echo szkoły - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w

Komentarze

Transkrypt

echo szkoły - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w
ECHO SZKOŁY
Gazetka szkolna
W DZISIEJSZYM NUMERZE:
2 września 2009
Jak wybieraliśmy patrona
Jak zdobywaliśmy wiadomości o
WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE
naszym patronie
Biografia księdza poety
Prace uczniowskie
Hymn i sztandar szkoły
Ciekawostki z Ŝycia poety
Wielka myśl zawarta w kilku
słowach – cytaty
Humor księdza Jana - anegdoty
wybrane z „Niecodziennika”
Inni o księdzu Twardowskim
„Święty Janie od KrzyŜa, rzuć mi malwę i nazwij
Janem od Biedronki”.
ks. Jan Twardowski
Otwarcie sali gimnastycznej
Sponsorzy
Jak zdobywaliśmy wiadomości o
naszym patronie
Jak wybieraliśmy patrona
Drugi
Pracę nad wyborem
patrona
rozpoczęliśmy
lekcji
5
nauczycieli,
w wyborze
rodziców
róŜne
patrona,
i
patrona
uczniów,
było
celem
wyłonienia 3 kandydatów. Okazało się, Ŝe w tej „trójce”
znaleźli się: Jan Twardowski, Janusz Korczak i Dominik
Savio.
Ostatnim etapem był wybór patrona. Decyzją
całej społeczności szkolnej został nim Jan Twardowski.
na
zagadnienia
i twórczością księdza.
prezentacja tychŜe kandydatów we wszystkich klasach.
głosowanie
dotyczących
poznawali
Następnie odbyła się
etapem
pracy
W związku z tym przeprowadzony był szereg
kandydatów.
Kolejnym
był
utworów.
Drogą głosowania wybranych
nauczycieli
poświęcony
a więc poznanie jego Ŝycia, twórczości, wybranych
na forum Rady Pedagogicznej.
przez
szkolny
mającej na celu przybliŜenie uczniom sylwetki patrona,
od
przedstawienia 10 kandydatur
zostało
rok
W klasach I-III
zorganizowane zostały
poranki poetyckie.
Nauczyciele zapoznawali
dzieci z wybranymi
utworami księdza Jana, do
których następnie wykonane
zostały prace plastyczne.
których
związane
uczniowie
z
Ŝyciem
Klasy IV-VI przedstawiały kolejno prezentacje
na holu szkoły dotyczące Ŝycia i twórczości patrona, na
które
składały
się
elementy
biografii,
recytacje
Odbywały się takŜe systematycznie
konkursy
Biografia księdza poety
i prezentacje multimedialne.
plastyczne
inspirowane
twórczością
DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ
księdza
Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku
Twardowskiego, w których mogli uczestniczyć wszyscy
w Warszawie, w rodzinie kolejarskiej, jako syn Jana Twardowskiego
chętni uczniowie.
było
i Anieli Marii Konderskiej. Rodzina mieszkała przy ulicy
wykonanie „sylwety biedronki”. Dzieci wykazały się
Elektoralnej 49 m. 8. Mały Janek wychowywał się z trzema
niesamowitą
siostrami. Po latach wspominał „W domu spędziłem najszczęśliwsze
Kolejnym
konkursem
pomysłowością
plastycznym
w
przedstawieniu
lata – dzieciństwo i młodość”. Jako dziecko bywał z rodzicami na
biedronek.
Uczniowie klasy IV i V wykonywali zielniki
wystawach w Zachęcie, w teatrze i w operze.
W rodzinnym domu tradycyjnie obchodzono imieniny,
w oparciu o utwory poety.
Ponadto w kaŜdej klasie wykonane zostały
gazetki
tematyczne
poświęcone
Ŝyciu
i
twórczości
ulubionym przysmakiem księdza z tego okresu było kakao z pianką
i faworki. Z dzieciństwa pamięta teŜ grę w kamyczki na podwórku
i smak tranu w czasie choroby.
patrona.
