Ogłoszenia przetargowe cz.2 - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenia przetargowe cz.2 - Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach
Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Pabianice, dnia 25.11.2011 roku
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
– OSZACOWANIE RYNKU
W związku z realizacja projektu pn. ”Teoria, praktyka, praca – przygotowanie do zawodu”
w ramach POKL - działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
dofinansowanego z EFS (wartość projektu: 450 500,00 zł), Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów
Miasta Pabianic zwraca się z prośbą o złożenie, w przypadku zainteresowania, oferty cenowej na
świadczenie n/w rodzajów usług:
1. Zajęcia wyrównawcze:
a) Nauczyciel przedmiotu matematyka - w łącznej ilości 80 godzin (okres: od 01.12.2011
roku do 30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych
ustaleń). Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Uzupełnienie braków edukacyjnych oraz przystosowanie uczniów do zajęć w
pracowniach technicznych i specjalistycznych poprzez wykonywanie ćwiczeń, zadań
doświadczeń i eksperymentów wykorzystujących zdobytą wiedzę w praktyce.

Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk
matematyczno – przyrodniczych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
b) Nauczyciel przedmiotu fizyka - w łącznej ilości 80 godzin (okres: od 01.12.2011 roku do
30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych ustaleń).
Tematyka i cel prowadzenia zajęć:
1/24

Uzupełnienie braków edukacyjnych oraz przystosowanie uczniów do zajęć w
pracowniach technicznych i specjalistycznych poprzez wykonywanie ćwiczeń, zadań
doświadczeń i eksperymentów wykorzystujących zdobytą wiedzę w praktyce.

Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk
matematyczno – przyrodniczych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
c) Nauczyciel przedmiotu chemia - w łącznej ilości 80 godzin (okres: od 01.12.2011 roku do
30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych ustaleń).
Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Uzupełnienie braków edukacyjnych oraz przystosowanie uczniów do zajęć w
pracowniach technicznych i specjalistycznych poprzez wykonywanie ćwiczeń, zadań
doświadczeń i eksperymentów wykorzystujących zdobytą wiedzę w praktyce.

Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk
matematyczno – przyrodniczych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
d) Nauczyciel przedmiotu biologia - w łącznej ilości 80 godzin (okres: od 01.12.2011 roku do
30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych ustaleń).
Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Uzupełnienie braków edukacyjnych oraz przystosowanie uczniów do zajęć w
pracowniach technicznych i specjalistycznych poprzez wykonywanie ćwiczeń, zadań
doświadczeń i eksperymentów wykorzystujących zdobytą wiedzę w praktyce.

Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk
matematyczno – przyrodniczych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
2. Zajęcia rozszerzające zainteresowania i kompetencje kluczowe:
a) Nauczyciel przedmiotu matematyka - w łącznej ilości 80 godzin (okres: od 01.12.2011
roku do 30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych
ustaleń). Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Rozszerzenie podstawy programowej, wydobywanie doświadczeń, projektów i prac,
omawianie zachodzących zjawisk, przygotowywanie do egzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym.

Rozwój umiejętności
i
zainteresowań
w
zakresie
nauk
przyrodniczych
oraz
przygotowanie uczniów do kontynuacji edukacji na uczelniach wyższych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
2/24
b) Nauczyciel przedmiotu fizyka - w łącznej ilości 80 godzin (okres: od 01.12.2011 roku do
30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych ustaleń).
Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Rozszerzenie podstawy programowej, wydobywanie doświadczeń, projektów i prac,
omawianie zachodzących zjawisk, przygotowywanie do egzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym.

Rozwój umiejętności
i
zainteresowań
w
zakresie
nauk
przyrodniczych
oraz
przygotowanie uczniów do kontynuacji edukacji na uczelniach wyższych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
c) Nauczyciel przedmiotu chemia - w łącznej ilości 80 godzin (okres: od 01.12.2011 roku do
30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych ustaleń).
Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Rozszerzenie podstawy programowej, wydobywanie doświadczeń, projektów i prac,
omawianie zachodzących zjawisk, przygotowywanie do egzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym.

