REGULAMIN USŁUGI "MY RENAULT" ŚWIADCZONEJ POPRZEZ

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN USŁUGI "MY RENAULT" ŚWIADCZONEJ POPRZEZ
REGULAMIN USŁUGI "MY RENAULT"
ŚWIADCZONEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY RENAULT POLSKA
I.
DEFINICJE
Renault Polska - spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121892, NIP 526020-59-83, REGON 012580005, kapitał zakładowy w wysokości 4.773.000,00 złotych,
w całości opłacony;
MY Renault - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Renault Polska dla
Użytkowników za pośrednictwem Serwisu mająca charakter informacyjny, promocyjny
oraz zapewniająca wsparcie w inicjowaniu obsługi gwarancyjnej i posprzedażnej
dla Użytkowników, którzy korzystają z pojazdów marki Renault, zgodnie z Regulaminem
MY Renault;
Serwis - serwis internetowy świadczony drogą elektroniczną przez Renault Polska
dostępny pod adresem domenowym http://www.renault.pl oraz jego dalszymi
rozwinięciami zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Renault.
R-Link Store - usługa świadczona drogą elektroniczną przez spółkę francuską pod firmą
Renault s.a.s., 13-15 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja,
umożliwiająca Użytkownikowi pobranie aplikacji, usług lub pakietów, w tym także
odpłatnie, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie świadczenia tej usługi, do
której dostęp umożliwia MY Renault;
Autoryzowani Partnerzy Renault - niezależne od Renault Polska podmioty należące do
sieci dystrybucyjnej i obsługowej marki Renault w Polsce, świadczące usługi sprzedaży
pojazdów marki Renault, ich obsługi gwarancyjnej i serwisowej oraz sprzedaży części
zamiennych i akcesoriów.
Umowa - umowa zawierana pomiędzy Renault Polska a Użytkownikiem o świadczenie MY
Renault na warunkach określonych Regulaminem MY Renault;
Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
zamieszkała w Rzeczpospolitej Polskiej, która zawarła z Renault Polska Umowę;
Regulamin MY Renault - niniejszy Regulamin Usługi "MY Renault" Świadczonej Poprzez
Serwis Internetowy Renault Polska normujący prawa i obowiązki Renault Polska oraz
Użytkownika związane ze świadczeniem i korzystaniem z MY Renault;
II.
1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Renault Polska świadczy Użytkownikom MY Renault na warunkach określonych
Regulaminem MY Renault.
2.
Korzystanie z ogólnie dostępnych dla Użytkowników zasobów MY Renault jest
nieodpłatne, za wyjątkiem usługi R-Link Store świadczonej za zasadach określonych
odrębnym regulaminem.
3.
Renault Polska udostępnia nieodpłatnie Regulamin MY Renault wszystkim
Użytkownikom
przed
zawarciem
Umowy
pod
adresem
domenowym
https://www.renault.pl/regulamin-my-renault.html oraz umożliwia pobranie i
utrwalenie Regulaminu MY Renault przez Użytkownika.
4.
Użytkownicy obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu MY Renault.
III.
1.
UMOWA O ŚWIADCZENIE MY RENAULT
Użytkownik zawiera z Renault Polska Umowę poprzez:
1) wejście do zakładki MY Renault dostępnej w Serwisie;
2) wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych
osobowych;
3) zapoznanie się z Regulaminem MY Renault udostępnianym przez Renault Polska
i jego akceptację.
2.
Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik zakłada indywidulanie przypisane mu konto
umożliwiające dostęp do zasobów MY Renault.
3.
Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
4.
Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym
poprzez usunięcie swojego konta z MY Renault i zaprzestanie korzystania z MY Renault.
IV.
FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU
1.
MY Renault ma charakter informacyjny i promocyjny w zakresie produktów i usług
świadczonych przez Renault Polska oraz usług obsługi serwisowej i posprzedażnej
Autoryzowanych Partnerów Renault należących do sieci dystrybucyjnej Renault Polska.
2.
