PL - European Central Bank

Komentarze

Transkrypt

PL - European Central Bank
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Bruksela, dnia 15.3.2005
COM(2005) 88 końcowy
2005/0016 (COD)
Wniosek dotyczący
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności oddziałów
zagranicznych
(przedstawiona przez Komisję)
PL
PL
UZASADNIENIE
1.
Kontekst
Globalizacja gospodarcza wpływa na działalność gospodarczą i dlatego też potrzebne są
statystyki, które mogłyby pomóc decydentom na szczeblu krajowym oraz UE w określeniu
odpowiednich polityk, a także przedsiębiorstwom w ocenie aktualnych wydarzeń. Ponadto,
statystyki potrzebne są w wielu innych obszarach polityki, jak np. funkcjonowanie rynku
wewnętrznego oraz wykonanie GATS1.
Dobrowolne zbieranie danych dotyczących struktury i działalności oddziałów zagranicznych
w Państwach Członkowskich wykazało, że zbieranie danych jest wykonalne. Statystyki
wewnętrzne dotyczące oddziałów zagranicznych (wewnętrzne FATS) są zbierane w ramach
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, poprzez rozbicie statystyk dotyczących
przedsiębiorstw według przynależności państwowej przedsiębiorstw sprawujących kontrolę
zagraniczną. Wewnętrzne FATS są również zbierane w ramach statystyk bilansów
płatniczych, poprzez generowanie danych do podzbioru, w którym bezpośrednie inwestycje
zagraniczne osiągnęły poziom odpowiadający kontroli zagranicznej. Dane dotyczące
zewnętrznych FATS (statystyki dotyczące działalności oddziałów zagranicą) są zbierane
wyłącznie na zasadzie dobrowolności w ramach bilansów płatniczych. Opierają się również
na projekcji zmiennych zebranych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dla oddziałów
zagranicznych kontrolowanych przez bezpośredniego inwestora.
Pomimo że wszystkie Państwa Członkowskie UE-15 dostarczyły danych do wewnętrznych
FATS w jednej z ram statystycznych, nie było możliwe obliczenie agregatów dla UE-15,
ponieważ zebrane dane różniły się pod względem zakresu, zmiennych i metodologii. Z tego
względu, że wszyscy użytkownicy są uzależnieni od dostępności agregatów UE, niezbędna
okazała się harmonizacja zbierania danych wewnętrznych FATS w celu ustanowienia
wspólnych ram dla stworzenia spójnych FATS. W przypadku zewnętrznych FATS, jedynie
dziewięć Państw Członkowskich zbiera dane na zasadzie dobrowolności.
Projekt niniejszego rozporządzenia określa oczekiwane rezultaty, natomiast pozostawia w
gestii Państw Członkowskich wybór najlepszego sposobu uzyskania tych rezultatów.
Projekt dotyczący FATS jest owocem licznych konsultacji i spotkań z Państwami
Członkowskimi, z których większość popiera go.
2.
Treść rozporządzenia
Rozporządzenie zawiera dwa wspólne moduły, dla wewnętrznych FATS (załącznik 1) i dla
zewnętrznych FATS (załącznik 2).
Wspólny moduł dla wewnętrznych FATS (załącznik 1) opiera się głównie na danych
zebranych w ramach postanowień zawartych w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 58/97
w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (rozporządzenie dotyczące
SBS). Zbiór cech umożliwia pomiar zakresu i natężenia globalizacji na rynku wewnętrznym
oraz dostarcza informacji na temat przepływów kapitałowych, inwestycji bezpośrednich i
technologii. Bezpośrednie powiązanie ze statystykami strukturalnymi dotyczącymi
1
PL
Układ ogólny w sprawie handlu usługami
2
PL
przedsiębiorstw umożliwia porównanie przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne z przedsiębiorstwami kontrolowanymi przez podmioty krajowe, a ponadto można
dzięki temu łatwo analizować różnice w wydajności, funkcjonowaniu i rentowności
przedsiębiorstw, jak również wpływ na wyniki gospodarcze, mierzone w kategoriach wzrostu,
zatrudnienia oraz badań i rozwoju.
Klasyfikacja działalności w oparciu o NACE2 dostarcza informacji na temat rozmieszczenia
zagranicznej kontroli w gospodarce kraju składającego relację oraz odpowiedniej
międzynarodowej konkurencyjności danych sektorów. Rozbicie na kraje kontrolujące
wykazuje rolę poszczególnych krajów jako siedziby przedsiębiorstw kontrolujących oddziały
w Państwach Członkowskich UE oraz atrakcyjności poszczególnych Państw Członkowskich.
Wspólny moduł dla zewnętrznych FATS (załącznik 2) obejmuje również podział ze względu
na kraj lokalizacji i na działalność oddziałów zagranicznych kontrolowanych przez podmioty
zagraniczne. Struktura szczegółowości dla proponowanych cech jest taka sama jak struktura
wykorzystywana dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w projekcie rozporządzenia dla
statystyk bilansów płatniczych. Z uwagi na sprzeciw Państw Członkowskich wobec
wcześniejszej wersji przedstawionej Komitetowi ds. programów statystycznych (Statistical
Programme Committee - SPC) we wrześniu 2003 r., wszystkie cechy dla zewnętrznych
FATS, zgodnie z określeniem zawartym w załączniku II, będą poddane badaniom
pilotażowym.
W przypadku wewnętrznych FATS, z uwagi na to, że informacje żądane przez użytkowników
wykraczają poza zakres projektu rozporządzenia, planuje się badania pilotażowe w celu oceny
możliwości zebrania dodatkowych danych szczegółowych. W przypadku zewnętrznych
FATS, z uwagi na sprzeciw Państw Członkowskich wobec wcześniejszej wersji
przedstawionej SPC we wrześniu 2003 r., cały załącznik 2 jest obecnie włączony do badań
pilotażowych.
Rozporządzenie zostało szczegółowo przedyskutowane z przedstawicielami Państw
Członkowskich i krajów kandydujących na forum wspólnej grupy roboczej FATS. W skład
wspólnej grupy roboczej FATS wchodzą obydwie grupy dostarczające danych, a mianowicie
krajowe instytuty statystyczne zbierające dane dotyczące FATS w ramach statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw oraz banki centralne dostarczające danych w
ramach bilansów płatniczych. Wniosek dotyczący rozporządzenia został również
przedyskutowany z Państwami Członkowskimi i krajami kandydującymi na forum CMFB3
oraz BSDG4 oraz uzyskało ogólne wsparcie. Obydwa moduły zostały przygotowane po
obszernych konsultacjach z Państwami Członkowskimi, które wspierają zarówno treść jak i
same listy.
2
3
4
PL
Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej
Komitet ds. statystyki walutowej, finansowej i bilansu płatniczego
Grupa dyrektorów ds. statystyk dotyczących przedsiębiorstw
3
PL
2005/0016 (COD)
Wniosek dotyczący
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności oddziałów
zagranicznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285
ust. 1,
uwzględniając wniosek Komisji5,
po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 105 ust. 4 Traktatu6,
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu7,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Prawidłowe, dobrej jakości statystyki wspólnotowe dotyczące struktury i działalności
oddziałów zagranicznych w całej gospodarce są niezbędne do odpowiedniej oceny
wpływu przedsiębiorstw będących własnością podmiotów zagranicznych na
gospodarkę Unii Europejskiej. Ułatwi to również monitorowanie efektywności rynku
wewnętrznego i stopniowej integracji gospodarek w kontekście globalizacji. W tym
kontekście, wielonarodowe przedsiębiorstwa odgrywają wiodącą rolę, ale małe i
średnie przedsiębiorstwa mogą również stać się przedmiotem kontroli ze strony
podmiotów zagranicznych.
