Podsumowanie roku Dni Żarowa 2009

Komentarze

Transkrypt

Podsumowanie roku Dni Żarowa 2009
nr 6/2009 (425) - 25.03.2009
Dwutygodnik Samorządu Lokalnego
ISSN 1234-4552 - rok 13
cena 1,50 zł w tym 7% VAT
nakład 500 egz.
W sobotę, 14 marca 2009 r., w Auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie odbyło się spotkanie Burmistrz Lilli Gruntkowskiej z mieszkańcami.
Okazją do spotkania była, mijająca
właśnie w tym dniu, pierwsza rocznica od
ponownego objęcia urzędu Burmistrza Żarowa po wygranych wyborach przez Lillę
Gruntkowską.
W spotkaniu uczestniczyło ok. siedemdziesiąt osób – głównie mieszkańców Żarowa, chociaż niektóre wsie naszej gminy
W numerze
między innymi:
Dzień Kobiet w Kalnie- str. 5
Prezentacje szkół - str. 10
Rok zerowy UTW - str. 8
foto: LB
Podsumowanie
roku
Burmistrz Lilla Gruntkowska przedstawia podsumowanie roku
miały silną reprezentację.
Spotkanie rozpoczęła Burmistrz Lilla
Gruntkowska, która witając serdecznie
wszystkich zebranych podkreśliła fakt, że
równo rok temu złożyła ślubowanie przed
Radą Miejską po wygranych wyborach,
które odbyły się 2 marca 2008 r.
Swoje wystąpienie, w którym podsumowała pierwszy rok pracy, Lilla Gruntkowska rozpoczęła od przedstawienia mieszkańcom Grzegorza Osieckiego – nowego
Zastępcy oraz od przypomnienia stanu
finansów gminy na początku swojej pracy.
Gmina miała wówczas zadłużenie na poziomie 18 milionów złotych, z czego osiem milionów stanowiły zobowiązania wymagalne
– czyli takie, które mogły być podstawą do
zajęć komorniczych.
Na koniec roku, dzięki podjętym rozmowom z wierzycielami, bankami oraz wytężonej pracy, zadłużenie udało się zmniejszyć do poziomu 15 milionów złotych i, co
najważniejsze – zobowiązania wymagalne
spadły poniżej dwóch milionów złotych.
Podsumowując wyniki finansowe Lilla
Gruntkowska zwróciła uwagę na to, że udało się urealnić budżet Gminy, dzięki czemu
dochody budżetowe zrealizowano w 95%
Dni Żarowa
2009
W piątek, 13 marca 2009 r. odbyło
się w Urzędzie Miejskim w Żarowie
spotkanie poświęcone organizacji tegorocznych Dni Żarowa, które odbędą
się w dniach 30-31 maja 2009 r.
W spotkaniu, na zaproszenie Bur-
obniżając równocześnie wskaźnik zadłużenia do poziomu 53%, czyli o ponad 10% w
ciągu niespełna roku.
Po omówieniu spraw finansowych Gminy, Burmistrz Gruntkowska omówiła kolejno podejmowane działania w zakresie
poprawy: wizerunku, stanu dróg, funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz inwestycji na terenie Gminy.
Pani Burmistrz sporo czasu poświęciła
sprawom oświaty, kultury, sportu i działaniom nakierowanym na pozyskiwanie dodatkowych środków do budżetu Gminy.
Na koniec wystąpienia nie zabrakło
również krótkiego podsumowania przeciwności, jakie stanęły na drodze do realizacji
przyjętych zamierzeń oraz krótkiego nakreślenia planów na najbliższą przyszłość.
Po wystąpieniu Lilli Gruntkowskiej głos
zabrali mieszkańcy, którzy prosili o doprecyzowanie niektórych punktów wystąpienia i zadawali pytania związane z wieloma sprawami. Między innymi pytano o:
możliwość wsparcia finansowego wspólnot
mieszkaniowych, pozyskiwanie nowych
inwestorów do strefy oraz złej współpracy
z częścią Rady Miejskiej.
Leszek Buchowski
mistrz Lilli Gruntkowskiej, uczestniczyli: Zbigniew Malicki – dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
oraz Stanisława Biernacka – dyrektor
Biblioteki Publicznej oraz dyrektorzy
gminnych szkół: Helena Słowik (Gimnazjum), Elżbieta Piotrowska (SP Żarów), Monika Jagła (SP Mrowiny),
Krystyna Waliszak (SP Imbramowice), Krystyna Wardach (SP Zastruże),
dokończenie na str. 4
2
Gazeta Żarowska
W kilku słowach
Żarów – to mieszkańcy
Żarów, chociaż jest małym miasteczkiem, to na pewno nie można o nim powiedzieć, że to „dziura”, w której nic się nie
dzieje i nic się nie robi. Żarów – to mieszkańcy, a mieszkańcy to Żarów i ta symbioza jest zauważalna na każdym kroku. Coraz
więcej ujawnia się „zapaleńców”, którzy
chcą zrobić coś dla innych i siebie samych.
Właśnie dzięki nim, m.in. utworzony został
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie,
pierwszy punkt krwiodawstwa w Zespole
Szkół w Żarowie. Upór w dążeniu do celu,
jaki prezentuje Władza miasta, jest przykładem dla nas wszystkich, a niemożliwe
staje się możliwym, jeśli tylko wystarczają-
Gmina
w liczbach
Jest nas coraz więcej
Statystyki wskazują, że od kilku lat panuje w gminie dodatni przyrost naturalny. Od
2005 r. zauważalny jest znaczny wzrost urodzeń dzieci. Przypuszczalnie wynika to z faktu,
iż rodzice tych dzieci pochodzą z roczników,
w których panował wyż demograficzny ( 1975
r. – 1985 r.). Niestety liczba notowanych w
gminie zgonów jest nadal niepokojąco duża.
Aktualnie Gmina Żarów liczy 12 560 mieszkańców, w tym 6460 kobiet i 6100 mężczyzn.
W samym Żarowie mieszka 7018 osób (3635
K i 3383 M). Na obszarze wiejskim najbardziej
zaludnioną wsią są Mrowiny (969 osób), tuż
za nimi Łażany (658 osób) oraz Imbramowice
(631 osób) i Wierzbna (624 osób). Najmniej
mieszkańców zameldowanych jest w Tarnawie ( 27 osób). Według stanu na 2 marca 2009
r. 18 % ogółu mieszkańców gminy stanowią
osoby w tzw. wieku przedprodukcyjnym (0-17
lat),w wieku produkcyjnym (18-64 lat) – 69
%, a tych w wieku poprodukcyjnym (65 lat
i więcej) jest 13 %.Przy czym w ostatniej grupie wiekowej zdecydowanie dominują kobiety. Najstarszą osobą w gminie jest mieszkanka
Imbramowic, która w tym roku obchodzić będzie swoje setne urodziny.
–§–
Wieści z Ratusza
nr 6/2009-25.03.2009
co mocno chce się osiągnąć obrany wcześniej cel. Właśnie ten upór i determinacja
przekłada się na realizację własnych marzeń i własne miejsce w społeczności.
Dobre inwestycje szybko się
sprawdzają
Dopiero teraz widać, jak bardzo potrzebna była hala sportowa w Żarowie. Niemalże o każdej porze dnia w GCKiS można
spotkać zadowolonych amatorów sportu.
Nie było tygodnia, by nierozegrano tam jakiegoś halowego turnieju, by nie odbyły się
zawody, czy sparingi. Ale Centrum, to nie
tylko sport, to również zajęcia muzyczne
i taneczne dla dzieci i młodzieży. Ostatnia
propozycja GCKiS, to „Warsztaty fotografii
artystycznej”. Pilotażowe spotkanie połączone z wernisażem fotografii Izabeli Po-
pek, daje kolejną możliwość rozwoju dla
dzieci, młodzieży, a także dorosłych.
Zmiany w przedszkolu
Żarowskie Przedszkole Miejskie jest już
po rekrutacji dzieci do przedszkola i grupy żłobkowej. Zostało przyjętych więcej
dzieci w wieku od pierwszego roku życia
do lat pięciu. By tak się mogło stać, włodarze miasta podjęli decyzję o przeniesieniu przedszkolnej zerówki do budynku na
ul. Ogrodowej, który od lat pełni tą funkcję
z powodzeniem. Na przyjęcie dzieci w roku
szkolnym 2009/10, pomieszczenia „zerówki” zostaną wyremontowane i odpowiednio
przygotowane na przyjęcie wszystkich sześciolatków, które od tego roku będą odbywać obowiązkową już edukację.
RN Elżbieta Kulas
Wybieramy patrona Biblioteki
– ostatnie zgłoszenia
Zapraszamy Państwa
do trwającego od lutego
br. konkursu na patrona Biblioteki Publicznej
w Żarowie. Zgłoszenia
przyjmujemy do końca
marca. Wyłońmy wspólnie godnego patrona naszej Biblioteki.
Stanisława
Biernacka
ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE
BIURO RACHUNKOWE ANITA KUSIO, ŻARÓW, ul. DWORCOWA 27
TEL. 504-318-526
zaprasza:
śr., sob.: 10.00 – 13.00
wt., czw.: 17.30 – 18.30
W miesiącu marcu i kwietniu biuro dodatkowo czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz.:
11.00 – 12.00 i 17.30 – 18.30
Stypendia i zasiłki szkolne w Ośrodku Pomocy Społecznej
Od 16 marca 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Żarowie przejmuje realizację programu pomocy materialnej dla
uczniów z Gminy Żarów. Na przełomie marca i kwietnia osoby, którym przyznano stypendia w okresie od stycznia do czerwca
2009 roku otrzymają decyzje pocztą. Rozliczenia wydatków, czyli faktury i rachunki będą przyjmowane w OPS w Żarowie.
W Ośrodku będzie można pobierać i składać wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego na kolejne miesiące.
WYDAWCA: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów, ul. Piastowska 10, tel. 074 8580 540, ISSN 1234-4552.
Redaguje zespół. e-mail: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na języki obce). Żaden fragment nie może być:
wykorzystany w jakiejkolwiek formie - fotokopii, mikrofilmu, czy innych reprodukcji; przekładany na język mechaniczny lub pisemny, bez zgody wydawcy.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń umieszczanych w gazecie.