MY Renault umożliwia Użytkownikom w szczególności:
1) zapoznawanie się z materiałami dotyczącymi sposobu eksploatacji pojazdów
marki Renault;
2) otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o najnowszych
produktach, usługach i promocjach Renault Polska dotyczących pojazdów,
części zamiennych i akcesoriów przeznaczonych dla pojazdów marki Renault;
3) informacje o terminach przeglądów pojazdu oraz statusie gwarancji i usług
assistance;
4) udzielanie informacji ogólnych na temat działalności Renault Polska;
5) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości uzyskania finansowania
na nowe i używane pojazdy marki Renault, ogólnych warunków ubezpieczeń
komunikacyjnych oraz assistance przeznaczonych dla Użytkowników;
3.
MY Renault umożliwia Użytkownikom zainteresowanym produktami i usługami
przeznaczonymi dla użytkowników pojazdów marki Renault bezpośredni kontakt
z wybranymi Autoryzowanymi Partnerami Renault i uzyskanie informacji o aktualnych
ofertach sprzedaży pojazdów, części zamiennych i akcesoriów oraz o wsparciu
w zakresie obsługi gwarancyjnej i serwisowej pojazdów marki Renault, w szczególności
zaś:
1) umożliwienie umówienia się drogą elektroniczną na wizytę u wybranego
bezpośrednio przez Użytkownika bądź wskazanego przez Renault Polska
poprzez MY Renault na podstawie wybranych przez Użytkownika kryteriów
Autoryzowanego Partnera Renault w celu zapoznania się z ofertą pojazdów
marki Renault, części zamiennych i akcesoriów;
2) umożliwienie umówienia się na jazdę próbną nowym lub używanym pojazdem,
który znajduje się w ofercie danego Autoryzowanego Partnera Renault;
3) udzielanie odpowiedzi drogą elektroniczną na zadane w tej formie pytania;
4) kierowanie Użytkownika do danego Autoryzowanego Partnera Renault w celu
umówienia wizyty serwisowej lub gwarancyjnej.
4.
Użytkownicy MY Renault mogą wykorzystać swoje indywidualne konto do skorzystania
ze świadczonej drogą elektroniczną przez spółkę francuską pod firmą Renault s.a.s.,
13-15 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja usługi R-Link
Store. Warunki korzystania z R-Link Store, w szczególności zaś dokonywania zakupu
aplikacji, usług lub pakietów, normowane są odrębnym regulaminem R-Link Store.
5.
Podane w MY Renault informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych
Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne
uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych, akcesoriów
oraz czasu i sposobu dostawy, a także warunków obsługi serwisowej i gwarancyjnej
następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów Renault.
6.
Prezentowane w MY Renault zdjęcia modeli pojazdów mają charakter poglądowy.
Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy wyposażenia pojazdów mogą
różnić się od rzeczywistych. Renault Polska zachęca do zapoznania się ze szczegółową
specyfikacją wyposażenia i z wyglądem poszczególnych modeli pojazdów w salonach
Autoryzowanych Partnerów Renault.
7.
Prezentowane w MY Renault parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja
pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych,
mogą ulegać zmianom i są aktualizowane, o ile przy ich przedstawieniu w MY Renault
wyraźnie nie zastrzeżono inaczej. Renault Polska zachęca do zapoznania się z aktualną
ofertą produktów i usług prezentowanych w MY Renault poprzez kontakt z wybranym
Autoryzowanym Partnerem Renault.
V.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
1. Dla korzystania z MY Renault niezbędne jest
następujących wymagań technicznych:
spełnienie przez
Użytkownika
1) posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną przeglądarką stron
internetowych umożliwiającą dostęp do zasobów Internetu (komputer osobisty,
tablet, smartfon);
2) aktywne połączenie z Internetem.
2. Użytkownicy obowiązani są do nie dostarczania do MY Renault jakichkolwiek treści
bezprawnych, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej
podmiotów trzecich, dobra osobiste bądź naruszających dobre obyczaje.
VI.
PRAWA DO TREŚCI W MY RENAULT
1. Wszelkie prawa do treści prezentowanych w MY Renault oraz jego wszystkich
elementów, w szczególności oprogramowania, elementów graficznych i funkcjonalnych
oraz udostępnianych za pomocą MY Renault treści, należą do Renault Polska,
podmiotów z grupy Renault albo do podmiotów trzecich współpracujących z Renault
Polska i grupą Renault - w szczególności do Autoryzowanych Partnerów Renault - i
podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta dotyczy w szczególności treści mających
charakter utworów, baz danych, znaków towarowych i nazw domen internetowych.
