Gdańsk: świadczenie usługi utrzymania zieleni i czystości parku

Komentarze

Transkrypt

Gdańsk: świadczenie usługi utrzymania zieleni i czystości parku
1z8
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95...
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.hewelianum.pl/index.php/ogloszenia
Gdańsk: świadczenie usługi utrzymania zieleni i czystości parku
pofortecznego, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 95302 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Centrum Hewelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk , ul. Gradowa 6,
80-802 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 300 08 42, faks 58 742 15 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.hewelianum.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi utrzymania zieleni i czystości parku
pofortecznego, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa
utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku. Teren Parku
obejmuje obszar ograniczony ulicami: Dąbrowskiego, 3 Maja oraz Nowe Ogrody oraz teren działki nr 566 16 obr.
67 przy ul. Dąbrowskiego (Luneta Senarmonta) - zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik do
OPZ. Teren wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się pod opieką Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Powierzchnia terenu wynosi 20,9 ha. Zamówienie obejmuje w szczególności: Prace
ogrodnicze związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni parkowej Prace pielęgnacyjne związane z prowadzeniem
gospodarki drzewostanem Prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości w parku Prace ogrodnicze
związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni parkowej Utrzymanie zieleni na terenach parkowych Cmentarz
Nieistniejących Cmentarzy wraz z otoczeniem Zakres prac obejmuje: utrzymanie reprezentacyjnego obszaru
parkowego w formie trawnika rekreacyjnego o odpowiedniej zwartości darni i zielonym zabarwieniu na
powierzchni ok. 10 000 m2 utrzymanie pozostałych trawników parkowych o powierzchni łącznej ok. 600 m2
systematyczne usuwanie wrastających traw na powierzchni ciągów pieszych (1130 m2) (nawierzchnia żwirowa)
oraz w ściekach z kostki kamiennej (180 mb), pielęgnacja 51 sztuk cisów rosnących w formie żywopłotu,
pielęgnacja krzewów róż w ilości 8 szt. pielęgnacja roślin cebulowych i roślin okrywowych posadzonych w
2014-03-20 14:38
2z8
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95...
kwaterach cmentarnych systematyczne grabienie liści Teren przy zbiorniku Mokra Fosa Zakres prac obejmuje:
utrzymanie reprezentacyjnego obszaru parkowego w formie trawnika rekreacyjnego o odpowiedniej zwartości
darni i zielonym zabarwieniu na powierzchni ok. 1000m2. utrzymanie pozostałych trawników parkowych o
powierzchni łącznej ok. 3000 m2, koszenie skarp zbiornika wodnego 3 razy w sezonie na wysokość do 12 cm,
pielęgnację żywopłotów, pielęgnację skarpy obsadzonej pnączami bluszczu pospolitego na pow. 370m2 oraz
winobluszczem pięciolistkowym na powierzchni ok. 90m2, pielęgnację krzewów Jaśminowca panieńskiego i róży
gallica, pielęgnację nasadzeń z trzmieliny i winobluszczu porastających skarpy zbiornika wodnego na powierzchni
ok.850m2, pielęgnację nasadzeń z traw nadmorskich na powierzchni ok. 120m2 (w tym uzupełnianie zniszczonych
traw), systematyczne odchwaszczanie i oczyszczanie ciągów pieszych o nawierzchni żwirowej (ok.1000 m2) oraz
ciągów z kostki kamiennej (ok.500 m2). Bastion Neubauera z Ogrodem Tysiąca Róż i Kwietnikiem Sezonowym
Zakres prac obejmuje: pielęgnację tulipanów posadzonych w kwaterach między krzewami róż. pielęgnację róż w
Ogrodzie Tysiąca Róż pielęgnację Kwietnika Sezonowego (rośliny cebulowe i okrywowe) pielęgnację żywopłotów
pielęgnację trawników o łącznej powierzchni ok. 3000 m2 koszenie trawy w ciągu alei grabowej. odchwaszczanie i