DRUK: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, tel. 74 8580 591, www.um.zarow.pl
nr 6/2009-25.03.2009
Dwie skargi
5 marca 2009 r., w trakcie sesji Rady
Miejskiej w Żarowie, radni rozpatrywali dwie
skargi na działanie burmistrza: mieszkańców
ul. Armii Krajowej w Żarowie oraz mieszkańców ul. Wojska Polskiego w Żarowie.
Wyjaśnieniem spraw zajmowała się komisja rewizyjna, która otrzymała wyczerpujące
informacje od pracowników prowadzących
obie sprawy. W obu przypadkach pracownicy
zajmujący się sprawami, udzielili odpowiedzi
mieszkańcom po terminie. Poza tym komisja
nie wskazała żadnych innych uchybień ani
naruszenia prawa przez urzędników. Mimo
to, komisja rekomendowała radnym uznanie
obu skarg za zasadne. W głosowaniu, głosa-
Kolegium Odwoławcze oddaliło wnioski
mieszkańców
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
(SKO) w Wałbrzychu oddaliło wnioski
Wieści z Ratusza
Gazeta Żarowska
3
mi radnych klubu „Razem dla Żarowa” obie
skargi uznano za zasadne.
– W historii tej rady były takie przypadki
– mówiła Burmistrz Gruntkowska w trakcie
sesji – kiedy decydowaliście państwo o skardze na burmistrza z powodu ewidentnego
przekroczenia terminu odpowiedzi obowiązującego w postępowaniu administracyjnym.
Państwo zdecydowaliście, że to nie ma większego znaczenia i odrzuciliście skargę. Chciałabym tylko polecić Waszej pamięci to, aby
być świadomym tego, że nie ma znaczenia,
kto tutaj siedzi. Burmistrz jest burmistrzem:
albo osobą nominowaną, albo powołaną.
– I dodała po tym, jak przewodniczący Kaśków powiedział, że nie wie, o co chodzi. –
Mieliśmy ewidentny przypadek na początku
roku 2008, który został przez państwa po-
traktowany zupełnie inaczej niż dzisiejszy.
Rozpatrywaliście państwo wówczas skargę
na pana Wachowiaka, który ewidentnie złamał obowiązujące normy w tym zakresie.
Wówczas odrzuciliście skargę jako bezzasadną. Dobrze byłoby pamiętać o traktowaniu
wszystkich jednakową miarą.
– Motywacja radnych opozycyjnych jest
oczywista. Chodzi wyłącznie o moją osobę
– powiedziała Burmistrz Gruntkowska po
sesji. – Komisja nie wykazała, poza przekroczeniem terminów, żadnych innych uchybień
lub naruszenia prawa. Tak więc sugestie działania niezgodnego z prawem zawarte w skargach okazały się bezpodstawne. Nie można
było więc podjąć uchwał, które uznawały całe
skargi za zasadne.
Leszek Buchowski
mieszkańców, którzy zaskarżyli decyzje
Burmistrza ustalające nowe, zwiększone
stawki roczne za użytkowanie wieczyste
gruntów.
Pod koniec ubiegłego roku Gmina Żarów zleciła – zgodnie z prawem – dokonanie aktualizacji wartości nieruchomości,
oddanych na zasadzie użytkowania wieczystego. Dla wielu użytkowników aktualizacja wartości przyniosła znaczący wzrost
opłaty rocznej płaconej z tytułu użytkowania wieczystego. Jest to związane z tym, że
od momentu oddania tych nieruchomości
w użytkowanie – pomimo przysługującego
prawa – Gmina do tej pory nie aktualizowała ich wartości.
Niewielka część mieszkańców skierowała do SKO wnioski o uchylenie decyzji ustalającej nowe stawki. Kolegium Odwoławcze
– po przeanalizowaniu spraw – oddaliło
wnioski uznając, że cała procedura ustalenia nowych opłat rocznych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
i prawem.
Leszek Buchowski
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz:
uchwały nr XX/101/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi
Wierzbna, gm. Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 r.),
uchwały nr XXIII/118/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi
Wierzbna, gm. Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005 r.),
uchwały nr XXVII/143/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi
Mrowiny (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w
obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/265/2005 Rady Miejskiej
w Żarowie z dnia 10 listopada 2005 r.).
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 kwietnia
2009 r. do 05 maja 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130
Żarów .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 30 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2009 r.
BURMISTRZ MIASTA
ŻARÓW INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, został wywieszony na
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w oparciu
o Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 17
marca 2009 r.
Sprzedam działkę
Żarów, ul. H. Brodatego,
naprzeciwko gimnazjum
(osiedle)
Cena 90 tys. do negocjacji
tel. 698 192 304
Kupię domek lub budowę, bądź małą
działkę i duże mieszkanie
w Żarowie - 0604-223-245
***
Sprzedam: Kawalerka w Żarowie
22 m/kw, po kapitalnym remoncie,
z wyposażeniem.
Tel. kom. 697-141-539
4
Gazeta Żarowska
dokończenie ze str. 1
Dni Żarowa
Elżbieta Wierzyk (Przedszkole w Żarowie). Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Leszek Buchowski - Pełnomocnik Burmistrza ds. promocji, kultury
i organizacji pozarządowych, Kazimierz
Bordulak Prezes TKKF „Chemik”, Elżbieta Kulas – Redaktor Naczelna Gazety Żarowskiej, Sylwia Pawlik oraz
Artur Adamek.
Lilla Gruntkowska, po powitaniu
gości oświadczyła – Spotykamy się, by
porozmawiać o święcie naszego mia-
Wieści z Ratusza
sta. Niestety nie mamy pieniędzy na
Dni Żarowa. Musimy wygospodarować je z własnych budżetów i posłużyć się pomysłowością, na którą bardzo liczę, bo wiem, że takowa jest. Nie
mamy co liczyć, że jakaś złotówka, na
ten cel zostanie przyznana, ponieważ
zdecydowana część radnych uważa,
że Dni Żarowa nie powinno się świętować… w związku z tym, musimy
zrobić to sami.
Na wstępie Zbigniew Malicki przedstawił założenia organizacyjne tegorocznych obchodów oraz ramowy plan
imprez zaplanowanych na ten rok.
Dyrektorzy placówek oświatowych i
Warsztaty
rzeźbiarskie
W Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Żarowie odbyły się dwie edycje kursu dla
kandydatów na wychowawców placówek
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
(kurs wychowawców kolonii), w którym
uczestniczyło 30 mieszkańców Gminy
Paszowice. Kurs jest elementem projektu
„Zaczniemy od wypoczynku!” realizowanego przez firmę „darnoK”
Konrad Żydek w ramach Działania
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
kulturalnych przedstawili propozycje,
z jakimi mogą wystąpić ich jednostki.
Generalnym założeniem jest to, że
Dni Żarowa odbędą się, tak jak w ubiegłym roku, na ulicach miasta. Głównym punktem programu będzie prezentacja zespołów gminnych. Zaplanowano również występy tzw. gwiazd
na sobotę i niedzielę wieczór. Ponadto
w niedzielne popołudnie wystąpi zespół
z programem dla dzieci.
To na razie wstępne założenia.
W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania, na których doprecyzowany zostanie scenariusz imprez.
Leszek Buchowski
Żarów
w Polskim
Radiu Wrocław
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, rozpoczęły się zajęcia dla osób,
które chciałyby spróbować swoich
sił w rzeźbiarstwie. Zajęcia odbywają
się we wtorki i piątki od godz. 16.30
do 18.00, w modelarni Harcek na Os.
Piastów w Żarowie. Warsztaty prowadzi Czesław Rzeczycki – żarowski
rzeźbiarz-artysta. Uczestnikom zajęć
zapewniamy materiały i narzędzia.
Do modelarni zapraszamy wszystkich amatorów rzeźby, którzy chcieliby spróbować swoich sił i „wydobyć”
z siebie duszę artysty. Dodatkowych
informacji udziela GCKiS w Żarowie
pod nr tel. (07) 8 580 753.
Jerzy Ciupiński
Projekt
„Zaczniemy od
wypoczynku!”
nr 6/2009-25.03.2009
tał Ludzki 2007 – 3013.
Celem projektu jest przeszkolenie
mieszkańców obszarów wiejskich i miast
do 25 tyś. mieszkańców w zakresie zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji.
Realizowany jest cykl szkoleń umożliwiający podjęcie pracy w placówkach
wypoczynku (kolonie, półkolonie, obozy,
zimowiska) na stanowisku wychowawcy. W trakcie szkoleń uczestnicy podnoszą swoje kompetencje zawodowe w zakresie umiejętności związanych z pracą
wychowawczo – opiekuńczą z dziećmi
i młodzieżą. Program szkoleniowy swym
zakresem obejmuje nowoczesne metody pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystując ich potencjał twórczy i naturalną
aktywność. W głównej części w trakcie
zajęć kursu wykorzystywane są aktywne
metody nauczania oraz praca w grupach,
które jednocześnie będą dla uczestnika
praktycznym elementem pracy z dziećmi