Rozwój umiejętności
i
zainteresowań
w
zakresie
nauk
przyrodniczych
oraz
przygotowanie uczniów do kontynuacji edukacji na uczelniach wyższych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
d) Nauczyciel przedmiotu biologia - w łącznej ilości 80 godzin (okres: od 01.12.2011 roku do
30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych ustaleń).
Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Rozszerzenie podstawy programowej, wydobywanie doświadczeń, projektów i prac,
omawianie zachodzących zjawisk, przygotowywanie do egzaminu maturalnego na
poziomie rozszerzonym.

Rozwój umiejętności
i
zainteresowań
w
zakresie
nauk
przyrodniczych
oraz
przygotowanie uczniów do kontynuacji edukacji na uczelniach wyższych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
3. Kursy i zajęcia dodatkowe:
a) Nauczyciel przedmiotu informatyka - w łącznej ilości 160 godzin (okres: od 01.12.2011
roku do 30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych
ustaleń). Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Nauka i przygotowanie do egzaminu ECDL.

Doskonalenie kompetencji informatycznych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
3/24
b) Nauczyciel przedmiotu język angielski - w łącznej ilości 90 godzin (okres: od 01.12.2011
roku do 30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych
ustaleń). Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Nauka podstaw języka.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
c) Prowadzący specjalistyczny kurs „Księgowość w małej firmie” - w łącznej ilości 70
godzin (okres: od 01.12.2011 roku do 31.12.2012 roku, grafik prowadzenia zajęć - według
odrębnych szczegółowych ustaleń). Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Obejmuje moduły: ekonomiczno – prawne podstawy gospodarowania, działalność
podmiotów gospodarczych, gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa, rozliczenia
finansowe
d) Prowadzący specjalistyczny kurs „Hotel szyty na miarę” - w łącznej ilości 80 godzin
(okres: od
01.12.2011 roku do
31.12.2012 roku, grafik prowadzenia zajęć - według
odrębnych szczegółowych ustaleń). Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Obejmuje moduły: działalność usługowa zakładu hotelarskiego, działalność recepcji
zakładu hotelarskiego, działalność gastronomiczna w zakładzie hotelarskim, usługi
dodatkowe w zakładzie hotelarskim
e) Prowadzący specjalistyczny kurs „Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie” - w łącznej
ilości 90 godzin (okres: od 01.12.2011 roku do 31.12.2012 roku, grafik prowadzenia zajęć według odrębnych szczegółowych ustaleń). Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Obejmuje
moduły:
podstawy
organizacji
procesu
logistycznego,
logistyka
przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami
logistycznymi w transporcie i spedycji.
f) Opiekun praktyk w trakcie specjalistycznego kursu „Hotel szyty na miarę” - w łącznej
ilości 5 miesięcy (okres: od 01.12.2011 roku do 31.12.2012 roku, grafik prowadzenia zajęć według odrębnych szczegółowych ustaleń).
g) Prowadzący specjalistyczny kurs „Stylizacja wizerunku” - w łącznej ilości 80 godzin
(okres: od
01.12.2011 roku do
31.12.2012 roku, grafik prowadzenia zajęć - według
odrębnych szczegółowych ustaleń). Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Obejmuje moduły: wizaż, analiza kolorystyki, stylizacja.
h) Prowadzący specjalistyczny kurs „Profesjonalny sekretariat” - w łącznej ilości 80 godzin(
2 edycje po 40 godzin) (okres: od 01.06.2012 roku do 31.12.2012 roku, grafik prowadzenia
zajęć - według odrębnych szczegółowych ustaleń). Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Obejmuje moduły: budowanie wizerunku firmy, komunikacja z klientem, styl
biznesowy.
4/24
i) Prowadzący specjalistyczny kurs nauki obsługi programu komputerowego „Subiekt” - w
łącznej ilości 40 godzin (okres: od 01.12.2011 roku do 31.12.2012 roku, grafik prowadzenia
zajęć - według odrębnych szczegółowych ustaleń).
4. Doradztwo zawodowe:
a) Specjalista ds. przedsiębiorczości - w łącznej ilości 120 godzin (okres: od 01.12.2011 roku
do 30.06.2013 roku, grafik prowadzenia zajęć - według odrębnych szczegółowych ustaleń).
Tematyka i cel prowadzenia zajęć:

Prowadzenie warsztatów w zakresie doskonalenia umiejętności w zakresie poruszania się
po rynku pracy, planowania kariery zawodowej, tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
zakładanie i zarządzanie własną firmą, sztuka autoprezentacji
Minimalne
wymagania
kwalifikacyjne
w stosunku
do
nauczycieli przedmiotów:
matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka – stopień: nauczyciel mianowany.
W przypadku zainteresowania, istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółami projektu w
siedzibie szkoły – sekretariat, w godzinach pracy szkoły.
W przypadku zainteresowania, prosimy o przesłanie lub osobiste doręczenie (adres: ZS nr 3
w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5) swojej oferty w terminie 7 dni od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia, tj nie później niż do dnia 02.12.2011 roku do godziny 12oo.
Wzory ofert cenowych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Kryterium wyboru stanowić będzie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z najniższą ceną.
z poważaniem
Hanna Grącka
Załączniki:
1. Zajęcia wyrównawcze:
a) Formularz oferty – Nauczyciel przedmiotu matematyka
b) Formularz oferty – Nauczyciel przedmiotu fizyka
c) Formularz oferty – Nauczyciel przedmiotu chemia
d) Formularz oferty – Nauczyciel przedmiotu biologia
2. Zajęcia rozszerzające zainteresowania i kompetencje kluczowe:
a) Formularz oferty – Nauczyciel przedmiotu matematyka
b) Formularz oferty – Nauczyciel przedmiotu fizyka
c) Formularz oferty – Nauczyciel przedmiotu chemia
d) Formularz oferty – Nauczyciel przedmiotu biologia
5/24
3. Kursy i zajęcia dodatkowe:
a) Formularz oferty – Nauczyciel przedmiotu informatyka
b) Formularz oferty – Nauczyciel przedmiotu język angielski
c) Formularz oferty – Prowadzący specjalistyczny kurs „Księgowość w małej firmie”
d) Formularz oferty – Prowadzący specjalistyczny kurs „Hotel szyty na miarę”
e) Formularz oferty – Prowadzący specjalistyczny kurs „Systemy logistyczne w
przedsiębiorstwie”
f) Formularz oferty – Opiekun praktyk w trakcie specjalistycznego kursu „Hotel szyty
na miarę”
g) Formularz oferty – Prowadzący specjalistyczny kurs „Stylizacja wizerunku”
h) Formularz oferty – Prowadzący specjalistyczny kurs „Profesjonalny sekretariat”
i) Formularz oferty – Prowadzący specjalistyczny kurs nauki obsługi programu
komputerowego „Subiekt”
4. Doradztwo zawodowe:
a) Formularz oferty – Specjalista ds. przedsiębiorczości
6/24
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie zajęć z przedmiotu matematyka w zakresie zajęć wyrównawczych realizowanych w
ramach projektu pn. „Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z
POKL - Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - czerwiec 2013 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
7/24
Załącznik nr 2 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie zajęć z przedmiotu fizyka w zakresie zajęć wyrównawczych realizowanych w ramach
projektu pn. „Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - czerwiec 2013 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
8/24
Załącznik nr 3 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie zajęć z przedmiotu chemia w zakresie zajęć wyrównawczych realizowanych w ramach
projektu pn. „Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - czerwiec 2013 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
9/24
Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie zajęć z przedmiotu biologia w zakresie zajęć wyrównawczych realizowanych w ramach
projektu pn. „Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - czerwiec 2013 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
10/24
Załącznik nr 5 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie zajęć z przedmiotu matematyka w zakresie zajęć rozszerzających zainteresowania i
kompetencje kluczowe, realizowanych w ramach projektu pn. „Teoria-pratyka-praca,
przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL - Działanie 9.2 „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - czerwiec 2013 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
11/24
Załącznik nr 6 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie zajęć z przedmiotu fizyka w zakresie zajęć rozszerzających zainteresowania i
kompetencje kluczowe, realizowanych w ramach projektu pn. „Teoria-pratyka-praca,
przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL - Działanie 9.2 „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - czerwiec 2013 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
12/24
Załącznik nr 7 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia
prowadzenie zajęć z przedmiotu chemia w zakresie
kompetencje kluczowe, realizowanych w ramach
przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
zajęć rozszerzających zainteresowania i
projektu pn. „Teoria-pratyka-praca,
POKL - Działanie 9.2 „Podniesienie
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - czerwiec 2013 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
13/24
Załącznik nr 8 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia
prowadzenie zajęć z przedmiotu biologia w zakresie
kompetencje kluczowe, realizowanych w ramach
przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
zajęć rozszerzających zainteresowania i
projektu pn. „Teoria-pratyka-praca,
POKL - Działanie 9.2 „Podniesienie
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - czerwiec 2013 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
14/24
Załącznik nr 9 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
…………………………………..,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie zajęć z przedmiotu informatyka w zakresie zajęć dodatkowych, realizowanych w