czyszczenie ciągów pieszych o nawierzchni żwirowo-gliniastej na powierzchni ok. 2000m2 (łącznie z korytkami
odwadniającymi-135m2). Teren przy Domu Wałmistrza Zakres prac obejmuje: pielęgnację roślin okrywowych
pielęgnację żywopłotów pielęgnację trawników o powierzchni około 1000m2 Skwer przy pomniku Ofiar Tyfusu i
teren wzdłuż ul. Dąbrowskiego Zakres prac obejmuje: pielęgnację żywopłotów pielęgnację trawników (skwer 1400 m2 i teren wzdłuż ul. Dąbrowskiego - ok. 20 000m2 ) systematyczne odchwaszczanie i oczyszczanie
nawierzchni z kostki brukowej przy pomniku Teren wzdłuż Suchej Fosy Zakres prac obejmuje: pielęgnację
trawników (pasy o średniej szerokości ok. 1m po obu stronach ciągu, skarpy i nasyp Kaponiery Południowej,
skarpa i nasyp Kaponiery Środkowej) o łącznej powierzchni około 2500m2 pielęgnację nasadzeń okrywowych
pielęgnację żywopłotów koszenie chwastów, przerośniętych traw i młodych samosiewów na nieurządzonych
skarpach przy ciągu komunikacyjnym - jeden raz w sezonie wegetacyjnym na powierzchni około 2000m2 Bastion
Jerozolimski z terenem wokół Pomnika Millenijnego Zakres prac obejmuje: pielęgnację trawników o powierzchni
około 1 500m2 koszenie chwastów, przerośniętych traw i młodych samosiewów na nieurządzonych skarpach jeden raz w sezonie wegetacyjnym na powierzchni około 1000m2 pielęgnację żywopłotów, pielęgnację nasadzeń
okrywowych cięcia krzewów w celu obfitego kwitnięcia, systematyczne odchwaszczanie wokół drzew podlewanie
drzew i krzewów z częstotliwością zależną od opadów atmosferycznych bieżące odchwaszczanie i czyszczenie
placu o nawierzchni żwirowej (około 500m2), wraz z korytkiem odwadniającym Wysokie i Niskie Czoło Kurkowe
Zakres prac obejmuje: pielęgnację trawników o powierzchni około 9 300m2 podlewanie terenu wodą przy użyciu
zraszaczy przestawianych ręcznie, z częstotliwością zależną od opadów atmosferycznych (sprzęt zraszający
zapewnia Wykonawca, Zamawiający udostępni źródło wody); pielęgnację nasadzeń okrywowych Majdan wraz z
otoczeniem Zakres prac obejmuje: pielęgnację trawników o powierzchni około 2000m2 koszenie chwastów,
przerośniętych traw i młodych samosiewów na nieurządzonych skarpach jeden raz w sezonie wegetacyjnym na
powierzchni około 600m2 Rejon Redity Napoleońskiej i Bramy Południowej Zakres prac obejmuje: pielęgnację
trawników o powierzchni około 3 000m2 pielęgnację żywopłotu pielęgnację bluszczu pospolitego polegającą na
delikatnym usuwaniu chwastów i samosiewów klonu, w sposób nie powodujący niszczenia i łamania pędów
bluszczu. Równia Ogniowa i otoczenie Galerii Strzeleckiej Zakres prac obejmuje: pielęgnację trawników o łącznej
2014-03-20 14:38
3z8
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95...
powierzchni około 1800m2 koszenie chwastów, przerośniętych traw i młodych samosiewów na skarpach i
powierzchniach płaskich jeden raz w sezonie wegetacyjnym na powierzchni około 3000m2 Teren wzdłuż ulicy
Gradowej Zakres prac obejmuje: pielęgnację trawników o powierzchni około 2 000m2 koszenie chwastów,
przerośniętych traw i młodych samosiewów na nieurządzonych skarpach i powierzchniach płaskich jeden raz w
sezonie wegetacyjnym na powierzchni około 450m2 Użytki ekologiczne Na terenie parku znajdują się dwa użytki
ekologiczne: dolinka, użytek ekologiczny Prochownia pod Kasztanami o powierzchni ok. 1400 m2 użytek
ekologiczny Luneta z Pasikonikiem o powierzchni ok. 940 m2 Zakres prac obejmuje: koszenie raz w miesiącu na
wysokość do 12cm Prochowni pod Kasztanami koszenie jeden raz po sezonie wegetacyjnym Lunety z
Pasikonikiem Ustalenia dotyczące wykonywania głównych prac związanych z utrzymaniem zieleni Pielęgnacja
trawników na terenach płaskich i skarpach Trawniki o charakterze rekreacyjnym (w rejonie CNC oraz przy
zbiorniku Mokra Fosa) Koszenie - minimum 2 razy w ciągu miesiąca, w okresie silnego wzrostu traw koszenie
należy przeprowadzać częściej w regularnych odstępach, tak aby wysokość murawy nie przekraczała 4cm.
