LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie

Komentarze

Transkrypt

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie
LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach
wg stanu na dzień 08 grudnia 2015 roku
Spis specjalności:
Architektura, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ............................................................................................................2
urbanistyka, prawo budowlane .................................................................................................................................................................................2
Badanie pisma i dokumentów ...................................................................................................................................................................................2
Badanie i rekonstrukcja wypadków drogowych ........................................................................................................................................................2
Badanie zapisów wizualnych ....................................................................................................................................................................................3
Bankowość ................................................................................................................................................................................................................3
Bankowość, przestępczość bankowa, karty płatnicze i obrót kartowy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy ..............................................................3
Bezpieczeństwo i higiena pracy ................................................................................................................................................................................3
Bezpieczeństwo ruchu drogowego ............................................................................................................................................................................3
Badanie procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowym .................................................................................................................................3
Budownictwo drogowe .............................................................................................................................................................................................4
Budownictwo lądowe ................................................................................................................................................................................................4
Budownictwo ogólne.................................................................................................................................................................................................4
Budownictwo zabytkowe, budowa obiektów sportowych ........................................................................................................................................5
Ciepłownictwo ..........................................................................................................................................................................................................5
Chemia ......................................................................................................................................................................................................................5
Chirurgia ogólna........................................................................................................................................................................................................5
Choroby wewnętrzne.................................................................................................................................................................................................5
Czas pracy kierowcy .................................................................................................................................................................................................5
Daktyloskopia (kryminalistyczne badanie układu linii papilarnych) ........................................................................................................................6
Drobiarstwo ...............................................................................................................................................................................................................6
Ekonomika przedsiębiorstw ......................................................................................................................................................................................6
Elektronika i diagnostyka pojazdów .........................................................................................................................................................................6
Elektrotechnika .........................................................................................................................................................................................................6
Endokrynologia .........................................................................................................................................................................................................6
Finanse ......................................................................................................................................................................................................................6
Fonoskopia ................................................................................................................................................................................................................7
Geodezja i kartografia ...............................................................................................................................................................................................7
Grafologia .................................................................................................................................................................................................................8
Informatyka ...............................................................................................................................................................................................................8
Instalacje i urządzenia elektryczne ............................................................................................................................................................................8
Inżynieria ruchu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego ..........................................................................................................................................8
Inżynieria środowiska ...............................................................................................................................................................................................8
Kadry, płace księgowość, analiza finansowa, upadłość, wypłacalność, dotacje ......................................................................................................8
Księgowość – rachunkowość ....................................................................................................................................................................................8
Leśnictwo ..................................................................................................................................................................................................................9
Linie i stacje elektroenergetyczne .............................................................................................................................................................................9
Mechanoskopia i traseologia .....................................................................................................................................................................................9
Międzynarodowy transport osób i rzeczy ..................................................................................................................................................................9
Neurologia .................................................................................................................................................................................................................9
Onkologia kliniczna ..................................................................................................................................................................................................9
Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstw ...............................................................................................................................................................9
Ortopedia i traumatologia ..........................................................................................................................................................................................9
Otolaryngologia .........................................................................................................................................................................................................9
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.........................................................................................................................................................10
Podatki ....................................................................................................................................................................................................................10
Pożarnictwo i ochrona p.pożarowa..........................................................................................................................................................................10
Psychiatria ...............................................................................................................................................................................................................10
Psychologia .............................................................................................................................................................................................................10
Psychologia-psychotraumatologia ...........................................................................................................................................................................11
Rehabilitacja medyczna ...........................................................................................................................................................................................11
Rolnictwo ................................................................................................................................................................................................................11
Ruch drogowy .........................................................................................................................................................................................................11
RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE................................................................................................................................................................11
(specjalność instalacyjno-inżynieryjna, elektryczna w zakresie elektrotechniki instalacji sieci urządzeń elektrycznych i elektroniki ..................11
Szacowanie nieruchomości .....................................................................................................................................................................................12
Szacowanie pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, szkody komunikacyjne .....................................................................................................13
Technika samochodowa ..........................................................................................................................................................................................13
Tłumacz języka migowego ......................................................................................................................................................................................13
Uzależnienie od alkoholu ........................................................................................................................................................................................14
Wycena ruchomości ................................................................................................................................................................................................14
Wycena maszyn i urządzeń .....................................................................................................................................................................................14
Wycena i szacowanie środków transportu...............................................................................................................................................................15
1
Lp.
Nazwisko i imię
Adres do korespondencji
Data
zakończenia
pełnienia funkcji
biegłego
Architektura, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
urbanistyka, prawo budowlane
1.
mgr inż. arch. Czyżewska Anna
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Widok 1A
t. 602 354 191
e-mail: [email protected]
2.
Bączkowski Adam
ekspertyza dokumentów
3.
4.
Dudewicz Marcin
Foryst Michał
ekspertyza pisma ręcznego i podpisów
Gorzkowska Karolina
Psychografologia, grafologia
i badanie pisma ręcznego
Osowiecki Andrzej
(ekspertyza dokumentów związanych z
badaniami autentyczności oraz autorstwa
pisma ręcznego, podpisów oraz odcisków
stempli, pieczęci i pieczątek
Przewor Anna
31.12.2020r.
Badanie pisma i dokumentów
5.
6.
7.
