Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Komentarze

Transkrypt

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1
Funkcjonalność
ArcEditor 9.3.1
Mapa................................................................................................................................................................................2
Interakcja z Mapą ....................................................................................................................................................2
Wyświetlanie Mapy .................................................................................................................................................3
Kompozycja i drukowanie strony .........................................................................................................................5
Publikowanie i współdzielenie map.....................................................................................................................6
Tekst na mapie.........................................................................................................................................................6
Etykietowanie zaawansowane .............................................................................................................................6
Zaawansowana kartografia...................................................................................................................................6
Dopasowywanie adresów......................................................................................................................................8
Obsługa danych i interoperacyjność........................................................................................................................8
Obsługa danych rastrowych..................................................................................................................................8
Obsługa dokumentów oraz danych.....................................................................................................................9
Obsługa danych typu CAD..................................................................................................................................10
Struktura Aplikacji.......................................................................................................................................................11
Dostosowanie Aplikacji ........................................................................................................................................11
Automatyzacja Danych .............................................................................................................................................11
Edycja Danych .......................................................................................................................................................11
Edycja i wektoryzacja rastra ...............................................................................................................................13
Mobilność ................................................................................................................................................................15
Edycja Geobazy Profesjonalnej .........................................................................................................................15
Archiwizacja geobazy profesjonalnej................................................................................................................15
Geobazy rozproszone ..........................................................................................................................................16
Geoodniesienie danych rastrowych..................................................................................................................16
Zarządzanie danymi i zatwierdzanie......................................................................................................................16
Zarządzanie Danymi .............................................................................................................................................17
Weryfikacja atrybutów ..........................................................................................................................................17
Topologia.................................................................................................................................................................18
Sieci..........................................................................................................................................................................19
Odniesienie Liniowe (Trasy) ...............................................................................................................................20
Metadane ................................................................................................................................................................20
Operowanie i analizy danych...................................................................................................................................21
Geoprzetwarzanie .................................................................................................................................................21
Dane ..............................................................................................................................................................................25
Standardowe serwisy ArcGIS Online................................................................................................................25
Dane i mapy ESRI.................................................................................................................................................26
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Mapa
Interakcja z Mapą
Nawigowanie Mapą
Przesuwanie i Powiększanie widoku mapy.
Znajdź na mapie lokalizację X, Y (szerokość/długość geogr.).
Skalowanie widoku do pełnego zasięgu mapy.
Skalowanie widoku do zasięgu warstwy.
Skalowanie widoku do skali wyświetlania warstwy.
Skalowanie widoku do określonej skali mapy.
Korzystanie z zakładek przestrzennych.
Dostęp do hiperłączy.
Korzystanie z dynamicznych informacji na mapie.
Korzystanie z okna lupy.
Interaktywne odsłanianie obszaru pod określoną warstwą (Swipe).
Zachowywanie i zarządzanie miejscami (lokacjami)
Tworzenie, organizacja i współdzielenie zakładek przestrzennych.
Przesuwanie i skalowanie widoku za pomocą rolki myszki.
Przesuwanie i Powiększanie do wybranych obiektów.
Przełączenie dowolnego narzędzie na narzędzie Przesuń/Powiększ za pomocą klawiszy skrótów.
Tworzenie hiperłącza do zewnętrznej aplikacji, makra lub URL.
Korzystanie z okna przeglądu.
Korzystanie z wielu okien widoków dla wyświetlania różnych części map.
Korzystanie z wielu okien widoków danych dla oddzielnych ramek danych.
Zapytania
Identyfikacja obiektów na mapie.
Interaktywny pomiar odległości i powierzchni.
Wyszukiwanie obiektów na mapie (Znajdź).
Wyszukiwanie miejsc za pomocą serwisu ESRI Online Place Finder.
Wyszukiwanie po adresie, także za pomocą lokatorów zdefiniowanych przez Użytkownika.
Pokazywanie atrybutów danych powiązanych relacją.
Selekcja danych według lokalizacji.
Selekcja danych według atrybutów.
Interaktywna selekcja/czyszczenie selekcji obiektów.
Czyszczenie selekcji wszystkich obiektów, odwracanie selekcji, selekcja wszystkich obiektów.
Dostęp do własności warstwy z okna Identyfikuj.
Tabele
Podświetlanie, skalowanie do, przesuwanie do i identyfikacja indywidualnych obiektów na mapie w
oparciu o rekord w tabeli atrybutów.
Interaktywne podświetlanie wybranych rekordów/obiektów.
Skalowanie do i czyszczenie selekcji podświetlonych rekordów/obiektów.
Interaktywne dodawanie i usuwanie rekordów z selekcji.
Kopiowanie wybranych rekordów do wklejenia w innych aplikacjach (kopiowanie do schowka).
Włączanie i wyłączanie wyświetlania pól oraz zmiana kolejności wyświetlania i rozmiarów pól.
Modyfikacja wyglądu tabeli poprzez zmianę rozmiaru komórek i pól, czcionek i kolorów.
Używanie własności pól tabeli dołączonej w procesie złączenia.
Wgląd do własności złączeń i relacji poprzez własności tabeli.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Sortowanie tabeli w oparciu o wiele pól.
Wykresy
Wyświetlanie danych z wielu zestawów danych na jednym wykresie.
Tworzenie wykresów 2D i 3D.
Nakładanie wielu wykresów na jeden wykres.
Automatyczna propagacja selekcji pomiędzy mapą, tabelą i wykresem.
Typy wykresów
Pionowy i poziomy wykres słupkowy, liniowy i warstwowy.
Histogram.
Punktowy.
Macierz rozproszenia.
Skrzynkowy.
Kołowy.
Wyświetlanie Mapy
Ogólne cechy mapy
Wizualizacja arkusza mapy lub określonego zestawu danych.
Odwzorowywanie „w locie” wszystkich typów danych.
Możliwość pełnej wizualizacji kartograficznej wszystkich plików PMF.
Interaktywne ustawianie procentowej przezroczystości wszystkich warstw danych.
Legenda mapy uwzględnia poziom przezroczystości warstw.
Ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania danych.
Tworzenie własnych skal względnych (np. 5cm = 3000m).
Przycięcie wyświetlania mapy do obrysu obiektu lub grafiki.
Tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia.
Tworzenie prostokątów zasięgu dla innych danych (Mapy odniesienia i mapy przeglądowe).
Zmienna głębokość warstwy maskującej.
Konwersja grafiki (punkt, linia, wielobok, tekst) na obiekty.
Dane Tabelaryczne
Tworzenie „w locie” dynamicznych złączeń pomiędzy różnymi bazami danych.
Tworzenie i używanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele.
Tworzenie statystyk.
Podsumowywanie danych.
Interaktywna zmiana widoczności pól.
Upraszczanie nazw pól za pomocą Aliasów.
Tworzenie wykresów i raportów.
Budowanie szczegółowych raportów z wykorzystaniem Crystal Reports.
Sortowanie względem wielu atrybutów.
Połączenie i korzystanie z tabel zewnętrznych baz danych.
Wyświetlanie na mapie tabelarycznych danych punktowych X, Y zgromadzonych w pliku lub tabeli.
Wyświetlanie danych wektorowych
Kontrola koloru selekcji każdego zestawu danych.
Tworzenie Informacji na mapie.
Odniesienie symbolizacji do określonej skali mapy.
Interaktywne wykluczanie wybranych obiektów z wyświetlania.
Wybieranie obiektów do wyświetlania poprzez zapytania SQL.
Możliwość wybrania pól danych tabelarycznych, które mają być dostępne z poziomu mapy.
Klasyfikacje Tematyczne Danych Wektorowych
Pojedynczy symbol.
Wartości unikalne.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Zgodnie z symbolami w stylu.
Gradacja kolorem lub Sygnatury stopniowane.
Sygnatury proporcjonalne.