Mały Janek rozpoczął naukę w 1927 r. Następnie
Z utworami księdza Jana dzieci zapoznawały
się nie tylko na lekcjach. Znalazły się one takŜe
w scenariuszach uroczystości szkolnych.
uczęszczał
do
gimnazjum
matematyczno-przyrodniczego
im.
T. Czackiego. W 1935 r. zdał maturę. Z czasów szkolnych ksiądz
wspomina, Ŝe uczył się chodząc po kuchni i powtarzał głośno
materiał. Pisał niestarannie, dlatego teŜ często przepisywał
W 1948 r. obronił pracę magisterską, a w kilka miesięcy
fragmenty swoich zeszytów. W szkole na przerwach zamiast
później, 4 lipca został wyświęcony na księdza.
schodzić po schodach, zjeŜdŜał po poręczach.
Pracę duchownego rozpoczął jako wikary parafii
Lubił czytać ksiąŜki. Jego ulubione to: „Baśnie”
Makuszyńskiego. Często brał udział
w podwarszawskim Pruszkowie śbikowie, gdzie przebywał 3 lata.
w przedstawieniach. W wolnych chwilach robił zielniki i zbierał
W 1951 r. ks. Jan wrócił do Warszawy. Był wikarym w kościele św.
znaczki.
publikować
Stanisława na śoliborzu, a następnie w kościele M.B. Nieustającej
wiersze,
Pomocy na Saskiej Kępie oraz w kościele Wszystkich Świętych. Od
Andersena i powieści
JuŜ
w czasopismach
w
okresie
gimnazjum
młodzieŜowych
pierwsze
zaczął
swoje
1948 r. pełnił funkcję prefekta w Pruszkowie w szkole specjalnej
opowiadania, wywiady i felietony.
Bezpośrednio po maturze rozpoczął studia polonistyczne
i w Koszajcu w domu dziecka, następnie w Warszawie na Woli
na UW. W czasie wojny przebywał w Warszawie, brał udział
w gimnazjum im. A. Sowińskiego, a później liceum im. Św.
w ruchu podziemnym. Walczył w czasie Powstania Warszawskiego,
Stanisława. W 1959 r. został rektorem kościoła sióstr Wizytek
został ranny. Po upadku powstania tułał się po okupowanym kraju.
i pozostał nim aŜ do emerytury
KAPŁAŃSTWO
TWÓRCZOŚĆ
Jan
Pod koniec wojny wstąpił do seminarium duchownego
w Czubinie koło Błonia, a w sierpniu 1945 r. wraz z innymi
alumnami
przeniósł
się
do
Metropolitarnego
Seminarium
Duchownego im. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jednocześnie
rozpoczął studia teologiczne na UW.
przekornie
Twardowski
z
zamiłowanie
do
poezji
matematyczno-przyrodniczego
wyniósł
gimnazjum
w Warszawie. Dał się tam poznać jako publicysta i redaktor między
szkolnej „Kuźni Młodych”, a takŜe jako wyborny młody poeta.
Debiutował czterokrotnie, po raz pierwszy tomikiem
„Powrót Andersena”. „Wiersze” to tytuł drugiego debiutanckiego
tomiku, który ukazał się pod koniec lat 50-tych. Po ośmioletniej
przerwie nadarzyła się kolejna próba pozyskania szerszego kręgu
odbiorców.
