Dokument ICM

Komentarze

Transkrypt

Dokument ICM

Zamawiający:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego (ICM)
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
SIWZ opublikowana na stronie www.icm.edu.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nr ICM-371-53/2014
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w
okresie jednego roku dla ICM UW.
Zawartość: (rozdziały I – IV)
1. Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców
2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami
3. Rozdział III - Wzór umowy
4. Rozdział IV - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – opis przedmiotu
zamówienia
Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
art. 1.
ZAMAWIAJĄCY
1. Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście nr
26/28, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, zaprasza do ubiegania się o
zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
ICM-371-52/2014 na: dostawę sukcesywną materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla ICM UW.
2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz.1365 ze. zm.).
art. 2.
INFORMACJE OGÓLNE
§ 1.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowana w
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 i 984 z późn. zm., zwana dalej Ustawą, wraz z aktami
wykonawczymi do tej Ustawy.
2. Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony.
3. Zamówienie jest częściowo finansowane z projektów EU w ramach programów
POIG, POKL.
§ 2.
Dopuszczenie Wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o
których mowa w ust. 1.
4. W przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub
wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca wskaże, które części zamówienia zamierza powierzyć
podwykonawcom.
art. 3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ICM-371-53/2014
2
§ 1.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Kody CPV
30.19.21.13-6 – wkłady drukujące
30.12.51.00-2 – wkłady barwiące
30.12.43.00-7 – bębny do maszyn biurowych
30.12.51.10-5 – toner do drukarek laserowych/faksów
30.12.51.20-8 – toner do fotokopiarek
2. Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń biurowych w ilościach wynikających ze złożonego zapotrzebowania dla
ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Miejsce dostawy znajduje się na terenie miasta
Warszawy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi Rozdział IV do Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób
wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
6. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować
bezpośrednio do Zamawiającego na adres podany w art. 5 par. 2 ust. 5 niniejszej
SIWZ.
7. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być:
7.1. Fabrycznie nowe - za które należy uznać materiały bez śladów używania i
uszkodzenia, pełnowartościowe, nieregenerowane, nieprefabrykowane i do
których produkcji zostały wykorzystane wyłącznie elementy/półfabrykaty w
100% nowe, niepochodzące z recyklingu, nierefabrykowane, bez śladów
poprzedniego używania i uszkodzenia, nieregenerowane, niewchodzące
wcześniej (pierwotnie) w części ani w całości w skład innych artykułów.
7.2. Materiały oryginalne – za które należy uznać materiały eksploatacyjne
wyprodukowane przez producentów urządzeń, w których mają być stosowane,
niebędące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane lub materiały
równoważne, za które należy uznać materiały fabrycznie nowe, czyli przy ich
produkcji musi być wykorzystane 100% nowych części, w pełni kompatybilne
ze sprzętem, do którego są zamówione, których jakość, parametry techniczne,
w tym wydajność, jest co najmniej taka, jak materiałów oryginalnych. Żadna z
części np. kaseta, bęben światłoczuły, obudowa, listwa podająca, listwa
zbierająca, wałek magnetyczny, głowica drukująca, toner, atrament, tusz oraz
pozostałe części, nie były wykorzystywane w formie pierwotnej w całości lub
w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego
używania i uszkodzenia, nie mogą być regenerowane, prefabrykowane, muszą
pochodzić z bieżącej produkcji.
8. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być umieszczone w fabrycznie
oznakowanych opakowaniach, umożliwiających identyfikację, z oznaczeniem
producenta, wraz z symbolem materiału eksploatacyjnego (tonera/tuszu) oraz
ICM-371-53/2014
3
przeznaczeniem, szczelnie zamknięte. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia
materiałów eksploatacyjnych regenerowanych ani prefabrykowanych.
9. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca jest
zobowiązany dołączyć do oferty protokół badań na wydajność według norm ISO:
ISO/IE 19752 – do określenia wydajności tonerów czarnych,
ISO/IEC 24712 – do określenia wydajności tonerów kolorowych,
ISO/IEC 24711 – do określenia wydajności tuszy kolorowych.
10. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą spełniać wymagania Komisji
Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz
procedur utylizacji.
11. W przypadku składania oferty z równoważnymi (nieoryginalnymi) materiałami
eksploatacyjnymi, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każdą pozycję
oferowanych przez siebie materiałów eksploatacyjnych (zamienników) wraz ze
składaną ofertą, certyfikat zgodności technicznej z oryginalnymi produktami,
wydany przez jednostki posiadające status „notyfikowanej jednostki certyfikującej/
kontrolującej” na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2002 Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.).
12. Udowodnienie równoważności materiałów eksploatacyjnych leży po stronie
Wykonawcy.
13. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne zobowiązany jest
wpisać w tabeli formularza ofertowego nazwę, oznaczenie, wydajność i producenta
danego materiału równoważnego.
14. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy materiałów wymienionych w tabeli
cen jednostkowych wraz z ich dowozem pod każdorazowo wskazany w zamówieniu
przez Zamawiającego adres i wniesieniem.
15. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wyczerpania w okresie
obowiązywania umowy swoimi zamówieniami kwoty oraz ilości wskazanych w
Rozdział IV SIWZ.
§ 2.
Termin wykonania zamówienia
1. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie przez okres 12 miesięcy
licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony, zgodnie ze szczegółowymi
zamówieniami Zamawiającego.
Termin realizacji każdorazowego pojedynczego zamówienia nie dłuższy niż 3 dni
robocze od daty zgłoszenia zamówienia.
2. Oferty proponujące inny termin zostaną odrzucone.
§ 3.
Wymagany okres i warunki gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone przez siebie artykuły na
okres 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji lub rękojmi oferta, jako
niespełniająca wymagań zamawiającego zostanie odrzucona.
ICM-371-53/2014
4
3. Wykonawca może zaoferować gwarancję lub rękojmię na okres dłuższy niż
określony w pkt 1 niniejszego paragrafu.
§ 4.
Warunki płatności
Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury.
§ 5.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o
którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy.
art. 4.
Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków, wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia postępowania
§ 1.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ustawy
określony został w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
3.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
3.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
ICM-371-53/2014
5
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na
podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie
TAK/NIE (spełnia /nie spełnia).
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z przyczyn
określonych w art. 24 ustawy.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
§ 2.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz innych dokumentów
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1.1. Formularz Nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu,
2. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
Formularz Nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5
ustawy Zamawiający żąda złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 późn. zm.) lub informacji o tym , że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 2 do formularza nr 2 –
informacja dot. grupy kapitałowej.
5. Ponadto Wykonawca złoży:
5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji w celu wykazania umocowania przedstawicieli wykonawcy i, o
ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych, pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
ICM-371-53/2014
6
zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne,
należy składać podpisy w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego
np. pieczęcie imienne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie
potwierdzonej kopii;
5.2. Formularzu Nr 3 - oświadczenie o części zamówienia, jaki Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wykonujący zamówienie
siłami własnymi nie składa niniejszego formularza;
5.3. Wykonawca sporządzi szczegółowe zestawienie (spis) wszystkich
dostarczanych oświadczeń i dokumentów i dołączy ten spis do oferty, jako
Formularz Nr 4.
6. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty lub
ich kserokopie sporządzane w innym języku muszą być przetłumaczone na język
polski i poświadczone przez Wykonawcę.
7. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona
szczegółowo w niniejszym paragrafie muszą być ważne (aktualne) na dzień
składania ofert.
§ 3.
Informacje dotyczące konsorcjum i spółki cywilnej
W przypadku gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna):
1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być
załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych w świetle dokumentów
rejestracyjnych przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego
albo notarialnie potwierdzonej kopii.
Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika
ustanowione pełnomocnictwo.
2. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na
pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich
członków konsorcjum.
3. Formularze podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą
całego konsorcjum.
4. Inne nie wymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje
pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczy całego konsorcjum.
5. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do spółki cywilnej.
§ 4.
Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja i spółkę cywilną
1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
ICM-371-53/2014
7
2. Oferta złożona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi:
Należy załączyć pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z
§ 3 ust 1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać
wskazanie niniejszego postępowania.
Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika
ustanowione pełnomocnictwo.
2.1. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z
osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
2.2. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na
rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Konsorcjum składające ofertę musi spełniać wszystkie wymagania odnośnie
uprawnień do uczestnictwa w przetargu.
5. Oferta musi zawierać wszystkie informacje dla każdego z podmiotów oraz dla
konsorcjum, zgodnie z SIWZ.
§ 5.
Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 2 ust. 5
składa on dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzające umocowanie przedstawicieli
Wykonawcy.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
§ 6.
Forma dokumentów
1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pełnomocnictw, określonych w
niniejszej SIWZ, których treść i forma muszą być zgodne z odpowiednimi
zapisami niniejszego artykułu.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wtedy gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
ICM-371-53/2014
8
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
art. 5.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW
§1
Wyjaśnienie dokumentów składających się na SIWZ
1. Pytania należy kierować na piśmie (przekazać faksem, pocztą, drogą elektroniczną
lub osobiście) na adres Zamawiającego podany w § 2 ust. 5 niniejszego artykułu.
2. Treść wszystkich dokumentów stanowiących SIWZ należy odczytywać wraz ze
wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.