– metodyka prowadzenia zajęć.
W sobotę, 14 i 21 marca Polskie Radio Wrocław wyemitowało audycję w cyklu „Turniej
Miast”, w której Żarów mierzy się z Chojnowem.
Chojnów leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie legnickim, na pograniczu Pogórza Kaczawskiego i
Niżu Śląskiego, nad rzeką Skorą i łączy go z Żarowem nie tylko podobna wielkość i charakter.
W Chojnowie mieszka i pracuje spora grupa żarowian, wśród nich ks. dr. Marek Osmulski, który był proboszczem parafii w Chojnowie.
14 marca
W trakcie dwugodzinnej audycji Burmistrz
Lilla Gruntkowska i Burmistrz Jan Serkiem, którzy gościli w studiu we Wrocławiu, opowiadali
o swoich miastach. Rozmawiano o wydarzeniach
kulturalnych i sportowych w obu miastach.
W trakcie tego „pojedynku” okazało się, że Żarów
i Chojnów łączą również podobne plany inwestycyjne. Żarów planuje budowę kompleksu basenowego, a Chojnów właśnie podobną inwestycję
realizuje.
21 marca
W kolejnej audycji wzięły udział osoby zajmujące się edukacją i kulturą w rywalizujących
miastach. Żarów reprezentowany był przez Helenę Słowik – dyrektora żarowskiego Gimnazjum,
Sylwię Pawlik – kierownika referatu oświaty
Gminy Żarów i Elżbietę Kulas – pracownika Biblioteki Publicznej w Żarowie, które przedstawiły
nasze miasto od strony oświaty i kultury. I tym
razem oba miasta wiele działań łączyło.
Zakończenie turnieju
W trakcie transmisji do studia dzwonili
mieszkańcy, którzy wypowiadali się na tematy
poruszane w audycji. Zakończenie „turnieju” zaplanowane jest na sobotę 21 marca, ale SMS-owe
głosy można wysyłać do 27 marca, oddając w ten
sposób swój głos na Żarów.
Jak to zrobić?
Wyslij SMS pod numer: 7160, w treści wpisz:
prwŻarów + imię i nazwisko. Koszt SMS-a to 1,22
zł z VAT. Zachęcamy do głosowania na Żarów.
red.
Nasza Gmina Kochana
nr 6/2009-25.03.2009
Gazeta Żarowska
5
Święto wszystkich Pań
Dla jednych – 8 marca, to komunistyczne święto, dla innych – okazja, by w szczególny sposób podziękować Paniom za to, że
są i będą nierozłączną częścią świata, który
bez nich by nie istniał. Są to nasze prababcie, babcie, mamy, siostry, ciotki, kuzynki,
koleżanki, przyjaciółki, sąsiadki, współpracownice, sąsiadki i znajome, które wnoszą
cząstkę siebie w nasze życie.
Za zdrowie Pań, Panowie
Piękną imprezę z okazji Dnia Kobiet
przygotowała Rada Sołecka z Kalna. W dniu
8 marca, w świetlicy wiejskiej odbyło się
spotkanie Pań. „Seniorki” dostały imienne
zaproszenia wykonane przez p. Marzenę
Ziębę, a pozostałe panie o spotkaniu dowiedziały się z plakatów. O godz. 16.00 sala
zapełniła się kobietami z Kalna i Wostówki,
prawie każde miejsce było zajęte [przygotowanych było 50]. Najstarsza mieszkanka
Kalna – 97-letnia Zofia Borysionek z powodu choroby nie mogła zaszczycić swoja
obecnością zebranych. Natomiast 91-letnią
p. Katarzynę Piputę przyprowadziła córka.
Wszystkie kobiety przybyłe na tą szczególną
uroczystość, podziwiały i zazdrościły pani
Katarzynie uśmiechu i dobrego samopoczucia w tak pięknym wieku. Radny – Mieczysław Myrta wraz z przedstawicielami Straży
Pożarnej przywitali panie szampanem ufundowanym przez Radnego i wznieśli toast za
zdrowie płci pięknej.
Dzień Kobiet w
SP Imbramowice
„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez
kwiatów” – pod tym mottem Szkoła Podstawowa w Imbramowicach uczciła w dn.
9 marca 2009 r. Międzynarodowy Dzień
Kobiet. Dzień ten zgromadził w naszej
szkole kobiety ze wszystkich pobliskich
miejscowości. Integracja była wielopokoleniowa, bo przybyły do nas babcie,
mamy, ciocie, sąsiadki, a także najmłodsze kobietki, które dopiero za kilka
lat staną się uczennicami. Uroczystość
rozpoczęła klasa I pod opieką Jolanty
Anusz pięknym apelem o kobietach i dla
kobiet. Chwila życzeń i refleksji, zadumy
nad wartościami, które nigdy nie przemijają.
Miss Szkoły
Samorząd uczniowski pod bacznym
okiem Dominiki Żoch i Wioletty Lasak
przygotował po raz pierwszy wybory
„Miss Szkoły”. Impreza cieszyła się dużą
popularnością wśród dzieci i młodzieży
jeszcze na długo przed jej rozpoczęciem.
Do współzawodnictwa przystąpiło 7
foto: użyczone
8 marca
Toast za zdrowie Pań z Kalna i Woskówki.
Atrakcje i wspomnienia
Program artystyczny przygotowały dzieci
pod kierunkiem Ewy Wołek. Pięknie recytowane wiersze o Kobietach przeplatały się
utworami muzycznymi wykonanymi na fletach, skrzypcach i keybordzie. Dzieci zostały
nagrodzone wielkimi brawami i słodyczami.
Potem chłopcy wręczyli każdej pani kwiaty
z bibuły, które wykonała Sylwia Malesza.
W trakcie imprezy Małgorzata Niewada robiła pamiątkowe zdjęcia, które uczestniczki
imprezy będą mogły sobie zamówić i zachować na pamiątkę tego radosnego dnia. Nie
obeszło się również bez poczęstunku. Stoły
zastawione były owocami, słodyczami oraz
wieloma rodzajami ciast. Pani Zosia Słowik dopilnowała, aby gościom nie zabrakło
kandydatek, które zostały wyłonione na
drodze wyborów klasowych. Klasę „0”
reprezentowała Martynka Ścierko, kl. I
– Laura Bias, kl. II – Julia Hruszowiec,
kl. III – Wiktoria Duda, kl. IV – Karina
Grabowska, kl. V – Kornelia Olender, kl.
VI – Patrycja Mrówka. Kandydatki na
Miss prezentowały się w 4 „odsłonach”.
Na początku wystąpiły w strojach wieczorowych w przygotowanym układzie
tanecznym. Następnie każda z kandydatek przedstawiła swój talent. Były to
tańce, skoki na skakance, kręcenia hoola-hop itp. Kandydatki miały wykazać
się również sprawnością fizyczną, a na
koniec odpowiedzieć na pytanie: „Gdybyś została Miss Świata, co dobrego
zrobiłabyś dla innych?” Wszystkie kandydatki zaprezentowały się pięknie, jury
miało bardzo trudny „orzech do zgryzienia”, ale po burzliwej dyskusji ustalono
werdykt – Miss Szkoły 2009 – juniorów
– została Wiktoria Duda i Miss Szkoły
2009 – klas starszych – Patrycja Mrówka. Gratulujemy!!!
Dzień zakończył się ogromnymi emocjami. Wszystkim dopisywał dobry humor.
red.
kawy, herbaty i czystego talerzyka. W trakcie spotkania kobiety oglądały Kroniki Kalna, a wspomnieniom nie było końca.
– Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze
i sprawiło wszystkim wiele radości, dlatego
jestem wdzięczna Paniom, że przyjęły zaproszenie od Rady Sołeckiej. Wielkie podziękowania kieruję do wyżej wymienionych osób
za to, że zawsze mogę liczyć na ich pomoc
oraz dzieciom, że przychodziły na próby
i przygotowały taki piękny program artystyczny. Dziękując jednocześnie życzę, abyśmy w przyszłym roku, również się spotkali
– po udanej imprezie powiedziała główna
organizatorka i reżyserka przedstawienia –
Ewa Wołek.
Elżbieta Kulas
Miss szkoły - Patrycja Mrówka KL.VI
II Miss szkoły - Wiktoria Duda KL.III
6
Nasza Gmina Kochana
Gazeta Żarowska
Kronika
Policyjna
Promilowi motocykliści
W nocy z 5 – 6 marca zatrzymany został do kontroli mężczyzna kierujący motorowerem. Okazało się, że kierowca był
w stanie nietrzeźwym z wynikiem 1,42‰
alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze KP w Żarowie, po wykonaniu
wszystkich czynności, motocykl zatrzymali,
a mężczyznę zwolnili do domu.
Kolejny nietrzeźwy motorowerzysta został zatrzymany 10 marca ok. godz. 15.00.
W wyniku rutynowych działań funkcjonariuszy, okazało się, że kierowca jednoślada
w wydychanym powietrzu miał 1,7‰ zawartości alkoholu. Po wykonaniu czynności mężczyzna został zwolniony do domu,
a motorower zabezpieczony.
…i kto zaorze pole?
W dniu 10 marca, o godz. 16.45 zatrzymano do kontroli kierującego ciągnikiem
rolniczym. 0,74‰, to wynik badania alko-
matem nierozważnego kierowcy. Sprawca
został osadzony w pomieszczeniu dla osób
zatrzymanych (PDOZ), w tzw. „dołku”.
Kolizja na K 5
Dnia 11 marca miała miejsce kolizja
drogowa. Na drodze krajowej K 5, kierujący ciągnikiem siodłowym nie dostosował
prędkości do warunków panujących na
drodze, w wyniku czego uderzył w stojący
i wykonujący prace drogowe pojazd.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawca
ukarany został mandatem karnym.
Narkotyki!!!
W dniu 10 marca, ok. godz. 23.55 funkcjonariusze prewencji, w czasie legitymowania 22-letniego mieszkańca Żarowa,
ujawnili dwa strunowe woreczki z zawartością suszu roślinnego, w postaci marihuany, o łącznej wadze 2,4g. Mężczyzna ten
został zatrzymany w sprawie posiadania
środków odurzających.
…na pokuszenie!
12 marca, ok. godz. 13.00 Komisariat
Policji w Żarowie został powiadomiony
o kradzieży portfela z otwartego, nie pilnowanego pomieszczenia biurowego GS-u


























