Generuj PDF - Profilaktyka a Ty

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Profilaktyka a Ty
PROFILAKTYKA A TY
Źródło: http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/2966,Uwaga-PaTPORT.html
Wygenerowano: Środa, 1 marca 2017, 20:45
UWAGA! PATPORT
Nowość w programie PaT
PaTPORT to najnowsze i najprostsze rozwiązanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zainicjowaniem lub włączeniem
już prowadzonych działań metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej do ogólnopolskiego programu
edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” realizowanego w kraju od 2006 roku.
Fundamentem społeczności PaT jest młodzieżowa grupa PaT z jej liderem. Grupa PaT może być utworzona na poziomie
organizacyjnym jednostki samorządowej (gmina, miasto, powiat). Ze względu na lawinowo rosnące zainteresowanie
dyrektorów szkół, Impresariat PaT w styczniu 2015 roku wprowadził nowe rozwiązanie organizacyjne, którym jest możliwość
samodzielnego tworzenia PaTPORTÓW. Utworzenie młodzieżowej grupy PaT jest możliwe wyłącznie z bezpośrednim udziałem
Impresariatu PaT.
Dlaczego warto utworzyć PaTPORT ?
1. Nie trzeba oczekiwać na przyjazd Impresariatu PaT, a obecny czas oczekiwania to prawie rok – za co bardzo
przepraszamy! Przeurocza grupa teatralna z Lęborka ze swoimi opiekunami działająca wiele lat, czekała cierpliwie na
przyjazd Impresariatu PaT, inaugurację i oficjalne mianowanie lidera PaT prawie 2 lata. Bardzo, bardzo dziękujemy za
Waszą cierpliwość - jesteście piękni!
2. Tworząc PaTPORT można od zaraz wziąć udział w proponowanych działaniach PaT np. PaTuliska, PaTosfery,
festiwale i Przystanki PaT. Oferta działań PaT aktualizowana jest na tej stronie internetowej w zakładce KALENDARIUM.
3. To najlepsze rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych w zachęcaniu uczniów do inicjowania działań w obszarze
profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej . W każdej szkole może powstać PaTPORT, którego
działalność w oczywisty sposób wpisuje się w szkolny program profilaktyki i upowszechnianie wolontariatu.
4. Utworzenie PaTPORTU upoważnia do używania logotypu PaT.
5. Każdy PaTPORT może realizować w ciągu roku szkolnego swój własny program, włączając się równolegle w
działania gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Najbardziej istotna dla wszystkich PaTPORTÓW i
grup młodzieżowych PaT jest wspólna idea, czyli promowanie życia wolnego od przemocy i uzależnień.
6. Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad rozwiązaniem strukturalno-finansowym, które umożliwi
bezpośrednio dyrektorom szkół, dofinansowanie działań m.in. szkolnych PaTPORTÓW.
7. Działania w programie PaT dofinansowywane są z Rządowych programów „Razem bezpieczniej”, który koordynuje
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który koordynuje Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
Siedem kroków – jak utworzyć PaTPORT ?
1. Krok pierwszy – inicjatywę utworzenia PaTPORTU w szkole ponadpodstawowej (lub innej placówce, w której uczy się lub
przebywa młodzież od 13 roku życia) mogą zgłosić:
a) uczniowie / wychowankowie;
b) dyrektor / pedagog / psycholog / nauczyciel przedmiotu / wychowawca (np. Bursa);
c) rodzice uczniów / wychowanków;
d) policjanci lub przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa.
2. Krok drugi – gotowość do dobrowolnego działania na rzecz bezpieczeństwa w twórczej profilaktyce rówieśniczej powinno
zgłosić minimum 15 uczniów jednej szkoły / placówki.
Uwaga! Zabrania się wydawania poleceń i wyznaczania uczniów! Uzyskanie takiej informacji przez Impresariat PaT
wyklucza możliwość tworzenia PaTPORTU. Główna zasada w programie PaT – nie uprawiamy fikcji!
3. Krok trzeci – na wspólnym spotkaniu kierownictwa szkoły / placówki z młodzieżą zdeklarowaną do utworzenia PaTPORTU
oraz przedstawicielami rodziców, Policji, oświaty i organu prowadzącego szkołę / placówkę, podjęta zostaje uchwała o
utworzeniu PaTPORTU szkoły … (tutaj nazwa szkoły / placówki). Program spotkania obejmuje:
a) ogólną informację o programie PaT podkreślającą ideę programu, którą prezentuje przedstawiciel kierownictwa szkoły;
b) ogólną informację na temat aktualnych zagrożeń sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne oraz stosowania
cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej, którą prezentuje przedstawiciel Policji;
c) szczegółową informację dotyczącą aktualnych struktur i działań PaT w danej miejscowości i województwie, którą
prezentuje zaproszony koordynator / ekspert / lider PaT / SymPaTyk jeżeli taka osoba funkcjonuje w danej miejscowości.