85-457 Bydgoszcz
ul. Świętopełka 24
t. 693 139 099
[email protected]
t.501 345 569
31.12.2015r.
t. 505 842 830
e-mail: [email protected]
31.12.2019r.
t. 601 910 005
e-mail: [email protected]
31.12.2016 r.
tel. 609 222 211
31.12.2018 r.
20-783 Lublin
ul. Piechoty 23
t. 508 84 55 74
e-mail: [email protected]
tel. 604 340 271
31.12.2020 r.
20-783 Lublin
ul. Piechoty 23
t. 501 926 229
e-mail: [email protected]
31.12.2020 r.
31.12.2020r.
31.12.2015r.
Identyfikacja osób na podstawie pisma
ręcznego, weryfikacja autentyczności
podpisów oraz weryfikacja wykonawców
podpisów sfałszowanych
8.
Skrzetuski Janusz
Ekspertyza pisma
Badania porównawcze pisma
9.
Sobczak Jacek
31.12.2018 r.
Kryminalistyczne badanie dokumentów
Badanie identyfikacyjne pisma ręcznego,
podpisów, pieczątek itp.; badania
autentyczności dokumentów zabezpieczonych
przed sfałszowaniem.
10.
Szukiewicz-Skrzetuska Halina
Ekspertyza pisma
Badania porównawcze pisma
Badanie i rekonstrukcja wypadków drogowych
11.
Gajowy Stanisław
12.
Klajner Edward
13.
t. 721 439 612
e-mail: [email protected]
03-133 Warszawa
ul. Stefanika 8 m 7
t. 605 587 540
[email protected]
31.12.2018 r.
Krusiewicz Marian Zbigniew
05-300 Mińsk Mazowiecki
t. 505 182 501
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
14.
Skup Krzysztof
t.k. 0-602 529 320
[email protected]
31.12.2019 r.
15.
Sobiech Jerzy
Siedlce
t. 0-603 896 914
e-mail: [email protected]
31.12.2019 r.
16.
Stopczyński Maciej
t.0-601 309 186
e-mail: [email protected]
2
31.12.2019 r.
31.12.2019 r
Badanie zapisów wizualnych
17.
Kloch Marcin
Systemy monitoringu wizyjnego
Poprawa jakości nagrań pochodzących m.in. z
rejestratorów cyfrowych wykorzystywanych w
monitoringu CCTV lub innych kamer
montowanych np. w telefonach komórkowych,
konwersja plików, nagrań wizualnych na
formaty możliwe do otworzenia.
Dokumentacja fotograficzna analogowa i
cyfrowa,
zasady fotografii, makrofotografii i
specjalnych technik fotograficznych np.
w podczerwieni lub UV.
t.500 084 083
[email protected]
31.12.2019 r.
Bankowość
18.
Krupa Monika
t. 504 069 944
31.12.2018 r.
przestępczość bankowa, przeciwdziałanie praniu
brudnych pieniędzy
19.
Mileszczyk Bogumiła
t.603 067 923; 81 8551394
31.12.2019 r.
20.
Troć Maria
t.0-501 766 035
e-mail: [email protected]
31.12.2015 r.
Bankowość, przestępczość bankowa, karty płatnicze i obrót kartowy, przeciwdziałanie praniu
pieniędzy
21.
Śniosek Krzysztof
22.
Chmielewski Jarosław
Łosie
ul. Pliszki 11
05-250 Radzymin
woj. mazowieckie
t.0-501 484 586
e-mail: [email protected]
31.12.2015r
23.
Maciejewski Jan mgr inż.
42 207 Częstochowa
ul. Próchnika 2 m 51
t.882 410 520
[email protected]
31.12.2020r.
24.
Młynarska Henryka
21-306 Czemierniki
ul. Gęsia 30
t. 663 461 699
e-mail: [email protected]
31.12.2017 r.
25.
Dr inż. Stawiarski Przemysław
budownictwo i materiały budowlane
bezpieczeństwo i higiena pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych
t. 0-603 324 300
[email protected]
www.opiniesadowe.pl
31.12.2017 r.
26.
Grabiński Sebastian
Warszawa
t.605 48 00 60
e-mail: [email protected]
31.12.2016 r.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
zarządzanie ruchem, detekcja pojazdów oraz
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
w procesie budowlanym, ocena cech
projektowanej, budowanej, przebudowywanej
lub użytkowanej drogi publicznej pod
względem bezpieczeństwa ruchu drogowego
00-525 Warszawa
ul. Krucza 19/61
t.660 678 810
e-mail: [email protected]
31.12.2020r.
Badanie procesu inwestycyjnego w budownictwie drogowym
27.
Kozera Mariusz
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Andriollego 10
t. 601 640 286
e-mail: [email protected]
3
31.12.2018 r.
Budownictwo drogowe
28.
05-300 Mińsk Mazowiecki
Projektowanie, sprawdzanie projektów
ul. Andriollego 10
architektoniczno-budowlanych, sprawowanie
t. 601 640 286
nadzoru autorskiego w specjalności drogowej; e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
Flak Edward
31.12.2020 r.