 











           







            

           



         

          

          

         

         

          




nr 6/2009-25.03.2009
w Żarowie. N/N sprawca dokonał kradzieży
portfela. Poszkodowana miała w nim karty
bankomatowe, dowód osobisty, prawo jazdy oraz pieniądze w kwocie 80 zł.
Piłeś – Zostaw ten rower!
W dniu 12 marca, o godz. 20.30, Policjanci podjęli kontrolę 33-letniego mężczyzny, który kierował rowerem. W trakcie rutynowej kontroli okazało się, że ów mężczyzna był w stanie nietrzeźwym z wynikiem
0,52‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Po wykonaniu czynności mężczyzna
został zwolniony.
Nieudany manewr
Na ul. Ogrodowej w Żarowie, w dniu
15 marca miała miejsce kolizja. Kierujący
samochodem marki Renault, podczas wykonywania manewru cofania nie zachował
należytej ostrożności, w wyniku czego uderzył w prawidłowo zaparkowany samochód
marki Ford. Kierowca Renaulta był trzeźwy, a za nieostrożność został ukarany mandatem karnym.
Na podstawie rozmowy z nadinspektorem Izabelą Baszturą – Komendantem Policji w Żarowie, Elżbieta Kulas
Rekrutacja
zakończona
Kto od września do przedszkola
17 marca komisja rekrutacyjna w składzie: Elżbieta Wierzyk ­­­­­– Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Żarowie, Mariola
Król – przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Marianna Kotowicz – przedstawiciel
grupy żłobkowej, Alicja Ciupińska – przewodnicząca Rady Pedagogicznej, Sylwia
Pawlik – przedstawiciel organu prowadzącego, zadecydowała, które dzieci w roku
szkolnym 2009/2010 rozpoczną edukację
w przedszkolu i żłobku w Żarowie. Zgodnie
z regulaminem rekrutacji pierwszeństwo
przyjęcia do przedszkola miały dzieci: rodziców pracujących, rodziców samotnie
wychowujących, z rodzin zastępczych,
z rodzin wielodzietnych oraz maluchy
wcześniej uczęszczające do przedszkola.
Przyjęto łącznie 154 dzieci, które zostały
rozlokowane w 6 grupach wiekowych:
Grupa żłobkowa – 20 dzieci
Grupa I (3-latki) – 25 dzieci
Grupa II (3,4-latki) – 27 dzieci
Grupa III (4-latki) – 28 dzieci
Grupa IV (4,5-latki) – 26 dzieci
Grupa V (5-latki) – 28 dzieci
Do przedszkola nie zostało przyjętych 15
dzieci, w tym 11 dzieci rodziców niepracujących oraz 4 maluchów, które nie osiągnęły wieku żłobkowego (na dzień 1 września
2009 r.).
–§–
nr 6/2009-25.03.2009
Akcja HDK-PCK
Podzielić się życiem
Żarowski Klub Honorowych Dawców
Krwi – PCK wraz z Zespołem Szkół w Żarowie po raz pierwszy zorganizował 9 marca
akcję krwiodawczą.
Czy mamy własny punkt krwiodawczy?
W poniedziałek uczniowie ZS w Żarowie oraz mieszkańcy naszego miasta wzięli
udział w tym szczytnym przedsięwzięciu,
oddając krew dla 12 potrzebujących żarowian. „Od samego rana tłumy przewijają się
przez naszą szkołę” – opowiada dyrektor –
Dorota Jasztal.
Do punktu, utworzonego w ZS przyszli
honorowi dawcy, którzy systematycznie oddają krew jeżdżąc do pobliskich miast, gdzie
takie punkty krwiodawcze funkcjonują od
dawna. Przyszli również Ci, którzy przeczytali ogłoszenie i postanowili podzielić się z
Imię dla
Przedszkola
We wrześniu 2008 r. Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego w Żarowie przyjęła uchwałę dotyczącą nadania imienia
placówce. W tym też celu został opracowany harmonogram zadań związanych z tym
przedsięwzięciem. Przewiduje on różnego
rodzaju działania w czasie okresu przygotowawczego do tak ważnej uroczystości.
Pierwszy krok
Pierwszym krokiem zmierzającym do
nadania imienia, były pogadanki w poszczególnych grupach wiekowych, przeprowadzone w czasie zajęć dowolnych oraz
podczas wybranych zajęć dydaktycznych.
Miały one na celu uświadomienie dzieciom
znaczenia nadania przedszkolu imienia.
Każda z grup przedszkolnych mogła zgłosić
swoją kandydaturę, która została umieszczona w ankiecie i rozdana rodzicom. Dotyczyła ona ich zgody na nadanie imienia
Gazeta Żarowska
7
PODZIĘKOWANIE
Zarząd Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi im. L. Hirszfelda oraz Dyrekcja
Zespołu Szkół w Żarowie dziękują wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i wzięli
udział w akcji oddania krwi w dniu 9 marca 2009 r. Dziękujemy mieszkańcom, młodzieży,
krwiodawcom oraz wszystkim tym, którzy podzielili się najcenniejszym lekiem, jakim jest
krew.
W akcji wzięło udział 60 osób, krew oddało 53 z nich, 7 osób z różnych przyczyn zostało
odrzuconych przez lekarzy. Żarowianie w sumie oddali 24 litry krwi, dzięki której można
będzie przeprowadzić kilka operacji.
Prezes Miejskiego Klubu HDK-PCK – Czesław Giemza oraz Dyrektor Zespołu Szkół –
Dorota Jasztal
potrzebującymi tym, co jest bardzo cenne
– własną krwią. Oczywiście nie zabrakło
młodzieży, która ukończyła 18. rok życia, bo
tylko pełnoletnie osoby mogły wziąć udział
w akcji. Byli też tacy, którym stan zdrowia,
czy wiek uniemożliwiły oddanie krwi. Ważne jest jednak to, że akcja, zorganizowana
po raz pierwszy w naszym mieście, przyniosła w efekcie 24 l. krwi, dzięki której będzie
można przeprowadzić kilka operacji.
Prezes Miejskiego Klubu HDK-PCK –
Czesław Giemza zapowiedział – Planujemy
kolejną taką akcję na czerwiec, zanim większość mieszkańców wyjedzie na wakacje.
Teraz żarowianie maja swoją stację
krwiodawstwa we własnym mieście. Może
z czasem szeregi Honorowych Dawców
zasilą przedstawiciele młodego pokolenia, którym nie jest obojętny drugi człowiek.
Elżbieta Kulas
oraz propozycji nazw dla przedszkola. Po
analizie ankiet okazało się, że 95% ankietowanych rodziców opowiedziało się za nazwą „Bajkowe Przedszkole”.
Drugi krok
Następnym krokiem było ogłoszenie
konkursu na LOGO. W konkursie wzięli
udział rodzice przedszkolaków, którzy bardzo chętnie wykonali projekty zawierające
elementy wcześniej wybranej nazwy. Prace
konkursowe zostały umieszczone w przedszkolnej szatni, gdzie przez okres dwóch
miesięcy rodzice (i nie tylko) mogli oddawać swój głos na wybrany przez siebie projekt.
LOGO Przedszkola
Komisja w składzie: Elżbieta Wierzyk – dyrektor przedszkola, Elżbieta Kulas – przedstawiciel Biblioteki Publicznej
w Żarowie oraz Alicja Ciupińska – przewodnicząca Rady Rodziców, w dniu 19
marca, dokonały ostatecznego wyboru.
Największą liczbę głosów zdobyła praca
Magdy Babisz, przedstawiająca historyjkę
z Kubusiem Puchatkiem w roli głównej.
„FOTO KOLOR”
ul. Dworcowa 5a, 58–130 Żarów
tel. 074 858 00 56, [email protected]
Oferujemy:
Zdjęcia do dokumentów – natychmiastowe,
zdjęcia z wszystkich nośników cyfrowych i negatywów.
Wykonujemy:
– nowoczesne pieczątki,
– wizytówki,
– zdjęcia na kubkach, koszulkach, itp.
Drukujemy prace licencjackie i magisterskie.
! Zapraszamy !
Ale z uwagi na to, iż procedury związane
z zezwoleniem na użycie wizerunku Kubusia
Puchatka są zbyt zawiłe i długoterminowe,
komisja podjęła decyzję o wybraniu innego
logo spośród konkursowych prac. Pod uwagę wzięto wszelkie regulaminowe wymogi
i zdecydowano, że takie kryteria spełnia
praca Joanny Mięki i właśnie ona stanie się
logo przedszkola.
Gratulujemy zwycięzcy!
Elżbieta Kulas
Kamila Wygodzka laureatką
konkursu „zDolny Ślązaczek”
Kamila zwycięsko pokonała kolejne etapy konkursu: szkolny – 30 października,
powiatowy – 19 listopada oraz dwie części wojewódzkiego: pisemną – 17 stycznia,
a następnie ustną, która odbyła się 21 lutego we Wrocławiu.
Kamila przedstawiła na niej ciekawą prezentację pt. „Historia pewnego mostu...”,
czyli pierwszego na Śląsku żeliwnego mostu na rzece Strzegomce, zbudowanego
w 1796 roku w Łażanach. Komisja wysoko oceniła jej występ, przyznając 23 punkty
na 24 możliwe do uzyskania.
Dzięki temu, że Kamila została laureatką konkursu na szczeblu wojewódzkim, to
zostanie zwolniona ze sprawdzianu po klasie VI i uzyska z niego maksymalną liczbę
punktów – 40.
Gala Laureatów konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i „zDolny Ślązaczek”
odbędzie się 16 kwietnia 2009 r. we Wrocławiu. Gratulujemy sukcesu.
Leszek Buchowski
8
Kultura i Oświata
Gazeta Żarowska
nr 6/2009-25.03.2009
Pilotażowy rok
zerowy
„Jesień życia” – to wcale nie „starość”,
w wydaniu – Już co było do zrobienia – zrobiła(e)m. Już mnie nic w życiu nie czeka. Moje
najlepsze dni odeszły wraz z młodością. – to
wcale nie musi być prawdą i w rzeczywistości
tak nie jest. Dowodem na to była inauguracja
pierwszego, pilotażowego roku Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, która odbyła się w niedzielę
22 marca w auli żarowskiego Gimnazjum. Na
uroczyste otwarcie UTW przyszło ponad stu
zadeklarowanych słuchaczy zerowego roku,
którzy uważają, że życie wciąż stoi przed nimi
otworem, a Oni chcą czerpać z niego, jak najwięcej.
Uroczyste otwarcie UTW
Uroczystego otwarcia UTW w Żarowie dokonała Lilla Gruntkowska – Burmistrz naszego miasta. W skrócie opowiedziała zebranym,
jak doszło do utworzenia Uniwersytetu i jakie
otwierają się możliwości dla osób, które chciałyby utrzymać w dobrej kondycji swój umysł
i ciało, a przy okazji zdobyć wiedzę, pozwalającą podążać za nowinkami współczesnego
świata. Pani Burmistrz wspomniała również
o tych, którzy przyczynili się do tego, by Żarów „wpisał” się na listę miast mających Uniwersytety Trzeciego Wieku i właśnie te osoby
będą tworzyły pierwszy, tymczasowy Zarząd:
Aniela Górecka, Tadeusz Górecki, Bożena
Konopacka, Zbigniew Owczarski oraz Jolanta
Zasada i Radę Programową: Stanisława Biernacka, Helena Słowik, Zbigniew Malicki, Leszek Buchowski, Sylwia Pawlik, Przemysław
Sikora oraz Lilla Gruntkowska, która już kilka
lat wcześniej wraz ze swoimi współpracownikami, sporządziła pierwszy projekt utworzenia UTW w Żarowie.
Inauguracyjny wykład
Rok zerowy rozpoczął się gimnastyką umysłu.
Stanisławy Warmuz, o funkcjonowaniu Uniwersytetu w tymże mieście, jego idei, celach
i zadaniach. Naświetliła zebranym w auli możliwości i korzyści, płynące z faktu posiadania
takiego miejsca, gdzie ludzie „młodzi inaczej”
mogą się ze sobą spotykać, zaprzyjaźniać się
i czerpać radość z osiąganych umiejętności
i wiedzy.
Prezentacja multimedialna przedstawiona
niezwykle ciekawie i obrazowo przez Panią
rektor, skupiła uwagę wszystkich zabranych.
Mowa była o różnych etapach życia i możliwościach, jakie niesie mam każdy próg wiekowy.
„(…)w tej ostatniej szkole – mówi Stanisława
Warmuz – w której jesteśmy, możemy wybrać
jeden z dwu sposobów uczenia się przeżywania
tego okresu, a więc zastosować tzw. „ucieczkę”
od naszego wieku (co nie jest najlepszym rozwiązaniem), lub zaakceptować swój wiek, nie
zaprzeczać starości, nie bać się jej (…) Starość
otwarcie przyjęta jest mniej stara (…)”. Przedstawiła również program, jaki jest realizowany
we wrocławskim UTW, np. wykłady audytoryjne (różne dziedziny), seminaria (jedna tematyka), moduły (zajęcia różne) oraz warsztaty (np. gimnastyka mózgu).
czyli odnajdywaniu siebie, poprzez różnego
rodzaju zajęcia artystyczne. Mogą to być zajęcia chóralne, teatralne, kabaretowe, taneczne,
plastyczne, czy poetyckie i in., w zależności
od potrzeb słuchaczy Uniwersytetu. „Ważnym elementem edukacji UTW – jak mówiła
Pani Głuchowska – jest kultura fizyczna i to
w najlepszym wydaniu. Jak wiadomo, czym
człowiek jest starszy, to tym mniejsza jest jego
aktywność ruchowa, dlatego też wszelkiego
rodzaju gimnastyka jest niezbędna, by utrzymać ciało w dobrej kondycji”.
Podziękowania i kwiaty
Zbigniew Owczarski – Prezes nowo utworzonego Zarządu UTW, wręczając kwiaty,
podziękował w imieniu słuchaczy i własnym
prelegentkom za wykłady, które będą wskaźnikiem i pomocą w układaniu szczegółowego
programu Uniwersytetu oraz Lilli Gruntkowskiej – orędowniczce UTW w Żarowie.
Część artystyczna
Atrakcją dla „ducha”, był występ zespołu
Tańca Dawnego z Wierzbnej. Dziewczęta wraz
z opiekunkami zespołu zaprezentowały tańce
„iście wyjęte” z komnat królewskich i po królewsku. Wszyscy z zadowoleniem podziwiali
utalentowane wierzbnianki i nagrodzili gromkimi brawami.
Dla ciała i ducha
Kolejna prelegentką była Maria Głuchowska, która mówiła o innej formie edukacji,
W kuluarach
foto: Elka
Wykład, Rzecznika Prasowego UTW we
Wrocławiu w Uniwersytecie Wrocławski –
foto: Elka
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Żarowie
Chętnych do zapisania się na poszczególne sekcje UTW nie brakowało.
Po wspaniałych występach, wszyscy udali
się do patio na skromny poczęstunek i rozmowy kuluarowe. Wielu uczestników spotkania
było po raz pierwszy w Gimnazjum. Cieszyli
się więc, że szkoła i to piękne patio, będzie dla
nich od dziś dostępne. Mieli także możliwość
już w tym dniu zapisać się do wybranych sekcji, co też skwapliwie uczynili. Przy stolikach z
listami, przez dłuższy czas, panowało wielkie
ożywienie, jakby już dziś wiek nie miał dla
nich żadnego znaczenia.
Przy stolikach, do których podano kawę
(herbatę) oraz ciasteczka, słuchacze żarowskiego UTW rozprawiali o wykładzie, którego
mieli przyjemność wysłuchać i o możliwościach, jakie się przed nimi otwierają.
– Państwo Łękarscy – „Cieszymy się bardzo, że w naszym mieście zadbano o nas. Ja
i żona jeździmy na rowerach, nawet 100 km
Kultura i Oświata
Życzenia od Pani Burmistrz
Lilla Gruntkowska życzyła słuchaczom
Wernisaż
Izabeli Popek
„Nierzeczywistość” –
początkiem nowych zajęć
W Gminnym Centrum Kultury i Sportu,
dnia 13 marca odbyło się pierwsze pilotażowe spotkanie połączone z wernisażem
Izabeli Popek. Wystawa fotografii „Nierzeczywistość” przyciągnęła w większości młodych ludzi, którzy interesują się fotografią
i chcą spróbować swoich sił na tym polu
sztuki.
Nierzeczywistość tak jak
rzeczywistość
– To dla mnie równoznaczne słowa – w
pewnym sensie. Różnie widzimy, niektórzy
widzą to, co namacalne, inni coś więcej.
Świat składa się z obrazów, których często nie dostrzegamy w kontekście naszego
otoczenia. Nie zatrzymujemy się w pędzie
życia, by dostrzec piękne oczywistości.
Wystawa „Nierzeczywistość” składa się
ze światów zbudowanych przeze mnie za
