pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

pobierz plik
Aparat telefoniczny bezprzewodowy MT-680
Spis treści
Uwagi eksploatacyjne ............................................................................................................................................. 3
Opis klawiszy.......................................................................................................................................................... 4
Ikony, które wyświetlają się na wyświetlaczu............................................................................................... 5
Instalacja urządzenia: .............................................................................................................................................. 6
Uwagi dotyczące baterii( akumulatorków) oraz bazy ............................................................................................. 7
Sygnał słabej baterii....................................................................................................................................... 7
Telefon po za zasięgiem ................................................................................................................................ 8
Rejestracja słuchawki.............................................................................................................................................. 8
Wyrejestrowane słuchawki ..................................................................................................................................... 8
Wyrejestrowane wszystkich słuchawek .................................................................................................................. 8
Struktura menu........................................................................................................................................................ 9
Ustawienia..............................................................................................................................................................10
Ustawienia głośności dzwonka słuchawki....................................................................................................10
Ustawienia dźwięku przycisków w słuchawce .............................................................................................10
Ustawienia nazwy słuchawki........................................................................................................................10
Ustawienie kodu strefy ( numeru kierunkowego).........................................................................................10
Ustawienia melodii dzwonka .......................................................................................................................10
Ustawienia daty i godziny ............................................................................................................................11
Ustawienia budzika.......................................................................................................................................11
Sposób wybierania........................................................................................................................................11
Ustawienia czasu FLASH.............................................................................................................................11
Ustawienia języka.........................................................................................................................................11
Telefonowanie........................................................................................................................................................12
Wykonywanie połączeń wychodzących .......................................................................................................12
Odbieranie rozmów przychodzących............................................................................................................12
Zakończenie rozmowy..................................................................................................................................12
Odrzucenie rozmowy przychodzącej............................................................................................................12
Mute..............................................................................................................................................................12
Wprowadzenie pauzy w numerze.................................................................................................................12
Łączenie jednego z 10 ostatnio wybieranych numerów ...............................................................................13
Usuwanie z listy wybieranych numerów ......................................................................................................13
Usuwanie wszystkich wybieranych numerów..............................................................................................13
Włączenie/wyłączenie zasilania słuchawki ..................................................................................................13
Funkcje...................................................................................................................................................................13
Włączanie/wyłączania melodii dzwonków...................................................................................................13
Blokada klawiatury.......................................................................................................................................14
Przywołanie słuchawki...........................................................................................................................................14
Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego ........................................................................................................14
Numery przychodzące............................................................................................................................................14
Oczekiwanie na rozmowę.............................................................................................................................14
Lista numerów przychodzących ...................................................................................................................15
Przeglądanie listy numerów przychodzących...............................................................................................15
Zapisanie numeru przychodzącego numeru telefonu w książce telefonicznej .............................................15
Usuwanie numerów z listy połączeń przychodzących..................................................................................15
Usuwanie wszystkich zidentyfikowanych numerów przychodzących .........................................................15
Oddzwanianie na numer przychodzący ........................................................................................................16
Pamięć bezpośrednia..............................................................................................................................................16
Łatwe wybieranie numerów .........................................................................................................................16
Łączenie się z numerem zapisanym w pamięci bezpośredniej .....................................................................16
Książka telefoniczna ..............................................................................................................................................16
Przeglądanie książki telefonicznej...............................................................................................................16
Wpisanie nowego numeru do książki telefonicznej......................................................................................16
Edytowanie wpisu w książce telefonicznej. .................................................................................................17
Usuwanie numeru z książki telefonicznej ....................................................................................................17
Usuwanie wszystkich numerów z książki telefonicznej ...............................................................................17
Funkcja interkom ...................................................................................................................................................17
Rozmowa w trybie konferencyjnym ......................................................................................................................18
Rozwiązywanie prostych problemów ....................................................................................................................18
2
Uwagi eksploatacyjne
•
•
Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi przed użyciem telefonu.
Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. Urządzenie
należy ustawić z dala od źródeł ciepła np.: kaloryferów, kratek cieplnych, piecyków,
itp.
•
Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia
używaj tylko wilgotnej szmatki ( nie mokrej). Nie używaj płynnych, ani w aerozolu
środków czyszczących.
•
Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE
PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W
przypadku problemów z urządzeniem, usterką proszę zgłosić w serwisie Mescomp
Telcom lub w serwisie autoryzowanym ( lista serwisów dostępna na stronie
internetowej Mescomp Telcom).
Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę
gwarancji.
UWAGA:
Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną wskazane jest zainstalowanie układu zabezpieczającego
aparat przed przepięciami i przetężeniami.
Gwarancja na aparaty nie obejmuje uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych.
W przypadku wątpliwości, co do instalacji aparatu, prosimy o kontakt z firmą MESCOMP
TELECOM lub miejscowymi służbami telekomunikacyjnymi (operatorem).
3
Opis klawiszy
Słuchawka
Earpiece
Przycisk C / Mute
Naciśnij gdy chcesz
powrócić do
poprzedniego menu.
Naciśnij, aby odrzucić
przychodzące
połączenie.
Wyświetlacz
Książka telefoniczna
R- przycisk Flash
MORGAN
Przycisk Menu / OK /
Zasilanie –Naciśnij, aby
wejść do menu.
Służy do potwierdzania
podczas ustawień,
wyłączania zasilania
słuchawki
Przycisk Telefon
Przycisk Góra/Redial
Służy do przeglądania menu
Naciśnij, aby otworzyć listę
wybieranych numerów
Przycisk Dół
Służy do przeglądania menu
Naciśnij aby przeglądać listę
numerów telefonów
Klawisze
numeryczne
Blokada klawiatury –
naciśnij i przytrzymać
aby zablokować
klawiaturę.
Przycisk włącz/wycisz
melodię dzwonków
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk, gdy chcesz
aktywować
Interkom
Przycisk SPK/Pauza
Mikrofon
4
Ikony, które wyświetlają się na wyświetlaczu
Ikona
Nazwa
Antena
Menu
Książka
telefoniczna
Telefon
Opis
Jest widoczna, kiedy jest zasięg; miga, gdy słuchawka jest
poza zasięgiem bazy
Wejście do menu
Książka telefoniczna
Linia telefoniczna w użyciu.
Wyłączenie
Służy do wyłączenia melodii dzwonka.
dzwonka
Identyfikacja
Świeci, gdy jest rozpoznany numer telefonu.
numeru abonenta
dzwoniącego
Możliwość rozmowy w trybie głośno mówiącym.
Speakerphone
Oczekiwanie
wiadomości
Pojawia się w momencie wykryciu oczekiwanej wiadomości.
Znika po wykryciu sygnału oczekującej wiadomości.
Budzik
Oznacza, że jest ustawiony budzik
Mute
Funkcja Mute jest aktywna.
Interkom
Funkcja interkom jest aktywna.
Blokada
Po naciśnięciu tego przycisku, nastąpi blokada klawiatury.
5
Wskaźnik zasilania (Dioda
czerwona)
W użyciu / optyczny wskaźnik
dzwonienia (Dioda zielona)
Przycisk wywoływania słuchawki
-naciśnij, aby przywołać słuchawkę;
-naciśnij i przytrzymaj aby zarejestrować
słuchawkę.
Instalacja urządzenia:
1.
Gniazdo
zasilacza
Gniazdo
linii
telefoniczn
Podłącz sznur telefonu jednym końcem do gniazdka
w ścianie zaś drugi koniec do gniazdka stacji bazy.
2. Połącz zasilacz do bazy i sieci 230V.
3. Zainstaluj baterie w przegrodzie:
6
Baterie są dołączone do telefonu.
Otwórz komorę w słuchawce i włóż baterie zgodnie z biegunami(+/-)
Uwaga: Używaj tylko i wyłącznie baterii (akumulatorków) dołączonych przez producenta.
Użycie innych baterii może spowodować uszkodzenie telefonu.
•
•
•
•
•
Przed użyciem telefonu należy ładować go przez 12 godzin.
Kiedy zauważysz na wyświetlaczu ikonę baterii oznaczający, że jest słaba, lub
podczas rozmowy usłyszysz sygnał słabej baterii należy:
Zakończyć rozmowę jak najszybciej
Nie używać podczas rozmowy funkcji speaker phone, może to spowodować
wyłączenie słuchawki.
Umieścić słuchawkę na bazę, w celu naładowania baterii.
Uwagi dotyczące baterii( akumulatorków) oraz bazy
Wskaźnik słabej baterii
Kiedy na wyświetlaczu pojawi się ikona
, oznacza, że bateria jest naładowana? Zgodnie
z aktualnym stanem baterii na wyświetlaczu mogą pojawić się ikony oznaczające
=
średni stan baterii,
= słaba bateria, natomiast, jeżeli pojawi się ikona
która miga,
należy umieścić słuchawkę na bazy w celu naładowania baterii.
Sygnał słabej baterii
Możesz włączyć lub wyłączyć sygnał słabej baterii, podczas rozmowy.
Wejdź do menu.
• Wybierz SLUCHAWKA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz DZWIEKI oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz SLABA BATERIA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz WLACZONY aby włączyć, lub WYLACZONY, aby wyłączyć oraz
potwierdź ustawienia.
UWAGA: Co 20 sekund będzie słyszalny sygnał, oznacza to, że bateria jest słaba. W tym
czasie na wyświetlaczu pojawi się ikona
, która będzie “migać”.
7
Telefon po za zasięgiem
Jeżeli telefon, będzie w zasięgu bazy na wyświetlaczu będzie widoczna ikona , jeżeli
słuchawka znajdzie się po za zasięgiem bazy ikona zacznie migać oraz na wyświetlaczu
pojawi się napis BS SZUKA.
Jeżeli znowu telefon będzie w zasięgu bazy, na wyświetlaczu pojawi się znowu ikona .
Uwaga: Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej słuchawka będzie po za zasięgiem bazy,
nastąpi zerwanie połączenia bez sygnału ostrzegawczego.
Rejestracja słuchawki
W ustawieniach fabrycznych słuchawka powinna być zarejestrowana do bazy, wraz z kodem.
Dlatego tez twój telefon jest po podłączeniu gotowy do pracy. Należy jednak sprawdzić
ustawienia.
• Wejdź do menu, naciśnij przycisk
• Wybierz LOGOWANIE oraz potwierdź
• Na wyświetlaczu pojawi się napis KOD PIN, z klawiatury wpisz kod PIN ( 0000)
oraz potwierdź przyciskiem
.
• Na wyświetlaniu pojawi się napis SZUKA, rozpocznie się rejestracja słuchawki.
• Następnie odłóż słuchawkę na bazę, naciśnij i przytrzymaj Przycisk wywoływania
słuchawki przez około 3 sekundy.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis SUCCESS ,oznacza to że słuchawka została
zarejestrowana do bazy , oraz pojawi się numer słuchawki za nazwą.
• Jeżeli słuchawka nie zostanie zarejestrowana do bazy na wyświetlaczu pojawi się
napis, FAILED, telefon powróci do trybu nie zarejestrowanego a na wyświetlaczu
pojawi się napis BS SEARCH wraz z ikoną ostrzegawczą. Należy powtórzyć
rejestrację słuchawki do bazy.
UWAGA: Do bazy można zarejestrować 4 słuchawki. Jeżeli posiadasz więcej niż jedną
słuchawkę należy powtórzyć czynność z nowymi słuchawkami.
Wyrejestrowane słuchawki
Wejdź do menu
• Wybierz BAZA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz WYLOGUJ oraz potwierdź przyciskiem
.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis POTWIERDZ, naciśnij przycisk
potwierdzić.
, aby
Wyrejestrowane wszystkich słuchawek
Na bazie:
• Naciśnij przycisk wywoływania słuchawki, aby rozpocząć wyrejestrowane
wszystkich słuchawek z bazy.
• Naciśnij przycisk wywoływania słuchawki ponownie do momentu, gdy dioda “W
użyciu “ jest wyłączona.
Wszystkie zarejestrowane słuchawki do tej bazy zostaną wyrejestrowane.
8
Struktura menu
•
•
•
•
.
Aby wejść do menu, naciśnij przycisk
Aby przeglądać menu używaj przycisków
( przeglądając menu , gdy usłyszysz
sygnał oznacza, że wróciłeś do pierwszej pozycji w menu).
Aby potwierdzić naciśnij przycisk
.
, naciśnij i przytrzymaj ten sam
Aby powrócić do menu naciśnij przycisk
przycisk aby wejść z menu. Wyświetlacz będzie w pozycji wyjściowej.
Menu główne
SLUCHAWKA
MELODIA
GLOSNOSC
DZWIEKI
DZWON ZEW
DZWON WEW
BUDZIK
GLOSNOSC 0-4
DŹWIĘK KLA
SLABA BAT
MELODIA1 ~ MELODIA 12
MELODIA1 ~ MELODIA 12
MELODIA1 ~ MELODIA 12
NAZWA SLU
NR KIERUNK
CZAS
BUDZIK
BAZA
TRYB WYB
CZAS FLASH
TONE
PLUSE
100MS
300MS
700MS
WYLOGUJ
LOGOWANIE
JEZYK
Książka
telefoniczna/
Numery
alarmowe
POLSKI
FRANCIS
ENGLISH
ITALIANO
NR ALARMOW PAMIEC
PAMIEC 5
1-
POKAZ WPIS
DODAJ WPIS
EDYCJA
USUN
USUN WSZ
9
Ustawienia
Ustawienia głośności dzwonka słuchawki.
Wejdź do menu naciskając przycisk
.
• Wybierz SŁUCHAWKA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz GLOSNOSC oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz poziom głośności (Volume 0 oraz 1 ~ 4) oraz potwierdź
UWAGA: Jeżeli ustawisz głośność słuchawki na GLOSNOSC 0, dźwięki dzwonków będą
wyłączone.
Ustawienia dźwięku przycisków w słuchawce
Możesz wybrać czy podczas przyciskania przycisków maja wydawać odgłosy czy nie. Aby
ustawić głośność przycisków:
Wejdź do menu
• Wybierz SLUCHAWKA oraz potwierdź przyciskiem
.
.
• Wybierz DZWIEKI oraz potwierdź przyciskiem
• Wybierz DZWIEKI KLA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz WLACZONY , aby włączyć, lub WYLACZONY, aby wyłączyć oraz
potwierdź ustawienia.
Ustawienia nazwy słuchawki
Ta funkcja pozwala na modyfikacje nazwy, która pokazana jest na wyświetlaczu.
(maksymalnie 8 znaków). Aby ustawić należy:
Wejdź do menu.
• Wybierz SLUCHAWKA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz NAZWA SLU oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wpisz nazwę oraz potwierdź przyciskiem
.
Ustawienie kodu strefy ( numeru kierunkowego)
UWAGA: Brak ustawień fabrycznych. Numer kierunkowy należy wprowadzić w celu
prawidłowej identyfikacji numeru.
• Wybierz SLUCHAWKA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz NR KIERUNK oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz kod strefy oraz potwierdź przyciskiem .
Ustawienia melodii dzwonka .
W menu MELODIA , możesz wybrać 1 z 12 melodii dzwonka.
Wejdź do menu, naciskając przycisk
.
• Wybierz SŁUCHAWKA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz MELODIA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz DZWON ZEW, DZWON WEW lub BUDZIK oraz potwierdź.
Wybierz melodie dzwonka oraz potwierdź przyciskiem
.
10
Ustawienia daty i godziny
Data i godzina może być zsynchronizowana z czasem lokalnym, pod warunkiem że masz
uaktywnioną usługę identyfikacji numeru u swojego operatora (ta funkcja jest możliwa tylko
w analogowych linii PSTN (nie ISDN) , dlatego też nie potrzebujesz ustawić daty i godziny.
Aby ręcznie ustawić datę i godzinę należy:
Wejdź do menu.
.
• Wybierz SLUCHAWKA oraz potwierdź przyciskiem
• Wybierz CZAS oraz potwierdź przyciskiem
.
Ustaw żądany czas wciskając przyciski numeryczne oraz potwierdź ustawienia naciskając
przycisk
.
Ustawienia budzika.
Wejdź do menu
• Wybierz SLUCHAWKA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz BUDZIK oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz WLACZONY, aby włączyć lub wyłączyć WYLACZONY ustawiony
alarm
• Wpisz godzinę alarmu oraz potwierdź przyciskiem
.
UWAGA: Ustawiony alarm będzie dzwonił tylko raz dziennie. Jeżeli chcesz ustawić budzik
na następny dzień musisz powtórzyć czynność.
Sposób wybierania
Wejdź do menu
.
• Wybierz BAZA oraz potwierdź przyciskiem
• Wybierz TRYB WYB oraz potwierdź przyciskiem
.
.
• Wybierz TONOWY lub PULSOWY oraz potwierdź przyciskiem
UWAGA: Jeżeli wybierzesz wybieranie pulsowe, możesz przejść na wybieranie tonowe
naciskając na słuchawce przycisk * . Można również przełączyć tryb wybierania za pomocą
przełącznika na bazie.
Ustawienia czasu FLASH
Wejdź do menu
• Wybierz BAZA oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz CZAS FLASH oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz żądany czas FLASH oraz potwierdź ustawienia.
Ustawienia języka
Istnieje do wyboru 4 języki
Wejdź do menu
• Wybierz JEZYK oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wybierz odpowiedni język oraz potwierdź przyciskiem
.
11
Telefonowanie
Wykonywanie połączeń wychodzących
Naciśnij przycisk
lub
następnie wybierz numer telefonu, z którym chcesz się
połączyć.
Również możesz szukać numeru za pomocą listy numerów wychodzących lub książki
telefonicznej, następnie naciśnij przycisk
automatycznie.
lub
łączenie z tym numerem nastąpi
Odbieranie rozmów przychodzących
Kiedy telefon będzie dzwonił, oznacza, że masz rozmowę, ikona “Telefon” zacznie migać na
wyświetlaczu.
Naciśnij przycisk
lub
(Ten przycisk umożliwia rozmowę w trybie głośno
mówiącym).
Podczas rozmowy telefonicznej, możesz wybrać poziom głośności (1 ~ 5 poziomów)
lub
poziom głośności wyświetli się około 5 sekund.
naciskając przyciski
UWAGA: Możesz wybrać oddzielnie poziom głośności słuchawki oraz funkcji handsfree.
Zakończenie rozmowy
, lub prościej, odłóż słuchawkę na bazę, telefon rozłączy połączenie
Naciśnij przycisk
automatycznie.
Po 5 sekundach na wyświetlaczu pojawi się czas rozmowy.
UWAGA: Jeżeli rozmawiasz za pomocą słuchawki naciśnij przycisk, , aby przejść na tryb
głośno mówiący, naciskając przycisk
nie zakończysz połączenia, możesz kontynuować
dalej rozmowę.
Odrzucenie rozmowy przychodzącej
Gdy zadzwoni telefon, a nie chcesz odebrać tej rozmowy naciśnij przycisk
przychodzące połączenie.
, aby odrzucić
Mute
Podczas rozmowy telefonicznej, możesz wyciszyć swój głos naciskając przycisk
, na
wyświetlaczu pojawi się ikona , dzięki temu możesz rozmawiać swobodnie z inną osoba,
abonent, z którym rozmawiamy nie słyszy nas., Natomiast możesz słyszeć, co mówi abonent.
• Aby powrócić do normalnego tryby naciśnij ponownie przycisk
.