(2)
Wykonanie i kontrola Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) oraz
Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej
(TRIPs), a także obecne i przyszłe negocjacje na temat dalszych porozumień
wymagają udostępnienia odpowiednich informacji statystycznych jako narzędzia
pomocniczego w negocjacjach.
(3)
Dla przygotowania polityki gospodarczej, konkurencji, przedsiębiorczości, polityki w
dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i zatrudnienia w kontekście procesu
liberalizacji, niezbędne są statystyki dotyczące oddziałów zagranicznych w celu
5
Dz.U. C z , str. .
Dz.U. C […] z […], str. […].
Dz.U. C z , str. .
6
7
PL
4
PL
pomiaru bezpośrednich i pośrednich skutków zagranicznej kontroli na zatrudnienie,
płace i wydajność w danych krajach i sektorach.
(4)
Informacje dostarczone zgodnie z istniejącym prawodawstwem wspólnotowym lub
dostępne w Państwach Członkowskich są niewystarczające, nieodpowiednie lub
niedostatecznie porównywalne, aby służyć jako wiarygodna podstawa dla prac
Komisji.
(5)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/…8 ustanawia wspólne
ramy systematycznego tworzenia statystyk wspólnotowych dotyczących bilansów
płatniczych, międzynarodowego handlu usługami i bezpośrednich inwestycji
zagranicznych. Z tego względu, że statystyki bilansów płatniczych obejmują jedynie
częściowo dane ujęte w układzie GATS, niezbędne jest regularne tworzenie
szczegółowych statystyk dotyczących oddziałów zagranicznych.
(6)
Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie
statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw9 oraz rozporządzenie (EWG) nr
696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów
obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie10 ustanowiły wspólne
ramy zbierania, zestawienia, przekazywania i oceny statystyk wspólnotowych
dotyczących struktury i działalności przedsiębiorstw we Wspólnocie.
(7)
Zestawienie rachunków narodowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
2223/9611 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków
narodowych i regionalnych we Wspólnocie wymaga porównywalnych, pełnych i
wiarygodnych statystyk dotyczących oddziałów zagranicznych.
(8)
Łącznie, podręcznik statystyki międzynarodowego handlu usługami Narodów
Zjednoczonych (ONZ), podręcznik bilansu płatniczego (wydanie piąte)
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), definicja referencyjna
bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz podręcznik ekonomicznych wskaźników
globalizacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) określają
ogólne zasady zestawiania porównywalnych międzynarodowych statystyk
dotyczących oddziałów zagranicznych.
(9)
Tworzenie specjalnych statystyk wspólnotowych
określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 322/9712.
(10)
Z tego względu, że cel podejmowanego działania, czyli opracowanie wspólnych
standardów statystycznych do tworzenia porównywalnych statystyk dotyczących
oddziałów zagranicznych, nie może być w sposób wystarczający osiągnięty przez
Państwa Członkowskie, i dlatego też, z uwagi na skalę i skutki działania, może być
lepiej osiągnięty na szczeblu wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą
8
Dz.U. L z , str. .
Dz.U. L 14 z 17.1.1997, str.1 . Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr
1670/2003 (Dz.U. L 244 z 29.9.2003, str. 74)
Dz.U. L 76 z 30.3.1993, str.1.
Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str.1.
Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1.
9
10
11
12
PL
5
jest
regulowane
zasadami
PL
proporcjonalności określoną w tym samym artykule, niniejsze rozporządzenie
ogranicza się jedynie do takich środków, które są niezbędne do osiągnięcia tego celu.
(11)
Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenie powinny zostać przyjęte
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji13.
(12)
Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. programów statystycznych oraz z
Komitetem ds. statystyki walutowej, finansowej i bilansu płatniczego,
PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Przedmiot
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy systematycznego tworzenia statystyk
wspólnotowych dotyczących struktury i działalności oddziałów zagranicznych.
Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie następujące określenia:
13
PL
(a)
„Oddział zagraniczny” oznacza przedsiębiorstwo mające siedzibę w państwie
opracowującym, nad którym to przedsiębiorstwem sprawuje kontrolę jednostka
instytucjonalna nie posiadająca siedziby w państwie opracowującym, bądź też
przedsiębiorstwo nie mające siedziby w państwie opracowującym, nad którym
to przedsiębiorstwem sprawuje kontrolę jednostka instytucjonalna posiadająca
siedzibę w państwie opracowującym.
(b)
„Kontrola” oznacza możliwość określania ogólnej polityki przedsiębiorstwa
poprzez wybór odpowiedniej kadry zarządczej w razie potrzeby. Uważa się, że
przedsiębiorstwo A kontrolowane jest przez jednostkę instytucjonalną B, jeżeli
B kontroluje – bezpośrednio lub pośrednio – więcej niż połowę głosów
udziałowców/akcjonariuszy lub więcej niż połowę udziałów/akcji.
(c)
„Kontrola zagraniczna” oznacza, że kontrolująca jednostka instytucjonalna
posiada siedzibę w innym kraju niż kraj, w którym posiada siedzibę jednostka
instytucjonalna, nad którą sprawuje kontrolę.
(d)
„Oddziały” oznaczają jednostki lokalne nie posiadające oddzielnej osobowości
prawnej, które są uzależnione od przedsiębiorstw będących własnością
podmiotów zagranicznych. Są one uznawane za quasi-przedsiębiorstwa.
Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
6
PL
(e)
„Statystyki dotyczące oddziałów zagranicznych” oznaczają
określające ogólną działalności oddziałów zagranicznych.
statystyki
(f)
„Wewnętrzne statystyki dotyczące oddziałów zagranicznych” oznaczają
statystyki określające działalność oddziałów zagranicznych mających siedzibę
w gospodarce, której dotyczy opracowanie.
(g)
„Zewnętrzne statystyki dotyczące oddziałów zagranicznych” oznaczają
statystyki określające zagraniczną działalności oddziałów zagranicznych
kontrolowanych przez gospodarkę, której dotyczy opracowanie.
(h)
„Najwyższa kontrolująca jednostka instytucjonalna oddziału zagranicznego”
oznacza jednostkę instytucjonalną, przewodzącą łańcuchowi kontroli oddziału
zagranicznego, która nie jest kontrolowana przez inną jednostkę
instytucjonalną.
(i)
Określenia „przedsiębiorstwo”, „jednostka lokalna” i „jednostka
instytucjonalna” posiadają znaczenie przypisane im w rozporządzeniu (EWG)
nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r.14 w sprawie jednostek statystycznych do
celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie.
Artykuł 3
Składanie danych
Państwa Członkowskie składają Komisji, poprzez Eurostat, dane dotyczące oddziałów
zagranicznych pod kątem cech, działalności gospodarczej i podziału geograficznego, zgodnie
z określeniem zawartym w załącznikach I, II i III.
Artykuł 4
Źródła danych
1.
Państwa Członkowskie mogą, przestrzegając warunków dotyczących jakości
określonych w art. 6, zbierać informacje wymagane na mocy niniejszego
rozporządzenia przy użyciu wszelkich źródeł, jakie uznają za stosowne.
2.
Osoby fizyczne i prawne, od których wymaga się dostarczenia informacji, udzielając
odpowiedzi, przestrzegają terminów i określeń ustanowionych przez krajowe
instytucje odpowiedzialne za zbieranie danych w Państwach Członkowskich zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem.
