci winy.
Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy
wykonywaniu Umowy odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.
Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako
siła wyższa.
Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej,
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
40
nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony należytej
staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego.
6. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych
za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności jest
ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
§5
Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
(„Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, w łącznej kwocie:
a) netto ………………………… zł.
słownie: ………………………………………………..
b) brutto ………………………… zł.
słownie: ………………………………………………..
2. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości stanowi należyte wykonanie
zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony
do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu
wydatków lub kosztów.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe i nie będzie
podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
§ 6 ust. 2 Umowy.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT kwota
brutto Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy
wyłącznie części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej
stawki podatku od towarów i usług VAT.
§6
Zapłata wynagrodzenia
1. Wykonawca wystawi fakturę VAT na rzecz Zamawiającego po realizacji przedmiotu
Umowy.
2. Zamawiający zastrzega, iż warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia,
będzie przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
(bez odsetek) przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie
do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca wniesie uwagi w terminie
do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku braku jakiejkolwiek
odpowiedzi Wykonawcy w wyżej wskazanym terminie uważa się, że Wykonawca
nie wnosi żadnych uwag.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
41
5. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w ust 4 powyżej, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność tej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej kwoty bądź podmiotu, któremu płatność się należy –
do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo
c) wypłacić należną kwotę podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W takim przypadku
Zamawiający potrąci kwotę zapłaconą podwykonawcy z Wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
6. Zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie płatności bezpośredniej na rzecz
podwykonawców w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania
zapłaty.
7. W przypadku, gdyby kwota należna Wykonawcy była niższa od kwoty należnej
podwykonawcy lub potrącenie byłoby niemożliwe bądź nastąpiło do niższej
wysokości, to Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego należne
kwoty w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego.
8. Podstawę do zapłaty faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę stanowić będzie
protokół odbioru przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Stron, niezawierający żadnych uwag i zaleceń ze strony
Zamawiającego.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust 2
powyżej.
10. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
§ 7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawca – karę umowną w wysokości 20%
całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
b) za brak danego stanowiska lub atrakcji wskazanych w szczegółowym
programie Regat zaakceptowanym przez Zamawiającego - karę umowną
w wysokości 10% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek odstępstwa;
c) za awarię danego stanowiska, wskazanego w szczegółowym programie Regat
zaakceptowanym przez Zamawiającego, powodującą przerwę w działaniu
powyżej 1 godziny – karę umowną w wysokości 5% całkowitego
Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdą
rozpoczętą godzinę przerwy w działaniu danego stanowiska;
d) za brak dostępności którejkolwiek pozycji menu w ramach cateringu – karę
umowną w wysokości 5% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy za każdą brakującą pozycję menu;
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
42
2.
3.
4.
5.
e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej
umowy o podwykonawstwo lub każdej jej zmiany – w wysokości 1%
Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy za każdy
stwierdzony przypadek;
f) za brak uregulowania w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty o którym
mowa w §9 ust. 3 Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiającego – w wysokości 1% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w §5 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek
g) za brak występu muzycznej „Gwiazdy wieczoru”, o jakiej mowa w ofercie
Wykonawcy (Załączniku nr 2 do Umowy) – karę umowną w wysokości 15 %
całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
h) za niedochowanie pełnego czasu trwania występu muzycznej „Gwiazdy
wieczoru” o jakiej mowa w ofercie Wykonawcy (Załączniku nr 2 do Umowy)
– karę umowną za każde rozpoczęte 5 minut różnicy względem terminu
wskazanego w ofercie Wykonawcy (Załączniku nr 2 do Umowy) w wys.
1.000,00 zł.
Kary umowne mogą być dochodzone z każdego wymienionego w ust. 1 niniejszego
paragrafu tytułu odrębnie i podlegają kumulacji.
Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 od dnia
doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania naliczonych i należnych mu kar
umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy.
Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu
cywilnego).
§ 8
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, według swego wyboru,
również w następujących przypadkach i terminach:
a) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części przedmiotu Umowy –
odstąpienie w terminie 14 dni od terminu określonego w Umowie,
b) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy, a w szczególności
wykonuje Umowę sprzecznie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do Umowy i/lub zaakceptowanym przez Zamawiającego
szczegółowym programem Regat - odstąpienie w terminie 14 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca że wykonanie Umowy
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej podpisania – odstąpienie w terminie 30 od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 pkt c)
powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej
części Umowy.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
43
4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 lit a) i b) niniejszego
paragrafu będzie traktowane jako odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy z sankcjami przewidzianymi w § 7 ust. 1 pkt a) Umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§9
Podwykonawcy
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji części zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
W umowie z podwykonawcą Wykonawca obowiązany jest uwzględnić termin zapłaty
wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy bądź usługi.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy brutto określonej
w § 5 ust. 1 Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z udziału podwykonawcy w realizacji części zamówienia
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
§ 10
Zakaz cesji
1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 kodeksu cywilnego oraz art. 519 kodeksu
cywilnego).
2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą
być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 kodeksu cywilnego)
z wierzytelnościami Zamawiającego.
§ 11
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Zmiana postanowień Umowy nie może być istotna w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem zmian, o których mowa
w ust. 3 poniżej.
3. Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w zakresie:
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
44
1) działania siły wyższej, które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania
w całości lub części;
2) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy będących następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy;
3) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
4) zmiany muzycznej „Gwiazdy wieczoru”, o jakiej mowa w ofercie Wykonawcy
(Załączniku nr 2 do Umowy), w przypadku gdy jej występ nie będzie możliwy
z powodu zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.
4. W przypadku zajścia okoliczności, o jakich mowa ust. 3 pkt 4) powyżej Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić występ innego artysty w charakterze muzycznej „Gwiazdy
wieczoru” spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego, o jakich mowa
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 12
Ubezpieczenie
W okresie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem Umowy w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100 gr).
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię umowy
ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłaty składki) w terminie 2 dni od podpisania
Umowy.
Umowa ubezpieczenia będzie zawarta na co najmniej pełny okres wykonywania przez
Wykonawcę Umowy, a w razie jej zawarcia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany
będzie do jej przedłużenia o kolejny okres i przekazania Zamawiającemu stosownego
aneksu do tej umowy na co najmniej 7 dni przed jej wygaśnięciem.
W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany
jest uzupełnić zmniejszoną sumę ubezpieczenia do wysokości wskazanej w ust.1 powyżej,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.
Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem powyżej wskazanych umów
ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
§ 13
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, fax____________, e-mail _____________
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza następującą osobę:
_______________, tel. ____________, fax____________, e-mail _____________
3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu
nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone
drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności.
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 14
Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie adresu, numerów
telefonów i faksów. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z tego obowiązku,
korespondencja wysłana na podany w Umowie adres uważana będzie za doręczoną.
Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory wynikłe pomiędzy Stronami będą w pierwszej kolejności załatwiane polubownie,
a w przypadku nie dojścia Stron do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Integralną częścią umowy są załączniki :
Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Kserokopia oferty Wykonawcy
Z A M A W I A J Ą C Y:
W Y K O N A W C A:
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
46

Podobne dokumenty