§2
Forma porozumiewania się
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem,
drogą elektroniczną lub pisemnie.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w
odpowiednim Zarządzeniu Rektora UW) od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00 – 17.00.
4. Z osobami wymienionymi w § 3 można kontaktować się w dni robocze w godz.
10.00 – 13.00 telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: określonej w
ust. 5 niniejszego paragrafu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
spotkania.
5. Adres, na który należy przesyłać korespondencję:
ICM UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Prosta 69; 00-838 Warszawa
fax: (22) 46 26 301
e-mail: [email protected]
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
§3
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
ICM-371-53/2014
9
Piotr Kmieć, Piotr Cierpiatka, Joanna Jeżewska, Agnieszka Dąbrowska– ICM UW;
ul. Prosta 69; 00-838 Warszawa
tel. (22) 87 49 119 lub 504 103 916, fax: (22) 46 26 301
art. 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
art.7
Termin ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
art. 8
CENA OFERTY
§ 1.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto
zawarta w formularzu oferty.
2. W przypadku gdy wykonawca, na podstawie odrębnych przepisów, w
szczególności zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie jest zobowiązany do
uiszczenia w Polsce podatku VAT, cena brutto oferty równa jest co do wartości
cenie netto.
3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Cena przedstawiona przez wykonawcę jest ceną ryczałtową. Cena oferty musi
zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia (w
tym koszty dostawy każdego pojedynczego zamówienia), musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów
obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności,
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
5. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów
itp. W stosunku do kwoty „OGÓŁEM”.
6. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po
przecinku (od 0,005 w górę).
ICM-371-53/2014
10
§2
Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.
1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez
Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.
2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane
będą w złotych polskich.
art. 9
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT
Kryterium wyboru ofert oraz jego waga
Kryterium wyboru ofert są:
1. Cena /C/
Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 94 punktów. Ilość punktów
poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższego
wzoru:
C i = Cena
najniższa x 94 pkt.
Cena oferty badanej
gdzie:
i – numer oferty badanej
Ci – liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)
Cena oferty badanej - cena (brutto) z formularza oferty badanej.
Cena najniższa - cena (brutto) z formularza oferty z oferty z najniższą ceną spośród
ofert podlegających ocenie.
2. Termin dostawy każdego pojedynczego zamówienia/T/ (0, 3 lub 6 punktów).
0 punktów – Za termin dostawy 3 dni robocze
3 punktów – Za termin dostawy 2 dni robocze
6 punktów – Za termin dostawy 1 dzień roboczy
3.
Wybrana zostanie oferta o największej liczbie uzyskanych punktów, gdzie
ostateczna ocena każdej oferty będzie wynikiem sumy wszystkich uzyskanych
punktów tj:
Ilość punktów oferty badanej
Pi = Ci + Ti
gdzie:
i – numer oferty badanej
ICM-371-53/2014
11
Pi – sumaryczna liczba punktów (oferty badanej)
Ci - liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)
Ti- liczba punktów za kryterium „termin dostawy” (oferty badanej)
art. 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
§ 1.
Przygotowanie ofert
1. Oferta, wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi być
sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na
maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania
Wykonawcy wynika, że do reprezentowania Wykonawcy konieczne są podpisy
łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje
odrzucenie oferty. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o
konieczności złożenia podpisu (parafy) przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy należy złożyć je w sposób umożliwiający
identyfikację podpisującego np. pieczęć imienna.
3. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu,
ostatnia zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność
z oryginałem” przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęć
imienna.
4. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez co
najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z
zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego paragrafu – parafa obligatoryjna.
5. Stron pustych nie trzeba parafować, ani podpisywać.
6. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana – z zachowaniem ciągłości
numeracji. W formularzu oferty zaleca się podanie łącznej ilości stron oferty.
7. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana).
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi
załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez co
najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sposób
umożliwiający identyfikację podpisującego np.: pieczęć imienna.
9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej
liczby, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
10. Zaleca się sporządzić ofertę zgodnie z - opracowanymi przez Zamawiającego i
załączonymi do SIWZ formularzami, stanowiącymi rozdział II SIWZ zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ.
11. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty
wymagane postanowieniami SIWZ - w formie określonej w SIWZ.
12. Załączona kopia dokumentu musi być czytelna.
ICM-371-53/2014
12
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty niezależnie od wyniku postępowania.
14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym
uczestnikom postępowania, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 Ustawy.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
Ustawy.
15. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący,
które z załączonych dokumentów, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zakazie nieuczciwej konkurencji.
1.
2.
3.
4.
§ 2.