Kozera Mariusz
kierowanie budową lub innymi robotami
budowalnymi w specjalności drogowej;
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementów budowalnych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych
elementów w specjalności drogowej;
wykonywanie nadzoru inwestorskiego w
specjalności drogowej; sprawowanie kontroli
technicznej utrzymania obiektów budowlanych
w specjalności drogowej
29.
projektowanie i wykonawstwo, norm, cen,
kosztorysowania i rozliczania robót
budowlanych w warunkach ofertowych i
przetargowych
oraz prawidłowości przeprowadzania
przetargów
20-826 Lublin
ul. Platanowa 26
t. 602 443 316
Budownictwo lądowe
30.
Gadomski Jerzy
08-110 Siedlce
ul. Wyszyńskiego 21A m.45
tel. 25 633-89-51
0-605-856-009
e-mail: [email protected]
31.12.2017 r.
31.
Firysiuk Krzysztof
t. 602 735 689
31.12.2018 r.
budownictwo ogólne, wycena wartości robót,
fax. 81 75 00 314
obiektów i budowli, ocena stanu technicznego
obiektów, budowli, budynków, budownictwo
zabytkowe, kosztorysowanie robót budowlanomontażowych, kosztorysowanie, umowy w
budownictwie i prawo budowlane
Budownictwo ogólne
32.
Duciak Maria Teresa
08-119 Siedlce
ul. B.Chrobrego 2 m 43
t.(0-25) 632 04 38
0-502 567 660
e-mail: [email protected]
31.12.2015 r.
33.
Firysiuk Krzysztof
t. 602 735 689
31.12.2018 r.
budownictwo ogólne, wycena wartości robót,
fax. 81 75 00 314
obiektów i budowli, ocena stanu technicznego
obiektów, budowli, budynków, budownictwo
zabytkowe, kosztorysowanie robót budowlanomontażowych, kosztorysowanie, umowy w
budownictwie i prawo budowlane
34.
Gadomski Jerzy
08-110 Siedlce
ul. Wyszyńskiego 21A m.45
tel. 25 633-89-51
0-605-856-009
e-mail: [email protected]
31.12.2017r.
35.
Sadurski Grzegorz inż.
20-832 Lublin
t.607 998 442
[email protected]
31.12.2020r.
budownictwo zabytkowe, budowa obiektów
sportowych (boisk, bieżni, stadionów
lekkoatletycznych, boisk piłkarskich i placów
zabaw)
4
36.
Dr inż. Stawiarski Przemysław
budownictwo i materiały budowlane
bezpieczeństwo i higiena pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych
t. 0-603 324 300
[email protected]
www.opiniesadowe.pl
31.12.2017r.
Budownictwo zabytkowe, budowa obiektów sportowych
37.
Sadurski Grzegorz inż.
budownictwo ogólne, zabytkowe, budowa
obiektów sportowych (boisk, bieżni, stadionów
lekkoatletycznych, boisk piłkarskich i placów
zabaw)
20-832 Lublin
ul. Skowronkowa 17 B
t.607 998 442
[email protected]
31.12.2020r.
Ciepłownictwo
38.
Pietraszko Mariusz
1. Sporządzanie świadectw charakterystyki
energetycznej budynków
2. pomiary zużycia ciepła na potrzeby
centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem:
 indywidualnego rozliczenia kosztów
ogrzewania
 zużycia ciepłej wody
 zużycia zimnej wody
3. Ocena energetyczna budynków
 kontrola urządzeń w zakresie efektywności
energetycznej,
 przenoszenie ciepła przez przegrody
budowlane,
 wilgoć w materiałach i przegrodach
budowlanych
39.
Adamowicz Wiesław
15-349 Białystok
Dubois 25/7
t.698 748 094
[email protected]
31.12.2019r.
t. 600 927 825
31.12.2020 r.
Sieć i instalacja cieplna, wodno-kanalizacyjna, [email protected]
gazowa, certyfikacja energetyczna budynków,
odnawialne źródła energii cieplnej, ochrona
środowiska
Chemia
40.
Dr. Grzyb Sebastian
t. 505 456 245
Chemia polimerów, chemia leków, technologia [email protected]
31.12.2018r.
postaci leku, farmakologia, farmakognozja,
chemia analityczna, analityka chemiczna,
analiza żywności, chemia organiczna, synteza
chemiczna, identyfikacja związków
chemicznych.
Chirurgia ogólna
41.
Kraska Waldemar
08-330 Kosów Lacki
ul. Parkowa 10
t. 602 452 393
e-mail: [email protected]
31.12.2017 r.
42.
Romańczuk Mikołaj
t. 0-603 896 949
31.12.2018 r.
43.
Jaworski Edward
21-400 Łuków
ul. A. Struga 11
t. 602 479 424
e-mail: [email protected]
44.
Niemirski Jacek
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Spacerowa 20
t. 506 159 725
e-mail: [email protected]
Choroby wewnętrzne
31.12.2020 r.
Czas pracy kierowcy
5
31.12.2018 r.
Daktyloskopia (kryminalistyczne badanie układu linii papilarnych)
45.
Klajner Edward
46.
Sajdowska Krystyna
47.
Gilewski Ryszard
03-133 Warszawa
ul. Stefanika 8 m 7
t. 605 587 540
[email protected]
08-110 Siedlce
ul. Jasna 8
t.0-602 429 210
[email protected]
31.12.2019 r
31.12.2019 r.
Drobiarstwo
03-185 Warszawa
ul. Erazma z Zakroczymia 19 m 22
t. 602 228 321
e-mail: [email protected]
Drób grzebiący (kury mięsne i nieśne oraz
indyki)
31.12.2017 r.