3.
W przypadku, gdy wymagane dane nie mogą zostać zebrane w rozsądnych granicach
kosztowych, można przekazać jak najdokładniejsze dane szacunkowe.
14
PL
Dz.U. L 76 z 30.3.1993, str. 1.
7
PL
Artykuł 5
Badania pilotażowe
1.
Komisja przygotowuje program badań pilotażowych do przeprowadzenia przez
władze krajowe w znaczeniu art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 322/97 na zasadzie
dobrowolnej w celu określenia możliwości i kosztów zbierania danych dotyczących
dodatkowych zmiennych i podziałów dla wewnętrznych statystyk dotyczących
oddziałów zagranicznych, a także zbierania danych dotyczących zewnętrznych
statystyk oddziałów zagranicznych.
2.
Program Komisji dotyczący badań pilotażowych jest zgodny z załącznikami I i II.
3.
Na podstawie wniosków wyciągniętych z badań pilotażowych, Komisja przyjmuje
niezbędne środki wykonawcze zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 2.
4.
Badania pilotażowe będą przeprowadzone najpóźniej w ciągu trzech lat od dnia
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 6
Standardy jakościowe i sprawozdania
1.
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia
wysokiej jakości danych przekazywanych zgodnie ze wspólnymi standardami
jakości.
2.
Państwa Członkowskie składają Komisji, poprzez Eurostat, sprawozdania dotyczące
jakości przekazywanych danych (w dalszej części zwane „sprawozdaniami
dotyczącymi jakości”).
3.
Wspólne standardy jakościowe oraz treść sprawozdań dotyczących jakości jest
określona przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10 ust. 2.
4.
Komisja ocenia jakość przekazanych danych na podstawie sprawozdań dotyczących
jakości składanych przez Państwa Członkowskie oraz określa częstotliwość tego
działania.
Artykuł 7
Podręcznik dotyczący zaleceń
Komisja, blisko współpracując z Państwami Członkowskimi, publikuje podręcznik dotyczący
zaleceń, który zawiera dodatkowe wytyczne odnoszące się do statystyk wspólnotowych
tworzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
PL
8
PL
Artykuł 8
Harmonogram i derogacje
1.
Państwa Członkowskie opracowują dane zgodnie z harmonogramem wykonania
określonym w załączniku I.
2.
Podczas okresu przejściowego nie przekraczającego czterech lat od pierwszego roku
odniesienia, Komisja może zezwolić Państwom Członkowskim na derogacje, jeżeli
ich krajowe systemy statystyczne wymagają większych dostosowań.
Artykuł 9
Środki wykonawcze
Środki wykonawcze do niniejszego rozporządzenia zostaną przyjęte zgodnie z procedurą
określoną w art. 10 ust. 2. W szczególności są to środki:
(a)
przystosowujące do zmian gospodarczych i technologicznych w dziedzinie
zbierania i statystycznej obróbki danych, a także przetwarzania i
przekazywania wyników;
(b)
przystosowujące definicje, w miarę potrzeby, do zmian gospodarczych i
metodologicznych;
(c)
zmieniające poziom szczegółowości określony w załącznikach I, II i III;
(d)
określające właściwe wspólne standardy jakościowe i treść sprawozdań
dotyczących jakości;
(e)
określające odpowiedni format i procedurę przekazywania wyników przez
Państwa Członkowskie;
(f)
pozwalające na wdrożenie wyników badań pilotażowych.
Artykuł 10
Komitet
1.
Komisję wspiera Komitet ds. programów statystycznych ustanowiony na mocy
decyzji 89/382/EWG, Euratom15.
2.
W przypadku dokonywania odniesienia do tego ustępu ma zastosowanie procedura
regulacyjna określona w art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej
art. 8.
Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.
15
PL
Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.
9
PL
3.
Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.
4.
Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne mogą uczestniczyć w
posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatorów.
Artykuł 11
Współpraca z Komitetem ds. statystyki walutowej, finansowej i bilansu płatniczego
Wykonując niniejsze rozporządzenie, Komisja zasięga opinii Komitetu ds. statystyki
walutowej, finansowej i bilansu płatniczego (CMFB) ustanowionego na mocy decyzji Rady
91/115/EWG16 we wszystkich sprawach leżących w zakresie kompetencji tego komitetu,
głównie na temat wszystkich środków przystosowujących do zmian gospodarczych i
technologicznych w dziedzinie zbierania i statystycznej obróbki danych, przetwarzania i
przekazywania wyników.
Artykuł 12
Sprawozdanie z wykonania
Komisja, w terminie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składa
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z jego wykonania. W szczególności,
sprawozdanie:
(a)
ocenia jakość stworzonych statystyk;
(b)
ocenia korzyści płynące z utworzonych statystyk dla Wspólnoty, Państw
Członkowskich, podmiotów dostarczających informacji statystycznych i
podmiotów korzystających z informacji statystycznych w odniesieniu do
kosztów;
(c)
ocenia rozwój badań pilotażowych i ich wykonania;
(d)
określa obszary potencjalnej poprawy i zmian uznanych za niezbędne w
świetle uzyskanych wyników i poniesionych kosztów.
Artykuł 13
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
16
PL
Dz.U. L 59 z 6.3.1991, str. 19. Decyzja zmieniona decyzją 96/174/WE (Dz.U. L 51 z 1.3.1996, str. 48).
10
PL
Sporządzono w Brukseli, dnia
W imieniu Parlamentu Europejskiego
PrzewodniczącyPRZEWODNICZĄCY
PL
W imieniu Rady
Przewodniczący
11
PL
ZAŁĄCZNIK I
WSPÓLNY MODUŁ DLA WEWNĘTRZNYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH
ODDZIAŁÓW ZAGRANICZNYCH
Sekcja 1
Jednostka statystyczna
Jednostkami statystycznymi są przedsiębiorstwa i wszystkie oddziały, które znajdują się pod
kontrolą zagraniczną zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2.
Sekcja 2
Cechy
Następujące cechy określone w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2700/98 z
dnia 17 grudnia 1998 r. dotyczącego definicji cech statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw17 podlegają opracowaniu:
Kod
11 11 0
Liczba przedsiębiorstw
12 11 0
Obrót
12 12 0
Wartość produkcji
12 15 0
Wartość dodana według cen czynników produkcji
13 11 0
Całkowite zakupy towarów i usług
13 12 0
Zakupy towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży w tym samym stanie, w jakim zostały nabyte
13 31 0
Koszty pracownicze
15 11 0
Inwestycje brutto w dobra materialne
16 11 0
Liczba zatrudnionych osób
22 11 0
Całkowite wydatki na wewnętrzne badania naukowe i rozwój (*)
22 12 0
Całkowita liczba personelu badawczo-rozwojowego (*)
17
(*)
(**)
PL
Nazwa
Dz.U. L 344 z 18.12.1998. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1670/2003
(Dz.U. L 244 z 29.9.2003, str. 74)
Zmienne 22 11 0 i 22 12 0 są przedstawiane co drugi rok. Jeżeli łączna wielkość obrotu lub liczba
zatrudnionych osób w dziale NACE Rev. 1.1 sekcje C do E stanowi, w danym Państwie
Członkowskim, mniej niż 1% wielkości odnoszącej się do całej Wspólnoty, to informacje niezbędne do
przygotowania statystyk dotyczących cechy 22 11 0 i 22 12 0 nie muszą być zbierane do celów
niniejszego rozporządzenia. Z uwagi na wymogi polityki wspólnotowej, Komisja może, zgodnie z
procedurami określonymi w art. 10 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, zażądać zebrania danych ad hoc.