Mapa kropkowa.
Symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi.
Dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych.
Interaktywny histogram klasyfikacji danych.
Symbolizacja
Interaktywne tworzenie symboli za pomocą edytora własności symboli.
Kontrola kolejności/porządku rysowania symboli.
Wybór ponad 18,000 predefiniowanych symboli.
Możliwość zastosowania halo i zaawansowanych symboli tła.
Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów.
Możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia.
Wyświetlanie Powierzchni
Czoła, wierzchołki i siatki trójkątów.
Spadki.
Cieniowanie.
Ekspozycja.
Wysokość.
Ustawienia pozycji Słońca.
Wyświetlanie danych rastrowych
Wyświetlanie obrazów wielospektralnych jako kompozycji barwnych.
Indywidualne ustawienia dla poszczególnych kanałów.
Wyświetlanie każdej unikalnej wartości w innym kolorze.
Wyświetlanie danych rastrowych za pomocą mapy barw.
Wyświetlanie obrazów wielospektralnych za pomocą wartości kolorów.
Zapis aktualnych statystyk wyświetlania.
Kontrola kontrastu i jasności wyświetlania danych rastrowych.
Ortorektyfikacja w locie.
Uszczegółowienie panchromatyczne w locie.
Cieniowanie danych wysokościowych w locie.
Wyświetlanie pojedynczych obrazów z katalogu rastrów jako serie czasowe.
Import symbolizacji lub statystyk z innej warstwy.
Wyświetlanie wartości pikseli rastra jako objaśnień podczas nawigacji po mapie.
Wyświetlanie rozdzielczości rastra w tabeli zawartości mapy.
Skaluj do najbliższego poziomu serwisu mapowego (Map Service Cache Resolution).
Wyświetlanie: algorytmy rozciągania gradacji danych barwnych ciągłych
Odchylenie Standardowe.
Wyrównanie Histogramu.
Minimum-Maksimum.
Własne.
Brak.
Statystyki wyświetlania rastrów
Z całego zestawu danych rastrowych.
Z bieżącego zasięgu wyświetlania.
Z ustawień własnych.
Metody przepróbkowywania rastrów
Najbliższe sąsiedztwo.
Interpolacja bilinearna.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Splot sześcienny.
Większość.
Metody klasyfikacji rastrów
Równe przedziały.
Definiowane przedziały.
Kwantyle.
Naturalne przerwy.
Odchylenie Standardowe.
Wyświetlanie obrysów w katalogu rastrów
Tylko obrysy.
Obrazy dla wybranych rastrów.
Narzędzia dla rastrów
Badanie pikseli.
Animacja
Tworzenie serii czasowych, przejścia warstw, animacji nawigacji po mapie.
Animacje zmian danych tabelarycznych (wykresy), wektorowych, rastrowych w katalogu rastrów,
oraz danych zapisanych w formacie netCDF.
Kompozycja i drukowanie strony
Elementy mapy
Tytuł.
Tekst.
Obwódka mapy.
Legenda.
Strzałki północy.
Skala.
Tekst skali.
Rysunek.
Obiekty OLE.
Siatka kilometrowa.
Siatka kartograficzna.
Formaty Eksportu
Enhanced Metafile (EMF).
Windows Bitmap (BMP).
Encapsulated PostScript (EPS).
Tagged Image File Format (TIFF).
Portable Document Format (PDF).
Joint Photographics Experts Group (JPEG).
Portable Network Graphics (PNG).
Graphic Interchange Format (GIF).
Scalable Vector Graphics (SVG).
Adobe Illustrator (AI).
PostScript Color Separates (wraz z znacznikami strony).
Drukowanie z następującymi sterownikami
Windows.
PostScript.
ArcPress HP RTL (RGB, CMYK, Monochrome).
ArcPress HP PCL (RGB, CMYK, Monochrome).
Wykonanie procesu drukowania na lokalnym komputerze w celu przyśpieszenia druku.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Publikowanie i współdzielenie map
Tworzenie map dynamicznych o wysokiej wydajności
Analiza map pod kątem błędów, nieobsługiwanych treści oraz wskazówki dot. polepszenia
wydajności.
Mapa podglądowa i obliczanie czasu wczytywania mapy
Tworzenie plików definicji serwisów mapowych (MSD).
Publikowanie MSD na ArcGIS Server.
Współdzielenie warstw mapowych i danych
Tworzenie pakietów danych dla danych wektorowych.
Wgrywanie i współdzielenie pakietów danych na ArcGIS Online.
Tekst na mapie
Etykietowanie
Tworzenie „w locie” dynamicznych etykiet.
Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet.
Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami.
Reguły rozmieszczania dla ustawienia wag etykiet względem obiektów.
Wiele predefiniowanych stylów etykiet.
Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu.
Wiele schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy mapy.
Kontrola, dla których obiektów warstwy mają być wyświetlane etykiety.
Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet.
Opisy (Adnotacje)
Korzystanie z interaktywnego narzędzia etykietowania (Objaśnienie, Etykieta, Tekst zakrzywiony,
Paragraf).
Tworzenie opisów z etykiet.
Edycja Opisów
Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów.
Dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem.
Dodawanie opisów z linią wiodącą.
Tworzenie opisów wzdłuż linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów.
Dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy.
Interaktywne zarządzanie opisami nierozmieszczonymi.
Niezależna edycja każdego słowa opisu.
Interaktywne gromadzenie i rozpraszanie opisów.
Odbicie ciągu znaków opisu.
Interaktywne modyfikowanie krzywizny i orientacji linii.
Edycja symbolizacji opisu pojedynczego obiektu lub jednocześnie opisów grupy obiektów.
Zarządzanie opisami i wymiarami
Przechowywanie opisów w geobazie lub w dokumencie mapy.
Tworzenie podklas opisów.
Tworzenie wyświetlania wymiarów wyrównanych do rzeczywistej odległości pomiędzy punktami.
Tworzenie wyświetlania wymiarów odległości poziomej, pionowej oraz skośnej pomiędzy punktami.
Tworzenie i edycja opisów powiązanych z klasą obiektów w geobazie.
Etykietowanie zaawansowane
Ustawianie reguł zaawansowanego rozmieszczania etykiet
Zaawansowana kartografia
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Narzędzia edycji kartograficznej
Przechowywanie w geobazie wielu reprezentacji obiektów GIS do wykorzystania na różnych
mapach.
Tworzenie reguł dynamicznie modelujących geometrię i symbolizację obiektów (reguły
reprezentacji).
Wprowadzanie reguł reprezentacji do plików Stylów.
Zmiana kształtu lub symbolizacji pojedynczej sygnatury obiektu, bez zmian danych GIS, które ten
symbol reprezentuje.
Definiowanie widoczności i przezroczystości dla pojedynczego obiektu - interaktywnie lub w
oparciu o wartość atrybutu.
Maskowanie pojedynczych obiektów lub części obiektów.
Dynamiczne rozmieszczanie symboli punktowych wzdłuż linii lub poligonów.
Dynamiczna modyfikacja geometrii wyświetlanej dla obiektu (efekty geometryczne).
Efekty geometryczne punktowe
Buforuj.
Promieniście od punktu.
Równobok.
Efekty geometryczne liniowe
Dodaj punkty kontrolne.
Obetnij krzywą.
Kreski.
Krzywa odsunięta.
Odwróć łuk.
Obróć.
Powiększ/Pomniejsz.
Uprość.
Krzywa gładka.
Fala.
Buforuj.
Poligon zamykający.
Zwężony poligon.
Efekty geometryczne poligonowe
Obetnij krzywą.
Kreski.
Dodaj punkty kontrolne.
Buforuj.
Pączek.
Poligon zamykający.
Przesuń.
Krzywa odsunięta.
Obróć.
Powiększ/Pomniejsz.
Uprość.