Zmiana lub wycofanie ofert
W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca
może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o
zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie w sposób określony
w art. 11 § 1 SIWZ.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone
według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej
kopercie lub innym odpowiednio oznakowanym opakowaniu. W takich
przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami
"WPROWADZENIE ZMIAN DO ZŁOŻONEJ OFERTY" lub "WYCOFANIE
OFERTY ZŁOZONEJ W DNIU... " lub „ZŁOŻENIE NOWEJ OFERTY”.
Z treści wprowadzonych zmian, o których mowa w ust.2 musi w jednoznaczny
sposób wynikać, jaki zakres oferty podlega zmianie lub wycofaniu.
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania
ofert.
art. 11
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
§ 1.
Informacje o sposobie składania ofert
1. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu. Zaleca się stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub
opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru:
„Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
ICM-371-53/2014
13
ICM UW
ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
OFERTA w przetargu nieograniczonym
ICM-371-36/2014
Dostawa sprzętu komputerowego
Nazwa i adres WYKONAWCY
2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych
Ofertę w zamkniętej kopercie /opakowaniu, sporządzoną zgodnie z SIWZ, należy
składać w siedzibie prowadzącego postępowanie w:
ICM UW
00-838 Warszawa,
ul. Prosta 69, wejście od ul. Towarowej, II piętro, sekretariat
nie później niż do dnia 05.12.2014 r. godz. 11:00.
W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za
termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty
do sekretariatu ICM UW 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69, wejście od
ul. Towarowej, II piętro.
UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.
§ 2.
Otwarcie ofert i ocena
1. Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
ICM UW
00-838 Warszawa,
ul. Prosta 69, wejście od ul. Towarowej, II piętro w sali konferencyjnej
w dniu 05.12.2014 r. godz. 12:00
2. Protokół z otwarcia ofert (Zbiorcze zestawienie ofert) przekazuje
Wykonawcom, na ich pisemny wniosek.
się
art. 12.
SPOSÓB OCENY OFERT
§ 1.
Zasady korekty oczywistych omyłek
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1.1. oczywiste omyłki pisarskie,
ICM-371-53/2014
14
1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe. W szczególności:
1.2.1. błędne obliczanie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie
prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
1.2.2. błędne zsumowanie w ofercie wynagrodzenia za realizację przedmiotu
zamówienia netto i kwoty podatku od towarów i usług. Przyjmuje się, że
prawidłowo podano wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia
netto podane liczbowo w Formularzu Oferty,
1.2.3. błędny wynik działania matematycznego, wynikający z dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia. Przyjmuje się, ze prawidłowo zostały
podane w załączniku do Formularza Oferty wartości netto liczbowo za
poszczególne pozycje w rubryce „cena jednostkowa” w tabeli cen
jednostkowych.
1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o dokonanych poprawkach Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
§ 2.
Wybór oferty najkorzystniejszej
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie, SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru – wskaźnik oceny oferty będzie
najwyższy, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy.
art. 13
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
art. 14
ZAWARCIE UMOWY
§ 1.
Zawarcie umowy
1. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania
umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania zapisów umowy do formy
prawnej w jakiej Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności
w zakresie rozliczeń między Stronami, bez zmiany istotnych postanowień umowy.
ICM-371-53/2014
15
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą
mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z następujących sytuacji:
3.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmiany wprowadzone
do umowy będą polegały na dostosowaniu umowy do obowiązującego stanu
prawnego,
3.2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym
instytucjami nadzorującymi realizację projektu w ramach którego realizowane
jest zamówienie.
4. Wszystkie zmiany umowy zostaną dokonane w postaci Aneksu w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.
5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca,
jak i Zamawiający.
§ 2.
Istotne warunki umowy
1. Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór
umowy, która stanowi rozdział III niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy może, na podstawie art. 38
Ustawy, zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym tych
postanowień umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza.
art. 15.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI Ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
2.1. opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
2.3. odrzucenia oferty odwołującego.
ZATWIERDZAM
ICM-371-53/2014
16
ROZDZIAŁ II
FORMULARZ OFERTY
wraz z załączonymi formularzami
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście
26/28
00-927 Warszawa
................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
........................... dnia ............
OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Nr ICM-371-53/2014 na dostawę sukcesywną materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla ICM UW.
...........................................................................................................................................
pełna nazwa firmy Wykonawcy
posiadając/ego/a siedzibę
...........................................................................................................................................
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
...........................................................................................................................................
województwo
powiat
.................................................
telefon
............................................................ .
Internet: http:/
..........................................
telefax
..............................................
e-mail
nr identyfikacyjny NIP ...........................................
REGON .............................................
...........................................................................................................................................
