Ściągnij wersję PDF

Komentarze

Transkrypt

Ściągnij wersję PDF
Regulamin Akcji promocyjnej „Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy”
§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. [Organizator Akcji]
Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy”,
zwanej dalej Akcją, jest firma Mars Polska z siedzibą w Kożuszki Parcel 42, 96-500
Sochaczew Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016627
numer NIP 527-010-27-82
2. [Koordynator Akcji]
Koordynatorem Akcji jest firma MI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Powsińskiej 28, zarejestrowana pod numerem KRS 0000037159 przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, działająca na rzecz
Organizatora Akcji, wykonująca w imieniu Organizatora czynności związane z
obsługą Akcji.
3. [Strona internetowa]
W świetle Regulaminu pod pojęciem „strona internetowa Organizatora” rozumie się
stronę www.unclebens.pl
4. [Formularz Zgłoszeniowy]
Przez Formularz Zgłoszeniowy rozumie się wniosek/formularz, na którym Uczestnik
Akcji podaje swoje dane przy zgłoszeniu do Akcji, a w szczególności: imię, nazwisko,
dokładny adres zamieszkania i adres korespondencyjny wraz z opisem
niezadowalającej sypkości produktu Uncle Ben’s, ze szczególnym uwzględnieniem
stopnia kleistości – odpowiednio do zapisów pkt. 6 oraz §4.
Formularz dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
5. [Akceptacja warunków Regulaminu]
Przesłanie zgłoszenia do udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu.
6. [Zakres przedmiotowy Akcji]
Akcją promocyjną, o której mowa w pkt. 1 objęte są wyłącznie oferowane przez firmę
Mars Polska, sprzedawane na terytorium całej Polski poniżej wymienione ryże marki
Uncle Ben’s:
a. Uncle Ben’s ryż długoziarnisty 250 g w torebkach,
b. Uncle Ben’s ryż długoziarnisty 500 g w torebkach,
c. Uncle Ben’s ryż pełnoziarnisty 500 g w torebkach.
§2
[ZAKRES CZASOWY I TERYTORIALNY]
1. [Zakres czasowy]
Akcja rozpoczyna się 1. listopada 2011 r. i trwa do 30. czerwca 2012 r.
2. [Zakres terytorialny]
Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. [Przedłużenie i skrócenie czasu trwania Akcji]
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania
Akcji, o którym mowa w pkt. 1. Informacja o ewentualnej zmianie terminu pojawi się
na stronie internetowej Organizatora.
1
Regulamin Akcji promocyjnej „Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy”
§3
[UCZESTNICY AKCJI I WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI]
1. [Podmioty uprawnione do udziału w Akcji]
Akcja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w terminie określonym w § 2 pkt. 1 nabędą
produkty objęte promocją, o których mowa w § 1 pkt 6 a-e, jako konsumenci w
rozumieniu art. 221 k.c.
2. [Podmioty nie uprawnione do udziału w Akcji]
W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Koordynatora Akcji oraz
osoby związane z projektem.
3. [Warunek konieczny uprawniający do udziału w Akcji i określenie czasu
zakupu produktu]
Warunkiem wzięcia udziału przez nabywcę w Akcji „Nigdy się nie klei albo zwrot
pieniędzy” jest zakupienie w sprzedaży detalicznej co najmniej jednego z produktów
wskazanych w § 1 pkt 6 a-c Regulaminu w terminie od dnia 1. listopada 2011 roku do
dnia 30. czerwca 2012 roku oraz zachowanie dowodu zakupu .
4. [Określenia dnia zakupu]
Za dzień zakupu uznaje się datę zakupu widniejącą na dowodzie zakupu.
5. [Określenie podstaw do otrzymania zwrotu pieniędzy przez nabywców]
a. Organizator gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów, o których
mowa w § 1 pkt 6 a-c Regulaminu, a w szczególności zapewnia, iż efektem
prawidłowego ugotowania ryżu, czyli zgodnego z instrukcją zawartą na
odwrocie każdego z opakowań są następujące cechy świadczące o jego
wysokiej jakości:
i. ryż w przeważającej części pozostaje sypki,
ii. skutkiem powyższego łatwo wysypuje się z torebki po jej otwarciu.
b. Osoby, które nie będą usatysfakcjonowane uzyskanym efektem sypkości
opisanym w punkcie 5 a, uprawnione są do przesłania zgłoszenia do udziału
w Akcji, celem uzyskania jednorazowego zwrotu kosztu nabycia jednego
produktu Uncle Ben’s, stosownie do zapisów zawartych w § 4.