Ekonomika przedsiębiorstw
48.
Krupa Monika
t. 504 069 944
31.12.2018 r.
t. 602 344 005
e-mail: [email protected]
31.12.2017 r.
organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
kontrola i audyt procesów i dokumentacji
49.
Zielnik Alicja
Finanse i ekonomika przedsiębiorstw
(organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
badanie planów połączeń podmiotów)
Elektronika i diagnostyka pojazdów
50.
Poletyło Marek
Naprawy i diagnostyka silników i komponentów
w samochodach na olej napędowy (DIESEL)w tym
wtryskiwacze, pompowtryskiwacze pompy wysokiego
ciśnienia itp. Mechatronika samochodowa naprawy
i diagnozowanie sieci transmisji danych (CAN, LIN,
MOST, FLEXRAY)
Mechanika samochodowa
51.
Poletyło Tadeusz
Naprawy i diagnostyka silników i komponentów
w samochodach na olej napędowy (DIESEL)w tym
wtryskiwacze, pompowtryskiwacze pompy wysokiego
ciśnienia itp. Mechatronika samochodowa naprawy
i diagnozowanie sieci transmisji danych (CAN, LIN,
MOST, FLEXRAY)
Mechanika samochodowa
08-110 Siedlce
ul. Sokołowska 83 m 25
t.502 282 331
31.12.2017 r.
08-103 Siedlce -5
Stare Iganie
ul. Topolowa 12
t.502 310 040
31.12.2017 r.
Elektrotechnika
52.
Dr inż. Stankowska Anna
t. 607 860 603
e-mail: [email protected]
53.
Jaworski Edward
21-400 Łuków
ul. A. Struga 11
t. 602 479 424
e-mail: [email protected]
54.
Chmulak Agnieszka
Kancelaria Księgowo-Usługowa GENESIS
ul. J.Bajana 32
54-129 Wrocław
t. 0 517 319 944
mail: [email protected]
31.12.2018 r.
t. 504 069 944
31.12.2018 r.
31.12.2018r.
Endokrynologia
31.12.2020 r.
Finanse
Konsolidacja sprawozdań
Sprawozdawczość finansowa
Prawo bilansowe i podatkowe
Wycena majątkowa przedsiębiorstwa
Analiza i ekspertyzy ekonomiczne
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Rachunkowość i finanse obejmujące handel i usługi,
spółki z o. o.
Zarządzanie finansami
Kadry i płace
55.
Krupa Monika
sprawozdawczość finansowa, prawo bilansowe i
podatkowe, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji UE
6
Fonoskopia
56.
Kowalczyk Aleksander
Badanie autentyczności nagrań, identyfikacja
mówców, spisywanie treści nagrań
04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 83 m 706 B
t. 501 077 373
[email protected]
31.12.2020 r.
Geodezja i kartografia
57.
58.
Dr inż. Buczek Wojciech
Całka Jacek
t. 608 326 908
08-110 Siedlce
ul. Piaski Zamiejskie 157
t. 607 777 218
[email protected]
Korowajczuk Bernardyna
08-110 Siedlce
ul. Wiatraczna 11/3
t.(0-25) 644 79 37
0-604 099 203
Kwapisiewicz Rafał
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piasta 1
t. 0-508 449 403
e-mail: [email protected]
Łęczycki Andrzej
08-107 Paprotnia
ul. Północna 6
t. 692 431 887
e-mail: [email protected]
Markowicz Wojciech
07-100 Węgrów
ul. Piłsudskiego 1
t. 0-604 781 5 76
e-mail [email protected]
Milewski Jan Marian
05-077 Warszawa Wesoła
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 73
t.(0-22) 783 13 28; 783 34 63
fax.(0-22) 783 02 61
e-mail: [email protected]
Piórczyński Waldemar
08-103 Siedlce
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, ul. Monte Cassino 26
realizacyjne, inwentaryzacyjne,
t. 25 6327284
rozgraniczenia, podział nieruchomości,
t.k. 600200210
sporządzanie dokumentacji do celów
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
31.12.2020r.
65.
Rumianek Tomasz
31.12.2018 r.
66.
Sabak-Kwapisiewicz Anna
67.
Sadowska Elżbieta
Stoczek 25D
08-410 Garwolin
t. 603 753 470
t. 606 987 410
e-mail: [email protected]
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piasta 1
t. 504 521 812
e-mail: [email protected]
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 602 441 297
e-mail: [email protected]
68.
Siwiński Roman
08-430 Żelechów
ul. Sienkiewicza 2
t. 600 911 321
e-mail: [email protected]
31.12.2020 r.
69.
Sobola Julian
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 130
t. 602 22 36 56
(25) 758 25 73
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
70.
Szekalis Lucjan
klasyfikacja gruntów
21-404 Trzebieszów
Trzebieszów IV 46B
t. 697 300 665
e-mail: [email protected]
31.12.2019 r.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
31.12.2016r.
31.12.2016r.
31.12.2018 r.
31.12.2017 r.
31.12.2016 r.
31.12.2017 r.
prawnych
7
31.12.2017 r.
31.12.2016 r.
71.