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
będący płatnikiem podatku VAT,
ICM-371-53/2014
17
po zapoznaniu się z SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ oświadczamy, że
oferujemy:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za:
cenę brutto ŁĄCZNIE (netto + obowiązujący podatek .................................... PLN)
słownie: .......................................................................................................................,
w tym
cena netto (liczbowo) - ……………………………..........................……….… PLN.
obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 %, tj. (liczbowo) - ……....……PLN,
Ceny jednostkowe wykazane są w tabeli cen jednostkowych stanowiącej załącznik
do Formularza Oferty.
UWAGA:
Wykonawcy, którzy na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nie są zobowiązani do uiszczenia w
Polsce podatku VAT, podają w formularzu oferty cenę brutto równą co do wartości
cenie netto. W pozycji "Obowiązujący podatek VAT" wpisują "nie dotyczy".
Szczegółowy cennik wraz z cenami jednostkowymi netto znajduje się w załączniku z
tabelą „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w Rozdziale IV SIWZ.
2. Cena ofertowa zawiera wszystkie przewidywane koszty wyliczone na podstawie
zasad wyceny określonych w art. 8 niniejszej SIWZ.
3. Termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia: realizacja zamówienia będzie
następować sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
przez Strony, zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami Zamawiającego.
4. Termin realizacji każdorazowego pojedynczego zamówienia …… dni (nie dłuższy
niż 3 dni robocze) od daty zgłoszenia zamówienia.
5. Oferujemy okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy liczony od dnia podpisania
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
6. Oferujemy okres rękojmi wynoszący 12 miesięcy liczony od dnia podpisania
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
7. Warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury wystawionej po odbiorze
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w zakresie każdego
pojedynczego zamówienia.
8. Oświadczamy, że zaoferowane materiały eksploatacyjne spełniają europejskie
wymogi bezpieczeństwa, są fabrycznie nowe i nie były wcześniej
wykorzystywane.
9. Po zapoznaniu się ze SIWZ, w tym opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział IV
SIWZ), oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki zamawiającego bez
ICM-371-53/2014
18
zastrzeżeń. Akceptujemy bez zastrzeżeń załączony do SIWZ (rozdział III
SIWZ) wzór umowy wraz z załącznikami i dodanymi w toku postępowania
modyfikacjami.
10. Przy pomocy podwykonawców wykonamy części zamówienia określone w
Formularzu numer 3.
11. W przypadku zatrudnienia podwykonawców oświadczamy, że ponosimy całkowitą
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.
12. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
14. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie później niż w okresie
związania ofertą.
15. Nr konta bankowego (rachunku) wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata
za fakturę oraz nazwa banku:
........................................................................................................................................
16. Oświadczamy, iż oferowane przez nas materiały eksploatacyjne spełniają
wszystkie wymagane parametry zawarte w art. 3 § 1 niniejszego SIWZ oraz w
Rozdziale IV SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. W załączeniu
przedstawiamy szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia.
17. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:
17.1.
Formularz oferty wraz z załącznikiem zawierającym ceny jednostkowe
wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
17.2.
Formularz Nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu,
17.3.
Formularz Nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
17.4.
Formularz Nr 3 - oświadczenie o zakresie zamówienia, jaki Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom,
17.5.
Formularz Nr 4 - spis treści – zalecane,
17.6.
Załącznik – Tabela cen jednostkowych.
……………………, dnia ...........................
...............................................................
pieczęcie i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
ICM-371-53/2014
19
...........................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ NR 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-53/2014 na dostawę
sukcesywną materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie
jednego roku dla ICM UW
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte
w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 i 984 z późn. zm.). zwana dalej Ustawą, który stanowi,
że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
......................................
miejscowość, data
...............................................................
pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
ICM-371-53/2014
20
…………………...........
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ NR 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-53/2014 na dostawę
sukcesywną materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie
jednego roku dla ICM UW
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA
Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy.
......................................
miejscowość, data
...............................................................
pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik do formularza nr 2:
W celu przedstawienia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5
ustawy Wykonawca składa informację, że należy lub nie należy do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 50, poz. 331 późn. zm.). Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do
formularza nr 2
UWAGA: Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty – wg art. 4 § 5 niniejszej
SIWZ.
ICM-371-53/2014
21
Załącznik do formularza nr 2
…........................................
pieczęć firmowa wykonawcy
Informacja dotycząca grupy kapitałowej
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ICM-371-53/2014 na dostawę sukcesywną materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla ICM UW
informuję że:
1) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 późń. zm.) należą
następujące podmioty: *
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………
………………………………………..
2) nie należę do grupy kapitałowej*
* niepotrzebne skreślić.