W przypadku działu 65 NACE Rev. 1.1 obrót zostanie zastąpiony wartością produkcji.
12
PL
Jeżeli brak jest liczby zatrudnionych osób, to zamiast niej podlega opracowaniu liczba
pracowników (kod 16 13 0).
Zmienne „całkowite wydatki na wewnętrzne badania naukowe i rozwój” (kod 22 110) oraz
„całkowita liczba personelu badawczo-rozwojowego” (kod 22 120) wymagane są jedynie
przy opracowywaniu działalności w sekcjach C, D, E i F NACE.
W przypadku sekcji J NACE podlega opracowaniu jedynie liczba przedsiębiorstw, obrót (**)
i liczba zatrudnionych osób (lub zamiast niej liczba pracowników).
Sekcja 3
Poziom szczegółowości
Dane dostarczane są zgodnie z koncepcją „najwyższej kontrolującej jednostki
instytucjonalnej” w podziale geograficznym na poziomie 2-IN w połączeniu z podziałem
działalności na poziomie 3, zgodnie z określeniem zawartym w załączniku III oraz w podziale
geograficznym na poziomie 3 w połączeniu z całkowitą działalnością.
Sekcja 4
Pierwszy rok odniesienia i częstotliwość
1.
Pierwszym rokiem odniesienia, dla którego sporządzone zostaną roczne statystyki
jest rok kalendarzowy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
2.
Państwa Członkowskie
kalendarzowego.
dostarczają
danych
dla
każdego
kolejnego
roku
Sekcja 5
Przekazywanie wyników
Wyniki są przekazywane w ciągu 20 miesięcy od końca roku odniesienia.
Sekcja 6
Sprawozdania i badania pilotażowe
PL
1.
Państwa Członkowskie dostarczają Komisji sprawozdania dotyczące definicji,
struktury i dostępności danych statystycznych, które mają być opracowane do celów
wspólnego modułu.
2.
Dla poziomu szczegółowości objętego niniejszym załącznikiem, Komisja ustanowi
badania pilotażowe, które zostaną przeprowadzone przez władze krajowe w
znaczeniu art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 322/97 zgodnie z art. 5 niniejszego
rozporządzenia.
3.
Badania pilotażowe są przeprowadzane w celu oceny możliwości uzyskania danych,
z uwzględnieniem korzyści wynikających z dostępności danych w odniesieniu do
kosztu zbierania i stopnia obciążenia dla przedsiębiorstw.
13
PL
4.
Badania pilotażowe będą przeprowadzane dla następujących cech:
Kod
Nazwa
Wywóz towarów i usług
Przywóz towarów i usług
Wewnątrzgrupowy wywóz towarów i usług
Wewnątrzgrupowy przywóz towarów i usług
5.
PL
Badania pilotażowe będą prowadzone również w celu analizy możliwości
opracowania danych dla działalności w sekcjach M, N i O NACE oraz opracowania
zmiennych „całkowite wydatki na wewnętrzne badania naukowe i rozwój” (kod 22
110) oraz „całkowita liczba personelu badawczo-rozwojowego” (kod 22 120) dla
działalności w sekcjach G, H, I, J, K, M, N i O NACE. Badania pilotażowe będą
prowadzone również w celu oceny istotności, możliwości i kosztów podziału
danych, zgodnie z określeniem zawartym w sekcji 2, na klasy wielkości mierzone
według liczby zatrudnionych osób.
14
PL
ZAŁĄCZNIK II
WSPÓLNY MODUŁ DLA ZEWNĘTRZNYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH
ODDZIAŁÓW ZAGRANICZNYCH
Sekcja 1
Jednostka statystyczna
Jednostkami statystycznymi są przedsiębiorstwa i wszystkie oddziały zagraniczne, które
znajdują się pod kontrolą jednostki instytucjonalnej mającej siedzibę w gospodarce, której
dotyczy opracowanie, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2.
Sekcja 2
Badania pilotażowe
Dla poziomu szczegółowości objętego niniejszym załącznikiem, Komisja ustanowi badania
pilotażowe, które zostaną przeprowadzone przez władze krajowe w znaczeniu art. 2
rozporządzenia Rady (WE) nr 322/97 zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia.
Badania pilotażowe są przeprowadzane w celu oceny istotności i możliwości uzyskania
danych, z uwzględnieniem korzyści wynikających z dostępności danych, w odniesieniu do
kosztu zbierania i obciążenia dla przedsiębiorstw.
Sekcja 3
Cechy
Przedmiotem badań pilotażowych będzie zebranie następujących cech określonych w
załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2700/98 z dnia 17 grudnia 1998 r.
dotyczącego definicji cech statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw18:
Kod
12 11 0
16 130
11 11 0
13 31 0
12 15 0
15 11 0
18
PL
Nazwa
Obrót
Liczba pracowników
Liczba przedsiębiorstw
Koszty pracownicze
Wywóz towarów i usług
Przywóz towarów i usług
Wewnątrzgrupowy wywóz towarów i usług
Wewnątrzgrupowy przywóz towarów i usług
Wartość dodana według cen czynników produkcji
Inwestycje brutto w dobra materialne
Dz.U. L 344 z 18.12.1998.
15
PL
Sekcja 4
Poziom szczegółowości
Dane dostarczane są z określeniem kraju lokalizacji i rodzaju działalności oddziału
zagranicznego zgodnie z załącznikiem 3. Określenia kraju lokalizacji i rodzaju działalności
łączy się w następujący sposób:
- Poziom 1 podziału geograficznego połączony z poziomem 2 podziału działalności.
- Poziom 2-OUT podziału geograficznego połączony z poziomem 1 podziału działalności.
- Poziom 3 podziału geograficznego połączony z danymi dotyczącymi jedynie całkowitej
działalności.