ramach projektu pn. „Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z
POKL - Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - czerwiec 2013 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 160.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (160), wynagrodzenie
brutto
będzie
wynosiło
………..……………
zł
(słownie:
………………………………
………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
15/24
Załącznik nr 10 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie zajęć z przedmiotu język angielski w zakresie zajęć dodatkowych, realizowanych w
ramach projektu pn. „Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z
POKL - Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - czerwiec 2013 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 90.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (90), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
16/24
Załącznik nr 11 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie specjalistycznego kursu „Księgowość w małej firmie” w ramach projektu pn.
„Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL - Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - grudzień 2012 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 70.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (70), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
17/24
Załącznik nr 12 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie specjalistycznego kursu „Hotel szyty na miarę” w ramach projektu pn. „Teoriapratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL - Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - grudzień 2012 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
18/24
Załącznik nr 13 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie specjalistycznego kursu „Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie” w ramach
projektu pn. „Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - grudzień 2012 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 90.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (90), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
19/24
Załącznik nr 14 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
opiekuna praktyk w trakcie specjalistycznego kursu „Hotel szyty na miarę” w ramach projektu pn.
„Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL - Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - grudzień 2012 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowy czas trwania praktyk 5 miesięcy..
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu maksymalnego czasu trwania praktyk (5 miesięcy), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
20/24
Załącznik nr 15 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie specjalistycznego kursu „Stylizacja wizerunku” w ramach projektu pn. „Teoriapratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL - Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - grudzień 2012 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… …………………………………………..)
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
21/24
Załącznik nr 16 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie specjalistycznego kursu „Profesjonalny sekretariat” w ramach projektu pn. „Teoriapratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL - Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - grudzień 2012 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 80.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (80), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
22/24
Załącznik nr 17 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie specjalistycznego kursu nauki obsługi programu komputerowego „Subiekt” w ramach
projektu pn. „Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - grudzień 2012 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 40.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (40), wynagrodzenie brutto
będzie wynosiło ………..…………… zł (słownie: ……………………………… ………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
23/24
Załącznik nr 18 do ogłoszenia z dnia 25.11.2011 roku
………………………………….. ,
dnia ………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(Nazwisko i imię, adres zamieszkania)
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5
Oferta cenowa
W odpowiedzi na skierowane zaproszenie z dnia 25.11.2011 roku, składam swoją ofertę na
prowadzenie doradztwa zawodowego w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu pn.
„Teoria-pratyka-praca, przygotowanie do zawodu”, współfinansowanego z POKL - Działanie 9.2
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
1. Termin współpracy: grudzień 2011 r. - grudzień 2012 r. (według grafiku prowadzenia zajęć –
ustalonego w odrębnym trybie). Szacunkowa ilość godzin zajęć lekcyjnych – 120.
2. Wynagrodzenie jednostkowe brutto (obejmujące wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym
podatek lub zaliczka na podatek dochodowy, VAT (jeśli dotyczy)) wynosi ………..…………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………….. ),
3. Przy założeniu zrealizowania zajęć w maksymalnej liczbie godzin (120), wynagrodzenie
brutto
będzie
wynosiło
………..……………
zł
(słownie:
………………………………
………………………………………….. )
4. Termin i forma płatności: przelew, każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wystawienia
faktury (rachunku) na wskazane konto bankowe
5. Zakres obowiązków - zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oświadczam, że po zapoznaniu się z
zakresem obowiązków, nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
7. Oświadczam, że spełniam postawione wymagania. W załączeniu kserokopia dokumentu
poświadczającego posiadanie odpowiedniego stopnia.
8. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis
24/24

Podobne dokumenty