..............................
miejscowość, data
....................................................
pieczęcie
imienne i podpisy osób
uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy
UWAGA!
W przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej każdy z uczestników konsorcjum
wypełnia niniejszy załącznik.
Wykonawca musi wybrać punkt 1) lub punkt 2)
ICM-371-53/2014
22
……………………...........……
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ NR 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-53/2014 na dostawę
sukcesywną materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie
jednego roku dla ICM UW
Zamierzamy wykonać zamówienie Własnymi siłami.*
Zamierzamy wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców.*
L
Rzeczowy wykaz części zamówienia, które Wykonawca
p
zamierza powierzyć podwykonawcom
1
2
3
* niepotrzebne skreślić
UWAGA: W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców
należy wykazać (określić), jakie części zamówienia wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom.
......................................
miejscowość, data
...............................................................
pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
ICM-371-53/2014
23
............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ NR 4
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego Nr ICM-371-53/2014 na dostawę
sukcesywną materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie
jednego roku dla ICM UW
SPIS TREŚCI
Formularze oferty wraz ze wszystkimi załącznikami zawierają ............. kartek.
......................................
miejscowość, data
...............................................................
pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
ICM-371-53/2014
24
ROZDZIAŁ III
WZÓR UMOWY
UMOWA SPRZEDAŻY NR …....................
W dniu .............................. w Warszawie
pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,
REGON: 000001258, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………
a
...........................................................................................................................................
będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ......................................, REGON: ............................
zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez:
.............................................................................................................................
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
§1
Kupujący zamawia, a Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i sukcesywnie
dostarczać dla ICM UW oryginalne (zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ) materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
wyspecyfikowane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, zwane dalej materiałami, przez okres 12 miesięcy, partiami
według zapotrzebowania, począwszy od ……..........….do……..…….. lub do
wyczerpania limitu umowy, o której mowa w § 3 umowy.
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć materiały po cenach jednostkowych
wymienionych w tabeli formularza cenowego i zobowiązuje się, że ceny w czasie
realizacji umowy nie ulegną zwiększeniu.
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionych materiałów własnym
transportem z wniesieniem towaru na wskazane miejsce do jednostek
organizacyjnych Kupującego, których adres będzie podany na zamówieniach w
terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Sprzedawca zobowiązuje się przekazać zestawienie materiałów dostarczanych
Kupującemu na adres mailowy lub faxs:
meil: ...............................................................................................................
nr faksu: ..........................................................................................................
Określenie „dni robocze” użyte w umowie oznacza dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem świąt państwowych.
§2
ICM-371-53/2014
25
1. Jeżeli dzień wydania materiałów jest dla Kupującego dniem wolnym od pracy
wydanie zostanie zrealizowane pierwszego dnia roboczego następującego po
wyznaczonym dniu wydania. Wraz z wydanymi materiałami Sprzedawca
przekazuje upoważnionemu pracownikowi fakturę za dostarczone materiały.
2. Kupujący dokona sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczanych
materiałów. W przypadku dostarczenia niezgodnie z zamówieniem Kupujący
dokona zwrotu tych materiałów i faktury.
3. Sprzedawca odpowiada za jakość dostarczonych materiałów. W przypadku
dostarczenia uszkodzonych materiałów, czego nie można było stwierdzić w chwili
przyjęcia, Sprzedawca zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt w
terminie 2 dni od powzięcia o tym wiadomości, przekazanej telefonicznie lub
pisemnie. Jeżeli wyznaczony termin wymiany jest dniem wolnym od pracy
wymiana zostanie zrealizowana pierwszego dnia roboczego następującego po
wyznaczonym dniu.
§3
1. Za wykonane zamówienie Kupujący zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie nie
przekraczające kwoty brutto wraz z podatkiem VAT zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj.
zł
(słownie: ………………………………………………………………………………),
w tym obowiązujący podatek VAT …. % tj. ...................................................................... zł
(słownie: ............................................................................................................................... )
2. Ilości podane w załączniku nr 1 mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla
Kupującego.
3. . Kupujący bez zgody Sprzedawcy nie może przenieść wierzytelności wynikających
z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
§4
1. Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania
kwoty Umowy.
2. Jeżeli łączna wartość zamówienia w ramach umowy osiągnie kwotę, o której mowa
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, to umowa wygasa.
§5
1. Kupujący będzie przekazywał należność na rachunek bankowy Sprzedawcy
nr. ......................................................., w terminie 30 dni od dnia doręczenia
faktury.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3. W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.
§6
ICM-371-53/2014
26
Sprzedawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone przez siebie materiały na
okres 12 miesięcy od daty odbioru materiałów.