PL
16
PL
ZAŁĄCZNIK III
POZIOMY SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI W PODZIALE
GEOGRAFICZNYM I W PODZIALE NA DZIAŁALNOŚCI
PL
POZIOMY
PODZIAŁU
GEOGRAFICZ
NEGO
Poziom 1
D5
Państwa spoza UE-25
CH
Szwajcaria
RU
Federacja Rosyjska
CA
US
Kanada
Stany Zjednoczone Ameryki
BR
Brazylia
CN
HK
IN
Chiny
Hongkong
Indie
JP
Japonia
D6
W5
C4
Kraje kandydujące
Państwa spoza UE-25 nieprzypisane
Zagraniczne centra finansowa
Poziom 2-OUT
(Poziom 1 + 34 państwa)
17
D5
IS
LI
NO
CH
BG
HR
RO
RU
TR
EG
MA
NG
ZA
CA
US
MX
AR
BR
CL
UY
VE
IL
CN
HK
IN
ID
JP
KR
MY
PH
SG
TW
TH
AU
NZ
Państwa spoza UE-25
Islandia
Lichtenstein
Norwegia
Szwajcaria
Bułgaria
Chorwacja
Rumunia
Federacja Rosyjska
Turcja
Egipt
Maroko
Nigeria
Republika Południowej Afryki
Kanada
Stany Zjednoczone
Meksyk
Argentyna
Brazylia
Chile
Urugwaj
Wenezuela
Izrael
Chiny
Hongkong
Indie
Indonezja
Japonia
Korea Południowa
Malezja
Filipiny
Singapur
Tajwan
Tajlandia
Australia
Nowa Zelandia
W5
C4
Państwa spoza UE-25 nieprzypisane
Zagraniczne centra finansowa
PL
Poziom 2-IN
PL
A1
Z9
A2
Świat razem (wszystkie jednostki włącznie z państwem opracowującym)
Reszta świata (z wyłączeniem państwa opracowującego)
Kontrolowane przez państwo opracowujące
D3
BE
CZ
DK
DE
EE
GR
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK
UE-25 (państwa UE-25) z wyłączeniem państwa opracowującego
Belgia
Republika Czeska
Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Niderlandy
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Republika Słowacka
Finlandia
Szwecja
Zjednoczone Królestwo
D5
AU
BG
CA
CH
CN
HK
IL
IS
JP
LI
NO
NZ
RO
RU
TR
US
Państwa spoza UE-25
Australia
Bułgaria
Kanada
Szwajcaria
Chiny
Hongkong
Izrael
Islandia
Japonia
Lichtenstein
Norwegia
Nowa Zelandia
Rumunia
Federacja Rosyjska
Turcja
Stany Zjednoczone
C4
W5
Zagraniczne centra finansowa
Państwa spoza UE-25 nieprzypisane
18
PL
Poziom 3
AD
AE
EE
EG
Estonia*
Egipt
KZ
LA
AF
AG
AI
Al
AM
AN
AO
AQ
AR
AS
Andora
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Afganistan
Antigua i Barbuda
Anguilla
Albania
Armenia
Antyle Holenderskie
Angola
Antarktyda
Argentyna
Samoa Amerykańskie
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
Erytrea
Hiszpania*
Etiopia
Finlandia*
Fidżi
Falklandy (Malwiny)
Sfederowane Stany Mikronezji
Wyspy Owcze
Francja*
Gabon
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
AT
AU
AW
AZ
Austria*
Australia
Aruba
Azerbejdżan
GB
GD
GE
GG
MA
MD
MG
MH
BA
Bośnia i Hercegowina
GH
Zjednoczone Królestwo*
Grenada
Gruzja
Guernsey (brak oficjalnego kodu kraju ISO
3166-1, elementy kodu przydzielone w drodze
wyjątku)
Ghana
BB
BD
Barbados
Bangladesz
GI
GL
Gibraltar
Grenlandia
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BY
BZ
CA
CC
Belgia*
Burkina Faso
Bułgaria
Bahrajn
Burundi
Benin
Bermudy
Państwo Brunei Darussalam
Boliwia
Brazylia
Bahamy
Bhutan
Wyspa Bouveta
Botswana
Białoruś
Belize
Kanada
Wyspy
Kokosowe
(Keelinga)
Demokratyczna Republika
Konga
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT
HU
ID
IE
IL
Gambia
Gwinea
Gwinea Równikowa
Grecja*
Georgia Południowa i Sandwich Południowy
Gwatemala
Guam
Gwinea Bissau
Gujana
Hongkong
Wyspy Heard i McDonalda
Honduras
Chorwacja
Haiti
Węgry*
Indonezja
Irlandia*
Izrael
IM
IN
CG
Republika
Środkowoafrykańska
Kongo
Wyspa Man (brak oficjalnego kodu kraju ISO NI
3166-1, elementy kodu przydzielone w drodze
wyjątku)
Indie
NL
IO
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
CH
CI
CK
CL
Szwajcaria
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Cooka
Chile
IQ
IR
IS
IT
CM
Kamerun
JE
CN
CO
CR
Chiny
Kolumbia
Kostaryka
CU
CV
CX
CY
CZ
DE
DJ
Kuba
Republika
Zielonego
Przylądka
Wyspa Bożego Narodzenia
Cypr*
Republika Czeska*
Niemcy*
Dżibuti
DK
Dania*
DM
Dominika
CD
CF
19
PL
Kazachstan
Laotańska
Republika
LudowoDemokratyczna
Liban
Saint Lucia
Lichtenstein
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Litwa*
Luksemburg*
Łotwa*
Wielka
Arabska
Libijska
Dżamahirijja Ludowo-Socjalistyczna
Maroko
Republika Mołdowy
Madagaskar
Wyspy Marshalla
QA
RO
Katar
Rumunia
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
Federacja Rosyjska
Rwanda
Arabia Saudyjska
Wyspy Salomona
Seszele
Sudan
Szwecja
Singapur
Święta Helena
Słowenia*
SK
SL
SM
SN
Słowacja*
Sierra Leone
San Marino
Senegal
SO
Somalia
ML
MM
Była Jugosłowiańska
Macedonii
Mali
Birma
SR
ST
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
Mongolia
Makau
Mariany Północne
Martynika
Mauretania
Montserrat
Malta*
Mauritius
Malediwy
Malawi
Meksyk
Malezja
Mozambik
Namibia
Nowa Kaledonia
Niger
Norfolk
Nigeria
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
Nikaragua
UA
Surinam
Wyspy Świętego Tomasza i
Książęca
Salwador
Arabska Republika Syryjska
Suazi
Turks i Caicos
Czad
Togo
Tajlandia
Tadżykistan
Tokelau
Turkmenistan
Tunezja
Tonga
Timor Wschodni
Turcja
Trynidad i Tobago
Tuvalu
Tajwan, Prowincja Chińska
Zjednoczona
Republika
Tanzanii
Ukraina
Niderlandy*
UG
Uganda
NO
Norwegia
UM
Irak
Islamska Republika Iranu
Islandia
Włochy*
NP
NR
NU
NZ
Nepal
Nauru
Niue
Nowa Zelandia
US
UY
UZ
VA
OM
Oman
VC
JM
JO
JP
Jersey (brak oficjalnego kodu kraju ISO 3166-1,
elementy kodu przydzielone w drodze wyjątku)
Jamajka
Jordania
Japonia
Powiernicze
Wyspy
Pacyfiku
Stanów
Zjednoczonych
Stany Zjednoczone
Urugwaj
Uzbekistan
Stolica Apostolska (Państwo
Watykańskie)
Saint Vincent i Grenadyny
PA
PE
PF
Panama
Peru
Polinezja Francuska
VE
VG
VI
KE
KG
Kenia
Kirgistan
PG
PH
Papua-Nowa Gwinea
Filipiny
VN
VU
Wenezuela
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych
Wietnam
Vanuatu
KH
KI
KM
KN
KP
PK
PL
PN
PR
PS
Pakistan
Polska*
Pitcairn
Portoryko
Okupowane Terytorium Palestyny
WF
WS
YE
YT
CS
Wallis i Futuna
Samoa
Jemen
Majotta
Serbia i Czarnogóra
KR
Kambodża
Kiribati
Komory
Saint Kitts i Nevis
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
(Korea Północna)
Republika Korei (Korea Południowa)
PT
Portugalia*
ZA
KW
Kuwejt
PW
Palau
ZM
Republika
Afryki
Zambia
MK19
Republika
Południowej
„Kod tymczasowy nie ma wpływu na ostateczne określenie kraju, które zostanie
przyznane po zakończeniu negocjacji obecnie odbywających się na forum Narodów
Zjednoczonych”
19
PL
DO
DZ
EC
A2
Republika Dominikańska
Algieria
Ekwador
Kontrolowane przez państwo
opracowujące
PL
KY
Kajmany
W5
Państwa spoza UE-25 nieprzypisane
PY
Paragwaj
ZW
Zimbabwe
* = Tylko dla Wewn.