Tarkowski Sławomir Edmund
07-100 Węgrów
ul. Gdańska 106 m.3
0-604 115 268
e-mail: [email protected]
08-103 Siedlce 5
ul. Monte Cassino 20
t. 505 304 958
72.
Wyspiańska Krystyna
73.
Gorzkowska Karolina
Psychografologia, grafologia
i badanie pisma ręcznego
t. 505 842 830
e-mail: [email protected]
74.
Kożuchowski Paweł
75.
Zacharczuk Dariusz
(Internet i aplikacje internetowe;
Przetwarzanie i przechowywanie danych;
Śledzenie IP; Analiza kodu źródłowego)
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Krzywa 43
t. 608 063 938
e-mail: [email protected]
t. 794 304 003
e-mail: [email protected]
31.12.2017 r.
31.12.2017 r.
Grafologia
31.12.2019 r.
Informatyka
31.12.2015 r.
31.12.2018 r.
Instalacje i urządzenia elektryczne
76.
Dr inż. Stankowska Anna
77.
Kozera Mariusz
t. 607 860 603
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
Inżynieria ruchu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Andriollego 10
t. 601 640 286
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
Inżynieria środowiska
78.
Adamowicz Wiesław
t. 600 927 825
31.12.2020 r.
Sieć i instalacja cieplna, wodno-kanalizacyjna, [email protected]
gazowa, certyfikacja energetyczna budynków,
odnawialne źródła energii cieplnej, ochrona
środowiska
Kadry, płace księgowość, analiza finansowa, upadłość, wypłacalność, dotacje
79.
Wall Tomasz
80.
Chmulak Agnieszka
05-800 Pruszków
ul. Słonecznikowa 21
t. 791 077 077
e-mail: [email protected]
31.12.2020 r.
Księgowość – rachunkowość
Konsolidacja sprawozdań
Sprawozdawczość finansowa
Prawo bilansowe i podatkowe
Wycena majątkowa przedsiębiorstwa
Analiza i ekspertyzy ekonomiczne
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Rachunkowość i finanse obejmujące handel i usługi,
spółki z o. o.
Zarządzanie finansami
Kadry i płace
81.
Kraska Zygmunt Andrzej
82.
Krupa Monika
Kancelaria Księgowo-Usługowa GENESIS
ul. J.Bajana 32
54-129 Wrocław
t. 0 517 319 944
mail: [email protected]
31.12.2018 r.
08-330 Kosów Lacki
ul. Parkowa 10
t.25 787-91-62
t. 504 069 944
31.12.2020 r.
t. 509 712 678
31.12.2017 r.
31.12.2018 r.
prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie
ksiąg przychodów i rozchodów oraz innych
ewidencji prowadzonych przez osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, kadry i płace
83.
Paszczyk Jadwiga
8
84.
Zielnik Alicja
Rachunkowość finansowa podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą,
organizacji non-profit i stowarzyszeń;
Rachunkowość jednostek budżetowych,
gospodarstw pomocniczych jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych;
weryfikacja poprawności prowadzenia ksiąg
rachunkowych;
Zarządzanie finansami i transakcje między
podmiotami powiązanymi kapitałowo;
t. 602 344 005
e-mail: [email protected]
31.12.2017 r.
Leśnictwo
85.
Łuczak Tadeusz
07-100 Węgrów
ul. Stadionowa 1/5
t.25 7924566
86.
Dr inż. Stankowska Anna
87.
Śledź Krzysztof
88.
Niemirski Jacek
89.
90.
91.
92.
Gołąbek Jacek
Łyczywek-Zwierz Maria
Olszewska-Kindziuk Elżbieta
Sobieszuk Jolanta
93.
Bernatowicz Jerzy
94.
Szczerbatko Wojciech Marek
95.
Kandyba Robert
31.12.2019 r.
96.
Kordala Krzysztof
31.12.2017 r.
97.
prof. dr hab. n. med. Latosiewicz Robert
15-048 Białystok
ul. Skorupska 32 m 7
t. 601 827 782
e-mail: [email protected]
98.
Dr n.m. Komoń-Kotecka Ewa
08-110 Siedlce
ul. Starowiejska 30 m 101
t.691 843 543
31.12.2018 r.
Linie i stacje elektroenergetyczne
t. 607 860 603
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
Mechanoskopia i traseologia
08-110 Siedlce
ul. Starowiejska 44/17
t. 604 621 982
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
Międzynarodowy transport osób i rzeczy
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Spacerowa 20
t. 506 159 725
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
Neurologia
31.12.2019 r.
31.12.2015 r.
31.12.2017 r.
31.12.2019 r.
Onkologia kliniczna
08-110 Siedlce
ul. Sokołowska 85m5
t. 502290029
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstw
20-538 Lublin
ul. Różana 12 m 28
t.601 368 915
fax(81) 743 2757
e-mail: [email protected]
31.12.2015 r.
Ortopedia i traumatologia
31.12.2018 r.
Otolaryngologia
9
31.12.2019 r.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
99.
Piotrowska Lidia
t. 723 759 384
[email protected]
31.12.2020 r.
Podatki
100. Krupa Monika
t. 504 069 944
31.12.2018 r.
101. Napiórkowski Artur
Podatek VAT, podatek dochodowy od
osób prawnych i osób fizycznych, ceny
transferowe, międzynarodowe prawo
podatkowe
t.501 123 678
e-mail: [email protected]
31.12.2017 r.