Krzywa gładka.
Fala.
Interaktywna edycja symbolu
Korzystanie z Edytora Sygnatur do edycji własności symboli punktowych.
Edycja całej reprezentacji lub małej części jednej lub wielu reprezentacji.
Przesuwanie całego symbolu.
Równoległe przesuwanie symboli liniowych.
Okna narzędzi akceptują wiele jednostek miar.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Dodawanie, usuwanie lub przesuwanie wierzchołków symboli.
Modyfikacja efektów geometrycznych symbolu: szerokość linii, rozmiar kreski szrafury.
Równoległe przesuwanie geometrii liniowych.
Przekształcanie i przesuwanie obiektu do wyrównania jednego punktu z innym (Przekształć).
Usuń cały lub część symbolu.
Zmiana rozmiaru symbolu poprzez rozciąganie jego ramki.
Jednoczesna zmiana rozmiaru obiektu i jego efektów geometrycznych z zastosowaniem
określonego współczynnika.
Obracanie symboli - interaktywne lub o zdefiniowany kąt.
Orientacja symboli w określonym kierunku.
Przekształcanie symboli krzywą Béziera.
Określanie lokalizacji szrafury/kreskowania/wzoru wzdłuż symbolu (punkty kontrolne).
Obserwowanie na bieżąco wprowadzanych efektów.
Dopasowywanie adresów
Narzędzia Geokodowania
Pasek narzędzi Geokodowanie do zarządzania i używania lokatorów.
Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów.
Wsadowe procentowe dopasowanie w procesie geokodowania w czasie rzeczywistym.
Narzędzia do definiowania wyników geokodowania, m. in. zapytania użytkowanika
Geokodowanie Klient/Serwer z wykorzystaniem ArcGIS Server.
Możliwość tworzenia wielu lokatorów adresów dla jednego źródła danych.
Geokodowanie z wykorzystaniem: alternatywnych nazw ulic, oznaczeń skrzyżowań, zwyczajowych
nazw miejsc.
Agregacja wielu lokatorów adresów do jednego lokatora (Lokator złożony).
Możliowość dystrybucji lokatorów adresów bez danych referencyjnych.
Inspektor adresów.
Dynamiczne tworzenie obiektów poprzez geokodowanie ich położenia.
Dane
Dopasowanie adresów na obszarze USA (USA Locator).
Geoprzetwarzanie
Tworzenie Lokatora Adresów.
Geokodowanie Adresów.
Przebudowanie Indeksów Geokodowania.
Ponowne dopasowanie adresów.
Standaryzowanie Adresów.
Obsługa danych i interoperacyjność
Obsługa danych rastrowych
Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych
ARC Digitized Raster Graphics (ADRG).
Band Interleaved by Line (ESRI BIL), Band Interleaved by Pixel ESRI BIP), Band Sequential (ESRI
BSQ).
Bitmap (BMP), Device Independent Bitmap (DIB) format, Microsoft Windows Bitmap.
Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG).
Controlled Image Base (CIB).
Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), ARC Standard Raster Product
(ASRP), Universal Transverse Mercator (UTM)/Universal Polar Stereographic (UPS) Standard
Raster Product (USRP).
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2.
ENVI.
ECW ER Mapper.
ERDAS 7.5 GIS, 7.5 LAN, RAW.
Hierarchical Data Format (HDF) –4, Including Subdatasets.
Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT – dane w odcieniu szarości.
Joint File Interchange Format (JFIF).
Multiresolution Seamless Image Database (MrSID Generations 2, 3).
National Imagery Transmission Format (NITF).
Oracle Spatial GeoRaster.
Portable Network Graphics (PNG).
PCIDSK (PIX).
PCRaster (MAP).
United States Geological Survey (USGS) ASCII Digital Elevation Model (DEM).
XPixMap (XPM).
Bezpośredni Odczyt i Zapis Danych Rastrowych
ERDAS IMAGINE.
ESRI GRID, GRID Stack.
Geodatabase Raster.
Graphic Interchange Format (GIF).
Joint Photographics Experts Group (JPEG).
JPEG 2000 (JP2).
Portable Network Graphics.
Tagged Image File Format (TIFF) (GeoTIFF obsługiwany.).
Oracle Spatial GeoRaster.
Zarządzanie danymi rastrowymi w geobazie
Tworzenie i edycja tabel atrybutów dla wszystkich obsługiwanych 1-kanałowych formatów danych
rastrowych.
Tworzenie i zarządzanie danymi rastrowymi w geobazie osobistej i plikowej.
Kompresja danych rastrowych zapisanych w geobazie za pomocą algorytmów LZ77, JPEG i
JPEG2000.
Tworzenie i zarządzanie danymi rastrowymi w geobazie profesjonalnej.
Obsługa dokumentów oraz danych
Mapy i pliki symbolizacji
Odczyt opublikowanych dokumentów mapy (z ArcGIS Publisher’a).
Tworzenie i edycja dokumentu mapy (.mxd).
Zapisywanie plików warstw (.lyr) i dokumentów mapy (.mxd) w formacie ArcGIS 9.1 i 8.3.
Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map.
Import plików APR i AVL ArcView 3.x.
Bezpośredni Odczyt Danych Wektorowych i Rastrowych
Geobaza osobista Microsoft® Access™(MDB).
Geobaza plikowa.
Geobaza profesjonalna w wersji Personal, Workgroup i Enterprise.
Pliki shape.
Warstwa informacyjna ArcInfo.
PC ARC/INFO Coverages.
Smart Data Compression (SDC).
Vector Product Format (VPF).
ArcWeb Services.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
ArcGIS Server Services.
ArcIMS Services.
Geography Network Feature Service.
OGC Web Coverage Service (WCS).
OGC Web Map Server (WMS).
OGC GML Simple Features Access.
OGC GML Simple Features Import/Export.
OGC GML Web Feature Service Access for Simple Features-Based Services.
Network Common Data Form (netCDF).
KML (ArcMap wymaga rozszerzenia Data Interoperability, ArcGlobe czyta bezpośrednio).
Bezpośrednia Edycja Danych Wektorowych
Obiekty proste geobazy osobistej (.mdb).
Obiekty proste geobazy plikowej.
Pliki shape.
Obiekty geobazy profesjonalnej w wersji Personal, Workgroup i Enterprise.
Bezpośredni Odczyt Innych Danych
Zestaw danych Teren w geobazie.
Arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel.
ESRI TIN.
dBASE (DBF).
Text (TXT).
Pliki ESRI INFO.
Połączenia OLE DB.
Połączenia ODBC.
Microsoft Access.
Układy współrzędnych
Obsługa ponad 650 predefiniowanych układów współrzędnych geograficznych.
Obsługa ponad 2750 predefiniowanych układów współrzędnych odwzorowanych.
Obsługa ponad 90 predefiniowanych układów współrzędnych wysokości.
Możliwość definiowania układów współrzędnych i korzystania z tych definicji.
Obsługa danych typu CAD
Obsługiwane formaty danych CAD
Autodesk Drawing Exchange Format (DXF).
AutoCAD Drawing File (DWG).
Microstation DGN.
Mapping Specification for DWG—Import z CAD.
Mapping Specification for DWG—Export do CAD.
Bezpośredni Odczyt Danych CAD
Wyświetlanie obiektów i opisów CAD zgodnie z własnościami wyświetlania zapisanymi w pliku
CAD.
Wyświetlanie bloków atrybutów oraz tagów jako obiektów opisów CAD.
Wyświetlanie całego rysunku CAD lub indywidualnych obiektów CAD według typów
geometrycznych i zapytania definiującego.
Zastąpienie symbolizacji CAD standardowymi funkcjami wyświetlania ArcGIS.
Kontrola widoczności warstwy CAD.