20
PL
POZIOMY PODZIAŁU WG. DZIAŁALNOŚCI
Poziom 1
Poziom 2
DZIAŁALNOŚĆ RAZEM
GÓRNICTWO
KOPALNICTWO
I
DZIAŁALNOŚĆ
PRODUKCYJNA
Produkty ropy naftowej, chemikalia,
wyroby z gumy i tworzyw
sztucznych
Maszyny biurowe, komputery, ,
RTV,
sprzęt
i
aparatura
komunikacyjna
Pojazdy
i
transportowy
pozostały
sprzęt
ZAOPATRYWANIE
W
ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
BUDOWNICTWO
USŁUGI RAZEM
SPRZEDAŻ I NAPRAWA
HOTELE I RESTAURACJE
TRANSPORT,
GOSPODARKA
MAGAZYNOWA
I
KOMUNIKACJA
POŚREDNICTWO FINANSOWE
INFORMATYKA
I
DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
PROWADZENIE
PRAC
BADAWCZO
–
ROZWOJOWYCH
POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
20
PL
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
NACE Rev. 1.120
Sekcja C do O (z wyłączeniem
L)
Sekcja C
z czego:
Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA
Dział 11
Sekcja D
ICFA
DZIAŁALNOŚĆ RAZEM
Artykuły spożywcze
Tkaniny i odzież
Drewno, działalność wydawnicza i poligraficzna
RAZEM tkaniny i wyroby z drewna
Produkty rafinacji ropy naftowej i innych obróbek
Produkcja chemikaliów i produktów chemicznych
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
RAZEM produkty ropy naftowej, chemikalia, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
Podsekcja DA
Podsekcja DB
Podsekcje DD i DE
Wyroby z metali
Maszyny i urządzenia
RAZEM wyroby z metali oraz maszyny i urządzenia
Maszyny biurowe i komputey
Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna i komunikacyjna
RAZEM maszyny biurowe, komputery, RTV, sprzęt i aparatura komunikacyjna
Podsekcja DJ
Dział 29
Pojazdy mechaniczne
Pozostały sprzęt transportowy
RAZEM pojazdy i pozostały sprzęt transportowy
Dział 34
Dział 35
Działalność produkcja gdzie indziej niesklasyfikowana
ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
BUDOWNICTWO
USŁUGI RAZEM
SPRZEDAŻ I NAPRAWA
Sprzedaż, serwisowanie i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do
pojazdów samochodowych
Sprzedaż hurtowa i komisowa, z wyłączeniem handlu pojazdami mechaniczny i motocyklamii
Handel detaliczny, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy art. przeznaczenia
osobistego i użytku domowego
HOTELE I RESTAURACJE
TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I KOMUNIKACJA
Dział 23
Dział 24
Dział 25
Dział 30
Dział 32
Sekcja E
Sekcja F
Sekcja G
Dział 50
Dział 51
Dział 52
Sekcja H
Sekcja I
Transport i składowanie
Transport lądowy; transport rurociągowy
Transport wodny
Transport powietrzny
Działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu; działalność agencji turystycznych
Poczta i telekomunikacja
Działalność poczty i kurierów
Telekomunikacja
POŚREDNICTWO FINANSOWE
Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszu emerytalno - rentowego
Ubezpieczenia i ubezpieczenia emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
WYNAJEM MASZYN I SPRZĘTU BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIE
ART. PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO I UŻYTKU DOMOWEGO
INFORMATYKA I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
Dział 60, 61, 62, 63
Dział 60
Dział 61
Dział 62
Dział 63
Dział 64
Grupa 641
Grupa 642
Sekcja J
Dział 65
Dział 66
Dział 67
Sekcja K, Dział 70
Sekcja K, Dział 71
PROWADZENIE PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH
Sekcja K, Dział 73
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Sekcja K, Dział 74
Działalność prawnicza, rachunkowość, badania rynku, doradztwo
Działalność prawnicza
Rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg; doradztwo podatkowe
Badania rynku i opinii publicznej
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
Grupa 741
Klasa 7411
Klasa 7412
Klasa 7413
Klasa 7414
Sekcja K, Dział 72
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej
klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej oraz rozporządzenie Komisji (WE)
nr 29/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037 w sprawie
statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.
21
PL
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z
REKREACJĄ,
KULTURĄ
I
SPORTEM
PL
Działalność holdingów w zakresie zarządzania
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz pokrewne doradztwo
Reklama
Pozostała działalność gospodarcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
EDUKACJA
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW I WYWÓZ ŚMIECI
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKREACJĄ, KULTURĄ I SPORTEM
Klasa 7415
Grupa 742
Grupa 744
Grupa 743, 745, 746, 747, 748
Sekcja M
Sekcja N
Sekcja O, Dział 90
Sekcja O, Dział 91
Sekcja O, Dział 92
Działalność związana z filmem i przemysłem wideo, działalność radiowa i telewizyjna, pozostała działalność
rozrywkowa
Działalność agencji informacyjnych
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna
Działalność związana ze sportem i pozostała działalność rekreacyjna
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nieprzypisane
Grupa 921, 922, 923
22
Grupa 924
Grupa 925
Grupa 926, 927
Sekcja O, Dział 93
PL
Poziom 3 (NACE Rev. 1.1)
Wyszczególnienie
Wymagany poziom szczegółowości
Działalność razem
Sekcje C do K
Górnictwo i kopalnictwo
Sekcja C
Działalność produkcyjna
Sekcja D
Wszystkie podsekcje od DA do DN
Wszystkie działy od 15 do 37
Agregaty:
Wysoko zaawansowane technologie
(HIT)
Średnio zaawansowane technologie
(MHT)
Mniej zaawansowane technologie
(MLT)
Niezaawansowane
(LOT)
24.4, 30, 32, 33, 35.3
24 z wyjątkiem 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4,
35.5
23, 25-28, 35.1
15-22, 36, 37
technologie
Sekcja E
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wszystkie działy (40 i 41)
Sekcja F (Dział 45)
Budownictwo
Wszystkie grupy (45.1 do 45.5)
Sprzedaż hurtowa i detaliczna; naprawa
pojazdów
mechanicznych, motocykli oraz
sprzętów przeznaczenia osobistego i domowego
Sekcja G
Wszystkie działy (50 do 52)
Grupy 50.1+50.2+50.3, 50.4, 50.5, 51.1 do 51.7
Grupy 52.1 do 52.7
Sekcja H (Dział 55)
Hotele i restauracje
Grupy 55.1 do 55.5
Transport,
komunikacja
gospodarka
magazynowa
i
Sekcja I
Wszystkie działy
Grupy 60.1, 60.2, 60.3, 63.1+63.2, 63.3, 64.1, 64.2
Pośrednictwo finansowe
Sekcja J
Wszystkie działy
Obsługa nieruchomości, wynajem i działalność
gospodarcza
Sekcja K
Dział 70
Dział 71, grupy 71.1+71.2, 71.3 i 71.4
Dział 72, grupy 72.1 do 72.6
Dział 73
Dział 74, agregaty 74.1 do 74.4 i 74.5 do 74.8
PL
23
PL
LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT
Policy area(s): Statistics, Internal Market, Trade, Competition
Activit(y/ies): Structural Business Statistics, Balance of Payments Statistics
TITLE
1.
OF ACTION: PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL (EC) NO ../.. ON COMMUNITY STATISTICS AND ACTIVITY OF FOREIGN
AFFILIATES
BUDGET LINE(S) + HEADING(S)
29 02 01 Statistical Information Policy
2.
OVERALL FIGURES
2.1.