102. Zielnik Alicja
Podatki pośrednie i bezpośrednie
t. 602 344 005
e-mail: [email protected]
31.12.2017 r.
podatek od towarów i usług, podatek od osób
fizycznych prowadzących i nieprowadzących
działalności gospodarczej, podatek dochodowy od
osób prawnych, podatek akcyzowy
Pożarnictwo i ochrona p.pożarowa
103. Belkiewicz Andrzej
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. 1-go PLM „W-wa” 1B/9
t. 503 11 20 20
e-mail: [email protected]
31.12.2015 r.
104. Iwańczuk Emil
ustalanie przyczyn, okoliczności
powstania i rozprzestrzeniania pożarów
105. Pietrzak Maciej
08-106 Dziewule
t. 505 747 952
[email protected]
Siedlce/Stare Opole
t . 605 351 007
e-mail: [email protected]
31.12.2020r.
106. Rudaś Janusz
07-100 Węgrów
ul. A. Mickiewicza 17A/6
t. 506 70 55 31
e-mail: [email protected]
31.12.2019 r.
107. Wieraszka Wiesław
08-400 Garwolin
ul. Stacyjna 55 m 20
t.513 159 553
[email protected]
31.12.2019 r.
31.12.2015 r.
Psychiatria
108. Adrianek Mirosław
109. Marcheluk Maria
110. Orzechowska-Borucińska Jadwiga
31.12.2018r.
31.12.2019 r.
31.12.2015r.
Psychologia
111. Adrianek-Grochowska Karolina
112. Albrechcińska-Oleksiuk Maria
113. Dziewulska-Rokita Ewa
114. Fryc Dorota
115. Januszewska-Niedźwiedź Małgorzata
116. Jastrzębska Anna
117. Kołsut-Bańska Zofia
NZOZ PZP „ARKA”
ul. Mylna 3
08-110 Siedlce
t. 25 633 41 40
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 86 m 37
t. 0- 602 753 841
e-mail: [email protected]
t. 668 029 715
e-mail: [email protected]
08-300 Sokołów Podlaski
t. 0 609 837 488
e-mail: [email protected]
NZOZ „ARKA” PZP
08-110 Siedlce
ul. Mylna 3
t. 605 682 440
10
31.12.2019r.
31.12.2020r.
31.12.2019 r.
31.12.2020 r.
31.12.2017r.
31.12.2018r.
31.12.2018r.
118. Mielecka Małgorzata
119. Piekarska Agnieszka
120. Sokólska Grażyna
Siedlce
t.509 278 622
Siedlce
31.12.2019 r.
31.12.2019 r.
31.12.2020 r.
Psychologia-psychotraumatologia
121. Fryc Dorota
t. 668 029 715
e-mail: [email protected]
31.12.2020 r.
122. prof. dr hab. n. med. Latosiewicz Robert
15-048 Białystok
ul. Skorupska 32 m 7
t. 601 827 782
e-mail: [email protected]
123. Batorski Andrzej
t.609 114 189
e-mail: [email protected]
t.0-606 227 321
e-mail: [email protected]
t.887 214 067
[email protected]
31.12.2019 r.
126. Szarek Stanisław
ekonomika i organizacja rolnictwa,
produkcji roślinnej i zwierzęcej,
agrobiznes, otoczenie rolnictwa,
rachunkowość, finanse przedsiębiorstw
agrobiznesu, ekonomika agroturystyki i
gospodarstw ekologicznych
[email protected]
31.12.2016 r.
127. Gajowy Stanisław
t. 721 439 612
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
128. Krusiewicz Marian Zbigniew
05-300 Mińsk Mazowiecki
t. 505 182 501
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
129. Skup Krzysztof
t. 0-602 529 320
[email protected]
31.12.2019 r.
130. Sobiech Jerzy
Siedlce
t. 0-603 896 914
e-mail: [email protected]
31.12.2019 r.
131. Stopczyński Maciej
t.0-601 309 186
e-mail: [email protected]
31.12.2019 r.
Rehabilitacja medyczna
31.12.2018 r.
Rolnictwo
124. Darczuk Tomasz
125. Netczuk-Dmowska Magdalena
31.12.2015 r.
31.12.2020 r.
Ruch drogowy
132. Wojtaś Jarosław
t.500 189 880
Technika samochodowa
25 7541478
Badania techniczne pojazdów
e-mail: [email protected]
rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń
drogowych,
wycena wartości oraz kosztów
i jakości napraw pojazdów
samochodowych
31.12.2020 r.
RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE
(specjalność instalacyjno-inżynieryjna, elektryczna w zakresie elektrotechniki instalacji sieci urządzeń
elektrycznych i elektroniki
133. Szczerbatko Wojciech Marek
20-538 Lublin
ul. Różana 12 m 28
t.601 368 915
fax(81) 743 2757
e-mail: [email protected]
11
31.12.2015 r.
