Temat Czy ludziom grozi głód? Wstęp Zajęcia

Komentarze

Transkrypt

Temat Czy ludziom grozi głód? Wstęp Zajęcia
Temat
Czy ludziom grozi głód?
Wstęp
Zajęcia proponuję rozpocząć od zadania uczniom pytań, które powinny wywołać
dyskusję:
• Czy warto zajmować się tym problemem?
• Czy i gdzie zetknąłeś się z problemem głodu na świecie i w miejscu,
w którym żyjesz?
• Czy i jak można temu problemowi zaradzić?
Następnie podejmujemy próbę odpowiedzi na powyższe pytania:
• z pozycji światowych organizacji np. WHO, FAO,
• z pozycji samorządu lokalnego i innych instytucji czy organizacji.
Cele
W wyniku udziału w zajęciach uczeń:
• analizuje dane zawarte we wskazanej literaturze (czasopisma, rocznik
statystyczny, raporty) oraz zdobyte dzięki użyciu technik informacyjnych,
• wykorzystuje dostępne mu dane do oceny skali zjawiska ludzi głodujących
w ujęciu globalnym i lokalnym,
• formułuje wnioski i proponuje działania mające na celu zmniejszenie skali
problemu głodu w skali globalnej i lokalnej.
Materiały
Czasopisma z artykułami i zdjęciami dotyczącymi głodu na świecie
i w najbliższym regionie, instrukcje do ćwiczeń grupowych, dyktafon do
przeprowadzenia wywiadów, kasety, komputer z dostępem do internetu, adresy
internetowej bazy danych dotyczących tematu ludzi głodujących, światowych
organizacji i instytucji zajmujących się tą problematyką:
• http://www.gsd.gda.pl/maitri/gazetka/ – artykuły na temat problemów związanych
z tematem zajęć,
• http://www.gsd.gda.pl/maitri/gazetka/ – mity na temat głodu,
• http://www.zb.eco.pl/bzb/3/index.htm – „Zielone Brygady”, mity o Trzecim
Świecie, braku żywności,
• http://www.wiedzaizycie.pl/99053900.htm – artykuł Sen o dobrobycie, Anna
Bąkiewicz z czasopisma „Wiedza i Człowiek”,
• http://www.oneworld.org/ni/issue267/267facts.html/ – głód, fakty, strona
w języku angielskim,
• http://www.oxfamamerica.org/students/index.html – fakty na temat głodu, strona
w języku angielskim,
• http://www.thehungersite.com/cgibin/WebObjects/CTDSites.woa/69/wo/nV6000K3300dP100KD/0.0.17.1.1.3.0.1.0.
15.0.CustomContentLinkDisplayComponent.0.0#HungerFacts – fakty o głodzie na
świecie, strona w języku angielskim,
•
•
http://www.cafod.org.uk/ – fakty na temat żywności, głodu, przyczyn głodu,
kampanie, strona w języku angielskim,
http://www.oxfamamerica.org/ – problem głodu, przyczyny, kampanie, strona
w języku angielskim.
Przebieg zajęć
Rozpoczynamy od próby udzielenia odpowiedzi na pytania umieszczone na początku
scenariusza (dyskusja okrągłego stołu, pogadanka).
Następnie w celu uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających dokładniejszą
analizę problemu głodu w skali globalnej dzielimy zespół na
2 grupy, które będą pracować zgodnie z poniższymi instrukcjami – elementy
metody ćwiczeniowej oraz praca z tekstem.
Grupa I – przedstawiciele krajów Trzeciego Świata
Instrukcja
1. Odszukaj dane dotyczące problemu demografii ludności
3 wybranych przez siebie krajów słabo rozwiniętych gospodarczo
(Trzeciego Świata), uwzględniając zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność
społeczeństwa w tych krajach.
2. Odszukaj informacje dotyczące dochodu narodowego brutto czy PKB (produkt
krajowy brutto) w wybranych 3 krajach słabo rozwiniętych.
3. Oblicz, jaka część ludności wybranych przez Ciebie krajów jest niedożywiona?
4. Dokonaj analizy migracji ludności na świecie. Jaki procent ogółu migrujących
stanowią ludzie wybranych przez Ciebie krajów ?
5. Odszukaj dane dotyczące bezrobocia w wybranych krajach Trzeciego Świata.
6. Spróbuj znaleźć informacje na temat możliwości poprawy sytuacji ludzi
głodujących w analizowanych krajach.
7. Przedyskutuj ze swoją grupą wyniki pracy i zapisz wnioski, w których odpowiesz
na pytanie: Czy istnieje problem głodu i jakie są tego przyczyny? Przygotujcie
propozycje poprawienia istniejącego stanu rzeczy.
8. Wybierzcie reprezentanta grupy, który wystąpi na forum międzynarodowej
organizacji i zwróci się z apelem do innych państw z propozycją poprawienia
istniejącego stanu rzeczy oraz prośbą o udzielenie pomocy
w tym przedsięwzięciu. Przygotujcie wspólnie to wystąpienie.
Grupa II – przedstawiciele krajów wysoko rozwiniętych
Instrukcja
1. Odszukaj i zapisz w tabeli dane dotyczące następujących problemów
demograficznych wybranych 3 krajów wysoko rozwiniętych:
• zagęszczenie ludności,
• rozrodczość: liczba urodzin w jednostce czasu,
• śmiertelność: liczba zgonów w jednostce czasu,
• dochód przypadający na 1 mieszkańca,
• procent ludzi głodujących,
•
•
•
procent ludzi migrujących,
procent bezrobotnych,
procent ludzi cierpiących na choroby związane z niewłaściwym sposobem
odżywiania, np. otyłość, niedowaga, cukrzyca, płaskostopie i inne.
2. Przedyskutuj w grupie, czy i w jakiej skali problem głodu występuje
w krajach wysoko rozwiniętych?
3. Przygotujcie prezentacje efektów prac zespołu, w którym znajdą się odpowiedzi
na postawione w punkcie 2. pytania oraz propozycje Waszych pomysłów działań,
które mogłyby spowodować poprawę istniejącego stanu rzeczy.
Zespoły pracują z komputerami, z rocznikami statystycznymi
i literaturą:
1. Ziemia – Atlas zarządzania planetą, Wydawnictwo “bis”, Warszawa 1997,
rozdział: Ziemski kryzys, str. 44, rozdział: Zasoby ludzkie, str. 170-175,
2. Świat, w którym żyjemy, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa
1995, Problem AIDS, str. 98, wykres str. 97; problemy społeczne str. 125-128,
Trendy w produkcji żywności, str. 19-30, Spadek światowych plonów zbóż,
str. 34, Trendy w gospodarce, str. 65-76.
Temat można realizować w kilku wariantach:
Wariant I
Dyskutujemy z dziećmi na podstawie podanych we wstępie pytań, filmu Ginąca
planeta i przeczytanych artykułów. Odpowiadamy na pytania i ustalamy obszary
problemowe związane z tematem głodu, np.: kraje Trzeciego Świata, kraje wysoko
rozwinięte, obszar Polski, nasza gmina, miasto, osiedle.
Wariant II
Prezentujemy informacje o organizacjach i instytucjach międzynarodowych
zajmujących się problemami ludzi głodujących, informacje zdobywamy
w internetowej bazie danych, np. WHO, FAO, ONZ. Zajęcia organizujemy
w formie debaty na forum międzynarodowym, a uczniowie występują jako
przedstawiciele krajów Trzeciego Świata oraz organizacji i instytucji
z różnych krajów. W trakcie debaty prezentują pomysły sposobów pomocy
Trzeciemu Światu przez kraje wysoko rozwinięte.
Wariant III
Zajmujemy się tematem głodu w Polsce, w naszej gminie czy osiedlu. Na podstawie
wywiadów z wójtem, burmistrzem, przedstawicielem PKPS, PCK, dyrektorem
szkoły, pedagogiem i pielęgniarką szkolną uczniowie, pracując
w zespołach poza lekcjami, przygotowują informacje na ten temat. W trakcie lekcji
następuje debata. Podsumowaniem lekcji jest propozycja działań lokalnych
zmierzających do poprawy sytuacji ludzi głodujących w najbliższym otoczeniu.
Teresa Czech

Podobne dokumenty