v. działalność rady naukowej - Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Komentarze

Transkrypt

v. działalność rady naukowej - Instytut Filozofii i Socjologii PAN
V. DZIAŁALNOŚĆ RADY NAUKOWEJ
Rok sprawozdawczy 2012 jest drugim w czteroletniej kadencji Rady (2011-2014).
Rada posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii i w zakresie socjologii.
Rada liczyła (na koniec 2012 r.) 58 osób. W tym 14 osób spoza IFiS (8 z tytułem
profesora). Spośród 44 członków Rady z IFiS, 16 posiada tytuł naukowy profesora, 24 stopień
dr hab.; 4 osoby reprezentują pomocniczych pracowników naukowych.
Skład Prezydium Rady:
Prof. dr hab. Józef Niżnik – przewodniczący
Prof. dr hab. Stanisław Czerniak – zastępca przewodniczącego
Dr hab. Krystyna Janicka – zastępca przewodniczącego
Dr Marcin Bukała – sekretarz
Uchwały, Opinie, Inicjatywy
W okresie sprawozdawczym Rada:
1. Wysłuchała i przyjęła Sprawozdanie z prac komisji filozoficznej oceny pracowników
za rok 2011.
2. Wysłuchała i przyjęła sprawozdania dyrekcji z działalności Instytutu w 2011 roku.
3. Wysłuchała i przyjęła sprawozdanie dyrekcji z działalności finansowej za rok 2011;
przyjęła uwagi i opinie Komisji Rady Naukowej ds. finansowych na ten temat.
4. Wysłuchała i przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Naukowej IFiS w roku 2011.
5. Przyjęła nowy Statut IFiS PAN i Regulamin Rady Naukowej.
6. Przyjęła uchwałę dotyczącą sytuacji Instytutów PAN w świetle nowej ustawy MNiSzW
w kwestii dwuetatowości.
7. Przyjęła program działalności Instytutu w nadchodzącej nowej kadencji dyrektora.
8. Zaopiniowała plany zadaniowo-finansowe na rok następny, przedstawione przez dyrekcję
Instytutu.
9. Poparła kandydatury prof. D. Facca i prof. P. Sztabińskiego na zastępców dyrektora IFiS
PAN.
10. Poparła kandydaturę dr. J. Fellsa na stanowisko p.o. dyrektora SNS.
11. Poparła kandydatury prof. J. Kurczewskiej i prof. Sz. Wróbla na przedstawicieli RN IFiS
do Rady Szkoły Nauk Społecznych.
12. Poparła kandydaturę prof. A. Ledera i prof. K. Jasieckiego na przedstawicieli RN
do Kolegium Instytutu.
13. Rada przyjęła przedstawiony przez dyrekcję Regulamin przeprowadzania konkursu
na stanowiska naukowe w IFiS PAN.
14. Wyłoniła, w związku z upływającą kadencją Centralnej Komisji, następujące
kandydatury: w dziedzinie filozofii prof. dr hab. Barbary Markiewicz (IF UW),
i prof. dr hab. Tadeusza Gadacza w dziedzinie socjologii: prof. dr hab. Elżbiety
Tarkowskiej (APS) i prof. dr hab. Antoniego Sułka (IS UW).
15. Rada poparła kandydaturę prof. dr hab. Anny Lewickiej-Strzałeckiej wysuniętą
do Komisji Ewaluacji MNiSW.
16. Wybrała kandydata na członka PAN – prof. Joannę Kurczewską.
17. Przyjęła uchwałę, w której poparła działania zmierzające do utworzenia Centrum
Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych, jako wspólnej inicjatywy IFiS
PAN i Wydziału Filozofii i Socjologii UW.
18. Opiniowała kandydaturę prof. J. Malinowskiego na stanowisko kierownika Zakładu
Logiki i Kognitywistyki w IFiS.
19. Powołała komisję konkursową w składzie: prof.: K. Janicka, prof. P. Sztabiński,
prof. J. Kurczewska, prof. E. Tarkowska i prof. H. Palska do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Kierownika Zakładu Teorii Kultury.
20. Poparła kandydaturę prof. Sz. Wróbla na członka zarządu Fundacji IFiS PAN.
21. Powołała prof. P. Sztabińskiego, prof. J. Niżnika, prof. A. Lewicką-Strzłecką,
prof. K. Jasieckiego i prof. A. Rycharda w skład Rady Programowej Studium PR
22. Opiniowała kandydatury osób ubiegających się o zatrudnienie w IFiS na stanowiska:
adiunkta w dziedzinie filozofii w ramach konkursu ogłoszonego przez dyrekcję ,a także
w ramach projektu pt.: „Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013” na stanowisko
pracownika technicznego, asystenta i adiunkta.
23. Poparła wniosek personalny dyrekcji w sprawie zatrudnienia prof. Eugeniusza Górskiego
na stanowisku profesora w ramach rozpisanego konkursu.
24. Zatwierdziła Regulamin Samorządu Doktorantów SNS.
25. Promowała osoby, które uzyskały stopnie naukowe na uroczystości wręczenia
dyplomów.
26. Powołała Komisję ds. odbioru prac i oceny pracowników naukowych w składzie:
socjologia: prof. J. Kurczewska, A. Ostrowska – przewodnicząca, K. Jasiecki,
P. Sztabiński; filozofia: prof.: A. Gnizadowski, D. Zygmuntowicz – przewodnicząca,
D. Facca.
Rada w roku sprawozdawczym odbyła 10 posiedzeń plenarnych. Rada,
po przeprowadzeniu stosownej procedury nadała 20 osobom stopnie dr nauk
humanistycznych (13 w zakresie filozofii i 7 w zakresie socjologii) oraz otworzyła
17 przewodów doktorskich.
Tytuły i stopnie naukowe
Tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie filozofii nadany przez Prezydenta RP
otrzymali:
1. Mikołaj Olszewski (w zakresie filozofii)
2. Barbara Engelking (w zakresie socjologii)
Stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskali:
1. Dorota Zygmuntowicz (w zakresie filozofii)
2. Franciszek Sztabiński (w zakresie socjologii)
3. Mariusz Kwiatkowski (w zakresie socjologii)
4. Piotr Laskowski (w zakresie filozofii)
Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskali:
1. Mgr Paweł Mościcki
Idea potencjalności. Wokół filozofii Giorgio Agambena
Promotor: dr hab. Agata Bielik-Robson (prof. IFiS PAN)
Recenzenci: dr hab. Paweł Pieniążek (prof. UŁ), dr hab. Szymon Wróbel (prof. IFiS PAN)
25.01.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
2. Mgr Krzysztof Michałowski
Pojęcie uznania we współczesnym dyskursie filozoficzno-politycznym
Promotor: dr hab. Szymon Wróbel (prof. IFiS PAN)
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kwiek i prof. dr hab. Stanisław Czerniak
29.02.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
3. Mgr Maciej Chrabonszczewski
Filozoficzne wymiary prywatności i jej współczesne uwarunkowania
Promotor: prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka
Recenzenci: dr hab. Helena Ciążela (prof. APS), dr hab. Janina Filek – (prof. UEK)
28.03.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
4. Mgr Filip Niemczyk
Obowiązek polityczny jako współczesny dylemat moralny
Promotor: dr hab. Szymon Wróbel (prof. IFiS PAN)
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Szahaj, prof. dr hab. Robert Piłat
28.03.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
5. Mgr Zofia Król
Kategoria „uwagi” w filozofii i poezji XX wieku
Promotor: dr hab. Agata Bielik-Robson (prof. IFiS PAN)
Recenzenci: dr hab. Jacek Migasiński (prof. UW), prof. dr hab. Piotr Śliwiński
25.04.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
6. Mgr Jakub Mikurda
„Powrót do Lacana” w pracach „słoweńskiej szkoły psychoanalizy” (Mladen Dolar, Alenka
Zupančič, Slavoj Žižek)
Promotor: dr hab. Agata Bielik-Robson (IFiS PAN)
Recenzenci: dr hab. Cezary Woźniak (prof. UJ), dr hab. Andrzej Leder (prof. IFiS PAN)
30.05.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
7. Mgr Krzysztof Wolański
Przypadek Schrebera – wyzwanie dla psychoanalizy. Freud, Lacan, Deleuze
Promotor: prof. dr hab. Paweł Dybel
Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Rosińska, dr hab. Agata Bielik-Robson – (IFiS PAN)
30.05.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
8.
Mgr Leszek Skowroński.
Eudaimonia jako najwyższy stopień aktualizacji ludzkiej psyche. Ku nowej
hermeneutyce Etyki nikomachejskiej Arystotelesa
Promotor: dr hab. Seweryn Blandzi – (prof. IFiS PAN)
Recenzenci: dr hab. Anna Drabarek – (prof. APS), dr hab. Danilo Facca – (prof. IFiS PAN)
27.06.2012 – data nadania stopnia nukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
9. Mgr Stepan Ivanyk
Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
Promotor: dr hab. Anna Brożek – (prof. UW)
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Borzym, prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński
27.06.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
10. Mgr Maria Chodyko
Między studia humanitatis a humanizmem chrześcijańskim. Humanistyczne inspiracje
„Traktatu o miłości Bożej” i „Rozmów duchowych św. Franciszka Salezego”
Promotor: prof. dr hab. Juliusz Domański
Recenzenci dr hab. Danilo Facca (prof. IFiS PAN), dr hab. Włodzimierz Olszaniec
(prof. UW)
24.10.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii.
11. Mgr Katarzyna Tuszyńska
Marksizm egzystencjalny a egzystencjalizm marksistowski: relacja marksizmegzystencjalizm w powojennej Francji i w popaździernikowej Polsce
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Borzym
Recenzenci: dr hab. Paweł Pieniążek (prof. UŁ), prof. dr hab. Jacek Migasiński (UW)
28.11.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii.
12. Mgr Anton Marchynskyi
Marksizm egzystencjalny a egzystencjalizm marksistowski: relacja marksizmegzystencjalizm w powojennej Francji i w popaździernikowej Polsce
Promotor: dr hab. Zbigniew Mikołejko (prof. IFiS)
Recenzenci: prof. dr hab. Cezary Wodziński, prof. dr hab. Jan A. Kłoczowski
19.12.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
13. Mgr Anna Szyrwińska
Der Einfluss des Pietismus auf die Ethik Immanuel Kants
Promotor: prof. dr hab. Tadesz Gadacz
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Czerniak, prof. dr hab. Aleksander Bobko (URz)
19.12.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
filozofii
Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskali:
1. Mgr Anna Mazurkiewicz
Kobiety po mastektomii w Polsce. Sfera prywatna, sfera publiczna.
Promotor: Prof. dr hab. Antonina Ostrowska
Recenzenci: dr hab. Barbara Gąciarz (prof. w IFiS PAN), dr hab. Włodzimierz Piątkowski
(prof. UMCS).
29.02.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
socjologii
2. Mgr Lê Thanh Hải
The Making of the Vietnamese-ness in the 2000s (Negotiations of National Identity)
Promotor prof. dr hab. J. Kurczewska
Recenzenci: dr hab. Krzysztof Gawlikowski (prof. ISP PAN) i prof. dr hab. Janusz Mucha
25.04.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
socjologii
3. Mgr Justyna Nyćkowiak
Kariery na polskiej scenie politycznej. Socjologiczna analiza biografii parlamentarzystów
po 1989 roku
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Słomczyński
Recenzenci: dr hab. Jacek Raciborski – (prof. UW), dr hab. Zbigniew Sawiński – (prof. IFiS
PAN)
27.06.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
socjologii
4. Mgr Piotr Toczyski
Europeizacja kultury zachodniej na przykładzie tradycji arturiańskiej
Promotor: prof. dr hab. Józef Niżnik
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Mikołejko (prof. IFiS PAN), prof. dr hab. Stanisław Tokarski.
26.09.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
socjologii.
5. Mgr Anna Wylegała
Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej – na przykładzie ukraińskiej
Galicji i polskich „ziem odzyskanych”
Promotor: dr hab. Małgorzata Z. Melchior (prof. UW)
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, dr hab. Kaja Kaźmierska (prof. UŁ)
28.11.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
socjologii
6. Mgr Łukasz Krzyżowski
Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturze migracji
Promotor: prof. dr hab. Janusz Mucha
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska, prof. dr hab. Krystyna Slany
19.12.2012 – data nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie
socjologii.
7. Mgr Anastasiya Ilyina
Ucieczka od tożsamości: rzeczywistość białoruska
Promotor: dr hab. Zbigniew Mikołejko (prof. IFiS)
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Tokarski (UJ), dr hab. Daniel Grinberg (prof. UwB)
19.12.2012 – data nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.
Otwarte w 2012 r. przewody doktorskie:
1.
Mgr Ivan Lysiuk (SNS) pt. Radykalny neopoganizm w twórczości skrajnie prawicowych
ukraińskich, białoruskich i rosyjskich zespołów muzycznych., 28.03.2012 (promotor:
prof. Z. Mikołejko)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Mgr Bożena Iwanowska (SNS) pt. Political, Legal and Moral Aspect of the Legitymacy
and Presidential Power in Russia, 25.04.2012 (promotor: prof. A. Rychard)
Mgr Aleksandra Zamarajewa (SNS) pt. W poszukiwaniu utraconych obrazów. Nostalgia
postsowiecka w polityce symbolicznej Rosji (2000-2008), 30.05.2012 (promotor:
prof. E. Hałas)
Mgr Maria Chodyko pt. Między studia humanitatis a humanizmem chrześcijańskim.
Humanistyczne inspiracje ”Traktatu o miłości Bożej” i „Rozmów duchowych
św. Franciszka Salezego”, 30.05.2012 (promotor: prof. J. Domański)
Mgr Magdalena Małecka (SNS) pt. „Taking law & economics seriously. Philosophical
implications of decision theoretic and economic analysis of law”, 30.05.2012
(promotor: prof. R. Piłat)
Mgr Katarzyna Wyrzykowska (SNS) pt. Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej
jako element jej stylu życia, 30.05.2012 (promotor: prof. W. Burszta)
Mgr Saidbek Goziev (SNS) pt. Mahalla – traditional institution in Tajik society
and civil society in the West, 30.05.2012 (promotor: prof. A. Rychard)
Mgr
Baktybek
Kainazarov
(SNS)
pt.
The
Role
of
International
Organizations for the Development of Civil Society in Central Asia: Kyrgystan,
Kazakhstan and Tajikistan, 30.05.2012 (promotor: prof. P. Gliński)
Mgr Vasil Navumau (SNS) pt. Social activism in contemporary Belarus New Social
Movement Approach to the Tent Camp Protest Action in Minsk, 2006, 27.06.2012
(promotor: prof. J. Kurczewska)
Mgr Irena Malinowska na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zjawisko handlu ludźmi
w rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej przełomu XX i XXI wieku. 27.06.2012
(promotor: prof. U. Jarecka)
Mgr Cain Elliott (SNS) pt. Fire Backstage: The Reactionary Apocalyptics of Philip
Reiff., 27.06.2012 (promotor: prof. A. Bielik)
Mgr Irina Polets (SNS) pt. Contemporary Vision of the Hero from the Past: Medieval
Merlin and His Postmodern Image, 26.09.2012 (promotor: prof. M. Olszewski)
Mgr Jacek Giedrojć pt. Competition, coordination,, social orger, 26.09.2012 (promotor:
prof. A. Rychard)
Mgr Łukasz Malinowski (SNS) pt. Narodziny podmiotu. Wokół psychoanalizy Melanie
Klein i filozofii Emmanuela Levinasa,. 24.10.2012 (promotor: prof. A. Bielik)
Mgr Zeynep Talay pt. Philosophy, Literature, and the Disso lution of the Subject,
24.10.2012 (promotor: prof. A. Bielik)
Mgr Mateusz Janik (SNS) pt. Ontologia Polityczna Benedykta Spinozy w świetle
współczesnej
recepcji
spinozjańskiej
metafizyki,
19.12.2012
(promotor:
prof. Sz. Wróbel)
Mgr Piotr Szenajh (SNS) pt. Ponadindywidualne uwarunkowania „talentu”
oraz kulturowe źródła i społeczne koszty ich pomijania, 19.12.2012 (promotor:
prof. J. Tokarska-Barkir)
Przewody profesorskie rozpoczęte w roku 2012:
1. Dr hab. Szymon Wróbel
Przewody habilitacyjne otwarte w 2012 r.:
1.
2.
3.
4.
5.
Dr Krzysztof Sołoducha
Dr Adam Lipszyc
Dr Katarzyna Budzyńska
Dr Michał Paluch
Dr Ewa Michna

Podobne dokumenty