Szacowanie nieruchomości
134. Bodnar Adam
08-110 Siedlce
ul. Bieszczadzka 3 m 34
t. 660 340 660
e-mail: [email protected]
02-560 Warszawa
ul. Odolańska 3/15
t. 692 447 624
e-mail: [email protected]
08-470 Osiedle Wilga
ul. Sikorek 10
pow. garwoliński
t. 507 600 208
e-mail: [email protected]
05-074 Długa Kościelna
ul. Rajska 3
022/848 77 96
668-126-186
e-mail: [email protected]
[email protected]
02-495 Warszawa
ul. Zagłoby 33 m 31
502 567 597
e-mail: [email protected]
08-119 Siedlce
ul. B.Chrobrego 2 m 43
t.(0-25) 632 04 38
0-502 567 660
e-mail: [email protected]
t. 25 631 77 77
502 283 001
e-mail: [email protected]
21-400 Łuków
ul. Stasia i Nel 1/47
t./fax (0-25) 798-44-31
0-502 108 722
e-mail: [email protected]
31.12.2020 r.
142. Komosa Grzegorz
t. 505 331 085
e-mail: [email protected]
31.12.2015 r.
143. Koterski Łukasz
08-470 Osiedle Wilga
ul. Sikorek 10
pow. garwoliński
t. 606 856 516
e-mail: [email protected]
08-103 Siedlce
ul. Daszyńskiego 15/22
t.k. 608434118
www.MITROFANIUK.PL
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
08-110 Siedlce
ul. Piłsudskiego 9, lok.201
t.(0-25) 632 77 02
0-602 481 258
e-mail: [email protected]
00-240 Warszawa
Al. Solidarności 60a/104
t.668 282 287
e-mail: [email protected]
t. 723 759 384
[email protected]
t. 507 145 641
e-mail: [email protected]
31.12.2019 r.
135. Borzewska-Racka Anna
136. Burdzy Magdalena
137. Chylińska Helena
138. Derleta Artur
Szacowanie nieruchomości oraz maszyn i
urządzeń trwale związanych w
nieruchomością
139. Duciak Maria Teresa
140. Kaczor Ewa
141. Kielak Zdzisław
144. Mitrofaniuk Marek
145. Dr Osypiuk Roman
146. Pawelec Tomasz
147. Piotrowska Lidia
148. Sikora Milena
12
31.12.2018 r.
31.12.2018 r.
31.12.2015 r.
31.12.2020r.
31.12.2015 r.
31.12.2020r.
31.12.2015r.
31.12.2017 r.
31.12.2020 r.
31.12.2020 r.
31.12.2019 r.
149. Szymański Kamil
150. Wasąg Ewa
t.504 363 037
e-mail: [email protected]
0-605 403 798
e-mail: [email protected]
31.12.2020 r.
31.12.2016 r.
Szacowanie pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, szkody komunikacyjne
151. Sowa Jerzy
08-110 Siedlce
ul. Unitów Podlaskich 10 m 13
t.0-608 478 344
e-mail: [email protected]
152. Wierzejski Wiesław
08-110 Siedlce
wycena wartości rynkowej pojazdu, maszyny,
t.607 695 220
urządzenia; wycena wartości pojazdu w stanie e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
31.12.2020 r.
uszkodzonym; wycena wartości maszyny,
urządzenia w stanie uszkodzonym
Technika samochodowa
153. Gajowy Stanisław
154. Krusiewicz Marian Zbigniew
155. Niemirski Jacek
156. Skup Krzysztof
157. Sobiech Jerzy
158. Sowa Jerzy
159. Stopczyński Maciej
160. Walewski Dariusz
161. Wąsowski Bogusław
162. Wierzejski Wiesław
oględziny pojazdów powypadkowych;
ustalenie przyczyn awarii podzespołów
pojazdu; określenie zakresu niezbędnej
naprawy w związku z uszkodzeniem pojazdu;
określenie zakresu naprawy w odniesieniu do
deklarowanych okoliczności uszkodzenia;
korelacja uszkodzeń; ocena możliwości
powstania uszkodzeń; określenie roku
produkcji pojazdu, wyposażenia
t. 721 439 612
e-mail: [email protected]
05-300 Mińsk Mazowiecki
t. 505 182 501
e-mail: [email protected]
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Spacerowa 20
t. 506 159 725
e-mail: [email protected]
t. 0-602 529 320
[email protected]
Siedlce
t. 0-603 896 914
e-mail: [email protected]
08-110 Siedlce
ul. Unitów Podlaskich 10 m 13
t.0-608 478 344
e-mail: [email protected]
t.0-601 309 186
e-mail: [email protected]
05-420 Józefów
ul. Parkowa 4
t.k.0-601 319 364
e-mail: [email protected]
05-300 Mińsk Mazowiecki
t. 602 494 218
e-mail: [email protected]
08-110 Siedlce
t.607 695 220
e-mail: [email protected]
163. Wojtaś Jarosław
t.500 189 880
Ruch drogowy
25 7541478
Badania techniczne pojazdów
e-mail: [email protected]
rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń
drogowych,
wycena wartości oraz kosztów
i jakości napraw pojazdów
samochodowych
31.12.2018 r.
31.12.2018 r.
31.12.2018 r.
31.12.2019 r.
31.12.2019 r.
31.12.2018 r.
31.12.2019 r.
31.12.2016 r.
31.12.2018 r.
31.12.2020 r.
31.12.2020 r.
Tłumacz języka migowego
164. Grzeszczuk Halina
t. 693 709 790
e-mail: [email protected]
13
31.12.2019 r.
165. Zasuwik Alicja
08-114 Skórzec
Teodorów 41
t.25 632 43 78; 515 248 760
e-mail: [email protected]
31.12.2019 r.