Dostęp do własności atrybutów CAD i własności Entity CAD poprzez tabelę atrybutów obiektów
Bezpośrednie wykorzystanie danych CAD do wyświetlania, zapytań, analiz i geoprzetwarzania.
Edycja Danych CAD
Bezpośrednie kopiowanie i wklejanie obiektów CAD do innych klas obiektów GIS.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Dociąganie do obiektów CAD podczas edycji.
Bezpośredni zapis obiektów CAD w klasach obiektów GIS.
Układy współrzędnych
Wybór i zapis definicji układu współrzędnych dla pliku danych CAD.
Graficzne wyrównanie położenia danych CAD względem położenia innych danych GIS i zapis
definicji transformacji tego położenia (geoodniesienie).
Struktura Aplikacji
Dostosowanie Aplikacji
Wygląd i zachowanie aplikacji
Pływające/Dokowalne paski narzędzi.
Wykorzystanie kodowania UNICODE dla atrybutów międzynarodowych.
Kompilacja z ustawieniami wyświetlania Microsoft Windows.
Pliki warstw zarejestrowane w systemie Windows jako pliki aplikacji ArcGIS
Dostosowanie
Zmiana położenia narzędzi/pasków narzędziowych metodą przeciągnij – upuść.
Tworzenie nowych pasków narzędzi i menu bez konieczności programowania.
Tworzenie i zapisywanie makr korzystając z Visual Basic for Applications (VBA).
Rozszerzanie aplikacji komponentami COM dowolnego środowiska programistycznego.
Budowa nowych komponentów ArcGIS za pomocą .NET z wykorzystaniem dodatków Microsoft
Visual Studio, szablonów i przykładów kodów.
Automatyzacja Danych
Edycja Danych
Edytowanie Ogólne
Jednoczesne edytowanie wielu warstw.
Nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów.
Integracja z ArcPad dla edycji pól.
Dostarczenie obsługi dygimetru dla urządzeń ze sterownikami Wintab.
Mierzenie w dowolnie wybranych jednostkach.
Skalowanie obiektów, gdy pojedyncze wierzchołki są przemieszczane.
Automatyczny pomiar poprawki terenowej stosownie w GIS.
Informacja, do czego obiekt jest dociągany.
Dokowalne okno dociągania umożliwiające szybką i łatwą zmianę dociągania podczas edycji.
Opcja Dociągnij do warstwy w menu kontekstowym.
Prosta edycja obiektów Multipatch (3D).
Dociąganie względem warstwy
Do wierzchołka.
Do segmentu.
Do końca.
Dociąganie do tworzonej geometrii
Do segmentu.
Do wierzchołka.
Prostopadle.
Dociąganie do topologii
Do węzłów topologii.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Tolerancja dociągania
W pikselach.
W jednostkach mapy.
Interaktywnie.
Opcje Konstruowania Geometrii
Definiowanie kolejnego segmentu przez kierunek.
Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od ostatniego segmentu.
Definiowanie kolejnego segmentu długością.
Określenie współrzędnych X, Y.
Określenie różnicy X,Y względem ostatniego wierzchołka.
Definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego do ostatniego.
Definiowanie kolejnego segmentu jako prostopadłego do ostatniego.
Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od istniejącego segmentu na
Tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty.
Tworzenie krzywych stycznych.
Zakończenie poligony przez wygenerowanie segmentów prostopadłych względem pierwszego i
ostatniego segmentu.
Odwracanie orientacji geometrii.
Przycinanie geometrii do określonej długości.
Narzędzia Tworzenia Geometrii
Wskazywanie i digitalizacja na ekranie.
Digitalizacja strumieniowa.
Dodawanie współrzędnych na podstawie kąta z jednego punktu i odległości z drugiego.
Dodawanie współrzędnych na podstawie przecięcia przedłużenia dwóch segmentów.
Dodawanie współrzędnych w jednostkach kątowych (DD, DMS, DDM)
Konstruowanie krzywych.
Konstruowanie krzywych stycznych.
Konstruowanie prostokątów i okręgów.
Dodanie współrzędnych na podstawie odległości od dwóch znanych lokalizacji.
Dodanie współrzędnych w punkcie środkowym pomiędzy dwoma znanymi lokalizacjami.
Dodawanie współrzędnych punktu na przedłużeniu istniejących linii.
Tworzenie łuku stycznego do dwóch linii w miejscu ich przecięcia (Zaokrąglenie).
Zadania Manipulacji Obiektami
Tworzenie nowych obiektów.
Tworzenie nowych poligonów na podstawie geometrii istniejących obiektów (Autouzupełnianie
Poligonów).
Przekształcanie istniejącego obiektu.
Wycinanie obiektów poligonowych.
Tworzenie lustrzanych kopii istniejących obiektów.
Rozciąganie i przycinanie istniejących obiektów.
Rozcinanie istniejących linii w ich jawnym lub domyślnym miejscu przecięcia.
Dodanie, usunięcie, interaktywne przesunięcie lub modyfikacja wartości współrzędnych dla
wierzchołków istniejących obiektów.
Narzędzia Edycji Obiektów
Przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie.
Rozdzielanie linii wg długości lub procentowo.
Podział linii na podstawie odległości, liczby segmentów lub pomierzonej wartości (współrzędnej M).
Tworzenie bufora wokół obiektów.
Kopiowanie równoległe.
Łączenie istniejących obiektów.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Tworzenie nowych obiektów przez sumowanie obiektów w jednej lub w różnych warstwach
(Union).
Tworzenie nowych obiektów z buforów istniejących.
Tworzenie nowych poligonów z przecięcia istniejących obiektów.
Przecinanie warstw poligonowych.
Rozciąganie i przycinanie obiektów do innych obiektów.
Edytowanie Atrybutów
Modyfikacja pojedynczego wybranego wiersza lub grupy jednocześnie (Okno Atrybutów).
Kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie.
Obliczanie wartości atrybutów przy użyciu skryptów (Kalkulator Pól).
Obliczanie wartości atrybutów w oparciu o własności geometryczne obiektów (Oblicz Geometrię).
Zatwierdzanie wartości atrybutów korzystając ze zdefiniowanych reguł wartości poprawnych
Wprowadzanie atrybutów dla nowych obiektów podczas ich tworzenia.
Obiekty Wieloczęściowe
Dodawanie i usuwanie części.
Powiększanie do części.
Dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków.
Tworzenie oddzielnych obiektów z każdej części.
Nawigowanie w Obrębie Mapy Podczas Edycji
Powiększanie do wierzchołków obiektów.
Powiększanie do części obiektów.
Przesuwanie i powiększanie do nierozmieszczonych opisów lub obiektów powiązanych z
nierozmieszczonymi opisami.
Transformacje danych wektorowych
Transformacja Rubber Sheeting.
Transformacja Afiniczna.
Transformacja przez podobieństwo.
Transformacja rzutowa.
Wpasowanie styków.
Transfer atrybutów pomiędzy obiektami scalanej geometrii.
Kopiowanie geometrii obiektu z jednej lokalizacji/warstwy do nowej lokalizacji/warstwy.
Generalizacja
Wygładź obiekty liniowe.
Uprość kształt obiektów liniowych.
Geometria COGO
Automatyczne wyrównanie miar terenowych do współrzędnych GIS (korekcja terenu do siatki) za
pomocą narzędzi interaktywnych lub poprzez określenie przesunięcia i skali.
Tworzenie pól do gromadzenia pomiarów COGO.
Dodanie nowych obiektów na podstawie określenia kierunku wzdłuż ciągu poligonowego.
Tworzenie obiektów odcinkowych za pomocą wielu metod konstrukcyjnych linii prostych i
Tworzenie nowych linii z opisu pasa (Linia Odsunięta).
Konstruowanie symetrycznego lub asymetrycznego cul-de-sac z linii środkowej ulicy.
Dzielenie linii na określone odcinki (proporcja).