Wprowadzenie pauzy w numerze
Funkcja PAUZA- służy do programowania( zapamiętywania przez aparat) odstępu pomiędzy
wybieranymi cyframi numeru abonenta.
Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk
na wyświetlaczu pojawi się P,
oznacza to że zrobiona została przerwa.
12
Łączenie z ostatnio wybieranym numerem.
Naciśnij przycisk
, a na wyświetlaczu pojawi się numer telefonu, z którym ostatnio
łączono, następnie naciśnij
numerem.
lub przycisk
, nastąpi połączenie z ostatnio wybieranym
Łączenie jednego z 10 ostatnio wybieranych numerów
Aparat telefoniczny MT-680 zapamiętać 10 numerów telefonów rozmów wychodzących. Aby
połączyć z wybranym z numerów, naciśnij przycisk , a następnie przeglądaj przyciskiem
lub
. Wybierz numer, z którym chcesz się połączyć. Następnie naciśnij przycisk
lub
, aby połączyć z wybranym numerem.
UWAGA: Numer telefonu nie może być dłuższy niż 24 znaki
Usuwanie z listy wybieranych numerów
• Otwórz listę wybieranych numerów naciskając przycisk
• Podczas przeglądania listy wybierz numer, który chcesz usunąć a następnie naciśnij
przycisk
.
• Wybierz USUN oraz potwierdź przyciskiem
.
• Kasowanie numeru potwierdzi sygnał, a następnie na wyświetlaczu pojawi się lista
pozostałych numerów. Możesz powtórzyć czynność z pozostałymi numerami.
Usuwanie wszystkich wybieranych numerów
.
• Otwórz listę wybieranych numerów naciskając przycisk
• Wybierz numer na następnie naciśnij
.
• Wybierz USUN WSZ oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wszystkie numery zostaną usunięte, potwierdzi to sygnał telefonu.
Włączenie/wyłączenie zasilania słuchawki
Aby wyłączyć zasilanie słuchawki:
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk
około 3 sekundy. Z wyświetlacza znikną
wszystkie napisy i ikony.
Włączenie zasilania słuchawki:
• Naciśnij przycisk
.
• Lub prościej: umieść słuchawkę na bazie.
Słuchawka włączy się automatycznie a na wyświetlaczu pojawi się napis AKTYWACJA .
Funkcje
Włączanie/wyłączania melodii dzwonków
Na słuchawce naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk *, aby wyłączyć dzwonki;
na wyświetlaczu pojawi się napis: DZWON WYL.
Ustawienie głośności dzwonków będzie ustawiona na VOLUME 0, oraz pojawi się ikona ·.
Aby włączyć głośność dzwonków, należy nacisnąć ponownie i przytrzymać przez około 3
sekundy przycisk *; na wyświetlaczu pojawi się napis DZWON WL. Zniknie ikona ,
oznacza to, że dźwięki dzwonka są włączone.
13
Blokada klawiatury
Możesz zablokować klawiaturę, aby zapobiec przypadkowym połączeniem. Kiedy klawiatura
jest zablokowana, jedynie przez odblokowanie klawiatury można połączyć się z wybranym
numerem.
• Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk #, na wyświetlaczu pojawi się
, oznacza to, że klawiatura jest zablokowana. Naciśnij dowolny klawisz
ikona
(oprócz
)na wyświetlaczu pojawi się napis NACIŚNIJ OK + *.
• Aby odblokować klawiaturę naciśnij przycisk
a następnie przycisk *, ikona
zniknie, oznacza to, że klawiatura została odblokowana..
UWAGA: Gdy klawiatura jest zablokowana możesz zadzwonić pod numer alarmowy lub
odebrać przychodzącą rozmowę.
Przywołanie słuchawki
Ta funkcja jest użyteczna, kiedy nie pamiętasz gdzie położyłeś słuchawkę.
• Naciśnij przycisk Przycisk wywoływania słuchawki znajdujący się na bazie.
• Słuchawka(i) zarejestrowane do tej bazy, które są w zasięgu tej operacji zadzwonią a
na wyświetlaczu pojawi się napis PAGING .
• Naciśnij ponownie przycisk wywoływania słuchawki, by zaprzestać przywoływania
słuchawek, lub włóż słuchawkę na bazę.
Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego
Upewnij się, czy usługa identyfikacji numeru została zamówiona u lokalnego operatora. Jeśli
tak, to po nadejściu połączenia przychodzącego na wyświetlaczu pojawi się:
-Nazwa (max 8 znaków).
-Numer telefonu (maksymalnie 22 znaki).
-Data oraz godzina.
Na wyświetlaczy mogą pojawić się napisy.
Wiadomość
WITHHELD
Znaczenie
Abonent zablokował wyświetlanie numeru.
UNAVAILAB Abonent dzwoni za pośrednictwem Internetu.
