REGULAMIN PROMOCJI „1000 RAZY LEPSZE

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN PROMOCJI „1000 RAZY LEPSZE
REGULAMIN
PROMOCJI „1000 RAZY LEPSZE ZAKUPY”
(dalej: „Regulamin”)
1. DEFINICJE
1.1. „Promocja 1000 razy lepsze zakupy”, to program promocyjny, polegający na przyznaniu
Uczestnikowi niniejszej Promocji dodatkowych Punktów PAYBACK pod warunkiem nabycia
towarów lub usług powyŜej określonej wartości u obu Organizatorów Promocji, w czasie
obowiązywania Promocji.
1.2. Organizatorami „Promocji 1000 razy lepsze zakupy”są:
1.2.1.
Grupa Allegro Sp. z o.o. („Allegro”) z siedzibą w Poznaniu (60-324) przy ul.
Marcelińskiej 90, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, NIP 527-25-25-995,
REGON 140762508, kapitał zakładowy 33 474 500,00 PLN oraz
1.2.2.
Real,- Sp. z o.o. i Spółka, Spółka komandytowa („Real”) z siedzibą w Warszawie (02183 ) przy al. Krakowskiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000011498, NIP: 5212935933; przy udziale:
1.2.3.
Loyalty Partner Polska sp. z o.o. („LP“) z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul.
Złotej 59, bud. SkyLight XXp., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000290350, NIP 5272558871, kapitał zakładowy
15.050.000 PLN.
Allegro i Real (zwani łącznie: „Organizatorzy Promocji”)
Organizatorzy Promocji przekazują LP dane o transakcjach Uczestników, którzy spełnili warunki
przyznania dodatkowych punktów PAYBACK, określone niniejszym Regulaminem.
1.3. Uczestnikiem „Promocji 1000 razy lepsze zakupy”moŜe być kaŜdy uczestnik Programu
PAYBACK, posiadający Kartę PAYBACK, który spełnił warunki „Promocji 1000 razy lepsze
zakupy”określone w niniejszym Regulaminie w dniach obowiązywania Promocji (dalej:
„Uczestnik”).
1.4. Regulamin „Promocji 1000 razy lepsze zakupy”jest dostępny na stronie internetowej
www.payback.pl, w placówkach Organizatorów Promocji oraz na stronach internetowych
poszczególnych Partnerów Promocji.
1.5. „Promocja 1000 razy lepsze zakupy”trwa w okresie od 18.10.2012r. do 31.10.2012r. (dalej:
„Okres Obowiązywania Promocji”)
Program PAYBACK – multipartnerski program zarządzany przez LP, którego regulamin jest
dostępny: (i) pod adresem: http://www.payback.pl/pb/id/12936/index.html, (ii) u Partnerów
PAYBACK, lub (iii) w Biurze Obsługi Klienta PAYBACK pod numerem 0 801 044 440*
Punkty PAYBACK – niematerialne znaki legitymacyjne przyznawane przez Partnerów PAYBACK;
Punkty PAYBACK ni e podlegają wymianie na pieniądz, inne rzeczy lub inne prawa. Lista Partnerów
PAYBACK dostępna jest: (i) pod adresem http://www.payback.pl, lub (ii) w Biurze Obsługi Klienta
PAYBACK pod numerem 0 801 044 440*.
1
2. ZASADY PROMOCJI
2.1.1.
„Promocja 1000 razy lepsze zakupy” polega na przyznaniu 1000 (tysiąc) Punktów
PAYBACK (po 500 Punktów PAYBACK od kaŜdego Organizatora Promocji)
Uczestnikowi, który dokona nabycia towarów lub usług: (i) w placówce handlowej
Real o wartości nie niŜszej niŜ 80 (osiemdziesiąt) PLN za jednorazowym zakupem i
(ii) poprzez platformę handlową Allegro, na kwotę nie niŜszą niŜ 80 (osiemdziesiąt)
PLN za jednorazową transakcją, w Okresie Obowiązywania Promocji.
2.1.2.
Dla uniknięcia wątpliwości warunków „Promocji 1000 razy lepsze zakupy” nie
spełnia nabycie towarów lub usług u obu Partnerów Promocji, których średnia
wartość (na Partnera Promocji) wynosi powyŜej kwoty minimalnej 80 (osiemdziesiąt)
PLN, lecz wartość towarów lub usług nabytych: (i) w placówce handlowej Real lub
(ii) poprzez platformę handlową Allegro, jest niŜsza niŜ 80 (osiemdziesiąt) PLN.