Ostatnie koszenie przed zima należy przeprowadzić na 2 do 4 tygodni przed spodziewanym nastaniem mrozów
(można przyjąć pierwszą połowę października). Nawożenie - minimum 3 - 4 razy w sezonie wegetacyjnym.
Pierwsze nawożenie wykonać najpóźniej w pierwszej połowie kwietnia, nawozem z przewagą azotu, od połowy
lata należy ograniczyć azot zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawożenie winno zawierać wyłącznie
fosfor i potas. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek nawozowych wieloskładnikowych do trawników, w
ilościach podanych przez producenta, dobranych w zależności od potrzeb. Odchwaszczanie - ręczne lub
chemiczne, przy czym wieloletnie chwasty trwałe należy usuwać ręcznie. Krotność - wg potrzeb, nie rzadziej
jednak niż 6 razy w sezonie. Nawadnianie - zależnie od warunków atmosferycznych, należy unikać wysuszenia
podłoża na głębokość 2-3cm. Zalecane podlewanie do godziny 9.00 rano lub po godzinie 18.00. Inne zabiegi
pielęgnacyjne Wałowanie przeprowadzane wiosną, napowietrzanie przeprowadzane raz w sezonie (wertykulacja,
aeracja), piaskowanie, wyczesywanie i przycinanie brzegów trawnika przy krawędziach alejek, rozgarnianie
kretowisk do poziomu terenu, uzupełnianie ubytków na powierzchniach trawnikowych. Usuwanie liści - jednokrotne
wiosenne oraz dwukrotne jesienne wygrabianie liści z powierzchni trawników. Pozostałe trawniki na skarpach i
powierzchniach płaskich. Koszenie - minimum 1 raz w ciągu miesiąca, w okresie silnego wzrostu traw koszenie
należy przeprowadzać częściej w regularnych odstępach, tak aby wysokość murawy nie przekraczała 10cm.
Ostatnie koszenie przed zima należy przeprowadzić na 2 do 4 tygodni przed spodziewanym nastaniem mrozów
(można przyjąć pierwszą połowę października). Nawożenie - minimum 1 raz w sezonie wegetacyjnym gotową
mieszanką nawozową wieloskładnikową do trawników, dobraną w zależności od potrzeb, w ilościach podanych
przez producenta. Nawadnianie - obszary szczególnie narażone na przesuszanie, zależnie od warunków
atmosferycznych. Zalecane podlewanie do godziny 9.00 rano lub po godzinie 18.00. Inne zabiegi pielęgnacyjne
Przycinanie brzegów trawnika przy krawędziach alejek, rozgarnianie kretowisk do poziomu terenu, uzupełnianie
ubytków na powierzchniach trawnikowych. Pielęgnacja krzewów liściastych i żywopłotów Cięcia - cięcia
pielęgnacyjne i sanitarne krzewów 1 raz w okresie bezlistnym. W przypadku żywopłotów formowanych - cięcia
formujące w okresie letnim obejmujące wszystkie płaszczyzny żywopłotu. Odchwaszczanie - minimum 10 razy w
ciągu sezonu wegetacyjnego. Odchwaszczanie należy przeprowadzać ręcznie (można stosować motyki).
Nawożenie - jeżeli zachodzi konieczność dożywiania roślin - nawozami wieloskładnikowymi 1 raz na początku
2014-03-20 14:38
4z8
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95...
sezonu. Ściółkowanie - w przypadku występowania ubytków ściółki, należy je uzupełniać korą ogrodniczą lub
przekompostowaną trociną. Nawadnianie - w miarę potrzeb, w ilości koniecznej dla zachowania żywotności i
zdrowia roślin. Inne zabiegi - usuwanie na bieżąco przekwitłych kwiatostanów i uschniętych liści, spulchnianie ziemi
pod żywopłotami i krzewami, usuwanie samosiewów obcych gatunków, zwalczanie chorób i szkodników.