pomocą fotomontażu, ale też z portretów,
które nie uległy obróbce komputerowej.
Uważam jednak, że i jedne i drugie są tak
rzeczywiste jak nierzeczywiste. To tylko
kwestia podejścia i rozumienia. – opowiada
o swojej wystawie Izabela Popek – pedagog,
fotografik, specjalista ds. kultury w GCKiS.
Sztuki wizualne
Dla autorki wystawy, sztuki wizualne były zawsze ważnym elementem życia
9
Rozmowy kuluarowe słuchaczy roku „0” UTW w Żarowie.
Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
„…wytrwałości, dlatego że ta praca wymaga
czasu, by nie zrażali się jeśli na początku może
organizacyjnie nie do końca będzie tak, jak by
sobie tego życzyli. Bezwzględnie zdrowia, bo
ono jest najważniejsze i pogody ducha(…) Tu,
w UTW również będzie dbać się o zdrowie.
Oczywiście ważne będą również inicjatywy
Zarządu, Rady Programowej i samych słuchaczy, bo jak wcześniej powiedziałam, Ja i moi
współpracownicy dajemy seniorom – mieszkańcom Gminy narzędzie, możliwości, dajemy obiekt do wykorzystania, ale reszta zależy
od nich samych, o czym również była mowa w
wykładzie Pań z wrocławskiego Uniwersytetu.
Życzyłabym sobie i naszym seniorom, by przykład ludzi z UTW we Wrocławiu był wzorcem i
inspiracją dla nich samych”.
Elżbieta Kulas
(choć swego czasu zajmowała się też muzyką), fotografia jawiła się jako złoty środek
przekazu emocji, myśli ludzkiej i uczuć.
Utrwalone na papierze obrazy dają Jej
możliwość dużej mocy przekazu i szybkiego
efektu końcowego, na czym tak bardzo zależy autorce, ponieważ tworzy impresyjnie
i intuicyjnie. Obecnie studiuje na drugim
roku Wyższego Studium Fotografii AFA we
Wrocławiu. – Ta szkoła – twierdzi Izabela
Popek – otworzyła mi oczy na ogromną
siłę medium, jakim jest fotografia artystyczna.
Niekonwencjonalna fotografika
Iza Popek powołała do „życia” autorską
pracownię fotografii, na zajęciach której
będą poruszane zagadnienia sztuki współczesnej. Fotografie Jej autorstwa znajdujące się na wystawie, miały uzmysłowić młodym ludziom, iż „rzeczywistość” i „nierzeczywistość” czytana jest przez ludzi różnie, i
zupełnie inaczej niż widzi to autorka, a Ona
sama mówi – Nie ważne jest, co czujemy
patrząc na zdjęcie. W dobie masmedialnej
papki, która nas otacza i znieczula, dobrze
jest, jeśli w ogóle coś czujemy.
Pilotażowe spotkanie zainaugurowane
wernisażem Izabeli Popek w GCKiS, zakończyło się pełnym sukcesem. Młodzież, która
przyszła obejrzeć wystawę, wzięła również
udział w spotkaniu, które autorka wystawy
skwitowała tymi słowami – Młodzi ludzie,
którzy przyszli na spotkanie napełnili
mnie nadzieją na świetną współpracę.
Chcę nauczyć ich patrzenia na świat wnikliwiej niż robi to większość osób i świadomego patrzenia na sztukę.
„Panaceum”
foto: Elka
dziennie, ale z zajęć proponowanych przez
Uniwersytet chcemy korzystać i dlatego tu jesteśmy”.
– „Zapisałyśmy się do UTW, żeby nie być
samotnym, żeby się czegoś nauczyć i po to by
być wśród ludzi – stwierdziły: Irena Łabaj, Janina Miśkiewicz i Apolonia Marciniak – Chcemy, by ta starość nie była nam ciężarem, ale
raczej radością”. Pani Łabaj jeszcze dodała –
„Dla mnie Uniwersytet Trzeciego Wieku jest
wielką radością i spełnieniem młodzieńczych
marzeń, których nie mogłam spełnić”.
– „Trochę martwimy się, że jesteśmy za
młodzi i że pracujemy, ale bardzo byśmy
chcieli uczęszczać na zajęcia w UTW” – podzielili się swoimi obawami Państwo Golowie
i Maria Sękowska.
– „Chciałabym być jeszcze do czegoś potrzebna, kontynuować swoje zainteresowania
i zdobyć nowe. Zapisałam się do trzech sekcji
i zobaczę jak to będzie. Chcę się cieszyć swoim
życiem, osiągnięciami i czerpać radość bycia z
innymi” – zwierza się Janina Morawska
– „W Żarowie jeszcze czegoś takiego nie
było – z aprobatą mówi Janina Pająk – kiedyś
nie miałyśmy na to czasu, natomiast, teraz
mamy czas, bo chęci zawsze były”.
Gazeta Żarowska
foto: Elka
nr 6/2009-25.03.2009
Izabela Popek autorka wernisażu, a także instruktorka sekcji fotograficznej przy GCKiS.
W czasie wernisażu można było poczęstować się „panaceum” z jednego z dwóch
słojów...jeden z nich miał zawierać „rzeczywistość”, drugi „nierzeczywistość”...były w
nich jednak te same cukierki, bardzo kolorowe, gdyż zarówno jedno, jak drugie może
być barwne, trzeba tylko umieć patrzeć.
Zatem amatorzy fotografii muszą cierpliwie poczekać na kolejną wystawę, ale
tym razem autorstwa całej grupy lub wybijającej się spośród nich „osobowości”.
Elżbieta Kulas
10
Gazeta Żarowska
nr 6/2009-25.03.2009
Żarowskie
prezentacje
Już po raz siódmy zorganizowaliśmy je, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców,
uczniów i uczennic naszego Gimnazjum. Szkołom ponadgimnazjalnym powiatu świdnickiego
dajemy możliwość zaprezentowania dorobku,
osiągnięć dydaktycznych oraz zachęcenia do
wybrania danej placówki do dalszej Edukacji.
Najlepsze reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych zawitały w murach gimnazjalnej rzeczywistości
Prezentacje to impreza z udziałem wielu
gości, którzy fachowo prezentują ofertę edukacyjną własnej szkoły. Przegląd tylu propozycji
niczym ogromny spektakl zawodoznawczo - informacyjny, odpowiada oczekiwaniom naszych
uczniów - potencjalnych kandydatów do szkoły średniej. Tego dnia 17 szkół złożyło wizytę
w Gimnazjum pragnąc pokazać się najlepiej ze
wszystkich.
Jedni proponowali fryzjerstwo,
inni przybyli z bułeczkami...
... naturalnie własnej produkcji. Degustacja
była wyśmienita. Można tu było obejrzeć m.in.
stare kroniki bogato zdobione szatą graficzną,
elementy wschodnich sztuk walki, sprzęt do
jazdy konnej oraz ciekawą grafikę komputerową. Dla nauczycieli Gimnazjum, w tym dniu,
była jeszcze jedna korzyść: dobrze zorganizowany czas w przeddzień pierwszego Dnia Wiosny, nazywanego „dniem wagarowicza”. Teraz
uczniom wypada zabrać się do pracy i dołożyć
wszelkich starań, aby osiągnąć zadawalające
wyniki w nauce i we wrześniu przekroczyć próg
wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.
Nasza, bo żarowska – bliska
sercu, bo na miejscu
Wszystkie szkoły zaprezentowały szerokie spektrum informacji dotyczącej edukacji
w swojej placówce. Z pewnością każda z nich
zasługuje na reklamę, ale my wybraliśmy jedną
z nich: Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie. To właśnie ta szkoła,
zdaniem uczniów i rodziców, wygrała tegoroczną rywalizację na najlepszą prezentację szkoły,
otrzymując od Dyrektora Gimnazjum, pani
Heleny Słowik, symbol mądrości - drewnianą,
wykonaną ręcznie sowę. Zaproponowaliśmy
wywiad pani Krystynie Chodur, doświadczonej
nauczycielce ZS zajmującej się m.in. promocją
szkoły.
– Co było głównym punktem zainteresowania Gimnazjalistów podczas
prezentacji Zespołu Szkół z Żarowa?
Szkoła jest typowym zespołem, w którym są
klasy liceum, technikum i zasadnicze. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności. Furorę
robiła uczennica Ewa demonstrując umiejętności fryzjerskie. Tomek formował chałki, kajzerki i inne drobne wyroby piekarnicze. Wokół
Adriana i Tomka gromadziło się wielu zainteresowanych, kiedy demonstrowali umiejętności z
zakresu obróbki grafiki komputerowej czy gier
foto: Fotobruner
szkół ponadgimnazjalnych
Prezentacje artystyczne – Gimnazjum w Żarowie
komputerowych.
– Czy ZS planuje w roku szkolnym
2009/2010 otworzyć nowy, być może innowacyjny kierunek?
Zapraszamy gimnazjalistów, szczególnie
tych jeszcze niezdecydowanych, do liceum
o profilu ogólnym i językowo-turystycznym.
Będą mieli czas, by świadomie wybrać zawód
w przyszłości. Młodzież, chcącą zrobić maturę
i dyplom zawodowy, zapraszamy tradycyjnie
na kierunek - technik informatyk oraz na nowy
kierunek – technik logistyk. Pozostałych zachęcamy do nauki w zasadniczej klasie wielozawodowej. Młodzież szybko może zdobyć każdy
zawód, nawet ten najbardziej „egzotyczny”.
– Jaka jest korelacja między ofertą edukacyjną ZS z dzisiejszą sytuacją na rynku pracy
w Polsce?
Umiejętności informatyczne i znajomość języków obcych są traktowane jako bardzo dobra
baza do szukania pracy czy dalszego kształcenia.
Logistyk jest współcześnie stanowiskiem, bez
którego wiele firm nie wyobraża sobie zarówno
przepływu gotowych towarów czy materiałów,
ale też informacji. Rynek pracy dla logistyków
jest jeszcze otwarty. A absolwenci zawodów
usługowych, np.: blacharz samochodowy, murarz, technolog prac wykończeniowych, są nadal poszukiwani.
– Jak, zdaniem pani, wypadła konkurencja
podczas Prezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych?
Jesteśmy piąty raz na żarowskich prezentacjach. Sporo naszych pomysłów wykorzystują
inni do promocji własnych szkół – to dobrze
świadczy o naszej kreatywności i innowacyjności.
– Czy skutecznie, w pani ocenie, ZS próbuje
przebić się wśród wspomnianej konkurencji?
Konkurencja wśród szkół ponadgimnazjalnych jest duża. Młodzież często wybiera Świdnicę... bo to duże miasto, bo niby lepsza szkoła.
Część z nich później wraca do nas, a my jesteśmy szkołą dobrze przygotowującą do matury
i egzaminów zawodowych. Dzięki funduszom
unijnym możemy zapewnić młodzieży rozmaite zajęcia, rozwijać ich zainteresowania, umożliwiać poznawanie ciekawych miejsc, oglądać
ważne wydarzenia kulturalne czy też, tak po
prostu, otoczyć ich specjalistyczną opieką psychologiczno-terapeutyczną. Przez ponad 60
lat wrośliśmy jako Zespół Szkół w żarowskie
środowisko, zmieniamy typy szkół i profile,
ale niezmienny pozostał dobry poziom
nauczania i troska o bezpieczeństwo
uczniów, bliski i dobry kontakt z rodzicami i uczniami. Cieszy nas zawsze informacja o absolwentach, którzy zaszli daleko i
wysoko...
– Główne przesłanie, apel do Rodziców,
Uczniów i Uczennic brzmi zatem:
Wybierzcie naszą szkołę, bo
warto!
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów
pedagogicznych pani oraz całemu Zespołowi
Szkół.
Mamy nadzieję, że zamieszczony materiał
jest dobrą alternatywą wyboru byśmy wreszcie, parafrazując znane powiedzenie, najpierw
dobrze „swoje poznali, potem cudze chwalili”.
Pierwszy poważny wybór w życiu
Jest taki moment w życiu Młodego Człowieka, w którym podejmuje On ważne decyzje, jakie odbiją piętno na Jego przyszłości. Te dobrze
przemyślane tworzą fundament, na którym ów
Młody Człowiek buduje swój potencjał twórczy.
Te nietrafne to w gruncie rzeczy strata czasu, na
odrobienie której może już nie starczyć... czasu.
Albo determinacji. Decyzja wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, adekwatnej do potrzeb i predyspozycji indywidualnych, przed którym stoi
dziś nasz Gimnazjalista, ma ogromne znaczenie. Dlatego powinna być najdokładniej przemyślana przez samych zainteresowanych, bo to
ich losy ważą się w tym momencie.
Z głębin morza w przestworza ... oceanu
wiedzy
Świadomość wkraczania Dziecka w dorosłość zawsze budzi pewne obawy. Dobra rada
zatroskanego rodzica, okazującego pomoc w
wyborze szkoły, jest bardzo ważna. Dla Gimnazjalisty ważny jest dziś trafny wybór. Ale niezależnie od tego, jaką drogą podąży, musi pamiętać skąd się wywodzi, gdzie są jego korzenie
oraz to, że miano ucznia szkoły JP2 do czegoś
zobowiązuje. Co się zaś tyczy wyborów, to podążaj do celu, Drogi Gimnazjalisto, za głosem
Wielkiego Cesarza Rymu: „Zawsze obieraj
drogę prostą. Albowiem prosta droga
jest naturalna.” /Marek Aureliusz/
Agnieszka Żydek
nr 6/2009-25.03.2009
Finały strefy
wałbrzyskiej
w szachach
W Zamku Książ, 17 marca, rozegrano finały strefy wałbrzyskiej szkół podstawowych
i gimnazjów w szachach. Wzięły w nich udział
drużyny, które w finałach powiatowych zajęły 1. i 2. miejsca. Szkoła podstawowa i gimnazjum z Żarowa uplasowały się w finałach
powiatowych na I miejscach. Bardzo dobrze
w finale strefowym zagrała drużyna szkoły
podstawowej z Żarowa w składzie: Klaudia
Stawiak, Przemek Borowski, Damian Daniel
i Łukasz Sołek, która wśród 9 szkół zajęła I
miejsce i zakwalifikowała się do finału dolnośląskiego. Ponadto Przemek Borowski
i Damian Daniel zajęli na swoich szachownicach I miejsca, wygrywając wszystkie partie.
Osłabiona drużyna żarowskiego gimnazjum,
w składzie: Joanna Markiewicz, Karol Dąbrowski, Łukasz Lewicki i Bartek Rasiewicz
zajęła V miejsce wśród 9 grających drużyn.
Młodymi szachistami z Żarowa opiekowali
się Michał Bieszczad i Jerzy Ciupiński. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Jerzy Ciupiński
IV Turniej o puchar Dyrektora
Gimnazjum
13 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Żarowie rozegrany został IV Turniej
o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Żarowie
w koszykówce. Zwycięzcą została drużyna
Szkoły Podstawowej w Imbramowicach.
Wyniki turnieju:
Gimnazjum Żarów
– Gimnazjum Marcinowice 44-40
Gimnazjum Marcinowice
– SP Imbramowice 10-39
Gimnazjum Żarów
– SP Imbramowice 20-42
Końcowa kolejność:
1. SP Imbramowice
2. Gimnazjum Żarów
3. Gimnazjum Marcinowice
Konkurs rzutów za 3 punkty wygrała Klaudia Karcz (Gimnazjum Marcinowice)
Konkurs rzutów osobistych wygrał Dawid
Duda (SP Imbramowice)
Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał
się Marcin Walkiewicz (SP Imbramowice)
Organizatorem turnieju było Gimnazjum w Żarowie
Artur Adamek
Gazeta Żarowska
Turniej
siatkarski
22 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Żarowie rozegrane zostały eliminacje
do rozgrywek Wojewódzkiej Spartakiady
Rekreacyjnej w siatkówce mężczyzn. Na
starcie stanęło 7 zespołów, które rywalizowały o awans do rozgrywek wojewódzkich.
Zanim rozpoczęły się mecze, obecna na
otwarciu Burmistrz Żarowa Lilla Gruntkowska otrzymała medal 50-lecia TKKF
przyznany przez Zarząd Główny TKKF
w Warszawie.
W turnieju uczestniczyły dwa żarowskie
zespoły TFFK Chemik i LKS Chemik. Lepiej
zaprezentowała się drużyna LKS Chemika,
która zajęła 5 miejsce w turnieju, natomiast
zespół TKKF Chemik został sklasyfikowany
na 7 miejscu.
Wyniki naszych zespołów:
Grupa A