2.1.3.
Przy obliczaniu kwoty minimalnej 80 (osiemdziesiąt) PLN, na której wysokość
dokonany został zakup w placówce handlowej Real, do wymienionej kwoty zakupu
nie wlicza się nabycie wyrobów tytoniowych, zakup doładowań i energii, kuponów
Lotto, opłat rachunków, zakupu zakładów i losów Totalizatora Sportowego w Punkcie
Obsługi Klienta
2.2. Na podstawie danych przekazanych przez Organizatorów Promocji najpóźniej 7 grudnia 2012
r LP naliczy promocyjne Punkty PAYBACK na indywidulane konto Uczestnika Promocji.
Informacja o przyznanych Punktach PAYBACK dostępna jest poprzez kanały informacyjne
Programu PAYBACK.
2.2.1.
Punkty promocyjne PAYBACK nie zostaną naliczone, jeŜeli nastapi zwrot prowizji z
zakupu dokonanego na podstawie oferty umieszczonej na platformie handlowej
Allegro, to jest w sytuacji gdy zakup, którego Uczestnik dokona na podstawie oferty
zostanie potwierdzony, ale transakcja kupna – sprzedaŜy przedmiotu oferowanego nie
dojdzie do skutku w wyniku nie zapłacenia ceny, dokonania zwrotu lub reklamacji
przedmiotu przez Kupującego lub usunięcia oferty przez pracownika Allegro, co
skutkuje uprawnieniem umieszczającego ofertę na platformie handlowej Allegro do
ubiegania sie o zwrot prowizji.
2.2.2.
Punkty promocyjne PAYBACK nie zostaną naliczone, jeŜeli nastąpi zwrot
towaru/towarów, których nabycie było podstawą naliczenia Punktów PAYBACK
zgodnie z zasadami Promocji określonymi w niniejszym Regulaminie lub wymiana
takiego towaru/towarów na towar/towary o wartości niŜszej niŜ kwota minimalna w
wysokości 80 (osiemdziesiąt) PLN, na podstawie paragonu fiskalnego, stanowiącego
dowód nabycia towaru, zgodnie z p. 6.8 Warunków uczestnictwa w Programie
PAYBACK.
2.3. Promocyjne Punkty PAYBACK zostaną przyznane tylko w przypadku spełnienia przez
Uczestnika wszystkich warunków „Promocji 1000 razy lepsze zakupy”, określonych
niniejszym Regulaminem.
2.4. KaŜdy Uczestnik moŜe wziąć udział w „Promocji 1000 razy lepsze zakupy” jednokrotnie.
Dokonanie przez Uczestnika kolejnych zakupów spełniających kryteria określone niniejszym
regulaminem nie będzie skutkować ponownym naliczeniem Punktów promocyjnych
PAYBACK.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3.1. Wszelkie informacje na temat „Promocji 1000 razy lepsze zakupy”Uczestnik moŜe uzyskać
pod numerem Biura Obsługi Klienta PAYBACK: 801 044 440*; Biuro Obsługi Klienta jest
czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 8-19.
2
3.2. Reklamacje dotyczące „Promocja 1000 razy lepsze zakupy”PAYBACK w Real i Allegro
naleŜy składać na piśmie, na adres: Biuro Obsługi Klienta PAYBACK, ul. Mszczonowska 36,
96-200 Rawa Mazowiecka, przez okres 3 (trzech) miesięcy po upływie ostatniego dnia
trwania promocji. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji
oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrzone zostaną w ciągu 10 dni
roboczych od dnia ich otrzymania. Decyzja o uznaniu jest ostateczna.
3.3. Organizatorzy Promocji lub LP zastrzegają prawo zmiany Regulaminu „Promocji 1000 razy
lepsze zakupy”, jeŜeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania „Promocji 1000 razy lepsze zakupy” lub Programu PAYBACK, w
szczególności zapobiegania naduŜyciom mogącym naruszyć interesy Uczestnika Promocji,
Organizatorów Promocji lub LP i jeŜeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w „Promocji 1000 razy lepsze zakupy”, za powiadomieniem Uczestników
poprzez umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu z wyszczególnionymi w treści
Regulaminu zmianami na stronach internetowych oby Organizatorów Promocji oraz na
stronie internetowej Programu PAYBACK w zakładce dotyczącej „Promocji 1000 razy
lepsze zakupy”.
*opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora
3

Podobne dokumenty