projekt wykonawczy - Muzeum Historii Polski

Komentarze

Transkrypt

projekt wykonawczy - Muzeum Historii Polski
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
PROJEKT WYKONAWCZY
WYSTAWY DROGA DO JEDNOŚCI
Warszawa, maj 2011 roku
Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest realizacja wystawy Muzeum Historii Polski
„Droga do jedności”, przygotowanej z okazji objęcia przez Polskę
prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku.
Nazwa wystawy:
„Droga do jedności”
Miejsce realizacji wystawy:
Parc du Cinquantenaire, Bruksela
Termin realizacji wystawy:
16–30.10.2011 roku (montaż, działanie, demontaż)
Zamawiający (Inwestor) :
Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Projektant:
JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Massé SC, ul. Słupecka 9, 02-309 Warszawa
Projektanci:
Branża
Imię i Nazwisko
Data
Podpis
inż. arch. Julian ŻMIJEWSKI
Architektura
(autorzy projektu)
inż. arch. Andrzej JAWORSKI
mgr inż. arch. kraj. Urszula MICHALSKA
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
SPIS ZAWARTOŚCI
CZĘŚĆ I: OPIS
INFORMACJE OGÓLNE
Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Ogólny opis wystawy
Ogólny opis bloków tematycznych
OPIS TECHNICZNY WYSTAWY
Opis namiotu
Dyspozycja materiałowo-przestrzenna
Multimedia
Oświetlenie
Ochrona przeciwpożarowa
HARMONOGRAM REALIZACJI WYSTAWY
CZĘŚĆ II: RYSUNKI
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ I: OPIS
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Podstawa opracowania
 umowa z Inwestorem na wykonanie projektu wystawy,
 zatwierdzony projekt koncepcyjny przygotowany wraz z Inwestorem,
 scenariusz wystawy przygotowany przez Inwestora,
 Polskie przepisy i normy.
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wystawy Muzeum Historii Polski
„Droga do jedności”, przygotowanej z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w Unii
Europejskiej w 2011 roku w następującym zakresie:
 opis namiotu, w którym realizowana będzie wystawa,
 projekt aranżacji przestrzennej namiotu:
□ dyspozycja materiałowo-przestrzenna (podłoga,
nietypowe – aktywne, elementy ruchome itp.),
ściany,
sufit,
elementy
□ wykaz multimediów i oświetlenia,
 wytyczne dotyczące wydruków wielkoformatowych,
 wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
 określenie harmonogramu realizacji wystawy (m.in. terminów dostarczenia przez
Inwestora poszczególnych materiałów, niezbędnych Wykonawcy do realizacji
wystawy).
1.3. Ogólny opis wystawy
Okoliczności
Wystawa przygotowywana z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej w
2011 roku pozwoli na prezentację polskiego doświadczenia historycznego na tle
doświadczenia Europy, a przede wszystkim Europy Środkowej i Wschodniej.
Miejsce i potencjalny widz
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
Wystawa zostanie zorganizowana w Brukseli, w miejscu publicznym, w przestrzeni
miejskiej (Parc du Cinquantenaire). Głównymi odbiorcami będą Belgowie, pracownicy
instytucji europejskich i turyści nie za wiele wiedzący o dziejach Europy Środkowej i
Wschodniej. Doświadczenia z tego rodzaju wystaw realizowanych w Polsce pokazują, że
najbardziej typowymi odbiorcami są rodziny (dorośli ok. 30–40 lat z dziećmi 6–15 lat) oraz
grupy szkolne.
W wystawie można uczestniczyć zarówno czynnie, realizując poszczególne zadania, jak i
biernie, oglądając ikonografię i czytając materiał opisowy.
Cel wystawy
Wystawa ma charakter edukacyjny. Jej celem jest informować i kształtować przekaz na
temat dziejów jednoczenia się kontynentu oraz specyfiki doświadczenia polskiego na tym
tle. Widz otrzyma (na poziomie podstawowym, bo taka jest specyfika tego rodzaju
przekazu) wiedzę na temat drogi Polski i krajów naszej części kontynentu do
niepodległości i procesu rozszerzenia Unii Europejskiej.
Podstawowe założenia merytoryczne
Wystawa odnosi się do wybranych wydarzeń z okresu 1945–2004. Zasadnicza część
wystawy dotyczy czasu od końca lat 70. do 1989 roku związanego z powstaniem i
działalnością „Solidarności”. Zasadniczą ideą jest pokazanie szczególnej roli „Solidarności”
w obaleniu komunizmu i reintegracji kontynentu.
Teza wystawy
Europa w latach 1945–1989 była podzielona. Polska i inne kraje naszej części Europy
zostały odcięte od reszty kontynentu przez narzucony system komunistyczny. Powstanie
„Solidarności” zapoczątkowało przemiany społeczno-polityczne w Europie ŚrodkowoWschodniej, których efektem było odzyskanie wolności i reintegracja kontynentu.