Łączenie wielu prostych w jeden odcinek z aktualizacją atrybutów COGO.
Powielanie miar COGO z geometrii obiektu (Inwersja).
Przegląd własności COGO dla istniejących obiektów (raport COGO).
Obliczanie wszystkich brakujących miar krzywej na podstawie dwóch dowolnych miar.
Porównanie miary powierzchni poligonu z właściwą powierzchnią poligonu (Obszar COGO).
Rozcinanie istniejących linii na linie COGO.
Edycja i wektoryzacja rastra
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Wektoryzacja wszystkich obsługiwanych formatów rastrów w ArcGIS
1 Bit Raster Data.
8 Bit Raster Data (With Bi-Level Classification Applied).
Integracja ArcGIS
Wektoryzacja do wszystkich edytowalnych zestawów danych wektorowych.
Integracja ze środowiskiem edycji danych wektorowych.
Dociąganie geometrii do rastra
Oś.
Narożnik.
Przecięcie.
Koniec.
Wypełnienie.
Środowisko dociągania rastra
Dostępność dla wszystkich edycyjnych narzędzi szkicowania.
Dociąganie do liniowych obiektów rastra o określonej szerokości.
Dociąganie do wypełnień z określoną średnicą.
Pomijanie przerw w danych podczas dociągania.
Trasowanie Wektoryzacji
Interaktywne trasowanie linii rastra.
Pomijanie przerw w liniowych obiektach rastrowych.
Wektoryzacja Automatyczna
Wektoryzacja całego rastra.
Wektoryzacja określonego obszaru.
Jednoczesne pozyskiwanie linii i poligonów podczas wektoryzacji.
Parametry Wektoryzacji
Wektoryzacja linii rastra o grubości mniejszej lub równej niż określona.
Redukcja wektorów (Kompresja) podczas pozyskiwania.
Wygładzanie wektora podczas pozyskiwania.
Przeskakiwanie przerw (linia przerywana) na rastrze.
Różne metody wektoryzacji przecięć.
Zapis i wczytywanie parametrów.
Podgląd wektoryzacji
Dynamiczny podgląd wektoryzacji.
Zmiana symbolizacji podglądu.
Selekcja komórek rastra
Selekcja komórek danych i komórek tła.
Interaktywna selekcja komórek połączonych.
Selekcja komórek połączonych według liczby.
Selekcja komórek połączonych według przekątnej obszaru.
Środowisko czyszczenia rastra
Cofnięcie/Ponowienie operacji czyszczenia rastra.
Wycięcie lub wypełnienie wybranych komórek.
Zapis wybranych komórek do nowego rastra.
Narzędzia rysowania przy czyszczeniu rastra
Pędzel.
Usunięcie.
Kształty proste (linia, kwadrat, elipsa, poligon).
Wycinanie połączonych komórek.
Narzędzia obsługi
Wyznaczanie szerokości linii rastra.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Wyznaczanie średnicy wypełnienia rastra.
Mobilność
Obsługa GPS
Wyświetlanie w czasie rzeczywistym położenia z odbiornika GPS.
Dynamiczne centrowanie mapy nad bieżącym punktem GPS.
Zapisywanie położenia w plikach logów.
Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia.
Tablet PC
Eksport warstwy markerów do ArcMap
Obsługa WindowsXP Tablet PC Edition.
Edycja obiektów lub grafiki z wykorzystaniem rysika.
Wykonywanie prostych zadań na mapie poprzez kreślenie rysikiem odpowiednich znaków.
Opisywanie mapy z wykorzystaniem narzędzi podkreślania i podświetlania.
Wyświetlanie pisma odręcznego.
Konwersja podkreśleń i pisma ręcznego do tekstu.
Edycja Geobazy Profesjonalnej
Edytowanie Ogólne
Wielu użytkowników może równocześnie edytować te same klasy obiektów geobazy
Oddzielenie projektów edycyjnych przez zastosowanie wersji (Tworzenie wersji) umożliwiających
szeroki przepływ zadań.
Łączenie wersji (synchronizacja i uzgadnianie).
Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy użytkownikami edytującymi według wierszy lub kolumn.
Interaktywne lub automatyczne rozwiązywanie konfliktów pomiędzy użytkownikami edytującymi.
Usuwanie wersji.
Symultaniczne wyświetlanie i edycja danych wersjonowanych w aplikacjach ArcGIS i aplikacjach
spoza rodziny produktów ArcGIS.
Administracja za pomocą narzędzi geoprzetwarzania
Modyfikacja uprawnień do danych w geobazie profesjonalnej.
Rejestracja danych geobazy SDE.
Usuwanie tabel wersjonowania (kompresuj).
Dodawanie i usuwanie tabel i klas obiektów ze środowiska wersjonowania (Zarejestruj i
Wyrejestruj jako wersjonowane).
Wersjonowanie za pomocą narzędzi geoprzetwarzania
Modyfikacja Wersji.
Tworzenie Wersji.
Usuwanie Wersji.
Synchronizacja Wersji.
Uzgodnienie Wersji.
Rejestracja Jako Wersjonowaną.
Wyrejestrowanie Jako Wersjonowaną.
Edycja transakcji krótkich
Edycja niewersjonowanych obiektów prostych.
Tworzenie obiektów i wprowadzanie dla nich atrybutów podczas jednej transakcji w bazie danych.
Archiwizacja geobazy profesjonalnej
Wyświetlanie i zapytania
Widok stanu geobazy na określony moment czasu.
Bezpośrednie zapytania do danych archiwalnych.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Zarządzanie
Włączanie i wyłączanie archiwizacji dla tabel i klas obiektów.
Tworzenie zapisów stanów geobazy na określony moment czasu.
Geobazy rozproszone
Zarządzanie replikami
Tworzenie replik danych wektorowych i rastrowych z zastosowaniem filtrów.
Tworzenie i zarządzanie geobazą pobrania/wpisu i replikami dla replikacji jednokierunkowych i
dwukierunkowych.
Synchronizacja podłączonych replik.
Wymiana zmian edycyjnych pomiędzy rozłączonymi replikami za pomocą plików XML, ZIP, Z lub
geobazy przyrostowej.
Porównanie schematów replik.
Wymiana pomiędzy replikami zmian w schemacie.
Tworzenie klasy obiektów zawierającej zasięg przestrzenny repliki.
Edycja Rozłączna
Wpisywanie.
Pobieranie.
Wpisywanie Z Przyrostowej Bazy Danych.
Eksportowanie Do Przyrostowej Bazy Danych.
Narzędzia geoprzetwarzania dla geobaz rozproszonych
Dodaj Globalne Identyfikatory.
Porównaj Schemat Repliki.
Utwórz Replikę.
Utwórz Replikę Z Serwera.
Utwórz Skorowidze Repliki.
Komunikat Eksportu Potwierdzenia.
Komunikat Eksportu Zmiany Danych.
Eksportuj Schemat Repliki.
Importuj Komunikat.
Importuj Schemat Repliki.
Re-Eksportuj Niepotwierdzone Komunikaty.
Synchronizuj Zmiany.
Geoodniesienie danych rastrowych
Narzędzia
Przesuwanie i obracanie obrazu rastrowego lub dopasowywanie go do wyświetlanych obiektów.
Interaktywne określanie punktów kontrolnych.
Zapis i Wczytywanie Punktów Kontrolnych wraz z informacją o dokładności.
Metody transformacji
Wielomianowa pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
Dopasowanie.
Wygładzanie (Spline).
Zapisywanie wyników odniesienia przestrzennego.
Tworzenie nowego zestawu danych (Rektyfikacja).
Zapisywanie informacji o odniesieniu z obrazem rastrowym.
Zarządzanie danymi i zatwierdzanie
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Zarządzanie Danymi
Ogólne
Zarządzanie danymi GIS i wszystkimi powiązanymi plikami z widoku drzewka katalogowego
(ArcCatalog™).
