wniosek o rejestrację pojazdu

Komentarze

Transkrypt

wniosek o rejestrację pojazdu
WNIOSEK
Warszawa, dnia ............................ .
...................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa właściciela)
..................................................................................
(adres właściciela)
.................................................................................
..
Urząd m. st. Warszawy
Delegatura Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich
w Dzielnicy Bemowo
.................................................................................
(nr PESEL lub REGON*)
Wnoszę o rejestrację – czasową rejestrację w celu .................................................................
– wyrejestrowanie** następującego pojazdu :
1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie ...............................................................................................
2. marka, typ, model ...................................................................................................................
3. rok produkcji ...........................................................................................................................
4. numer identyfikacyjny VIN / nr nadwozia ..............................................................................
5. kolor nadwozia.........................................................................................................................
6. dotychczasowy numer rejestracyjny .......................................................................................
7. numer karty pojazdu ...............................................................................................................
8. rodzaj paliwa stosowanego do napędu ...................................................................................
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................
6. ...............................................................................................................................................
Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych
o następującym wyróŜniku:.....................***
.............................................................
(podpis właściciela pojazdu )
* - numer REGON podaje się gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca
** - niepotrzebne skreślić
*** - wypełnia właściciel, jeŜeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych
GKKdruk16/01
VERTE

Podobne dokumenty