Podstawowe założenia realizacyjne
Wystawa prezentowana jest w formie plenerowej – w hali namiotowej i składa się z
dziewięciu przestrzeni oznaczonych literami od A do I, zorganizowanych wokół bloków
tematycznych. Blokom odpowiadają aktywności, których celem jest przekazywanie
informacji w atrakcyjnej formie, angażującej zwiedzającego. Dzięki aktywnościom wystawa
zamienia się w grę, w której mogą brać udział wszyscy zainteresowani.
Układ treściowy gry ma charakter linearny – ze względu na miejsce prezentacji i wymogi
bezpieczeństwa – gra nie będzie uwzględniać żadnych alternatywnych przejść,
odmiennych kolejności zapoznawania się z blokami tematycznymi itp.
Uczestnik gry spędzi na wystawie 40–60 minut (czas szacunkowy).
Uczestnik gry na wstępie otrzyma kartę gracza. Na karcie będzie przedstawiona postać
(kobieta lub mężczyzna), z której losami uczestnik będzie zapoznawał się, przechodząc
przez kolejne bloki tematyczne.
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
1.4. Ogólny opis bloków tematycznych
A i B – Komunizm w Europie Wschodniej
Elementem dominującym jest podzielona mapa Europy. Ścieżka prowadzi grającego do
Europy Wschodniej. Nie ma możliwości powrotu do części „zachodniej”.
Zakres merytoryczny:
 sowietyzacja wszystkich dziedzin życia,
 protesty przeciw sowieckiej okupacji (Berlin ’53, Poznań ’56, Węgry ’56, Mur
Berliński, Marzec ’68, Czechosłowacja ’68).
Aktywność: plansza interaktywna „Cytaty” – połączenie kart z wypowiedziami polityków i
przywódców, dotyczących podzielonej Europy z ich wizerunkami.
C – Gospodarka
Gracz na podstawie losów fikcyjnej rodziny przedstawionych na drzewie genealogicznym
zapoznaje się ze zmianami, jakie nastąpiły w polskiej gospodarce pod rządami
komunistów.
Zakres merytoryczny:
 podstawowe informacje na temat gospodarki niedoboru (reglamentacja, kolejki,
mięso jako towar strategiczny),
 czarny rynek,
 informacje o zanieczyszczeniu środowiska.
Aktywność: budowanie z klocków domu w warunkach gospodarki niedoboru.
D – Kultura
Uczestnik gry wchodzi w przestrzeń przypominającą oficjalną bibliotekę, by następnie
przejść przez „drzwi cenzury” do ukrytej drukarni, w której powstają opozycyjne ulotki. Na
koniec zwiedzający przechodzi przez przestrzeń, w której osobiście doświadcza
mechanizmu inwigilacji, „podglądając” na monitorze salę z drukarni.
Zakres merytoryczny:
 pierwszy i drugi obieg kultury, film (Wajda), kultura emigracyjna („Kultura”, Nobel dla
Miłosza, Leopold Unger),
 mechanizm cenzury,
 konsekwencje działalności w drugim obiegu (inwigilacja).
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
Aktywność: drukowanie na powielaczu plakatu/ulotki opozycyjnej. Aktywność ta pokazuje,
że uzyskanie dostępu do kultury niekontrolowanej przez system było działaniem
nielegalnym.
E – Działalność polityczna
Gracz wchodzi w dwoistą przestrzeń: z jednej strony chyląca się ku zwiedzającemu ściana
partii (zjazd PZPR) oraz czerwone niebo z sierpem i młotem zamiast słońca, a drugiej
przysłonięta ściana społeczeństwa, przytłoczona masywnym, blokiem partii.
Zakres merytoryczny:
 historia opozycji i zrywów społecznych w Polsce (1970, 1976, powstanie KOR),
 pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (1979),
 ograniczenie wolności osobistej.
Aktywność: multimedialna kabina z kioskiem multimedialnym – minigra paragrafowa
polegająca na wyborze drogi życiowej, zawodowej i innych działań, np. podróży. Podczas
gry uczestnik pozna mechanizmy inwigilacji i ograniczeń w systemie komunistycznym.
F – Strajki sierpniowe – powstanie „Solidarności”
Uczestnik gry wchodzi w przestrzeń wypełnioną fotografiami z okresu strajku
sierpniowego. Podchodząc do nich, może wysłuchać rozmów strajkujących i dowiedzieć
się m.in. czegoś o powstaniu „Solidarności”. Przestrzeń jest rozświetlona i przyjemna.
Zakres merytoryczny:
 podstawowe informacje na temat strajków sierpniowych (geneza strajku, Lech
Wałęsa, 21 postulatów, negocjacje z rządem),
 powstanie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych (jedyny niezależny
ruch społeczny o zasięgu ogólnonarodowym w Europie Wschodniej).
Aktywność: malowanie znaku „Solidarności” za pomocą pieczątek odbijanych na ścianie.
Jego ułożenie będzie możliwe jedynie przy współdziałaniu z innymi graczami.
G – Stan wojenny
Gracz wchodzi w przestrzeń skrajnie odmienną od poprzedniej – przytłaczającą,
eksponującą obraz gen. Jaruzelskiego ogłaszającego stan wojenny. Wkrótce jednak,
podczas przechodzenia przez ponury korytarz, pojawiają się informacje o podziemnej
„Solidarności” i gestach solidarności ze strony społeczeństw zachodnich.