Pielęgnacja nasadzeń okrywowych - krzewy, pnącza, byliny Odchwaszczanie - minimum 10 razy w ciągu sezonu
wegetacyjnego. Odchwaszczanie należy przeprowadzać ręcznie. Ściółkowanie - w przypadku występowania
ubytków ściółki, należy je uzupełniać korą ogrodniczą lub przekompostowana trociną. Nawożenie - dwukrotnie w
ciągu jednego okresu wegetacyjnego - w okresie wiosennym mieszanką wieloskładnikową zawierającą azot,
fosfor i potas, a pod koniec sezonu jesiennego - mieszanką zawierającą potas i fosfor. Nawadnianie - w miarę
potrzeb, w ilości koniecznej dla zachowania żywotności i zdrowia roślin. Inne zabiegi - usuwanie przekwitniętych
kwiatostanów i uschniętych liści, wiosenne usuwanie martwych części bylin, utrzymywanie czystości gatunkowej
nasadzeń, ochrona przed szkodnikami i chorobami. Pielęgnacja róż Pielęgnacja wiosenna - rozsypanie kopczyków,
usunięcie okryć po zimie, zasilanie nawozami wieloskładnikowymi, w ilości zalecanej przez producenta, wykonanie
cięć wiosennych Pielęgnacja letnia - zasilanie nawozem wieloskładnikowym przy drugim wysypie kwiatów.
Pielęgnacja jesienna - zabezpieczenie krzewów przed zimą, w tym usypanie kopczyków do 30cm wysokości.
Całoroczne zabiegi pielęgnacyjne - usuwanie dzikich pędów z podkładek, odchwaszczanie (minimum 10 razy w
sezonie), spulchnianie gleby, uzupełnianie ściółki, regularne podlewanie (w miarę potrzeb - należy monitorować
zaleganie wody), systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, pełna ochrona przed szkodnikami i
chorobami, Pielęgnacja roślin cebulowych Pielęgnacja wiosenna - nawożenie azotem (w dwóch dawkach),
spulchnianie gleby i niedopuszczanie do zachwaszczenia. Pielęgnacja letnia - po przekwitnięciu należy usunąć
kwiaty wraz z fragmentem pędu kwiatostanowego, pozostawiając zielone części rośliny aż do jej całkowitego
zamarcia. Prace pielęgnacyjne związane z prowadzeniem gospodarki drzewostanem Prace obejmują w
szczególności: Strzyżenie lip szerokolistnych w ilości 65 sztuk, rosnących w szpalerach w rejonie ul. Nowe Ogrody
oraz przy budynku Nowych Koszar - jeden raz w ciągu sezonu. Usuwanie zbędnych odrostów korzeniowych i
pniowych Zabezpieczanie ran, skaleczeń i nadłamań gałęzi, konarów czy pni, spowodowanych przez warunki
zewnętrzne (np. w wyniku silnego wiatru, aktów wandalizmu itp.) Pielęgnacja młodych drzew - 9 sztuk klonów
polnych w rejonie Domu Wałmistrza, 10 sztuk na CNC - (głóg, lipa, kasztanowiec, buk), 7 sztuk (głóg, grab) na
Bastionie Jerozolimskim, 78 sztuk grabów na Bastionie Neubauera Odchwaszczanie, spulchnianie ziemi,
poprawianie misek (uzupełnianie kory) Zasilanie w okresie wiosennym nawozami wieloskładnikowymi Nawadnianie
przy pniach, zwłaszcza w okresach suszy Formowanie koron Wymiana uszkodzonych palików i taśm Usuwanie
młodych samosiewów drzew o średnicy pnia do 3cm rosnących na stokach wałów o nachyleniu w granicach 45-55
stopni - na powierzchni 8000 m2 Mechaniczne lub ręczne ścięcie drzewa Usunięcie karpiny Wyrównanie
powierzchni podłoża w miejscu usuniętych samosiewów Bieżące porządkowanie terenu w trakcie realizacji prac i
wywóz powstałej biomasy powstałej najpóźniej w dniu następnym po ich wykonaniu. Usuwanie wiatrołomów i
wywrotów, niezwłocznie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia. Prace porządkowe związane
z utrzymaniem czystości w parku Prace obejmują w szczególności: Ogólne prace porządkowe Opróżnianie koszy
na śmieci Utrzymanie w czystości alejek parkowych (ok. 6000 m2) i schodów (ok. 150m2) Utrzymanie w czystości
małej architektury Utrzymanie w czystości elementów małej architektury na terenie Cmentarza Nieistniejących
2014-03-20 14:38
5z8
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95...