Uzależnienie od alkoholu
166. Jastrzębska-Gawron Beata
(psychiatra)
167. Sokólska Grażyna
(psycholog)
168. Stobiecka-Donicz Anetta (specjalista
terapii uzależnień)
t. 502 554 756
[email protected]
169. Bamberger Marianna
Wycena
ruchomości domowych
05-300 Mińsk Mazowiecki
Budy Barcząckie
ul. Kresowa 1
t. 608 211 196
05-070 Sulejówek
ul. Grabskiego 28 m 1
t. 501 337 998
e-mail: [email protected]
31.12.2015 r.
171. Dr Osypiuk Roman
08-110 Siedlce
ul. Piłsudskiego 9, lok.201
t.(0-25) 632 77 02
0-602 481 258
e-mail: [email protected]
31.12.2019 r.
172. Sowa Jerzy
08-110 Siedlce
ul. Unitów Podlaskich 10 m 13
t.0-608 478 344
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
173. Zawadzki Mieczysław
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Wilczyńskiego 62
t.(0-25) 781 28 10
t.k.0-501 132 870
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
31.12.2020 r.
31.12.2018 r.
t. 509 594 695
e-mail:
[email protected]
31.12.2016 r.
Wycena ruchomości
170. Mikos Jerzy
31.12.2017 r.
Wycena maszyn i urządzeń
174. Derleta Artur
ustanowiony również z zakresu
szacowania nieruchomości
02-495 Warszawa
ul. Zagłoby 33 m 31
502 567 597
e-mail: [email protected]
31.12.2020r.
175. Krasuski Marian
mechanika maszyn i urządzeń, wycena
maszyn i urządzeń, kosztów i jakości
remontów maszyn i urządzeń
05-500 Piaseczno
Aleja Róż 21/28
t. 507 307 154
e-mail: [email protected]
31.12.2017 r.
176. Mikos Jerzy
wycena i szacowanie środków transportu,
maszyn, urządzeń, sprzętu domowego i
biurowego
05-070 Sulejówek
ul. Grabskiego 28 m 1
t. 501 337 998
e-mail: [email protected]
31.12.2017 r.
177. Dr Osypiuk Roman
08-110 Siedlce
ul. Piłsudskiego 9, lok.201
t.(0-25) 632 77 02
0-602 481 258
e-mail: [email protected]
31.12.2019 r.
178. Walewski Dariusz
05-420 Józefów
ul. Parkowa 4
t.k.0-601 319 364
e-mail: [email protected]
31.12.2016 r.
14
Wycena i szacowanie środków transportu
179. Gajowy Stanisław
Wycena wartości pojazdów
samochodowych, jakości i kosztów
napraw pojazdów samochodowych
t. 721 439 612
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
180. Krusiewicz Marian Zbigniew
Wycena pojazdów i kosztorysowanie
napraw
181. Mikos Jerzy
wycena i szacowanie środków transportu,
maszyn, urządzeń, sprzętu domowego i
biurowego
182. Niemirski Jacek
Wycena wartości pojazdów
samochodowych, jakości i kalkulacji
kosztów napraw pojazdów
samochodowych
183. Sobiech Jerzy
wycena wartości pojazdów
samochodowych, jakości i kosztów
napraw pojazdów samochodowych oraz
jakości i kosztów napraw powypadkowych
184. Walewski Dariusz
wycena wartości pojazdów
samochodowych, jakości i kosztów
napraw powypadkowych
185. Wąsowski Bogusław
05-300 Mińsk Mazowiecki
t. 505 182 501
e-mail: [email protected]
05-070 Sulejówek
ul. Grabskiego 28 m 1
t. 501 337 998
e-mail: [email protected]
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Spacerowa 20
t. 506 159 725
e-mail: [email protected]
31.12.2018 r.
Siedlce
t. 0-603 896 914
e-mail: [email protected]
31.12.2019 r.
05-420 Józefów
ul. Parkowa 4
t.k.0-601 319 364
e-mail: [email protected]
05-300 Mińsk Mazowiecki
t. 602 494 218
e-mail: [email protected]
08-110 Siedlce
t.607 695 220
e-mail: [email protected]
31.12.2016 r.
186. Wierzejski Wiesław
wycena wartości pojazdów samochodowych w
tym osobowych, dostawczych, ciężarowych ,
naczep, pojazdów specjalnych; wycena
wartości ciągników rolniczych;
kosztorysowanie napraw pojazdów
samochodowych po uszkodzeniach kolizyjnych
jak również awaryjnych; kosztorysowanie
napraw maszyn i urządzeń, naczep, pojazdów
specjalnych; ocena jakości przeprowadzonej
naprawy; określenie zakresu przeprowadzonej
naprawy; ustalenie rynkowego ubytku pojazdu
po przeprowadzonej naprawie; określanie
czasu przestoju pojazdu w związku z naprawą;
ocena możliwości oraz zasadności
przeprowadzenia naprawy pojazdu;
weryfikacja kosztorysów naprawy
Wykaz sporządziła:
Ewa Cabaj
st. inspektor Sądu Okręgowego w Siedlcach
Siedlce, dnia 08 grudnia 2015 roku
15
31.12.2017 r.
31.12.2018 r.
31.12.2018 r.
31.12.2020 r.

Podobne dokumenty