LE
UWAGA: Telefon jest w stanie rozpoznać rodzaj centrali telefonicznej ( analogowej lub
cyfrowej). Podczas łączenia z analogowej centrali wyświetli się napis ANALOGOWA,
natomiast podczas łączenia z cyfrową centralą pojawi się napis CYFROWA oraz numer
telefonu.
Numery przychodzące
Oczekiwanie na rozmowę
Jeżeli abonent dzwoniący
ma aktywowana usługę identyfikacji numeru abonenta
dzwoniącego, kiedy rozmawiasz przez telefon, a następna rozmowa przychodzi, usłyszysz
dźwięk, oraz na wyświetlaczu pojawi się numer telefonu oczekującego na rozmowę,(jeżeli
14
będzie to możliwe). Możesz odebrać drugą rozmowę bez konieczności zakończenia
pierwszej.
• Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej usłyszałeś sygnał rozmowy oczekującej naciśnij
przycisk
, pierwsza rozmowa zostanie wstrzymana, następnie możesz odebrać
druga rozmowę. Aby przechodzić z drugiej rozmowy na pierwszą naciśnij ponownie
.
• Możesz również nie odbierać drugiej rozmowy, numer telefonu i opis zostanie
zapisany na liście numerów przychodzących, ( jeżeli będzie to możliwe), podczas
przeglądania numerów będzie można sprawdzić, kto dzwonił.
Lista numerów przychodzących
Telefon może zapamiętać do 20 ( maksymalnie 24 znaki) numerów przychodzących wraz z
opisem ( maksymalnie 8 znaków).Kiedy lista numerów przychodzących będzie pełna,
najstarsze numery wraz z opisami będą zastąpione nowymi
Przeglądanie listy numerów przychodzących.
Jeżeli nie odebrano połączenia przychodzącego ikona będzie pulsowała.
• Aby wejść do listy numerów przychodzących, naciśnij przycisk
. Ostatnio
przychodzący numer telefonu zostanie wyświetlony.
• Aby obejrzeć przychodzące numery telefonów użyć przycisków
.
, na wyświetlaczu pojawi
• Aby zobaczyć szczegóły połączenia naciśnij przycisk
się numer telefonu, data i godzina połączenia.
• Naciśnij ponownie przycisk
, w menu opcji na wyświetlaczu pojawi się napis
ZACH WKS, USUN oraz USUN WSZ, wybierz opcję za pomocą przycisków
Zapisanie numeru przychodzącego numeru telefonu w książce telefonicznej
• Aby wejść do listy naciśnij przycisk
.
• Podczas przeglądania numerów przechodzących wybierz numer, który chcesz zapisać
naciskając dwukrotnie przycisk.
• Wybierz ZAPIS WKS oraz potwierdź przyciskiem
.
• Wprowadź nazwę i naciśnij przycisk
.
• Potwierdź numer i naciśnij przycisk .
• Zakończenie wpisu klawiszem
.
UWAGA: Możesz również otworzyć i edytować książkę telefoniczną oraz edytować numer i
opis przed potwierdzeniem.
Usuwanie numerów z listy połączeń przychodzących
• Podczas przeglądania zidentyfikowanych numerów przychodzących wybierz numer,
który chcesz usunąć
• Wybierz USUN oraz potwierdź przyciskiem
.
• Usunięcie potwierdzi sygnał telefonu, oraz wyświetlacz powróci do normalnego trybu.
Usuwanie wszystkich zidentyfikowanych numerów przychodzących
• Wybierz numer
• Wybierz USUN WSZ oraz potwierdź przyciskiem
.
15
•
Wszystkie zidentyfikowane numery telefonów zostaną usunięte. Potwierdzi to sygnał
w telefonie.
Oddzwanianie na numer przychodzący
• Aby wejść do listy przychodzących numerów naciśnij przycisk
• Wybierz numer z którym chcesz się połączyć
•
Naciśnij przycisk
lub
.
, nastąpi łączenie z wybranym numerem.
Pamięć bezpośrednia
Łatwe wybieranie numerów
Możesz w telefonie zapisać 5 numerów telefonu, z którymi możesz się szybko łączyć.
• Naciśnij przycisk
, wybierz NR ALARMOW oraz potwierdź
• Wybierz miejsce lokalizacji pamięci (PAMIEC 1 ~ PAMIEC 5) oraz potwierdź
• Wpisz numer oraz potwierdź (maksymalnie numer może się składać z 18 znaków).
Łączenie się z numerem zapisanym w pamięci bezpośredniej
• Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk
, na wyświetlaczu pojawi
się WYB NR AL .
• Naciśnij klawisz pod którym zapisałeś numer telefonu z którym chcesz się połączyć.
UWAGA: Kiedy naciśniesz klawisz pamięci bezpośredniej, a nie zapiszesz pod tym
klawiszem żadnego numeru, na wyświetlaczu pojawi się napis PUSTA . Jeżeli naciśniesz zły
klawisz pojawi się na wyświetlaczu napis ZLY NR
Książka telefoniczna
Książka telefoniczna jest w stanie zapamiętać 40 numerów( maksymalnie 18 znaków) wraz z
opisem(maksimum 8 znaków)
Przeglądanie książki telefonicznej.