Zakres merytoryczny:
 podstawowe informacje o stanie wojennym (informacja o Rogerze Noelu –
skazanym na 3 lata więzienia za dostarczenie latem 1982 roku nadajników dla
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
Radia „Solidarność”),
 internowania (piosenka U2 – „New Year’s Day”),
 solidarni z Polską (pomoc z Belgii – zdjęcie tira z darami z Belgii, Chris i Daniel
Dekocker – organizatorzy pomocy charytatywnej dla Polski, John Vanderveken i
Jean-Marie Lepage); podziękowania Polaków za udzieloną pomoc.
Aktywność: puzzle z folii magnetycznej – układające się w ciąg wydarzeń z lat 1979–1989.
H i I – „Jesień narodów”
W tym punkcie zanika podział Europy. Korytarz wypełniony plakatami wyborczymi z 4
czerwca 1989 roku z urną wyborczą na zamknięciu w otwartej przestrzeni. Gracz
przechodząc tę przestrzeń dociera aż do 2004 roku, kiedy Polska, Czechy, Węgry i
Słowacja przystąpiły do UE. Elementem dominującym w tej przestrzeni jest ogromna
mapa zjednoczonej Europy wykonana w formie świecącego neonu.
Zakres merytoryczny punktu:
 ruchy opozycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej,
 wydarzenia „jesieni narodów” z poszczególnych krajów, poczynając od Polski,
 wycofanie wojsk sowieckich z Polski.
Aktywność: instalacja interaktywna – głosowanie w wolnych wyborach. Urna połączona z
mapą-neonem na ścianie.
Strefa dla dzieci
W namiocie zostanie wyodrębniona przestrzeń (minikino), gdzie dzieci wraz z rodzicami
będą mogły oglądać polskie filmy animowane. Wyposażona będzie w telewizor oraz
rozrzucone wokół niego pufy dla oglądających.
Szatnia
Przy wejściu na wystawę (w grubości ściany) przygotowane zostanie pomieszczenie na
odzież wierzchnią dla grup zorganizowanych. Na wyposażenie tej przestrzeni składają się
wieszaki na ścianach oraz drzwi.
Zaplecze socjalno-techniczne
Przy wejściu na wystawę zorganizowane zostanie pomieszczenie przeznaczone na
potrzeby obsługi wystawy. Do pomieszczenia prowadzi wejście zamykane na klucz.
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
1. OPIS TECHNICZNY WYSTAWY
1.1. Opis namiotu, w którym realizowana będzie wystawa
Wystawa zostanie zorganizowana w hali namiotowej o wymiarach: szer. x dł. 16 x 30 m,
wys. 3–5,6 m, dostarczonej i rozstawionej w parku przez firmę EMS Polska Sp. z o.o.
Zadaszenie namiotu będzie wykonane z sześciu sekcji, każda o szerokości 5 m. Dwie z
nich będą przezroczyste, a pozostałe nieprzezierne. Obie ściany szczytowe oraz jedna
ściana boczna, będą w całości przeszklone. Czwarta ściana, podobnie jak część
zadaszenia pozostanie nieprzezierna. Przewidziano trzy wyjścia o wymiarach ok 200 x
300 cm. Wszystkie pełnią rolę wyjść ewakuacyjnych.
Namiot zostanie zasilony w prąd ze źródła zewnętrznego (do ustalenia na późniejszym
etapie).
1.2. Dyspozycja materiałowo-przestrzenna
Podłoga
Istniejącą podłogę namiotu należy przykryć w całości wykładziną w kolorze szarym
(ciemny). Elementy wykładziny muszą być ze sobą połączone w taki sposób, by tworzyły
jednolitą, gładką płaszczyznę. Celem ułożenia wykładziny jest przede wszystkim
zasłonięcie istniejącej podłogi namiotu oraz ochrona przed jej uszkodzeniem przez
elementy wystawy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki wykładziny oraz
sposób jej układania Inwestorowi do akceptacji w terminie określonym w harmonogramie.
Ściany
Wszystkie ściany wykonane będą z płyty MDF o grubości 10–18 mm na stelażu
drewnianym jako samonośna konstrukcja. Łączenia należy zaszpachlować i wygładzić do
równej powierzchni. Dopuszcza się stosowanie płyt innego typu pod warunkiem spełnienia
wszystkich wymogów oraz uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Inwestora.
Zabronione jest mechaniczne mocowanie ścian do istniejącej podłogi. Dopuszcza się
mocowanie ścian do elementów konstrukcyjnych namiotu po warunkiem uzyskania przez
Wykonawcę pisemnej zgody od dostawcy namiotu (firma EMS Polska Sp. z o.o.) oraz ze
strony Inwestora. Odpowiedzialność za takie rozwiązanie oraz koszty związane z
przygotowaniem dokumentacji projektowej wymaganej przez dostawcę namiotu lub
Inwestora spoczywać będą na Wykonawcy.
Większość ścian zostanie pokryta farbą we wskazanym kolorze. Pozostałe stanowić będą
nośnik informacji i zostaną na nich umieszczone m.in.:
 wydruki wielkoformatowe na różnych nośnikach,
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
 instalacje interaktywne – opisane poniżej „Elementy nietypowe – aktywne”,
 inne materiały (np.: blacha, tekstylia, tworzywa sztuczne),
 elementy instalacji oświetleniowej oraz multimedialne.
W części rysunkowej wskazano rozmieszczenie oraz sposób wykończenia
poszczególnych ścian. Przy wykańczaniu ścian należy uwzględnić wymogi ochrony
przeciwpożarowej opisane poniżej.
Materiały graficzne (w tym kolorystyka ścian oraz elementów nietypowych) zostaną
przekazane Wykonawcy w terminie określonym w harmonogramie.
Wszystkie wymiary ścian oraz pozostałych elementów, które będą na nich mocowane
Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować przed przystąpieniem do prac, a w razie
potrzeby
nanieść
odpowiednie
poprawki. Wszelkie
zmiany
ingerujące
w
treści
merytoryczne wystawy lub istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa zwiedzającego
parametry techniczne wystawy Wykonawca zobowiązany jest skonsultować z Inwestorem.
Sufit
Nad znaczną częścią wystawy nie ma sufitu i widoczna jest wewnętrzna strona namiotu.
W niektórych miejscach zostanie ona przesłonięta w różny sposób. Wysokość
poszczególnych zadaszeń należy wyczytać z rysunków ścian.
Przejście między punktami „C” i „D” oraz „D” i „E” należy wykonać z płyt MDF na stelażu
drewnianym opartym na ścianach wystawy. Sufity te malowane będą zgodnie z kolorem
ścian.
Punkt „E” w całości należy przekryć czerwonym materiałem, który będzie płynnie schodzić
na ścianę „E3”. Na środku zadaszenia umieszczony zostanie emblemat ZSRR (opisany w
dalszej części). Przepuszczalność światła przez zadaszenie powinna wynosić nie więcej
niż 40%.
Punkt „G” w całości należy przekryć materiałem w kolorze ścian. Przepuszczalność światła
przez zadaszenie powinna wynosić nie więcej niż 5%. W jednym z korytarzy punktu „G”
należy wykonać dodatkowy obniżony sufit jako pudełko z płyty HDF na stelażu
drewnianym lub aluminiowym malowane zgodnie z kolorem ścian. Wysokość pudełka
wynosi 10 cm. Wymiary poziome należy wyczytać z rysunków. Sufit jest odsunięty od
ścian o 20 cm.
Elementy nietypowe – aktywne
Do niektórych ścian będą przymocowane instalacje interaktywne. Ze względu na ich
zróżnicowany charakter zostały one wyszczególnione i opisane poniżej. Do oznaczenia
elementów nietypowych użyto numerów ścian, na których się znajdują.
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
 „A2” (część wschodnia), „A4” (część zachodnia) – Podzielona Europa.
Instalacja przedstawia mapę Europy przedzielonej „żelazną kurtyną”. Wykonana będzie z
płyty polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) o grubości 5–10 cm wycinanej na urządzeniu
sterowanym numerycznie (np. styrocut 2D). Wycięte kształty odpowiadać będą
poszczególnym państwom danej części Europy. Wszystkie elementy, przed przyklejeniem
do ściany należy pokryć szpachlą lub nasączyć żywicą epoksydową, a następnie
wyszlifować celem uzyskania gładkiej powierzchni. Całość pomalować za pomocą
pistoletu lakierniczego na kolor określony na etapie przekazywania Wykonawcy
materiałów graficznych. W tym samym czasie zostanie określony ostateczny kształt
obydwu części mapy. Wymiar każdej z nich nie przekroczy 3 m wysokości i 3,5 m
szerokości.
 B1 – Plansza interaktywna „Cytaty” – 4 szt.
Plansza interaktywna to prosta zabawa polegająca na dopasowaniu właściwego cytatu do
osoby. Gracz zaznacza proponowaną odpowiedź poprzez wetknięcie wtyku (typ: duży
JACK lub bananowy) w gniazdo przy wybranym cytacie. W przypadku dobrej odpowiedzi,
część planszy podświetla się na zielono. Zła odpowiedź powoduje czerwone
podświetlenie. Każda plansza ma inny układ graficzny, a co za tym idzie inny układ
dobrych i złych odpowiedzi. Plansze przyczepione zostaną do ściany pokrytej blachą i
będą utrzymane w estetyce tabliczek znamionowych wykonanych z tworzywa sztucznego
(np. PCV) z nadrukiem.
 B4 i B5 – Perforacja żelaznej kurtyny.
Na ścianach B3, B4 i B5 umieszczona będzie grafika wielkoformatowa, którą będzie
można oglądać przez perforacje w ścianach B4' i B5'. Ściany te wykonane będą z płyty
MDF pokrytej podobnie jak pozostałe ściany punktu „B” blachą. Perforację całości należy
wykonać zgodnie z projektem grafiki, przekazanym Wykonawcy wraz z materiałami
graficznymi.