Zarządzanie zestawami rastrów i katalogami rastrów w geobazie osobistej.
Tworzenie klas obiektów geobazy osobistej lub plikowej.
Tworzenie plików shape.
Administrowanie ArcGIS Server.
Połączenie z geobazą profesjonalną poprzez system operacyjny lub autoryzowany dostęp do bazy
danych.
Wyszukiwanie danych GIS według
Nazwy.
Typu.
Położenia.
Daty.
Metadanych.
Zarządzanie Warstwami Informacyjnymi (Coverage)
Dodawanie/modyfikowanie położenia obiektów klasy obiektów „tic”.
Określanie układu współrzędnych.
Zmiana zasięgu danych.
Tworzenie klas relacji dla warstw informacyjnych.
Tworzenie nowych warstw informacyjnych.
Tworzenie nowego pliku INFO.
Modyfikowanie tolerancji warstw informacyjnych.
Integracja Narzędzi UML/CASE
Generowanie schematu geobazy z diagramu UML utworzonego w narzędziu CASE (poprzez
plikML lub repozytorium Microsoft).
Zastosowanie schematu geobazy z narzędzia CASE do istniejących obiektów.
Administrowanie Geobazą
Tworzenie i ładowanie danych wektorowych i rastrowych do geobazy profesjonalnej.
Tworzenie tabel / klas obiektów przechowujących obiekty użytkownika.
Aktualizacja statystyk RDBMS dla danych GIS.
Wymiana plików Import/Eksport
XML.
ZIP (skompresowany plik tekstowy o maksymalnym rozmiarze = 4 GB).
Z (skompresowany plik tekstowy bez ograniczeń rozmiaru).
Weryfikacja atrybutów
Geoprzetwarzanie podtypów
Dodawanie Podtypu.
Usuwanie Podtypu.
Ustawianie Podtypu Domyślnego.
Ustawianie Pola Podtypu.
Geoprzetwarzanie domen
Dodawanie Wartości Kodowej Do Domeny.
Nadanie Domeny Polu.
Tworzenie Domeny.
Usunięcie Wartości Kodowej Z Domeny.
Usunięcie Domeny.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Domena Do Tabeli.
Usunięcie Domeny dla Pola.
Ustawienie Wartości dla Domeny Zakresowej.
Tabela do Domeny.
Tworzenie i edycja relacji pomiędzy obiektami.
Jeden-do-jeden.
Jeden-do-wiele.
Wiele-do-wiele.
Określenie reguł przyporządkowania w relacji.
Gromadzenie atrybutów relacji.
Zachowania ralacji w geobazie
Przesuwanie obiektu przesuwające obiekt będący w relacji.
Usunięcie obiektu usuwające obiekt będący w relacji.
Geoprzetwarzanie klas relacji
Tworzenie Klasy Relacji.
Tabela Do Klasy Relacji.
Topologia
Wyświetlanie Mapy
Wyświetlanie podsumowania błędów i wyjątków w topologii.
Wyświetlanie klas obiektów i reguł biorących udział w topologii.
Wyświetlanie na mapie błędów, wyjątków i obszarów niepewnych topologii.
Edytowanie
Konstruowanie i edytowanie topologii z warstw tematycznych mapy.
Topologiczne przesuwanie segmentów i węzłów.
Selekcja lub pokazywanie obiektów przylegających lub połączonych.
Przekształcanie segmentów powiązanych pomiędzy obiektami.
Modyfikacja współrzędnych powiązanych segmentów lub węzłów.
Podział powiązanych segmentów w określonym punkcie, odległości lub procentowo wzdłuż
segmentu.
Przesuwanie segmentów i węzłów do określonej lokalizacji.
Odsunięcie segmentów i węzłów na podstawie przesunięcia od aktualnej pozycji
Łączenie stykających się segmentów.
Kontrola przesunięcia odpowiadających lub powiązanych obiektów podczas przesuwania
powiązanego segmentu lub węzła
Tworzenie poligonów z linii i linii z poligonów.
Dzielenie linii w miejscach przecięć.
Ocenianie określonego obszaru lub całej topologii.
Wyszukiwanie błędów określonego typu w jednym obszarze lub w całej topologii.
Przeglądanie błędów poprzez skalowanie, przesuwanie lub selekcję obiektów.
Operacje naprawy danych z naruszonymi regułami topologii geobazy
Usuwanie obiektów.
Dzielenie obiektów.
Tworzenie obiektów.
Łączenie obiektów.
Dociąganie obiektów.
Wydłużanie linii.
Przycinanie linii.
Rozdzielanie linii.
Eksplodowanie obiektów.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Upraszczanie obiektów.
Zarządzanie topologią geobazy
Tworzenie i zarządzanie topologią geobazy.
Określenie hierarchii dociągania wierzchołków podczas tworzenia topologii.
Reguły Topologii Geobazy
Poligony zawierają punkty.
Poligony nie mogą się nakładać.
Poligony nie mogą mieć luk.
Poligony nie mogą się nakładać z poligonami w innej klasie obiektów.
Poligony muszą być pokryte jednym poligonem z innej klasy obiektów.
Poligony muszą być pokryte jednym lub kilkoma poligonami z innej klasie obiektów.
Poligony z dwóch klas obiektów muszą się wzajemnie pokrywać.
Granice poligonów muszą być pokryte liniami z innej klasy obiektów.
Granice poligonów muszą być pokryte granicami poligonów z innej klasy obiektów.
Linie nie mogą się nakładać.
Linie muszą być obiektami jednoczęściowymi.
Linie nie mogą się nakładać same ze sobą.
Linie nie mogą się nakładać z liniami w innej klasie obiektów.
Linie nie mogą mieć wiszących węzłów.
Linie nie mogą mieć pseudo-węzłów.
Linie nie mogą się przecinać.
Linie nie mogą się przecinać same ze sobą.
Punkty końcowe linii muszą być pokryte punktami z innej klasy obiektów.
Linie muszą być pokryte granicami poligonów z innej klasy obiektów.
Linie nie mogą się przecinać lub dotykać wnętrza.
Linie muszą być pokryte liniami z innej klasy obiektów.
Punkty muszą być pokryte liniami z innej klasy obiektów.
Punkty muszą być wewnątrz poligonów.
Punkty muszą być pokryte punktami końcowymi linii.
Punkty muszą być pokryte granicami poligonów z innej klasy obiektów.
Geoprzetwarzanie
Dodawanie Klasy Obiektów Do Topologii.
Dodawanie Reguły Do Topologii.
Tworzenie Topologii.
Usuwanie Klasy Obiektów z Topologii.
Usuwanie Reguły z Topologii.
Ustawianie Tolerancji Skupiania.
Ocena Topologii.
Sieci
Analizy Sieciowe
Wyznaczanie Ścieżek Pod Prąd.
Wyznaczanie Ścieżek Zgodnie z Prądem.
Wyszukanie Wspólnych Źródeł.
Wyszukanie Połączonych.
Wyszukanie Pętli.
Wyszukanie Rozłączonych.
Wyszukanie Ścieżki.
Wyszukanie Ścieżki Pod Prąd.
Wyszukanie Nagromadzeń Pod Prąd.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Wyznaczanie punktów izolowanych od sieci.
Zarządzanie Danymi
Tworzenie i zarządzanie sieciami użytkowymi.
Tworzenie segmentów złożonych umożliwiających przechowywanie połączeń bez konieczności
podziału obiektu.
Reguły spójności sieci geometrycznej
Segment – Węzeł.
Segment – Segment przez Węzeł.
Edycja sieci geometrycznej
Łączenie i rozłączanie obiektów w sieci.
Uaktywnianie i dezaktywowanie obiektów w sieci.
Określanie kierunku przepływu w sieci.
Weryfikowanie, naprawa i przebudowywanie łączności w sieci.