Jednak
dopiero
rok
1970
stał
się
•
przełomem
w twórczości księdza Jana. Tomik „Znaki ufności” stał się
często równieŜ korzysta z modlitw i zwraca się do określonych
świętych;
•
wiersze księdza Jana są w szczególny sposób związane
przebojem wydawniczym, a jego autor zyskał uznanie w oczach
z dzieckiem i dzieciństwem, przepełnione radością, uśmiechem
czytelników i przede wszystkim krytyków.
i entuzjazmem;
Twórczość księdza Twardowskiego to coś nieskończenie
•
w wierszach poety jest wiele dobrego humoru i Ŝartów;
prywatnego i osobistego. Nigdy nie straszy, nie moralizuje,
W dowód uznania za swą twórczość ksiądz Twardowski
lekarstwem na złe chwile są listy, telefony, uśmiechy a Bóg kocha
otrzymał tyle objawów uznania, tyle nagród i znaków serdeczności,
człowieka mimo jego ciamajdowatości i talentu do podąŜania
iŜ trudno to zliczyć. Pewnie sam za Ŝycia nie wiedział, ile wyróŜnień
w złym kierunku.
otrzymał.
O poezji księdza Jana mówi się, Ŝe:
•
Ksiądz Twardowski nie pisał traktatów filozoficznych
jest to poezja franciszkańska, głosząca, iŜ miłość do świata
trudnych do zrozumienia dla zwykłego człowieka, pisał proste,
objawia się miłością do wszystkich stworzeń boskich, kaŜdego
przystępne utwory, które mogą czytać równieŜ filozofowie.
naleŜy traktować z miłością i szacunkiem;
•
jest to takŜe poezja prosta, nieoperująca głęboką metaforyką,
niesięgająca po skomplikowane środki poetyckie;
•
świat jawi się, zgodnie z Biblią, jako twór Boga, ale nie jest on
idealny, bo człowiek nie Ŝyje zgodnie z przykazaniami boskimi;
•
często porusza Twardowski tematy związane z miłością,
przyjaźnią,
bliskością,
radością
Ŝycia,
pogodą
koniecznością pogodzenia się z nieuchronnością śmierci;
ducha,
Hymn i sztandar szkoły
Prace uczniowskie
1.
Kochana nasza Polsko,
kochana nasza Ziemio!
Niech Ŝyje i rozwija się jak kwiat,
by dobrze nam się Ŝyło, uczyło i bawiło,
by uśmiech zawsze zdobił naszą twarz.
Ref. O, Polsko kochana!
To dla Ciebie dzisiaj tak śpiewamy wraz.
Dla Ciebie dzisiaj biją miliony młodych serc.
2.
Kochana nasza wiosko,
kochana nasza szkoło!
Tu miło i przyjemnie płynie czas,
choć bardzo się staramy nie zawsze szóstki mamy,
radośnie i przyjemnie jest wśród nas.
Ref. O, szkoło kochana!
To dla Ciebie dzisiaj tak śpiewamy wraz.
Dla Ciebie dzisiaj biją miliony młodych serc
3.
Uczniowie księdza Jana,
Uczniowie Twardowskiego,
chcą w zgodzie i miłości iść przez świat.
By łatwiej nam się Ŝyło, uczyło i bawiło,
Ciekawostki z Ŝycia poety
by godnie Ŝycie przeŜył kaŜdy z nas.
Ref. O, drogi Patronie!
Ksiądz Jan Twardowski:
To dla Ciebie dzisiaj tak śpiewamy wraz.
Dla Ciebie dzisiaj biją miliony młodych serc
Lubił czytać baśnie Andersena,
nie znosił baśni braci Grimm
ze względu na zawarte w nich
okropieństwa, przemoc.
JuŜ jako licealista próbował pisać wiersze.
Mówił, Ŝe miał dobre siostry i dobrych rodziców,
wzruszające święta.
NaleŜał do samotników, nie prowadził bujnego Ŝycia
towarzyskiego.
Był zwolennikiem Piłsudskiego.
Twierdził, Ŝe pisał tylko podczas wakacji.
Fascynowała
go
poezja
Syrokomli,
Mickiewicza,
Słowackiego.
Jako dziecko chciał być podróŜnikiem i jeździć po
całym świecie lub przyrodnikiem.
Wielka myśl zawarta w kilku słowach
– cytaty
Jeśli jest noc, musi być dzień,
jeśli łza – uśmiech.
Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko
kocha się za nic.