§7
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
1.1. za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Sprzedawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
1.2. za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu materiałów w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
1.3. za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu materiałów ze zwróconej dostawy,
uszkodzonych lub nieodpowiadających jakości zgodnie z zamówieniem w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,
1.4. Łączna wysokość kar umownych z tytułów przewidzianych w pkt. 2 - 4 ust. 1
nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Sprzedawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z
wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz w przypadku,
gdy w trakcie trwania umowy Sprzedawca ogłosi upadłość, wszczęte zostanie w
stosunku do Sprzedawcy postępowanie likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne,
Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia niniejszej umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku
Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną część umowy.
§9
Sprzedawca może odstąpić od umowy, gdy Kupujący bez uzasadnionej na piśmie
przyczyny odmawia przyjęcia zamówionych i dostarczonych materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
§ 10
ICM-371-53/2014
27
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedawcy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Kupującego i Sprzedawcy.
KUPUJĄCY
ICM-371-53/2014
SPRZEDAWCA
28
Rozdział IV SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W tabeli podano wydajność tonera przy 5% pokryciu strony A4.
W rubryce „OPIS” należy zamieścić informację umożliwiającą jednoznaczne
zidentyfikowanie oferowanego materiału eksploatacyjnego (np. nazwa
producenta, model, numer katalogowy).
L
p
TABELA CEN JEDNOSTKOWYCH
Opis materiału
Ilość Cena
Wartość
eksploatacyjnego
sztuk jednost
netto
kowa
netto
1 toner czarny do drukarki HP
LaserJet 1220 o
podwyższonej wydajności
nie mniej niż 3500 str.
2
2 toner czarny do drukarki HP
Color LaserJet CP3505 o
wydajności nie mniej niż
6000 str.
2
3
toner żółty do drukarki HP
Color LaserJet CP3505 o
wydajności nie mniej niż
6000 str.
2
4 toner niebieski do drukarki
HP Color LaserJet CP3505
o wydajności nie mniej niż
6000 str.
2
5
toner purpurowy do
drukarki HP Color LaserJet
CP3505 o wydajności nie
mniej niż 6000 str.
2
6 toner czarny do drukarki HP
Color LaserJet CM1312nfi
MFP o wydajności nie
mniej niż 2200 str.
2
ICM-371-53/2014
Opis
29
7 toner niebieski do drukarki
HP Color LaserJet
CM1312nfi MFP o
wydajności nie mniej niż
1400 str.
1
8
toner żółty do drukarki HP
Color LaserJet CM1312nfi
MFP o wydajności nie
mniej niż 1400 str.
1
9
toner purpurowy do
drukarki HP Color LaserJet
CM1312nfi MFP o
wydajności nie mniej niż
1400 str.
1
10 toner czarny do drukarki HP
LaserJet 4200 DTN o
wydajności nie mniej niż
12000 str.
12
11 toner czarny do drukarki HP
Color LaserJet 3800 DN
o wydajności nie mniej niż
6000 str.
8
12 toner żółty do drukarki HP
Color LaserJet 3800 DN o
wydajności nie mniej niż
6000 str.
6
13 toner niebieski do drukarki
HP Color LaserJet 3800 DN
o wydajności nie mniej niż
6000 str.
6
14
6
toner purpurowy do
drukarki HP Color LaserJet
3800 DN
o wydajności nie mniej niż
6000 str.
ICM-371-53/2014
30
15 toner czarny do urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 7120 o
wydajności nie mniej niż
22000 str.
16
16
toner żółty do urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 7120 o
wydajności nie mniej niż
15000 str.
8
17
toner purpurowy do
urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 7120 o
wydajności nie mniej niż
15000 str.
8
18
toner niebieski do
urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 7120 o
wydajności nie mniej niż
15000 str.
8
19
toner czarny do drukarki
Xerox Phaser 3140 o
podwyższonej wydajności
nie mniej niż 2500 str.
4
20 Toner czarny do drukarki
Samsung SCX 4500 W o
wydajności nie mniej niż
2000 str.
2
21 toner czarny do urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 5222 o
wydajności nie mniej niż
20000 str.
4
22
4
toner czarny do drukarki
OKI MC 560 o wydajności
nie mniej niż 8000 str.
ICM-371-53/2014
31
23 toner niebieski do drukarki
OKI MC 560 o wydajności
nie mniej niż 6000 str.
2
24
2
toner purpurowy do
drukarki OKI MC 560 o
wydajności nie mniej niż
6000 str.
25 toner żółty do drukarki OKI
MC 560 o wydajności nie
mniej niż 6000 str.
2
26 toner czarny do drukarki HP
LaserJet P4015 DN o
podwyższonej wydajności
nie mniej niż 24000 str.