Weryfikowanie geometrii obiektów w sieci.
Przegląd i naprawa błędów tworzenia sieci.
Odniesienie Liniowe (Trasy)
Wyświetlanie
Wyszukiwanie i wyświetlanie zdarzeń dynamicznej segmentacji (punktowych, liniowych i ciągłych)
na trasach.
Edytowanie
Interaktywna modyfikacja miary bieżącej (M).
Interaktywne usuwanie miary bieżącej (M).
Tworzenie tras dla wybranych linii korzystając z długości obiektów, wartości pól lub określenia
miary „Od” i „Do”.
Edycja części linii niepowodująca zmian miar reszty linii.
Dopasowanie trasy w oparciu o punkty rozmieszczone wzdłuż linii (kalibracja).
Obliczanie miar w oparciu o miary linii od-do.
Określenie kierunku digitalizacji linii w celu dopasowanie wartości miar.
Obliczanie miar w oparciu o długość linii.
Wstawienie miar na linię.
Obliczanie nieznanych miar korzystając z interpolacji względem istniejących miar.
Dodawanie wartości do wszystkich miar na linii.
Mnożenie wszystkich miar linii przez współczynnik.
Dodawanie wierzchołków o określonej mierze bieżącej.
Geoprzetwarzanie
Tworzenie Warstwy Zdarzeń Na Trasie.
Tworzenie tras.
Kalibracja tras (wyrównanie wszystkich miar trasy w oparciu o punkty wzdłuż trasy).
Agregowanie Zdarzenia Na Trasach.
Lokalizowanie Obiektów Wzdłuż Tras.
Nakładanie Zdarzeń na Trasach.
Transformowanie Zdarzeń na Trasach.
Metadane
Ogólne
Automatyczne lub ręczne tworzenie metadanych.
Import/Export metadanych.
Eksport metadanych do formatu ISO 19139.
Tworzenie szablonów metadanych w plikach XML.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Przeglądanie metadanych wykorzystując różne style
Federal Geographic Data Committee (FGDC).
FGDC Classic.
FGDC ESRI.
FGDC FAQ.
FGDC Geography Network.
ISO.
ISO Geography Network.
Raw XML.
Metadane - geoprzetwarzanie
Metadata Publisher.
ESRI Metadata Translator.
USGS MP Metadata Translator.
XSLT Transformation.
Operowanie i analizy danych
Geoprzetwarzanie
Środowisko
Łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg procesowy z wykorzystaniem Wizualnego Środowiska
Modelowania (ModelBuilder).
Wyświetlanie okna zawartości wszystkich narzędzi geoprzetwarzania.
Wyświetlanie okna indeksu narzędzi geoprzetwarzania.
Wyświetlanie okna wyszukiwania narzędzi geoprzetwarzania.
Wyświetlanie okna "Ulubione" z najczęściej używanymi narzędziami geoprzetwarzania.
Tworzenie i udostępnianie nowych narzędzi geoprzetwarzania w postaci modeli lub skryptów.
Zapisywanie narzędzi w geobazie lub w strukturze katalogów.
Korzystanie ze skrótów do narzędzi geoprzetwarzania z poziomu linii poleceń.
Wyświetlanie na mapie, za pomocą narzędzi warstw, wyników pośrednich i końcowych
przetwarzanego modelu procesu.
Wielokrotne uruchamianie narzędzi, modeli i skryptów z różnymi parametrami wejściowymi w
jednej operacji (Przetwarzanie wsadowe).
Budowanie pętli modeli dla określonej liczby iteracji, listy danych wejściowych, serii wartości lub do
momentu spełnienia określonego warunku.
Obsługiwane środowiska programistyczne
C++.
JavaScript.
Perl.
Pyton.
VBA.
VBScript.
Visual Basic.
Visual Studio .NET.
Ogólne zarządzanie danymi
Dołączanie.
Kopiowanie.
Usuwanie.
Przyłącz Gałąź.
Łączenie.
Zmiana Nazwy.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Wybierz Dane.
Porównanie Danych
Porównanie Obiektów.
Porównanie Plików.
Porównanie Rastra.
Porównanie Tabel.
Porównanie TIN.
Zarządzanie tabelami
Kopiowanie Wierszy.
Tworzenie Tabeli.
Usuwanie wierszy.
Pobierz Liczbę.
Analizowanie.
Zmiana Uprawnień.
Zarządzanie polami
Dodawanie pola.
Nadawanie Polu Wartości Domyślnej.
Calculate End Date
Obliczanie pola.
Usuwanie pola.
Transpozycja pól czasowych (na wiersze).
Zarządzanie klasami obiektów
Dołączanie Klasy Obiektów Opisowych.
Obliczanie Domyślnej Tolerancji Skupiania.
Obliczanie Domyślnego Indeksu Siatki Przestrzennej.
Tworzenie Klasę Obiektów.
Utwórz Siatkę.
Integrowanie.
Aktualizowanie Klasy Obiektów Opisowych.
Zarządzanie obiektami
Dodanie współrzędnych X,Y.
Wyrównaj 3D Z.
Sprawdzanie Geometrii.
Kopiowanie Obiektów.
Usuwanie Obiektów.
Wieloczęściowy do Jednoczęściowego.
Naprawianie Geometrii.
Geobaza plikowa
Skompresuj Dane Geobazy Plikowej.
Zdekompresuj Zestaw Danych Geobazy Plikowej.
Generalizacja
Agregowanie (Dissolve).
Upraszczanie Linii.
Wygładzanie Linii.
Odwzorowania i Transformacje
Utwórz Własną Transformację Geograficzną.
Definiowanie Odwzorowania (pojedynczo).
Odwzorowanie danych wektorowych
Zmień odwzorowywanie (w trybie wsadowym).
Tworzenie Odniesienia Przestrzennego.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Zmień odwzorowanie (pojedynczo).
Zarządzanie rastrami
Dodaj Mapę Barw.
Budowanie piramid wsadowo.
Obliczanie statystyk wsadowo.
Budowanie piramid.
Budowanie Tabeli Atrybutów Rastra.
Obliczanie Statystyki.
Wycinanie.
Kanały Złożone.
Kopiowanie Rastra.
Kopiuj pozycje Katalogu Rastrów.
Ortorektyfikacja Zestawu Danych Rastrowych.
Uszczegółowienie Panchromatyczne Zestawu Danych Rastrowych.
Tworzenie Katalogu Rastrów.
Tworzenie Zestawu Danych Rastrowych.
Usuń Mapę Barw.
Usuń Tabelę Atrubytów Rastra.
Usuwanie Elementu Katalogu Rastrów.
Pobierz Własności Rastra.
Mozaikowanie.
Mozaikowanie do Nowego Rastra.
Katalog rastrów do Zestawu danych rastrowych.
Przepróbkowanie.
Przestrzeń Robocza Do Katalogu Rastrów.
Przestrzeń Robocza Do Zestawu Danych Rastrowych.
Konwersja rastrów
ASCII do Rastra.
DEM do Rastra.
Obiekt do Rastra.
Zmiennoprzecinkowe do Rastra.
Raster do pliku ASCII.
Raster na Rzeczywiste.
Raster do innego formatu (wielokrotnie).
Raster na Punkt.
Raster na Poligon.
Raster na Polylinię.
Transformacja/odwzorowanie rastrów
Odwróć.
Odbicie w Lustrze.
Zmiana Odwzorowania Rastra.
Przeskalowanie.
Obrót.
Przesunięcie.
Przekształcenie.
Konwersja
Klasa Obiektów do Klasy Obiektów.
Klasa obiektów do Geobazy (wielokrotnie).
Klasa Obiektów do pliku Shape (wielokrotnie).
Import adnotacji CAD do geobazy.
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Import adnotacji Coverage do geobazy.
Import z CAD do geobazy.