 C3 i C4 – Deska kreślarska – budowa domu – 4 szt.
Deska kreślarska to pochylony względem ściany pulpit o wymiarach ok. 100x120 cm z
kuwetą na dole oraz przykręconą do niego lampką biurkową. Pulpit wykonany będzie z
tworzywa sztucznego (np. PCV) z nadrukiem projektu domu budowanego w technologii
tzw. wielkiej płyty. W kuwecie umieszczone zostaną puzzle z tego samego materiału co
pulpit ze zdjęciem zrealizowanego budynku. Kształt puzzli będzie zbliżony do kształtu
prefabrykatów i podobnie jak one niedokładny, co będzie dodatkowym utrudnieniem dla
gracza.
 C10-13 a-b – Parawany wiszące – 4 szt.
Wiszące dwustronne wydruki na tzw. płótnie malarskim typu Canvas, ukazujące zderzenie
oficjalnej propagandy z szarą rzeczywistością. Parawany zawieszone na możliwie
niewidocznej konstrukcji (np.: stalowa kratownica, rura, cięgna stalowe – do decyzji
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
Wykonawcy). Od dołu obciążone, ale nie połączone z podłogą.
 D8 – Regał z drzwiami cenzury.
Cała ściana z obydwu stron przypomina regał z książkami, w którym umieszczono drzwi.
Regał wykonany jest z malowanej płyty MDF. Rozmieszczenie półek oraz ich
podświetlenie zostanie zweryfikowane na etapie przekazywania Wykonawcy materiałów
graficznych.
We wnękach ponadto znajdują się drzwi przesuwne, chowane w grubości regału – 3–4 szt.
jedne za drugimi w minimalnych odstępach od siebie. Całość musi zmieścić się w grubości
ok. 30 cm. Pierwsze 2–3 pary drzwi będą przezroczyste (np. Plexi) z naklejoną grafiką,
która przesłoni (ocenzuruje) fragmenty tekstu naklejonego na ostatnich drzwiach (pełne,
nieprzezierne). Aktywność polega na „od-cenzurowaniu” tekstu poprzez odsuwanie na bok
kolejnych warstw cenzury (drzwi). Mechanizm prowadnic drzwiowych będzie wykonany w
taki sposób, by zamykały się one automatycznie po puszczeniu.
 E (sufit) – Emblemat ZSRR.
Emblemat należy wykonać z płyty polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) o grubości 15
cm wycinanej na urządzeniu sterowanym numerycznie (np. styrocut 2D). Element należy
pokryć szpachlą lub nasączyć żywicą epoksydową, a następnie wyszlifować celem
uzyskania gładkiej powierzchni. Całość pomalować za pomocą pistoletu lakierniczego na
kolor określony na etapie przekazywania Wykonawcy materiałów graficznych. Emblemat
zawiesić pod sufitem na konstrukcji niewidocznej od strony punktu (umieszczonej powyżej
sufitu).
 E10 – Wnęki – pękający blok partii.
W ścianie należy wykonać wnęki zgodnie z projektem grafiki, na końcu których
umieszczony będzie wydruk wielkoformatowy.
 E8 – Wnęka – gra paragrafowa.
Podobnie jak w ścianie E10 należy wykonać wnękę. Różnica polega na tym, że do tej
można wejść. W środku znajduje się kiosk multimedialny z grą paragrafową.
 F4-8 – Parawany – Stocznia Gdańska.
Parawany należy wykonać jako samonośne konstrukcje. Na nich umieszczona będzie
grafika wielkoformatowa oraz uchwyty do zaczepiania słuchawek. Doprowadzenie kabli
dźwiękowych musi być możliwie niewidoczne.
 G4 – Ekran – przemówienie gen. Jaruzelskiego.
Na tej ścianie wyświetlany będzie zapętlony film z przemówieniem gen. Jaruzelskiego
dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego. Ścianę należy pomalować farbą
zapewniającą odpowiednie warunki do projekcji filmów. Kadr rzutnika umieszczonego
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
naprzeciwko ściany należy dostosować do wymiarów ściany.
 G5, G6 i G14 – Sytuacja w Polsce i solidarni z Polską.
Informacje na tych ścianach umieszczone są w ukośnych pasach, które rozświetlają
ciemny korytarz po naciśnięciu znaczka „S”. Po chwili od zapalenia danego pasa, zaczyna
on migać, po czym gaśnie niczym popsuta latarnia. Pasy należy wykonać z formie
podświetlanych wnęk/kasetonów przesłoniętych wydrukiem na folii winylowej typu
„backlight”. Znaczek „S” stanowi podświetlony przycisk z pierwszą literą znaku
„Solidarność”. Do zapalania każdego pasa służy osobny znaczek umieszczony na ścianie
obok niego. Przy jednym z pasów należy zamontować uchwyt na słuchawki. W kolejny pas
należy wmontować ekran z filmem włączanym po naciśnięciu znaczka „S”.
 G12 – Puzzle magnetyczne '79–'89.
Układanie puzzli magnetycznych stanowi podsumowanie wydarzeń od 1979 do 1989 roku.
Ściana we wskazanym miejscu pokryta będzie arkuszem blachy stalowej pomalowanym
za pomocą pistoletu lakierniczego w kolorze ściany. Na blasze układane będą puzzle
drukowane na folii magnetycznej wycinane zgodnie z projektem grafiki.
 I2–3 + URNA – Głosowanie + mapa-neon zjednoczonej Europy.
Urna połączona z mapą-neonem zjednoczonej Europy jest kulminacyjnym elementem
wystawy. Gracz wrzucając do urny głos (kartka zdobyta od obsługi gry w poprzednich
pomieszczeniach) rozpala mapę wykonaną w formie neonu zawieszonego na ścianach I2 i
I3. Mapa wykonana będzie z Plexi i podświetlana od wewnątrz diodami LED. Sekwencja
zapalania się mapy związana będzie z „głosującymi”. By rozpalić mapę w całości
koniecznych będzie minimum 10 głosów. Po pełnym rozświetleniu mapy, pali się ona przez
chwilę, a następnie gaśnie. Sekwencja powtarza się po wrzuceniu kartek do urny.
Pod mapą-neonem, na ścianie umieszczona będzie grafika w podświetlanej wnęce
zgodnie z projektem grafiki.
Wydruki wielkoformatowe
Poniżej określono parametry druku na nośnikach standardowych, jakie muszą spełniać
wszystkie materiały drukowane na potrzeby wystawy.
Kolor:
Wysoka jakość odwzorowania barw oraz stabilność barw wydruku w kolejnych partiach
wydruku (ze względu na konieczność łączenia brytów wydruku w większe powierzchnie
wystawiennicze).
Rozdzielczość: 1440-1440 dpi.
Druk: jednostronny (przy płótnie malarskim Canvas – konieczność zszycia dwóch
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-12
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
arkuszy).
Języki opisu stron: Postscript, EPS, PDF, TIFF i JPEG.
Wymiary nośnika: szerokość minimalna – 24", maksymalna 90" (ok. 225 cm).
Źródła papieru: 1 rolka lub pojedynczy arkusz.
Typy nośników:
powlekane oraz niepowlekane materiały łącznie z winylową folią transparentną,
samoprzylepnymi materiałami winylowymi i satynowym papierem przeznaczonym do
stosowania na zewnątrz, wydruki bezpośrednio na tworzywach sztucznych (np. PCV).
Przy przekazywaniu Wykonawcy materiałów graficznych określone zostaną ostatecznie
wszystkie typy nośników dla każdej ze grafik (ścian).
Przy wydruku grafiki na tzw. płótnie malarskim typu Canvas należy drukować w
rozdzielczości nie niższej niż 600 dpi.
Elementy ruchome – meble
 Do strefy dla dzieci: pufy, sofy i fotele w kolorze białym wypełnione granulatem
meblarskim-styropianowym – łącznie 15 szt.
 Do części socjalnej: szafka zamykana na kluczyk ok. 100x50x200 cm – 1 szt.
 Do przestrzeni „D”: boksy z płyty MDF malowane w kolorze ścian o wymiarach
50x50x80 cm – 3 szt.
 Do przestrzeni „F”: siedzisko w nietypowym kształcie z płyty MDF malowane w
kolorze ścian o wysokości 40 cm.
1.3. Multimedia
Na wystawie planowane jest użycie różnego typu urządzeń multimedialnych, które na
potrzeby wystawy zostaną wypożyczone Inwestorowi przez Wykonawcę (Wykonawca
zobowiązany jest zaproponować i przedstawić warunki dzierżawy do akceptacji
Inwestorowi). Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami i
normami. Instalacje powinny być możliwie niewidoczne i niedostępne dla zwiedzających.
Źródła sygnałów (odtwarzacze DVD, MP3 itp.) powinny być usytuowane w miejscach
łatwo dostępnych dla obsługi wystawy. W trakcie trwania wystawy Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie wszystkich instalacji oraz
natychmiastowy serwis w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów.
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-13
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
Dokładne parametry urządzeń oraz ostateczne określenie liczby multimediów zostaną
ustalone na etapie przekazywania materiałów graficznych.
Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z harmonogramem) do podania parametrów
dotyczących zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania wszystkich multimediów. W przypadku braku możliwości spełnienia tych
wymagań przez Inwestora, zamawiający dostosuje instalacje i urządzenia do możliwości.
Na wystawie przewiduje się użycie następujących urządzeń multimedialnych:
Rodzaj urządzenia
Ilość
Lokalizacja
Kiosk multimedialny1)
1
Wmontowany w ścianę C8.
Kamera
1
Ekran 22”
1
Wmontowany w ścianę D7
Głośnik kierunkowy
2
D7 (zapętlone nagranie w formacie MP3 z
niezależnego źródła)
Odtwarzacz MP3
1
Połączony z głośnikami kierunkowymi ze ściany D7
Kiosk multimedialny1)
1
Stojący samodzielnie we wnęce E4-6
Słuchawki
5
Na każdym parawanie F4-8 (na każdym osobne
zapętlone nagranie w formacie MP3 z niezależnego
źródła)
Odtwarzacz MP3
5
Połączone ze słuchawkami z parawanów F4-8
Telewizor 50”
1
Na ścianie F2 (zapętlony film w formacie DVD)
Głośnik kierunkowy
2
Na ścianie F2 (dźwięk z filmu – telewizor F2)
Odtwarzacz DVD
1
Połączony z telewizorem oraz głośnikami
kierunkowymi na ścianie F2
Głośnik kierunkowy
2
G2 (zapętlone nagranie w formacie MP3 z
niezależnego źródła)
Odtwarzacz MP3
1
Połączony z głośnikami kierunkowymi ze ściany G2
Projektor
1
Po sufitem na ścianie G1 (zapętlony film z
niezależnego źródła w formacie DVD)
Głośnik kierunkowy
2
G4 (dźwięk z filmu – projektor)
D5 (połączona z monitorem na ścianie D7,
obraz z możliwością opóźnienia ok. 1 min)
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-14
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
1)
Odtwarzacz DVD
1
Połączony z projektorem oraz głośnikami
kierunkowymi na ścianie G4
Słuchawki
1
G5 (zapętlone nagranie w formacie MP3 z
niezależnego źródła)
Odtwarzacz MP3
1
Połączony ze słuchawkami G5
Ekran 22”
1
Wmontowany w pas na ścianie G6
Słuchawki
1
G6 (dźwięk z filmu – monitor G6)
Odtwarzacz DVD
1
Połączony z ekranem oraz słuchawkami G6
dotyczy również przygotowania sprawnego oprogramowania w oparciu o przekazane materiały graficzne
oraz szczegółowe wytyczne Zamawiającego
1.4. Oświetlenie
Na wystawie planowane jest użycie różnego typu punktów świetlnych, które na potrzeby
wystawy zostaną wypożyczone Inwestorowi przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany
jest zaproponować i przedstawić warunki dzierżawy do akceptacji Inwestorowi). Wszystkie
instalacje należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami i normami. Instalacje powinny
być niewidoczne i niedostępne dla zwiedzających. W trakcie trwania wystawy Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie wszystkich instalacji oraz
natychmiastowy serwis w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów.
Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z harmonogramem) do podania parametrów
dotyczących zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania wszystkich elementów oświetlenia. W przypadku braku możliwości
spełnienia tych wymagań przez Inwestora, zamawiający dostosuje instalacje i urządzenia
do możliwości.
Na wystawie przewiduje się użycie następujących punktów świetlnych:
Rodzaj urządzenia
Opis
Oświetlenie kinkietowe
Oświetlenie treści graficznych na ścianach i parawanach
Lampy wiszące
oświetlenie ogólne
Lampy oświetlające szatnię i pomieszczenie socjalne
Oprawa halogenowa
podtynkowa – sufitowa
Niewielkie lampki licowane z sufitem, dające delikatne,
punktowe światło
Lampy na ruchomym
ramieniu
Lampki przy stołach kreślarskich na ruchomych ramionach
(przypominające lampy z pracowni architektonicznych)
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-15
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
Oświetlenie liniowe
Podświetlenie paskami LED wnęk z treściami graficznymi
Oprawa halogenowa
natynkowa
Oświetlenia zamontowane na ściankach i sufitach wnęk
oświetlające treści graficzne
Reflektory
Oświetlenie z dystansu wybranych ścian
Lampa wisząca typu
„downlight”
Lampy nad stanowiskami
Dodatkowo elementy świetlne występować będą w „elementach nietypowych”:
 podświetlenia pasów z folią winylową typu „backlight” wraz z włącznikami tych
pasów (elementy nietypowe – aktywne: „G5, G6 i G14” – Sytuacja w Polsce i
solidarni z Polską),
 plansze interaktywne (elementy nietypowe – aktywne: „B1” – Plansze interaktywne
„Cytaty”),
 oświetlenie wewnątrz mapy-neonu (elementy nietypowe – aktywne: „I2-3 + URNA”
– Głosowanie + mapa-neon zjednoczonej Europy),
 oświetlenie sufitu w punkcie E,
 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
Dokładne parametry oświetlenia, efekty świetlne, dobór opraw, natężenia i koloru źródeł
światła oraz ostateczne określenie liczby punktów świetlnych – do ustalenia na etapie
przekazywania materiałów graficznych w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę
propozycje.
1.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wystawa organizowana będzie w budynku tymczasowy typu namiotowego (hali
namiotowej), który zgodnie z § 287 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie, może być przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia
ludzi (wystawa plenerowa).
Niniejszy projekt opracowany został w oparciu o polskie przepisy i Polskie Normy.
Wewnątrz hali namiotowej może przebywać jednocześnie maksymalnie 100 osób
włączając obsługę wystawy.
Namiot będzie jednokondygnacyjny, dostępny z poziomu terenu, dach będzie miał
przekrycie co najmniej trudno zapalne (udokumentowane odpowiednim atestem), a
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-16
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
wszystkie instalacje elektryczne zostaną wykonane zgodnie z Polskimi Normami. W
namiocie przewidziano system ewakuacji oraz oświetlenie awaryjne. W razie potrzeby
zostanie zastosowane wyłącznie ogrzewanie powietrzne.
Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I.
Klasyfikacja wysokościowa: „N” – budynek niski.
Klasa odporności pożarowej: „E”.
Usytuowanie namiotu:
Do wyznaczenia minimalnych odległości ścian namiotu od ścian innych budynków mają
zastosowanie przepisu § 271, § 273 ust. 1. oraz § 288 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Strefy pożarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 8000 m 2.
Powierzchnia namiotu wynosi ok. 480 m2.
Wyjścia, drogi, dojścia i przejścia ewakuacyjne:
W ścianach namiotu przewidziano trzy, odpowiednio oznakowane (podświetlony na
zielono znak „EXIT”) wyjścia ewakuacyjne wykonane z elementów systemowych
producenta namiotu z urządzeniem antypanicznym od wewnątrz. Szerokość wyjść: ok.
200 cm, wysokość ok. 300 cm.
W strefie pożarowej nie występują drogi ewakuacyjne.
Maksymalna dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL
wynosi 40 m. W projekcie wystawy długości wszystkich przejść ewakuacyjnych do drzwi
ewakuacyjnych nie przekraczają wymaganej wielkości, a ich szerokość nie jest mniejsza
niż 90 cm w świetle.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:
Wystawa wyposażona będzie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
działającego przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.
Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi
wymagań w tym zakresie.
Materiały wykończeniowe – wyposażenie:
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-17
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
Przy wykonywaniu oraz wykańczaniu wszystkich elementów wystawy stosowanie
materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
Urządzenia ochrony przeciwpożarowej:
Na wystawie należy umieścić i właściwie oznakować gaśnice ręczne (co najmniej 10 kg
środka gaśniczego na całą wystawę).
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-18
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
2. HARMONOGRAM REALIZACJI WYSTAWY
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić własny harmonogram prac uwzględniający
terminy wykonywania poszczególnych elementów wystawy oraz punkty węzłowe –
terminy, w których możliwy będzie odbiór poszczególnych części wystawy.
l.p. Zadanie
termin
1.
Określenie przez Wykonawcę parametrów dotyczących
zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do
prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów
oświetlenia.
Do 5.08.2011 r.
2.
Przekazanie Wykonawcy kompletu materiałów graficznych
oraz specyfikacji związanych z wystawą.
Do 16.08.2011 r.
3.
Przygotowanie przez Wykonawcę próbek materiałowych
ustalonych z Inwestorem elementów wystawy.
Do 22.08.2011 r.
4.
Wizyta kontrolna w siedzibie Wykonawcy dot. weryfikacji
harmonogramu, postępu i jakości prac na podstawie
próbnie zmontowanych części wystawy.
5 – 9.09.2011 r.
5.
Rozstawienie hali namiotowej w Brukseli2).
6.
Transport elementów, montaż i wykończenie wystawy przez
Wykonawcę (skoordynowane z montażem namiotu)2).
7.
Odbiór wystawy do użytkowania przez Inwestora2).
20.10.2011 r.
godz. 16:00
8.
OTWARCIE WYSTAWY
21.10.2011 r.
godz. 9:00
9.
ZAMKNIĘCIE WYSTAWY
28.10.2011 r.
godz. 20:00
Demontaż wystawy, utylizacja odpadów oraz sprzątanie
terenu przez Wykonawcę (skoordynowane z demontażem
10.
namiotu) zakończony odebraniem przez Inwestora terenu
oraz opuszczeniem przez Wykonawcę parku2).
2)
16.10.2011 r.
16 – 20.10.2011 r.
29 – 31.10.2011 r.
prace prowadzić można w godzinach od 6:00 do 22:00
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Strona: A-19
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ II: RYSUNKI
1. Spis rysunków:
Nr
Nazwa
1
Rzut z oznaczeniami przestrzeni i ścian
420x764mm/1:50
2
Rzut z wymiarami
420x764mm/1:50
3
Rzut ze schematem oświetlenia
420x764mm/1:50
4
Rzut – ochrona przeciwpożarowa
420x764mm/1:100
5
Widoki ścian – punkt A
A3/1:50
6
Widoki ścian – punkt B
A3/1:50
7a
Widoki ścian – punkt C, cz. 1
A3/1:50
7b
Widoki ścian – punkt C, cz. 2
A3/1:50
8a
Widoki ścian – punkt D, cz. 1
A3/1:50
8b
Widoki ścian – punkt D, cz. 2
A3/1:50
9a
Widoki ścian – punkt E, cz.1
A3/1:50
9b
Widoki ścian – punkt E, cz. 2
A3/1:50
10
Widoki ścian – punkt F
A3/1:50
11a Widoki ścian – punkt G, cz. 1
A3/1:50
11b Widoki ścian – punkt G, cz. 2
A3/1:50
12
Widoki ścian – punkt H
A3/1:50
13
Widoki ścian – punkt I
A3/1:50
14
Sufity
A3/1:50
Zamawiający: Muzeum Historii Polski, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
Format/skala
Strona: A-20

Podobne dokumenty