Podstawy_informatyki_w _turystyce (1)

Komentarze

Transkrypt

Podstawy_informatyki_w _turystyce (1)
PODSTAWY INFORMATYKI W TURYSTYCE.
MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ
Autor: Anna Lenart, Jacek Winiarski, Eugeniusz Winkowski
Wydawca: WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2010
Ilość stron: 193
ISBN: 978-83-89081-30-8; 978-83-7531-128-0
Skuteczność działania i wyniki pracy współczesnego pracownika branŜy turystycznej w coraz większym stopniu
zaleŜą od systemów i technologii informatycznych. Umiejętność obsługi popularnych programów
komputerowych, niezbędnych w pracy biurowej, okazuje się koniecznością dla nowo zatrudnianych
pracowników.
Celem tego opracowania jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami obsługi wybranych programów,
wchodzących w skład pakietu Microsoft Office 2007. Poziom zamieszczonych w materiałach wiadomości pozwala
na korzystanie z nich przez osoby dopiero rozpoczynające naukę obsługi komputera, jak równieŜ tych, którzy
posiadają podstawy wiedzy w tym zakresie.
Autorzy mają nadzieję, iŜ wiedza zawarta w tym opracowaniu pozwoli studentom na zapoznanie się z pakietem
najwaŜniejszych programów Microsoft Office 2007, w stopniu wystarczającym do dalszego, samodzielnego
rozszerzania wiedzy w zakresie wykorzystania opisanych programów komputerowych w codziennej pracy.
Z Przedmowy
PRZEDMOWA
Rozdział 1
EDYTOR TEKSTU MICROSOFT OFFICE WORD 2007 (Anna Lenart)
1.1. Właściwości edytora tekstu
1.2. Rozpoczynanie pracy z edytorem tekstu Word 2007
1.3. Zasady tworzenia dokumentów tekstowych
1.4. Praktyczne zastosowanie edytora tekstów
1.5. Pytania i zadania
Rozdział 2
ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL 2007 (Eugeniusz Winkowski)
2.1. Wstęp - podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym
2.2. Uruchomianie Excela
2.3. Elementy okna (ekran)
2.4. Obsługa arkusza - poruszanie się po skoroszycie i w oknie arkusza
2.5. Adresy komórek
2.6. Wprowadzanie danych
2.7. Zakres (blok) danych
2.8. Podstawy formatowania. Formatowanie arkusza
2.9. Tabele
2.10. Tabele przestawne
2.11. Osadzanie skoroszytu Excela w dokumencie Worda
2.12. Formuły
2.13. UŜywanie względnych i bezwzględnych odwołań do komórek
2.14. Funkcje
2.15. Odwołanie do danych w innym arkuszu
2.16. Wykresy
2.17. Pobieranie danych zewnętrznych
2.18. Przykłady skrótów klawiaturowych w MS Excel
2.19 Pytania i zadania
Rozdział 3
BAZA DANYCH MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007 (Jacek Winiarski)
3.1. Podstawy projektowania baz danych
3.2. Wybrane elementy projektowania tabel
3.3. Konstruowanie formularzy
3.4. Przygotowywanie raportów
3.5. Projektowanie kwerend
3.6. Budowa Menu głównego dla programu obsługi bazy danych
3.7. Pytania i zadania
Dodatek A - skróty klawiszowe w aplikacjach WINDOWS
Dodatek B - waŜniejsze zmiany w Microsoft Office 2010
ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK:
/Title
()
/Subject
(D:20100301132430+01’00’)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100301132430+01’00’)
/CreationDate
(Administrator)
/Author
-mark-

Podobne dokumenty