Raster do Geobazy (wielokrotnie).
Tabela do dBASE (wielokrotnie).
Tabela to Geobazy (wielokrotnie).
Tabela to Tabeli.
Dodanie Pola CAD.
Tworzenie CAD XData.
Eksport do CAD.
Ustawianie Aliasu CAD.
Warstwy i Widoki Tabel
Tworzenie Warstwy Wektorowej.
Tworzenie Warstwy Zapytań.
Tworzenie Warstwy Katalogu Rastrów.
Tworzenie Warstwy Rastrowej.
Tworzenie Widoku Tabeli.
Tworzenie warstwy zdarzeniowej X, Y.
Zapis Do Pliku Warstwy.
Wybieranie Warstwy Według Atrybutów.
Wybieranie Warstwy Według Położenia.
Analizy podstawowe
Buforowanie.
Wycinanie.
Przecinanie.
Bufor wielopierścieniowy.
Wybieranie.
Złączenie Przestrzenne.
Statystyki Sumaryczne.
Wybór Tabeli.
Sumowanie.
Spatial Statistics Tools - Analyzing Patterns
Average Nearest Neighbor
High/Low Clustering (Getis_Ord General G)
Multidistance Spatial Cluster Analysis (Ripley's K Function)
Spatial Autocorrelation (Moran's I)
Spatial Statistics Tools - Mapping Clusters
Cluster/Outlier Analysis (Anselin Local Moran’s I)
Hot Spot Analysis (Getis_Ord Gi*)
Spatial Statistics Tools - Measuring Geographic Distributions
Central Feature
Directional Distribution (Standard Deviational Ellipse)
Linear Directional Mean
Mean Center
Standard Distance
Spatial Statistics Tools - Modeling Spatial Relationships
Generate Spatial Weights Matrix
Ordinary Least Squares Regression
Spatial Statistics Tools - Rendering
Cluster/Outlier Analysis with Rendering
Collect Events with Rendering
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Count Rendering
Hot Spot Analysis with Rendering
Z-Score Rendering
Spatial Statistics Tools - Utilities
Calculate Areas
Calculate Distance Band from Neighbor Count
Collect Events
Convert Spatial Weights Matrix to Table
Export Feature Attribute to ASCII
Narzędzia wielowymiarowe
Obiekt do NetCDF.
Wykonaj Warstwę Obiektową NetCDF.
Wykonaj Warstwę Rastrową NetCDF.
Wykonaj Widok Tabeli NetCDF.
Raster do NetCDF.
Wybierz według Wymiaru.
Tabela do NetCDF.
Przestrzenie Robocze
Tworzenie zestawu danych.
Tworzenie geobazy plikowej.
Tworzenie Folderu.
Tworzenie Geobazy Osobistej.
Zarządzanie bazami danych
Kompaktowanie.
Uaktualnianie Odniesienia Przestrzennego.
Kompresowanie.
Złączenia tabel
Dodawanie Złączenia.
Usuwanie Złączenia.
Indeksy tabel
Dodanie Indeksu Atrybutu.
Dodanie Indeksu Przestrzennego.
Usunięcie Indeksu Atrybutu.
Usunięcie Indeksu Przestrzennego.
Zarządzanie ArcGIS Server
Usuń Map Server Cache.
Generuj Globe Server Cache.
Generuj Map Server Cache.
Generuj Map Server Cache Tiling Scheme.
Aktualizuj Map Server Cache.
Dane
Standardowe serwisy ArcGIS Online
Serwisy z mapami bazowymi 2D i 3D
Microsoft Virtual Earth (Requires Current Maintenance)
Roads - Street-Level Detail for 67 Countries
Aerial - Worldwide Orthographic Satellite and Aerial Imagery
Hybrid - Imagery Overlaid with Roads and Labels
Elevation Model of the World
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
World Imagery
500 Meter Resolution Global Imagery
15 Meter Resolution Landsat Imagery for the World
1-2 meter Resolution Imagery for the United States and Other Areas
World Street Map
Highways
Roads
Railways
Water Features
Administrative Boundaries
Cities
Landmarks
Shaded Relief Imagery
World Shaded Relief Imagery
90 Meter and 1 Kilometer Resolution Source for the World
30 Meter Resolution Source for the United States
World Political Map
Administrative Boundaries
Place Names
World Physical Map
1.2 Kilometer Land Cover Imagery
USA Topographic Maps
1:24,000 Scale Maps
1:100,000 Scale Maps
1:250,000 Scale Maps
World Topographic Maps
1:1,000,000 Scale Maps
World Gazetteer - Find Countries, Places, Cities, and Landmarks
Routing Services - Driving Directions and Drive-Time Areas
Dane i mapy ESRI
World
Countries 2008
Countries (Generalized)
Country Boundaries
Country Boundaries (Generalized)
Administrative Units and Boundaries
Regions and Continents
Census IPC Demographics (Table)
Country Memberships of Political Organizations (Table)
Cities and Gazetteer
Drainage Systems
Lakes and Rivers
World Wildlife Fund Terrestrial and Marine Ecoregions
UTM Zones and Time Zones
Latitude and Longitude Grids
Named Latitudes and Longitudes
World Map Background
Europe
Europe Basemap
Countries
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Level 1 to Level 3 Provinces
Cities, Places, and Urbanized Areas
Major Roads and Roads
Railroads and Railroad Stations
Major Lakes, Major Rivers, and Water Bodies
Ferries
Europe Demographics
NUTS–0 to NUTS–3 Demographics
Mexico
States, Cities, and Municipalities
Urban Areas
Roads and Railroads
Contours
Water Bodies, Rivers, and Streams
Image Data
Global Digital Elevation Model (SRTM, ETOPO2, GTOPO30)
Global Shaded Relief
Global Imagery 150-Meter Resolution
World Topography and Bathymetry
WorldSat Color Shaded Relief
World Cloud Free
World at Night
World with Clouds
World with Ice
United States
States
States (Generalized)
State Boundaries
Counties
Counties (Generalized)
County Boundaries
Cities
Populated Place Points and Areas
ZIP Code Points and ZIP Code Areas (Three Digit and Five Digit)
Census Urbanized Areas
Census Tracts and Census Block Groups
Census Block Centroid Populations
109th and 110th Congressional Districts
Core Based Statistical Areas
Telephone Area Code Boundaries
County Population Estimates 1990 (Table) and 2000 (Table)
Census Feature Class Codes (Table)
Major Roads, Major Highways, and Highways
Drainage Systems (Generalized)
Lakes (Generalized) and Rivers (Generalized)
Rivers and Streams
Water Bodies
Major Parks
Hospitals
Airports
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]
Institutions
Parks, Recreation Areas, and Large Area Landmarks
Transportation Terminals
GNIS Cultural Points
Buildings
Cemeteries
Churches
Golf Locales
Hospitals
Locales
Populated Places and Schools
Summits
National Transportation Atlas
Interstate Highways
Railroads
National Atlas of the United States
Airports, Cities, and Urbanized Areas
Federal and Indian Land Areas
Federal Land Lines
Water Feature Areas and Water Feature Lines
Public Land Survey
Historic Earthquakes
Volcanoes
State Plane Zones for NAD 1927 and NAD 1983
USGS Topographic Quadrangle Series Indexes
1:24,000
1:100,000
1:250,000
StreetMap North America
States and Provinces
State and Province Boundaries
U.S. Counties and County Boundaries
City Points and City Areas
ZIP Code Points and ZIP Code Areas
Detailed Streets and Major Roads
Major Cities
Highways, Interstate Highways, and Railroads
Lakes, Rivers, and Water Bodies
Airports
Institutions
Parks, Recreation Areas, and Large Area Landmarks
Transportation Terminals
Retail Centers
ESRI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
tel. (+4822) 390 47 00
fax (+4822) 390 47 01
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty