Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Komentarze

Transkrypt

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia
Proponowane zasady działania WSZJK na
Wydziale Elektroniki
Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym JM Rektora nr 60/2016
§ 9.
Z Uczelnianym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia integralnie
związane są Wydziałowe Systemy Zapewniania Jakości Kształcenia
(WSZJK), które działają na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości
kształcenia na wydziale. Zasady ich funkcjonowania regulują
postanowienia rad wydziałów.
Proponowane zasady działania WSZJK na Wydziale Elektroniki
1. Zakres działania WSZJK w szczegółach precyzuje zarządzenie Rektora
ZW 60/2016 (§ 9, 10,12)
2. Zasady działania Systemu Wydziałowego dotyczą procesów:
•
•
•
•
•
•
•
Tworzenia i modyfikowania programów kształcenia
Indywidualizowania programów studiów
Rekrutacji
Realizowania procesu dydaktycznego
Realizowania praktyk studenckich
Dyplomowania
Prowadzenia i obsługi toku studiów
3. Zasady wynikają z polityki jakości Wydziału i obejmują m.in.
• Zasady funkcjonowania Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewniania
Jakości Kształcenia WKOZJK
• Regulamin Konwentu Honorowego Wydziału Elektroniki
• Zasady działania Komisji Dydaktycznej Wydziału, Komisji Programowych
Kierunków i Komisji Programowych Specjalności
Zasady działania WKOZJK
Wydziałowa Komisja ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia – WKOZJK została powołana po
zasięgnięciu opinii Rady Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.10.2016 na kadencję 2016-2020 w
składzie:
Proponowane zasady działania Komisji:
• WKOZJK realizuje na bieżąco zalecenia kierowane przez Radę ds.
Jakości Kształcenia w Politechnice Wrocławskiej
• Komisja działa w pełnym składzie (bez podziału na Komisję ds.
Zapewniania Jakości Kształcenia i Komisję ds. Oceny Jakości
Kształcenia), w sposób elastyczny delegując członków Komisji do
odpowiednich zakresów działań
• Komisja działa w ścisłej współpracy z władzami wydziału, Konwentem
Honorowym
pracodawców,
komisjami
programowymi
oraz
samorządem studenckim. Na posiedzenia zapraszani są kierownicy
jednostek, prodziekani, wnioskodawcy procedur oraz osoby
bezpośrednio związane z problematyką posiedzenia
• Posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej raz w semestrze
• Komisja na posiedzeniach opiniuje projekty procedur dotyczące
procesu doskonalenia jakości kształcenia według następującego
schematu:
• Zaopiniowane
na
posiedzeniach
WKOZJK
procedury
przekazywane są na Radę Wydziału, po ich uchwaleniu stają się
obowiązujące
• Po zakończeniu każdego semestru na posiedzeniu WKOZJK
omawiane i analizowane są wyniki ewaluacji osiąganych przez
studentów efektów kształcenia na podstawie raportów
ewaluacyjnych wypełnianych przez prowadzących zajęcia
dydaktyczne. Wnioski przekazywane są kierownikom jednostek i
opiekunom specjalności
• Po zakończeniu każdego semestru na posiedzeniu WKOZJK
omawiane i analizowane są wyniki ankietyzacji i hospitacji.
Wnioski przekazywane są kierownikom jednostek i publikowane
w formie skróconej na stronie www.
• Przewodniczący Komisji przedstawia analizę całościową
dotyczącą procesu kształcenia na Radzie Wydziału poświęconej
tej tematyce
• Obsługa
organizacyjno-administracyjna
WKOZJK
jest
prowadzona przez Wydziałowy Zespół ds. Zarządzania Jakością
Kształcenia
Zasady działania Komisji Programowych
Wydziałowa Komisja do spraw Dydaktyki przedkłada Dziekanowi i Radzie
Wydziału opinie na temat wszystkich zagadnień związanych z zawartością
merytoryczną programów nauczania i organizacją dydaktyki na Wydziale.
W skład Komisji wchodzą: Dziekan, prodziekan nadzorujący programy
nauczania,
przewodniczący
WKOZJK,
przewodniczący
Komisji
Programowych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale,
kierownik
Studium
Doktoranckiego
oraz
kierownicy
jednostek
organizacyjnych Wydziału. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej
dwa razy w roku. Komisja kieruje się jakością dydaktyki i bierze pod
uwagę równowagę finansową Wydziału.
Do zakresu prac Komisji należy, w szczególności:
a) Ustalanie części wspólnej programów nauczania dla wszystkich
kierunków studiów realizowanych na Wydziale – ustalenia Komisji są w
tym zakresie obligatoryjne dla wszystkich komisji programowych
kierunków studiów.
b) Ustalanie zasad i harmonogramu działań dotyczących opracowania
dokumentacji wydziałowej w zakresie KRK oraz planów i programów
kształcenia.
c) Opiniowanie całości dokumentacji KRK dla wszystkich kierunków
studiów przedkładanych corocznie Radzie Wydziału.
d) Opiniowanie wniosków o powołanie nowych kierunków studiów i
nowych specjalności, oraz o łączenie kierunków studiów w
makrokierunki.
e) Opiniowanie projektów kursów podyplomowych, szkół naukowych,
kursów realizowanych przez specjalistów z zewnątrz.
f) Realizacja zadań wynikających z Zarządzeń Wewnętrznych J. M.
Rektora.
Komisja programowa kierunku odpowiada za przygotowanie dokumentacji
KRK, planów i programów kształcenia na odpowiednim kierunku studiów
prowadzonym na Wydziale.
W skład Komisji Programowej wchodzą: przewodniczący komisji
programowych specjalności prowadzonych na kierunku, pełnomocnik KRK
na kierunku (sekretarz komisji), przedstawiciel dziekana oraz reprezentant
studentów delegowany przez Samorząd Studencki na Wydziale.
Przewodniczącego komisji programowej kierunku powołuje Dziekan.
Komisja programowa specjalności odpowiada za przygotowanie dokumentacji
KRK, planów i programów kształcenia dla odpowiedniej specjalności. Skład
komisji proponuje Dziekan, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierowników
jednostek organizacyjnych wiodących specjalność, a uchwala Rada Wydziału.
Przewodniczącego Komisji powołuje Dziekan po uzyskaniu pozytywnej opinii
kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału wiodącej specjalność.
Przewodniczącym Komisji może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł
profesora lub stopień doktora habilitowanego.
Komisje Programowe dążą do uzgodnienia stanowisk we wszystkich
rozważanych sprawach (w ostateczności podejmują decyzje większością
głosów obecnych na posiedzeniu).

Podobne dokumenty