Cmentarzy Utrzymanie w czystości elementów małej architektury w rejonie zbiornika Mokra Fosa Inne prace
porządkowe Utrzymanie w czystości ławek parkowych (100 sztuk) oraz dbanie o odpowiednie ich ustawienie
(ponowne ustawienie ławki wyrwanej lub przemieszczonej w jej pierwotne miejsce) Usuwanie różnego typu
naklejek z elementów wyposażenia terenu (słupów oświetleniowych, ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych
itp.) Usuwanie odchodów zwierzęcych z reprezentacyjnego obszaru parkowego Zasypywanie dołów wykopanych
przez psy Porządkowanie terenu parku po każdej burzy czy wichurze, poprzez zebranie gałęzi i innych
nieczystości, w miarę konieczności - w wygrabieniem bądź zamieceniem alejek.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00-7, 77.21.15.00-7, 77.31.00.00-6, 77.34.20.00-9,
90.50.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie: a) co najmniej
jedną usługę, trwającą pełen sezon wegetacyjny, w zakresie pielęgnacji parków lub innego rodzaju
zorganizowanej zieleni (o powierzchni minimum 5 ha), obejmującą kompleksowo: koszenie trawników,
cięcia żywopłotów, pielęgnację krzewów, róż, roślin okrywowych i cebulowych oraz prace porządkowe
związane z utrzymaniem czystości na terenie, oraz b) co najmniej jedną usługę w zakresie pielęgnacji, w
tym cięć pielęgnacyjnych, obejmującą minimum 10 drzew rosnących na terenach zabytkowych.
Wykonawca może wskazać jedną usługę spełniającą łącznie warunek wymieniony w lit. a i b powyżej
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2014-03-20 14:38
6z8
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95...
wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: a) minimum jedną
osobą kierującą pracami i sprawującą nadzór nad pielęgnacją zieleni, posiadającą tytuł zawodowy
magistra lub magistra inżyniera, uzyskany po ukończeniu wyższych studiów obejmujących wiadomości w
zakresie zabezpieczenia, uzupełnienia, rekonstrukcji bądź konserwacji zieleni wpisanej do rejestru
zabytków, która po zakończeniu tych studiów odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową
przy konserwacji lub pielęgnacji zieleni zabytkowej (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987). b) co najmniej dwiema osobami do prowadzenia prac o
charakterze technicznym, z wykształceniem minimum średnim w zakresie pielęgnacji zieleni, albo
posiadającymi co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji zieleni zabytkowej, w tym
jedną osobą posiadającą doświadczenie w pielęgnacji róż
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2014-03-20 14:38
7z8
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95...
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą dotyczyć: 1) warunków płatności,
2) terminu realizacji zamówienia, 3) sposobu realizacji zamówienia 4) zakresu prac w stopniu nie wykraczającym
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 5) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu
zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego, 6)
zmiany podwykonawców 7) wynagrodzenia wykonawcy, jedynie w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, 2,
8 lub pkt.9. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku: 1) zmiany obsługiwanej
powierzchni terenu podyktowanej czasowym zajęciem terenu pod roboty budowlane bądź bieżące potrzeby
wynikające z realizacji programu Centrum Hewelianum. 2) długotrwałego wyeliminowania elementów wyposażenia
terenów (np. kosze, ławki itp.) na skutek wandalizmu bądź kradzieży 3) wystąpienia zdarzeń losowych mających
charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy 4) zlecenia wykonania prac
2014-03-20 14:38
8z8
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95...
dodatkowych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia, 5) opóźnienia zamawiającego w
przekazaniu terenu prac, lub w zakresie dokonywania odbiorów, 6) zawieszenia prac przez zamawiającego, 7)
innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie prac, za które nie odpowiada wykonawca 8) rezygnacji z części
prac, jeśli taka rezygnacja będzie wynikała z faktycznych potrzeb wykonania poszczególnych usług w celu
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 9) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 3.
Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do umowy. 4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron
wyrażona na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.hewelianum.pl/index.php/ogloszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w. lub
[email protected]
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2014
godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego - Centrum Hewelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, w
sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
2014-03-20 14:38

Podobne dokumenty