Jeżeli nie ma takich osób w lokalnej społeczności (zakładka KONTAKT na tej stronie internetowej) warto zaprosić na
spotkanie młodzieżowego lidera PaT z najbliższej miejscowości lub koordynatora / młodzieżowego lidera PaT danego
województwa. Informację dotyczącą osób pełniących takie funkcje można uzyskać w każdym Wydziale Prewencji
Komendy Wojewódzkiej /Miejskiej / Powiatowej / i Komendy Rejonowej Policji. Jeżeli ten wariant także nie jest możliwy,
można przygotować przynajmniej krótkie połączenie telefoniczne (lub inna forma komunikacji elektronicznej) z dowolnie
wybranym koordynatorem lub liderem PaT na terenie kraju, który przywita młodzież podczas trwającego spotkania
w ogólnopolskiej społeczności PaT. Jeżeli ten wariant również nie będzie możliwy, przedstawiciel oświaty lub
samorządu uczestniczący w spotkaniu powinien podziękować i pogratulować młodzieży włączenia się ogólnopolski ruch
społeczny PaT promujący modę na życie wolne od przemocy i uzależnień (ten punkt można przenieść na zakończenie
spotkania);
d) konstytuowanie się PaTPORTU:
- przedstawianie się młodzieży (uczniowie których klas, jakich pasji, w czym brali udział do tej pory, wolontariat)
- wybranie wśród młodzieży KAPITANA PaTPORTU (metoda jest dowolna i powinna zostać wcześniej uzgodniona)
- wybranie wśród młodzieży 3-5 osobowego KAPITANATU PaTPORTU, który jest odpowiednikiem
miejskiego/powiatowego/wojewódzkiego Zespołu Lidera PaT, KAPITANAT pełni funkcję wspierającą Kapitana PaTPORTU w
planowaniu, koordynowaniu i realizacji działań PaT
- pierwsze publiczne wystąpienie Kapitana PaTPORTU;
e) wystąpienie dyrektora szkoły:
- odniesienie merytoryczne i wskazanie miejsca działań PaT wspierających szkolny program profilaktyki
- przedstawienie opiekuna PaTPORTU z ramienia szkoły / placówki (osoba dorosła, pracująca zawodowo)
- pogratulowanie objęcia funkcji Kapitanowi PaTPORTU
- podziękowanie uczniom i gościom za udział w spotkaniu
- zaproszenie na szkolny poczęstunek (jeżeli jest to możliwe).
4. Krok czwarty – zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres [email protected] podjęcia uchwały o utworzeniu
PaTPORTU:
- miejscowość
- szkoła / placówka
- organ prowadzący szkołę / placówkę
- opiekun PaTPORTU (kontakt)
- Kapitan PaTPORTU (kontakt)
- ilość członków PaTPORTU (w tym Kapitanatu)
- data i miejsce podjęcia uchwały o utworzeniu PaTPORTU
- osoba zgłaszająca utworzenie PaTPORTU (stanowisko i kontakt).
5. Krok piąty – Impresariat PaT drogą elektroniczną prześle zwrotną korespondencję (oraz logo PaT), na podstawie której
utworzony PaTPORT włączony zostanie do ogólnopolskiej społeczności programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy
Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” i umieszczony na stronie internetowej PaT w zakładce PaTPORT.
6. Krok szósty – przekazanie otrzymanego z Komendy Głównej Policji potwierdzenia Impresariatu PaT, zatwierdzającego
utworzony PaTPORT , korespondencją elektroniczną do:
- organu prowadzącego szkołę / placówkę
- właściwej komórki organizacyjnej władz oświatowych
- właściwej Komendy Miejskiej / Powiatowej / Rejonowej Policji.
7. Krok siódmy – rozpoczęcie działalności PaTPORTU.
Pierwsze PaTPORTY zostały utworzone w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Kapitanów tworzonych kolejnych
PaTPORTÓW zachęcamy do wysłania informacji (oraz zdjęć) do opublikowania na stronie internetowej PaT. Za
zaangażowanie w upowszechnianiu idei PaT Wszystkim bardzo, dziękujemy!
Ocena: 4/5 (4)
Tweetnij

Podobne dokumenty