TKKF Chemik Żarów
– Dialog Świebodzice 0-2
TKKF Chemik Żarów
– Kubusie Wieruszów 1-1
TKKF Chemik Żarów
– UKS Jaworzyna Śląska 0-2
Tabela gr. A
UKS Jaworzyna Śl.
5 pkt
Dialog Świebodzice
5
Kubusie Wieruszów
1
TKKF Chemik Żarów
1
Grupa B
LKS Chemik Żarów
– TKKF Bolko Świdnica 0-2
LKS Chemik Żarów
– TKKF Dzierżoniów 0-2
Tabela gr. B
TKKF Bolko Świdnica
4
TKKF Dzierżoniów
2
LKS Chemik Żarów
0
Mecz o 5. miejsce:
LKS Chemik Żarów
– Kubusie Wieruszów 2-0
Półfinały:
TKKF Dzierżoniów
– UKS Jaworzyna Śl. 2-1
TKKF Bolko Świdnica
– Dialog Świebodzice 2-0
Mecz o 3 miejsce:
Dialog Świebodzice
– UKS Jaworzyna Śl. 2-1
Finał:
TKKF Bolko Świdnica
– TKKF Dzierżoniów 2-0
Dwa najlepsze zespoły uzyskały awans
do rozgrywek Finału Dolnośląskiego w Wojewódzkiej Spartakiadzie Rekreacyjnej.
Organizatorem turnieju byli: Okręg
TKKF Sudety i TKKF Chemik Żarów.
Artur Adamek
Wyniki
rozgrywek
piłkarskich
11
Klasa A:
Zjednoczeni Żarów – Włókniarz Głuszyca 1:0
Koluśniewski Piotr
Granit Roztoka – Zieloni Mrowiny 0:3
Łuczak Mariusz 2, Ciupiński Piotr
LKS Bystrzyca Górna – Wierzbianka
Wierzbna 5:2
Kolut Łukasz, Legiejew Piotr
Klasa B:
Zryw Witkowski Gola Świdnicka – Wodospad Zastruże 11:2
Zryw Łażany – GLKS Strzegom 3:0
Madej Bartosz 2, Pułaczewski Grzegorz
Klasa Okręgowa Juniorów:
Zjednoczeni Żarów – Ślęża Maxbud
Ciepłowody 9:0
Kaśków Piotr 3, Dąbrowski Daniel 2,
Kłysiński Sylwester, Pietruszka Mariusz,
Hanc Krzysztof, Wycisk Radosław.
Voytek
Mistrzostwa
Powiatu Świdnickiego w
szachach
W sobotę 28 marca 2009 r. w Gimnazjum, przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie,
odbędą się Mistrzostwa Powiatu Świdnickiego LZS w szachach.
Turniej ten jest jednocześnie eliminacjami powiatowymi do finałów X Dolnośląskich Igrzysk LZS.
O godz. 9.30 rozegrany zostanie turniej
indywidualny na dystansie 7 rund, tempo
gry P’15.
Turniej podzielony będzie na kategorie:
junior młodszy (ur. 1995 i mł.), junior starszy (ur. 1991 i mł.) i senior (rok urodzenia
1990 i starsi) kobiety i mężczyźni.
Wszystkich chętnych zapraszamy.
Artur Adamek
II Półmaraton
Ślężański
W sobotę, 21 marca, odbył się II Półmaraton Ślężański. Z Gminy Żarów wystartowało dwóch zawodników. Ryszard Prawdzik zajął 666 miejsce z czasem 02:11:13,
a Zygmunt Worsa 729 z czasem 02:32:50.
Voytek
Gazeta Żarowska
I Żarowska
Amatorska
Liga Piłki
Halowej
zakończona
W sobotę 14 marca w Hali Widowisko
- Sportowej w Żarowie rozegrana została
runda finałowa rozgrywek ŻALPH o puchar Burmistrza Miasta Żarów Lilli Gruntkowskiej organizowanych przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
W rundzie finałowej drużyny rywalizowały o poszczególne miejsca w zależności
od zajętych miejsc w rozgrywkach grupowych.
Pierwszym triumfatorem rozgrywek
została drużyna Zaskoczeni Żarów, która
w finale pokonała po zaciętym i emocjonującym spotkaniu Deltę Jaroszów dopiero
w rzutach karnych.
Wyniki rundy finałowej:
Mecz o 13 miejsce: Mortal Kombat –
Daicel 5:4 (2:3)
Mecz o 11 miejsce: Majaminks – Motór
13:5 (5:2)
Mecz o 9 miejsce: Gamaflora – Zryw Łażany 9:4 (4:1)
Mecz o 7 miejsce: Drink Team – Wiecznie Młodzi 3:3 (1:3), karne: 2:0
Mecz o 5 miejsce: Wodospad Zastruże –
Wierzbianka Wierzbna 8:2 (3:1)
Młodzieżowy
Turniej Halowej
Piłki Nożnej
W sobotę, 21 marca, na Hali Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zorganizowany został Młodzieżowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej. Organizatorami byli:
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żarowie oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Turniej był dofinansowany z dotacji Starostwa Powiatowego
w Świdnicy.
Do turnieju zgłosiło się 6 zespołów. Drużyny, w wyniku losowania podzielono na 2
grupy.
W grupie A wylosowano: Marcinowice I,
Żarów I i Jaworzynę Śląską. W grupie B wylosowano: Marcinowice II, Lutomia i Żarów
II.
Wyniki meczy grupowych:
nr 6/2009-25.03.2009
foto: A. Adamek
12
Najlepsze drużyny z Panią Burmistrz i organizatorami
I półfinał: Zaskoczeni Żarów – Kolejorz
Team 2:0 (0:0)
II półfinał: Delta Jaroszów – Zjednoczona Karolinka 4:2 (1:0)
Mecz o 3 miejsce: Kolejorz Team – Zjednoczona Karolinka 9:6 (5:2)
Finał: Zaskoczeni Żarów – Delta Jaroszów 4:4 (2:1), karne 4:3
Końcowa kolejność rozgrywek
1. Zaskoczeni Żarów
2. Delta Jaroszów
3. Kolejorz Team
4. Zjednoczona Karolinka
5. Wodospad Zastruże
6. Wierzbianka Wierzbna
7. Drink Team
8. Wiecznie Młodzi
9. Gamaflora
10. Zryw Łażany
11. Majaminks
12. Motór
13. Mortal Kombat
14. Daicel
Najlepszym strzelcem turnieju został
Mariusz Łuczak (Zaskoczeni Żarów) – 23
bramki.
Najlepszym bramkarzem turnieju został
Piotr Głód (Delta Jaroszów).
Nagrodę specjalną ufundowaną przez
firmę KKZ MEBLE z Żarowa dla najlepszego „Młodego Talentu“ otrzymał Mateusz
Dopieralski (Zjednoczona Karolinka)
Rozgrywki ŻALPH sędziowali sędziowie
PPN Świdnica Julian Kowalski i Andrzej
Misek.
GCKiS w Żarowie składa serdeczne podziękowania Pani Burmistrz – Lilli Gruntkowskiej, która objęła patronat nad I edycją
ŻALPH oraz ufundowała puchary i medale,
firmie Saller Polska s.c. ze Świdnicy oraz
firmie KKZ Meble z Żarowa za ufundowanie nagród, Pani Iwonie Nieradka Radnej
RM w Żarowie za finansowe wsparcie organizacji oraz Wojtkowi Dutkiewiczowi za
pomoc w organizacji rozgrywek.
Artur Adamek
Grupa A:
Marcinowice I – Żarów I 1:1
Żarów I – Jaworzyna Śląska 1:1
Jaworzyna Śląska – Marcinowice I 2:2
Grupa B:
Marcinowice II – Lutomia 3:2
Lutomia – Żarów II 1:3
Żarów II – Marcinowice II 1:4
W grupie A wszystkie 3 drużyny zdobyły
po 3 punkty, Marcinowice I i Jaworzyna Śląska strzeliły po 3 bramki i to pomiędzy tymi
zespołami trzeba było rozstrzygnąć, w rzutach karnych, kto będzie zwycięzcą grupy. W
rzutach karnych 3:2 zwyciężyła Jaworzyna
Śląska i to ona została liderem grupy.
W grupie B Marcinowice II zdobyły 6
punktów i zajęły I miejsce, drugi z 3 punktami był Żarów II, ostatnie miejsce i o punktów
zajęła Lutomia.
W meczu o 5 miejsce spotkały się drużyny
Żarów I i Lutomii. Żarów pewnie, 6:0, pokonał Lutomię i zajął 5 miejsce w turnieju.
Wyniki spotkań półfinałowych:
Jaworzyna Śląska – Żarów II 6:3
Marcinowice II – Marcinowice I 8:3
W meczu o 3 miejsce zagrały: Żarów II
i Marcinowice I. Mecz zakończył się remisem 4:4 i o zwycięstwie zdecydowały rzuty
karne, w których lepsi okazali się zawodnicy
z Marcinowic.
W finale turnieju zagrała Jaworzyna Śląska z Marcinowicami II. Minimalnie lepsze
okazała się Jaworzyna Śląska, która zwyciężyła 3:2 i została zwycięzcą turnieju.
Klasyfikacja końcowa:
Jaworzyna Śląska
Marcinowice II
Marcinowice I
Żarów II
Żarów I
Lutomia
Turniej sędziowali: Wojciech Dutkiewicz
i Łukasz Jadach.
Wszystkie drużyny otrzymały piłki nożne
Adidas oraz dyplomy, zwycięzcy dodatkowo
dostali torby Saller oraz puchary.
Najlepszym strzelcem został Tomasz
Skowronek (Marcinowice II) – 7 bramek,
a najlepszym bramkarzem Maciej Należny
(Jaworzyna Śląska).
Voytek

Podobne dokumenty