• Naciśnij przycisk
.
• Wybierz POKAZ WPIS , aby potwierdzić.
• Przeglądaj używając przycisków
, jeżeli w książce telefonicznej nie został
wpisany numer, na wyświetlaczu pojawi się napis PUSTY oraz sygnał dźwiękowy.
• Aby wyświetlił się numer telefonu danego opisu, naciśnij przycisk
.Naciśnij
ponownie przycisk
, aby powrócić do opisu.
UWAGA: Aby połączyć się z wyświetlonym numerem naciśnij przycisk lub
.
Wpisanie nowego numeru do książki telefonicznej.
• Naciśnij przycisk
.
• Wybierz DODAJ WPIS , oraz potwierdź..
• Na wyświetlaczu pojawi się napis NAZWA, wpisz nazwę i potwierdź.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis NUMER, wpisz numer i potwierdź.
Powtórz podane czynności z pozostałymi numerami. Jeżeli w książce telefonicznej nie ma
miejsca na nowy wpis na wyświetlaczu pojawi się napis PELNA PAM oraz sygnał
dźwiękowy.
16
Edytowanie wpisu w książce telefonicznej.
• Naciśnij przycisk
.
• Wybierz EDYCJA oraz potwierdź.
• Przejrzyj opisy używając przycisków
• Edytuj nowa nazwę a następnie potwierdź.
• Edytuj nowy numer a następnie potwierdź.
przycisk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X1
Spacja
A
D
G
J
M
P
T
W
0
X2
B
E
H
K
N
Q
U
X
oraz potwierdź.
X3
1
C
F
I
L
O
R
V
Y
X4
2
3
4
5
6
S
8
Z
X5
7
9
Usuwanie numeru z książki telefonicznej
• Naciśnij przycisk
.
• Wybierz USUN oraz potwierdź.
• Przejrzyj opisy używając przycisków
oraz potwierdź.
• Na wyświetlaczu pojawi się POTWIERDZ, następnie aby potwierdzić naciśnij
przycisk
.
Usuwanie wszystkich numerów z książki telefonicznej
• Naciśnij przycisk
.
• Wybierz USUN WSZ oraz potwierdź.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis POTWIERDZ , aby potwierdzić naciśnij
.
przycisk
• Wszystkie numery telefonów z książki telefonicznej zostaną usunięte.
Funkcja interkom
•
•
Na słuchawce naciśnij przycisk
wybierz numer z którym chcesz się połączyć.
Słuchawka z numerem wewnętrznym który wybrałeś zacznie dzwonić.
•
Aby odebrać rozmowę, naciśnij przycisk
lub
.
Aby zakończyć rozmowę naciśnij przycisk
lub odłóż słuchawkę na bazę
połączenie zostanie rozłączone automatycznie.
UWAGA: Jeżeli jest prowadzona rozmowa w trybie intercom za pomocą dwóch słuchawek,
za pomocą trzeciej możesz wykonywać rozmowna linii zewnętrznej.
•
17
Przekazywanie rozmowy telefonicznej na inną słuchawkę.
UWAGA: Usługa dostępna tylko w przypadku zainstalowania dodatkowej słuchawki
Możesz przekazać ( przełączyć ) rozmowę z jednej słuchawki na inną.
• Podczas wychodzącej rozmowy naciśnij przycisk
, aby przesłać numer na druga
słuchawkę.
• Zewnętrzną rozmowa jest w funkcji HOLD, słuchawka gdzie dzwonisz na numer
wewnętrzny zadzwoni.
• Kiedy zostanie odebrana rozmowa na numer wewnętrzny, odłóż słuchawkę, aby
przekazać połączenie.
UWAGA: Jeżeli numer wewnętrzny nie odpowiada, naciśnij przycisk
aby powrócić do
rozmowy z numerem zewnętrznym.
Kiedy rozmawiasz przez telefon, możesz zaprosić do rozmowy osobę trzecią. Aby włączyć tą
funkcję
• Podczas rozmowy, naciśnij przycisk
oraz numer słuchawki do której chcesz
przesłać rozmowę.
• Numer zewnętrzny będzie w funkcji hold, a słuchawka z numerem wewnętrznym z
którym połączysz zadzwoni.
• Kiedy zostanie odebrana rozmowa na numer wewnętrzny, możesz rozmawiać na linii
wewnętrznej.( Rozmowa zewnętrzna jest w funkcji HOLD).
wielokrotnie aby łączyć się z numerem wewnętrznym
• Możesz nacisnąć przycisk
I zewnętrznym.
Rozmowa w trybie konferencyjnym
UWAGA: Usługa dostępna tylko w przypadku zainstalowania dodatkowej słuchawki
Kiedy masz rozmowę z zewnątrz, można włączyć inne słuchawki, tak aby można było
dołączyć się do rozmowy. Aby włączyć rozmowę 3-kierunkową należy:
• Podczas rozmowy naciśnij przycisk
oraz numer słuchawki z którym chcesz się
połączyć.