Total allocation for action (Part B): € 2.150 million for the period 2005-2007
2.2.
Period of application:
Yearly data collection and compilation starting from the year after entry into force of
the regulation.
2.3.
Overall multiannual estimate of expenditure:
(a)
Schedule of commitment appropriations/payment
intervention) (see point 6.1.1)
appropriations
(financial
€ million (to three decimal places)
Commitments
2005
0.450
2006 2007
0.850 0.850
Total
2.150
Payments
(b)
Technical and administrative assistance and support expenditure is 0.
Subtotal a+b
Commitments
2005
2006
2007
Total
0.450
0.850
0.850
2.150
Payments
(c)
Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure
(see points 7.2 and 7.3)
TOTAL a+b+c
Commitments
2005
2006
2007
Total
0.450
0.850
0.850
2.150
Payments
PL
24
PL
2.4.
Compatibility with financial programming and financial perspective
Proposal is compatible with existing financial programming.
Financial impact on revenue:21
2.5.
Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding
implementation of a measure)
3.
BUDGET CHARACTERISTICS
Type of expenditure
Non-comp
Diff/
Non-diff
New
EFTA
contribution
Contributions
form applicant
countries
Heading in
financial
perspective
NO
YES
YES
No 3
Internal
Policies
4.
LEGAL BASIS
–
Council Regulation (EC) No. 322/97 on Community Statistics.
–
Decision No. 2367/2002/EC of the European Parliament and of the Council of the 16
December 2002 on the Community Statistical Programme 2003 to 2007.
5.
DESCRIPTION AND GROUNDS
5.1.
Need for Community intervention 22
5.1.1.
Objectives pursued
This Council Regulation aims to make available harmonised statistical information on
foreign-controlled affiliates in the reporting country (inward FATS). The feasibility of
collecting harmonised statistical information on foreign affiliates controlled by the reporting
country (outward FATS) will be tested in pilot studies. The information is needed for drawing
up, monitoring and evaluating Community policies, in particular concerning the internal
market as well as economic, trade, employment, research and development, competition and
enterprise policies. Furthermore, international treaties such as that instituting the General
Agreements on Trade in Services (GATS) require harmonised statistics in this area.
5.1.2.
Measures taken in connection with ex ante evaluation
The feasibility of collecting the data, taking into account the benefits of the availability of the
data in relation to the costs of collection and the burden of businesses was tested for the
inward FATS part since reference year 1996 in yearly pilot studies on a voluntary basis.
21
22
PL
For further information, see separate explanatory note.
For further information, see separate explanatory note.
25
PL
The legal basis for the pilot studies was Annex 1 Section 10 of Council Regulation No 58/97
of 20 December 1996 concerning structural business statistics, also known as the SBS
Regulation.23 Up to now, 12 Member States participated and are participating in the project,
providing data for several reference years (up to 2001). The scope of the pilot studies was
extended over the years while introducing additional variables and increasing the level of
country detail.
The pilot studies for inward FATS have proven that a breakdown of structural business
statistics by ultimate controlling institutional unit of a foreign affiliate is possible. It has been
shown convincingly that the data can be collected, that the statistics can be produced in a
cost-effective way, and that the results are of great interest to users inside and outside the
European Commission. It has been shown that it is possible accurately to compare the impact
on foreign controlled affiliates not only with their nationally controlled counterparts, but also
with the FATS of other countries.
Several publications presenting the results of the data collection so far have been produced. A
publication and several Statistics in Focus on foreign-controlled enterprises have been
published so far. Data are also available in Eurostat’s reference database, New Cronos, Theme
4, SBS Domain, FATS Collection.
The main limitation is the lack of coverage of all Member States. To evaluate the
implementation of the GATS and the functioning of the Internal Market it is essential to have
data for all EU Member States.
The benefits of the availability of the data have been measured against the costs of collection
and the burden on businesses for the pilot studies. The burden on businesses was difficult to
quantify, because there are not data existing in the Member States quantifying it. But it can be
appreciated that it is not very heavy, because existing data are generally used for processing
the FATS data sets and the data collection is based on already existing data collections.
Therefore, the additional costs of FATS to business outside normal national statistics activity
is restricted to occasional contact for clarification of ownership and control, or to a few
additional questions on that theme in ongoing surveys.
The costs to the Member States of data collection and processing are also not very high,
because existing registers are used and most of the data used to calculate FATS are available
as part of the regular surveys. The only additional data collection necessary is for the
allocation of control. Therefore, the costs to the Member States are restricted mainly to
administrative and computer services expenses.
The implementation of new statistics always involves set-up costs as well as costs for the
research and development of the data process in the implementation phase. If FATS can be
produced automatically as part of an inquiry results process, for example, the costs will be
restricted to register and inquiry analysis time. For the pilot studies the Commission
contributed financial support to help cover the costs of the Member States.
The benefits of FATS are also difficult to quantify in figures. However, in the past few years
the Member States and Eurostat have registered a growth in the number of requests for FATS-
23
PL
Council Regulation (EC, EURATOM) No. 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business
statistics (OJ No. L 14, 17.1.97)
26
PL
type statistics on both the services and manufacturing sectors from international organisations
such as the OECD and UNCTAD as well as from economists, banks, foreign embassies,
academics and other statistical offices.
5.1.3.
Measures taken following ex post evaluation
According to article 12 of the proposed regulation it is envisaged that a report on the
implementation of this regulation will be submitted within five years of the entry into force of
the regulation, to the European Parliament and the Council. In particular, the report shall also
assess the benefits accruing to the Community, the Member States, the providers and users of
statistical information of the statistics produced in relation to the costs.
5.2.
Action envisaged and budget intervention arrangements
The proposed Regulation describes the legal framework within which Member States’
National Statistical Offices or Central Banks will provide the FATS data. Both this regulation
and future implementing regulations will be output measures, defining the statistical variables
to be provided, but leaving Member States full flexibility in how to obtain the variables. In
practice, many Member States will use existing data sources to obtain the results required.
The contribution from the Commission budget with respect to the work by the national
statistical institutes or other national authorities responsible for Commission statistics
represents only part of the total of the statistical work undertaken by the national authorities.
In principle production and transmission of regular statistics, which form an integral part of
the statistical programme, will be based on the subsidiarity principle, and the operational and
administrative costs are borne by the national authorities. The regular data collection is based
on existing administrative sources, but for pilot studies co-financing would be necessary to
test the feasibility of the collection of the data requested by our main users but difficult to
collect.
The Commission contribution will take the form of grants awarded on the basis of grant
applications submitted by Member States in advance, which will include estimated cost
statements. The pilot studies will be funded via the existing Community Statistical
Programme 2003 to 2007. There will be no Community funding on the basis of the proposed
Regulation after the year 2007. This funding only concerns co-financing of pilot studies. The
population who should get budgetary help are the national authorities. According to Article 2
of Council Regulation (CE) No 322/97 on Community Statistics24 national authorities shall
mean national statistical institutes and other bodies responsible in each Member State for
producing Community statistics. They should directly be given to the data processing
institutes, namely statistical institutes and central banks.
Work by Eurostat to develop and document the Community methodology and to process,
analyse and disseminate data will be covered in full. Additional costs are expected to be
marginal.
Data will be provided annually. Eurostat will maintain a database for the data, and will
publish FATS annually.
24
PL
OJ L 52, 22.02.1997.
27
PL
5.3.
Methods of implementation
Management of the grants procedure and all data handling will be carried out by permanent
Commission staff, with no externalisation.
6.