10
27 toner czarny do urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 3550 o
podwyższonej wydajności
nie mniej niż 11000 str.
6
28 toner czarny do drukarki
HP DeskJet D 1660 o
podwyższonej wydajności
nie mniej niż 600 str
2
29 toner kolor do drukarki HP
DeskJet D 1660 o podwyższonej wydajności nie mniej
niż 440 str.
2
30
toner czarny do drukarki
LEXMARK T650 N o
podwyższonej wydajności
nie mniej niż 25000 str.
6
31
toner czarny do drukarki
Xerox Phaser 6180 MFP o
podwyższonej wydajności
nie mniej niż 8000 str.
10
ICM-371-53/2014
32
32
toner żółty do drukarki
Xerox Phaser 6180 MFP o
podwyższonej wydajności
nie mniej niż 6000 str.
6
33
toner purpurowy do
drukarki Xerox Phaser 6180
MFP o podwyższonej
wydajności nie mniej niż
6000 str.
6
34 toner niebieski do drukarki
Xerox Phaser 6180 MFP o
podwyższonej wydajności
nie mniej niż 6000 str.
6
35 toner czarny do urządzenia
HP DesignJet 500+ o
wydajności nie mniejszej
niż 1400 str.
6
36 toner żółty do HP DesignJet
500+ o wydajności nie
mniejszej niż 1430 str.
3
37
toner purpurowy do HP
DesignJet 500+ o
wydajności nie mniejszej
niż 1430 str.
3
38
toner niebieski do
urządzenia HP DesignJet
500+ o wydajności nie
mniejszej niż 1430 str.
3
39
toner czarny do drukarki
Minolta MC 1690MF-d
AIO o wydajności nie mniej
niż 2500 str.
1
40 toner niebieski do drukarki
Minolta MC 1690MF-d
AIO o wydajności nie mniej
niż 2500 str.
1
ICM-371-53/2014
33
41
toner żółty do drukarki
Minolta MC 1690MF-d
AIO o wydajności nie mniej
niż 2500 str.
1
42
toner purpurowy do
drukarki Minolta MC
1690MF-d AIO o
wydajności nie mniej niż
2500 str.
1
43 kaseta z taśmą o wymiarach
8m x 6mm czarna czcionka
na białym tle do urządzenia
CASIO KL-7400 i CASIO
KL-7200E
4
44 kaseta z taśmą o wymiarach
8m x 9mm czarna czcionka
na białym tle do urządzenia
CASIO KL-7400 i CASIO
KL-7200E
4
45 kaseta z taśmą o wymiarach
8m x 24 mm czarna czcinka
na białym tle do urządzenia
CASIO KL-7400 i CASIO
KL-7200E
4
46 taśma o wymiarach 12mm x
7m czrny nadruk na białej
taśmie do urządzenia
DYMO LabelPOINT 250
8
47
pojemnik na zużyty toner
do urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 7120
16
48 bęben światłoczuły czarny
do urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 7120 o
wydajności nie mniejszej
niż 67000 str.
6
ICM-371-53/2014
34
49
bęben światłoczuły
niebieski do urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 7120 o
wydajności nie mniejszej
niż 51000 str.
4
50
bęben światłoczuły
purpurowy do urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 7120 o
wydajności nie mniejszej
niż 51000 str.
4
51 bęben światłoczuły żółty do
urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 7120 o
wydajności nie mniejszej
niż 51000 str.
4
52 grzałka utrwalająca Xerox
Workcentre 7120
3
53
1
bęben czarny do drukarki
OKI MC 560
54 bęben niebieski do drukarki
OKI MC 560
1
55
bęben purpurowy do
drukarki OKI MC 560
1
56
bęben żółty do drukarki
OKI MC 560
1
57 bęben czarny do urządzenia
wielofunkcyjnego Xerox
Workcentre 5222 o
podwyższonej wydajności
nie mniejszej niż 80000 str.
ICM-371-53/2014
1
35
58
komplet bębnów do
drukarki Minolta MC
1690MF-d AIO o
wydajności nie mniejszej
niż 40000 str.
1
59
toner purpurowy do
drukarki Samsung Xpress
C460W/SEE o wydajności
nie mniej niż 1000 str.
2
60
toner żółty do drukarki
Samsung Xpress
C460W/SEE o wydajności
nie mniej niż 1000 str.
2
61 toner niebieski do drukarki
Samsung Xpress
C460W/SEE o wydajności
nie mniej niż 1000 str.
2
62
2
toner czarny do drukarki
Samsung Xpress
C460W/SEE o wydajności
nie mniej niż 1500 str.
SUMA NETTO:
ICM-371-53/2014
36

Podobne dokumenty