• Numer wewnętrzny jest w funkcji hold, następuje łączenie z numerem zewnętrznym
drugiej słuchawki.
• Możesz nacisnąć oraz przytrzymać przez ok 2 sekundy przycisk # / CONF aby
uaktywnić 3- kierunkowy tryb konferencyjny.
• Podczas tego trybu, możesz odłożyć jedną z dwóch słuchawek oraz rozmawiać tylko
za pomocą jednej- połączenie nie zostanie zerwane.
Rozwiązywanie prostych problemów
Brak sygnału
Sprawdź czy telefon jest prawidłowo podłączony, lub czy linia telefoniczna nie jest
uszkodzona.
Zakłócenia
Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.
18
Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.
Wyświetlacz jest nieczytelny
Sprawdź, czy kontrast wyświetlacza jest właściwy i sprawdź stan akumulatorków.
Zmień kontrast wyświetlacza.
Większość funkcji nie działa
Sprawdź stan baterii. Jeśli stan baterii (akumulatorków) jest niski odłóż słuchawkę na bazę w
celu naładowania..
Urządzenie w dalszym ciągu nie funkcjonuje prawidłowo – wyjmij baterie (akumulatorki)
oraz odłącz linię.
Zainstaluj ponownie po 20 minutach.
Zerwanie połączenia
Upewnij się czy stan baterii (akumulatorków) nie jest niski, oraz czy słuchawka jest w zasięgu
bazy. Gdy słuchawka znajdzie się poza zasięgiem bazy połączenie zostanie zerwne.
UWAGA : Producent MESCOMP TELECOM S.A. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w
osprzęcie i oprogramowaniu wynikające z postępu technicznego.
Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt został poddany odpowiedniej procedurze
oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.
Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z
dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej
dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu
elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami
domowymi.
Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji
odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z nasza firmą.
Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.
Masa sprzętu 0.18kg.
19
Kupon A karty gwarancyjnej
Aparat telefoniczny MT-680
Data naprawy
.............................................................
Rodzaj naprawy
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Zakład serwisowy
Kupon B karty gwarancyjnej
Aparat telefoniczny MT-680
Data naprawy
.............................................................
Rodzaj naprawy
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Zakład serwisowy
Kupon C karty gwarancyjnej
Aparat telefoniczny MT-680
Data naprawy
.............................................................
Rodzaj naprawy
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Zakład serwisowy
20
MESCOMP TELECOM S.A.
Biuro Serwisu
01-023 Warszawa, ul. Dzielna 11
tel. (0 22) 838 63 38
czynne w godz. 9-16
KARTA GWARANCYJNA NR ...............
Aparat telefoniczny MORGAN MT-680
Nr fabryczny ..... ( serial number)............
URL: http://www.telecom.mescomp.pl
E-mail: [email protected]
WARUNKI GWARANCJI
1.
MESCOMP TELECOM S.A. z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt,
wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży detalicznej lub instalacji przez operatora, nie dłużej
jednak niż 18 miesięcy od daty produkcji (wydania z magazynu MESCOMP TELECOM S.A.).
3. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od
daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TELECOM S.A. lub innej upoważnionej
przez MESCOMP TELECOM S.A. placówki serwisowej, zwanej dalej Zakładem Serwisowym (wg aktualnej
listy).
4. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady,
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i obsługi,
samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby)
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
c) uszkodzenia wywołane:
działaniem siły wyższej (wyładowania atmosferyczne, pożary, kradzieże, zalanie, itp.)
przepięciami z linii telefonicznej oraz energetycznej
d) materiały eksploatacyjne.
5. Gwarancją nie jest objęty sprzęt, na którym stwierdzono usunięcie lub uszkodzenie plomb lub numerów
fabrycznych.
6. Reklamacje sprzętu są przyjmowane w Zakładzie Serwisowym po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej.
7. Koszty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego ponosi reklamujący.
8. Koszty wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa użytkownik.
9. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
10. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, wpisanej daty sprzedaży oraz czytelnej pieczątki
sprzedającego nie jest ważna.
11. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności z umową.
.............................................................................
.......................................................
data produkcji
(wydania z magazynu MESCOMP TELECOM S.A.)
pieczęć i podpis
data sprzedaży lub instalacji
pieczęć i podpis
ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW
Lp.
Data
zgłoszenia
Data
wydania
Wykonane czynności
Wymienione części
Potwierdzenie
Zakładu Serwisowego
Nr ( serial number)
Data produkcji (wydania),pieczęć
Nr ( serial number)
Data produkcji (wydania), pieczęć
Nr ( serial number)
Data produkcji (wydania), pieczęć
Data sprzedaży(instalacji),pieczęć
Data sprzedaży (instalacji), pieczęć
Data sprzedaży (instalacji),pieczęć
21
22

Podobne dokumenty