6. [Weryfikacja reklamacji]
Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń dokonywana będzie przez Koordynatora Akcji
§4
[ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W AKCJI]
1. [Termin i miejsce przesłania Zgłoszenia]
Nabywca, aby skorzystać z prawa do udziału w Akcji określonego niniejszym
regulaminem, ma obowiązek doręczyć zgłoszenie do udziału w Akcji, zwane dalej
Zgłoszeniem, odpowiednio do zapisów § 4 pkt 2, w terminie do 30 czerwca 2012 roku
na adres: MI Polska Sp. z o.o., ul. Powsińska 28, 02-903 Warszawa.
2. [Forma zgłoszenia]
Nabywca jest zobowiązany do doręczenia czytelnego oryginału dowodu zakupu
(paragon z kasy fiskalnej), danych adresowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
wraz z wydrukowanym i własnoręcznie wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym
wraz z wyjaśnieniem przyczyn braku satysfakcji z sypkości ryżu oraz zgodą na
przetwarzanie jego danych osobowych dla celów niniejszej Akcji.
3. [Negatywne skutki przy przesłaniu Zgłoszenia po upływie terminu]
2
Regulamin Akcji promocyjnej „Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy”
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zgłoszenia do udziału w Akcji nadesłane po terminie określonym w punkcie 1 nie
będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
[Negatywne skutki przy nie załączeniu opisu przyczyn braku satysfakcji z
sypkości produktu]
Niedołączenie opisu przyczyny braku satysfakcji z sypkości do Zgłoszenia opisanej w
punkcie 3, pozbawia nabywcę możliwości skorzystania z uprawnienia określonego w
§4 Regulaminu.
[Negatywne skutki przy nie załączeniu paragonu potwierdzającego zakup
produktu]
Nie będą rozpatrywane Zgłoszenia, nie zawierające oryginałów dowodów zakupu
produktu Uncle Ben’s.
[Negatywne skutki przesłania wadliwych lub nieczytelnych reklamacji]
Zgłoszenia niekompletne, nieczytelne lub z innych przyczyn wadliwe, a w
szczególności zawierające kopię dowodu zakupu lub dowód zakupu, z którego nie
wynika, że produkt Uncle Ben’s został nabyty w czasie trwania Akcji, o którym mowa
w §2 punkt 1 nie będą rozpatrywane.
[Ograniczenia ilości zgłoszeń do Akcji]
a. Przez cały czas trwania Akcji może zostać uwzględnione tylko jedno
Zgłoszenie pochodzące z jednego gospodarstwa domowego.
b. W przypadku przesłania więcej niż jednego Zgłoszenia z jednego
gospodarstwa domowego , rozpatrywana będzie tylko pierwsze przesłane
Zgłoszenie.
c. Przez Zgłoszenie przesłane z jednego gospodarstwa domowego rozumie się
Zgłoszenie przesłane przez uczestników posiadających to samo miejsce
zamieszkania podane także w treści Zgłoszenia: miejscowość, ulicę, numer
budynku, numer lokalu.
[Zwrot pieniędzy]
a. Uczestnicy, którzy spełnili warunki udziału w Akcji określone niniejszym
regulaminem i prześlą prawidłowe Zgłoszenia otrzymają zwrot kosztów
brutto zakupu jednego produktu oraz zwrot kosztów przesyłki Zgłoszenia do
siedziby organizatora, zwanymi dalej Zwrotem Kosztów
b. Kwota zwrotu kosztu zakupu produktu nie może jednak w żadnym wypadku
przekroczyć kwoty 10 zł brutto,.
c. Kwota przesyłki Zgłoszenia nie może przekroczyć 5 zł brutto
d. Podane powyżej kwoty zawierają podatek VAT wynikający z kosztu zakupu
produktów Uncle Ben’s poniesionych przez Uczestnika
[Określenie terminu zwrotu kosztów i podmiotu odpowiedzialnego za przesłanie
zwrotu kosztów]
a. Zwrotu kosztów dokonuje na rzecz i w imieniu Organizatora, Koordynator Akcji
w terminie 6 tygodni od otrzymania Zgłoszenia
b. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
10. [Skutki przesłania więcej niż jednego paragonu zakupu]
W przypadku przesłania więcej niż jednego dowodu zakupu produktów o których
mowa w §1 pkt. 6 a-c, zwrot kosztów obliczony zostanie na podstawie jednego
dowodu zakupu, w którym kwota zakupu jednego produktu Uncle Ben’s jest
najwyższa.
11. [Negatywne skutki nieodebrania zwrotu kosztów]
a. Zwrot Kosztów ulega przepadkowi na rzecz Organizatora w przypadku nie
odebrania w terminie przekazu pocztowego.
b. Przez nieodebranie kosztów zwrotu w terminie uznaje się zwrot kwoty
przekazu do Koordynatora Akcji przez Pocztę Polską.
12. [Koszty przesyłki Zgłoszenia]
3
Regulamin Akcji promocyjnej „Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy”
Przesyłka ze Zgłoszeniem odbywa się na koszt nabywcy, który jest następnie
zwracany zgodnie z §4 pkt. 8.