FINANCIAL IMPACT
6.1.
Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)
(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by
the breakdown in Table 6.2. )
6.1.1.
Financial intervention
Commitments (in € million to three decimal places)
Breakdown
2005
Grants to national authorities
2006
2007
Total
0.450
0.850
0.850
2.150
0.450
0.850
0.850
2.150
for pilot studies
TOTAL
7.
IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE
7.1.
Impact on human resources
Staff to be assigned to management of the
action using existing resources
Description of tasks deriving from the
action
Types of post
Total
Number of
permanent posts
Officials
or
temporary staff
A
2
B
3
Number of
temporary posts
2
1
4
C
A-grades for implementation of the
Regulation and methodological work,
B-grades for data treatment and the
maintenance of the informatics system.
Other human resources
Total
7.2.
5
6
Overall financial impact of human resources
Type of human resources
Amount (€)
Officials
648.000
Method of calculation *
6x108.000
Temporary staff
Other human resources
(specify budget line)
Total
648.000
Existing human resources will be reallocated for the management and the needs of the
programme, no other resources are necessary.
PL
28
PL
7.3.
Other administrative expenditure deriving from the action
No or only marginal increase in other administrative expenditure is foreseen. Expenditure on
working groups and missions etc. are expected to continue at the current level.
8.
FOLLOW-UP AND EVALUATION
8.1.
Follow-up arrangements
The implementation of this Regulation will be treated in a comitology procedure. As specified
in article 9 of this Regulation, Commission Regulations will be developed in relation to
–
the adjustment to economic and technical developments in the collection and
statistical processing of data, as well as the processing and transmission of results,
–
the adjustment of the definitions, if necessary, according to economic and
methodological developments,
–
for adaptation of the level of detail listed in Annexes I, II and III of the proposed
Regulation,
–
for the definition of the proper common quality standards and the contents of the
quality reports,
–
to setting out the appropriate format and procedure for the transmission of results by
Member States
–
and to the implementation of the results of the pilot studies.
8.2.
Arrangements and schedule for the planned evaluation
Each Member State will take all measures necessary to ensure the quality of the data
transmitted according to common quality standards. Member States will supply the
Commission with a report on the quality of the data transmitted. The common quality
standards as well as the content of the quality reports will be specified by the Commission by
comitology. The Commission shall assess the quality of the data transmitted on the basis of
the quality reports transmitted by Member States, and shall define the periodicity of such
exercise.
The Commission will, within five years of the entry into force of this Regulation, submit a
report to the European Parliament and the Council on the implementation of this Regulation.
In particular, this report will assess the quality of the statistics produced, assess the benefits
accruing to the Community, the Member States, the providers and users of statistical
information of the statistics produced in relation to the costs, assess the progress of the pilot
studies and their implementation and identify areas for potential improvement and
amendments considered necessary in light of the results obtained and the costs involved.
PL
29
PL
9.
ANTI-FRAUD MEASURES
A revised system of internal management and control was put in place following the
Commission’s Reform initiative on financial management. This system included a reinforced
internal audit capacity.
Annual monitoring of progress with implementation of the Commission’s Internal Control
Standards is designed to give assurance on the existence and functioning of procedures for
prevention and detection of fraud and irregularities.
New rules and procedures have been adopted for the principal budgetary process: calls for
tenders, grants, commitments, contracts and payments. The manual of procedures are made
available to all those intervening in financial acts with a view to clarify responsibilities,
simplify workflows and indicate key control points. Training on their use is provided. The
manuals are subject to regular review and updating.
PL
30
PL
IMPACT ASSESSMENT FORM
THE IMPACT OF THE PROPOSAL ON BUSINESS WITH SPECIAL REFERENCE
TO SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES( SMEs)
TITLE OF PROPOSAL
Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on Community
Statistics on the Structure and Activity of Foreign Affiliates.
DOCUMENT REFERENCE NUMBER
THE PROPOSAL
1.
Taking account of the principle of subsidiarity, why is Community legislation
necessary in this area and what are its main aims?
Community legislation on statistics on the structure and activity of foreign affiliates
is needed to set common statistical standards for data, with a high degree of
comparability between data colleted in different Member States. Such comparability
is requested by all users, not only at Community level, but also within Member
States.
The aim of the proposed regulation is to establish common rules for the production
of Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates. The
regulation defines a set of relevant statistical data, together with the most important
definitions needed to ensure the comparability of the statistics. This is essential, for
the calculation of EU aggregates, which are in great demand by users.
THE IMPACT ON BUSINESS
2.
Who will be affected by the proposal?
– which sectors of business
NACE section C to K
– which sizes of business (what is the concentration of small and medium-sized
firms)
As foreign control is exerted in general in big enterprises, the impact on small and
medium-sized firms will be relatively small.
– are there particular geographical areas of the Community where these businesses
are found
PL
31
PL
No.
3.
What will business have to do to comply with the proposal?
In general, data for inward FATS can be collected from existing administrative
sources, e.g. Structural Business Statistics, or statistical business registers in the
Member States. Therefore the additional burden for businesses should be small.
For outward FATS, resident owners should supply information on the activity of
their affiliates located in extra-EU countries. Additional variables should be supplied
with respect to FDI surveys, although FATS only consider controlled affiliates while
FDI considers affiliates with more than 10% of equity capital.
4.
What economic effects is the proposal likely to have?
– on employment
None.
– on investment and the creation of new businesses
The statistics which will become available via this Regulation will assist enterprises
in finding attractive destinations for setting-up foreign affiliates. This Regulation
may therefore help businesses in investment decisions.
– on the competitiveness of businesses
The statistics which will become available via this Regulation will assist enterprises
who wish to benchmark their operations against the industry average. This
Regulation may therefore help to promote the competitiveness of businesses.
5.
Does the proposal contain measures to take account of the specific situation of small
and medium-sized firms (reduced or different requirements etc)?
Pilot studies have shown that foreign-controlled affiliates are rather big enterprises.
Thus, small and medium-sized firms are less concerned by the data collection.
CONSULTATION
6.
List the organisations which have been consulted about the proposal and outline their
main views.
The National Statistical Offices, the National Central Banks and other competent
national authorities responsible for data collections have been consulted on many
occasions during the preparation of this text. A draft of a legal act was first presented
to a FATS Task Force in September 2002 and was then presented and discussed at
the meetings of the FATS Joint Working Group in January 2003, where both groups
of data providers, National Statistical Institutes and Central Banks, were present.
Based on the discussions in this working group meeting, a revised version was
drafted and sent for written consultation to the FATS contacts in March 2003. The
draft proposal was amended on the basis of written consultation and a revised version
PL
32
PL
was presented to the BSDG and the CMFB in June 2003. There was general support
in both groups for the regulation. The draft Regulation was discussed at the meeting
of the SPC on 17 September 2003. Several delegations supported the proposal. The
main areas of concern for some delegations were especially outward FATS,
exchange of individual data and the level of detail requested. A series of
consultations with Member States were conducted; specifically, discussions in the
SBS Steering Group in November 2003 and in the CMFB in January 2004 and three
written consultations of the members of the FATS Joint Working Group in
November 2003, January and March 2004 and one written consultation. These
resulted in revisions of the act, and finally the agreed text of the present proposal. In
particular, the article on exchange of individual data has been deleted, outward FATS
are now planned as pilot studies and the level of detail of inward FATS has been
reduced. The draft Regulation was presented to the SPC for opinion in May 2004.
The members of the SPC generally supported the proposal.
PL
33
PL

Podobne dokumenty