2. Korzystanie z MY Renault nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw
do MY Renault i jego poszczególnych elementów.
3. Użytkownicy mogą korzystać z MY Renault i jego elementów wyłącznie w zakresie
własnego użytku osobistego, chyba że wykorzystanie elementów MY Renault w
szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy prawa bądź wyraźna, uprzednia
zgoda Renault Polska wyrażona na piśmie.
VII.
PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika zebranych w trakcie rejestracji w MY
Renault oraz późniejszej edycji konta podczas korzystania z MY Renault jest Renault
Polska, tj. spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa.
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia usługi MY Renault
zgodnie z Umową.
3. Dane osobowe Użytkowników powierzono do przetwarzania spółce pod firmą Renault
s.a.s., 13-15 quai Le Gallo, 92513 Boulogne-Billancourt, Francja.
4. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane przez Renault Polska innym
administratorom danych aniżeli uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa. Skorzystanie z niektórych funkcjonalności MY Renault może
być jednak związane z udostępnieniem - na wyraźne żądanie Użytkownika - danych
osobowych Użytkownika wybranym Autoryzowanym Partnerom Renault w celach,
o których mowa Regulaminie MY Renault.
5. Skorzystanie z usługi R-Link z wykorzystaniem przez Użytkownika jego indywidualnego
konta MY Renault związane jest z udostępnieniem - na wyraźne żądanie Użytkownika
- jego danych osobowych do Renault s.a.s., 13-15 quai Le Gallo, 92513 BoulogneBillancourt, Francja, usługodawcy usługi R-Link.
6. W celu zawarcia Umowy i założenia konta, Użytkownik podaje w formularzu
rejestracyjnym następujące kategorie danych osobowych:
1) imię i nazwisko;
2) adres e-mail;
3) hasło dostępu do konta w MY Renault;
7. W trakcie korzystania z MY Renault i edycji konta, mogą zostać zebrane dodatkowe
kategorie danych osobowych o Użytkowniku:
1)
2)
3)
4)
adres zamieszkania bądź adres korespondencyjny;
numer telefonu;
numer faxu;
informacje o pojeździe (pojazdach), z których korzysta Użytkownik (marka,
model, rocznik, numer VIN, numer rejestracyjny, przebieg, przeglądy);
5) informacje o obowiązywaniu gwarancji na pojazd i jego podzespoły,
przedłużonej gwarancji i usługach assistance.
6) wybranych Autoryzowanych Partnerach Renault, z których usług Użytkownik
korzysta;
7) ewentualne inne, dobrowolnie podane przez Użytkownika dane niezbędne do
korzystania z wybranych funkcjonalności MY Renault.
8. Korzystanie z MY Renault poprzez Serwis może wiązać jest z zebraniem dodatkowych
kategorii danych związanych z korzystaniem z Serwisu, takich jak:
1) rodzaj urządzenia elektronicznego, jego system operacyjny i rodzaj
przeglądarki, z których Użytkownik łączy się w trakcie korzystania z Serwisu;
2) adres IP urządzenia elektronicznego Użytkownika;
3) dane o położeniu geograficznym zakończenia sieci Użytkownika.
9. Renault Polska zachęca Użytkownika do zapoznania się z "Polityką Zarządzania Plikami
Cookies" w celu uzyskania wyczerpujących informacji o danych zbieranych w czasie
wizyty Serwisie.
10. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne
w celu korzystania z wybranych przez Użytkownika funkcjonalności MY Renault.
11.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. W przypadku chęci zgłoszenia jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń do MY Renault,
uprzejmie prosimy o składanie reklamacji:
a) poprzez formularz dostępny w zakładce "Kontakt" w Serwisie;
b) pisemnie na adres Renault Polska z dopiskiem "Dział obsługi klienta"
2. Reklamacje powinny zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania Użytkownika lub
nawiązania z nim kontaktu oraz zawierać opis zgłaszanego problemu.
3. Reklamacje będą rozpoznawane przez Renault Polska niezwłocznie. Użytkownik będzie
powiadomiony o wyniku reklamacji nie później niż w terminie czternastu (14) dni od
jej zgłoszenia.
IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Prawem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych z wykonywania Umowy i
świadczenia MY Renault jest prawo polskie.
2.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2015 r.

Podobne dokumenty