13. [Określenie sposobu zwrotu pieniędzy]
Nabywca otrzyma zwrot kosztów przekazem pocztowym na adres wskazany w
formularzu, o którym mowa w §1 pkt. 5. lub przelewem bankowym na numer konta
wskazany w formularzu, o którym mowa w §1 pkt. 5.
W przypadku podania numeru konta bankowego w formularzu, zwrot kosztów
zostanie zrealizowany przelewem bankowym.
14. [Odmowa przyjęcia zgłoszenia]
W razie przesłania Koordynatorowi Zgłoszenia niepełnego lub niezgodnego z
regulaminem, Zgłoszenie będzie przechowywane przez dwa miesiące od daty
wysłania zgłoszenia a następnie zniszczone.
§5
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA]
1. [Zakres odpowiedzialności finansowej Organizatora]
Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do
wysokości zwrotu kosztów o których mowa w §4 pkt. 8 niniejszego regulaminu.
2. [Nieprawidłowe podanie danych adresowych lub numeru konta bankowego]
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedoręczenia zwrotu
kosztów wynikające z nieprawidłowego podania danych w treści Zgłoszenia przez
Uczestnika, zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmiany innych danych
osobowych i informacji zawartych w treści Zgłoszenia uniemożliwiających skuteczne
dostarczenie do rąk Uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedoręczenia zwrotu
kosztów wynikające z nieprawidłowego podania numeru konta bankowego w treści
Zgłoszenia przez Uczestnika, zmiany numeru konta lub jego likwidację,
uniemożliwiające skuteczne wykonanie przelewu bankowego.
3. [Wyłączenie odpowiedzialności organizatora za niestaranność firm
świadczących usługi pocztowe lub bankowe]
Organizator nie ponosi odpowiedzialności nieprawidłowości związane z działaniem
Poczty Polskiej i firm świadczących usługi pocztowe w szczególności za
niedoręczenia, nieterminowe doręczenia, zagubienia lub inne wadliwe doręczenia
przekazów pocztowych oraz Zgłoszeń Uczestników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności nieprawidłowości związane z działaniem
banków i systemów bankowych.
§7
[PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU AKCJI]
1. [Podmiot odpowiedzialny]
Nad prawidłowością przebiegu akcji w imieniu Organizatora czuwa Koordynator Akcji
2. [Zgłaszanie zastrzeżeń co do przebiegu Akcji]
Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane w trakcie i
po zakończeniu Akcji, nie później jednak niż w terminie do 14 lipca 2012 roku.
Decyduje data stempla pocztowego.
3. [Określenie formy zgłoszenia zastrzeżeń]
Zastrzeżenia dotyczące przebiegu Akcji należy zgłaszać na piśmie pod rygorem
nieważności, listem poleconym na adres MI Polska Sp. z o.o. ul. Powsińska 28,
02-903 Warszawa z dopiskiem „Uncle Ben’s - Reklamacja”. Pisemne zastrzeżenia
powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz dokładny opis i wskazanie
przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.
4
Regulamin Akcji promocyjnej „Nigdy się nie klei albo zwrot pieniędzy”
4. [Określenie terminu rozpatrywania zgłoszeń kwestionujących prawidłowość
przebiegu Akcji]
Zgłoszone zastrzeżenia będą rozpatrywane w terminie 21 dni od ich otrzymania,
przez Koordynatora Akcji.
5. [Powiadomienie o decyzji]
Uczestnik Akcji zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym na adres podany
w treści Zgłoszenia dotyczącego zastrzeżeń co do prawidłowości przebiegu Akcji.
6. [Decyzje ]
Decyzja Koordynatora w przedmiocie rozpatrzenia zastrzeżeń dotyczących
prawidłowość przebiegu Akcji jest ostateczna i wiążąca
§6
DANE OSOBOWE
1. [Zastosowanie Ustawy o danych osobowych]
Dane osobowe Uczestników Akcji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane są na
zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych osobowych przez Uczestnika w
Zgłoszeniu oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na potrzeby udziału w Akcji
jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji.
2. [Administrator danych osobowych]
Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji.
3. [Określenie prawa dostępu do danych osobowych]
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych nadesłanych w formularzu
zgłoszeniowym, a także żądania ich poprawienia lub usunięcia.
§9
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. [Określenie możliwości zmian regulaminu]
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. [Interpretacja regulaminu]
Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia
Akcji, a ich wykładnia i interpretacja zależy wyłącznie od Organizatora. Wszelkie
materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. [Dostępność pełnego tekstu Regulaminu]
Pełny tekst Regulaminu Akcji oraz Formularza Zgłoszeniowego dostępny jest w
siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
5

Podobne dokumenty