Humor księdza Jana - anegdoty
wybrane z „Niecodziennika”
"Przyszedł do mnie młody człowiek, którego porzuciła dziewczyna.
Przyniósł napisany w rozpaczy wiersz, który kończył się w taki
sposób: "Porzuciłaś mnie, małpo, zakochałaś się w innym i nie
będziesz juŜ leŜeć ze mną w grobie rodzinnym".
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
MoŜna odejść na zawsze, by stale być blisko.
W Ŝyciu musi być dobrze i niedobrze. Bo jak jest
tylko dobrze, to jest niedobrze.
Nie bądź pewny, Ŝe masz czas, bo pewność
niepewna.
"Opowiadano mi o cyganie, który w czasie spowiedzi
niepostrzeŜenie, kiedy ksiądz wychylił rękę, ściągnął mu zegarek.
Wypowiadając grzechy powiedział:
- Ukradłem zegarek.
- Oddaj temu, komuś zabrał.
MoŜna milczeć i milczeniem kogoś ranić.
- MoŜe ja księdzu oddam.
Miłości się nie szuka, jest albo jej nie ma.
- Broń BoŜe, nie chcę tego zegarka. Zatrzymaj go przy sobie"
Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okna.
Trudniej kochać bliźniego niŜ małego fiata.
Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma.
"- To moi najlepsi parafianie - mówił ksiądz proboszcz
oprowadzając po cmentarzu. - Nie obmawiają mnie, nie piszą na
mnie anonimów i najwięcej przynoszą dochodów"
Inni o księdzu Twardowskim
Otwarcie sali gimnastycznej
Podwójne święto
Ksiądz Twardowski Ŝył dla Boga i umarł dla Boga.
metropolita lubelski abp Józef śyciński
Dziś moŜemy cieszyć się podwójnie. Nasza szkoła ma
MoŜna się było od niego uczyć takiego prostego, ale
patrona – wybitnego Polaka i dobrego człowieka – to jeden powód.
bardzo przenikliwego obserwowania świata.
Drugi – to uroczystość otwarcia nowej, upragnionej przez
Ernest Bryll
wszystkich uczniów sali gimnastycznej.
Po roku zaglądania z ciekawością przez płot na plac budowy
Pomagał nam zrozumieć sens Ŝycia – teraz pomaga
moŜemy wejść do nowoczesnego obiektu. Nareszcie lekcje
nam zrozumieć sens śmierci.
wychowania fizycznego odbywać się będą na pełnowymiarowej sali!
Lech Kaczyński
Koniec z wyjazdami na treningi do śerkowa. MoŜemy sami
organizować zawody i olimpiady. Mamy miejsce na szkolne
przedstawienia i apele. JuŜ nie musimy obawiać się złej pogody.
KaŜda zaplanowana impreza odbędzie się w ciepłym i przytulnym
pomieszczeniu.
Wybór księdza Jana Twardowskiego na patrona
Sponsorzy
naszej szkoły to słuszna decyzja.
Poezja ks. Jana wyzwala bowiem w człowieku
PODZIĘKOWANIE
wszystko to, co dobre, szlachetne, uczy Ŝyć. KaŜe
dostrzegać piękno wokół siebie, uczy szacunku dla
kaŜdego
Ŝywego
stworzenia.
Dostarcza
czytelnikowi
optymizmu Ŝyciowego:
„Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno”
Pani Dyrektor serdecznie dziękuje sponsorom:
Księdzu Przemysławowi Krzywańskiemu
Panu Andrzejowi Grodzkiemu – Zakład Ubezpieczeń HESTIA
Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu we Wrześni – Oddział
w śerkowie
Szczególne
podziękowania
dla
księdza
proboszcza
Bronisława Chorzępy, siostry Marii Jędrak, uczniów klasy VI
oraz Rady Rodziców za pomoc w gromadzeniu funduszy na
sztandar szkoły.
Opracowały:
mgr Danuta Szwajcak
mgr Maria Rutkowska

Podobne dokumenty